EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1219(07)

Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping - deklaratsioonid

OJ L 334, 19.12.2007, p. 109–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 52 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/823/oj

Related Council decision

22007A1219(07)

Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping - deklaratsioonid

Euroopa Liidu Teataja L 334 , 19/12/2007 Lk 0109 - 0119


20071108

Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise

leping

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi "ühendus",

ning

MONTENEGRO VABARIIK,

edaspidi "lepinguosalised",

VÕTTES ARVESSE Montenegro Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise perspektiivi ning Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahel peetavaid läbirääkimisi stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu üle;

KINNITADES veel kord kavatsust teha tihedat koostööd Montenegro Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise viisarežiimi lihtsustamiseks tulevase stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu raames kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega;

SOOVIDES esimese konkreetse meetmena viisavaba reisimise suunas soodustada Montenegro Vabariigi kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust;

PIDADES SILMAS, ET kõik ELi kodanikud on vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad Montenegro Vabariiki kuni 90 päevaks või kui nad läbivad Montenegro Vabariigi territooriumi transiitreisijana;

TÕDEDES, et kui Montenegro Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, kehtivad automaatselt ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Montenegro Vabariigi kodanikele;

TÕDEDES, et lihtsustatud viisarežiim ei tohiks kaasa tuua ebaseaduslikku rännet, ning pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele;

VÕTTES ARVESSE Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1. Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist Montenegro Vabariigi kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2. Kui Montenegro Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele või ELi kodanike teatavatele kategooriatele, kehtivad automaatselt ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt asjaomastele ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Montenegro Vabariigi kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1. Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende Montenegro Vabariigi kodanike suhtes, kes ei ole ühenduse või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2. Montenegro Vabariigi, liikmesriikide või ühenduse õigusakte kohaldatakse selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste suhtes nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsust keeldumine ja väljasaatmismeetmed.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a) "liikmesriik" — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Ühendkuningriik;

b) "Euroopa Liidu kodanik" — punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c) "Montenegro Vabariigi kodanik" — isik, kellel on Montenegro Vabariigi kodakondsus;

d) "viisa" — liikmesriigi väljastatud luba või liikmesriigi otsus, mida nõutakse selleks, et:

- siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki kavatsusega viibida seal kokku mitte rohkem kui 90 päeva,

- siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki transiitreisi eesmärgil;

e) "seaduslikult elav isik" — Montenegro Vabariigi kodanik, kellel on ühenduse või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1. Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate Montenegro Vabariigi kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eesmärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a) ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

- Montenegro Vabariigi ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib tema delegatsiooni koosseisus asjaomastesse liikmesriikidesse, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ning millele on lisatud ametliku kutse koopia;

b) ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

- vastuvõtva juriidilise isiku, äriühingu, juriidilise isiku või äriühingu filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse, mille on kinnitanud Montenegro Vabariigi Tööandjate Liit või Montenegro ettevõtjate ühendus;

c) autojuhid, kes osutavad Montenegro Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse:

- Montenegro Vabariigi rahvusvahelise autoveo ettevõtjate üleriigilise ühenduse kirjalik taotlus, milles esitatakse reisi eesmärk, kestus ja sagedus;

d) liikmesriikide territooriumile suunduvate vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal:

- Montenegro Vabariigi pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

e) ajakirjanikud:

- kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine;

f) teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud:

- korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

g) õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste kooliga seotud ürituste raames:

- vastuvõtva ülikooli, akadeemia, kolledži või kooli väljastatud tõend koolitusasutusse vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, milles osaletakse;

h) rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

- kirjalik taotlus vastuvõtvalt organisatsioonilt: liikmesriigi pädevalt ametiasutuselt, üleriigiliselt alaliidult või olümpiakomiteelt;

i) sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

- nende linnade linnavalitsuse juhi kirjalik kutse;

j) lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Montenegro Vabariigi kodanikke:

- vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

k) isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

- haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument;

l) isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel, ja isikud, kes peavad neid saatma:

- meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

m) isikud, kes osalevad matusetseremoonial:

- surma fakti tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetava omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav kinnitus;

n) kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid ja konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames:

- vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

o) kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil:

- vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

p) kohtunikud, kes osalevad rahvusvahelises vahetusprogrammis, sümpoosionil, seminaril või samalaadsel koolitusel, mis toimub mõne liikmesriigi territooriumil:

- korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

q) Montenegro Vabariigi usukogukondade esindajad:

- Montenegro Vabariigis registreeritud usukogukonna kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

r) turistid:

- kohaliku konsulaarkoostöö raames liikmesriikide poolt akrediteeritud reisibüroo või reisikorraldaja tõend või maksekviitung, millega kinnitatakse organiseeritud reisist osavõttu.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a) kutsutav isik — ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning vajaduse korral kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b) kutsuv isik — ees- ja perekonnanimi ning aadress või

c) kutsuv juriidiline isik, äriühing või organisatsioon — täielik nimi ja aadress ning

- kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele alla kirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

- kui kutsuja on liikmesriigis asutatud juriidiline isik, äriühing või juriidilise isiku või äriühingu filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud registrinumber.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisad lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud liikmesriikide õigusaktidega ette nähtud põhjendust, kutset või kinnitust reisi eesmärgi kohta.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1. Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a) ametiülesandeid täitvad valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu liikmed, apellatsioonikohtu ja halduskohtu esimees, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud. Viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga juhul, kui see on lühem kui viis aastat;

b) ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad korrapäraselt Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c) abikaasad ja alla 21aastased või ülalpeetavad lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Montenegro Vabariigi kodanikke. Viisa kehtivusaeg on piiratud neile antud elamisloa kehtivusajaga.

2. Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelneva aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, et nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a) ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel korrapäraselt kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

b) ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

c) autojuhid, kes osutavad Montenegro Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse;

d) liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

e) rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade liikmed, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

f) teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

g) rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

h) ajakirjanikud;

i) sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j) õpilased ja kraadiõppurid, kes õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames, korrapäraselt reisivad;

k) isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt, ja isikud, kes peavad neid saatma;

l) Montenegro Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

m) kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse, et osaleda koolitusel, seminaridel või konverentsidel, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

n) rahvusvahelises vahetusprogrammis, sümpoosionil, seminaril või samalaadsel koolitusel osalevad kohtunikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse.

3. Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele, tingimusel et nad on eelneva kahe aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et mitmekordse viisa taotlemise alus endiselt kehtib.

4. Käesoleva artikli lõigetes 1–3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluse menetlemise tasu

1. Montenegro Vabariigi kodanike viisataotluste menetlemise eest võetav tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Kui Montenegro Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, ei võta ta suuremat viisatasu kui 35 eurot või summa, mis lepitakse kokku tasu suuruse läbivaatamise käigus vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

2. Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a) valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu liikmed, apellatsioonikohtu ja halduskohtu esimees ning artikli 5 lõike 1 punktis a nimetatud isikud, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

b) lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Montenegro Vabariigi kodanikke;

c) ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

d) õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus;

e) puudega isikud ja vajaduse korral neid saatvad isikud;

f) isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad kas vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, või osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

g) rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

h) teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

i) sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j) ajakirjanikud;

k) pensionärid;

l) kohtunikud, kes osalevad mõnes rahvusvahelises vahetusprogrammis, sümpoosionil, seminaril või samalaadsel koolitusel;

m) Montenegro Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad;

n) kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes osalevad kohtumisel, seminaril, vahetusprogrammis või koolitusel;

o) kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil;

p) autojuhid, kes osutavad Montenegro Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse;

q) liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

r) alla 6aastased lapsed.

Artikkel 7

Viisataotluse menetlemise kestus

1. Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2. Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib üksikjuhtudel pikendada kuni 30 kalendripäevani, eelkõige juhul, kui viisataotlust on vaja täiendavalt kontrollida.

3. Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada kolme tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ja Montenegro Vabariigi kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud Montenegro Vabariigi või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad asjaomase riigi territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või Montenegro Vabariigi diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate isikut tõendavate dokumentide alusel, mis võimaldavad neil piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui Montenegro Vabariigi kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu tõttu liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisa tähtaega tasuta vastavalt vastuvõtva riigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1. Montenegro Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriikidest läbi sõita ilma viisata.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Montenegro Vabariigi kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil Euroopa Liidu kodanikega samadel tingimustel, kui liikmesriikide riikliku julgeoleku alastest ega ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1. Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi "komitee"), mis koosneb Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2. Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a) teostada järelevalvet käesoleva lepingu rakendamise üle;

b) esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c) lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3. Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4. Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi vaheliste kahepoolsete lepingutega

1. Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes juhul, kui need hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

2. Üksikute liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolseid lepinguid ja kokkuleppeid, millega vabastatakse teenistuspasside omanikud viisanõudest, kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Montenegro Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul.

Artikkel 14

Lõppsätted

1. Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise isikute tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3. Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4. Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele sellest, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjus on ära langenud.

6. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071108

LISA

LEPINGU PROTOKOLL LIIKMESRIIKIDE KOHTA, KES EI KOHALDA TÄIELIKULT SCHENGENI ACQUIS' D

Liikmesriigid, kelle suhtes on Schengeni acquis' siduv, kuid kes ei väljasta veel Schengeni viisasid, sest ootavad nõukogu asjakohast otsust selle kohta, väljastavad kodanikele ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Need liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 895/2006/EÜ ühepoolselt tunnustada oma riigist läbisõiduks Schengeni viisat ja elamisluba.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 895/2006/EÜ ei kohaldata Rumeenia ja Bulgaaria suhtes, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu samalaadsed sätted ka nende riikide kohta, et võimaldada neil ühepoolselt tunnustada oma territooriumilt läbisõiduks Schengeni viisat, elamisluba või muid samalaadseid dokumente, mis on välja antud liikmesriikides, kes ei osale veel täielikult Schengeni alas.

--------------------------------------------------

Top