EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(01)

Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni vaheline Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise Leping

OJ L 129, 17.5.2007, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 189 - 196

In force

17.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/27


Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni vaheline Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise

LEPING

LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS,

edaspidi „ühendus”, ja

VENEMAA FÖDERATSIOON,

SOOVIDES edendada Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikele viisade väljastamise vastastikuse lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete püsiva arengu tähtsat eeltingimust,

VÕTTES ARVESSE Peterburi 31. mai 2003. aasta tippkohtumisel kokku lepitud ühisavaldust, milles kinnitatakse, et Euroopa Liit ja Venemaa Föderatsioon lepivad kokku pikaajalises perspektiivis uurida tingimusi viisavabaks reisimiseks,

KINNITADES VEEL KORD kavatsust kehtestada Venemaa Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vahel viisavaba reisimise kord,

PIDADES SILMAS 24. juuni 1994. aasta partnerlus- ja koostöölepingut, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel,

VÕTTES ARVESSE 27. aprillil 2004 kokku lepitud ELi laienemist ja ELi – Venemaa suhteid käsitlevat ühisavaldust, milles kinnitati ELi ja Venemaa Föderatsiooni kavatsust lihtsustada vastastikku viisade väljastamist Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikele ja alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks,

TÕDEDES, et kõnealune lihtsustamine ei tohiks tuua kaasa ebaseaduslikku rännet ja pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele,

VÕTTES ARVESSE 7. veebruari 1992. aasta Euroopa Liidu lepingule ja 25. märtsi 1957. aasta Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi ning Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ja Schengeni acquis' Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesoleva lepingu sätteid ei kohaldata Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes,

VÕTTES ARVESSE 7. veebruari 1992. aasta Euroopa Liidu lepingule ja 25. märtsi 1957. aasta Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesoleva lepingu sätteid ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja kohaldamisala

Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada vastastikku Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikele niisuguste viisade väljastamist, mis annavad neile õiguse viibida riigis 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisasoodustusi kohaldatakse nende Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanike suhtes, kes ei ole Venemaa Föderatsiooni ja ühenduse või liikmesriikide õigusnormide ega käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisakohustusest vabastatud.

2.   Selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste puhul nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsu keelamine ja väljasaatmismeetmed kehtivad Venemaa Föderatsiooni, liikmesriikide või ühenduse õigusaktid.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” – Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik;

b)

„Euroopa Liidu kodanik” – punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)

„Venemaa Föderatsiooni kodanik” – isik, kellel on Venemaa Föderatsiooni kodakondsus või kes on selle saanud Venemaa Föderatsiooni õigusaktide kohaselt;

d)

„viisa” – liikmesriigi või Venemaa Föderatsiooni väljastatud luba või otsus, mida nõutakse selleks et:

viibida kõnealuses liikmesriigis, mitmes liikmesriigis või Venemaa Föderatsioonis kokku kuni 90 päeva,

läbida transiidina kõnealuse liikmesriigi, mitme liikmesriigi või Venemaa Föderatsiooni territooriumi.

e)

„seaduslikult elav isik” on:

Venemaa Föderatsiooni jaoks Euroopa Liidu kodanik, kes on saanud Venemaa Föderatsioonis viibimiseks tähtajalise või alalise elamisloa või õppimis- või tööviisa pikemaks ajaks kui 90 päeva;

Euroopa Liidu jaoks Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel on ühenduse või riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärgi tõendamine dokumentidega

1.   Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni järgmistesse kategooriatesse kuuluvate kodanike puhul piisab, kui teise lepinguosalise territooriumile tehtava reisi eesmärgi tõendamiseks esitatakse järgmised dokumendid:

a)

ametlike delegatsioonide liikmete puhul, kes osalevad liikmesriikidele, Euroopa Liidule või Venemaa Föderatsioonile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel või vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid Venemaa Föderatsiooni või mõne liikmesriigi territooriumil:

liikmesriigi või Venemaa Föderatsiooni pädeva asutuse või Euroopa Liidu institutsiooni kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib tema delegatsiooni koosseisus teise lepinguosalise territooriumile, et osaleda eespool nimetatud üritustel; sellega koos esitatakse ametliku kutse koopia;

b)

äriga tegelejate ja äriorganisatsioonide esindajate puhul:

vastuvõtva juriidilise isiku või äriühingu, organisatsiooni või kontori või nende filiaalide, Venemaa Föderatsiooni riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse või Venemaa Föderatsiooni või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik taotlus;

c)

autojuhtide puhul, kes osutavad rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveoteenuseid Venemaa Föderatsiooni ja liikmesriikide territooriumite vahel sõidukitega, mis on registreeritud liikmesriikides või Venemaa Föderatsioonis:

rahvusvahelise autoveoga tegelevate Venemaa Föderatsiooni veoettevõtjate üleriigilise ühenduse (liidu) või liikmesriikide veoettevõtjate üleriigiliste ühenduste kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

d)

nende rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal, mis liiklevad liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni territooriumi vahel:

Venemaa Föderatsiooni või liikmesriigi pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

e)

ajakirjanike puhul:

kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et ajakirjaniku reisi eesmärk on ajakirjanikutöö tegemine;

f)

isikute puhul, kes osalevad teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides:

korraldaja organisatsiooni kirjalik kutse üritustel osalemiseks;

g)

õpilaste, üliõpilaste, kraadiõppes osalevate isikute ja neid saatvate õpetajate puhul, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste õpingutega seotud ürituste raames:

vastuvõtva ülikooli, akadeemia, instituuti, kolledži või kooli väljastatud tõend vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend kuulatavate ainete kohta;

h)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjate ja neid saatvate ametiülesandeid täitvate isikute puhul:

vastuvõtva organisatsiooni: pädeva asutuse, liikmesriigi või Venemaa Föderatsiooni üleriigilise spordialaliidu või Venemaa Föderatsiooni või liikmesriigi olümpiakomitee kirjalik kutse;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjate puhul:

nende linnade linnavalitsuse juhi või linnapea kirjalik kutse;

j)

lähisugulaste – abikaasade, laste (sealhulgas lapsendatud laste), vanemate (sealhulgas eestkostjate), vanavanemate ja lapselaste puhul, kes külastavad Venemaa Föderatsiooni või liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Euroopa Liidu või Venemaa Föderatsiooni kodanikke:

vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

k)

isikute puhul, kes soovivad külastada sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud suhet tõendav dokument.

2.   Lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a)

kutsutava isiku ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ja kutsutava isikuga koos reisivate alaealiste laste nimed;

b)

kutsuva isiku ees- ja perekonnanimi ning aadress; või

c)

kutsuva juriidilise isiku, äriühingu või organisatsiooni täielik nimi ja aadress ning

kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele allakirjutanud isiku nimi ja ametikoht,

kui kutsuja on liikmesriigis registreeritud juriidiline isik, äriühing või kontor või nende filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud registrinumber,

kui kutsuja on Venemaa Föderatsioonis registreeritud juriidiline isik, äriühing või kontor või nende filiaal, siis nende maksukohustuslase identifitseerimisnumber.

3.   Lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele kodanikele väljastatakse kõikide kategooriate viisasid lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud lepinguosaliste õigusaktides ettenähtud põhjendust, kutset või kinnitust.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

kesk- ja piirkondlike valitsuste liikmetele ning riigi ja piirkondliku parlamendi liikmetele ning põhiseadus- ja ülemkohtu liikmetele, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud, kusjuures viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga, kui viimane on lühem kui 5 aastat;

b)

seaduslikult Venemaa Föderatsiooni või liikmesriikide territooriumil elavaid Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikke külastavatele abikaasadele ja alla 21aastastele või ülalpeetavatele lastele (kaasa arvatud lapsendatud lastele), kusjuures kehtivusaeg on piiratud kodanikele antud elamisloa kehtivusajaga.

2.   Liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelmise aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, nad on seda kasutanud külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivate õigusaktide kohaselt ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a)

ametlike delegatsioonide liikmetele, kes osalevad liikmesriikidele, Euroopa Liidule või Venemaa Föderatsioonile esitatud ametliku kutse alusel ametlikel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel või ametlikes vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid Venemaa Föderatsiooni või mõne liikmesriigi territooriumil;

b)

äriga tegelejate ja äriorganisatsioonide esindajatele, kes korrapäraselt reisivad Venemaa Föderatsiooni või liikmesriikidesse;

c)

autojuhtidele, kes osutavad rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveoteenuseid Venemaa Föderatsiooni ja liikmesriikide territooriumite vahel sõidukitel, mis on registreeritud liikmesriikides või Venemaa Föderatsioonis;

d)

nende rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personalile, mis liiklevad liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni territooriumi vahel;

e)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevatele isikutele, kes reisivad korrapäraselt Venemaa Föderatsiooni või liikmesriikidesse;

f)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjatele ja neid saatvatele ametiülesandeid täitvatele isikutele;

g)

ajakirjanikele;

h)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjatele.

3.   Liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele, tingimusel et nad on eelmise kahe aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivate õigusaktide kohaselt ning et mitmekordse viisa taotlemise alus on endiselt kehtiv.

4.   Lõigetes 1 kuni 3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide või Venemaa Föderatsiooni territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluste menetlemise tasu

1.   Viisataotluste menetlemise tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa suuruse võib läbi vaadata artikli 15 lõikes 4 sätestatud menetluse kohaselt.

2.   Lepinguosaliste võetav viisataotluste menetlemise tasu on 70 eurot, juhul kui viisataotluse esitaja on viisataotluse ja täiendavad dokumendid esitanud kolme päeva jooksul enne ettenähtud väljasõidukuupäeva. See ei kehti artikli 6 lõike 3 punktide b, e ja f ning artikli 7 lõike 3 kohaste juhtumite suhtes.

3.   Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmiste kategooriate isikud:

a)

lähisugulased – abikaasad, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas eestkostjad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad Venemaa Föderatsiooni või liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Euroopa Liidu või Venemaa Föderatsiooni kodanikke;

b)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad liikmesriikidele, Euroopa Liidule või Venemaa Föderatsioonile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel või ametlikes vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsusvahelised organisatsioonid Venemaa Föderatsiooni või mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

kesk- ja piirkondlike valitsuste liikmed ning riigi ja piirkondliku parlamendi liikmed ning põhiseadus- ja ülemkohtu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

d)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppes osalevad isikud ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus;

e)

puudega isikud ja vajadusel neid saatvad isikud;

f)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

g)

noorte rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad isikud;

h)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad.

Artikkel 7

Viisataotluste menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide ja Venemaa diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib pikendada kuni 30 kalendripäevani üksikjuhtudel, eelkõige juhul, kui viisataotlus nõuab põhjalikumat läbivaatamist.

3.   Kiireloomuliste juhtude korral võib viisataotluse kohta otsuse tegemise tähtaega lühendada 3 tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Maalt lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud Venemaa Föderatsiooni või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad territooriumilt lahkuda ilma viisat või muud luba esitamata kehtivate isikut tõendavate dokumentide alusel, mille on väljastanud liikmesriikide või Venemaa Föderatsiooni diplomaatilised või konsulaaresindused ja mis võimaldavad piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni kodanikel ei ole võimalik Venemaa Föderatsiooni või liikmesriikide territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks vääramatu jõu tõttu, pikendatakse nende viisa tähtaega nende elukohariiki pöördumiseks vajalikuks ajaks tasuta vastuvõtva riigi õigusaktide kohaselt.

Artikkel 10

Registreerimismenetlused

Lepinguosalised võtavad nii kiiresti kui võimalik meetmed registreerimise menetluse lihtsustamiseks selliselt, et Venemaa Föderatsiooni kodanikele ja Euroopa Liidu kodanikele oleks selles küsimuses Venemaa Föderatsiooni või liikmesriikide territooriumil viibides tagatud vastavalt võrdne kohtlemine.

Artikkel 11

Diplomaatilised passid

1.   Venemaa Föderatsiooni ja liikmesriikide kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriikide või Venemaa Föderatsiooni territooriumile siseneda või nendest läbi sõita ilma viisata.

2.   Lõikes 1 nimetatud kodanikud võivad viibida Venemaa Föderatsiooni või liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 12

Viisa territoriaalne kehtivus

Venemaa Föderatsiooni ja Euroopa Liidu kodanikel on õigus reisida liikmesriigi ja Venemaa Föderatsiooni territooriumil Euroopa Liidu ja Vene kodanikega samadel tingimustel, ilma et see piiraks Venemaa Föderatsiooni riiklikku julgeolekut ning ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

Artikkel 13

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad lepingu haldamise ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eeskätt järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet lepingu rakendamise üle;

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

uurida käesoleva lepingu muutmise vajadust ja vajaduse korral esitada muutmisettepanekud uute riikide ühinemisel Euroopa Liiduga.

3.   Komitee koguneb vajadust mööda ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 14

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni vaheliste lepingutega

Jõustumisest alates on käesolev leping ülimuslik liikmesriikide ja Venemaa vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes, mis hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

Artikkel 15

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks oma vastavate menetluste kohaselt ja leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Venemaa Föderatsiooni ja Euroopa Ühenduse vahelise tagasivõtulepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kokkuleppel. Muudatused jõustuvad, kui lepinguosalised teatavad teineteisele, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahvatervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjused on kadunud.

6.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast sellise teate kättesaamise kuupäeva.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome, slovaki, sloveeni, taani, tšehhi, ungari ja vene keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


Top