EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0303(01)

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

OJ L 384, 31.12.1982, p. 7–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/3626/oj

21973A0303(01)

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

Euroopa Liidu Teataja L 384 , 31/12/1982 Lk 0007 - 0054
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 4 Lk 0066
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 4 Lk 0027
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 4 Lk 0066
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 15 Köide 4 Lk 0027
CS.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
ET.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
HU.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
LT.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
LV.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
MT.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
PL.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
SK.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95
SL.ES Peatükk 11 Köide 15 Lk 48 - 95


A LISA

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise

konventsioon

LEPINGUOSALISED RIIGID,

TUNNISTADES, et looduslik loomastik ja taimestik oma paljude kaunite ja mitmekesiste vormidega on maa looduslike süsteemide asendamatu osa, mida tuleb kaitsta praeguse ja tulevaste põlvkondade jaoks;

OLLES TEADLIKUD, et loodusliku loomastiku ja taimestiku esteetiline, teaduslik, kultuuriline, meelelahutuslik ja majanduslik väärtus kasvab pidevalt;

TUNNISTADES, et rahvad ja riigid on ning peaksid olema oma loodusliku loomastiku ja taimestiku parimad kaitsjad;

TUNNISTADES lisaks sellele, et teatud looduslike looma- ja taimeliikide kaitsmiseks liigse kasutamise eest rahvusvahelises kaubanduses on hädavajalik teha rahvusvahelist koostööd;

OLLES VEENDUNUD, et vajalike abinõude tarvitusele võtmist ei tohi edasi lükata,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I artikkel

Mõisted

Kui kontekstist ei tulene teisiti, kasutatakse käesolevas konventsioonis järgmisi mõisteid:

a) liik – mis tahes liik, alamliik või selle geograafiliselt eraldatud populatsioon;

b) isend –

i) mis tahes elus või surnud loom või taim;

ii) loomade puhul: I ja II liites loetletud liikide korral nende mis tahes kergesti äratuntav osa või derivaat ja III liites nimetatud liikide korral nende mis tahes kergesti äratuntav osa või derivaat, mida on nende liikidega seoses III liites kirjeldatud; ja

iii) taimede puhul: I liites loetletud liikide korral nende mis tahes kergesti äratuntav osa või derivaat; ja II ja III liites loetletud liikide korral nende mis tahes kergesti äratuntav osa või derivaat, mida on nende liikidega seoses II ja III liites kirjeldatud;

c) kauplemine – eksport, reeksport, import ja sissetoomine merest;

d) reeksport – mis tahes eelnevalt imporditud isendi eksport;

e) sissetoomine merest – mitte ühegi riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvast merekeskkonnast võetud mis tahes liigi isendite sissevedu riiki;

f) teadusasutus – vastavalt IX artiklile määratud riiklik teadusasutus;

g) korraldusasutus – vastavalt IX artiklile määratud riiklik korraldusasutus;

h) lepinguosaline riik – riik, mille suhtes käesolev konventsioon on jõustunud.

II artikkel

Olulisemad põhimõtted

1. I liide sisaldab kõiki väljasuremisohus olevaid liike, mida kauplemine ohustab või võib ohustada. Kauplemist nendesse liikidesse kuuluvate isenditega võib lubada vaid erandlikel tingimustel ning see peab alluma eriti rangetele piirangutele, et mitte ohustada nende liikide edasist püsimajäämist.

2. II liide sisaldab:

a) kõiki liike, mis praegu ei tarvitse olla väljasuremisohus, kuid võivad sellesse ohtu sattuda, kui kauplemist nende liikide isenditega pole allutatud rangetele piirangutele, mis väldiksid nende püsimajäämist ohustava kasutamise; ja

b) teisi liike, mis tuleb allutada piirangutele selleks, et kauplemine käesoleva lõike punktis a osundatud liikide isenditega oleks tõhusa kontrolli all.

3. III liide sisaldab kõiki liike, mida iga lepinguosaline riik määratleb kui selliseid, mis on tema jurisdiktsiooni all allutatud sellistele piirangutele, mis ennetavad või piiravad nende ekspluateerimist, ning mille puhul kauplemise kontrollimiseks on vaja koostööd teiste lepinguosaliste riikidega.

4. Lepinguosalised riigid ei luba kauplemist I, II ja III liites nimetatud liikide isenditega, välja arvatud käesoleva konventsiooniga sätestatud juhtudel.

III artikkel

I liites loetletud liikide isenditega kauplemise reguleerimine

1. Kogu kauplemine I liites loetletud liikide isenditega toimub vastavalt käesoleva artikli sätetele.

2. I liites loetletud liikide mis tahes isendi eksportimiseks tuleb eelnevalt anda ja esitada ekspordiluba. Ekspordiluba antakse vaid juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) eksportiva riigi teadusasutus on tunnistanud, et selline eksport ei ohusta antud liigi püsimajäämist;

b) eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et isendi omandamisel ei rikutud riigi loomastiku ja taimestiku kaitse seadusi;

c) eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et iga elus isend valmistatakse ette ja transporditakse nii, et vigastuse, tervisekahjustuse või julma kohtlemise risk on minimaalne; ja

d) eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et on antud luba sellise isendi importimiseks.

3. I liites loetletud liikide mis tahes isendi importimiseks tuleb eelnevalt anda ja esitada impordiluba ning ühtlasi kas ekspordiluba või reekspordi sertifikaat. Impordiluba antakse ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) importiva riigi teadusasutus on tunnistanud, et import toimub eesmärgil, mis ei kahjusta asjaomaste liikide püsimajäämist;

b) importiva riigi teadusasutus on veendunud, et elusa isendi eeldatav vastuvõtja on selle majutamiseks ja hooldamiseks sobivalt varustatud; ja

c) importiva riigi korraldusasutus on veendunud, et isendeid ei hakata kasutama eelkõige kommertseesmärkidel.

4. I liites loetletud liikide mis tahes isendi reekspordiks tuleb eelnevalt anda ja esitada reekspordi sertifikaat. Reekspordi sertifikaat antakse välja ainult siis, kui on täidetud järgnevad tingimused:

a) reeksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et isend on riiki toodud käesoleva konventsiooni nõudeid järgides;

b) reeksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et iga elus isend valmistatakse ette ja transporditakse nii, et vigastuse, tervisekahjustuse või julma kohtlemise risk on minimaalne; ja

c) reeksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et mis tahes elusa isendi importimiseks on antud luba.

5. I liites loetletud liikide mis tahes isendi sissetoomiseks merest tuleb eelnevalt saada sertifikaat sissetoova riigi korraldusasutuselt. Sertifikaat antakse ainult juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

a) sissetoova riigi korraldusasutus tunnistab, et sissetoomine ei kahjusta asjaomaste liikide püsimajäämist;

b) sissetoova riigi korraldusasutus on veendunud, et elusa isendi eeldatav vastuvõtja on selle majutamiseks ja hooldamiseks sobivalt varustatud; ja

c) sissetoova riigi korraldusasutus on veendunud, et isendit ei hakata kasutama eelkõige kommertseesmärkidel.

IV artikkel

II liites loetletud liikide isenditega kauplemise reguleerimine

1. Kogu kauplemine II liites loetletud liikide isenditega toimub vastavalt käesoleva artikli tingimustele.

2. II liites loetletud liikide mis tahes isendi eksportimiseks tuleb eelnevalt saada ja esitada ekspordiluba. Ekspordiluba antakse vaid siis, kui on täidetud järgnevad tingimused:

a) eksportiva riigi teadusasutus on tunnistanud, et selline eksport ei kahjusta antud liigi püsimajäämist;

b) eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et isendi omandamisel pole rikutud selle riigi loomastiku ja taimestiku kaitse seadusi; ja

c) eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et iga elus isend valmistatakse ette ja transporditakse nii, et vigastuse, tervisekahjustuse või julma kohtlemise risk on minimaalne.

3. Iga lepinguosalise riigi teadusasutus jälgib nii ekspordilubasid, mida see riik on II liites loetletud liikide isendite eksportimiseks välja andnud, kui ka nimetatud isendite tegelikku eksporti. Niipea kui teadusasutus avastab, et mõne sellise liigi isendite eksporti tuleks piirata tagamaks liigi säilimist kogu levikupiirkonnas tasemel, mis on kooskõlas tema kohaga neis ökosüsteemides, kus ta esineb, ja piisavalt kõrgemal tasemest, mille puhul tuleks soovitada tema kandmist I liitesse, soovitab see teadusasutus asjaomasel korraldusasutusel võtta vajalikud meetmed piiramaks antud liigi isendite ekspordilubade väljastamist.

4. II liites loetletud liikide mis tahes isendi importimiseks tuleb eelnevalt esitada kas ekspordiluba või reekspordi sertifikaat.

5. II liites loetletud liikide mis tahes isendi reeksportimiseks tuleb eelnevalt saada ja esitada reekspordi sertifikaat. Reekspordi sertifikaat antakse välja ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) reeksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et isend on riiki toodud käesoleva konventsiooni nõudeid järgides; ja

b) reeksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et iga elus isend valmistatakse ette ja transporditakse nii, et vigastuse, tervisekahjustuse või julma kohtlemise risk on minimaalne.

6. II liites loetletud liikide mis tahes isendi sissetoomiseks merest peab sissetoova riigi korraldusasutus olema eelnevalt väljastanud sertifikaadi. Sertifikaat antakse vaid siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) sissetoova riigi teadusasutus tunnistab, et sissetoomine ei kahjusta asjaomaste liikide püsimajäämist;

b) sissetoova riigi korraldusasutus on veendunud, et mis tahes elusat isendit koheldakse nii, et vigastuse, tervisekahjustuse või julma kohtlemise oht oleks minimaalne.

7. Käesoleva artikli lõikes 6 nimetatud sertifikaate antakse teadusasutuse soovitusel, kes kooskõlastab selle teiste riiklike teadusasutustega või vajadusel rahvusvaheliste teadusasutustega, seda tehakse perioodiliselt mitte harvem kui üks kord aastas ja kõigi isendite suhtes, keda selle perioodi jooksul sisse tuuakse.

V artikkel

III liites loetletud liikide isenditega kauplemise reguleerimine

1. Kogu kauplemine III liites loetletud liikide isenditega toimub vastavalt käesoleva artikli sätetele.

2. III liites loetletud liikide mis tahes isendi eksportimiseks mis tahes riigist, mis on selle liigi kandnud III liitesse, tuleb eelnevalt saada ja esitada ekspordiluba. Ekspordiluba antakse vaid siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et isendi omandamisel pole rikutud selle riigi loomastiku ja taimestiku kaitse seadusi; ja

b) eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et iga elus isend valmistatakse ette ja transporditakse nii, et vigastuse, tervisekahjustuse või julma kohtlemise risk on minimaalne.

3. Välja arvatud käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud juhtudel tuleb III liites loetletud liikide mis tahes isendi importimiseks eelnevalt esitada päritolusertifikaat, ja juhul, kui imporditakse riigist, mis on antud liigi kandnud III liitesse, ka ekspordiluba.

4. Kui toimub reeksport ja reeksportiva riigi korraldusasutus annab välja tunnistuse, et antud isendit on selles riigis töödeldud või et seda reeksporditakse, siis importiv riik aktsepteerib seda tunnistust tõendina, et antud isendi puhul on järgitud käesoleva konventsiooni nõudeid.

VI artikkel

Load ja sertifikaadid

1. III, IV ja V artikli alusel välja antud load ja tõendid peavad vastama käesoleva artikli nõuetele.

2. Ekspordiluba peab sisaldama teavet vastavalt IV liites toodud vormile ja seda võib eksportimisel kasutada ainult kuue kuu jooksul alates loa väljastamise päevast.

3. Iga luba või sertifikaat peab sisaldama käesoleva konventsiooni nimetust, loa välja andnud korraldusasutuse nime ja teda identifitseerivat pitserit ning korraldusasutuse poolt sellele omistatud kontrollnumbrit.

4. Iga korraldusasutuse antud loa või sertifikaadi koopia peab olema selgelt markeeritud ainult koopiana ja ühtegi sellist koopiat ei tohi kasutada originaali asemel, välja arvatud lubatud ulatuses.

5. Igale isendite partiile on vaja eraldi luba või sertifikaati.

6. Mis tahes isendit importiva riigi korraldusasutus tühistab ja hoiab alles selle isendi ekspordiloa või reekspordi sertifikaadi ning vastava impordiloa, mis on esitatud seoses selle isendi impordiga.

7. Vajaduse ja võimaluse korral kinnitab korraldusasutus mis tahes isendile selle identifitseerimist hõlbustava tähise. Selles kontekstis tähendab "tähis" mis tahes kustutamatut jäljendit, tinaplommi või muud isendi identifitseerimiseks sobivat vahendit, mis on kavandatud selliselt, et mittevolitatud isikutel oleks seda võimalikult raske jäljendada.

VII artikkel

Erandid ja muud kauplemisega seotud eritingimused

1. III, IV ja V artikli sätteid ei kohaldata isendite transiitvedudel läbi lepinguosalise riigi territooriumi ja nende ümberlaadimisel selle territooriumil ajal, mil isendid viibivad tollikontrollis.

2. Kui eksportiva või reeksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et isend omandati enne, kui antud isendi suhtes hakati kohaldama käesoleva konventsiooni nõudeid, siis selle isendi suhtes ei kohaldata III, IV ja V artikli sätteid, kui korraldusasutus annab välja sellekohase sertifikaadi.

3. III, IV ja V artikli sätteid ei kohaldata isendite suhtes, mis on isiklikus või mõne majapidamise omanduses. Sellised erandid ei kehti juhul kui:

a) on tegemist I liites loetletud liikide isenditega ning omanik on nad hankinud väljaspool oma tavalist asukohariiki ja neid imporditakse sellesse riiki; või

b) on tegemist II liites loetletud liikide isenditega ning:

i) omanik on nad hankinud väljaspool oma tavalist asukohariiki ja riigist, kus sellised isendid on loodusest eemaldatud;

ii) neid imporditakse omaniku asukohariiki; ja

iii) riik, kus sellised isendid loodusest eemaldati, nõuab eelnevat ekspordiluba enne selliste isendite mis tahes eksporti,

välja arvatud juhud, kus korraldusasutus on veendunud, et isendid on hangitud enne käesoleva konventsiooni sätete laienemist sellistele isenditele.

4. I liites loetletud loomaliikide isendeid, keda on kommertseesmärkidel vangistuses kasvatatud, või I liites loetletud taimeliikide isendeid, mida on kommertseesmärkidel kunstlikult paljundatud, tuleb käsitleda II liites loetletud liikide isenditena.

5. Kui eksportiva riigi korraldusasutus on veendunud, et mõnda loomaliigi isendit on kasvatatud vangistuses või mõnda taimeliigi isendit on kunstlikult paljundatud või see on sellise looma või taime osa või sellest tuletatud, tuleb korraldusasutuse vastavat sertifikaati aktsepteerida III, IV ja V artiklis nõutud mis tahes loa või sertifikaadi asemel.

6. III, IV ja V artikli sätteid ei kohaldata korraldusasutuse poolt väljastatud või sellelt heakskiidu saanud etiketti kandvate herbaariumieksemplaride, teiste muuseumidele määratud säilitatud, kuivatatud või vedelikku paigutatud isendite ja elusa taimmaterjali mittekaubanduslike laenude, annetuste või vahetuste suhtes, mida teostatakse teadlaste või nende riigi korraldusasutuse poolt registreeritud teadusasutuste vahel.

7. Mis tahes riigi korraldusasutus võib loobuda III, IV ja V artikli sätete kohaldamisest ning lubada ilma lubade või sertifikaatideta liikumist selliste isendite puhul, mis moodustavad osa rändloomaaiast, tsirkusest või loomade tsirkusest, taimede näitusest või mõnest muust rändnäitusest eeldusel, et:

a) eksportija või importija registreerib selliste isendite täielikud andmed asjaomases korraldusasutuses;

b) isendid kuuluvad ühte käesoleva artikli lõigetes 2 või 5 määratletud kategooriatest; ja

c) korraldusasutus on veendunud, et iga elusat isendit transporditakse ja hooldatakse nii, et vigastuse, tervisekahjustuse või julma kohtlemise risk oleks minimaalne.

VIII artikkel

Meetmed, mida lepinguosalistel riikidel tuleb rakendada

1. Et jõustada käesoleva konventsiooni sätteid ja peatada konventsioonivastane kauplemine isenditega, rakendavad lepinguosalised riigid vajalikke meetmeid. Need meetmed sisaldavad:

a) karistusi selliste isenditega kauplemise või nende omamise või mõlema eest; ja

b) selliste isendite konfiskeerimist või eksportivale riigile tagastamist.

2. Lisaks käesoleva artikli lõikes 1 toodud meetmetele võib lepinguosaline riik vajaduse korral ette näha mis tahes sisemisi makseid, et katta kulusid, mis tulenevad isendi konfiskeerimisest käesoleva konventsiooni sätteid eirava kauplemise korral.

3. Lepinguosalised riigid kindlustavad oma võimaluste piires, et isendid läbiksid kõik kauplemiseks nõutavad formaalsused võimalikult ruttu. Hõlbustamaks formaalsuste läbiviimist, võib iga lepinguosaline riik määrata sisse- ja väljaveo sadamad, kuhu isendid tuleb tollikontrolliks esitada. Edaspidi kindlustavad lepinguosalised riigid, et kõigi elusate isendite eest hoolitsetakse kogu nende transiitveo, kinnipidamise või edasisaatmise ajal korralikult ja nii, et nende vigastamise ja kahjustamise või julma kohtlemise oht oleks minimaalne.

4. Kui elus isend konfiskeeritakse vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 toodud meetmetele, siis:

a) usaldatakse isend konfiskeeriva riigi korraldusasutuse kätte;

b) pärast konsulteerimist eksportiva riigiga tagastab korraldusasutus isendi sellele riigile viimase kulul või saadab päästekeskusesse või muusse sellisesse kohta, mida korraldusasutus peab kohaseks ja käesoleva konventsiooni eesmärkidega kokku sobivaks; ja

c) korraldusasutus võib küsida nõu teadusasutuselt või võib, kui ta seda vajalikuks peab, konsulteerida sekretariaadiga, et hõlbustada otsuse tegemist, sealhulgas päästekeskuse või muu koha valiku suhtes, vastavalt käesoleva lõike punktile b.

5. Päästekeskus, millele on viidatud käesoleva artikli lõikes 4, tähendab asutust, mille korraldusasutus on määranud elusate isendite, eriti konfiskeeritud isendite heaolu eest hoolitsema.

6. Iga lepinguosaline riik peab registrit I, II ja III liites loetletud liikide isenditega kauplemise kohta ning see peab hõlmama:

a) eksportijate ja importijate nimesid ja aadresse; ja

b) antud lubade ja sertifikaatide numbreid ja tüüpe; riikide nimesid, kellega sellist kauplemist esines; isendite arvu või hulka ja tüüpe; liikide nimesid nii, nagu nad on kirjas I, II ja III liites, ja kus võimalik, kõnealuste isendite suurust ja sugu.

7. Iga lepinguosaline riik koostab perioodilisi aruandeid käesoleva konventsiooni täitmise kohta ja edastab sekretariaadile:

a) aastaaruande, mis sisaldab käesoleva artikli lõike 6 punktis b esitatud teabe kokkuvõtet; ja

b) iga kahe aasta tagant aruande õigus- ja haldusnormidest, mida on rakendatud käesoleva konventsiooni sätete jõustamiseks.

8. Teave, millele on viidatud käesoleva artikli lõikes 7, peab olema üldsusele kättesaadav, kui see ei ole vastuolus kõnealuse lepinguosalise riigi seadustega.

IX artikkel

Korraldus- ja teadusasutused

1. Iga lepinguosaline riik määrab käesoleva konventsiooni täitmiseks:

a) ühe või mitu korraldusasutust, kes on pädevad lepinguosalise riigi nimel välja andma lubasid või sertifikaate; ja

b) ühe või mitu teadusasutust.

2. Riik, andes hoiule oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja, teatab depositaarvalitsusele korraldusasutuse nime ja aadressi, kes on volitatud pidama ühendust teiste lepinguosaliste riikide ja sekretariaadiga.

3. Kõigist muudatustest käesoleva artikli sätete kohaselt tehtud määramistes või volitamistes peab asjaomane lepinguosaline riik teatama sekretariaadile, kes edastab selle teabe teistele lepinguosalistele riikidele.

4. Käesoleva artikli lõike 2 järgi nimetatud korraldusasutused peavad sekretariaadi või teise lepinguosalise riigi korraldusasutuse nõudmisel saatma templite, pitsatite või muude vahendite jäljendid, mida kasutatakse lubade või sertifikaatide kinnitamiseks.

X artikkel

Kauplemine konventsiooniga mitteühinenud riikidega

Kui eksport või reeksport toimub sellisesse riiki või import sellisest riigist, mis ei ole käesoleva konventsiooniga ühinenud, siis võib mis tahes lepinguosaline riik aktsepteerida käesoleva konventsiooni nõudeid lubade ja sertifikaatide kohta üldjuhul järgiva riigi pädevate asutuste antud samasisulisi dokumente.

XI artikkel

Lepinguosaliste riikide konverents

1. Sekretariaat kutsub lepinguosaliste riikide konverentsi kokku mitte hiljem kui kaks aastat pärast käesoleva konventsiooni jõustumist.

2. Kui konverents ei ole otsustanud teisiti, kutsub sekretariaat seejärel korralised koosolekud kokku vähemalt üks kord iga kahe aasta jooksul ja erakorralised koosolekud vähemalt 1/3 lepinguosaliste riikide kirjalikul nõudmisel.

3. Nii korralistel kui ka erakorralistel koosolekutel vaatavad lepinguosalised riigid üle käesoleva konventsiooni täitmise ja võivad:

a) vajaduse korral teha selliseid korraldusi, mis võimaldavad sekretariaadil täita oma kohustusi ja võtta vastu finantssätteid, [1]

b) vastavalt XV artiklile läbi vaadata ja vastu võtta parandusi I ja II liites;

c) vaadata üle edusammud, mis on tehtud I, II ja III liites loetletud liikide taastamisel ja kaitsmisel;

d) vastu võtta ja läbi vaadata sekretariaadi või lepinguosaliste riikide esitatud ettekandeid;

e) vajaduse korral teha soovitusi käesoleva konventsiooni tõhusamaks täitmiseks.

4. Igal korralisel koosolekul võivad lepinguosalised riigid kindlaks määrata vastavalt käesoleva artikli lõike 2 sätetele toimuva järgmise korralise koosoleku aja ja koha.

5. Igal koosolekul võivad lepinguosalised riigid kindlaks määrata ja vastu võtta koosoleku protseduurireeglid.

6. ÜRO, tema spetsialiseeritud asutused ja Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA), samuti mis tahes käesoleva konventsiooniga mitteühinenud riik võib osaleda konverentsil vaatlejana, kellel on õigus küll osaleda, kuid mitte hääletada.

7. Kõik järgmistesse kategooriatesse kuuluvad loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsmisele, säilitamisele või majandamisele spetsialiseerunud organisatsioonid ja asutused, kes on teavitanud sekretariaati oma soovist saata konverentsi kohtumistele vaatlejatena oma esindajaid, lubatakse vaatlejatena osalema, välja arvatud juhul, kui vähemalt 1/3 lepinguosalistest riikidest on selle vastu:

a) valitsustevahelised või valitsusvälised rahvusvahelised organisatsioonid ja asutused, samuti riigiasutused ja organisatsioonid; ning

b) siseriiklikud valitsusvälised organisatsioonid ja ühendused, mis on saanud sellekohased volitused oma asukohariikidelt.

Kui vaatlejad on kord vastu võetud, on neil õigus osaleda, kuid mitte hääletada.

XII artikkel

Sekretariaat

1. Käesoleva konventsiooni jõustumisel moodustab ÜRO keskkonnaprogrammi tegevdirektor sekretariaadi. Tegevdirektori poolt vajalikuks peetud ulatuses ning viisil võivad teda selles abistada sobivad valitsustevahelised või valitsusvälised rahvusvahelised või riiklikud asutused ja organisatsioonid, kes on spetsialiseerunud loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsmisele, säilitamisele ja majandamisele.

2. Sekretariaadi ülesanded on:

a) korraldada ja teenindada lepinguosaliste riikide koosolekuid;

b) täita talle käesoleva konventsiooni XV ja XVI artikliga pandud kohustusi;

c) teostada teaduslikke ja tehnilisi uuringuid vastavalt lepinguosaliste riikide poolt konverentsil kinnitatud programmidele, aitamaks kaasa käesoleva konventsiooni täitmisele, sealhulgas uuringuid, mis käsitlevad elusisendite sobiva ettevalmistuse ja transpordi standardeid ning isendite identifitseerimisvõimalusi;

d) läbi vaadata lepinguosaliste riikide aruandeid ja nõuda neilt lisateavet, mis on vajalik, et kindlustada käesoleva konventsiooni täitmine;

e) juhtida lepinguosaliste riikide tähelepanu kõigele, mis on seotud käesoleva konventsiooni eesmärkidega;

f) perioodiliselt välja anda ja lepinguosalistele riikidele jagada I, II ja III liite kehtivaid väljaandeid koos teabega, mis aitab identifitseerida nendes lisades loetletud liikide isendeid;

g) valmistada lepinguosaliste riikide jaoks ette aastaaruandeid oma tööst ja käesoleva konventsiooni täitmisest ning teisi aruandeid, mida lepinguosaliste riikide kohtumistel võidakse nõuda;

h) anda soovitusi käesoleva konventsiooni eesmärkide ja sätete täitmiseks, kaasa arvatud teadusliku või tehnilise teabe vahetus;

i) täita mis tahes muid lepinguosaliste riikide antud ülesandeid.

XIII artikkel

Rahvusvahelised meetmed

1. Kui sekretariaat on saadud teabe põhjal kindlaks teinud, et mõne I või II liites loetletud liigi isendeid on kauplemisel koheldud ebasoodsalt või käesoleva konventsiooni sätteid pole piisava tõhususega järgitud, edastab ta sellise teabe asjaomase lepinguosalise riigi või riikide volitatud korraldusasutusele.

2. Kui lepinguosaline riik saab käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud teate, teavitab ta viivitamatult sekretariaati niivõrd, kui seadus seda lubab, kõigist asjasse puutuvatest faktidest ja teeb vajaduse korral ettepaneku heastavateks meetmeteks. Kui lepinguosaline riik peab vajalikuks asja uurida, viib sellise uurimise läbi üks või mitu isikut, kes on saanud lepinguosaliselt riigilt selleks selgesõnalised volitused.

3. Lepinguosaliselt riigilt saadud või vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 teostatud uurimise tulemusel saadud teave vaadatakse läbi lepinguosaliste riikide järgmisel konverentsil, mis võib anda mis tahes soovitusi, mida ta kohaseks peab.

XIV artikkel

Mõju siseriiklikele õigusaktidele ja rahvusvahelistele konventsioonidele

1. Käesoleva konventsiooni sätted ei piira mingil moel lepinguosaliste riikide õigust vastu võtta:

a) rangemaid siseriiklikke meetmeid I, II ja III liites loetletud liikide isenditega kauplemise, nende omandamise või transportimise tingimuste kohta või sellise tegevuse täieliku keelustamise kohta;

b) siseriiklikke meetmeid, mis kitsendavad või keelustavad I, II või III liites loetlemata liikidega kauplemist, nende omandamist või transportimist.

2. Käesoleva konventsiooni sätted ei mõjuta mingil moel siseriiklike meetmete sätteid või lepinguosaliste riikide kohustusi, mis tulenevad mis tahes lepingust, konventsioonist või rahvusvahelisest kokkuleppest ning seonduvad isenditega kauplemise, nende omandamise või transportimise teiste aspektidega ja mis lepinguosalise riigi suhtes kehtivad või võivad kehtima hakata, kaasa arvatud kõik meetmed, mis on seotud tolli, tervishoiu, veterinaaria või taimekarantiiniga.

3. Käesoleva konventsiooni sätted ei mõjuta mingil moel nende lepingute, konventsioonide või rahvusvaheliste kokkulepete tingimusi või neist tulenevaid kohustusi, mille on sõlminud või võivad sõlmida riigid, kes on sõlminud üldise või piirkondliku kaubanduskokkuleppe, mis kehtestab või säilitab ühise tollikontrolli välispiiridel ja kaotab tollikontrolli lepinguosaliste riikide vahel, niivõrd kui see puudutab kauplemist selles kokkuleppes osalevate riikide vahel.

4. Kui käesolevas konventsioonis osalev riik osaleb ka mingis teises lepingus, konventsioonis või rahvusvahelises kokkuleppes, mis on käesoleva konventsiooni kehtima hakkamisel jõus ja mille nõuded kaitsevad II liites nimetatud mereliike, siis ta vabastatakse kohustusest, mida käesolev konventsioon temalt nõuab, kui ta kaupleb II liites loetletud liikide isenditega, keda veetakse selles riigis registreeritud laevadega ja vastavuses nimetatud teiste lepingute, konventsioonide või rahvusvaheliste kokkulepete sätetega.

5. Olenemata III, IV ja V artikli sätetest nõutakse kooskõlas käesoleva artikli lõikega 4 veetavate isendite eksportimisel ainult sissetoova riigi korraldusasutuse sertifikaati selle kohta, et isendi vedu on kooskõlas teise asjaomase lepingu, konventsiooni või rahvusvahelise kokkuleppe sätetega.

6. Käesolev konventsioon ei takista millegagi ÜRO Mereõiguse Konverentsi mereõiguse kodifitseerimisel ja arendamisel vastavalt ÜRO Peaassamblee resolutsioonile 2750 C (XXV) ega kahjusta ühegi riigi praegusi või tulevasi nõudeid ja õigusalaseid seisukohti, mis seonduvad mere- ja loodusõiguse ning ranniku- ja lipuriigi pädevuse laadi ja ulatusega.

XV artikkel

Parandused I ja II lisasse

1. Lepinguosaliste riikide konverentsi koosolekutel tehakse parandusi I ja II liitesse järgmistel tingimustel:

a) iga lepinguosaline riik võib paluda, et tema parandusettepanekud I ja II liite kohta võetaks arutusele järgmisel koosolekul. Parandusettepanekute tekst tuleb esitada sekretariaadile vähemalt 150 päeva enne koosolekut. Sekretariaat konsulteerib paranduste osas teiste lepinguosaliste riikide ja asjast huvitatud organisatsioonidega vastavalt käesoleva artikli lõike 2 punktidele b ja c ning teatab tulemustest kõikidele lepinguosalistele riikidele hiljemalt 30 päeva enne koosolekut;

b) parandusettepanekud võetakse vastu juhul, kui 2/3 lepinguosaliste riikide esindajatest on kohal ja võtavad hääletamisest osa. "Lepinguosalised riigid on kohal ja võtavad hääletamisest osa" tähendab seda, et lepinguosalised riigid on kohal ja hääletavad kas poolt või vastu. Lepinguosalisi riike, kes ei võta hääletamisest osa, ei arvata parandusettepaneku vastuvõtmiseks vajaliku 2/3 hulka;

c) koosolekul vastu võetud parandusettepanekud jõustuvad kõigi lepinguosaliste riikide jaoks 90 päeva pärast koosolekut, välja arvatud need riigid, kes teevad reservatsiooni vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.

2. Lepinguosaliste riikide konverentside vahelisel perioodil kohaldatakse I ja II liitesse tehtavate paranduste suhtes järgmisi sätteid:

a) vastavalt käesolevas lõikes kehtestatud korrale võib iga lepinguosaline riik koosolekutevahelisel ajal arutamiseks esitada posti teel parandusettepanekuid I ja II liitesse;

b) mereliikide puhul saadab sekretariaat parandusettepaneku teksti otsekohe pärast selle saamist lepinguosalistele riikidele. Sekretariaat konsulteerib ka valitsustevaheliste organisatsioonidega, mille tegevussfäär hõlmab neid liike, eriti teaduslike andmete saamiseks, mida need organisatsioonid on võimelised esitama, ning kõigi asjaomaste organisatsioonide kehtestatud kaitsemeetodite koordineerimise tagamiseks. Sekretariaat tutvustab niipea kui võimalik lepinguosalistele riikidele mainitud organisatsioonide seisukohti ja neilt saadud andmeid, samuti enda järeldusi ja soovitusi;

c) liikide puhul, mis ei ole mereliigid, saadab sekretariaat parandusettepanekute tekstid nende saabumisel viivitamatult lepinguosalistele riikidele ja teatab seejärel niipea kui võimalik omapoolsetest soovitustest;

d) kõik lepinguosalised riigid võivad 60 päeva jooksul alates sellest kuupäevast, kui sekretariaat saatis oma soovitused lepinguosalistele riikidele vastavalt käesoleva lõike punktile b või c, edastada sekretariaadile kõik kommentaarid parandusettepanekute kohta koos kõigi sinna juurde kuuluvate teaduslike andmete ja teabega;

e) sekretariaat saadab viivitamatult kõik saabunud vastused koos omapoolsete soovitustega lepinguosalistele riikidele;

f) kui sekretariaat ei ole esitatud parandusettepaneku kohta 30 päeva jooksul alates sellest kuupäevast, mil vastused ja soovitused vastavalt käesoleva lõike punktile e laiali saadeti, saanud ühtegi vastuväidet, jõustub parandus 90 päeva pärast kõigi lepinguosaliste riikide suhtes, välja arvatud nende suhtes, kes tegid reservatsiooni vastavalt käesoleva artikli lõikele 3;

g) kui sekretariaat saab vastuväite mis tahes lepinguosaliselt riigilt, esitatakse parandusettepanek hääletamiseks posti teel vastavalt käesoleva lõike punktidele h, i ja j;

h) sekretariaat teatab lepinguosalistele riikidele, et teatis vastuväitest on kätte saadud;

i) kui sekretariaat ei saa 60 päeva jooksul alates käesoleva lõike punkti h kohase teatamise kuupäevast vähemalt pooltelt lepinguosalistelt riikidelt poolt-, vastu- või erapooletuid hääli, esitatakse parandusettepanek konverentsi järgmisele koosolekule edasiseks arutamiseks;

j) eeldusel, et hääled saadakse pooltelt lepinguosalistelt riikidelt, võetakse parandus vastu poolt või vastu hääletanud lepinguosaliste riikide 2/3 häälteenamusega;

k) sekretariaat teatab kõigile lepinguosalistele riikidele hääletamise tulemusest;

l) kui esitatud parandus võetakse vastu, jõustub see 90 päeva pärast sekretariaadi teatise kuupäeva kõigi lepinguosaliste riikide suhtes, välja arvatud need, kes teevad reservatsiooni vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.

3. Käesoleva artikli lõike 1 punktis c ja lõike 2 punktis l ettenähtud 90 päeva jooksul võib iga lepinguosaline riik, teatades sellest kirjalikult depositaarvalitsusele, teha paranduse suhtes reservatsiooni. Kuni sellist reservatsiooni pole tühistatud, loetakse asjaomane lepinguosaline riik kõnealuste liikidega kauplemisel käesoleva konventsiooniga mitteühinenud riigiks.

XVI artikkel

III liide ja selle parandused

1. Kõik lepinguosalised riigid võivad ükskõik millal esitada sekretariaadile nimekirja liikidest, mida nad oma jurisdiktsiooni piires peavad II artikli lõike 3 alla kuuluvateks. III liide sisaldab sellesse liitesse kandmiseks liike esitavate lepinguosaliste riikide nimesid, esitatud liikide teaduslikke nimetusi ja kõigi nende loomade või taimede osi või derivaate, mida on määratletud seoses I artikli punktis b mainitud liikidega.

2. Sekretariaat teatab lepinguosalistele riikidele viivitamatult igast nimekirjast, mis on esitatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1. Nimekiri jõustub III liite osana 90 päeva pärast sellist teavitamist. Iga lepinguosaline riik võib igal ajal pärast nimekirjast teatamist esitada depositaarvalitsusele kirjaliku reservatsiooni mis tahes liigi või osa või derivaadi suhtes ja kuni sellist reservatsiooni pole tühistatud, loetakse asjaomane lepinguosaline riik kõnealuste liikide, osade või derivaatidega kauplemisel käesoleva konventsiooniga mitteühinenud riigiks.

3. Lepinguosaline riik, kes on esitanud mõne liigi III liitesse lülitamiseks, võib selle ükskõik millal tühistada, teatades sellest sekretariaadile, kes omakorda teavitab sellest kõiki lepinguosalisi riike. Tühistamine jõustub 30 päeva pärast teatamise kuupäeva.

4. Iga lepinguosaline riik, kes esitab nimekirja vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, edastab sekretariaadile koopia kõigist kohalikest seadustest ja määrustest, mida kohaldatakse selliste liikide kaitseks, koos kõigi tõlgendustega, mida lepinguosaline riik peab vajalikuks või mida nõuab sekretariaat. Niikaua, kuni kõnealune liik on lülitatud III liitesse, esitab lepinguosaline riik kõik ülalmainitud seaduste ja määruste parandused või kõik uued tõlgendused nii, nagu nad on vastu võetud.

XVII artikkel

Konventsiooni parandused

1. Käesoleva konventsiooni paranduste arutamiseks ja vastuvõtmiseks kutsub sekretariaat vähemalt 1/3 lepinguosaliste riikide kirjalikul nõudmisel kokku lepinguosaliste riikide konverentsi erakorralise koosoleku. Sellised parandused võetakse vastu kohal olevate ja hääletavate lepinguosaliste riikide 2/3 häälteenamusega. Antud kontekstis tähendab "kohal olevad ja hääletavad lepinguosalised riigid" kohal olevaid ja poolt või vastu hääletavaid lepinguosalisi riike. Mittehääletanud lepinguosalisi riike ei arvestata muudatuse vastuvõtmiseks vajaliku 2/3 hulka.

2. Sekretariaat edastab kõigile lepinguosalistele riikidele kõigi parandusettepanekute tekstid hiljemalt 90 päeva enne koosolekut.

3. Parandus jõustub nende lepinguosaliste riikide suhtes, kes on selle vastu võtnud, 60 päeva pärast seda, kui 2/3 lepinguosalistest riikidest on deponeerinud paranduse vastuvõtmise dokumendi depositaarvalitsuses. Seejärel jõustub parandus kõigi teiste lepinguosaliste riikide suhtes 60 päeva pärast seda, kui lepinguosalised riigid on deponeerinud oma paranduse vastuvõtmise dokumendi.

XVIII artikkel

Vaidluste lahendamine

1. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida kahe või enama lepinguosalise riigi vahel käesoleva konventsiooni tõlgendamisel või kohaldamisel, lahendatakse vaidlevate osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel.

2. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, võivad lepinguosalised riigid vastastikusel kokkuleppel esitada vaidluse lahendamiseks arbitraažile, eriti Haagi Alalisele Arbitraažikohtule, ja vaidluse osapooled tunnustavad arbitraaži otsust.

XIX artikkel

Allakirjutamine

Käesolev konventsioon on allakirjutamiseks avatud Washingtonis kuni 30. aprillini 1973 ja seejärel Bernis kuni 31. detsembrini 1974.

XX artikkel

Ratifitseerimine, vastuvõtmine, heakskiitmine

Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või heakskiitmisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad deponeeritakse Šveitsi Konföderatsiooni valitsuses, kes on depositaarvalitsuseks.

XXI artikkel

Ühinemine

Käesolev konventsioon on ühinemiseks avatud määramata ajaks. Ühinemiskirjad deponeeritakse depositaarvalitsuses.

XXII artikkel

Jõustumine

1. Käesolev konventsioon jõustub 90 päeva pärast kümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja deponeerimist depositaarvalitsuses.

2. Iga riigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kiidab heaks käesoleva konventsiooni või ühineb sellega pärast kümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja deponeerimist, jõustub käesolev konventsioon 90 päeva pärast selle riigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja deponeerimist.

XXIII artikkel

Reservatsioonid

1. Üldist laadi reservatsioonid ei ole konventsiooni sätteile lubatud. Konkreetseid reservatsioone võib teha vastavalt käesolevale artiklile ning XV ja XVI artiklile.

2. Iga riik võib oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja deponeerides teha reservatsioone:

a) I, II või III liites loetletud mis tahes liigi suhtes; või

b) mis tahes osa või derivaadi suhtes, mis on määratletud seoses III liites loetletud liikidega.

3. Seni, kui lepinguosaline riik ei tühista vastavalt käesolevale artiklile tehtud reservatsiooni, käsitatakse teda kui riiki, kes ei ole käesoleva konventsiooni lepinguosaline kauplemisel nimetatud liikide, osade või derivaatidega, mille kohta on tehtud reservatsioon.

XXIV artikkel

Denonsseerimine

Lepinguosaline riik võib igal ajal käesoleva konventsiooni denonsseerida, teatades sellest kirjalikult depositaarvalitsusele. Denonsseerimine jõustub 12 kuud pärast seda, kui depositaarvalitsus on vastava teate saanud.

XXV artikkel

Depositaar

1. Käesoleva konventsiooni originaal, mille hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule depositaarvalitsusele, kes saadab käesoleva konventsiooni kinnitatud koopiad kõigile allakirjutanud või ühinemiskirja esitanud riikidele.

2. Depositaarvalitsus teavitab kõiki allakirjutanud ja ühinevaid riike ning sekretariaati igast allakirjutamisest, ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja deponeerimisest, käesoleva konventsiooni jõustumisest, selle parandustest, reservatsioonide jõustumisest ja tühistamisest ning denonsseerimise teatavakstegemisest.

3. Niipea kui käesolev konventsioon jõustub, annab depositaarvalitsus selle kinnitatud koopia üle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklile 102.

Selle tõenduseks kirjutasid oma valitsustelt vajalikud volitused saanud täievolilised esindajad alla käesolevale konventsioonile.

Koostatud Washingtonis, 3. märtsil 1973. aastal.

[1] Kaldkirjas olev tekst ei ole veel jõustunud, samuti ei ole liikmesriigid seda veel ratifitseerinud.

--------------------------------------------------

I JA II LIIDE [1], [2]

Tõlgendamine

1. Käesolevates liidetes on liigid märgitud:

a) liiginime järgi või

b) kõigi kõrgemasse taksonisse kuuluvate liikidena või selle nimetatud osana.

2. Lühend "spp." tähistab kõrgema taksoni kõiki liike.

3. Viited muudele taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, teenivad üksnes teavitavat või klassifitseerimise eesmärki.

4. Lühend p.e. tähistab liike, mis on tõenäoliselt välja surnud.

5. Tärn (*) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et selle liigi või taksoni üks või mitu geograafiliselt eraldi asuvat populatsiooni, alamliiki või liiki on lisatud I liitele ja välja arvatud II liitest.

6. Kaks tärni (**) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitavad, et selle liigi või taksoni üks või mitu geograafiliselt eraldi asuvat populatsiooni, alamliiki või liiki on lisatud II liitele ja välja arvatud I liitest.

7. Plussmärk "+" koos sellele järgneva numbriga liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et ainult selle liigi või taksoni teatavad geograafiliselt eraldi asuvad populatsioonid, alamliigid või liigid esinevad asjaomases lisas järgmiselt:

+201 | Lõuna-Ameerika populatsioon |

+202 | Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioon |

+203 | Itaalia populatsioon |

+204 | Kõik Põhja-Ameerika alamliigid |

+205 | Aasia populatsioon |

+206 | India populatsioon |

+207 | Austraalia populatsioon |

+208 | Himaalaja populatsioon |

+209 | Kõik Uus-Meremaa liigid |

+210 | Tšiili populatsioon |

+211 | Ameerika sugukondade kõik liigid |

+212 | Austraalia populatsioon |

8. Miinusmärk "–" koos sellele järgneva numbriga liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et selle liigi või taksoni teatavad geograafiliselt eraldi asuvad populatsioonid, liigid, liikide rühmad või sugukonnad on vastavast lisast välja arvatud järgmiselt:

–101 | Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioon |

–102 | Panthera tigris altaica (= amurensis) |

–103 | Austraalia populatsioon |

–104 | Cathartidae |

–105 | Põhja-Ameerika, välja arvatud Gröönimaa populatsioon |

–106 | Ameerika Ühendriikide populatsioon |

–107 | Melopsittacus undulates, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri |

–108 | Paapua Uus-Guinea populatsioon |

–109 | Tšiili populatsioon |

–110 | Kõik liigid, välja arvatud sukulendid |

9. Märk ">" tähistab koos sellele järgneva numbriga liigi või kõrgema taksoni nime juures konventsiooni kohaldamisel nende isendite kindlaksmääratud osi või neist saadut järgmiselt:

> 1 tähistab juuri.

> 2 tähistab puitu.

> 3 tähistab tüvesid.

| I liide | II liide | |

FAUNA LOOMALIIGID | |

MAMMALIA IMETAJAD | |

MONOTREMATA Ainupilulised | | | |

Zaglossus spp. | (C 2) |

Kõik nokis-sipelgasiilid |

| |

MARSUPIALIA Kukrulised | | | |

Macropodidae Kängurulased | Bettongia spp. Kõik rottkängurud | | |

Caloprymnus campestris p.e. Kõrbe-rottkänguru | | |

Dendrolagus bennettianus | (C 2) |

Bennetti puukänguru |

Dendrolagus lumholtzi | (C 2) |

Lumholtzi puukänguru |

Dendrolagus inustus | (C 2) |

Pruun-puukänguru |

Dendrolagus ursinus | (C 2) |

Must-puukänguru |

| |

Lagorchestes hirsutus Hatune jänesvallabi | | |

Lagostrophus fasciatus Vöötvallabi | | |

Onychogalea fraenata Pudi-küünissabavallabi | | |

Onychogalea lunata Poolkuu-küünissabavallabi | | |

Phalangeridae Kuskuslased | | Phalanger maculatus Uus-Guinea tähnikkuskus | |

| Phalanger orientalis Villakkuskus | |

Burramyidae Kääbuspossumlased | | Burramys parvus Mägi-kääbuspossum | |

Vombatidae Vombatlased | Lasiorhinus krefftii Põhjavombat | | |

Peramelidae Kukkurmägerlased ehk bandikutlased | Chaeropus ecaudatus p.e. Sõrgbandikut | | |

Macrotis lagotis Harilik bilbi | | |

Macrotis leucura Valgesababilbi | | |

Perameles bougainville Lääne koonbandikut | | |

Dasyuridae Kukkurkärplased | Sminthopsis longicaudata Pikksaba-kukkurhiir | | |

Sminthopsis psammophila Liiva-kukkurhiir | | |

Thylacinidae Kukkurhuntlased | Thylacinus cynocephalus p.e. Kukkurhunt | | |

INSECTIVORA Putuktoidulised | | | |

Erinaceidae Siillased | | Erinaceus frontalis Kapisiil e. Lõuna-Aafrika siil | |

PRIMATES spp. (*) | (C 2) |

Kõik esikloomalised |

| |

Lemuridae Leemurlased | Allocebus spp. Kõik karuskõrv-leemurid | | |

Cheirogaleus spp. Kõik kääbusleemurid | | |

Hapalemur spp. Kõik poolmaakid | | |

Lemur spp. Kõik leemurid | | |

Lepilemur spp. Kõik sireleemurid | | |

Microcebus spp. Kõik hiirleemurid | | |

Phaner spp. Kõik küütleemurid | | |

Indriidae Indrilased | Avahi spp. Kõik pisiindrid e.avahid | | |

Indri spp. Kõik indrid | | |

Propithecus spp. Kõik sifakad | | |

Daubentoniidae Aielased | Daubentonia madagascariensis Aie | | |

Callithricidae Küünisahvlased | Callimico goeldii Goeldi marmosett e. kallimiko | | |

Callithrix aurita Valgetups-marmosett | | |

Callithrix flaviceps Valgetups-marmoseti alamliik | | |

Leontopithecus | (= Leontideus) spp. Kõik lakkahvid | | |

Saguinus bicolor Karvastamariin | | |

Saguinus leucopus Karvastamariin | | |

Saguinus oedipus (geoffroyi) Pintšetamariin (kaasa arvatud punatamariin) | | |

Cebidae Karbusahvlased | Alouatta palliata (villosa) Mantel-möiraahv | | |

Ateles geoffroyi frontatus Mustkäpp-ämmalahvi alamliik | | |

Ateles geoffroyi panamensis Mustkäpp-ämmalahvi alamliik | | |

Brachyteles arachnoides Haardahv | | |

Cacajao spp. Kõik uakarid | | |

Chiropotes albinasus Valgenina-habesaaki | | |

Saimiri oerstedii Ruugeselg-saimiri | | |

Cercopithecidae Pärdiklased | Cercocebus galeritus galeritus Välemangabei nominaalalamliik | | |

Cercopithecus diana Dianapärdik | | |

Colobus badius kirkii Kirki punakoolobus | | |

Colobus badius rufomitratus Mitra-punakoolobus | | |

Macaca silenus Vanderu | | |

Nasalis larvatus Ninaahv e kahau | | |

Papio (= Mandrillus) leucophaens Drill | | |

Papio (= Mandrillus) sphinx Mandrill | | |

Presbytis entellus Hulman | | |

Presbytis geei Kuldlanguur | | |

Presbytis pileatus Tanulanguur | | |

Presbytis potenziani Mentawi languur | | |

Pygathrix nemaeus Hertsoglanguur | | |

Simias concolor Siimia | | |

Hylobatidae Gibonlased | Hylobates spp. Kõik gibonlased | | |

Symphalangus syndactylus Siamang | | |

Pongidae Inimahvlased | Pongidae spp. Kõik inimahvlased (gorillad, orangutanid ja šimpansid) | | |

EDENTATA Napihambulised | | | |

Myrmecophaga tridactyla | (C 1) |

Suur-sipelgakaru e suur-sipelgaõgija |

Tamandua tetradactyla chapadensis | (C 1) |

Brasiilia tamandu |

| |

Bradypodidae Laisklased | | Bradypus boliviensis Boliivia kolmvarvaslaisik | |

Dasypodidae Vöölased | Priodontes giganteus (= maximus) Hiidvöölane | |

PHOLIDOTA Soomusloomalised | | |

Manis crassicaudata | (C 1) |

India soomusloom |

Manis javanica | (C 1) |

Jaava soomusloom |

Manis pentadactyla | (C 1) |

Pangoliin |

| |

Manis temmincki Rohlta-soomusloom | | |

LAGOMORPHA Jäneselised | | |

Leporidae Jäneslased | Caprolagus hispidus India harjasküülik | | |

Nesolagus netscheri Vöötküülik | |

Romerolagus diazi Teporingo e vulkaaniküülik | | |

RODENTIA Närilised | | |

Sciuridae Oravlased | Cynomys mexicanus Rohtlahaukur | | |

Lariscus hosei Nelitriip malaiorav | |

Ratufa spp. | (C 1) |

Kõik hiidoravad |

| |

Heteromyidae Keksiklased | | Dipodomys phillipsii phillipsii Filipsi tavakeksiku nominaalalamliik | |

Muridae Hiirlased | Leporillus conditor Kõrvuk-kojarott | | |

| Notomys spp. Kõik hüppurhiired | |

Pseudomys fumeus Suitsjas väärhiir | | |

Pseudomys praeconis Hatune-väärhiir | | |

| Pseudomys shortridgei Lääne-väärhiir | |

Xeromys myoides Ebakobrasrott | | |

Zyzomys pedunculatus Jämesabarott | | |

Chinchillidae Villakhiirlased | Chinchilla spp. +201 Kõik villakhiired ehk tšintšiljad | | |

CETACEA spp. (*) | (C 1) |

Kõik vaalad, delfiinid ja pringlid |

| |

Platanistidae Jõevaallased | Lipotes vexillifer Järvevaal | | |

Platanista spp. Kõik india jõevaalad | | |

Physeteridae Kašelotlased | Physeter catodon (= macrocephalus) Kašelot e võidisvaal | | |

Delphinidae Delfiinlased | Sotalia spp. Kõik nokisdelfiinid | | |

Sousa spp. Kõik nokisdelfiinid | | |

Phocaenidae Pringellased | Neophocaena phocaenoides Silepringel | | |

Phocoena sinus California pringel | | |

Eschrichtidae Hallvaallased | Eschrichtius robustus (glaucus) Hallvaal | | |

Balaenopteridae Vaguvaallased | Balaenoptera borealis Põhjavaal | | |

Balaenoptera musculus Sinivaal | | |

Balaenoptera physalus Heeringavaal e finnvaal | | |

Megaptera novaeangliae Küürvaal | | |

Balaenidae Silevaallased | Balaena mysticetus Grööni vaal | | |

Eubalaena spp. Kõik lõuna-silevaalad | | |

CARNIVORA Kiskjalised | | | |

Canis lupus (*) –101 | (C 2) |

Hall hunt |

Chrysocyon brachyurus | (C 2) |

Guara e lakkhunt |

| |

| Cuon alpinus Punahunt | |

| Dusicyon culpaeus Andi pamparebane | |

| Dusicyon fulvipes Chiloépamparebane | |

| Dusicyon griseus Argentiina pamparebane | |

Speothos venaticus Võsakoer | | |

| Vulpes cana Afgaani rebane | |

Vulpes velox hebes Põhja välerebane | | |

Ursidae Karulased | Helarctos malayanus Päikesekaru e biruang | | |

Selenarctos thibetanus Kaeluskaru | | |

Tremarctos ornatus Prillkaru | | |

Ursus arctos (**) +203 Pruunkaru | Ursus arctos (*) +204 Pruunkaru | |

Ursus arctos isabellinus Tjan-šani pruunkaru | | |

Ursus arctos nelsoni Mehhiko pruunkaru | | |

Ursus arctos pruinosus Tiibeti pruunkaru | | |

Ursus (= Thalarctos) maritimus | (C 2) |

Jääkaru |

| |

Ailurus fulgens | (C 2) |

Panda |

| |

Mustelidae Kärplased | Aonyx microdon Kameruni väikeküüssaarmas | | |

| Conepatus humboldti Patagoonia lõunaskunk | |

Enhydra lutris nereis Lõuna-California kalaan | | |

Lutra felina Kassiksaarmas | | |

Lutra longicaudis (platensis/annectens) Pikksabasaarmas (kaasa arvatud La Plata ja Kesk-Ameerika saarmad) | | |

Lutra lutra Saarmas e udras | | |

Lutra provocax Lõuna pikksabasaarmas e huillin | | |

Lutrinae spp. (*) Kõik saarmaslased | (C 2: | Lutra enudris Lutra incarum) |

| |

Mustela nigripes Mustjalg-tuhkur | | |

Pteronura brasiliensis Hiidsaarmas | | |

Viverridae Tsiibetkaslased | | Cryptoprocta ferox Fossa | |

Cynogale bennetti | (C 1) |

Udrastsiibet |

Eupleres goudotii | (C 1) |

Pudifalanukk |

Eupleres major | (C 1) |

Suurfalanukk |

Fossa fossa | (C 1) |

Fanaloka |

Hemigalus derbyanus Vööttsiibet |

Prionodon linsang | (C 1) |

Vööt-linsang |

| |

Prionodon pardicolor Tähniklinsang | | |

Hyaenidae Hüäänlased | Hyaena brunnea Pruun-vööthüaan | | |

Felidae spp. (*) Kõik kaslased | [C 2: | Felis bengalensis (*) |

Felis concolor (*) |

Felis geoffroi |

Felis pajeros |

Felis pardalis (*) |

Felis serval |

Fells tigrina (*) |

Felis wiedii (*) |

Felis yagouaroundi (*) |

Felis lynx (*) |

Felis sylvestris] |

| |

Acinonyx jubatus Gepard | | |

Felis bengalensis bengalenis Bengali kass | | |

Felis caracal (**) +205 Karakal | | |

Felis concolor coryi Florida puuma | | |

Fells concolor costaricensis Costa Rica puuma | | |

Felis concolor cougar Ida puuma | | |

Felis jacobita Mägikass | | |

Felis marmorata Marmorkass | | |

Felis nigripes Pudikass e kääbuskass | | |

Felis pardalis mearnsi Costa Rica otselot | | |

Felis pardalis mitis Brasiilia otselot | | |

Felis planiceps Lapikpeakass | | |

Felis rubiginosa (**) +206 Roostekass | | |

Felis (Lynx) rufa escuinapae Kesk-Mehhiko punailves | | |

Felis temmincki Temmincki kass | | |

Felis tigrina oncilla Ontsilla e pudi-pugalkass | | |

Felis wiedii nicaraguae Margai e pikksaba-pugalkassi Hondurase, Nicaragua ja Costa Rica alamliik | | |

Felis wiedii salvinia Margai e pikksaba-pugalkassi Guatemala, Salvadori ja Chiapase alamliik | | |

Felis yagouaroundi cacomitli Jaguarundi alamliik Lõuna-Teksasest kuni Kesk-Veracruzini Mehhikos | | |

Felis yagouaroundi fossata Jaguarundi alamliik Veracruzist Mehhikos kuni Kesk-Nicaraguani | | |

Felis yagouaroundi panamensis Jaguarundi alamliik Kesk-Nicaraguast Ecuadorini | | |

Felis yagouaroundi tolteca Jaguarundi alamliik Lõuna-Arizonast kuni Kesk-Guerreroni Mehhikos | | |

Neofelis nebulosa Pantrik | | |

Panthera leo persica India lõvi | | |

Panthera onca Jaaguar | | |

Panthera pardus Leopard | | |

Panthera tigris (**) –102 Tiiger (välja arvatud Amuuri tiiger) | | |

Panthera uncia Irbis e lumeleopard | | |

PINNIPEDIA Loivalised | | | |

Otariidae Kõrvukhülglased | | Arctocephalus spp. (*) Kõik merikarud | |

Arctocephalus townsendi Guadalupe merikaru | | |

Mirounga angustirostris | (C 1) |

Põhja-lonthüljes |

Mirounga leonina | (C 1) |

Lõuna-lonthüljes |

| |

Monachus spp. Kõik munkhülged | | |

TUBULIDENTATA Toruhambulised | | | |

Orycteropodidae Tuhniklased | | Orycteropus afer Tuhnik | |

PROBOSCIDEA Londilised | | | |

Elephantidae Elevandid | Elephas maximus India elevant | | |

| Loxodonta africana Aafrika elevant | |

SIRENIA Meriveiselised | | | |

Dugong dugon (*) +207 | (C 1) |

Dugong |

| |

Trichechidae Lamatiinlased | Trichechus inunguis Jõemanaati | | |

Trichechus manatus Kariibi manaati | | |

Trichechus senegalensis | (C 1) |

Lamantiin |

| |

PERISSODACTYLA Kabjalised | | | |

Equidae Hobuslased | Equus grevyi Kõrbesebra e Grevi sebra | | |

Equus hemionus (*) | (C 1) |

Eeslik |

| |

| Equus hemionus hemionus Džigetai e Mongoolia eeslik | | |

| Equus hemionus khur Khur e India eeslik | | |

| Equus przewalskii Prževalski hobune | | |

Equus zebra hartmannae | (C 1) |

Hartmani mägisebra |

| |

Equus zebra zebra Mägisebra nominaalalamliik | | |

Tapiridae Taapirlased | Tapirus bairdii Hiidtaapir | | |

Tapirus indicus Aasia taapir | | |

Tapirus pinchaque Mägitaapir | | |

Tapirus terrestris | (C 1) |

Tasandikutaapir |

| |

Rhinocerotidae Ninasarviklased | Rhinocerotidae spp. Kõik ninasarviklased | | |

ARTIODACTYLA Sõralised | | | |

Suidae Sigalased | Babyrousa babyrussa Babirussa e hirvsiga | | |

Sus salvanius Kääbussiga | | |

Choeropsis liberiensis | (C 2) |

Kääbusjõehobu |

| |

Camelidae Kaamellased | | Lama guanicoe Guanaako | |

Vicugna vkugna Vikunja | | |

Cervidae Hirvlased | Axis (= Hyelaphus) calamianensis Sigahirve Filipiinide alamliik | | |

Axis (= Hyelaphus) kuhli Sigahirve Baweani alamliik | | |

Axis (= Hyelaphus) porcinus annamiticus Sigahirve Indohiina alamliik | | |

Blastocerus dichotomus Soohirv | | |

Cervus duvauceli Barasinga | | |

| Cervus elaphus bactrianus Buhhaara punahirv | |

Cervus elaphus hanglu Kašmiri punahirv | | |

Cervus eldi Lüürahirv | | |

Dama mesopotamica Mesopotaamia kabehirv e Iraani kabehirv | | |

Hippocamelus antisensis Peruu guemal | | |

Hippocamelus bisulcus Lõuna-guemal | | |

| Moschus spp. (*) Muskushirv | |

Moschus moschiferus (**) +208 Muskushirv e kabargaa | | |

Ozotoceros bezoarticus Tava-pampahirv | | |

Pudu mephistophiles | (C 2) |

Põhja-puduhirv |

| |

Pudu pudu Lõuna-puduhirv | | |

Antilocapra americana mexicana | (C 1) |

Harksarviku Mehhiko Chihuahua ja Cochuila provintside alamliik |

| |

Antilocapra americana peninsularis Harksarviku Baja California ja Mehhiko alamliik | | |

Antilocapra americana sonoriensis Harksarviku Arizona ja Sonora alamliik | | |

Bovidae Veislased | | Addax nasomaculatus Addaks | |

Bison bison athabascae Ameerika metsapiison | | |

Bos gaurus Gaur | | |

Bos (grunniens) mutus Ulukjakk | | |

Bubalus (Anoa) depressicornis Anoa e kääbuspühvel | | |

Bubalus (Anoa) mindorensis Tamarau | | |

Bubalus (Anoa) quarlesi Mägianoa | | |

Capra falconeri (*) | (C 1) |

Keerdsarvkits e markuur |

| |

| Capra falconeri chiltanensis Chiltani keerdsarvkits | | |

| Capra falconeri jerdoni Sulaimani keerdsarvkits | | |

| Capra falconeri megaceros Kabouli keerdsarvkitse | | |

| Capricornis sumatraensis Serau | | |

| | Cephalophus monticola Sinikabrik | |

| | Damaliscus dorcas dorcas Bontok | |

| | Hippotragus equinus Võik-hobuantiloop | |

| Hippotragus niger variani Hiid must-hobuantiloop | | |

| | Kobus leche Pikksaba-vohlu | |

| Nemorhaedus goral Goral | | |

| Novibos (= Bos) sauveli Kuprei | | |

Oryx (tao) dammah | (C 1) |

Mõõksarv-orüks |

| |

| Oryx leucoryx Valge-orüks | | |

Ovis ammon (*) | (C 2) |

Mägilammas |

| |

Ovis ammon hodgsoni Himaalaja mägilammas | | |

| Ovis canadensis Lumelammas | |

Ovis orientalis ophion Küprose mägilammas | | |

Ovis vignei Uriaal | | |

Pantholops hodgsoni Orongo | | |

Rupicapra rupicapra ornata Ibeeria mägikits | | |

AVES LINNUD | |

RHEIFORMES Nandulised | | | |

Rheidae Nandulased | Pterocnemia pennata Väikenandu | | |

| Rhea americana albescens Suurnandu | |

TINAMIFORMES Tinamulised | | | |

Tinamidae Tinamulased | | Rhynchotus rufescens maculicollis Pampatinamu | |

| Rhynchotus rufescens pallescens Pampatinamu | |

| Rhynchotus rufescens rufescens Pampatinamu | |

Tinamus solitarius Eraktinamu | | |

SPHENISCIFORMES Pingviinilised | | | |

Spheniscus demersus | (C 1) |

Aafrika pingviin e prillpingviin |

| |

PODICIPEDIFORMES Pütilised | | | |

Podicipedidae Pütlased | Podilymbus gigas Atitlani hiidkroogu | | |

PROCELLARIIFORMES Tormilinnulised | | | |

Diomedeidae Albatroslased | Diomedea albatrus Kuldpea-albatross | | |

PELECANIFORMES Pelikanilised | | | |

Pelecanus crispus | (C 1) |

Käharpelikan |

| |

Sulidae Suulalased | Sula abbotti Metssuula | | |

Fregatidae Fregattlindlased | Fregata andrewsi Jõulusaare fregattlind | | |

CICONIIFORMES Toonekurelised | | | |

Ciconiidae Toonekurglased | Ciconia ciconia boyciana Valge-toonekurg | | |

Ciconia nigra | (C 1) |

Must-toonekurg |

| |

Threskiornithidae Iibislased | | Geronticus calvus Kiilasiibis | |

Geronticus eremita Kaljuiibis | | |

Nipponia nippon Tuttiibis | | |

Platealea leucorodia | (C 1) |

Luitsnokk-iibis |

| |

Phoenicoparrus andinus | (C 1) |

Andi flamingo |

Phoenicoparrus jamesi | (C 1) |

Lühinokk flamingo |

Phoenicopterus ruber chilensis | (C 1) |

Chilean flamingo |

Phoenicopterus ruber ruber | (C 1) |

Punaflamingo |

| |

ANSERIFORMES Hanelised | | | |

Anas aucklandica aucklandica | (C 2) |

Öö-piilpart |

Anas aucklandica chlorotis | (C 2) |

Pateke-piilpart |

| |

| Anas aucklandica nesiotis Öö-piilpart (alamliik nesiotis) | | |

Anas bernieri | (C 2) |

Madagaskari piilpart |

| |

| Anas laysanensis Laysani sinikael-part | | |

| Anas oustaleti Mariaani part | | |

| | Anser albifrons gambelli Suur-laukhani | |

| Branta canadensis leucopareia Kanada lagle | | |

Branta ruficollis | (C 1) |

Punakael-lagle |

| |

| Branta sandvicensis Nenelagle | | |

| Cairina scutulata Tontpart | | |

Coscoroba coscoroba | (C 1) |

Koskorobaluik |

Cygnus bewickii jankowskii | (C 1) |

Väikeluik |

| |

| | Cygnus melancoryphus Mustkael-luik | |

| | Dendrocygna arborea Palmi-vilepart | |

| Rhodonessa caryophyllacea p.e. Roosavart | | |

| | Sarkidiornis melanotos Kühmnokk-part | |

FALCONIFORMES spp. (*) – 104 | (C 1) |

Kõik kullilised (välja arvatud kondorlased) |

| |

Cathartidae Kondorlased | Gymnogyps californianus Kalifornia kondor | | |

Vultur gryphus Kaeluskondor | | |

Accipitridae Haugaslased | Aquila heliaca Kääpakotkas | | |

Chondrohierax wilsonii Konksnokk-haugas | | |

Haliaeetus albicilla Merikotkas | | |

Haliaeetus leucocephalus Valgepea-merikotkas | | |

Harpia harpyja Harpüa | | |

Pithecophaga jefferyi Ahvikotkas | | |

Falconidae Pistriklased | Falco araea Seišelli tuuletallaja | | |

Falco newtoni aldabranus Madagaskari tuuletallaja (Aldabra saarte asurkond) | | |

Falco peregrinus (peligrinoides/babylonicus) Rabapistrik (kaasa arvatud kõrbepistrik) | | |

Falco puncratus Mauritiuse tuuletallaja | | |

Falco rusticolus (**) –105 Jahipistrik | | |

GALLIFORMES Kanalised | | | |

Megapodiidae Rihukanalised | Macrocephalon maleo Vasarkana | | |

| Megapodius freycinet abbotti Džungli-rihukana | |

| Megapodius freycinet nicobariensis Džungli-rihukana | |

Cracidae Puiskanalased | Crax blumenbachii Bahia hoko | | |

Mitu mitu mitu Suurnokk-hoko | | |

Oreophasis derbianus Hoko Oreophasis derbianus | | |

Penelope albipennis Hoko Penelope albipennis | | |

Pipile jacutinga Hoko Pipile jacutinga | | |

Pipile pipile pipile Hoko Pipile pipile pipile | | |

Tetraonidae Metsislased | | Lyrurus mlokosiewiczi Mägiteder | |

Tympanuchus cupido attwateri Preeria kudres | | |

Argusianus argus | (C 1) |

Argusfaasan |

| |

| Catraeus wallichii Viirfaasan | | |

| Colinus virginianus ridgwayi Nurmvutt | | |

| Crossoptilon crossoptilon Valge-kõrvukfaasan | | |

| Crossoptilon mantchuricum Pruun-kõrvukfaasan | | |

Cyrtonyx montezumae mearnsi –106 | (C 1) |

Mehhiko maskvutt (alamliik mearnsi) |

Cyrtonyx montezumae montezumae | (C 1) |

Mehhiko maskvutt (alamliik montezumae) |

Francolinus ochropectus | (C 1) |

Kadakafrankoliin e kadaka-frankoliinkana |

Francolinus swierstrai | (C 1) |

Kaelusfrankoliin e. kaelus-frankoliinkana |

Gallus sonneratii | (C 1) |

Täpik-džunglikana |

Ithaginis cruentus | (C 1) |

Püüfaasan |

| |

| Lophophorus impejanus Kroon-läikfaasan | | |

| Lophophorus lhuysii Hiina-läikfaasan | | |

| Lophophorus sclateri Hõbeselg-läikfaasan | | |

| Lophura edwardsi Annami faasan | | |

| Lophura imperialis Keiserfaasan | | |

| Lophura swinhoii Valgeselg-faasan | | |

| | Pavo muticus Rohe-paabulind | |

Polyplectron bicalcaratum | (C 1) |

Hall-paabufaasan |

| |

| Polyplectron emphanum Palawani paabufaasan | | |

Polyplectron germaini | (C 1) |

Vietnami paabufaasan |

Polyplectron malacense | (C 1) |

Kübar-paabufaasan |

| |

Syrmaticus ellioti Valgekõht-faasan | | |

Syrmaitcus humiae Birma faasan | | |

Syrmaticus mikado Mikaado faasan | | |

Tetraogallus caspius Pärsia mägikana | | |

Tetraogallus tibetanus Tiibeti mägikana | | |

Tragopan blythii Nagalandi helmesfaasan e nagalandi tragopan | | |

Tragopan caboti Hele-helmesfaasan e heletragopan | | |

Tragopan melanocephalus Tõmmu-helmesfaasan e tõmmutragopan | | |

GRUIFORMES Kurelised | | | |

Turnicidae Lediklased | | Turnix melanogaster Metsledik | |

Pedionomidae Kaeluslediklased | | Pedionomus torquatus Kaelusledik | |

Gruidae Kurglased | | Balearica regulorum Kroonkurg | |

Grus americana Trompetkurg e kisakurg | | |

Grus canadensis nesiotes Kanada kurg | | |

Grus canadensis pratensis | (C 1) |

Kanada kurg |

| |

Grus canadensis pulla Kanada kurg | | |

Grus japonensis Õnnekurg e jaapani kurg | | |

Grus leucogeranus Valgekurg | | |

Grus monacha Munkkurg | | |

Grus nigricollis Mägikurg | | |

Grus vipio Idakurg | | |

Gallirallus australis hectori | (C 2) |

Veeka e veekaruik |

| |

Tricholimnas sylvestris Pruunruik | | |

Rhynochetidae Kagulased | Rhynochetos jubatus Kagu | | |

Otididae Traplased | Chlamydotis undulata Kraetrapp | | |

Choriotis nigriceps India trapp | | |

Eupodotis bengalensis Bengali trapp | | |

Otis tarda | (C 1) |

Suurtrapp |

| |

CHARADRIIFORMES Kurvitsalised | | | |

Scolopacidae Kurvitslased | Numenius borealis Põhjakoovitaja | | |

| Numenius minutus Kääbuskoovitaja | |

Numenius tenuirostris | (C 1) |

Helekoovitaja e salenokk-koovitaja |

| |

Tringa guttifer Sahhalini tilder | | |

Larus brunnicephalus | (C 1) |

Mägikajakas |

| |

Larus relictus Kõnnukajakas | | |

COLUMBIFORMES Tuvilised | | | |

Columbidae Tuvilased | Caloenas nicobarica Lakktuvi | | |

Ducula mindorensis Mindoro keisertuvi | | |

Gallicolumba luzonica | (C 2) |

Verirind-maatuvi |

Goura cristata | (C 1) |

Kroontuvi |

Goura scheepmakeri | (C 1) |

Kroontuvi |

| |

| | Goura victoria Põhja-kroontuvi | |

PSITTACIFORMES spp. –107 |

Kõik papagoilised | (C 2: Psittacidae spp. –107 – kõik papagoilased) |

(välja arvatud: viirpapagoi, nümfkakaduu ja kaeluspapagoi) | |

| |

Psittacidae Papagoilased | Amazona arausiaca Sinipea-amatsoonpapagoi | | |

Amazona barbadensis Kaktuse-amatsoonpapagoi | | |

Amazona brasiliensis Rand- amatsoonpapagoi | | |

Amazona guildingii Kuning-amatsoonpapagoi | | |

Amazona imperialis Keiser-amatsoonpapagoi | | |

Amazona leucocephala Kuuba amatsoonpapagoi | | |

Amazona pretrei Punatiib-amatsoonpapagoi | | |

Amazona rhodocorytha Vikerpea-amatsoonpapagoi | | |

Amazona versicolor St. Lucia amatsoonpapagoi | | |

Amazona vinacea Purpur-amatsoonpapagoi | | |

Amazona vittata Puertoriiko amatsoonpapagoi | | |

Anodorhynchus glaucus p.e. Türkiis-siniaara | | |

Anodorhynchus leari Indigo-siniaara | | |

Aratinga guaruba Kuldaratinga | | |

Cyanopsitta spixii Safiiraara | | |

Cyanoramphus auriceps forbesi Väike-maooripapagoi | | |

Cyanoramphus novaezelandiae Suur-maooripapagoi | | |

Cyclopsitta (= Opopsitta) diophtalna coxeni Tulipõsk-viigipapagoi | | |

Geopsittacus occidentalis p.e. Ööpapagoi | | |

Neophema chrysogaster Tasmaania rohupapagoi | | |

Pezoporus wallicus Maapapagoi | | |

Pionopsitta pileata Papagoi Pionopsitta pileata | | |

Psephotus chrysopterygius Põhja-paradiisipapagoi | | |

Psephotus pulcherrimus p.e. Paradiisipapagoi | | |

Psittacula krameri echo Mauritiuse kaeluspapagoi | | |

Psittacus erithacus princeps Hallpapagoi e jako | | |

Pyrrhura cruentata Papagoi Pyrrhura cruentata | | |

Rhynchopsitta spp. Kõik paksnokk-papagoid | | |

Strigops habroptilus Kakkpapagoi e kakapo | | |

CUCULIFORMES Käolised | | | |

Gallirex porphyreolophus | (C 1) |

Aedturako |

Tauraco corythaix | (C 1) |

Oliivturako |

| |

STRIGIFORMES spp. (*) | (C 1) |

Öise eluviisiga röövlinnud või kakud |

| |

Tytonidae Loorkaklased | Tyto soumagnei Loorkakk | | |

Strigidae Kaklased | Athene blewitti Mets-kivikakk | | |

Ninox novaeseelandiae royana Haugaskakk | | |

Ninox squarnipila natalis Haugaskakk | | |

Otus gurneyi Hiidpäll | | |

APODIFORMES Piiritajalised e piirpääsulised | | | |

Trochilidae Koolibrilased | Ramphodon dohrnii Koolibri Ramphodon dohrnii | | |

TROGONIFORMES Järanokalised | | | |

Trogonidae Järanoklased | Pharomachrus miconno costaricensis Costa Rica ketsal | | |

Pharomachrus mocinno mocinno Hundketsal | | |

CORACIIFORMES Siniraalised | | | |

Aceros narcondami | (C 1) |

Narcondami sarvlind |

Buceros bicornis (*) | (C 1) |

Suur-sarviklind |

| |

| Buceros bicornis homrai Suur-sarvlind (alamliik homrai) | | |

Buceros hydrocorax hydrocorax | (C 1) |

Tuli-sarvlind (alamliik hydrocorax) |

Buceros rhinoceros rhinoceros | (C 1) |

Ninasarviklind (alamliik rhinoceros) |

| |

Rhinoplax vigil Kiiverlaup | | |

PICIFORMES Rähnilised | | | |

Pittdae Rähnlased | Campephilus imperialis Suur-kuningrähn | | |

Dryocopus javensis richardsi Musträhn Dryocopus javensis richardsi | | |

Picus squamatus flavirostris | (C 1) |

Rähn Picus squamatus flavirostris |

| |

PASSERIFORMES Värvulised | | | |

Pitta brachyura nympha | (C 2) |

Võlupita |

| |

Pitta kochi Tammepita | | |

Cotingidae Kotingalased | Cotinga maculata Kotinga Cotinga maculata | | |

Rupicola peruviana | (C 2) |

Andi kaljukukes |

Rupicola rupicola | (C 2) |

Ruuge-kaljukukes |

| |

| Xipholena atropurpurea Kotinga Xipholena atropurpurea | | |

Atrichornithidae Tihnikuhüpiklased | Atrichornis clamosa Kisa-tihnikuhüpik | | |

Pseudochelidon sirintarae | (C 1) |

Pääsuke Pseudochelidon sirintarae |

| |

Muscicapidae Kärbsenäplased | Dasyornis brachypterus longirostris p.e. Värvuline Dasyornis brachypterus longirostris | | |

Dasyornis broadbenti littoralis p.e. Värvuline Dasyornis broadbenti littoralis | | |

| Muscicapa ruecki Kärbsenäpp Muscicapa ruecki | |

Picathartes gymnocephalus Kiilas-kaljukark | | |

Picathartes oreas Mets-kaljukark | | |

Psophodes nigrogularis | (C 2) |

Värvuline Psophodes nigrogularis |

| |

Zosteropidae Prilliklased | Zosterops albogularis Värvuline Zosterops albogularis | | |

Meliphagidae Meelindlased | Meliphaga cassidix Meelind Meliphaga cassidix | | |

Fringillidae Vintlased | Spinus cucullatus Punasiisike | | |

| Spinus yarrellii Kuldpõsk-siisike | |

Estrildidae Amadiinlased | | Emblema oculata Pärlamadiin | |

| Poephila cincta cincta Mustkurk-amadiin | |

Sturnidae Kuldnoklased | Leucopsar rothschildi Maina Leucopsar rothschildi | | |

Paradisaeidae spp. | (C 1) |

Kõik paradiisilindlased |

| |

REPTILIA ROOMAJAD | |

TESTUDINATA Kilpkonnalised | | | |

Dermatemytidae Tabaskokilpkonlased | | Dermatemys mawii Tabaskokilpkonn | |

Emydidae Lamekilpkonlased | Batagur baska Batagur | | |

| Clemmys muhlenbergi Mühlenbergi veekilpkonn | |

Geoclemys (= Damonia) hamiltonii Kiirik-kolmkiilkilpkonn | | |

Geomyda (= Nicoria) tricarinata Kolmkiil-maakilpkonn | | |

Kachuga tecta tecta India katuskilpkonn | | |

Morenia ocellata (Taga-India) silmik- sookilpkonn | | |

Terrapene coahuila Vesi-karpkilpkonn | | |

Testudinidae spp. (*) | | | (C 2) |

Kõik kumerkilpkonlased | (C 1: | Testudo graeca Vahemere kilpkonn Testudo hermanni Lõunaeuroopa kilpkonn Testudo marginata Laiserv-kilpkonn) | |

| |

Geochelone (= Testudo) elephantopus Elevant-kilpkonn | | |

Geochelone (= Testudo) radiata (Madagaskari) kiirik-kilpkonn | | |

Geochelone (= Testudo) yniphora Madagaskari nokisrind-kilpkonn | | |

Geopherus flavomarginatus Kaevurkilpkonn | | |

Psammobates (= Testudo) geometrica Geomeetriline kilpkonn | | |

Cheloniidae Merikilpkonnalised | Cheloniidae spp. Kõik merikilpkonnalised | | |

Dermochelyidae Nahkkilpkonlased | Dermochelys coriacea Nahkkilpkonn | | |

Trionychidae Kolmküüniskilpkonlased | Lissemys punctata punctata Klappnudikilpkonn | | |

Trionyx ater Must-kolmküüniskilpkonn | | |

Trionyx gangeticus Gangese kolmküüniskilpkonn | | |

Trionyx hurum Silmik-kolmküüniskilpkonn | | |

Trionyx nigricans Tume-kolmküüniskilpkonn | | |

Podocnemis spp. | (C 2) |

Kõik plaatkilpkonnad |

| |

Chelidae Madukaellased | Pseudemydura umbrina Lääneaustraalia sookilpkonn | | |

CROCODYLIA Krokodillilised | | | |

Alligatoridae spp. (*) | (C 2) |

Kõik alligaatorlased |

| |

Alligator sinensis Hiina alligaator | | |

Caiman crocodilus apaporiensis Kolumbia krokodillkaiman | | |

Caiman latirostris Laikoon-kaiman | | |

Melanosuchus niger Tõmmukaiman | | |

Crocodylidae spp. (*) | (C 2) |

Kõik krokodillased |

| |

Crocodylus acutus Teravkoon-krokodill | | |

Crocodylus cataphractus Rüükrokodill | | |

Crocodylus intermedius Orinoko krokodill | | |

Crocodylus moreletii Keskameerika krokodill | | |

Crocodylus niloticus Niiluse krokodill | | |

Crocodylus novaeguineae mindorensis Uusginea krokodill | | |

Crocodylus palustris Sookrokodill | | |

Crocodylus porosus (**) –108 Harikrokodill | | |

Crocodylus rhombifer Kuuba krokodill | | |

Crocodylus siamensis Siiami krokodill | | |

Osteolaemus tetraspis Tömpkoon-krokodill | | |

Tomistoma schlegelii Gaavialkrokodill | | |

Gavialidae Gaaviallased | Gavialis gangeticus Gangese gaavial | | |

RHYNCHOCEPHALIA Kärsspealised | | | |

Sphenodontidae Tuataaralased | Sphenodon punctatus Tuataara e hateeria | | |

SAURIA Sisalikulised | | | |

Gekkonidae Gekolased | | Cyrtodactylus serpensinsula Serpent Island i silevarvasgeko | |

Phelsuma spp. | (C 2) |

Kõik päevagekod |

| |

Pygopodidae Pärajalglased | | Paradelma orientalis Queenslandi pärajalg | |

Uromastyx spp. | (C 2) |

Kõik ogasabad |

| |

Chamaeleo spp. Kõik kameeleonid | (C 1: | Chamaeleo Chamaeleon) |

| |

Amblyrhynchus cristatus | (C 2) |

Meriiguaan |

Conolophus spp. | (C 2) |

Kõik maaiguaanid |

| |

Brachylophus spp. Kõik idaleeguanid | | |

Cyclura spp. Kõik männassabaleeguanid | | |

| Iguana spp. Kõik leeguanid | |

| Phrynosoma coronatum blainvillei Kroon-kärniguaan | |

Cordylidae Vöösabalased | | Cordylus spp. Kõik vöösabad | |

| Pseudocordylus spp. Ebavöösaba | |

Chemidophorus hyperythrus | (C 1) |

Väleteiu |

| |

| | Crocodilurus lacertinus Krokodillisaba-sisalik | |

| | Dracaena guianensis Kaimanteiu | |

| | Tupinambis spp. Kõik teegud | |

Heloderma spp. | (C 1) |

Kõik mürkvaraanid |

| |

Varanus spp. (*) | (C 2) |

Kõik varaanid |

| |

Varanus bengalensis Bengaali varaan | | |

Varanus flavescens Kollavaraan | | |

Varanus griseus Kõrbevaraan | | |

Varanus komodoensis Komodo varaan | | |

SERPENTES Maolised | | | |

Boidae spp. (*) Kõik boalased | [C 2: | Constrictor (= Boa) constrictor Euinectes spp. Python spp. (*) Eryx jaculus] |

| |

Acrantophis spp. Kõik lühisababoad | | |

Bolyeria spp. Kõik bolierialased | | |

Casarea spp. Kõik bolierialased | | |

Epicrates inornatus Puerto-Rico silehuulboa | | |

Epicrates subflavus Jamaika silehuulboa | | |

Python molurus molurus India tiigerpüüton | | |

Sanzinia madagascariensis Sanzinia e Madagaskari puuboa | | |

Colubridae Nastiklased | | Cyclagras gigas Hiidnastik | |

| Elachistodon westermanni India munamadu | |

| Pseudoboa cloelia Mussurana e ebaboa | |

| Thamnophis elegans hammondi Kakstriip-tripimadu | |

AMPHIBIA KAHEPAIKSED | |

URODELA Sabakonnalised | | | |

Cryptobranchidae Hiidsalamanderlased | Andrias (= Megalobatrachus) davidianus Hiina hiidsalamander | | |

Andrias (= Megalobatrachus) japonicus Jaapani hiidsalamander | | |

Ambystomidae Tömpsuulased | | Ambystoma dumerilii Patzcuaro järve tömpsuu | |

| Ambystoma lermaensis Lerma järve tömpsuu | |

| Ambystoma mexicanum Mehhiko tömpsuu | |

SALIENTIA Päriskonnalised | | | |

Bufonidae Kärnkonlased | Bufo periglenes Monte Verde puna-kärnkonn | | |

Bufo retiformis | (C 2) |

Sonora rohe-kärnkonn |

| |

Bufo superciliaris Kulmukas kärnkonn | | |

Nectophrynoides spp. Kõik nurgakärnkonnad | | |

Atelopodidae Kirevkonnad | Atelopus varius zeteki Panama kirju kirevkonn | | |

PISCES KALAD | |

COELACANTHIFORMES Õõnesogalised | | | |

Coelacanthidae | | Latimeria chaluminae Latimeeria | |

CERATODIFORMES Sarvhambalised | | | |

Ceratodidae Sarvhammaslased | | Neoceratodus forsteri Uussarvhammas e austraalia kopskala | |

ACIPENSERIFORMES Tuuralised | | | |

Acipenseridae Tuurlased | Acipenser brevirostrum Tömpkoon-tuur | | |

| Acipenser fulvescens Järvetuur | |

| Acipenser oxyrhynchus Ameerika tuur | |

| Acipenser sturio Atlandi tuur | |

OSTEOGLOSSIFORMES Luukeelelised | | | |

Arapaima gigas | (C 1) |

Arapaima |

| |

Scleropages formosus Kilpsoomuskala | | |

SALMONIFORMES Lõhelised | | | |

Salmonidae Lõhelased | Coregonus alpenae Suuresuuline rääbis | | |

| Salmo chrysogaster Punakurk-lõhi | |

| Stenodus leuctchthys leucichthys Valgesiig | |

CYPRINIFORMES Karpkalalised | | | |

Cyprinidae Karpkalalased | | Caecobarbus glertsi Kongo pimepardkala | |

| Plagopterus argentissimus Hõbedane plagopter | |

Probarbus jullieni Jullieni eelpardkala | | |

Catastomidae Imikarplased | Chamistes cujus Cui-ui | | |

| Ptychocheilus lucius Colorado naiskala | |

SILURIFORMES Sägalised | | | |

Schilbeidae Šilbelased | Pangasianodon gigas Suur hõbesäga | | |

ATHERINIFORMES Ateriinilised | | | |

Cyprinodontidae Hammaskarplased | | Cynolebias constanciae Muutumata lehvikuim | |

| Cynolebias marmoratus Marmor-lehvikuim | |

| Cynolebias minimus Väike lehvikuim | |

| Cynolebias opalescens Küütlev lehvikuim | |

| Cynolebias splendens Tore lehvikuim | |

Poeciliidae Kirevkalalased | | Xiphophorus couchianus Põhja-mõõksaba | |

PERCIFORMES Ahvenalised | | | |

Percidae Ahvenlased | Stizostedion vitreum glaucum Heleuim-koha | | |

Sciaenidae Kotkaskalalased | Cynoscion macdonaldi Macdonaldi varjukala | | |

MOLLUSCA LIMUSED | |

ANISOMYARIA Nõrgalukulised | | | |

Mytilidae | | Mytilus chorus | |

NAIADOIDA Jõekarbilised | | | |

Unionidae Jõekarplased | Conradilla caelata | | |

| Cyprogenia aberti | |

Dromus dromas | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi | | |

Epioblasma (= Dysnomia) forentina florentina | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua | | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum | | |

| Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa | | |

Epioblasma (= Dysnomia) turgidula | | |

Epioblasma (= Dysnomia) walkeri | | |

Fusconaia cuneolus | | |

Fusconaia edgariana | | |

| Fusconaia subrotunda | |

| Lampsilis brevicula | |

Lampsilis higginsi | | |

Lampsilis orbiculata orbiculata | | |

Lampsilis satura | | |

Lampsilis virescens | | |

| Lexingtonia dolabelloides | |

Plethobasis cicatricosus | | |

Plethobasis cooperianus | | |

Pleurobema plenum | | |

Potamilus (= Proptera) capax | | |

Quadrula intermedia | | |

Quadrula sparsa | | |

Toxolasma (= Carunculina) cylindrella | | |

Unio (Megalonaias /?/) nickliniana | | |

Unio (Lampsilis /?/) tampicoensis tecomatensis | | |

Villosa (= Micromya) trabalis | | |

STYLOMMATOPHORA Tippsilmalised | | | |

Cameanidae | | Pupustyla (= Papuina) pulcherrima | |

Paryphantidae | | Paryphanta spp. +209 | |

PROSOBRANCHIA Eeslõpusesed | | | |

Hydrobiidae Vesitigulased | | Coahuilix hubbsi | |

| Cochliopina milleri | |

| Durangonella coahuilae | |

| Mexipyrgus carranzae | |

| Mexipyrgus churinceanus | |

| Mexipyrgus escobedae | |

| Mexipyrgus lugoi | |

| Mexipyrgus mojarralis | |

| Mexithauma multilineatus | |

| Mexipyrgus quadripaludium | |

| Nymphophilus minckleyi | |

| Paludiscala caramba | |

INSECTA PUTUKAD | |

LEPIDOPTERA Liblikalised | | | |

Ornithoptera spp. (sensu D' Abrera) | (C 1) |

Kõik ornitopterid |

Trogonoptera spp. (sensu D' Abrera) | (C 1) |

Troides spp. (sensu D' Abrera) | (C 1) |

Parnassius apollo | (C 1) |

Punalaik apollo |

| |

ANTHOZOA ÕISLOOMAD E KORALLID | |

Antipatharia spp. | (C 2) |

Kõik sarvkorallilised |

| |

FLORA TAIMELIIGID | |

APOCYNACEAE Koerakoolulised | | Pachypodium spp. (*) Kõik paksjalad | |

Pachypodium namagnamum | | |

ARACEAE Võhalised | Alocasia sanderiana Sanderi alokaasia | | |

Alocasia zebrina Sanderi alokaasia | | |

ARALIACEAE Araalialised | | Panax quinquefolius > 1 Ženšenn | |

ARAUCARIACEAE Araukaarialised | Araucaria araucana (**) +210 Tšiili araukaaria | Araucaria araucana (*) –109 > 2 Tšiili araukaaria | |

ASCLEPIADACEAE Angervarrelised | | Ceropegia spp. Kõik laternlilled | |

| Frerea indica | |

BYELIDACEAE | | Byblis spp. | |

CACTACEAE Kaktuselised | | CACTACEAE spp. (*) +211 Kõik kaktuselised | |

Ariocarpus agavoides Agaavkaktus | | |

Ariocarpus scapharostrus Agaavkaktus | | |

Aztekium ritteri Ritteri asteekkaktus | | |

Echinocereus lindsayi | | |

Obregonia denegrii Obregoonia | | |

Pelecyphora aselliformis | | |

Pelecyphora strobiliformis | Rhipsalis spp. Kõik helmekaktused | |

CARYOCARACEAE | Caryocar costaricense | | |

CARYOPHYLLACEAE Nelgilised | Gymnocarpos przewalskii | | |

Melandrium mongolicus | | |

Silene mongolica | | |

Stellaria pulvinata | | |

CEPHALOTACEAE | | Cephalotus follicularis | |

CHLOANTHACEAE | | CHLOANTHACEAE spp. +212 | |

COMPOSITAE Korvõielised | | Saussurea lappa > 1 Lõhna-soojumikas | |

CUPRESSACEAE Küpressilised | Fitzroya cupressoides Fitsroia | | |

Pilgerodendron uviferum | | |

CYATHEACEAE Tsüaatealised | | CYATHEACEAE spp. > 3 Kõik tsüaatealised | |

CYCADACEAE Palmlehikulised | | CYCADACEAE spp. (*) Kõik palmlehikulised | |

Microcycas calocoma | | |

DICKSONIACEAE Diksoonialised | | DICKSONIACEAE spp. > 3 Kõik diksoonialised | |

DIDIEREACEAE Didjeerealised | | DIDIEREACEAE spp. Kõik didjeerealised | |

DIOSCOREACEAE Dioskoorealised | | Dioscorea deltoidea > 1 Jamss | |

EUPHORBIACEAE Piimalillelised | | Euphorbia spp. –110 Kõik piimalilled | |

FAGACEAE Pöögilised | | Quercus copeyensis > 2 | |

GENTIANACEAE Emajuurelised | Prepusa hookeriana | | |

HAEMODORACEAE | | Anigozanthos spp. Kõik kängurukäpad | |

| Macropidia fuliginosa | |

HUMIRIACEAE | Vantanea barbourii | | |

JUGLANDACEAE Pähklipuulised | Engelhardtia pterocarpa | | |

LEGUMINOSAE Liblikõielised | Ammopiptanthus mongolicum | | |

Cynometra hemitomophylla | | |

Platymiscium pleiostachyum Haruline makakapuu | | |

Tachigalia versicolor | | |

| Thermopsis mongolica | |

LILIACEAE Liilialised | | Aloe spp. (*) Aaloed | |

Aloe albida Aaloe | | |

Aloe pillansii Pillansi aaloe | | |

Aloe polyphylla Aaloe | | |

Aloe thorncropftii Aaloe | | |

Aloe vossii Aaloe | | |

MELASTOMATACEAE | Lavoisiera itambana | | |

MELIACEAE Meelialised | Guarea longipetiola | | |

| Swietenia humilis > 2 Mahagonipuu | |

MORACEAE | Batocarpus costaricensis | | |

MYRTACEAE | | Verticordia spp. | |

NEPENTHACEAE Kanntaimelised | Nepenthes rajah Kanntaim | | |

ORCHIDACEAE Orhideelised e käpalised | | ORCHIDACEAE spp. (*) Kõik orhideed (C 1: 106 liiki) | |

Cattleya skinneri Katleia | | |

Cattleya trianae Katleia | | |

Didiciea cunninghamii | | |

Laelia jongheana | | |

Laelia lobata | | |

Lycaste virginalis var. albs | | |

Peristeria elata | | |

Renanthera imschootiana | | |

Vancia coerulea | | |

PALMAE Palmilised | | Areca ipot | |

| Chrysalidocarpus decipiens Kuldviljakpalm | |

| Chrysalidocarpus lutescens Kuldviljakpalm | |

| Neodypsis decaryi | |

| Phoenix hanceana var. philippinensis | |

| Zalacca clemensiana | |

PINACEAE Männilised | Abies guatemalensis Nulg | | |

Abies nebrodensis | | |

PODOCARPACEAE Kivijugapuulised | Podocarpus costalis | | |

Podocarpus parlatorei Kivijugapuu | | |

PORTULACACEAE Portulakilised | | Anacampseros spp. Kõik armulilled | |

Cyclamen spp. Kõik alpikannid | [C 1: | Cyclamen graecum (k.a. Cyclamen mindleri) Cyclamen creticum Cyclamen balearicum Cyclamen persicum |

C 2: | Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum) Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum auct.) Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)] |

| |

PROTEACEAE Prootealised | | Banksia spp. Kõik banksiad | |

| Conospermum spp. | |

| Dryandra formosa | |

| Dryandra polycephala | |

Orothamnus zeyheri | | |

Protea odorata Prootea | | |

| Xylomelum spp. | |

RUBIACEAE Madaralised | Balmea stormae Palmea | | |

RUTACEAE | | Boronia spp. Kõik borooniad | |

| Crowea spp. Ruudulised | |

| Geleznowia verrucosa | |

SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE) Kivirikulised | Ribes sardoum | | |

SOLANACEAE Maavitsalsied | | Solanum sylvestre | |

STANGERIACEAE Stangeerialased | | STANGERIACEAE spp. (*) Kõik stangeerialased | |

Stangeria eriopus Stangeeria | | |

STERCULIACEAE | | Basiloxylon excelsum > 2 | |

THYMELAEACEAE | | Pimelea physodes | |

ULMACEAE Jalakalised | Celtis aetnensis | | |

VERBENACEAE | | Caryopteris mongolica | |

WELWITSCHIACEAE Velvitšilalised | | WELWITSCHIACEAE spp. (*) Kõik velvitšialised | |

Welwitschia bainesii Velvitšia | | |

ZAMIACEAE Käbikalised | | ZAMIACEAE spp. (*) Kõik käbikalised | |

Encephalartos spp. Kõik entsefalartosed | | |

ZINGIBERACEAE Ingverilised | Hedychium philippinense Hedühhium | | |

ZYGOPHYLLACEAE Seiglehelised | | Guaiacum sanctum > 2 Püha guajakipuu | |

[1] Märked (C 1) ja (C 2) liigi või kõrgema taksoni nime järel näitavad, et käesoleva määruse C lisa 1. või 2. osas esineb üks või enam selle liigi või taksoni alamliiki või liiki.

[2] Ladinakeelsete nimetuste tõlked on antud vaid abistaval eesmärgil.

--------------------------------------------------

III LIIDE [1] [2]

Tõlgendamine

1. Käesolevas liites on liigid märgitud:

a) liiginime järgi või

b) kõigi kõrgemasse taksonisse kuuluvate liikidena või selle nimetatud osana.

2. Lühend "spp." tähistab kõrgema taksoni kõiki liike.

3. Viited muudele taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, teenivad üksnes informatiivset või klassifitseerimise eesmärki.

4. Tärn (*) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et selle liigi või taksoni üks või mitu geograafiliselt eraldi asuvat populatsiooni, alamliiki või liiki on lisatud I liitele ja välja arvatud III liitest.

5. Kaks tärni (**) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitavad, et selle liigi või taksoni üks või mitu geograafiliselt eraldi asuvat populatsiooni, alamliiki või liiki on lisatud II liitele ja välja arvatud III liitest.

6. Liigi või taksoni juures olevad riiginimed näitavad, milline lepinguosaline riik on esitanud need liigid või taksonid sellesse lisasse võtmiseks.

7. Käesoleva konventsiooni sätteid kohaldatakse mistahes käesolevas lisas loetletud liiki või muuse taksonisse kuuluva looma või taime, olgu elus või surnud, samuti nende mis tahes kergesti äratuntava osa või derivaadi suhtes.

| Liigid | Riik |

FAUNA LOOMALIIGID |

MAMMALIA IMETAJAD |

CHIROPTERA Käsitiivalised | | |

Phyllostomatidae Nopslased | Vampyrops lineatus | Uruguay |

EDENTATA Napihambulised | | |

Myrmecophagidae Sipelgaõgilased | Tamandua tetradactyla (**) Tamandu | Guatemala |

Bradypodidae Laisiklased | Bradypus griseus Karbus-kolmvarvaslaisik | Costa Rica |

Choloepus hoffmanni Kaksvarvaslaisik | Costa Rica |

Dasypodidae Vöölased | Cabassous centralis Paljassaba | Costa Rica |

Cabassous gymnurus (tatouay) Paljassaba | Uruguay |

PHOLIDOTA Soomusloomalised | | |

Manidae Soomusloomlased | Manis gigantea Hiid-soomusloom | Ghana |

Manis longicaudata Pikksaba-soomusloom | Ghana |

Manis tricuspis Valgekõht soomusloom | Ghana |

RODENTIA Närilised | | |

Sciuridae Oravlased | Epixerus ebii Ebiani aafrikaorav | Ghana |

Sciurus deppei | Costa Rica |

Anomaluridae Ogasabalased | Anomalurus spp. Kõik ogasabad | Ghana |

Idiurus spp. Kõik idiuurused | Ghana |

Hystricidae Okassigalased | Hystrix spp. Kõik okassead | Ghana |

Erethizontidae Okaslased | Coendou spinosus Haardhändikud | Uruguay |

CARNIVORA Kiskjalised | | |

Canidae Koerlased | Fennecus zerda Fennek | Tuneesia |

Procyonidae Pesukarulased | Bassaricyion gabbii Vöötsaba | Costa Rica |

Bassariscus sumichrasti | Costa Rica |

Nasua nasua solitaria Koaati e ninakaru | Uruguay |

Mustelidae Kärplased | Galictis allamandi Suurgrison | Costa Rica |

Mellivora capensis Meemäger | Ghana, Botswana |

Viverridae Tsiibetkaslased | Viverra civetta Aafrika tsiibet | Botswana |

Hyaenidae Hüäänlased | Proteles cristatus Tsiibethüään | Botswana |

PINNIPEDIA Loivalised | | |

Odobenidae Morsklased | Odobenus rosmarus Morsk | Kanada |

ARTIODACTYLA Sõralised | | |

Tayassuidae Pekaarilased | Tayassu tajacu | Guatemala |

Hippopotamus amphibius Jõehobu | (C 2) |

| | Ghana |

Tragulidae Hirviklased | Hyemoschus aquaticus Vesihirvik | Ghana |

Cervidae Hirvlased | Cervus elaphus barbarus Punahirv | Tuneesia |

Mazama americana cerasina Suurmasaama | Guatemala |

Odocoileus virginianus mayensis Valgesaba-pampahirv | Guatemala |

Bovidae Veislased | Ammotragus lervia Lakklammas | Tuneesia |

Antilope cervicapra Vintsarvgasell | Nepal |

Boocercus (Taurotragus) euryceros Bongo | Ghana |

Bubalus bubalis Vesipühvel ehk arni | Nepal |

Damaliscus lunatus Topi | Ghana |

Gazella dorcas Dorkasgasell | Tuneesia |

Gazella gazella cuvieri | Tuneesia |

Gazella leptoceros Liivagasell | Tuneesia |

Tetracerus quadricornis Nelisarv | Nepal |

Tragelaphus spekei Vesikudu | Ghana |

AVES LINNUD |

RHEIFORMES Nandulised | | |

Rheidae Nandulased | Rhea americana (**) Suurnandu | Uruguay |

CICONIIFORMES Toonekurelised | | |

Ardeidae Haigurlased | Ardea goliath Koljathaigur | Ghana |

Bubulcus ibis Veisehaigur | (C 1) |

| | Ghana |

Casmerodius albus Hõbehaigur | (C 1) |

| | Ghana |

Egretta garzetta Siidhaigur | (C 1) |

| | Ghana |

Ciconiidae Toonekurglased | Ephippiorhynchus senegalensis Sadulvöötnokk-toonekurg | Ghana |

Leptoptilos crumeniferus Aafrika marabu | Ghana |

Threskiornithidae Iibislased | Hagedashia hagedash Naeruiibis | Ghana |

Lampribis rara Täpik-iibis | Ghana |

Threskiornis aethiopica Pühaiibis | Ghana |

ANSERIFORMES Hanelised | | |

Anatidae Partlased | Anatidae spp. (*) (**) | Ghana |

[C 1: | Cygnus colombianus (Cygnus bewickii jankowskii) Kõik partlased Alopochen aegyptiacus Anas querquedula Aythya nyroca] |

| |

GALLIFORMES Kanalised | | |

Crax rubra Suurhoko | (C 2) |

| | Costa Rica |

Ortalis vetula | (C 2) |

| | Guatemala |

Penelopina nigra | (C 2) |

| | Guatemala |

Phasianidae Faasanlased | Agelastes meleagrides Kiilas-pärlkana | Ghana |

Tragopan satyra | Nepal |

Meleagrididae Kalkunlased | Agriocharis ocellata Silmikkalkun | Guatemala |

CHARADRIIFORMES Kurvitsalised | | |

Burhimidae | Burhinus bistriatus Rohtla-jämejalg | Guatemala |

COLUMBIFORMES Tuvilised | | |

Columbidae spp. (*) (**) Kõik tuvilased | (C 1: Columba livia) |

| | Ghana |

Nesoenas mayeri | Mauritius |

PSITTACIFORMES Papagoilised | | |

Psittacidae Papagoilased | Psittacula krameri (*) Kaeluspapagoi | Ghana, Costa Rica |

CUCULIFORMES Käolised | | |

Musophagidae Turakolased | Musophagidae spp. (**) Kõik turakolased | Ghana |

PICIFORMES Rähnilised | | |

Rhamphastidae Tuukanlased | Ramphastos sulphuratus Vääveltuukan | Guatemala |

PASSERIFORMES Värvulised | | |

Muscicapidae Kärbsenäplased | Bebrornis rodericanus Maskareeni roolind | Mauritius |

Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis | Mauritius |

Emberizidae Tsiitsitajalased | Gubernatrix cristata | Uruguay |

Icteridae Turpiallased | Xanthopsar flavus | Uruguay |

Fringillidae Vintlased | Fringillidae spp. (*) (**) Kõik vintlased | Ghana |

Ploceidae Kangurlindlased | Ploceidae spp. Kõik kangurlindlased | Ghana |

REPTILIA ROOMAJAD |

TESTUDINATA Kilpkonnalised | | |

Trionichidae Kolmküüniskilpkonlased | Trionyx triunguis Aafrika kolmküüniskilpkonn | Ghana |

Pelomedusidae Pelomeduuslased | Pelomedusa subrufa Unikilpkonn | Ghana |

Pelusios spp. | Ghana |

FLORA TAIMELIIGID |

GNETACEAE Vastaklehikulised | Gnetum montanum Vastaklehik | Nepal |

MAGNIOLIACEAE Magnoolialised | Talauma hodgsonii Magnoolia | Nepal |

PAPAVERACEAE Magunalised | Meconopsis regia Ebamagun | Nepal |

PODOCARPACEAE Kivijugapuulised | Podocarpus nerifolius Oleandrilehine kivijugapuu | Nepal |

TETRACENTRACEAE | Tetracentron spp. | Nepal |

[1] Märked (C 1) ja (C 2) liigi või kõrgema taksoni nime järel näitavad, et käesoleva määruse C lisa 1. või 2. osas esineb üks või enam selle liigi või taksoni alamliiki või liiki.

[2] Ladinakeelsete nimetuste tõlked on antud vaid abistaval eesmärgil.

--------------------------------------------------

Top