Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0610

2005/610/EÜ: Komisjoni otsus, 9. august 2005, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2925 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 208, 11.8.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 318–321 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 103 - 106

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/610/oj

11.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/21


KOMISJONI OTSUS,

9. august 2005,

millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2925 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/610/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 89/106/EMÜ nähakse ette, et ehitiste kaitse eri tasemete arvestamiseks riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võib tõlgendusdokumentides iga olulise nõude puhul olla vajalik kehtestada toodete toimivusklassid. Need dokumendid on avaldatud komisjoni teatisena direktiivi 89/106/EMÜ tõlgendusdokumentide kohta. (2)

(2)

Silmas pidades põhinõuet tagada ohutus tuleõnnetuse korral, loetletakse tõlgendusdokumendis nr 2 mitmed omavahel seotud meetmed, mis üheskoos moodustavad tuleohutusstrateegia, mida liikmesriigid eri viisidel välja töötatavad.

(3)

Üks tõlgendusdokumendis nr 2 määratletud meetmetest käsitleb tule ja suitsu tekke ning nende leviku piiramist konkreetsel alal, piirates ehitustoodete tulekahju levimist soodustavaid omadusi.

(4)

Kirjeldatud piiramise taset saab väljendada üksnes ehitustoodete erinevate tuletundlikkustoimivuse tasemete kaudu lõppkasutuse tingimustes.

(5)

Ühtlustatud lahendusena võeti komisjoni 8. veebruari 2000. aasta otsusega 2000/147/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi) (3) vastu klasside süsteem.

(6)

Teatavate ehitustoodete puhul tuleb kasutada otsusega 2000/147/EÜ kehtestatud klassifikatsiooni.

(7)

Paljude otsuses 2000/147/EÜ sätestatud klassifikatsiooniga hõlmatud ehitustoodete ja/või -materjalide tuletundlikkustoimivus on täpselt määratletud ja liikmesriikide tuleohutusalaste õigusnormide koostajatele piisavalt teada, et mitte nõuda testimist selle konkreetse toimivusnäitaja osas.

(8)

Toodete käsitlemisel peetakse vajaduse korral silmas nende lõppkasutustingimusi.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas on loetletud ehitustooted ja/või -materjalid, mis vastavad tuletundlikkuse toimivusnäitaja osas kõigile nõuetele, ilma et neid oleks vaja täiendavalt testida.

Artikkel 2

Mitmesuguste ehitustoodete ja/või -materjalide suhtes kohaldatavad konkreetsed klassid otsusega 2000/147/EÜ vastuvõetud tuletundlikkustoimivuse klassifikatsiooni järgi on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. august 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT C 62, 28.2.1994, lk 1.

(3)  EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14. Otsust on muudetud otsusega 2003/632/EÜ (ELT L 220, 3.9.2003, lk 5).


LISA

Käesoleva lisa tabelites loetletakse ehitustooted ja/või -materjalid, mis vastavad tuletundlikkuse toimivusnäitaja osas kõigile nõuetele, ilma et neid oleks vaja testida.

Tabel 1

LIIMPUIDU TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSID (1)

Materjal

Toote andmed

Minimaalne keskmine tihedus (2)

(kg/m3)

Minimaalne kogupaksus

(mm)

Klass (3)

Liimpuit

Liimpuittooted vastavalt standardile EN 14080.

380

40

D-s2, d0


Tabel 2

LAMINAATPÕRANDAKATETE TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSID

Põrandakatte liik (4)

Toote andmed

Minimaalne tihedus

(kg/m3)

Minimaalne kogupaksus

(mm)

Klass (5)

Põrandakatted

Laminaatpõrandakatted

Vastavalt standardile EN 13329:2000 valmistatud laminaatpõrandakatted.

800

6,5

EFL


Tabel 3

ELASTSETE PÕRANDAKATETE TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSID

Põrandakatte liik (6)

EN tootestandard

Minimaalne mass

(g/m2)

Täismass

(g/m2)

Minimaalne kogupaksus

(mm)

Klass (7)

Põrandakatted

Harilik ja dekoratiivne linoleum

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogeensed ja heterogeensed polüvinüülkloriidist põrandakatted

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Vahtaluskihiga polüvinüülkloriid-põrandakatted

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Polüvinüülkloriid-põrandakatted korgil põhineval aluskihil

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Vahtpolüvinüülkloriid-põrandakatted

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Poolpainduvad polüvinüülkloriid-põrandaplaadid

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Korkaluskihiga linoleum

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogeensed ja heterogeensed siledast kummist, vahtaluskihiga põrandakatted

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogeensed ja heterogeensed siledast kummist põrandakatted

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogeensed ja heterogeensed reljeefsest kummist põrandakatted

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tabel 4

TEKSTIILPÕRANDAKATETE TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSID

Põrandakatte liik (8)

EN tootestandard

Klass (9)

Põrandakatted

Mittetulekindel, masinal valmistatud seinast-seina karusvaipkate ja karusvaibad (10)

EN 1307

EFL

Mittetulekindlad, nõeltöödeldud tekstiilpõrandakatted, v.a karuspõrandakatted (10)

EN 1470

EFL

Mittetulekindlad, nõeltöödeldud karuspõrandakatted (10)

EN 13297

EFL


(1)  Kehtib kõigile tootestandardis hõlmatud puuliikidele ja liimidele.

(2)  Konditsioneeritud vastavalt standardile EN 13238.

(3)  Klassid vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 1.

(4)  Põrandakatted, mis pannakse lahtiselt mis tahes puidupõhisele aluspinnale ≥ D-s2, d0, või aluspinnale klassiga A2-s1, d0.

(5)  Klassid vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 2.

(6)  Põrandakatted, mis pannakse lahtiselt mis tahes puidupõhisele aluspinnale ≥ D-s2, d0, või aluspinnale klassiga A2-s1, d0.

(7)  Klassid vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 2.

(8)  Põrandakatted, mis liimitakse või pannakse lahtiselt aluspinnale klassiga ≥ A2-s1, d0.

(9)  Klassid vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 2.

(10)  Tekstiilpõrandakatted üldmassiga kuni 4 800 g/m2 ja karuse minimaalse paksusega 1,8 mm (ISO 1766) ja:

pealispind 100 % villa;

pealispind 80 % villa või rohkem ja 20 % polüamiidi või vähem;

pealispind 80 % villa või rohkem ja 20 % polüamiidi/polüestrit või vähem;

pealispind 100 % polüamiidi;

pealispind 100 % polüpropüleeni ja SBR vahtaluskihi puhul üldmassiga üle 780 g/m2. Kõik muudel vahtaluskihiga polüpropüleenvaibad ei kuulu siia.


Top