?

13.3.2013    | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 69/113.3.2013    | EN | Official Journal of the European Union | L 69/1
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 216/2013,COUNCIL REGULATION (EU) No 216/2013
7. märts 2013,of 7 March 2013
Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohtaon the electronic publication of the Official Journal of the European Union
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 352,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 352 thereof,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,Having regard to the proposal from the European Commission,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,Having regard to the consent of the European Parliament,
toimides seadusandliku erimenetluse kohaseltActing in accordance with a special legislative procedure,
ning arvestades järgmist:Whereas:
(1) | Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi leping) artikkel 297 käsitleb liidu õigusaktide Euroopa Liidu Teatajas (edaspidi „ELT”) avaldamist ja nende jõustumist.(1) | Article 297 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) deals with the publication in the Official Journal of the European Union (hereinafter ‘the Official Journal’) and the entry into force of legal acts of the Union.
(2) | Määrusega (EÜ) nr 1/1958, (1) kaasa arvatud kõigi selle hilisemate muudatustega, määratakse kindlaks Euroopa Liidu institutsioonide ametlikud keeled.(2) | Regulation (EC) No 1/1958 (1), including any subsequent amendments thereto, determines the official languages of the institutions of the European Union.
(3) | Kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes kättesaadav ELT trükiversioon on praegu ainus õiguslikult siduv väljaanne, kuigi see on tehtud kättesaadavaks ka internetis.(3) | The printed edition of the Official Journal, available in all official languages of the institutions of the Union, is at present the only legally binding publication, although it is also made available online.
(4) | Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ, Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta (2) tagab, et Euroopa Liidu Väljaannete Talitus võimaldab institutsioonidel täita oma kohustusi seoses seadusandlike aktide avaldamisega.(4) | Decision 2009/496/EC, Euratom of the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Justice, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 26 June 2009 on the organisation and operation of the Publications Office of the European Union (2) ensures that the Publications Office enables the institutions to fulfil their obligation to publish legislative texts.
(5) | Euroopa Liidu Kohus otsustas kohtuasjas nr C-161/06 Skoma-Lux sro v. Celní ředitelství Olomouc, (3) et liidu õigusakte ei saa kohaldada üksikisiku suhtes, kui need ei ole nõuetekohaselt avaldatud ELTs, ja et nende õigusaktide võrgus kättesaadavaks tegemine ei ole samaväärne nõuetekohase avaldamisega ELTs, kui liidu õiguses puuduvad sellekohased õigusnormid.(5) | The Court of Justice of the European Union has held, in Case C-161/06 Skoma-Lux sro v Celní ředitelství Olomouc (3), that legal acts of the Union are not enforceable against individuals if they have not been properly published in the Official Journal and that making such acts available online does not equate to valid publication in the Official Journal in the absence of any rules in that regard in Union law.
(6) | Kui ELT avaldamine elektroonilisel kujul oleks nõuetekohane, siis oleks juurdepääs liidu õigusele kiirem ja odavam. Kodanikel peaks sellele vaatamata olema jätkuvalt võimalik hankida väljaannete talitusest ELT trükiversiooni.(6) | If publication in the Official Journal in electronic form were to constitute valid publication, access to Union law would be faster and more economical. Citizens should, nevertheless, continue to have the possibility to obtain a printed version of the Official Journal from the Publications Office.
(7) | Komisjoni teatises „Euroopa digitaalne tegevuskava” rõhutatakse, et juurdepääs interneti õigusalasele infosisule soodustab digitaalse ühtse turu arengut, millel on majanduslik ja sotsiaalne kasu.(7) | The Commission Communication entitled ‘A Digital Agenda for Europe’ highlights that access to online legal content favours the development of a digital internal market, which leads to economic and social benefits.
(8) | Seetõttu tuleks sätestada eeskirjad, mis tagavad ELT elektroonilise väljaande autentsuse, terviklikkuse ja muutmatuse.(8) | Rules ensuring the authenticity, integrity and inalterability of the electronic publication of the Official Journal should therefore be laid down.
(9) | Käesoleva määrusega tuleks kehtestada ka eeskirjad, mida kohaldatakse juhtudel, kui ELT elektroonilist versiooni ei ole võimalik ettenägematute ja erakorraliste asjaolude tõttu avaldada ja kättesaadavaks teha.(9) | This Regulation should also lay down rules applicable in cases where, due to unforeseen and exceptional circumstances, it is not possible to publish and to make available the electronic edition of the Official Journal.
(10) | Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivis 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (4) sätestatakse autentimise vahendina kasutatavate elektrooniliste allkirjade õiguslik toime. Selleks et tagada ELT elektroonilise versiooni autentsus, terviklikkus ja muutmatus, kasutatakse avalikkusele piisava garantii andmiseks kõnealuse direktiiviga kooskõlas olevat täiustatud elektroonilist allkirja, mis on loodud turvalise allkirja andmise vahendi abil ja mis põhineb nõuetekohasel sertifikaadil. Elektrooniliselt allkirjastatud ELT ehtsust peaks olema võimalik kontrollida juba olemasolevate vahendite abil.(10) | Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures (4) establishes the legal effects of electronic signatures as a means for authentication. For the purposes of ensuring the authenticity, integrity and inalterability of the electronic edition of the Official Journal, an advanced electronic signature based on a qualified certificate and created by a secure-signature-creation device in accordance with that Directive provides sufficient guarantees to the public. It should be possible to verify the electronically signed Official Journal by readily available means.
(11) | Juurdepääs veebisaidile EUR-Lex tuleb tagada, pidades kinni kohustustest kaitsta puuetega inimesi vastavalt nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsusele 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (5).(11) | Access to the EUR-Lex website is to be ensured in compliance with the commitments for the protection of persons with disabilities in accordance with Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (5).
(12) | Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5, piirdub käesolev määrus üksnes selle eesmärgi saavutamiseks vajalikuga, võimaldades kõigil Euroopa kodanikel tugineda ELT elektroonilisele versioonile, kuna määruse reguleerimisala on piiratud sellise versiooni autentseks muutmisega võrdväärselt trükiversiooni tänase staatusega.(12) | In accordance with the principle of proportionality, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve the objective of enabling all European citizens to rely on the electronic publication of the Official Journal, as its scope is limited to making such publication authentic, in the same way as the printed publication is today.
(13) | ELi toimimise lepingus on käesoleva määruse vastuvõtmise volitused sätestatud üksnes artiklis 352,(13) | The TFEU does not provide, for the adoption of this Regulation, powers other than those under Article 352,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Artikkel 1Article 1
1.   Kooskõlas käesoleva määrusega avaldatakse ELTd Euroopa Liidu institutsioonide ametlikes keeltes elektroonilisel kujul.1.   The Official Journal shall be published in electronic form, in accordance with this Regulation, in the official languages of the institutions of the European Union.
2.   Olenemata artiklist 3 on üksnes elektroonilises vormis avaldatud ELT (edaspidi „ELT elektrooniline versioon”) autentne ja õiguslikult siduv.2.   Without prejudice to Article 3, only the Official Journal published in electronic form (hereinafter ‘the electronic edition of the Official Journal’) shall be authentic and shall produce legal effects.
Artikkel 2Article 2
1.   ELT elektroonilisel versioonil on täiustatud elektrooniline allkiri, mis on loodud turvalise allkirja andmise vahendi abil ja põhineb nõuetekohasel sertifikaadil kooskõlas direktiiviga 1999/93/EÜ. Nõuetekohane sertifikaat ja selle uuendamine tehakse teatavaks veebisaidil EUR-Lex, et avalikkusel oleks võimalik kontrollida täiustatud elektroonilist allkirja ja ELT elektroonilise versiooni autentsust.1.   The electronic edition of the Official Journal shall bear an advanced electronic signature based on a qualified certificate and created with a secure-signature-creation device, in accordance with Directive 1999/93/EC. The qualified certificate and renewals thereof shall be published on the EUR-Lex website in order to make it possible for the public to verify the advanced electronic signature and the authentic character of the electronic edition of the Official Journal.
2.   ELT elektrooniline versioon sisaldab teavet selle avaldamise kuupäeva kohta.2.   The electronic edition of the Official Journal shall display information regarding its publication date.
3.   ELT elektrooniline versioon tehakse avalikkusele kättesaadavaks veebisaidil EUR-Lex mittevananenud kujul ja piiramata ajaks. Väljaannet saab lugeda tasuta.3.   The electronic edition of the Official Journal shall be made available to the public on the EUR-Lex website in a non-obsolete format and for an unlimited period. Its consultation shall be free of charge.
Artikkel 3Article 3
1.   Kui ELT elektroonilist versiooni ei ole võimalik avaldada erandlike ja ettenägematute häirete tõttu Euroopa Liidu Väljaannete Talituse infosüsteemis, taastatakse infosüsteemi toimimine võimalikult kiiresti.1.   Where it is not possible to publish the electronic edition of the Official Journal due to an unforeseen and exceptional disruption of the information system of the Publications Office, the information system shall be restored as soon as possible.
Väljaannete talitus määrab kindlaks nimetatud häire esinemise aja.The moment at which such a disruption occurs shall be established by the Publications Office.
2.   Kui ELTd on vaja avaldada ajal, mil väljaannete talituse infosüsteem ei toimi lõikes 1 osutatud häire tõttu, on õiguslikult siduvaks versiooniks ELT trükiversioon.2.   Where it is necessary to publish the Official Journal when the information system of the Publications Office is not operational pursuant to a disruption as referred to in paragraph 1, only the printed edition of the Official Journal shall be authentic and shall produce legal effects.
Kui väljaannete talituse infosüsteemi toimimine on taastatud, tehakse esimeses lõigus osutatud trükiversioonile vastav elektrooniline versioon teavitamise eesmärgil veebisaidil EUR-Lex avalikkusele kättesaadavaks ning see sisaldab ainult sellekohast teavet.Once the information system of the Publications Office is restored, the corresponding electronic version of the printed edition referred to in the first subparagraph shall be made available to the public on the EUR-Lex website for information purposes only and shall contain a notice to that effect.
3.   Kui väljaannete talituse infosüsteemi toimimine on taastatud, antakse veebisaidi EUR-Lex kaudu teavet kõigi lõike 2 esimese lõigu kohaselt õiguslikult siduvate trükiversioonide kohta.3.   Once the information system of the Publications Office is restored, the EUR-Lex website shall provide information on all printed editions that are authentic and that produce legal effects in accordance with the first subparagraph of paragraph 2.
Artikkel 4Article 4
1.   Seoses ELT elektroonilise versiooniga vastutab väljaannete talitus järgmiste valdkondade eest:1.   With regard to the electronic edition of the Official Journal, the Publications Office shall be responsible for:
a) | ELT elektroonilise versiooni avaldamine ja selle autentsuse tagamine;(a) | publishing it and guaranteeing its authenticity;
b) | ELT elektroonilise versiooni koostamiseks vajaliku infosüsteemi rakendamine, haldamine ja hooldus, samuti süsteemi ajakohastamine kooskõlas tehnilise arenguga tulevikus;(b) | implementing, managing and maintaining the information system producing the electronic edition of the Official Journal, and upgrading that system in line with future technical developments;
c) | tehniliste vahendite käitamine ja arendamine, et tagada kõigile kasutajatele juurdepääs ELT elektroonilisele versioonile;(c) | implementing and extending the technical facilities to ensure accessibility for all users to the electronic edition of the Official Journal;
d) | sisejulgeoleku- ja juurdepääsueeskirjade kehtestamine seoses infosüsteemiga, mis on vajalik ELT elektroonilise versiooni koostamiseks;(d) | setting up internal security and access rules with regard to the information system producing the electronic edition of the Official Journal;
e) | elektrooniliste failide säilitamine ja arhiveerimine, nende käitlemine kooskõlas tehnilise arenguga tulevikus.(e) | preserving and archiving the electronic files and handling them in line with future technological developments.
2.   Väljaannete talitus teeb lõikes 1 sätestatud vastutusest tulenevaid toiminguid vastavalt otsusele 2009/496/EÜ, Euratom.2.   The Publications Office shall exercise the responsibilities set out in paragraph 1 in accordance with Decision 2009/496/EC, Euratom.
Artikkel 5Article 5
Käesolev määrus jõustub tema vastuvõtmisele järgneva neljanda kuu esimesel päeval.This Regulation shall enter into force on the first day of the fourth calendar month following its adoption.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Brüssel, 7. märts 2013Done at Brussels, 7 March 2013.
Nõukogu nimelFor the Council
eesistujaThe President
A. SHATTERA. SHATTER
(1)  Määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 017, 6.10.1958, lk 385/58).(1)  Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community (OJ 017, 6.10.1958, p. 385/58).
(2)  ELT L 168, 30.6.2009, lk 41.(2)  OJ L 168, 30.6.2009, p. 41.
(3)  EKL 2007, lk I-10841.(3)  ECR 2007, p. I-10841.
(4)  EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12.(4)  OJ L 13, 19.1.2000, p. 12.
(5)  ELT L 23, 27.1.2010, lk 35.(5)  OJ L 23, 27.1.2010, p. 35.