?

30.1.2013    | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 29/130.1.2013    | EN | Official Journal of the European Union | L 29/1
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 68/2013,COMMISSION REGULATION (EU) No 68/2013
16. jaanuar 2013,of 16 January 2013
söödamaterjalide kataloogi kohtaon the Catalogue of feed materials
(EMPs kohaldatav tekst)(Text with EEA relevance)
EUROOPA KOMISJON,THE EUROPEAN COMMISSION,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ, (1) eriti selle artikli 26 lõikeid 2 ja 3,Having regard to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (1), and in particular Article 26(2) and (3) thereof,
ning arvestades järgmist:Whereas:
(1) | Komisjoni 16. juuni 2011. aasta määrusega (EL) nr 575/2011 söödamaterjalide kataloogi kohta (2) (edaspidi „kataloog”) asendati söödamaterjalide kataloogi esimene versioon, mis sätestati komisjoni 19. märtsi 2010. aasta määruses (EL) nr 242/2010 söödamaterjalide kataloogi koostamise kohta (3).(1) | Commission Regulation (EU) No 575/2011 of 16 June 2011 on the Catalogue of feed materials (2) (the Catalogue) replaced the first version of the Catalogue of feed materials set out in Commission Regulation (EU) No 242/2010 of 19 March 2010 creating the Catalogue of feed materials (3).
(2) | Euroopa söödakäitlejate asjaomased esindajad on muude huvitatud isikutega konsulteerides ja koostöös liikmesriikide pädevate ametiasutustega võtnud arvesse Euroopa Toiduohutusameti arvamustes esitatud asjakohaseid kogemusi ning teaduse ja tehnoloogia arengut ja on välja töötanud määruse (EL) nr 575/2011 muudatused.(2) | The appropriate representatives of the European feed business sectors have, in consultation with other parties concerned, in collaboration with the competent national authorities and taking into account relevant experience from opinions issued by the European Food Safety Authority and scientific or technological developments, developed amendments to Regulation (EU) No 575/2011.
(3) | Muudatused hõlmavad uusi kandeid töötlemisviiside ja söödamaterjalide kohta ning olemasolevate kannete parandusi, eelkõige õli ja rasva derivaatide kohta.(3) | These amendments concern new entries of treatment processes and feed materials and improvements of existing entries, in particular for oil and fat derivatives.
(4) | Peale selle käsitlevad muudatused valmistamisprotsessist või abiainetest pärinevate keemiliste lisandite suurimat lubatud sisaldust, mis määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punktile 1. ELi toidualaste õigusnormidega kooskõlas toodetud endise toidu, nagu toodangu ülejääkide, moondunud toodete või säilivustähtaja ületanud toidu suhtes tuleks kohaldada erieeskirju.(4) | Furthermore, the amendments concern maximum contents of chemical impurities resulting from their manufacturing process or from processing aids to be set according to point 1 of Annex I to Regulation (EC) No 767/2009. Specific rules should apply to former foodstuff e.g. production surplus, misshapen products or food with expired use-by date that had been produced in compliance with EU food law.
(5) | Määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklis 26 ette nähtud tingimused on täidetud.(5) | The conditions set out in Article 26 of Regulation (EC) No 767/2009 are fulfilled.
(6) | Võttes arvesse määrusesse (EL) nr 575/2011 tehtavate muudatuste suurt arvu, tuleks ühtsuse, selguse ja lihtsuse huvides kõnealune määrus kehtetuks tunnistada ja asendada.(6) | Given the very high number of amendments to be made to Regulation (EU) No 575/2011, it is appropriate, for reasons of coherence, clarity and simplification, to repeal and replace that Regulation.
(7) | Seega on asjakohane näha ette aeg märgistuse sujuvaks muutmiseks, et vähendada ettevõtjate halduskoormust ja vältida tarbetuid häireid kaubanduses.(7) | It is appropriate to reduce the administrative burden on the operators by providing a period of time allowing a smooth conversion of labelling to avoid unnecessary disruption to commercial practices.
(8) | Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,(8) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Artikkel 1Article 1
Määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklis 24 osutatud söödamaterjalide kataloog koostatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.The Catalogue of feed materials referred to in Article 24 of Regulation (EC) No 767/2009 is established, as set out in the Annex to this Regulation.
Artikkel 2Article 2
Määrus (EL) nr 575/2011 tunnistatakse kehtetuks.Regulation (EU) No 575/2011 is repealed.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.
Artikkel 3Article 3
Söödamaterjale, mis on märgistatud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 575/2011 enne 19. augustit 2013, võib turule viia ning kasutada kuni varude lõppemiseni.Feed materials which have been labelled in accordance with Regulation (EU) No 575/2011 before 19 August 2013 may continue to be placed on the market and used until stocks are exhausted.
Artikkel 4Article 4
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Brüssel, 16. jaanuar 2013Done at Brussels, 16 January 2013.
Komisjoni nimelFor the Commission
presidentThe President
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)  ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.(1)  OJ L 229, 1.9.2009, p. 1.
(2)  ELT L 159, 17.6.2011, lk 25.(2)  OJ L 159, 17.6.2011, p. 25.
(3)  ELT L 77, 24.3.2010, lk 17.(3)  OJ L 77, 24.3.2010, p. 17.
LISAANNEX
SÖÖDAMATERJALIDE KATALOOGCATALOGUE OF FEED MATERIALS
A   OSAPART A
ÜldsättedGeneral provisions
(1) | Kataloogi kasutamine on söödakäitlejate poolt vabatahtlik. C osas loetletud söödamaterjali nimetust võib kasutada üksnes söödamaterjali puhul, mis vastab kõnealuse kande nõuetele.(1) | The use of this Catalogue by the feed business operators shall be voluntary. However, the name of a feed material listed in Part C may be used only for a feed material complying with the requirements of the entry concerned.
(2) | Kõik C osa söödamaterjalide loetelu kanded peavad vastama söödamaterjalide kasutamise piirangutele kooskõlas liidu asjaomaste õigusaktidega. Kataloogi kantud söödamaterjale kasutavad söödakäitlejad tagavad, et söödamaterjal vastab määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 4 nõuetele.(2) | All entries in the list of feed materials in Part C shall comply with the restrictions on the use of feed materials in accordance with the relevant legislation of the Union. Feed business operators using a feed material entered in the Catalogue shall ensure that it complies with Article 4 of Regulation (EC) No 767/2009.
(3) | „Endine toit” tähendab toitu (v.a toidujäätmed), mis on valmistatud inimtarbimiseks kooskõlas kõigi ELi toidualaste normidega, kuid mis ei ole enam inimtoiduks ettenähtud kas praktilistel või logistilistel põhjustel või seoses tootmis-, pakendamis- või muude vigadega ning mis ei põhjusta söödana kasutamise korral mingeid terviseohte. Määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punktis 1 osutatud maksimumsisalduse kindlaksmääramist ei kohaldata endise toidu ja toidujäätmete suhtes. Seda kohaldatakse juhul, kui neid söödana täiendavalt töödeldakse.(3) | ‘Former foodstuffs’ means foodstuffs, other than catering reflux, which were manufactured for human consumption in full compliance with the EU food law but which are no longer intended for human consumption for practical or logistical reasons or due to problems of manufacturing or packaging defects or other defects and which do not present any health risks when used as feed. The setting of maximum contents as referred to in point 1 of Annex I to Regulation (EC) No 767/2009 shall not be applicable to former foodstuffs and catering reflux. It shall apply when further processed as feed.
(4) | Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 183/2005 (1) artiklis 4 osutatud heale tavale ei sisalda söödamaterjalid valmistamisprotsessist ja abiainetest pärinevaid keemilisi lisandeid, välja arvatud juhul, kui kataloogis on määratud suurim lubatud sisaldus. Söödas keelatud aineid ei või esineda ning selliste ainete puhul ei määrata kindlaks suurimat lubatud sisaldust. Läbipaistvuse eesmärgil lisavad söödakäitlejad söödamaterjalidele, mille puhul on jääkained lubatud, asjaomase teabe tavapärase kaubandustegevuse raames.(4) | In accordance with good practice as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council (1), feed materials shall be free from chemical impurities resulting from their manufacturing process and from processing aids, unless a specific maximum content is fixed in the Catalogue. Substances prohibited for use in feed shall not be present and for those substances such maximum contents shall not be fixed. In the interest of transparency, feed materials with tolerated residues are complemented with relevant information provided by feed business operators in the context of usual commercial transactions.
(5) | Kooskõlas määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 4 osutatud hea tavaga ja järgides ALARA (2) põhimõtet, kuid ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 183/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta, (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (5) kohaldamist, on asjakohane söödamaterjalide kataloogis täpsustada nende valmistamisprotsessist ja abiainetest pärinevate keemiliste lisandite maksimumsisaldus, mida on söödamaterjalis rohkem kui 0,1 %. Kataloogis võib kindlaks määrata ka selliste keemiliste lisandite ja abiainete maksimumsisalduse, mida esineb vähem kui 0,1 %, kui seda peetakse hea kauplemistava kohaselt sobivaks. Kui käesoleva lisa B või C osas ei ole teisiti märgitud, on kõik maksimumsisaldused väljendatud massiprotsendina.(5) | In accordance with good practice as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 183/2005, application of the ALARA (2) principle and without prejudice to the application of Regulation (EC) No 183/2005, Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed (3), Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC (4) and Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition (5), it is appropriate to specify in the Catalogue of feed materials the maximum contents for chemical impurities resulting from the manufacturing process or from processing aids that are present at levels of 0,1 % or above. Maximum contents may also be set in the Catalogue for chemical impurities and processing aids present at levels lower than 0,1 % if deemed suitable for good trading practices. Unless otherwise specified in Part B or C of the present Annex, any maximum content is expressed on a weight/weight basis.
(6) | Keemiliste lisandite ja abiainete maksimumsisaldused on esitatud kas töötlemisviiside kirjelduses B osas, söödamaterjali kirjelduses C osas või asjaomase kategooria lõpus C osas. Kui C osas ei ole konkreetset maksimumsisaldust kindlaks määratud, kohaldatakse asjaomase töötlemisviisi puhul B osas sätestatud maksimumsisaldust kõikidele C osas loetletud söödamaterjalidele juhul, kui söödamaterjali kirjelduses osutatakse asjaomasele töötlemisviisile ja kui asjaomane töötlemisviis vastab B osas esitatud kirjeldusele.(6) | The specific maximum contents for chemical impurities and processing aids are set either in the description of the process in Part B, in the description of the feed material in Part C or at the end of a category in Part C. Unless a specific maximum content is set in Part C, any maximum content set in Part B for a given process is applicable to any feed material listed in Part C in so far as the description of the feed material makes reference to this process in its description and in so far as the process at stake meets the description given in Part B.
(7) | Söödamaterjali botaaniline puhtusaste on vähemalt 95 %. Eelmisest tootmistsüklist pärinevate botaaniliste lisandite, nagu muude õliseemnete või õliviljade sisaldus ei ületa 0,5 % iga õliseemne või õlivilja liigi kohta. Neist üldeeskirjadest erinevuse puhuks tuleb C osa söödamaterjalide loetelus kindlaks määrata konkreetne norm.(7) | The botanical purity of a feed material shall not be less than 95 %. However, botanical impurities such as residues of other oil seeds or oil fruits derived from a previous manufacturing process shall not exceed 0,5 % for each type of oil seed or fruit. Derogating from these general rules a specific level shall be set in the list of feed materials in Part C.
(8) | Söödamaterjali nimele lisatakse (6) B osas olevas töötlemisviiside sõnastikus loetletud ühe või mitme töötlemisviisi üldnimetus/-omadus näitamaks, et kõnealust söödamaterjali on nimetatud viisil või viisidel töödeldud. Söödamaterjal, mille nimi on kombinatsioon C osas loetletud nimest ja B osas loetletud ühe või mitme töötlemisviisi üldnimetusest/-omadusest, loetakse kataloogi kuuluvaks ning tema märgistusel peab olema esitatud kohustuslik teave asjaomase söödamaterjali kohta, mis on esitatud vastavalt B ja C osa viimases veerus. Kui töötlemisviisi puhul kasutatav konkreetne meetod on märgitud B osa viimases veerus, tuleb see esitada ka söödamaterjali nimes.(8) | The common name/qualifier of one or more of the processes, as listed in the last column of the glossary of processes in Part B, shall (6) be added to the name of the feed material to indicate that it has undergone the respective process or processes. A feed material whose name is a combination of a name listed in Part C with the common name/qualifier of one or more of the processes listed in Part B shall be considered as included in the Catalogue and its label shall bear the compulsory declarations applicable for this feed material as set out in the last columns of Parts B and C, as applicable. Whenever set out in the last column of Part B, the specific method used for the process shall be specified in the name of the feed material.
(9) | Kui söödamaterjali töötlemisviis erineb B osas töötlemisviiside sõnastikus esitatud asjaomase töötlemisviisi kirjeldusest, tuleb töötlemisviis esitada asjaomase söödamaterjali kirjelduses.(9) | If the manufacturing process for a feed material differs from the description of the process concerned, as set out in the glossary of processes in Part B, the manufacturing process shall be set out in the description of the feed material concerned.
(10) | Paljude söödamaterjalide puhul võib kasutada sünonüüme. Sellised sünonüümid lisatakse nurksulgudes asjaomase söödamaterjali kande veergu „Nimetus” C osa söödamaterjalide loetelus.(10) | For a number of feed materials, synonyms may be used. Such synonyms are included in square brackets in the column ‘name’ of the entry for the feed material concerned in the list of feed materials in Part C.
(11) | Söödamaterjalide kirjelduses C osa söödamaterjalide loetelus kasutatakse sõna „kõrvalsaadus” asemel sõna „toode”, et kajastada turuolukorda ja söödakäitlejate tegelikku keelekasutust, mille eesmärk on esile tõsta söödamaterjalide kaubanduslikku väärtust.(11) | In the description of the feed materials in the list of feed materials in Part C, the word ‘product’ is used instead of the word ‘by-product’ to reflect the market situation and the language used in practice by feed business operators to highlight the commercial value of feed materials.
(12) | Taime botaaniline nimi esitatakse ainult kõnealust taime käsitleva esimese kande kirjelduses C osa söödamaterjalide loetelus.(12) | The botanical name of a plant is only given in the description of the first entry in the list of feed materials in Part C concerning that plant.
(13) | Teatava kataloogi kantud söödamaterjali analüütiliste koostisosade kohustusliku märgistamise aluseks on vajadus näidata, kas konkreetse koostisosa kontsentratsioon teatavas tootes on kõrge või kas töötlemisviis on muutnud toote toiteomadusi.(13) | The underlying principle for the compulsory labelling of analytical constituents of a certain feed material in the Catalogue is, whether a certain product contains high concentrations of a specific constituent, or the manufacturing process has changed the nutritional characteristics of the product.
(14) | Määruse (EÜ) 767/2009 artikli 15 punktis g on koostoimes sama määruse I lisa punktiga 6 ette nähtud märgistamisnõuded niiskusesisalduse kohta. Sama määruse artikli 16 lõike 1 punktis b on koostoimes sama määruse V lisaga ette nähtud märgistamisnõuded muude analüütiliste koostisosade kohta. Peale selle tuleb määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punkti 5 kohaselt esitada märgistusel soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui see on suurem kui 2,2 % üldjuhul või teatavate söödamaterjalide puhul siis, kui see ületab selle määruse V lisa asjaomases jaos määratud taset. Mõned C osa söödamaterjalide loetelu kanded erinevad nendest nõuetest järgmises: | a) | C osa söödamaterjalide loetelus analüütilisi koostisosi käsitlev kohustuslik teave asendab määruse (EÜ) nr 767/2009 V lisa asjaomases jaos ettenähtud kohustusliku teabe. | b) | Kui C osa söödamaterjalide loetelus on kohustusliku teabe veerg täitmata jäetud selliste analüütiliste koostisosade osas, millest oleks määruse (EÜ) nr 767/2009 V lisa asjaomase jao kohaselt tulnud teatada, ei tule ühtki neist koostisosadest märgistada. Kui soolhappes lahustumatu tuha sisaldus on suurem kui 2,2 %, tuleb see siiski märkida ka juhul, kui C osa söödamaterjalide loetelus ei ole sisalduse taset ette nähtud. | c) | Kui C osa söödamaterjalide loetelu kohustusliku teabe veerus on kehtestatud üks või enam konkreetset niiskusesisalduse taset, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punktis 6 ettenähtud taseme asemel neid tasemeid. Kui niiskusesisaldus on väiksem kui 14 %, ei ole selle deklareerimine kohustuslik. Kui kõnealuses veerus ei ole konkreetset niiskusesisaldust ette nähtud, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punkti 6.(14) | Article 15(g) of Regulation (EC) No 767/2009 in conjunction with point 6 of Annex I to that Regulation lays down labelling requirements as regards the moisture content. Article 16(1)(b) of that Regulation in conjunction with its Annex V lays down labelling requirements as regards other analytical constituents. In addition, point 5 of Annex I to Regulation (EC) No 767/2009 requires the declaration of the level of ash insoluble in hydrochloric acid if it exceeds 2,2 % in general or for certain feed material if it exceeds the level set in the relevant section of Annex V to that Regulation. However, some entries in the list of feed materials in Part C deviate from those rules as follows: | (a) | compulsory declarations regarding analytical constituents in the list of feed materials in Part C replace the compulsory declarations as set out in the relevant section of Annex V to Regulation (EC) No 767/2009; | (b) | if the column relating to compulsory declarations in the list of feed materials in Part C is left blank with respect to the analytical constituents that would have to be declared in accordance with the relevant section of Annex V to Regulation (EC) No 767/2009, none of those constituents need be labelled. For ash insoluble in hydrochloric acid, however, where no level is set in the list of feed materials in Part C, the level shall be declared if it exceeds 2,2 %; | (c) | where one or more specific moisture levels are set in the column ‘compulsory declarations’ of the list of feed materials in Part C, those levels shall apply instead of the levels in point 6 of Annex I to Regulation (EC) No 767/2009. However, if the moisture content is below 14 % its declaration is not compulsory. Where no specific moisture level is set in that column, point 6 of Annex I to Regulation (EC) No 767/2009 shall apply.
(15) | Söödakäitleja, kes väidab, et söödamaterjalil on rohkem omadusi, kui C osa söödamaterjalide loetelu kirjelduse veerus märgitud või kes osutab B osas loetletud töötlemisviisile, mida saab väitega samastada (nt kaitsetöötlemine lagunemise eest vatsas), peab täitma määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 13 nõudeid. Peale selle võib söödamaterjal vastata erisöötmise eesmärgile kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklitega 9 ja 10.(15) | A feed business operator, who claims a feed material has more properties than those specified in the column ‘description’ of the list of feed materials in Part C, or refers to a process listed in Part B that can be assimilated as a claim (e.g. rumen protection), has to comply with Article 13 of Regulation (EC) No 767/2009. Furthermore, feed materials may meet a particular nutritional purpose in accordance with Articles 9 and 10 of Regulation (EC) No 767/2009.
B   OSAPART B
Töötlemisviiside sõnastikGlossary of processes
  | Töötlemisviis | Määratlus | Üldnimetus või omadus  | Process | Definition | Common name/qualifier
1 | Õhkfraktsioneerimine | Osakeste eraldamine õhu survel. | Õhkfraktsioneeritud1 | Air fractionation | Separation of particles by means of an air stream | Air fractionated
2 | Aspireerimine | Tolmu, väikeste osakeste ja teravilja muude peenosiste eraldamine liikumises olevast puistes teraviljast õhuvoolu abil. | Aspireeritud2 | Aspiration | Process to remove dust, fine particles and other parts with suspended cereal fines from a bulk of grain during transfer by means of an air-flow | Aspirated
3 | Blanšeerimine | Protsessi käigus orgaaniline aine kuumtöödeldakse keetmise või aurutamise teel, et denatureerida looduslikud ensüümid, pehmendada kudesid ja eemaldada toores lõhn, ning kastetakse seejärel küpsemise peatamiseks külma vette. | Blanšeeritud3 | Blanching | Process consisting of heat treatment of an organic substance by boiling or steaming in order to denature natural enzymes, soften tissue and remove raw flavouring and followed by immersion in cold water to halt the cooking process | Blanched
4 | Pleegitamine | Loodusliku värvi eemaldamine | Pleegitatud4 | Bleaching | Removing naturally occurring colour | Bleached
5 | Jahutamine | Temperatuuri alandamine keskkonnatemperatuurist allapoole, jättes selle siiski ülalpoole jäätumispiiri, et hõlbustada säilitamist | Jahutatud5 | Chilling | Lowering the temperature below ambient but above freezing point to aid preservation | Chilled
6 | Tükeldamine | Osakeste suuruse vähendamine ühe või mitme noa abil. | Tükeldatud6 | Chopping | Reduction of particle size using one or more knives | Chopped
7 | Puhastamine | Ainete (saasteainete, nt kivide) või taime vegetatiivsete osade, nt lahtiste õle, koorte ja umbrohu osade eemaldamine. | Puhastatud/sorteeritud7 | Cleaning | Removal of objects (contaminants, e.g. stones) or vegetative parts of the plant e.g. unattached particles of straw or husks or weeds | Cleaned/sorted
8 | Kontsentreerimine  (7) | Teatavate koostisosade sisalduse suurendamine vee ja/või teiste koostisosade eemaldamise abil | Kontsentraat8 | Concentration  (7) | Increase in certain contents by removal of water and/or other constituents | Concentrate
9 | Kondenseerimine | Aine muutmine gaasilisest vedelaks | Kondenseeritud9 | Condensation | Transition of a substance from a gaseous to a liquid phase | Condensed
10 | Kuumutamine | Kuumuse kasutamine söödamaterjali füüsikaliste ja keemiliste omaduste muutmiseks | Kuumutatud10 | Cooking | The application of heat to change the physical and chemical characteristics of feed materials | Cooked
11 | Purustamine | Osakeste suuruse vähendamine purusti abil | Purustatud, purustamine11 | Crushing | Reduction of particle size using a crusher | Crushed, crushing
12 | Kristalliseerimine | Puhastamine vedelast lahusest tahkete kristallide moodustamise abil. Vedelikus sisalduvad lisandid ei ühine tavaliselt kristalli võrkstruktuuriga. | Kristalliseeritud12 | Crystallisation | Purification by the formation of solid crystals from a liquid solution. Impurities in the liquid are usually not incorporated into the lattice structure of the crystal. | Crystallised
13 | Koorimine  (8) | Terade, seemnete, puuviljade, pähklite ja muu materjali väliskihi täielik või osaline eemaldamine | Kooritud, osaliselt kooritud13 | Decortication  (8) | Complete or partial removal of outer layers from grains, seeds, fruits, nuts and others | Decorticated, partially decorticated
14 | Lüdimine/kroovimine | Ubade, terade ja seemnete väliskestade üldjuhul füüsiline eemaldamine. | Lüditud või kroovitud (9)14 | Dehulling/dehusking | Removal of the outer skins of beans, grains and seeds usually by physical means | Dehulled or dehusked (9)
15 | Pektiini eemaldamine | Pektiinide ekstraheerimine söödamaterjalist. | Pektiinita15 | Depectinising | Extraction of pectins from a feed material | Depectinised
16 | Kuivatamine | Niiskuse eraldamine | Kuivatatud16 | Desiccation | Process of extracting moisture | Desiccated
17 | Lima eemaldamine | Limakihi eemaldamine pinnalt | Lima eemaldatud17 | Desliming | Process used to remove the slime layer on the surface | Deslimed
18 | Suhkru eraldamine | Mono- ja disahhariidide täielik või osaline eraldamine melassist ja muudest suhkrut sisaldavatest materjalidest keemilise või füüsikalise menetluse abil | Suhkruta, vähendatud suhkrusisaldusega18 | Desugaring | Complete or partial removal of mono- and disaccharides from molasses and other material containing sugar by chemical or physical means | Desugared, partially desugared
19 | Detoksifitseerimine | Protsessi käigus hävitatakse toksilised saasteained või vähendatakse nende sisaldust. | Detoksifitseeritud19 | Detoxification | Process by which toxic contaminants are destroyed or reduced in concentration | Detoxified
20 | Destilleerimine | Vedelike fraktsioneerimine, mille käigus vedelikku keedetakse ning kondenseerunud aur kogutakse eraldi anumasse. | Destilleeritud20 | Distillation | Fractionation liquids by boiling and collecting the condensed vapour into a separate container | Distilled
21 | Kuivatamine | Vee eemaldamine tehnilise menetluse abil või looduslikul teel | Kuivatatud (päikese käes või tehnilise menetluse abil)21 | Drying | Dehydration by artificial or natural processes | Dried (sun or artificially)
22 | Sileerimine | Söödamaterjali konserveerimine siloks, võimalik on säilitusaine lisamine või anaeroobsete tingimuste kasutamine koos võimalike silokonservantidega. | Sileeritud22 | Ensiling | Storage of feed materials in a silo possibly with the addition of preservatives or by using anaerobic conditions possibly with silage additives | Ensiled
23 | Aurustamine | Veesisalduse vähendamine. | Aurustatud23 | Evaporation | Reducing the water content | Evaporated
24 | Paisutamine | Kuumtöötlemisviis, mille puhul toote sisemise veesisalduse äkilise aurustumise tulemuseks on toote struktuuri lõhkumine. | Paisutatud24 | Expansion | Thermal process during which the product’s internal water content, abruptly steamed, leads to the breaking-up of the product | Expanded or puffed
25 | Väljapressimine | Õli/rasva eemaldamine pressimise teel. | Srott/kook ja õli/rasv25 | Expelling | Removal of oil/fat by pressing | Expeller/cake and oil/fat
26 | Ekstraheerimine | Teatavatest materjalidest õli ja rasva eraldamine orgaanilise lahusti abil või suhkru ja teiste vees lahustuvate koostisosade eraldamine vee abil. | Ekstraheeritud/srott ja õli/rasv, melass/pulp ning suhkur või muud vees lahustuvad koostisosad26 | Extraction | Removal either by organic solvent of fat/oil from certain materials or by aqueous solvent of sugar or other water-soluble components | Extracted/meal and fat/oil, molasses/pulp and sugar or other water-soluble components
27 | Ekstrusioon | Kuumtöötlemisviis, mille puhul toote sisemise veesisalduse äkilise aurustumise tulemuseks on toote struktuuri lõhkumine, millega kaasneb erikuju andmine läbi ava surumisega. | Ekstruseeritud27 | Extrusion | Thermal process during which the product’s internal water content, abruptly steamed, leads to the breaking-up of the product combined with special shaping by passing through an orifice | Extruded
28 | Kääritamine, fermenteerimine | Töötlemisviis, mille käigus toodetakse mikroorganisme, nagu bakterid, seened või pärmid, või kasutatakse nende toimet ainele, et muuta aine keemilist koostist/omadusi. | Kääritatud, fermenteeritud28 | Fermentation | Process in which micro-organisms such as bacteria, fungi or yeasts are produced or used to act on materials to promote a change in their chemical composition/properties | Fermented
29 | Filtreerimine | Vedeliku ja tahke aine eraldamine, surudes vedeliku läbi poorse aine või membraani. | Filtreeritud29 | Filtration | Separation of a mixture of liquid and solid materials by passing the liquid through a porous medium or membrane | Filtered
30 | Helvestamine | Niiske kuumtöödeldud materjali valtsimine | Helbed30 | Flaking | Rolling of moist heat-treated material | Flakes
31 | Jahvatamine | Kuivade terade suuruse vähendamine, et hõlbustada koostisosade eraldamist peamiselt jahuks, kliideks ja peenkliideks | Jahu, kliid, peenkliid (10), söödajahu31 | Flour milling | Reduction of particle size of dry grain and to facilitate separation into constituent fractions (principally flour, bran and middlings) | Flour, bran, middlings (10), feed
32 | Fraktsioneerimine | Söödamaterjali osiste eraldamine sõelumise teel ja/või õhuvoolu abil, mis eemaldab kerged kestaosakesed. | Fraktsioneeritud32 | Fractionation | Separation of feed material fragments by sieving and/or treated with a stream of air that carries the light shell pieces away | Fractionated
33 | Peenestamine | Töötlemisviis, mille käigus söödamaterjal purustatakse osakesteks. | Peenestatud33 | Fragmentation | Process of breaking a feed material into fragments | Fragmented
34 | Praadimine | Söödamaterjali kuumutamine õlis või rasvas | Praetud34 | Frying | Process of cooking feed materials in a oil or fat | Fried
35 | Želeerimine | Töötlemisviis, mille käigus moodustub želee – tahke sültjas aine, mis võib olla nii pehme ja nõrk kui ka kõva ja sitke, tavaliselt kasutatakse želeerimiseks tarretusaineid. | Želeeritud35 | Gelling | Process to form a gel, a solid, jelly-like material that can have properties ranging from soft and weak to hard and tough usually using gelling agents | Gelled
36 | Granuleerimine | Söödamaterjalide töötlemisviis osakeste teatava suuruse ja konsistentsi saavutamiseks | Granuleeritud36 | Granulation | Treatment of feed materials to obtain a specific particle size and consistency | Granulated
37 | Purustamine/jahvatamine | Tahkete söödamaterjalide osakeste suuruse vähendamine kuiv- või märgtöötlemise teel. | Purustatud või jahvatatud37 | Grinding/milling | Reducing the particle size of solid feed materials in a dry or wet process | Ground or milled
38 | Soojendamine | Eritingimustes läbi viidud kuumtöötlemine | Kuumtöödeldud38 | Heating | Heat treatments carried out under specific conditions | Heat treated
39 | Hüdrogeenimine | Katalüütiline protsess, mille eesmärk on küllastada kõrgel temperatuuril vesiniku ülerõhul õlide/rasvade/rasvhapete kaksiksidemed, et saada osaliselt või täielikult küllastatud triglütseriidid/rasvhapped, või saada polüoolid, redutseerides süsivesikute karbonüülrühmad hüdroksüülrühmadeks. | Hüdrogeenitud, osaliselt hüdrogeenitud39 | Hydrogenation | Catalytic process aimed at saturating double bonds of oils/fats/fatty acids, carried out at high temperature under hydrogen pressure, in order to obtain partially of or fully saturated triglycerides/fatty acids, or aimed at obtaining polyols by reduction of carbonyl groups of carbohydrates to hydroxyl groups | Hydrogenated, partially hydrogenated
40 | Hüdrolüüs | Lagundamine lihtsamateks keemilisteks ühenditeks vee ning kuumuse/rõhu, ensüümide, happe või leelisega töötlemise abil | Hüdrolüüsitud40 | Hydrolysis | Reduction of molecular size by appropriate treatment with water and either heat/pressure, enzymes or acid/alkali | Hydrolysed
41 | Veeldamine | Muutmine tahkest või gaasilisest olekust vedelaks. | Veeldatud41 | Liquefying | Transition from a solid or a gas phase into a liquid | Liquefied
42 | Leotamine | Söödamaterjali koguse vähendamine mehhaaniliste vahendite abil sageli vees või muus vedelikus. | Leotatud42 | Maceration | Reducing the size of feed materials using mechanical means often in the presence of water or other liquids | Macerated
43 | Linnastamine | Töötlemisviis, mille käigus tera lastakse idanema, et aktiveerida looduslikke ensüüme, mis lõhustavad tärklise kääritatavateks süsivesikuteks ning proteiinid aminohapeteks ja peptiidideks. | Linnastatud43 | Malting | Allowing grain to commence germination to activate naturally occurring enzymes that are able to break down starch to fermentable carbohydrates and proteins to amino acids and peptides | Malted
44 | Sulatamine | Tahkest olekust vedelaks muutmine kuumuse abil. | Sulatatud44 | Melting | Transition from a solid to a liquid phase by the application of heat | Melted
45 | Mikroniseerimine | Töötlemisviis, mille käigus tahke aine osakeste keskmist läbimõõtu vähendatakse mikromeeterskaalani. | Mikroniseeritud45 | Micronisation | Process of reducing the average diameter of a solid material’s particles to the micrometer scale | Micronised
46 | Eelkuumutamine | Töötlemisviis, mis hõlmab vees leotamist ja kuumtöötlemist ning mille tulemusena tärklis täielikult geelistub; sellele järgneb kuivatamine | Eelkuumutatud46 | Parboiling | Process of soaking in water and subjecting to a heat treatment so that the starch is fully gelatinised, followed by a drying process | Par-boiled
47 | Pastöriseerimine | Kuumutamine kriitilise temperatuurini teataval ajavahemikul kahjulike mikroorganismide hävitamiseks, sellele järgneb kiire jahutamine. | Pastöriseeritud47 | Pasteurisation | Heating to a critical temperature for a specified ‘amount’ of time to eliminate harmful micro-organisms followed by rapid cooling | Pasteurised
48 | Koorimine | Puu- ja juurviljade koore eemaldamine. | Kooritud48 | Peeling | Removal of the skin/peel from fruit and vegetables | Peeled
49 | Granuleerimine | Kuju andmine vormpressimise abil | Graanul, granuleeritud49 | Pelleting | Shaping by compression through a die | Pellet, pelleted
50 | Riisi lihvimine | Kliide ja idude täielik või osaline eemaldamine kroovitud riisilt | Lihvitud50 | Rice milling | Removing almost all or part of the bran and embryo from husked rice | Milled
51 | Eelpaisutamine | Tärklise modifitseerimine selleks, et tunduvalt parandada selle paisuvust külmas vees | Eelpaisutatud (11)51 | Pregelatinisation | Modification of starch to improve significantly its swelling properties in cold water | Pregelatinised (11)
52 | Pressimine  (12) | Vedelike nagu rasv, õli, vesi või mahl füüsiline eemaldamine tahkest materjalist | Kook (õli sisaldavate materjalide puhul) | Pulp, pressimisjäägid (puuviljade jms puhul) | Presspulp (suhkrupeedi puhul)52 | Pressing  (12) | Physical removal of liquids like fat, oil, water or juice from solids | Expeller/cake (in case of oil-containing materials) | Pulp, pomace (in case of fruits, etc.) | Pressed pulp (in case of sugar beet)
53 | Töötlemine | Lisandite või soovimatute koostisosade täielik või osaline eraldamine keemilise ja/või füüsikalise töötlemise abil | Rafineeritud, osaliselt rafineeritud53 | Refining | Complete or partial removal of impurities or unwanted components by chemical/physical treatment | Refined, partially refined
54 | Röstimine | Söödamaterjali kuumutamine kuivalt, et soodustada seeduvust, lisada värvi ja/või vähendada toitainete omastamist negatiivselt mõjutavaid looduslikke tegureid. | Röstitud54 | Roasting | Heating of feed materials in a dry state to improve digestibility, increase colour and/or reduce naturally occurring anti-nutritive factors | Roasted
55 | Valtsimine | Osakeste suuruse vähendamine, surudes söödamaterjali, nt terad pöörlevate rullide vahelt läbi. | Valtsitud55 | Rolling | Reduction of particle size by passing the feed material, e.g. grains, between pairs of rollers | Rolled
56 | Kaitsetöötlemine lagunemise eest vatsas | Töötlemisviis, mille puhul kas füüsilise töötluse (kasutades kuumust, survet, auru ja nende tingimuste kombinatsiooni) ja/või nt aldehüüdide, lignosulfonaatide, naatriumhüdroksiidi või orgaaniliste hapete (nagu propioon- või parkhappe) kasutamise eesmärk on kaitsta toitaineid lagunemise eest vatsas. | Söödamaterjalid, mis on vatsas lagunemise eest kaitstud aldehüüdidega, võivad sisaldada kuni 0,12 % vabu aldehüüde | Töödeldud kaitseks lagunemise eest vatsas [lisada kasutatud töötlemisviis/aine]56 | Rumen protection | Process which, either by physical treatment with use of heat, pressure, steam and combination of such conditions and/or through the action of e.g. aldehydes, lignosulfonates, sodium hydroxide or organic acids (such as propionic or tannic acid) aims to protect the nutrients from degradation in the rumen | Feed materials rumen protected by aldehydes may contain up to 0,12 % of free aldehydes. | Rumen protected through the action of [insert as applicable]
57 | Sõelumine | Eri suurusega osakeste eraldamine, raputades või valades söödamaterjali läbi sõela(de). | Sõelutud57 | Sieving/Screening | Separation of particles of different sizes by passing feed materials through screen(s) while being shaken or poured | Sieved, sifted, screened
58 | Koorimine | Vedeliku pinnakihi (nt piimarasva) eraldamine mehhaaniliste vahenditega | Kooritud58 | Skimming | Separating the top floating layer of a liquid by mechanical means, e.g. milk fat | Skimmed
59 | Viilutamine | Söödamaterjali lõikamine viiludeks | Viilutatud59 | Slicing | Cutting feed materials into flat pieces | Sliced
60 | Immutamine/leotamine | Söödamaterjali (tavaliselt seemnete) niisutamine ja pehmendamine küpsemisaja vähendamiseks, seemnekesta eraldamise lihtsustamiseks, vedeliku imendumise hõlbustamiseks idanemisprotsessi aktiveerimiseks või toitainete omastamist negatiivselt mõjutavate looduslike tegurite kontsentratsiooni vähendamiseks. | Leotatud60 | Soaking/Steeping | Moistening and softening of feed materials, usually seeds, to reduce cooking time, aid in seed coat removal, facilitate the uptake of water to activate the germination process or reduce the concentration of naturally occurring anti-nutritive factors | Steeped
61 | Pihustuskuivatamine | Vedeliku niiskusesisalduse vähendamine moodustades söödamaterjalist pihuse või udu, et suurendada pindala massi suhtes, millest kuuma õhku läbi puhutakse. | Pihustuskuivatatud61 | Spray drying | Reducing the moisture content of a liquid by creating a spray or mist of the feed material to increase the surface area to weight ratio through which warm air is blown | Spray dried
62 | Aurutamine | Töötlemisviis, mille käigus kasutatakse kuumutamisel ja küpsetamisel surve all olevat auru eesmärgiga soodustada seeduvust. | Aurutatud62 | Steaming | Process using pressurised steam for heating and cooking to increase digestibility | Steamed
63 | Röstimine | Kuumtöötlemine kuiva kuumusega, et vähendada toitainete omastamist negatiivselt mõjutavaid looduslikke tegureid või need kõrvaldada (kasutatakse tavaliselt õliseemnete puhul). | Röstitud63 | Toasting | Heating using dry heat usually applied to oilseeds, e.g. to reduce or remove naturally occurring anti-nutritive factors | Toasted
64 | Ultrafiltreerimine | Vedelike filtreerimine läbi membraanfiltri, millest pääsevad läbi üksnes väikesed molekulid. | Ultrafiltreeritud64 | Ultra-filtration | Filtration of liquids through a membrane permeable only for small molecules | Ultra-filtrated
65 | Idu eemaldamine | Töötlemisviis, millega purustatud viljaterad puhastatakse idudest osaliselt või täielikult | Idu eemaldatud, idutatud65 | Degermination | Process of complete or partial removal of germ from crushed cereal grain | Degermed, degerminated
66 | Infrapunamikroniseerimine | Kuumtöötlemisviis, kus teravilja, juurte, seemnete, mugulate või nende kõrvalsaaduste kuumutamiseks ja röstimiseks kasutatakse infrapunakuumust; tavaliselt järgneb sellele helvestamine | Infrapunamikroniseeritud66 | Infra-red micronisation | Thermal process using infra red heat for cooking and roasting cereals, roots, seeds or tubers, or their co-products, usually followed by flaking | Infra red micronised
67 | Õlide/rasvade ja hüdrogeenitud õlide/rasvade lõhustamine | Rasvade/õlide hüdrolüüs. Rasvade/õlide reageerimine veega rõhu all kõrgel temperatuuril, mille tulemusena saadakse hüdrofoobses faasis toorrasvhapped ja hüdrofiilses faasis glütserooliveed (toorglütserool). | Lõhustatud67 | Oil/fats and hydrogenated oils/fats splitting | Chemical process of hydrolysis of fats/oils. The reaction of fats/oils with water, carried out at high temperatures and pressures, allows obtaining crude fatty acids in the hydrophobic phase and sweet waters (crude glycerol) in the hydrophilic phase. | Split
C   OSAPART C
Söödamaterjalide loeteluList of feed materials
1.   Teravili ja sellest saadud tooted1.   Cereal grains and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
1.1.1 | Oder | Hordeum vulgare L. terad. Võivad olla vatsas kaitstud. |  1.1.1 | Barley | Grains of Hordeum vulgare L. It may be rumen protected |  
1.1.2 | Oder, paisutatud | Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud odrast, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes. | Tärklis1.1.2 | Barley, puffed | Product obtained from milled or broken barley by means of a treatment in humid, warm conditions and under pressure | Starch
1.1.3 | Oder, röstitud | Odra röstimisel saadav toode, osaliselt röstitud kuni heleda värvuse saavutamiseni. | Tärklis, kui > 10 % | Toorproteiin, kui > 15 %1.1.3 | Barley, roasted | Product of barley roasting process which is partially roasted with low colour | Starch, if > 10 % | Crude protein, if > 15 %
1.1.4 | Odrahelbed | Toode, mis saadakse kroovitud odra aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses odrakesti. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Tärklis1.1.4 | Barley flakes | Product obtained by steaming or infra red micronising and rolling dehusked barley. It may contain a small proportion of barley husks. It may be rumen protected. | Starch
1.1.5 | Odrakiud | Odratärklise tootmise saadus. Koosneb endospermi osakestest ja põhiosas kiust. | Toorkiud | Toorproteiin, kui > 10 %1.1.5 | Barley fibre | Product of barley starch manufacture. It consists of particles of endosperm and principally of fibre. | Crude fibre | Crude protein, if > 10 %
1.1.6 | Odra jämekliid | Etanooli- ja tärklisetootmise saadus, mis saadakse odraterade kuivjahvatamisel, sõelumisel ja kroovimisel. | Toorkiud | Toorproteiin, kui > 10 %1.1.6 | Barley hulls | Product of ethanol-starch manufacture after dry milling, screening and dehulling of barley grains | Crude fibre | Crude protein, if > 10 %
1.1.7 | Odra peenkliid | Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud odraterade ümbertöötamisel kruupideks, peentangudeks või jahuks Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade sõelumisjääke. | Toorkiud | Tärklis1.1.7 | Barley middlings | Product obtained during the processing of screened, dehusked barley into pearl barley, semolina or flour. It consists principally of particles of endosperm with fine fragments of the outer skins and some grain screenings. | Crude fibre | Starch
1.1.8 | Odraproteiin | Odratoode, mis saadakse pärast tärklise ja kliide eraldamist; koosneb peamiselt proteiinist. | Toorproteiin1.1.8 | Barley protein | Product from barley obtained after starch and bran separation. It consists principally of protein. | Crude protein
1.1.9 | Odra proteiinsööt | Odratoode, mis saadakse pärast tärklise eraldamist; koosneb peamiselt proteiinist ja endospermi osakestest. | Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 60 % | Kui niiskusesisaldus on < 45 %: | — | Toorproteiin | — | Tärklis1.1.9 | Barley protein feed | Product from barley obtained after starch separation. It consists principally of protein and particles of endosperm. | Moisture, if < 45 % or > 60 % | If moisture < 45 %: | — | Crude protein | — | Starch
1.1.10 | Odralahus | Odratoode, mis saadakse pärast proteiini ja tärklise ekstraheerimist märgtöötlemise käigus. | Toorproteiin1.1.10 | Barley solubles | Product from barley obtained after wet protein and starch extraction | Crude protein
1.1.11 | Odrakliid | Jahutööstuse toode, mis saadakse kroovitud odraterade sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud. | Toorkiud1.1.11 | Barley bran | Product of flour manufacture, obtained from screened grains of dehusked barley. It consists principally of fragments of the outer skins and of particles of grain from which the greater part of the endosperm has been removed. | Crude fibre
1.1.12 | Vedel odratärklis | Odrast tärklise tootmisel saadav sekundaarne tärklisefraktsioon. | Kui niiskusesisaldus on < 50 %: | — | Tärklis1.1.12 | Liquid barley starch | Secondary starch fraction from the production of starch from barley | If moisture < 50 %: | — | Starch
1.1.13 | Linnastatud odra sõelumisjäägid | Mehhaanilisel sõelumisel (suuruse alusel eraldamisel) saadav toode, mis koosneb alamõõdulistest odrateradest ja odraterade fraktsioonidest, mis on enne linnastamisprotsessi eraldatud. | Toorkiud | Toortuhk, kui > 2,2 %1.1.13 | Malting barley screenings | Product from mechanical screening (size fractionation) consisting of undersized barley kernels and fractions of barley kernels separated before the malting process | Crude fibre | Crude ash if > 2,2 %
1.1.14 | Linnastatud odra ja linnaste peenosised | Linnastamisprotsessi käigus eraldatud odraterade fraktsioonidest ja linnastest koosnev toode. | Toorkiud1.1.14 | Malting barley and malt fines | Product consisting of fractions of barley kernels and malt separated during the production of malt | Crude fibre
1.1.15 | Linnastatud odra kestad | Linnastatud odra puhastamisel saadav toode, mis koosneb kestade ja peenosiste fraktsioonidest. | Toorkiud1.1.15 | Malting barley husks | Product from malting barley cleaning consisting of fractions of husk and fines | Crude fibre
1.1.16 | Odrameski tahke osa, märg | Odrast etanooli tootmise saadus; sisaldab destilleerimisel tekkivat tahket söödafraktsiooni. | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 % | Kui niiskusesisaldus on < 65 %: | — | Toorproteiin1.1.16 | Barley distillers solids, wet | Product of ethanol manufacture from barley. It contains solid feed fraction from distillation. | Moisture, if < 65 % or > 88 % | If moisture < 65 %: | — | Crude protein
1.1.17 | Odrameski vedel osa, märg | Odrast etanooli tootmise saadus; sisaldab destilleerimisel tekkivat lahustuvat söödafraktsiooni. | Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 70 % | Kui niiskusesisaldus on < 45 %: | — | Toorproteiin1.1.17 | Barley distillers solubles, wet | Product of ethanol manufacture from barley. It contains soluble feed fraction from distillation. | Moisture, if < 45 % or > 70 % | If moisture < 45 % | — | Crude protein
1.1.18 | Linnased  (13) | Idandatud teraviljast saadud toode, kuivatatud, jahvatatud ja/või ekstraheeritud. |  1.1.18 | Malt  (13) | Product from germinated cereals, dried, milled and/or extracted |  
1.1.19 | Linnase juurealgmed  (13) | Teravilja linnastamisel ja linnaste puhastamisel saadav toode, mis koosneb juurealgmetest, teravilja peenosistest, kestadest ja väikestest purustatud linnastatud viljateradest. Võib olla jahvatatud. |  1.1.19 | Malt rootlets  (13) | Product from malting cereals germination and malt cleaning consisting of rootlets, cereal fines, husks and small broken malted cereal grains. It may be milled. |  
1.2.1 | Mais  (14) | Maisi Zea mays L. ssp. mays terad. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  1.2.1 | Maize  (14) | Grains of Zea mays L. ssp. mays. It may be rumen protected. |  
1.2.2 | Maisihelbed | Toode, mis saadakse kooritud maisi aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses maisikesti. | Tärklis1.2.2 | Maize flakes | Product obtained by steaming or infra red micronising and rolling dehusked maize. It may contain a small proportion of maize husks. | Starch
1.2.3 | Maisi peenkliid | Maisijahu või -manna tootmise saadus. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljes on rohkem endospermi kui maisikliidel. Võib sisaldada teataval määral maisiiduosakesi. | Toorkiud | Tärklis1.2.3 | Maize middlings | Product of the manufacture of flour or semolina from maize. It consists principally of fragments of the outer skins and of particles of grain from which less of the endosperm has been removed than in maize bran. It may contain some maize germ fragments. | Crude fibre | Starch
1.2.4 | Maisikliid | Maisijahu või -manna tootmise saadus. Koosneb peamiselt kestadest ja teataval määral maisiidu- ning endospermiosakestest. | Toorkiud1.2.4 | Maize bran | Product of the manufacture of flour or semolina from maize. It consists principally of outer skins and some maize germ fragments, with some endosperm particles. | Crude fibre
1.2.5 | Maisitõlvikud | Maisitõlviku keskosa. Koosneb eraldamata õisikuteljest, teradest ja lehtedest. | Toorkiud | Tärklis1.2.5 | Maize cobs | Central core of a maize ear. It comprises unseparated rachis, grain and leaves. | Crude fibre | Starch
1.2.6 | Maisi sõelumisjäägid | Maisiterade fraktsioonid, mis on eraldatud toote saabumisel tehtud sõelumise käigus. |  1.2.6 | Maize screenings | Fraction of maize kernels separated by the screening process at product intake |  
1.2.7 | Maisikiud | Toode, mis saadakse maisitärklise valmistamisel. Koosneb peamiselt kiust. | Niiskusesisaldus, kui < 50 % või > 70 % | Kui niiskusesisaldus on < 50 %: | — | Toorkiud1.2.7 | Maize fibre | Product of the manufacture of maize starch. It consists principally of fibre. | Moisture, if < 50 % or > 70 % | If moisture < 50 %: | — | Crude fibre
1.2.8 | Maisigluteen | Toode, mis saadakse maisitärklise valmistamisel. Koosneb peamiselt tärklise eraldamisel saadavast gluteenist. | Niiskusesisaldus, kui < 70 % või > 90 % | Kui niiskusesisaldus on < 70 %: | — | Toorproteiin1.2.8 | Maize gluten | Product of the manufacture of maize starch. It consists principally of gluten obtained during separation of starch. | Moisture, if < 70 % or > 90 % | If moisture < 70 %: | — | Crude protein
1.2.9 | Maisi gluteensööt | Toode, mis saadakse maisitärklise valmistamisel. Koosneb kliidest ja maisilahusest. Toode võib sisaldada ka purustatud maisiteri ja maisiidudest õli ekstraheerimise jääke. Lisatud võib olla muid tärklisest saadud tooteid ja tärklisetoodete rafineerimisel ja kääritamisel saadud tooteid. | Niiskusesisaldus, kui < 40 % või > 65 % | Kui niiskusesisaldus on < 40 %: | — | Toorproteiin | — | Toorkiud | — | Tärklis1.2.9 | Maize gluten feed | Product obtained during the manufacture of maize starch. It is composed of bran and maize solubles. The product may also include broken maize and residues from the oil extraction of maize germs. Other products derived from starch and from the refining or fermentation of starch products may be added. | Moisture, if < 40 % or > 65 % | If moisture < 40 %: | — | Crude protein | — | Crude fibre | — | Starch
1.2.10 | Maisiidud | Toode, mis saadakse maisimanna, -jahu või -tärklise tootmisel. Koosneb peamiselt maisiidudest, kestadest ja endospermi osadest. | Niiskusesisaldus, kui < 40 % või > 60 % | Kui niiskusesisaldus on < 40 %: | — | Toorproteiin | — | Toorrasv1.2.10 | Maize germ | Product of the manufacture of semolina, flour or starch from maize. It consists predominately of maize germ, outer skins and parts of the endosperm. | Moisture, if < 40 % or > 60 % | If moisture < 40 %: | — | Crude protein | — | Crude fat
1.2.11 | Maisiidukook | Õlitööstuse toode, mis saadakse töödeldud maisiidude pressimisel, mille küljes võib olla endospermi- ja seemnekestaosakesi. | Toorproteiin | Toorrasv1.2.11 | Maize germ expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of processed maize germ to which parts of the endosperm and testa may still adhere | Crude protein | Crude fat
1.2.12 | Maisiidusrott | Õlitööstuse toode, mis saadakse töödeldud maisiidude ekstraheerimisel. | Toorproteiin1.2.12 | Maize germ meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction of processed maize germ | Crude protein
1.2.13 | Maisiidu toorõli | Maisiidudest saadud toode. | Toorrasv1.2.13 | Crude maize germ oil | Product obtained from maize germ | Crude fat
1.2.14 | Mais, paisutatud | Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud maisist, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes. | Tärklis1.2.14 | Maize, puffed | Product obtained from milled or broken maize by means of a treatment in humid, warm conditions and under pressure | Starch
1.2.15 | Maisileotis | Maisi leotamisel saadav kontsentreeritud vedelfraktsioon. | Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 65 % | Kui niiskusesisaldus on < 45 %: | — | Toorproteiin1.2.15 | Maize steep liquor | Concentrated liquid fraction from the steeping process of corn | Moisture, if < 45 % or > 65 % | If moisture < 45 %: | — | Crude protein
1.2.16 | Suhkrumaisisilo | Suhkrumaisi töötlemise kõrvaltoode, mis koosneb tükeldatud ja kuivatatud või pressitud tõlviku keskosast, kestadest ja teradest. Valmistamiseks tükeldatakse suhkrumaisi tõlvikud, kestad ja lehed koos suhkrumaisi teradega. | Toorkiud1.2.16 | Sweet corn silage | By-product of the sweet corn processing industry, composed of centre cobs, husks, base of the kernels, chopped and drained or pressed. Generated by chopping the sweet corn cobs, husks and leaves, with presence of sweet corn kernels. | Crude fibre
1.2.17 | Purustatud mais, millelt on idud eemaldatud | Purustatud maisist idude eemaldamisel saadav toode. Koosneb peamiselt endospermiosakestest ning võib sisaldada teataval määral maisiidu- ning -kestaosiseid. | Toorkiud | Tärklis1.2.17 | Crushed degerminated (degermed) Maize | Product obtained by degermination of crushed maize. It consists principally of endosperm fragments and may contain some maize germ and outer skin particles. | Crude fibre | Starch
1.3.1 | Hirss | Panicum miliaceum L. terad |  1.3.1 | Millet | Grains of Panicum miliaceum L. |  
1.4.1 | Kaer | Avena sativa L. ja teiste kaeraliikide terad. |  1.4.1 | Oats | Grains of Avena sativa L. and other cultivars of oats |  
1.4.2 | Kooritud kaer | Kooritud kaeraterad. Võivad olla auruga töödeldud. |  1.4.2 | Dehulled oats | Dehulled grains of oats. It may be steam treated. |  
1.4.3 | Kaerahelbed | Toode, mis saadakse kroovitud kaeraterade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses kaerakesti. | Tärklis1.4.3 | Oat flakes | Product obtained by steaming or infra red micronising and rolling dehusked oats. It may contain a small proportion of oat husks. | Starch
1.4.4 | Kaera peenkliid | Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud kaeraterade ümbertöötamisel tangudeks ja jahuks. Koosneb peamiselt kaerakliidest ja teatavast osast endospermist | Toorkiud | Tärklis1.4.4 | Oat middlings | Product obtained during the processing of screened, dehusked oats into oat groats and flour. It consists principally of oat bran and some endosperm. | Crude fibre | Starch
1.4.5 | Kaerakliid | Jahutööstuse toode, mis saadakse kroovitud kaeraterade sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud. | Toorkiud1.4.5 | Oat bran | Product of flour manufacture, obtained from screened grains of dehusked oat. It consists principally of fragments of the outer skins and of particles of grain from which the greater part of the endosperm has been removed. | Crude fibre
1.4.6 | Kaera jämekliid | Toode, mis saadakse kaeraterade kroovimisel | Toorkiud1.4.6 | Oat hulls | Product obtained during dehulling of oat grains | Crude fibre
1.4.7 | Kaer, paisutatud | Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud kaerast, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes. | Tärklis1.4.7 | Oat, puffed | Product obtained from milled or broken oat by means of a treatment in humid, warm conditions and under pressure | Starch
1.4.8 | Kaeratangud | Puhastatud kaer, millelt on kestad eemaldatud. | Toorkiud | Tärklis1.4.8 | Oat groats | Cleaned oats with the hull removed | Crude fibre | Starch
1.4.9 | Kaerajahu | Toode, mis saadakse kaeraterade jahvatamisel. | Toorkiud | Tärklis1.4.9 | Oat flour | Product obtained by milling of oat grains | Crude fibre | Starch
1.4.10 | Kaera söödajahu | Suure tärklisesisaldusega kaeratoode, mis on saadud pärast koorimist. | Toorkiud1.4.10 | Fodder oat flour | Oats product with high content in starch, after decortication | Crude fibre
1.4.11 | Kaerasööt | Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud kaeraterade ümbertöötamisel tangudeks ja jahuks. Koosneb peamiselt kaerakliidest ja teatavast osast endospermist | Toorkiud1.4.11 | Oat feed | Product obtained during the processing of screened, dehusked oats into oat groats and flour. It consists principally of oat bran and some endosperm. | Crude Fibre
1.5.1 | Kinoa (tšiili hanemaltsa) seemned, ekstraheerimisjääk | Tšiili hanemaltsa (Chenopodium quinoa Willd.) puhastatud kogu seeme, millelt on eemaldatud seemne väliskestas sisalduv saponiin. |  1.5.1 | Quinoa seed, extracted | Cleaned whole seed of the quinoa plant (Chenopodium quinoa Willd.) from which the saponin contained in the seeds outer layer has been removed |  
1.6.1 | Purustatud riis | Riisi (Oryza Sativa L) tera osa, mille pikkus moodustab vähem kui kolmveerandi kogu riisitera pikkusest. Riis võib olla eelkuumutatud. | Tärklis1.6.1 | Broken rice | Part of rice kernel of Oryza Sativa L. with a length less than three-quarters of a whole kernel. The rice may have been parboiled. | Starch
1.6.2 | Lihvitud riis | Kroovitud riis, millelt on lihvimise käigus kliid ja idud peaaegu täielikult eemaldatud Riis võib olla eelkuumutatud. | Tärklis1.6.2 | Milled rice | Husked rice from which almost all the bran and embryo have been removed during rice milling. The rice may have been parboiled. | Starch
1.6.3 | Eelpaisutatud riis | Lihvitud või purustatud riisi eelpaisutamisel saadav toode. | Tärklis1.6.3 | Pre-gelatinised rice | Product obtained from milled or broken rice by pre-gelatinisation | Starch
1.6.4 | Ekstruseeritud riis | Toode, mis saadakse riisijahu ekstruseerimisel. | Tärklis1.6.4 | Extruded rice | Product obtained by extruding rice flour | Starch
1.6.5 | Riisihelbed | Toode, mis saadakse eelpaisutatud riisiterade või purustatud riisi helvestamisel. | Tärklis1.6.5 | Rice flakes | Product obtained by flaking pre-gelatinised rice kernels or broken kernels | Starch
1.6.6 | Kroovitud riis | Koorimata riis (Oryza Sativa L.), millelt on eemaldatud ainult väliskest Võib olla eelkuumutatud. Kroovimise ja töötlemise käigus võib osa kliidest kaotsi minna. | Tärklis | Toorkiud1.6.6 | Husked rice | Paddy (Oryza Sativa L.) from which the husk only has been removed. It may be parboiled. The processes of husking and handling may result in some loss of bran. | Starch | Crude fibre
1.6.7 | Jahvatatud söödariis | Riisi lihvimisel väljasõelutud idanevate, jahuste või valmimata söödariisi terade jahvatamisel saadud toode või samalaadne toode normaalsetest, kuid kollastest või plekilistest teradest | Tärklis1.6.7 | Ground fodder rice | Product obtained by grinding fodder rice, consisting either of green, chalky or unripe grains, sifted out during the milling of husked rice, or of normal husked grains which are yellow or spotted | Starch
1.6.8 | Riisijahu | Lihvitud või poleeritud riisi jahvatamisel saadav toode. Riis võib olla eelkuumutatud. | Tärklis1.6.8 | Rice flour | Product obtained by grinding milled rice. The rice may have been parboiled. | Starch
1.6.9 | Jahu kroovitud riisist | Kroovitud riisi jahvatamisel saadav toode. Riis võib olla eelkuumutatud. | Tärklis | Toorkiud1.6.9 | Husked rice, flour | Product obtained by grinding husked rice. The rice may have been parboiled. | Starch | Crude fibre
1.6.10 | Riisikliid | Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt riisitera väliskihtidest (koor, seemnekest, tuum, aleuroonkiht) ja idu osast. Riis võib olla eelkuumutatud või ekstruseeritud. | Toorkiud1.6.10 | Rice bran | Product obtained during rice milling, mainly consisting of the outer layers of the kernel (pericarp, seed coat, nucleus, aleurone) with part of the germ. The rice may have been parboiled or extruded. | Crude fibre
1.6.11 | Riisikliid, kaltsiumkarbonaadi lisandiga | Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt riisitera väliskihtidest (koor, seemnekest, tuum, aleuroonkiht) ja idu osast. Abiainena kasutatud kaltsiumkarbonaadi sisaldus võib olla kuni 23 %. Riis võib olla eelkuumutatud. | Toorkiud | Kaltsiumkarbonaat1.6.11 | Rice bran with calcium carbonate | Product obtained during rice milling, mainly consisting of the outer layers of the kernel (pericarp, seed coat, nucleus, aleurone) with part of the germ. It may contain up to 23 % of calcium carbonate used as processing aid. The rice may have been parboiled. | Crude fibre | Calcium carbonate
1.6.12 | Riisikliid, millest on eemaldatud rasv | Riisikliid, mis on saadud õli ekstraheerimisel Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorkiud1.6.12 | Defatted rice bran | Rice bran resulting from oil extraction. It may be rumen protected | Crude fibre
1.6.13 | Riisikliiõli | Õli, mis on ekstraheeritud töödeldud riisikliidest | Toorrasv1.6.13 | Rice bran oil | Oil extracted from stabilised rice bran | Crude fat
1.6.14 | Riisi peenkliid | Riisijahu ja -tärklise valmistamisel saadav toode, mis saadakse kuiv- või märgjahvatamisel ja sõelumisel. Koosneb peamiselt tärklisest, proteiinist, rasvast ja kiust. Riis võib olla eelkuumutatud. Võib sisaldada kuni 0,25 % naatriumi ja kuni 0,25 % sulfaati. | Tärklis, kui > 20 % | Toorproteiin, kui > 10 % | Toorrasv, kui > 5 % | Toorkiud1.6.14 | Rice middlings | Product of rice flour and starch production, obtained by dry or wet milling and sieving. It consists principally of starch, protein, fat and fibre. The rice may have been parboiled. May contain up to 0,25 % sodium and up to 0,25 % sulphate. | Starch, if > 20 % | Crude protein, if > 10 % | Crude fat, if > 5 % | Crude fibre
1.6.15 | Riisi peenkliid, kaltsiumkarbonaadi lisandiga | Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt aleuroonkihi osistest ja endospermist. Abiainena kasutatud kaltsiumkarbonaadi sisaldus võib olla kuni 23 %. Riis võib olla eelkuumutatud. | Tärklis | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud | Kaltsiumkarbonaat1.6.15 | Rice middlings with calcium carbonate | Product obtained during rice milling, mainly consisting of particles of aleurone layer and endosperm, It may contain up 23 % of calcium carbonate used as processing aid. The rice may have been parboiled. | Starch | Crude protein | Crude fat | Crude fibre | Calcium carbonate
1.6.17 | Riisiidud | Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt idudest. | Toorrasv | Toorproteiin1.6.17 | Rice germ | Product obtained during rice milling, mainly consisting of the embryo | Crude fat | Crude protein
1.6.18 | Riisiidukook | Toode, mis jääb alles pärast seda, kui riisiidu on õli saamise eesmärgil purustatud | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud1.6.18 | Rice germ expeller | Product remaining after rice germ has been crushed to expel the oil | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
1.6.20 | Riisiproteiin | Riisitärklise valmistamise saadus, mis saadakse märgjahvatamisel, sõelumisel, eraldamisel, kontsentreerimisel ja kuivatamisel. | Toorproteiin1.6.20 | Rice protein | Product of rice starch production, obtained by wet milling sieving, separation, concentration and drying | Crude protein
1.6.21 | Vedelsööt riisist | Kontsentreeritud vedel toode, mis saadakse riisi märgjahvatamisel ja sõelumisel. | Tärklis1.6.21 | Liquid rice feed | Concentrated liquid product of wet milling and sieving rice | Starch
1.6.22 | Riis, paisutatud | Toode, mis saadakse riisiterade või purustatud riisi paisutamisel. | Tärklis1.6.22 | Rice, puffed | Product obtained by expanding rice kernels or broken kernels | Starch
1.6.23 | Riis, kääritatud | Riisi kääritamisel saadav toode. | Tärklis1.6.23 | Rice, fermented | Product obtained by fermentation of rice | Starch
1.6.24 | Väärarenguga riisiterad, lihvitud/kriitjas riis, jahvatatud | Riis lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt tervetest või purustatud väärarenguga teradest ja/või kriitjatest teradest ja/või kahjustatud teradest. Võib olla eelkuumutatud. | Tärklis1.6.24 | Malformed rice, milled/chalky rice, milled | Product obtained during rice milling, mainly consisting of malformed kernel and/or chalky kernel and/or damaged kernel, whole or broken. It may be parboiled. | Starch
1.6.25 | Valmimata riis, lihvitud | Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt valmimata ja/või kriitjatest riisiteradest.. | Tärklis1.6.25 | Immature rice, milled | Product obtained during rice milling, mainly consisting of immature and/or chalky kernel | Starch
1.7.1 | Rukis | Secale cereale L. terad |  1.7.1 | Rye | Grains of Secale cereale L. |  
1.7.2 | Rukki peenkliid | Jahutööstuse toode, mis saadakse rukki sõelumisel. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade eri osi. | Tärklis | Toorkiud1.7.2 | Rye middlings | Product of flour manufacture, obtained from screened rye. It consists principally of particles of endosperm, with fine fragments of the outer skins and some miscellaneous parts of the grain. | Starch | Crude fibre
1.7.3 | Rukkisöödajahu | Jahutööstuse toode, mis saadakse rukki sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljes on rohkem endospermi kui rukkikliidel | Tärklis | Toorkiud1.7.3 | Rye feed | Product of flour manufacture, obtained from screened rye. It consists principally of fragments of the outer skins, and of particles of grain from which less of the endosperm has been removed than in rye bran. | Starch | Crude fibre
1.7.4 | Rukkikliid | Jahutööstuse toode, mis saadakse rukki sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud | Tärklis | Toorkiud1.7.4 | Rye bran | Product of flour manufacture, obtained from screened rye. It consists principally of fragments of the outer skins, and of particles of grain from which most of the endosperm has been removed | Starch | Crude fibre
1.8.1 | Sorgo; [Milo] | Sorghum bicolor (L.) Moench terad/seemned |  1.8.1 | Sorghum; [Milo] | Grains/seeds of Sorghum bicolor (L.) Moench |  
1.8.2 | Valge sorgo | Valge sorgo terad |  1.8.2 | Sorghum white | Grains of white Sorghum |  
1.8.3 | Sorgo gluteensööt | Kuivatatud toode, mis on saadud sorgotärklise eraldamisel. Koosneb peamiselt kliidest ja väikesest kogusest gluteenist. Toode võib sisaldada leotusvee kuivjääke ja sellele võib olla lisatud idusid. | Toorproteiin1.8.3 | Sorghum gluten feed | Dried product obtained during the separation of sorghum starch. It consists principally of bran and a small quantity of gluten. The product may also include dried residues of maceration water and germs could be added | Crude protein
1.9.1 | Speltanisu | Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schranki ja Triticum monococcum’i terad. |  1.9.1 | Spelt | Grains of spelt Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum |  
1.9.2 | Speltanisukliid | Speltanisujahu valmistamise saadus. Koosneb peamiselt kestadest ja teataval määral speltanisuidu ning endospermi osakestest. | Toorkiud1.9.2 | Spelt bran | Product of the manufacture of spelt flour. It consists principally of outer skins and some spelt germ fragments, with some endosperm particles. | Crude fibre
1.9.3 | Speltakestad | Toode, mis saadakse speltanisuterade kroovimisel | Toorkiud1.9.3 | Spelt hulls | Product obtained during dehulling of spelt grains | Crude fibre
1.9.4 | Speltanisu peenkliid | Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud speltanisu ümbertöötlemisel speltanisujahuks. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade sõelumisjääke. | Toorkiud | Tärklis1.9.4 | Spelt middlings | Product obtained during the processing of screened, dehulled spelt into spelt flour. It consists principally of particles of endosperm with fine fragments of the outer skins and some grain screenings. | Crude fibre | Starch
1.10.1 | Tritik | Hübriidi Triticum × Secale cereale L. terad. |  1.10.1 | Triticale | Grains of Triticum × Secale cereale L. Hybrid |  
1.11.1 | Nisu | Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. ja muude nisusortide terad. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  1.11.1 | Wheat | Grains of Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. and other cultivars of wheat. It may be rumen protected. |  
1.11.2 | Nisu juurealgmed | Nisuidude linnastamisel ja linnaste puhastamisel saadav toode, mis koosneb juurealgmetest, teraviljaosakestest, kestadest ja väikestest purustatud linnastatud nisuteradest. |  1.11.2 | Wheat rootlets | Product from malting wheat germination and malt cleaning consisting of rootlets, cereal fines, husks and small broken malted wheat grains |  
1.11.3 | Nisu, eelpaisutatud | Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud nisust, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes. | Tärklis1.11.3 | Wheat, pre-gelatinised | Product obtained from milled or broken wheat by means of a treatment in humid, warm conditions and under pressure | Starch
1.11.4 | Nisu peenkliid | Jahutööstuse toode, mis saadakse nisuterade või kroovitud speltanisu sõelumisel. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade sõelumisjääke. | Toorkiud | Tärklis1.11.4 | Wheat middlings | Product of flour manufacture obtained from screened grains of wheat or dehusked spelt. It consists principally of particles of endosperm with fine fragments of the outer skins and some grain screenings. | Crude fibre | Starch
1.11.5 | Nisuhelbed | Toode, mis saadakse kroovitud nisuterade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses nisukesti. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorkiud | Tärklis1.11.5 | Wheat flakes | Product obtained by steaming or infra red micronising and rolling dehusked wheat. It may contain a small proportion of wheat husks. It may be rumen protected. | Crude fibre | Starch
1.11.6 | Nisusöödajahu | Jahutööstuse või linnastamise saadus, mis saadakse nisuterade või kroovitud speltanisu sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljes on rohkem endospermi kui nisukliidel. | Toorkiud1.11.6 | Wheat feed | Product of flour or malting manufacture obtained from screened grains of wheat or dehusked spelt. It consists principally of fragments of the outer skins and of particles of grain from which less of the endosperm has been removed than in wheat bran. | Crude fibre
1.11.7 | Nisukliid  (15) | Jahutööstuse või linnastamise saadus, mis saadakse nisuterade või kroovitud speltanisu sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud. | Toorkiud1.11.7 | Wheat bran  (15) | Product of flour or malting manufacture obtained from screened grains of wheat or dehusked spelt. It consists principally of fragments of the outer skins and of particles of grain from which the greater part of the endosperm has been removed. | Crude fibre
1.11.8 | Linnastatud, kääritatud nisuosised | Toode, mis saadakse nisu ja nisukliide linnastamise ja kääritamise ühendamisel. Seejärel toode kuivatakse ja jahvatatakse. | Tärklis | Toorkiud1.11.8 | Malted fermented wheat particles | Product obtained by a process combining malting and fermentation of wheat and wheat bran. The product is then dried and ground. | Starch | Crude fibre
1.11.10 | Nisukiud | Nisu töötlemisel ekstraheeritud kiud. Koosneb peamiselt kiust. | Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 80 % | Kui niiskusesisaldus on < 60 %: | — | Toorkiud1.11.10 | Wheat fibre | Fibre extracted from wheat processing. It consists principally of fibre. | Moisture, if < 60 % or > 80 % | If moisture < 60 %: | — | Crude fibre
1.11.11 | Nisuidud | Jahutööstuse toode, koosneb peamiselt valtsimisel või muul menetlusel eraldatud nisuidudest, mille küljes võib veel olla endospermi- ja kestaosakesi. | Toorproteiin | Toorrasv1.11.11 | Wheat germ | Product of flour milling consisting essentially of wheat germ, rolled or otherwise, to which fragments of endosperm and outer skin may still adhere | Crude protein | Crude fat
1.11.12 | Nisuidud, kääritatud | Toode, mis saadakse nisuidude kääritamisel inaktiveeritud mikroorganismidega. | Toorproteiin | Toorrasv1.11.12 | Wheat germ, fermented | Product of fermentation of wheat germ, with inactivated micro-organisms | Crude protein | Crude fat
1.11.13 | Nisuidukook | Õlitööstuse toode, mis saadakse nisuidude (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf ning muude nisusortide ja kroovitud speltanisu (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) pressimisel, mille küljes võib olla endospermi- ja seemnekestaosakesi. | Toorproteiin1.11.13 | Wheat germ expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of wheat germ (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. and other cultivars of wheat and dehusked spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) to which parts of the endosperm and testa may still adhere | Crude protein
1.11.15 | Nisuproteiin | Nisuproteein, mis ekstraheeritakse tärklise- või etanoolitootmise käigus, võib olla osaliselt hüdrolüüsitud. | Toorproteiin1.11.15 | Wheat protein | Wheat protein extracted during starch or ethanol production, maybe partially hydrolysed | Crude protein
1.11.16 | Nisu gluteensööt | Nisutärklise ja nisugluteeni tootmise saadus. Koosneb kliidest, millelt võivad idud olla osaliselt eemaldatud. Tootele võib olla lisatud nisu lahustuvaid koostisosi, purustatud nisu ja muid tärklisest ja tärklisetoodete rafineerimisel või kääritamisel saadud tooteid. | Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 60 % | Kui niiskusesisaldus on < 45 %: | — | Toorproteiin | — | Tärklis1.11.16 | Wheat gluten feed | Product of the manufacture of wheat starch and gluten. It consists of bran, from which the germ may have been partially removed. Wheat solubles, broken wheat and other products derived from starch and from the refining or fermentation of starch products may be added. | Moisture, if < 45 % or > 60 % | If moisture < 45 %: | — | Crude protein | — | Starch
1.11.18 | Puhas nisugluteen | Nisuproteiin, mida iseloomustab suur viskoelastsus hüdraadina ja mille kuivaines on vähemalt 80 % proteiini (N × 6.25) ja kõige rohkem 2 % tuhka. | Toorproteiin1.11.18 | Vital wheat gluten | Wheat protein characterised by a high viscoelasticity as hydrated, with minimum 80 % protein (N × 6,25) and maximum 2 % ash on dry substance | Crude protein
1.11.19 | Vedel nisutärklis | Toode, mis saadakse tärklise/glükoosi ja gluteeni tootmisel nisust. | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 85 % | Kui niiskusesisaldus on < 65 %: | — | Tärklis1.11.19 | Liquid wheat starch | Product obtained from the production of starch/glucose and gluten from wheat | Moisture, if < 65 % or > 85 % | If moisture < 65 %: | — | Starch
1.11.20 | Proteiini sisaldav nisutärklis, vähendatud suhkrusisaldusega | Toode, mis saadakse nisutärklise tootmisel, koosneb osaliselt suhkrut sisaldavast tärklisest, lahustuvatest proteiinidest ja muudest endospermi lahustuvatest osadest. | Toorproteiin | Tärklis | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur1.11.20 | Wheat starch containing protein, partially de-sugared | Product obtained during the production of wheat starch mainly comprising partially sugared starch, the soluble proteins and other soluble parts of the endosperm | Crude protein | Starch | Total sugar calculated as sucrose
1.11.21 | Nisu lahustuvad koostisosad | Nisutoode, mis saadakse pärast proteiini ja tärklise ekstraheerimist märgtöötlemise käigus. Võib olla hüdrolüüsitud. | Niiskusesisaldus, kui < 55 % või > 85 % | Kui niiskusesisaldus on < 55 %: | — | Toorproteiin1.11.21 | Wheat solubles | Product of wheat obtained after wet protein and starch extraction. May be hydrolysed | Moisture if < 55 % or > 85 % | If moisture < 55 %: | — | Crude protein
1.11.22 | Nisupärmi kontsentraat | Alkoholitootmises nisutärklise kääritamise järel moodustuv märg kõrvalprodukt | Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 80 % | Kui niiskusesisaldus on < 60 %: | — | Toorproteiin1.11.22 | Wheat yeast concentrate | Wet by-product that is released after the fermentation of wheat starch for alcohol production | Moisture, if < 60 % or > 80 % | If moisture < 60 %: | — | Crude protein
1.11.23 | Linnastatud nisu sõelumisjäägid | Mehhaanilisel sõelumisel (suuruse alusel eraldamisel) saadav toode, mis koosneb alamõõdulistest nisuteradest ja nisuterade fraktsioonidest, mis on enne linnastamisprotsessi eraldatud. | Toorkiud1.11.23 | Malting wheat screenings | Product from mechanical screening (size fractionation) consisting of undersized wheat kernels and fractions of wheat kernels separated before the malting process | Crude fibre
1.11.24 | Linnastatud nisu ja linnaste peenosised | Linnastamisprotsessi käigus eraldatud nisuterade fraktsioonidest ja linnastest koosnev toode. | Toorkiud1.11.24 | Malting wheat and malt fines | Product consisting of fractions of wheat kernels and malt separated during the production of malt | Crude fibre
1.11.25 | Linnastatud nisu kestad | Linnastatud nisu puhastamisel saadav toode, mis koosneb kestade ja peenosiste fraktsioonidest. | Toorkiud1.11.25 | Malting wheat husks | Product from malting wheat cleaning consisting of fractions of husk and fines | Crude fibre
1.12.2 | Terajahu  (16) | Terade jahvatamisel saadav jahu. | Tärklis | Toorkiud1.12.2 | Grain flour  (16) | Flour from milling grains | Starch | Crude fibre
1.12.3 | Teraviljaproteiini kontsentraat  (16) | Kuivatatud kontsentraat, mis saadakse viljast pärast tärklise eraldamist pärmi kääritamise teel. | Toorproteiin1.12.3 | Grain protein concentrate  (16) | Concentrate and dried product obtained from grain after starch removing through yeast fermentation | Crude protein
1.12.4 | Viljaterade sõelumisjäägid  (16) | Mehhaanilisel sõelumisel (suuruse alusel eraldamisel) saadav toode, mis koosneb väikestest teradest ja terade fraktsioonidest (võivad olla idandatud), mis on enne terade edasist töötlemist eraldatud. Toode sisaldab rohkem toorkiudu (nt kesti) kui fraktsioneerimata teraviljad. | Toorkiud1.12.4 | Cereal grains screenings  (16) | Products from mechanical screening (size fractionation) consisting of small grains and fractions of grain kernels, which may be germinated, separated before further processing of the grain. The products contain more crude fibre (e.g. hulls) than the unfractionated cereals. | Crude fibre
1.12.5 | Teraviljaidud  (16) | Jahu- ja tärklisetööstuse toode, koosneb peamiselt valtsimisel või muul menetlusel eraldatud teraviljaidudest, mille küljes võib veel olla endospermi- ja kestaosakesi. | Toorproteiin | Toorrasv1.12.5 | Grain germ  (16) | Product of flour milling and the manufacture of starch consisting principally of grain germ, rolled or otherwise, to which fragments of endosperm and outer skin may still adhere | Crude protein, | Crude fat
1.12.6 | Pärmivaba virre teraviljast  (16) | Teraviljatoode, mis saadakse teraviljapiirituse tootmisel kasutatud terade kääritamisel ja destilleerimisel saadud pärmivaba virde kontsentraadi kokkuaurutamisel. | Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 70 % | Kui niiskusesisaldus on < 45 %: | — | Toorproteiin1.12.6 | Grain spent wash syrup  (16) | Product of grain obtained through the evaporation of the concentrate of the spent wash from the fermentation and distillation of grain used in the production of grain spirit | Moisture, if < 45 % or > 70 % | If moisture < 45 %: | — | Crude protein
1.12.7 | Piiritusetööstuse tahked jäägid  (16) | Vähese vedelikusisaldusega toode, mis saadakse teraviljapiirituse tootmisel kasutatud terade kääritamisel ja destilleerimisel saadud pärmivaba virde tsentrifuugimisel ja/või filtreerimisel tahkeks fraktsiooniks. | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 % | Kui niiskusesisaldus on < 65 %: | — | Toorproteiin1.12.7 | Moist distillers’ grains  (16) | Moist product produced as the solid fraction by centrifuging and/or filtration of the spent wash from fermented and distilled grains used in the production of grain spirit | Moisture, if < 65 % or > 88 % | If moisture < 65 %: | — | Crude protein
1.12.8 | Piiritusetööstuse jääkide kontsentraat  (16) | Alkoholitootmises saadav vähese vedelikusisaldusega toode, mis saadakse nisumeski ja suhkrusiirupi kääritamisel ja destilleerimisel pärast kliide ja gluteeni eelnevat eraldamist. Võib sisaldada kääritamisel kasutatud mikroorganismide elutuid rakke või osi. | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 % | Kui niiskusesisaldus on < 65 %: | — | Toorproteiin, kui > 10 %1.12.8 | Concentrated distillers solubles  (16) | Moist product from production of alcohol by fermentation and distilling a mash of wheat and sugar syrup after previous separation of bran and gluten. They may contain dead cells and/or parts of the fermentation micro-organisms. | Moisture, if < 65 % or > 88 % | If moisture < 65 %: | — | Crude protein, if > 10 %
1.12.9 | Piiritusetööstuse jäägid ja jääklahused  (16) | Alkoholitootmises saadav toode, mis saadakse teraviljameski ja/või muude tärkliserikaste ja suhkrut sisaldavate toodete kääritamisel ja destilleerimisel. Võib sisaldada kääritamisel kasutatud mikroorganismide elutuid rakke või osi. Võib sisaldada 2 % sulfaati. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 80 % | Kui niiskusesisaldus on < 60 %: | — | Toorproteiin1.12.9 | Distillers’ grains and solubles  (16) | Product obtained when producing alcohol by fermentation and distilling grain mash of cereals and/or other starchy and sugar containing products. They may contain dead cells and/or parts of the fermentation micro-organisms. May contain 2 % sulphate. It may be rumen protected. | Moisture, if < 60 % or > 80 % | If moisture < 60 %: | — | Crude protein
1.12.10 | Piiritusetööstuse kuivjäägid | Piiritusetööstuse toode, mis saadakse läbikäärinud terade kuivatamisel pärast alkoholi väljadestilleerimist Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin1.12.10 | Distillers’ dried grains | Product of alcohol distilling obtained by drying solid residues of fermented grains. It may be rumen protected. | Crude protein
1.12.11 | Tumedad piiritusetööstuse kuivjäägid  (16); [Piiritusetööstuse kuivjäägid ja lahustuvad koostisosad]  (16) | Piiritusetööstuse toode, mis saadakse kääritamispära siirupi või kokkuaurutatud pärmivaba virde lisamisel läbikääritatud teradele pärast alkoholi väljadestilleerimist ja saadud segu kuivatamisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin1.12.11 | Distillers’ dark grains  (16) ; [Distillers’ dried grains and solubles]  (16) | Product of alcohol distilling obtained by drying solid residues of fermented grains to which pot ale syrup or evaporated spent wash has been added. It may be rumen protected. | Crude protein
1.12.12 | Õlleraba  (16) | Õlletootmise saadus, mis koosneb linnastatud ja linnastamata teraviljast ja muudest tärkliserikaste toodete jääkidest, mis võivad sisaldada humalat. Turustatakse tavaliselt niiskena, võimalik on ka müük kuivtootena. Võib sisaldada kuni 0,3 % dimetüülpolüsiloksaani, kuni 1,5 % ensüüme, kuni 1,8 % bentoniiti. | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 % | Kui niiskusesisaldus on < 65 %: | — | Toorproteiin1.12.12 | Brewers’ grains  (16) | Product of brewing composed by residues of malted and unmalted cereals and other starchy products, which may contain hop materials. Typically marketed in a moist condition but may also be sold in a dried form. May contain up to 0,3 % dimethyl polysiloxane, may contain up to 1,5 % enzymes, may contain up to 1,8 % bentonite | Moisture, if < 65 % or > 88 % | If moisture < 65 %: | — | Crude protein
1.12.13 | Raba  (16) | Teraviljast viski tootmisel saadav tahke toode. Koosneb linnastatud teravilja kuuma veega ekstraheerimisel tekkinud jääkidest. Turustatakse tavaliselt niiskena pärast seda, kui ekstrakt on raskusjõu abil eraldatud. | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 % | Kui niiskusesisaldus on < 65 %: | — | Toorproteiin1.12.13 | Draff  (16) | Solid product of cereal whisky production. It consists of the residues from hot water extraction of malted cereal. Typically marketed in the moist form after the extract has been removed by gravity | Moisture, if < 65 % or > 88 % | If moisture < 65 %: | — | Crude protein
1.12.14 | Viljameski | Õlle, linnaseekstrakti ja viski tootmisel saadav tahke toode. Koosneb jahvatatud linnaste ja muu suhkru- ja tärkliserikka linnastamata materjali kuuma veega ekstraheerimisel tekkinud jääkidest. Turustatakse tavaliselt niiskena pärast seda, kui ekstrakt on pressimise abil eraldatud. | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 % | Kui niiskusesisaldus on < 65 %: | — | Toorproteiin1.12.14 | Mash filter grains | Solid product obtained through the production of beer, malt extract and whisky spirit. It consists of the residues of hot water extraction of ground malt and possibly other sugar or starch-rich adjuncts. Typically marketed in the moist form after the extract has been removed by pressing. | Moisture, if < 65 % or > 88 % | If moisture < 65 %: | — | Crude protein
1.12.15 | Kääritamispära | Linnaste esimesel destilleerimisel destilleerimisnõusse jääv toode. | Toorproteiin, kui > 10 %1.12.15 | Pot ale | The product remaining in the still from the first (wash) distillation of a malt distillery | Crude protein, if > 10 %
1.12.16 | Kääritamispära siirup | Linnaste esimesel destilleerimisel saadav toode, mis saadakse destilleerimisnõusse jäänud kääritamispära kokkuaurutamisel. | Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 70 % | Kui niiskusesisaldus on < 45 %: | Toorproteiin1.12.16 | Pot ale syrup | Product from the first (wash) distillation of a malt distillery produced by evaporating the pot ale remaining in the still | Moisture, if < 45 % or > 70 % | If moisture < 45 %: | Crude protein
2.   Õliseemned ja õliviljad, nendest valmistatud tooted2.   Oil seeds, oil fruits, and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
2.1.1 | Babassupalmi kook | Õlitööstuse toode, mis saadakse babassupalmi Orbignya sortide pähklite pressimisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.1.1 | Babassu expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing Babassu palm nuts Orbignya varieties | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.2.1 | Põldtudra seeme | Camelina sativa L. Crantz seemned |  2.2.1 | Camelina seed | Seeds of Camelina sativa L. Crantz |  
2.2.2 | Põldtudrakook | Õlitööstuse toode, mis saadakse põldtudra seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.2.2 | Camelina, expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of Camelina | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.2.3 | Põldtudrajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse põldtudrakoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. | Toorproteiin2.2.3 | Camelina meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of Camelina seed expeller | Crude protein
2.3.1 | Kakao väliskestad | Hariliku kakaopuu (Theobroma cacao L.) kuivatatud ja röstitud seemnete integumendid. | Toorkiud2.3.1 | Cocoa husks | Teguments of the dried and roasted beans of Theobroma cacao L. | Crude fibre
2.3.2 | Kakaokestad | Kakaoubade töötlemisel saadav toode. | Toorkiud | Toorproteiin2.3.2 | Cocoa hulls | Product obtained by processing of cocoa beans | Crude fibre | Crude protein
2.3.3 | Kakaosrott, osaliselt kooritud kakaoubadest | Õlitööstuse toode, mis saadakse hariliku kakaopuu (Theobroma cacao L.) kuivatatud ja röstitud seemnetest ekstraheerimisjäägina, kusjuures eelnevalt on osaliselt eemaldatud kestad. | Toorproteiin | Toorkiud2.3.3 | Cocoa bean meal, partially decorticated | Product of oil manufacture, obtained by extraction of dried and roasted cocoa beans Theobroma cacao L. from which part of the husks has been removed | Crude protein | Crude fibre
2.4.1 | Koprakook | Õlitööstuse toode, mis saadakse kookospalmi Cocos nucifera L. seemnete kuivatatud tuumade (endospermi) ja väliskestade (integumendi) pressimisel | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.4.1 | Copra expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing the dried kernel (endosperm) and outer husk (tegument) of the seed of the coconut palm Cocos nucifera L. | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.4.2 | Koprakook, hüdrolüüsitud | Õlitööstuse toode, mis saadakse kookospalmi Cocos nucifera L. seemnete kuivatatud tuumade (endospermi) ja väliskestade (integumendi) pressimise ja ensümaatilise hüdrolüüsi abil. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.4.2 | Copra, hydrolysed expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing and enzymatic hydrolisation of the dried kernel (endosperm) and outer husk (tegument) of the seed of the coconut palm Cocos nucifera L. | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.4.3 | Koprajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse kookospalmi seemnete kuivatatud tuumade (endospermi) ja väliskestade (integumendi) ekstraheerimisel. | Toorproteiin2.4.3 | Copra meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction of the dried kernel (endosperm) and outer husk (tegument) of the seed of the coconut palm | Crude protein
2.5.1 | Puuvillaseemned | Gossypium ssp. seemned, mille küljest on kiud eemaldatud. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  2.5.1 | Cotton seed | Seeds of Gossypium spp. from which the fibres have been removed. It may be rumen protected. |  
2.5.2 | Puuvillaseemnejahu, osaliselt kooritud puuvillaseemnetest | Õlitööstuse toode, mis saadakse selliste puuvillaseemnete ekstraheerimisel, millest on eemaldatud kiud ja osa kestadest. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 22,5 %) Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin | Toorkiud2.5.2 | Cotton seed meal, partially decorticated | Product of oil manufacture, obtained by extraction of seeds of cotton from which the fibres and part of the husks have been removed. (Maximum crude fibre 22,5 % in the dry matter). It may be rumen protected. | Crude protein | Crude fibre
2.5.3 | Puuvillaseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse selliste puuvillaseemnete pressimisel, millest kiud on eemaldatud. | Toorproteiin | Toorkiud | Toorrasv2.5.3 | Cotton seed expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of cotton from which the fibres have been removed | Crude protein | Crude fibre | Crude fat
2.6.1 | Maapähklikook, osaliselt kooritud maapähklitest | Õlitööstuse toode, mis saadakse osaliselt kooritud maapähklite Arachis hypogaea L. ja teiste perekonna Arachis pähklite pressimisel. | (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 16 %) | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.6.1 | Groundnut expeller, partially decorticated | Product of oil manufacture, obtained by pressing of partially decorticated groundnuts Arachis hypogaea L. and other species of Arachis | (Maximum crude fibre content 16 % in the dry matter) | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.6.2 | Maapähklijahu, osaliselt kooritud maapähklitest | Õlitööstuse toode, mis saadakse osaliselt kooritud maapähklitest koogi ekstraheerimisel. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 16 %) | Toorproteiin | Toorkiud2.6.2 | Groundnut meal, partially decorticated | Product of oil manufacture, obtained by extraction of partially decorticated groundnut expeller (Maximum crude fibre content 16 % in the dry matter) | Crude protein | Crude fibre
2.6.3 | Maapähklikook kooritud maapähklitest | Õlitööstuse toode, mis saadakse kooritud maapähklite pressimisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.6.3 | Groundnut expeller, decorticated | Product of oil manufacture, obtained by pressing of decorticated groundnuts | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.6.4 | Maapähklijahu kooritud maapähklitest | Õlitööstuse toode, mis saadakse kooritud maapähklitest koogi ekstraheerimisel. | Toorproteiin | Toorkiud2.6.4 | Groundnut meal, decorticated | Product of oil manufacture, obtained by extraction of decorticated groundnut expeller | Crude protein | Crude fibre
2.7.1 | Kapokikook | Õlitööstuse toode, mis saadakse kapokipuu Ceiba pentadra L. Gaertn. seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud2.7.1 | Kapok expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of Kapok seeds (Ceiba pentadra L. Gaertn.) | Crude protein | Crude fibre
2.8.1 | Linaseemned | Hariliku lina Linum usitatissimum L. seemned (botaaniline puhtusaste vähemalt 93 %) tervelt, pressituna või jahvatatuna. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  2.8.1 | Linseed | Seeds of linseed Linum usitatissimum L. (Minimum botanical purity 93 %) as whole, flattened or ground linseed. It may be rumen protected. |  
2.8.2 | Linaseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnete pressimisel. (Botaaniline puhtusaste vähemalt 93 %) | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.8.2 | Linseed expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of linseed. (Minimum botanical purity 93 %) | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.8.3 | Linaseemnejahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.8.3 | Linseed meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of linseed expeller. It may be rumen protected. | Crude protein
2.8.4 | Linaseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnete pressimisel. (Botaaniline puhtusaste vähemalt 93 %) Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.8.4 | Linseed expeller feed | Product of oil manufacture, obtained by pressing of linseed. (Minimum botanical purity 93 %). May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.8.5 | Linaseemne söödajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.8.5 | Linseed meal feed | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of linseed expeller. May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants. It may be rumen protected | Crude protein
2.9.1 | Sinepikliid | Sinepi (Brassica juncea L.) töötlemisel saadav toode.. Koosneb kestaosakestest ja seemneosistest. | Toorkiud2.9.1 | Mustard bran | Product of the manufacture of mustard (Brassica juncea L.). It consists of fragments of the outer skins and particles of grain. | Crude fibre
2.9.2 | Sinepiseemnejahu | Toode, mis saadakse lenduva sinepiõli ekstraheerimisel sinepiseemnetest. | Toorproteiin2.9.2 | Mustard seed meal | Product obtained by the extraction of volatile mustard oil from mustard seeds | Crude protein
2.10.1 | Õliramtilla seemned | Õliramtilla Guizotia abyssinica (L.F.) Cass seemned. |  2.10.1 | Niger seed | Seeds of the niger plant Guizotia abyssinica (L. F.) Cass |  
2.10.2 | Õliramtillakook | Õlitööstuse toode, mis saadakse õliramtilla seemnete pressimisel. (Soolhappes lahustumatu tuha maksimumsisaldus 3,4 %). | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.10.2 | Niger seed expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of the niger plant (Ash insoluble in HCl: maximum 3,4 %) | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.11.1 | Oliivipulp | Õlitööstuse toode, mis saadakse hariliku õlipuu (Olea europea L.) pressitud viljade ekstraheerimisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju tuumaosakesi. | Toorproteiin | Toorkiud | Toorrasv2.11.1 | Olive pulp | Product of oil manufacture, obtained by extraction of pressed olives Olea europea L. separated as far as possible from parts of the kernel | Crude protein | Crude fibre | Crude fat
2.11.2 | Rasvatustatud söödajahu oliividest | Oliiviõlitööstuse toode, mis saadakse oliivipulbi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju tuumaosakesi. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine. | Toorproteiin | Toorkiud2.11.2 | Defatted olive meal feed | Product of olive oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of olive pulp expeller separated as far as possible from parts of the kernel. May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants | Crude protein | Crude fibre
2.11.3 | Rasvatustatud oliivijahu | Oliiviõlitööstuse toode, mis saadakse oliivipulbi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju tuumaosakesi. | Toorproteiin | Toorkiud2.11.3 | Defatted olive meal | Product of olive oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of olive pulp expeller separated as far as possible from parts of the kernel | Crude protein | Crude fibre
2.12.1 | Palmituumakook | Õlitööstuse toode, mis saadakse palmi Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) tuumade pressimisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju kõvakesta. | Toorproteiin | Toorkiud | Toorrasv2.12.1 | Palm kernel expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of palm kernels Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) from which as much as possible of the hard shell has been removed | Crude protein | Crude fibre | Crude fat
2.12.2 | Palmituumajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse palmituumade ekstraheerimisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju kõvakesta. | Toorproteiin | Toorkiud2.12.2 | Palm kernel meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction of palm kernels from which as much as possible of the hard shell has been removed | Crude protein | Crude fibre
2.13.1 | Kõrvitsaseemned | Cucurbita pepo L. ja perekonna Cucurbita taimede seemned. |  2.13.1 | Pumpkin and squash seed | Seeds of Cucurbita pepo L. and plants of the genus Cucurbita |  
2.13.2 | Kõrvitsaseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse Cucurbita pepo L. ja perekonna Cucurbita taimede seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorrasv2.13.2 | Pumpkin and squash seed, expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of Cucurbita pepo and plants of the genus Cucurbita | Crude protein | Crude fat
2.14.1 | Raps  (17) | Järgmiste liikide seemned: Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz ja Brassica napus ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Botaaniline puhtusaste vähemalt 94 %). Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  2.14.1 | Rape seed  (17) | Seeds of rape Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., of Indian sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz and of rape Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Minimum botanical purity 94 %. It may be rumen protected. |  
2.14.2 | Rapsiseemnekook, puhas | Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnete pressimisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.14.2 | Rape seed, expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of rape. It may be rumen protected. | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.14.3 | Rapsiseemnesrott | Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.14.3 | Rape seed meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of rape seed expeller. It may be rumen protected. | Crude protein
2.14.4 | Rapsiseemned, ekstruseeritud | Toode, mis saadakse tervest rapsiseemnest, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes, suurendades seega tärklise geelistumist. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin | Toorrasv2.14.4 | Rape seed, extruded | Product obtained from whole rape by means of a treatment in humid, warm conditions and under pressure increasing starch gelatinisation. It may be rumen protected. | Crude protein | Crude fat
2.14.5 | Rapsiseemneproteiini kontsentraat | Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi või rapsiseemne proteiinifraktsiooni eraldamisel. | Toorproteiin2.14.5 | Rape seed protein concentrate | Product of oil manufacture, obtained by separation of protein fraction of rape seed expeller or rape seed | Crude protein
2.14.6 | Rapsiseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnete pressimisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.14.6 | Rape seed expeller feed | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of rape. May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants. It may be rumen protected. | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.14.7 | Rapsiseemne söödajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.14.7 | Rape seed meal feed | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of rape seed expeller. May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants. It may be rumen protected. | Crude protein
2.15.1 | Saflooriseemned | Safloori Carthamus tinctorius L. seemned. |  2.15.1 | Safflower seed | Seeds of the safflower Carthamus tinctorius L. |  
2.15.2 | Saflooriseemnejahu, osaliselt kooritud saflooriseemnetest | Õlitööstuse toode, mis saadakse osaliselt kooritud saflooriseemnete ekstraheerimisel. | Toorproteiin | Toorkiud2.15.2 | Safflower seed meal, partially decorticated | Product of oil manufacture, obtained by extraction of partially decorticated seeds of safflower | Crude protein | Crude fibre
2.15.3 | Saflooriseemnete kestad | Toode, mis saadakse saflooriseemnete kroovimisel. | Toorkiud2.15.3 | Safflower hulls | Product obtained during dehulling of safflower seeds | Crude fibre
2.16.1 | Seesamiseemned | Sesamum indicum L. seemned |  2.16.1 | Sesame seed | Seeds of Sesamum indicum L. |  
2.17.1 | Seesamiseemned, osaliselt kroovitud | Õlitööstuse toode, mis saadakse osade kestade eemaldamisel. | Toorproteiin | Toorkiud2.17.1 | Sesame seed, partially dehulled | Product of oil manufacture, obtained by removing part of the husks | Crude protein | Crude fibre
2.17.2 | Seesamiseemnete kestad | Toode, mis saadakse seesamiseemnete kroovimisel. | Toorkiud2.17.2 | Sesame hulls | Product obtained during dehulling of sesame seeds | Crude fibre
2.17.3 | Seesamiseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse india seesami (Sesamum indicum L.) seemnete pressimisel. (Soolhappes lahustumatu tuha maksimumsisaldus 5 %). | Toorproteiin | Toorkiud | Toorrasv2.17.3 | Sesame seed expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of the sesame plant (Ash insoluble in HCl: maximum 5 %) | Crude protein | Crude fibre | Crude fat
2.18.1 | Sojaoad, röstitud | Sobival viisil kuumtöödeldud sojaoad (Glycine max. L. Merr.) (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  2.18.1 | Toasted soya (beans) | Soya beans (Glycine max. L. Merr.) subjected to an appropriate heat treatment. (Urease activity maximum 0,4 mg N/g × min.). It may be rumen protected. |  
2.18.2 | Sojaoakook | Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade pressimisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.18.2 | Soya (bean) expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing the seed of soya | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.18.3 | Sojaoajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). | Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin | Toorkiud | kui > 8 % kuivainest2.18.3 | Soya (bean) meal | Product of oil manufacture, obtained from soya beans after extraction and appropriate heat treatment. (Urease activity maximum 0,4 mg N/g × min.) | It may be rumen protected. | Crude protein | Crude fibre | if > 8 % in dry matter
2.18.4 | Sojaoajahu, kroovitud sojaubadest | Õlitööstuse toode, mis saadakse kroovitud sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,5 mg N/g × min). Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.18.4 | Soya (bean) meal, dehulled | Product of oil manufacture, obtained from dehulled soya beans after extraction and appropriate heat treatment. (Urease activity maximum 0,5 mg N/g × min.). It may be rumen protected. | Crude protein
2.18.5 | Sojaoakestad | Toode, mis saadakse sojaubade kroovimisel. | Toorkiud2.18.5 | Soya (bean) hulls | Product obtained during dehulling of soya beans | Crude fibre
2.18.6 | Sojaoad, ekstruseeritud | Toode, mis saadakse sojaubadest, töödeldes neid rõhu all niisketes ja soojades tingimustes, suurendades seega tärklise geelistumist. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin | Toorrasv2.18.6 | Soya beans, extruded | Product obtained from soya beans by means of a treatment in humid, warm conditions and under pressure increasing starch gelatinisation. It may be rumen protected. | Crude protein | Crude fat
2.18.7 | Sojaproteiini kontsentraat | Toode, mis saadakse kroovitud sojaubadest, millest on rasv ekstraheeritud ja mida on kääritatud või teist korda ekstraheeritud, et alandada lämmastikuvabade ekstraktiivainete taset. | Toorproteiin2.18.7 | Soya (bean) protein concentrate | Product obtained from dehulled, fat extracted soya beans, after fermentation or a second extraction to reduce the level of nitrogen-free extract | Crude protein
2.18.8 | Sojaoapulp; [Sojaoapasta] | Toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel toiduainete valmistamiseks. | Toorproteiin2.18.8 | Soya bean pulp; [Soya bean paste] | Product obtained during extraction of soya beans for food preparation | Crude protein
2.18.9 | Sojaoamelass | Sojaubade töötlemisel saadav toode. | Toorproteiin | Toorrasv2.18.9 | Soya bean molasses | Product obtained during the processing of soya bean | Crude protein | Crude fat
2.18.10 | Sojaubade töötlemise kõrvalsaadus | Tooted, mis saadakse sojaubade töötlemisel sojaube sisaldavate toiduainete valmistamiseks. | Toorproteiin2.18.10 | By-product from soybean preparation | Products obtained when processing soybeans to obtain soybean food preparations | Crude protein
2.18.11 | Sojaoad | Sojaoad (Glycine max. L. Merr.) | (Ureaasi aktiivsus > 0,4 mg N/g × min).2.18.11 | Soya (beans) | Soya beans (Glycine max. L. Merr.) | Urease activity if > 0,4 mg N/g × min
2.18.12 | Sojahelbed | Toode, mis saadakse kroovitud sojaubade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). | Toorproteiin2.18.12 | Soybean, flakes | Product obtained by steaming or infra red micronising and rolling dehulled soya beans (Urease activity maximum 0,4 mg N/g × min.) | Crude protein
2.18.13 | Sojaoa söödajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin | Toorkiud | kui > 8 % kuivainest2.18.13 | Soya (bean) meal feed | Product of oil manufacture, obtained from soya beans after extraction and appropriate heat treatment. (Urease activity maximum 0,4 mg N/g × min.). May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants. It may be rumen protected. | Crude protein | Crude fibre | if > 8 % in dry matter
2.18.14 | Sojaoa söödajahu, kroovitud sojaubadest | Õlitööstuse toode, mis saadakse kroovitud sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,5 mg N/g × min). Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.18.14 | Soya (bean) meal feed, dehulled | Product of oil manufacture, obtained from dehulled soya beans after extraction and appropriate heat treatment. (Urease activity maximum 0,5 mg N/g × min.). May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants. It may be rumen protected. | Crude protein
2.19.1 | Päevalilleseemned | Päevalille Helianthus annuus L. seemned. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  2.19.1 | Sunflower seed | Seeds of the sunflower Helianthus annuus L. It may be rumen protected. |  
2.19.2 | Päevalilleseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.19.2 | Sunflower seed expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of seeds of the sunflower | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.19.3 | Päevalilleseemnejahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.19.3 | Sunflower seed meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of sunflower seed expeller. It may be rumen protected. | Crude protein
2.19.4 | Päevalilleseemnejahu, kroovitud päevalilleseemnetest | Õlitööstuse toode, mis saadakse sellise päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel, millest on kõik kestad või osa nendest eemaldatud. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 27,5 %) | Toorproteiin | Toorkiud2.19.4 | Sunflower seed meal, dehulled | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of expeller of sunflower seeds from which part or all of the husks has been removed. Maximum crude fibre 27,5 % in the dry matter | Crude protein | Crude fibre
2.19.5 | Päevalilleseemne kestad | Toode, mis saadakse päevalilleseemnete kroovimisel. | Toorkiud2.19.5 | Sunflower seed hulls | Product obtained during dehulling of sunflower seeds | Crude fibre
2.19.6 | Päevalilleseemne söödajahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. | Toorproteiin2.19.6 | Sunflower seed meal feed | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of sunflower seed expeller. May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants. It may be rumen protected. | Crude protein
2.19.7 | Päevalilleseemne söödajahu, kroovitud päevalilleseemnetest | Õlitööstuse toode, mis saadakse sellise päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel, millest on kõik kestad või osa nendest eemaldatud. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 27,5 %) | Toorproteiin | Toorkiud2.19.7 | Sunflower seed meal feed, dehulled | Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of expeller of sunflower seeds from which part or all of the husks has been removed. May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants Maximum crude fibre 27,5 % in the dry matter | Crude protein | Crude fibre
2.20.1 | Taimeõli ja -rasv  (18) | Taimedest saadud õli ja rasv (v.a riitsinusest saadav kastoorõli), millest võivad fosfatiidid olla eraldatud; rafineeritud ja/või hüdrogeenitud | Niiskusesisaldus, kui > 1 %2.20.1 | Vegetable oil and fat  (18) | Oil and fat obtained from plants (excluding castor oil from the ricinus plant), it may be degummed, refined and/or hydrogenated. | Moisture, if > 1 %
2.21.1 | Toorletsitiinid | Õliseemnetest ja viljadest saadud toorõlist fosfatiidide veega eraldamisel saadav toode. Fosfatiidide toorõlist eraldamise käigus võib olla lisatud sidrunhapet, fosforhapet või naatriumhüdroksiidi. |  2.21.1 | Crude lecithins | Product obtained during degumming of crude oil from oilseeds and oil fruits with water. Citric acid, phosphoric acid or sodium hydroxide may be added during degumming of the crude oil |  
2.22.1 | Kanepiseemned | Kontrollitud kanapiseemned (Cannabis sativa L.), mille suurim THC-sisaldus on kooskõlas ELi õigusaktidega |  2.22.1 | Hemp seed | Controlled hemp seed Cannabis sativa L. with a maximum THC content according to EU legislation |  
2.22.2 | Kanepiseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse kanepiseemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud2.22.2 | Hemp expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of hemp seed | Crude protein | Crude fibre
2.22.3 | Kanepiõli | Õlitööstuse toode, mis saadakse kanepitaime ja -seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toorkiud2.22.3 | Hemp oil | Product of oil manufacture, obtained by pressing of hemp plant and seed | Crude protein | Crude fat | Crude fibre
2.23.1 | Unimagunaseemned | Unimaguna Papaver somniferum L. seemned. |  2.23.1 | Poppy seed | Seeds of Papaver somniferum L. |  
2.23.2 | Unimagunaseemnejahu | Õlitööstuse toode, mis saadakse unimagunaseemnekoogi ekstraheerimisel. | Toorproteiin2.23.2 | Poppy meal | Product of oil manufacture, obtained by extraction of expeller of poppy seed | Crude protein
3.   Kaunviljade seemned ja nendest saadud tooted3.   Legume seeds and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
3.1.1 | Aedoad, röstitud | Phaseolus spp. või Vigna spp seemned, sobival viisil kuumtöödeldud. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  3.1.1 | Beans, toasted | Seeds of Phaseolus spp. or Vigna spp. submitted to an appropriate heat treatment. It may be rumen protected. |  
3.1.2 | Aedoaproteiini kontsentraat | Toode, mis saadakse tärklisevalmistamise käigus eraldatud aedoa mahlast. | Toorproteiin3.1.2 | Bean protein concentrate | Product obtained from the separated bean fruit water, when producing starch | Crude protein
3.2.1 | Jaanikaunapuu viljad, kuivatatud | Jaanikaunapuu Ceratonia siliqua L. kuivatatud viljad | Toorkiud3.2.1 | Carob, dried | Dried fruits of the carob tree Ceratonia siliqua L. | Crude fibre
3.2.3 | Jaanikaunad, kuivatatud | Toode, mis saadakse jaanikaunapuu kuivatatud viljade (kaunade) purustamisel, kusjuures enne on eraldatud seemned. | Toorkiud3.2.3 | Carob pods, dried | Product obtained by crushing the dried fruits (pods) of the carob tree and from which the locust beans have been removed | Crude fibre
3.2.4 | Jaanikaunajahu, kuivatatud, mikroniseeritud | Toode, mis saadakse jaanikaunapuu kuivatatud viljade mikroniseerimisel, kusjuures enne on eraldatud seemned. | Toorkiud | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur3.2.4 | Dried carob pod meal, micronised | Product obtained by micronisation of the dried fruits of the carob tree from which the locust beans have been removed | Crude fibre | Total sugars, calculated as sucrose
3.2.5 | Jaanikaunaidud | Jaanikaunapuu seemneidud | Toorproteiin3.2.5 | Carob germ | Germ of the locust bean of the carob tree | Crude protein
3.2.6 | Jaanikaunaidukook | Õlitööstuse toode, mis saadakse jaanikaunaidude pressimisel. | Toorproteiin3.2.6 | Carob germ, expeller | Product of oil manufacture, obtained by pressing of germ of carob | Crude protein
3.2.7 | Jaanikaunaseemned | Jaanikaunapuu seemned. | Toorkiud3.2.7 | Locust bean (seed) | Bean of the carob tree | Crude fibre
3.3.1 | Kikerherned | Hariliku kikerherne (Cicer arietinum L.) seemned |  3.3.1 | Chick peas | Seeds of Cicer arietinum L. |  
3.4.1 | Lääts-hiirehernes | Lääts-hiireherne (Ervum ervilia L.) seemned |  3.4.1 | Ervil | Seeds of Ervum ervilia L. |  
3.5.1 | Põld-lambaläätse seemned | Põld-lambaläätse (Trigonella foenum-graecum) seemned. |  3.5.1 | Fenugreek seed | Seed of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) |  
3.6.1 | Guaarajahu | Toode, mis saadakse taimeliimi ekstraheerimisel guaaraoa Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub. seemnetest. | Toorproteiin3.6.1 | Guar meal | Product obtained after extraction of the mucilage from seeds of guar bean Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub | Crude protein
3.6.2 | Guaaraidujahu | Toode, mis saadakse taimeliimi ekstraheerimisel guaaraoa seemneidudest. | Toorproteiin3.6.2 | Guar germs meal | Product of mucilage extraction from the germ of seeds of guar bean. | Crude protein
3.7.1 | Põlduba | Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. ja var. minuta (Alef.) Mansf. seemned |  3.7.1 | Horse beans | Seeds of Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. and var. minuta (Alef.) Mansf. |  
3.7.2 | Põldoahelbed | Toode, mis saadakse kooritud põldubade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. | Tärklis | Toorproteiin3.7.2 | Horse bean flakes | Product obtained by steaming or infra red micronising and rolling dehusked horse beans. | Starch | Crude protein
3.7.3 | Põldoa kestad; [põldoa koored] | Toode, mis saadakse põldoaseemnete koorimisel, koosneb peamiselt väliskestadest. | Toorkiud | Toorproteiin3.7.3 | Film horse beans; [Faba bean hulls] | Product obtained during dehulling horse bean seeds, consisting mainly of external envelopes. | Crude fibre | Crude protein
3.7.4 | Põldoad, kooritud | Toode, mis saadakse põldoaseemnete koorimisel, koosneb peamiselt põldoa seemnetest. | Toorproteiin | Toorkiud3.7.4 | Horse beans, dehulled | Product obtained during dehulling horse bean seeds, consisting mainly of bean kernels from horse beans. | Crude protein | Crude fibre
3.7.5 | Põldoaproteiin | Toode, mis saadakse põldubade jahvatamisel ja õhkfraktsioneerimisel. | Toorproteiin3.7.5 | Horse bean protein | Product obtained by grinding and air fractionation of horse beans. | Crude protein
3.8.1 | Läätsed | Hariliku läätse (Lens culinaris a.o. Medik) seemned |  3.8.1 | Lentils | Seeds of Lens culinaris a.o. Medik. |  
3.8.2 | Läätsekestad | Toode, mis saadakse läätseseemnete kroovimisel. | Toorkiud3.8.2 | Lentil hulls | Product obtained during dehulling process of lentil seeds. | Crude fibre
3.9.1 | Maguslupiin | Maguslupiini (Lupinus ssp.) seemned, vähese alkaloidisisaldusega |  3.9.1 | Sweet lupins | Seeds of Lupinus spp. low in bitter seed content. |  
3.9.2 | Maguslupiin, kooritud | Maguslupiini kooritud seemned | Toorproteiin3.9.2 | Sweet lupins, dehulled | Dehulled lupin seeds. | Crude protein
3.9.3 | Lupiinikestad; [lupiinikoored] | Toode, mis saadakse lupiiniseemnete koorimisel, koosneb peamiselt väliskestadest. | Toorproteiin | Toorkiud3.9.3 | Film lupins; [lupin hulls] | Product obtained during dehulling of lupin seeds, consisting mainly of external envelopes. | Crude protein | Crude fibre
3.9.4 | Lupiinipulp | Toode, mis saadakse lupiini koostisainete ekstraheerimisel. | Toorkiud3.9.4 | Lupin pulp | Product obtained after extraction of components of lupin. | Crude fibre
3.9.5 | Lupiini peenkliid | Toode, mis saadakse lupiinijahu valmistamisel lupiinist. Koosneb peamiselt iduleheosakestest ja väiksemal määral kestadest. | Toorproteiin | Toorkiud3.9.5 | Lupin middlings | Product obtained during the manufacture of lupin flour from lupin. It consists principally of particles of cotyledon, and to a lesser extent, of skins. | Crude protein | Crude fibre
3.9.6 | Lupiiniproteiin | Toode, mis saadakse tärklisevalmistamise käigus eraldatud lupiinimahlast, või jahvatamise ja õhkfraktsioneerimise tulemusena. | Toorproteiin3.9.6 | Lupin protein | Product obtained from the separated lupin fruit water when producing starch, or after grinding and air fractionation. | Crude protein
3.9.7 | Lupiiniproteiinijahu | Toode, mis saadakse lupiini töötlemisel kõrge proteiinisisaldusega jahu tootmiseks. | Toorproteiin3.9.7 | Lupin protein meal | Product of lupin processing to produce a high protein meal. | Crude protein
3.10.1 | Mungoad | Mungvigna Vigna radiata L. oad. |  3.10.1 | Mung beans | Beans of Vigna radiata L. |  
3.11.1 | Herned | Herne Pisum spp. seemned. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas. |  3.11.1 | Peas | Seeds of Pisum spp. It may be rumen protected. |  
3.11.2 | Hernekliid | Toode, mis saadakse hernejahu valmistamisel. Koosneb peamiselt herneste koorimisel ja puhastamisel eraldatud kestadest. | Toorkiud3.11.2 | Pea bran | Product obtained during the manufacture of pea meal. It is composed mainly of skins removed during the skinning and cleaning of peas. | Crude fibre
3.11.3 | Hernehelbed | Toode, mis saadakse kroovitud sojaubade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. | Tärklis3.11.3 | Pea flakes | Product obtained by steaming or infra red micronising and rolling dehulled seeds of peas. | Starch
3.11.4 | Hernejahu | Toode, mis saadakse herneste jahvatamisel. | Toorproteiin3.11.4 | Pea flour | Product obtained during the grinding of peas. | Crude protein
3.11.5 | Hernekestad | Toode, mis saadakse hernejahu valmistamisel. Koosneb peamiselt koorimisel ja puhastamisel eraldatud kestadest ja väiksemal määral endospermist. | Toorkiud3.11.5 | Pea hulls | Product obtained during the manufacture of pea meal from peas. It is mainly composed of skins removed during the skinning and cleaning and, to a lesser extent, of endosperm. | Crude fibre
3.11.6 | Herned, kooritud | Kooritud herneseemned. | Toorproteiin | Toorkiud3.11.6 | Peas, dehulled | Dehulled pea seeds. | Crude protein | Crude fibre
3.11.7 | Herne peenkliid | Toode, mis saadakse hernejahu valmistamisel. Koosneb peamiselt iduleheosakestest ja väiksemal määral kestadest. | Toorproteiin | Toorkiud3.11.7 | Pea middlings | Product obtained during the manufacture of pea flour. It consists principally of particles of cotyledon, and to a lesser extent, of skins. | Crude protein | Crude fibre
3.11.8 | Herne sõelumisjäägid | Mehaanilisel sõelumisel saadav toode, mis koosneb herneterade fraktsioonidest, mis on enne edasist töötlemist eraldatud. | Toorkiud3.11.8 | Pea screenings | Product from the mechanical screening consisting of fractions of pea kernels separated before further processing. | Crude fibre
3.11.9 | Herneproteiin | Toode, mis saadakse tärklisevalmistamise käigus eraldatud hernemahlast, või jahvatamise ja õhkfraktsioneerimise tulemusena, võib olla osaliselt hüdrolüüsitud. | Toorproteiin3.11.9 | Pea protein | Product obtained from the separated pea fruit water when producing starch, or after grinding and air fractionation, maybe partially hydrolysed. | Crude protein
3.11.10 | Hernepulp | Toode, mis saadakse tärklise ja proteiini märgekstraheerimisel hernestest. Koosneb peamiselt sisekiududest ja tärklisest. | Niiskusesisaldus, kui < 70 % või > 85 % | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest3.11.10 | Pea pulp | Product obtained from starch and protein wet extraction from peas. It is mainly composed of internal fibre and starch. | Moisture if < 70 % or > 85 % | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
3.11.11 | Herne lahustuvad koostisained | Toode, mis saadakse tärklise ja proteiini märgekstraheerimisel hernestest. Koosneb peamiselt lahustuvatest proteiinidest ja oligosahhariididest. | Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 85 % | Üldsuhkur | Toorproteiin3.11.11 | Pea solubles | Product obtained from starch and protein wet extraction from peas. It is mainly composed of soluble proteins and oligosaccharides. | Moisture if < 60 % or > 85 % | Total sugars | Crude protein
3.11.12 | Hernekiud | Toode, mis saadakse kooritud herneste jahvatamise ja sõelumise järgsel ekstraheerimisel. | Toorkiud3.11.12 | Pea fibre | Product obtained by extraction after grinding and sieving of the dehulled pea. | Crude fibre
3.12.1 | Vikk | Suviviki (Vicia sativa L. var. sativa) ja teiste liikide seemned. |  3.12.1 | Vetches | Seeds of Vicia sativa L. var sativa and other varieties. |  
3.13.1 | Põld-seahernes | Põld-seaherne (Lathyrus sativus L.) seemned, sobival viisil kuumtöödeldud. | Kuumtöötlemismeetod3.13.1 | Chickling vetch | Seeds of Lathyrus sativus L. submitted to an appropriate heat treatment. | Method of heat treatment
3.14.1 | Üheõielise hiireherne seemned | Vicia monanthos Desf. seemned |  3.14.1 | Monantha vetch | Seeds of Vicia monanthos Desf. |  
4.   Mugul- ja juurviljad ja nendest saadud tooted4.   Tubers, roots, and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
4.1.1 | Suhkrupeet | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell juured |  4.1.1 | Sugar beet | Root of Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. |  
4.1.2 | Suhkrupeedi pealsed ja juured | Suhkrutootmisest saadav värske toode, mis koosneb peamiselt puhastatud suhkrupeeditükkidest, mille küljes võib olla leheosi. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 50 %4.1.2 | Sugar beet tops and tails | Fresh product of the manufacture of sugar consisting mainly of cleaned pieces of sugar beet with or without parts of beet leaves. | Ash insoluble in HCl, if > 5 % of dry matter | Moisture if < 50 %
4.1.3 | Peedisuhkur; [sahharoos] | Suhkrupeedist vee abil ekstraheeritud suhkur | Sahharoos4.1.3 | (Beet) sugar; [sucrose] | Sugar extracted from sugar beets using water. | Sucrose
4.1.4 | Peedimelass | Siirupitoode, mis saadakse peedisuhkru tootmisel või rafineerimisel. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahutamisvastaseid aineid. Võib sisaldada kuni 0,5 % veepehmendajaid. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Niiskusesisaldus, kui > 28 %4.1.4 | (Sugar) beet molasses | Syrupy product obtained during the manufacture or refining of sugar from sugar beets. May contain up to 0,5 % antifoaming agents. May contain up to 0,5 % antiscaling agents. May contain up to 2 % sulphate. May contain up to 0,25 % sulphite. | Total sugars, calculated as sucrose | Moisture, if > 28 %
4.1.5 | Peedimelass, mille suhkru- ja/või betaiinisisaldust on vähendatud | Toode, mis saadakse sahharoosi ja/või betaiini täiendaval veega ekstraheerimisel peedimelassist. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Niiskusesisaldus, kui > 28 %4.1.5 | (Sugar) beet molasses, partially desugared and/or debetainised | Product obtained after further extraction using water of sucrose and/or betaine from sugar beet molasses. May contain up to 2 % sulphate. May contain up to 0,25 % sulphite. | Total sugars, calculated as sucrose | Moisture, if > 28 %
4.1.6 | Isomaltuloosi melass | Kristalliseerimata fraktsioon, mis saadakse suhkrupeedist isomaltuloosi tootmisel sahharoosi ensüümidega töötlemise abil. | Niiskusesisaldus, kui > 40 %4.1.6 | Isomaltulose molasses | Non-crystallised fraction from the manufacture of isomaltulose by enzymatic conversion of sucrose from sugar beets. | Moisture if > 40 %
4.1.7 | Märjad (suhkru)peedilõigud | Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud. Suurim niiskusesisaldus: 82 %. Suhkrusisaldus on väike ja läheneb (piimhappe) kääritamise tõttu nullile. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 82 % või > 92 %4.1.7 | Wet (sugar) beet pulp | Product of the manufacture of sugar consisting of slices of sugar beet that have had sugar extracted with water. Minimum moisture content: 82 %. Sugar content is low and declines towards zero due to (lactic acid) fermentation. | Ash insoluble in HCl, if > 5 % of dry matter | Moisture, if < 82 % or > 92 %
4.1.8 | Pressitud (suhkru)peedilõigud | Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud ning mis on mehhaaniliselt pressitud. Maksimaalne niiskusesisaldus: 82 %. Suhkrusisaldus on väike ja läheneb (piimhappe) kääritamise tõttu nullile. Võib sisaldada kuni 1 % sulfaati. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 82 %4.1.8 | Pressed (sugar) beet pulp | Product of the manufacture of sugar consisting of slices of sugar beet that have had sugar extracted with water and have been mechanically pressed. Maximum moisture content: 82 %. Sugar content is low and declines towards zero due to (lactic acid) fermentation. May contain up to 1 % sulphate. | Ash insoluble in HCl, if > 5 % of dry matter | Moisture if < 65 % or > 82 %
4.1.9 | Pressitud (suhkru)peedilõigud, melassilisandiga | Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud ning mis on mehhaaniliselt pressitud ja millele on lisatud melassi. Maksimaalne niiskusesisaldus: 82 %. Suhkrusisaldus väheneb (piimhappe) kääritamise tõttu. Võib sisaldada kuni 1 % sulfaati. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 82 %4.1.9 | Pressed (sugar) beet pulp, molassed | Product of the manufacture of sugar consisting of slices of sugar beet that have had sugar extracted with water, have been mechanically pressed, and with molasses added. Maximum moisture content: 82 %. Sugar content declines due to (lactic acid) fermentation. May contain up to 1 % sulphate. | Ash insoluble in HCl, if > 5 % of dry matter | Moisture if < 65 % or > 82 %
4.1.10 | Kuivatatud (suhkru)peedilõigud | Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud ja mis on mehhaaniliselt pressitud ning kuivatatud. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur, kui > 10,5 %4.1.10 | Dried (sugar) beet pulp | Product of the manufacture of sugar consisting of slices of sugar beet that have had sugar extracted with water, mechanically pressed and dried. May contain up to 2 % sulphate. | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | Total sugars, calculated as sucrose, if > 10,5 %
4.1.11 | Kuivatatud (suhkru)peedilõigud, melassilisandiga | Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud, mis on mehhaaniliselt pressitud ja kuivatatud ning millele on lisatud melassi. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahutamisvastaseid aineid. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur4.1.11 | Dried (sugar) beet pulp, molassed | Product of the manufacture of sugar consisting of slices of sugar beet that have had sugar extracted with water, mechanically pressed, and dried, with molasses added. May contain up to 0,5 % antifoaming agents. May contain up to 2 % sulphate. | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | Total sugars, calculated as sucrose
4.1.12 | Suhkrusiirup | Suhkru ja/või melassi töötlemisel saadav toode. Võib sisaldada kuni 0,5 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Niiskusesisaldus, kui > 35 %4.1.12 | Sugar syrup | Product obtained by processing of sugar and/or molasses. May contain up to 0,5 % sulphate. May contain up to 0,25 % sulphite. | Total sugars, calculated as sucrose | Moisture, if > 35 %
4.1.13 | (Suhkru)peeditükid, keedetud | Toode, mis saadakse toidusiirupi tootmisel suhkrupeedist, võib olla pressitud või kuivatatud. | Kuivatatuna: | soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Pressituna: | soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 50 %4.1.13 | (Sugar) beet pieces, boiled | Product of the manufacture of edible syrup from sugar beet, which may be pressed or dried. | If dried | ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | If pressed | ash insoluble in HCl, if > 5 % of dry matter | Moisture, if < 50 %
4.1.14 | Frukto-oligosahhariidid | Toode, mis saadakse suhkrupeedist toodetud suhkru ensüümidega töötlemise teel. | Niiskusesisaldus, kui > 28 %4.1.14 | Fructo-oligosaccharides | Product obtained from sugar from sugar beet through an enzymatic process. | Moisture if > 28 %
4.2.1 | Peedimahl | Punapeedist (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) pressitud mahl, mis kontsentreeritakse ja pastöriseeritakse, säilitades tüüpilise juurviljale omase maitse ja lõhna. | Niiskusesisaldus, kui < 50 % või > 60 % | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.2.1 | Beetroot juice | Juice from pressing of red beet (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) with subsequent concentration and pasteurisation, maintaining the typical vegetable-like taste and flavour. | Moisture if < 50 % or > 60 % | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.3.1 | Porgandid | Kollase või punase porgandi Daucus carota L. juurikad |  4.3.1 | Carrots | Root of the yellow or red carrot Daucus carota L. |  
4.3.2 | Porgandikoored, aurutatud | Porgandi töötlemisel saadav niiske toode, mis koosneb auruga töötlemisel eemaldatud porgandikoortest, millele võib olla lisatud täiendavalt geeljat porganditärklist. Maksimaalne niiskusesisaldus: 97 %. | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 87 % või > 97 %4.3.2 | Carrot peelings, steamed | Moist product from the carrot processing industry consisting of the peelings removed from the carrot root by steam treatment to which auxiliary flows of gelatinous carrot starch may be added. Maximum moisture content: 97 %. | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | Moisture, if < 87 % or > 97 %
4.3.3 | Porgandikaaped | Niiske toode, mis eraldub mehaanilise eemaldamise teel porganditöötlemise käigus, koosneb peamiselt kuivatatud porganditest ja porgandijääkidest. Toode võib olla kuumtöödeldud. Maksimaalne niiskusesisaldus: 97 %. | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 87 % või > 97 %4.3.3 | Carrot scrapings | Moist product which is released via mechanical separation in the processing of carrots and which mostly consists of dried carrots and carrot remnants. The product may have been subject to heat treatment. Maximum moisture content: 97 %. | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | Moisture, if < 87 % or > 97 %
4.3.4 | Porgandihelbed | Toode, mis saadakse kollase või punase porgandi juurikate helvestamise teel, seejärel toode kuivatakse. |  4.3.4 | Carrot flakes | Product obtained by flaking roots of the yellow or red carrot, which are subsequently dried. |  
4.3.5 | Porgand, kuivatatud | Kollase või punase porgandi juurikad igal kujul, kuivatatuna. | Toorkiud4.3.5 | Carrot, dried | Root of the yellow or red carrot regardless of their presentation, which are subsequently dried. | Crude fibre
4.3.6 | Porgandisööt, kuivatatud | Toode, mis koosneb kuivatatud porgandisisust ja -koortest. | Toorkiud4.3.6 | Carrot feed, dried | Product constituted of internal pulp and outer skins that are dried. | Crude fibre
4.4.1 | Sigurijuured | Cichorium intybus L. juured |  4.4.1 | Chicory roots | Roots of Cichorium intybus L. |  
4.4.2 | Siguri pealsed ja juured | Siguri töötlemisel saadav värske toode. Koosneb peamiselt puhastatud sigurijuuretükkidest ja leheosadest. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 50 %4.4.2 | Chicory tops and tails | Fresh product from chicory processing. It consists predominantly of cleaned pieces of chicory and parts of leaves. | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | Moisture if < 50 %
4.4.3 | Siguriseemned | Cichorium intybus L. seemned |  4.4.3 | Chicory seed | Seed of Cichorium intybus L. |  
4.4.4 | Pressitud siguripulp | Cichorium intybus L. juurtest inuliini tootmisel saadav toode, koosneb ekstraheeritud ja mehaaniliselt pressitud sigurilõikudest. Siguri (lahustuvad) süsivesikud ja vesi on osaliselt eemaldatud. Võib sisaldada kuni 1 % sulfaati ja kuni 0,2 % sulfitit. | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 82 %4.4.4 | Pressed chicory pulp | Product of the manufacture of inulin from roots of Cichorium intybus L. consisting of extracted and mechanically pressed slices of chicory. The (soluble) chicory carbohydrates and water have been partly removed. May contain up to 1 % sulphate, and may contain up to 0,2 % sulphite. | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | Moisture if < 65 % or > 82 %
4.4.5 | Kuivatatud siguripulp | Cichorium intybus L. juurtest inuliini tootmisel saadav toode, koosneb ekstraheeritud ja mehaaniliselt pressitud sigurilõikudest, mis seejärel kuivatatakse. Siguri (lahustuvad) süsivesikud on osaliselt ekstraheeritud. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati ja kuni 0,5 % sulfitit. | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.4.5 | Dried chicory pulp | Product of the manufacture of inulin from roots of Cichorium intybus L. consisting of extracted and mechanically pressed slices of chicory and subsequent drying. The (soluble) chicory carbohydrates have been partly extracted. May contain up to 2 % sulphate, and may contain up to 0,5 % sulphite. | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.4.6 | Sigurijuurepulber | Toode, mis saadakse sigurijuure tükeldamisel, kuivatamisel ja jahvatamisel. Võib sisaldada kuni 1 % paakumisvastaseid aineid. | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.4.6 | Chicory roots powder | Product obtained by chopping, drying and grinding of chicory roots. May contain up to 1 % of anticaking agents. | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.4.7 | Sigurimelass | Siguritöötlemise toode, mis saadakse inuliini ja oligufruktoosi tootmise käigus. Sigurimelass koosneb orgaanilisest taimsest materjalist ja mineraalidest. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahutamisvastaseid aineid. | Toorproteiin | Toortuhk | Niiskusesisaldus, kui < 20 % või > 30 %4.4.7 | Chicory molasses | Product of chicory processing, obtained during the production of inulin and oligofructose. Chicory molasses consists of organic plant material and minerals. May contain up to 0,5 % antifoaming agents. | Crude protein | Crude ash | Moisture if < 20 % or > 30 %
4.4.8 | Sigurimelassi raba | Siguritöötlemise kõrvalsaadus, mis saadakse pärast inuliini ja oligofruktoosi eraldamist ja ioonvahetiga elueerimist. Sigurimelassi raba koosneb orgaanilisest taimsest materjalist ja mineraalidest. Võib sisaldada kuni 1 % vahutamisvastaseid aineid. | Toorproteiin | Toortuhk | Niiskusesisaldus, kui < 30 % või > 40 %4.4.8 | Chicory vinasses | By-product from chicory processing obtained after the separation of inulin and oligofructose and ion exchange eluation. Chicory vinasses consists of organic plant material and minerals. May contain up to 1 % antifoaming agents. | Crude protein | Crude ash | Moisture if < 30 % or > 40 %
4.4.9 | Siguriinuliin | Inuliin on Cichorium intybus L. juurtest ekstraheeritud fruktaan. Siguri toorinuliin võib sisaldada kuni 1 % sulfaati ja kuni 0,5 % sulfitit. |  4.4.9 | Chicory inulin | Inulin is a fructan extracted from roots of Cichorium intybus L.; raw chicory inulin may contain up to 1 % sulphate and may contain up to 0,5 % sulphite. |  
4.4.10 | Oligofruktoosisiirup | Toode, mis saadakse Cichorium intybus L.-st saadud inuliini osalisel hüdrolüüsimisel. Oligofruktoosi toorsiirup võib sisaldada kuni 1 % sulfaati ja kuni 0,5 % sulfitit. | Niiskusesisaldus, kui < 20 % või > 30 %4.4.10 | Oligofructose syrup | Product obtained by partial hydrolysis of inulin from Cichorium intybus L.; raw oligofructose syrup may contain up to 1 % sulphate and may contain up to 0,5 % sulphite. | Moisture if < 20 % or > 30 %
4.4.11 | Oligofruktoos, kuivatatud | Toode, mis saadakse Cichorium intybus L.-st saadud inuliini osalisel hüdrolüüsimisel ja kuivatamisel. |  4.4.11 | Oligofructose, dried | Product obtained by partial hydrolysis of inulin from Cichorium intybus L. and subsequent drying. |  
4.5.1 | Küüslauk, kuivatatud | Puhta jahvatatud küüslaugu Allium sativum L. pulber, värvus valgest kollaseni. |  4.5.1 | Garlic, dried | White to yellow powder of pure, ground garlic, Allium sativum L. |  
4.6.1 | Maniokk; [tapiokk]; [kassaava] | Jahumanioki (Manihot esculenta Crantz) juuremugulad, igal kujul. | Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 70 %4.6.1 | Manioc; [tapioca]; [cassava] | Roots of Manihot esculenta Crantz, regardless of their presentation. | Moisture if < 60 % or > 70 %
4.6.2 | Maniokk, kuivatatud | Manioki juuremugulad, igal kujul, kuivatatud. | Tärklis | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.6.2 | Manioc, dried | Roots of Manioc, regardless of their presentation, which are subsequently dried. | Starch | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.7.1 | Sibulapulp | Niiske toode, mis saadakse sibulate (perekond Allium) töötlemisel, sisaldab nii koori kui ka terveid sibulaid. Kui toode saadakse sibulaõli tootmisel, koosneb ta peamiselt kuumutatud sibulajääkidest. | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.7.1 | Onion pulp | Moist product which is released during the processing of onions (genus Allium) and consists of both skins and whole onions. If from the production process for onion oil, then it mostly consists of cooked remains of onions. | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.7.2 | Sibulad, praetud | Kooritud ja peenestatud sibulatükid, mis seejärel praetakse. | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest | Toorrasv4.7.2 | Onions, fried | Skinned and crumbed onion pieces which are then fried. | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter | Crude fat
4.7.3 | Sibula lahustuvad koostisosad | Kuiv toode, mis eraldub värskete sibulate töötlemisel Toode saadakse alkoholi ja/või veega ekstraheerimisel, vee- või alkoholifraktsioon eraldatakse ja pihustuskuivatatakse. Koosneb peamiselt süsivesikutest.. | Toorkiud4.7.3 | Onions solubles | Dry product which is released during the processing of fresh onions. It is obtained by alcoholic and/or water extraction, the water or alcoholic fraction is separated and spray dried. It consists mainly in carbohydrates. | Crude fibre
4.8.1 | Kartulid | Liigi Solanum tuberosum L. mugulad. | Niiskusesisaldus, kui < 72 % või > 88 %4.8.1 | Potatoes | Tubers of Solanum tuberosum L. | Moisture if < 72 % or > 88 %
4.8.2 | Kartulid, kooritud | Kartulid, millelt on auruga töötlemisel eemaldatud koor. | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.8.2 | Potatoes, peeled | Potatoes from which the skin is removed using steam treatment. | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.8.3 | Kartulikoored, aurutatud | Kartuli töötlemisel saadav niiske toode, mis koosneb auruga töötlemisel eemaldatud kartulikoortest, millele võib olla lisatud täiendavalt geeljat kartulitärklist. Võib olla püreestatud. | Niiskusesisaldus, kui < 82 % või > 93 % | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.8.3 | Potato peelings, steamed | Moist product from the potato processing industry consisting of the peelings removed by steam treatment from the potato tuber to which auxiliary flows of gelatinous potato starch may be added. It may be mashed. | Moisture if < 82 % or > 93 % | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.8.4 | Kartulilõigud, toored | Toode, mis saadakse inimtoiduks ettenähtud kartulitoodete valmistamisel, võib olla kooritud. | Niiskusesisaldus, kui < 72 % või > 88 % | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.8.4 | Potato cuttings, raw | Product released from potatoes during the preparation of potato products for human consumption, which may have been peeled. | Moisture if < 72 % or > 88 % | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.8.5 | Kartulikaaped | Toode, mis eraldub mehaanilise eemaldamise teel kartulitöötlemise käigus, koosneb peamiselt kuivatatud kartulitest ja kartulijääkidest. Toode võib olla kuumtöödeldud. | Niiskusesisaldus, kui < 82 % või > 93 % | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.8.5 | Potato scrapings | Product which is released via mechanical separation in the processing of potatoes and which mostly consists of dried potatoes and potato remnants. The product may have been subject to heat treatment. | Moisture if < 82 % or > 93 % | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.8.6 | Kartul, püreena | Blanšeeritud või keedetud ja seejärel püreestatud kartulitoode. | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.8.6 | Potato, mashed | Blanched or boiled and then mashed potato product. | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.8.7 | Kartulihelbed | Toode, mis saadakse pestud, kooritud või koorimata ning aurutatud kartulite rotatsioonkuivatamisel | Tärklis | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest4.8.7 | Potato flakes | Product obtained by rotary drying of washed, peeled or unpeeled steamed potatoes. | Starch | Crude fibre | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 % of dry matter
4.8.8 | Kartulipulp | Toode, mis saadakse kartulitärklise tootmisel, koosneb ekstraheeritud jahvatatud kartulist. | Niiskusesisaldus, kui < 77 % või > 88 %4.8.8 | Potato pulp | Product of the manufacture of potato starch consisting of extracted ground potatoes. | Moisture, if < 77 % or > 88 %
4.8.9 | Kartulipulp, kuivatatud | Kuivatatud toode, mis saadakse kartulitärklise tootmisel, koosneb ekstraheeritud jahvatatud kartulist. |  4.8.9 | Potato pulp, dried | Dried product of the manufacture of potato starch consisting of extracted ground potatoes. |  
4.8.10 | Kartuliproteiin | Toode, mis saadakse tärklisetootmisel, koosneb peamiselt proteiinist, mis on järele jäänud pärast tärklise eraldamist. | Toorproteiin4.8.10 | Potato protein | Product of starch manufacture composed mainly of protein substances obtained after the separation of starch. | Crude protein
4.8.11 | Kartuliproteiin, hüdrolüüsitud | Proteiin, mis saadakse kartuliproteiini kontrollitud ensümaatiline hüdrolüüsi abil. | Toorproteiin4.8.11 | Potato protein, hydrolysed | Protein obtained by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. | Crude protein
4.8.12 | Kartuliproteiin, kääritatud | Toode, mis saadakse kartuliproteiini kääritamise ja pihustuskuivatamise tulemusena. | Toorproteiin4.8.12 | Potato protein, fermented | Product obtained by fermentation of potato protein and subsequent spray drying. | Crude protein
4.8.13 | Kartuliproteiin, kääritatud, vedel | Vedel toode, mis saadakse kartuliproteiini kääritamisel. | Toorproteiin4.8.13 | Potato protein fermented, liquid | Liquid product obtained by fermentation of potato protein. | Crude protein
4.8.14 | Kartulimahl, kontsentreeritud | Kontsentreeritud toode, mis saadakse kartulitärklise tootmisel, koosneb ainetest, mis jäävad järele pärast seda, kui kartulipulbist on eemaldatud osa kiudu, proteiini ja tärklist ning osa veest on aurustunud. | Niiskusesisaldus, kui < 50 % või > 60 % | Kui niiskusesisaldus on < 50 %: | — | Toorproteiin | — | Toortuhk4.8.14 | Potato juice, concentrated | Concentrated product of the manufacture of potato starch, consisting of the remaining substance after the partial removal of fibre, proteins and starch from the whole potato pulp and evaporation of part of the water. | Moisture if < 50 % or > 60 % | If moisture < 50 %: | — | Crude protein | — | Crude ash
4.8.15 | Kartuligraanulid | Kuivatatud kartulid (pärast pesemist, koorimist, suuruse vähendamist – lõikamist, helvestamist jne ja vesi eraldamist). |  4.8.15 | Potato granules | Dried potatoes (potatoes after washing, peeling, size reduction — cutting, flaking, etc. and water content removal). |  
4.9.1 | Maguskartul ehk bataat | Maguskartuli ehk bataadi (Ipomoea batatas L.) mugulad, igal kujul | Niiskusesisaldus, kui < 57 % või > 78 %4.9.1 | Sweet potato | Tubers of Ipomoea batatas L. regardless of their presentation. | Moisture if < 57 % or > 78 %
4.10.1 | Maapirn; [Topinambur] | Maapirni Helianthus tuberosus L. mugulad, igal kujul. | Niiskusesisaldus, kui < 75 % või > 80 %4.10.1 | Jerusalem artichoke; [Topinambur] | Tubers of Helianthus tuberosus L. regardless of their presentation. | Moisture if < 75 % or > 80 %
5.   Muud seemned ja viljad ning nendest saadud tooted5.   Other seeds and fruits, and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
5.1.1 | Tammetõrud | Hariliku tamme Quercus robur L., kivitamme Quercus petraea (Matt.) Liebl., korgitamme Quercus suber L. või muude tammeliikide terved viljad. |  5.1.1 | Acorn | Whole fruits of the pendunculate oak Quercus robur L., the sessile oak Quercus petraea (Matt.) Liebl., the cork oak of Quercus suber L., or other species of oak. |  
5.1.2 | Tammetõrud, kooritud | Toode, mis saadakse tammetõrude koorimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.1.2 | Acorn, dehulled | Product obtained during dehulling of acorn. | Crude protein | Crude fibre
5.2.1 | Mandlid | Mandli Prunus dulcis terved või purustatud viljad, kooritud või koorimata.. |  5.2.1 | Almond | Whole or broken fruit Prunus dulcis, with or without hulls. |  
5.2.2 | Mandlikestad | Mandlikestad, mis saadakse kooritud mandliseemnetest füüsilise eraldamise teel; jahvatatud. | Toorkiud5.2.2 | Almond hulls | Almond hulls obtained from dehusked almond seeds by physical separation from the kernels and ground. | Crude fibre
5.2.3 | Mandlituumakook | Õlitööstuse toode, mis saadakse mandlituumade pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.2.3 | Almond kernel expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of almond kernels. | Crude protein | Crude fibre
5.3.1 | Aniisiseemned | Pimpinella anisum seemned. |  5.3.1 | Anise seed | Seeds of Pimpinella anisum. |  
5.4.1 | Õunapulp, kuivatatud; [õunte pressimisjäägid, kuivatatud] | Toode, mis saadakse õuntest Malus domestica mahla või siidri tootmisel. Koosneb peamiselt õuna kuivatatud viljalihast ja koortest. Pektiin võib olla eemaldatud. | Toorkiud5.4.1 | Apple pulp, dried; [apple pomace, dried] | Product obtained from the production of juice of Malus domestica or cider production. It consists principally of internal pulp and outer skins that are dried. It may have been depectinised. | Crude fibre
5.4.2 | Õunapulp, pressitud; [õunte pressimisjäägid, pressitud] | Niiske toode, mis saadakse õunamahla või -siidri tootmisel. Koosneb peamiselt õuna pressitud viljalihast ja koortest. Pektiin võib olla eemaldatud. | Toorkiud5.4.2 | Apple pulp, pressed; [apple pomace, pressed] | Moist product obtained from the production of apple juice or cider production. It consists principally of internal pulp and outer skins that are pressed. It may have been depectinised. | Crude fibre
5.4.3 | Õunamelass | Toode, mis saadakse pärast õunapulbist pektiini valmistamist. Pektiin võib olla eemaldatud. | Toorproteiin | Toorkiud | Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 %5.4.3 | Apple molasses | Product obtained after producing pectin from apple pulp. It may have been depectinised. | Crude protein | Crude fibre | Crude oils and fats, if > 10 %
5.5.1 | Suhkrupeediseemned | Suhkrupeediseemned |  5.5.1 | Sugar beet seed | Seeds of sugar beet. |  
5.6.1 | Tatar | Fagopyrum esculentum seemned |  5.6.1 | Buckwheat | Seeds of Fagopyrum esculentum. |  
5.6.2 | Tatra jämekliid ja kliid | Toode, mis saadakse tatraterade jahvatamisel. | Toorkiud5.6.2 | Buckwheat hulls and bran | Product obtained during the milling of buckwheat grains. | Crude fibre
5.6.3 | Tatra peenkliid | Jahutööstuse toode, mis saadakse tatra sõelumisel. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade eri osi. Ei või sisaldada rohkem kui 10 % toorkiudu. | Toorkiud | Tärklis5.6.3 | Buckwheat middlings | Product of flour manufacture, obtained from screened buckwheat. It consists principally of particles of endosperm, with fine fragments of the outer and some miscellaneous parts of the grain. It must contain no more than 10 % crude fibre. | Crude fibre | Starch
5.7.1 | Punase peakapsa seemned | Brassica oleracea var. capitata f. Rubra seemned. |  5.7.1 | Red cabbage seed | Seeds of Brassica oleracea var. capitata f. Rubra. |  
5.8.1 | Kanaari paelrohu seemned | Phalaris canariensis seemned. |  5.8.1 | Canary grass seed | Seeds of Phalaris canariensis. |  
5.9.1 | Hariliku köömne seemned | Carum carvi L. seemned |  5.9.1 | Caraway seed | Seeds from Carum carvi L. |  
5.12.1 | Purustatud kastanid | Toode, mis saadakse kastanijahu valmistamisel, koosneb peamiselt endospermiosakestest, väikestest kestaosistest ja väikesest hulgast kastani (Castanea spp.) jääkidest. | Toorproteiin | Toorkiud5.12.1 | Broken chestnuts | Product of the production of chestnut flour, consisting mainly of particles of endosperm, with fine fragments of envelopes and a few remnants of chestnut (Castanea spp.). | Crude protein | Crude fibre
5.13.1 | Tsitruspulp | Toode, mis saadakse mahla pressimisel tsitrusviljadest (Citrus (L.) ssp.) Pektiin võib olla eemaldatud. | Toorkiud5.13.1 | Citrus pulp | Product obtained by pressing citrus fruits Citrus (L.) spp. or during the production of citrus juice. It may have been depectinised. | Crude fibre
5.13.2 | Tsitruspulp, kuivatatud | Toode, mis saadakse mahla pressimisel tsitrusviljadest, kuivatatud. Pektiin võib olla eemaldatud. | Toorkiud5.13.2 | Citrus pulp, dried | Product obtained by pressing citrus fruits or during the production of citrus juice, which is subsequently dried. It may have been depectinised. | Crude fibre
5.14.1 | Punase ristiku seemned | Trifolium pratense L. seemned |  5.14.1 | Red clover seed | Seeds of Trifolium pratense L. |  
5.14.2 | Valge ristiku seemned | Trifolium repens L. seemned |  5.14.2 | White clover seed | Seeds of Trifolium repens L. |  
5.15.1 | Kohviubade kestad | Toode, mis saadakse kohvipuu Coffea kooritud seemnetest. | Toorkiud5.15.1 | Coffee skins | Product obtained from dehusked seeds of the Coffea plant. | Crude fibre
5.16.1 | Rukkililleseemned | Centaurea cyanus L. seemned. |  5.16.1 | Cornflower seed | Seeds of Centaurea cyanus L. |  
5.17.1 | Kurgiseemned | Cucumis sativus L. seemned. |  5.17.1 | Cucumber seed | Seeds of Cucumis sativus L. |  
5.18.1 | Küpressiseemned | Cupressus L. seemned |  5.18.1 | Cypress seed | Seeds of Cupressus L. |  
5.19.1 | Datlid | Phoenix dactylifera L. viljad. Võivad olla kuivatatud. |  5.19.1 | Date fruit | Fruits of Phoenix dactylifera L. It may be dried. |  
5.19.2 | Datliseemned | Datlipuu terved seemned. | Toorkiud5.19.2 | Date seed | Whole seeds of the date plant. | Crude fibre
5.20.1 | Apteegitilli seemned | Foeniculum vulgare Mill. seemned |  5.20.1 | Fennel seed | Seeds of Foeniculum vulgare Mill. |  
5.21.1 | Viigimarjad | Ficus carica L. viljad. Võivad olla kuivatatud. |  5.21.1 | Fig fruit | Fruits of Ficus carica L. It may be dried. |  
5.22.1 | Puuviljatuumad  (19) | Toode koosneb pähkli või luuviljakivi sees olevatest söödavatest seemnetest. |  5.22.1 | Fruit kernels  (19) | Product consisting of the inner, edible seeds of a nut or fruit stone. |  
5.22.2 | Puuviljapulp  (19) | Toode, mis saadakse puuviljamahla ja -püree valmistamisel. Pektiin võib olla eemaldatud. | Toorkiud5.22.2 | Fruit pulp  (19) | Product obtained during the production of fruit juice and fruit puree. It may have been depectinised. | Crude fibre
5.22.3 | Puuviljapulp, kuivatatud  (19) | Toode, mis saadakse puuviljamahla ja -püree valmistamisel ja mis seejärel kuivatatakse. Pektiin võib olla eemaldatud. | Toorkiud5.22.3 | Fruit pulp, dried  (19) | Product obtained during the production of fruit juice and fruit puree which is subsequently dried. It may have been depectinised. | Crude fibre
5.23.1 | Salatkress | Lepidium sativum L. seemned | Toorkiud5.23.1 | Garden cress | Seeds from Lepidium sativum L. | Crude fibre
5.24.1 | Kõrreliste heintaimede seemned | Perekondadesse Poaceae, Cyperaceae ja Juncaceae kuuluvate kõrreliste seemned. |  5.24.1 | Graminaceous seeds | Seeds from graminoids of the families Poaceae, Cyperaceae and Juncaceae. |  
5.25.1 | Viinamarjaseemned | Viinamarjapulbist eraldatud viinamarja vitis L. seemned, millest õli ei ole ekstraheeritud. | Toorrasv | Toorkiud5.25.1 | Grape pips | Pips from vitis L. separated from grape pulp, from which the oil has not been removed. | Crude fat | Crude fibre
5.25.2 | Viinamarjaseemnejahu | Toode, mis saadakse õli ekstraheerimisel viinamarjaseemnetest. | Toorkiud5.25.2 | Grape pips meal | Product obtained during the extraction of oil from grape pips. | Crude fibre
5.25.3 | Viinamarjapulp [viinamarjade pressimisjääk] | Viinamarjapulp, mida on pärast alkoholi eraldamist kuivatatud ja millest on eemaldatud nii palju rootsusid ja seemneid kui võimalik. | Toorkiud5.25.3 | Grape pulp [grape marc] | Grape pulp dried rapidly after the extraction of alcohol from which as much as possible of the stalks and pips have been removed. | Crude fibre
5.25.4 | Viinamarjaseemnete lahustuvad koostisosad | Toode, mis on saadud viinamarjaseemnetest pärast viinamarjamahla tootmist. Sisaldab peamiselt süsivesikuid. Võib olla kontsentreeritud. | Toorkiud5.25.4 | Grape pips soluble | Product obtained from grape pips after producing grape juice. It principally contains carbohydrates. It may be concentrated. | Crude fibre
5.26.1 | Sarapuupähkel | Sarapuu Corylus (L.) spp terved või purustatud viljad, kooritud või koorimata.. |  5.26.1 | Hazelnut | Whole or broken fruit of Corylus (L.) spp., with or without hulls. |  
5.26.2 | Sarapuupähklikook | Õlitööstuse toode, mis saadakse sarapuupähklituumade pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.26.2 | Hazelnut expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of hazelnut kernels. | Crude protein | Crude fibre
5.27.1 | Pektiin | Pektiin saadakse sobiva taimse materjali, tavaliselt tsitrusviljade ja õunte (looduslike liinide) vesiekstraktsioonil. Orgaanilise sadestina võib kasutada ainult metanooli, etanooli või propaan-2-ooli. Võib sisaldada kuni 1 % metanooli, etanooli ja propaan-2-ooli eraldi või koos, veevabal kujul. Pektiin koosneb peamiselt polügalakturoonhappe metüülosaestritest ja nende ammooniumi-, naatriumi-, kaaliumi- ning kaltsiumisooladest. |  5.27.1 | Pectin | Pectin is obtained by aqueous extraction (of natural strains) of appropriate plant material, usually citrus fruits or apples. No organic precipitant shall be used other than methanol, ethanol and propane-2-ol. May contain up to 1 % methanol, ethanol and propane-2-ol singly or in combination, on an anhydrous basis. Pectin consists mainly of the partial methyl esters of polygalacturonic acid and their ammonium, sodium, potassium and calcium salts. |  
5.28.1 | Pronks-lutiklille seemned | Perilla frutescens L. seemned ja nende jahvatamisel saadud tooted. |  5.28.1 | Perilla seed | Seeds of Perilla frutescens L. and its milling products. |  
5.29.1 | Piiniapähklid | Pinus (L.) spp. seemned |  5.29.1 | Pine nut | Seeds from Pinus (L.) spp. |  
5.30.1 | Pistaatsiad | Pistacia vera L. viljad |  5.30.1 | Pistachio | Fruit of Pistacia vera L. |  
5.31.1 | Teeleheseemned | Plantago (L.) spp. seemned |  5.31.1 | Plantago seed | Seeds of Plantago (L.) spp. |  
5.32.1 | Rediseseemned | Raphanus sativus L. seemned |  5.32.1 | Radish seed | Seeds of Raphanus sativus L. |  
5.33.1 | Spinatiseemned | Spinacia oleracea L. seemned |  5.33.1 | Spinach seed | Seeds of Spinacia oleracea L. |  
5.34.1 | Ohakaseemned | Carduus marianus L. seemned |  5.34.1 | Thistle seed | Seeds from Carduus marianus L. |  
5.35.1 | Tomatipulp [tomati pressimisjäägid] | Toode, mis saadakse mahla pressimisel tomatitest (Solanum lycopersicum L.) Koosneb peamiselt tomatikoortest ja seemnetest. | Toorkiud5.35.1 | Tomato pulp [tomato pomace] | Product obtained by pressing tomatoes Solanum lycopersicum L. during the production of tomato juice. It consists principally of tomato peel and seeds. | Crude fibre
5.36.1 | Hariliku raudrohu seemned | Achillea millefolium L. seemned |  5.36.1 | Yarrow seed | Seeds of Achillea millefolium L. |  
5.37.1 | Aprikoosituumakook | Õlitööstuse toode, mis saadakse aprikoosituumade (Prunus armeniaca L.) pressimisel. Võib sisaldada vesiniktsüaniidhapet. | Toorproteiin | Toorkiud5.37.1 | Apricot kernel expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of apricot kernels (Prunus armeniaca L.). It may contain hydrocyanic acid. | Crude protein | Crude fibre
5.38.1 | Mugul-haukaputke kook | Õlitööstuse toode, mis saadakse mugul-haukaputke (Bunium persicum L.) seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.38.1 | Black cumin expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of black cumin seeds (Bunium persicum L.). | Crude protein | Crude fibre
5.39.1 | Hariliku kurgirohu seemne kook | Õlitööstuse toode, mis saadakse hariliku kurgirohu (Borago officinalis L.) seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.39.1 | Borrage seed expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of borrage seeds (Borago officinalis L.). | Crude protein | Crude fibre
5.40.1 | Kuningakepiseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse kuningakepi (Oenothera L.) seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.40.1 | Evening primrose expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of evening primrose seeds (Oenothera L.). | Crude protein | Crude fibre
5.41.1 | Granaatõunaseemnekook | Õlitööstuse toode, mis saadakse granaatõuna (Punica granatum L.) seemnete pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.41.1 | Pomegranate expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of pomegranate seeds (Punica granatum L.). | Crude protein | Crude fibre
5.42.1 | Kreeka pähkli kook | Õlitööstuse toode, mis saadakse kreeka pähkli tuumade (Juglans regia L.) pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud5.42.1 | Walnut kernel expeller | Product of oil manufacture obtained by pressing of walnut kernels (Juglans regia L.). | Crude protein | Crude fibre
6.   Tugi- ja koresöödad ning nendest saadud tooted6.   Forages and roughage, and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
6.1.1 | Lehtpeet (mangold) | Beta spp. lehed |  6.1.1 | Beet leaves | Leaves of Beta spp. |  
6.2.1 | Teraviljad  (20) | Teraviljaliigi taim tervikuna või selle osad. Võib olla kuivatatud, värske või sileeritud. |  6.2.1 | Cereal plants  (20) | Whole plants of cereal species or parts thereof. It may be dried, fresh or ensiled. |  
6.3.1 | Põhk  (20) | Teraviljadest saadud õled. |  6.3.1 | Cereals straw  (20) | Straw of cereals. |  
6.3.2 | Põhk, töödeldud  (20)  (21) | Toode, mis saadakse teraviljaõlgede töötlemisel sobiva menetluse abil | Naatrium, kui toodet on töödeldud NaOH-ga6.3.2 | Cereal straw, treated  (20)  (21) | Product obtained by an appropriate treatment of cereal straw. | Sodium, if treated with NaOH
6.4.1 | Ristikujahu | Toode, mis saadakse ristiku (Trifolium ssp.) kuivatamisel ja jahvatamisel. Võib sisaldada ka kuni 20 % lutserni (Medicago sativa L. ja Medicago var. Martyn) või muid põllukultuure, mida on kuivatatud ja jahvatatud koos ristikuga. | Toorproteiin | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.4.1 | Clover meal | Product obtained by drying and milling clover Trifolium spp. It may contain up to 20 % lucerne (Medicago sativa L. and Medicago var. Martyn) or other forage crops dried and milled at the same time as the clover. | Crude protein | Crude fibre | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.5.1 | Söödataimede jahu; [Rohujahu]  (22) ; [Rohujahu]  (22) | Toode, mis saadakse heintaimede kuivatamisel ja jahvatamisel ning mõnel juhul kokkupressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.5.1 | Forage meal  (22) ; [Grass meal]  (22) ; [Green meal]  (22) | Product obtained by drying and milling and in some cases compacting forage plants. | Crude protein | Crude fibre | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.6.1 | Rohi, põllul kuivatatud, [Hein] | Mis tahes rohttaimeliik, põllul kuivatatud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.6.1 | Grass, field dried, [Hay] | Species of any grass, field dried. | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.6.2 | Rohi, kõrgel temperatuuril kuivatatud | Mis tahes rohttaimeliigist saadud toode, mis on kunstlikult kuivatatud (mis tahes kujul) | Toorproteiin | Kiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.6.2 | Grass, high temperature dried | Product obtained from grass (any variety) that has been artificially dehydrated (in any form). | Crude protein | Fibre | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.6.3 | Rohi, ürdid, liblikõielised taimed, [haljassööt] | Värsked, sileeritud või kuivatatud põllukultuurid, mis koosnevad rohust, liblikõielistest taimedest või ürtidest ja mida tavapäraselt nimetatakse siloks, kuivsiloks, heinaks või haljassöödaks. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.6.3 | Grass, herbs, legume plants, [green forage] | Fresh, ensiled or dried arable crops consisting of grass, legumes or herbs, commonly described as silage, haylage, hay or green forage. | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.7.1 | Kanepijahu | Cannabis sativa L. kuivatatud lehtedest jahvatatud jahu. | Toorproteiin6.7.1 | Hemp flour | Flour ground from dried leaves from Cannabis sativa L. | Crude protein
6.7.2 | Kanepikiud | Roheline kuivatatud kiuline toode, mis saadakse kanepi töötlemisel. |  6.7.2 | Hemp fibre | Product obtained during the processing of hemp, green coloured, dried, fibrous. |  
6.8.1 | Põldoavarred | Põldoavarred |  6.8.1 | Horse bean straw | Straw of horse bean. |  
6.9.1 | Linavarred | Hariliku lina (Linum usitatissimum L.) varred. |  6.9.1 | Linseed straw | Straw of linseed (Linum usitatissimum L.). |  
6.10.1 | Lutsern; [Alfalfa] | Medicago sativa L. ja Medicago var. Martyn taimed ja nende osad. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.10.1 | Lucerne; [alfalfa] | Medicago sativa L. and Medicago var. Martyn plants or parts thereof. | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.10.2 | Lutsern, põllul kuivatatud; [Alfalfa, põllul kuivatatud] | Lutsern, põllul kuivatatud. | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.10.2 | Lucerne field dried; [alfalfa field dried] | Lucerne, field dried. | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.10.3 | Lutsern, kõrgel temperatuuril kuivatatud; [Alfalfa, kõrgel temperatuuril kuivatatud] | Kunstlikult kuivatatud lutsern, mis tahes kujul. | Toorproteiin | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.10.3 | Lucerne, high temperature dried; [alfalfa, high temperature dried] | Lucerne artificially dehydrated, in any form. | Crude protein | Crude fibre | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.10.4 | Lutsern, ekstruseeritud; [Alfalfa, ekstruseeritud] | Ekstruseeritud lutsernigraanulid. |  6.10.4 | Lucerne, extruded; [alfalfa, extruded] | Alfalfa pellets that have been extruded. |  
6.10.5 | Lutsernijahu  (23) ; [Alfalfajahu] | Toode, mis saadakse lutserni kuivatamisel ja jahvatamisel. Võib sisaldada ka kuni 20 % ristikut või teisi heintaimi, mida on kuivatatud ja jahvatatud koos lutserniga | Toorproteiin | Toorkiud | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest6.10.5 | Lucerne meal  (23); [alfalfa meal]  (23) | Product obtained by drying and milling Lucerne. It may contain up to 20 % clover or other forage crop dried and milled at the same time as the lucerne. | Crude protein | Crude fibre | Ash insoluble, in HCI, if > 3,5 % of dry matter
6.10.6 | Lutserni pressimisjäägid; [Alfalfa pressimisjäägid] | Kuivatatud toode, mis saadakse lutsernist mahla pressimisel. | Toorproteiin | Toorkiud6.10.6 | Lucerne pomace; [alfalfa pomace] | Dried product obtained by pressing of the juice from lucerne. | Crude protein | Crude fibre
6.10.7 | Lutserniproteiini kontsentraat; [Alfalfaproteiini kontsentraat] | Toode, mis tehnilise kuivatamise abil saadakse pressitud lutsernimahla fraktsioonidest, mis on proteiini sadestamiseks eelnevalt tsentrifuugimise teel eraldatud ja kuumtöödeldud. | Toorproteiin | Karoteen6.10.7 | Lucerne protein concentrate; [alfalfa protein concentrate] | Product obtained by artificially drying fractions of lucerne press juice, which have been separated by centrifugation and heat treated to precipitate the proteins. | Crude protein | Carotene
6.10.8 | Lutserni lahustuvad koostisained | Toode, mis saadakse proteiini ekstraheerimisel lutsernimahlast. Võib olla kuivatatud. | Toorproteiin6.10.8 | Lucerne solubles | Product obtained after the extraction of proteins from lucerne juice, it may be dried | Crude protein
6.11.1 | Maisisilo | Zea mays L. ssp. mays sileeritud taimed või nende osad. |  6.11.1 | Maize silage | Ensiled plants or parts thereof of Zea mays L. ssp. mays. |  
6.12.1 | Hernevarred | Pisum spp. varred |  6.12.1 | Pea Straw | Straw of Pisum spp. |  
7.   Muud taimed, vetikad ja nendest saadud tooted7.   Other plants, algae and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
7.1.1 | Vetikad  (24) | Vetikad, elusad või töödeldud, sh värsked, jahutatud või külmutatud vetikad. Võivad sisaldada kuni 0,1 % vahutamisvastaseid aineid. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk7.1.1 | Algae  (24) | Algae, live or processed, including fresh, chilled or frozen algae. May contain up to 0,1 % of antifoaming agents. | Crude protein | Crude fat | Crude ash
7.1.2 | Kuivatatud vetikad  (24) | Toode, mis saadakse vetikate kuivatamisel. Toode võib olla pestud joodisisalduse vähendamiseks. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahutamisvastaseid aineid. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk7.1.2 | Dried algae  (24) | Product obtained by drying algae. This product may have been washed to reduce the iodine content. May contain up to 0,1 % of antifoaming agents. | Crude protein | Crude fat | Crude ash
7.1.3 | Vetikajahu  (24) | Toode, mis saadakse vetikaõli valmistamisel vetikate ekstraheerimisel. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk7.1.3 | Algae meal  (24) | Product of algae oil manufacture, obtained by extraction of algae. May contain up to 0,1 % of antifoaming agents. | Crude protein | Crude fat | Crude ash
7.1.4 | Vetikaõli  (24) | Toode, mis saadakse õli valmistamisel vetikatest ekstraheerimise teel. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 1 %7.1.4 | Algal oil  (24) | Product of the oil manufacture from algae obtained by extraction. May contain up to 0,1 % of antifoaming agents. | Crude fat | Moisture if > 1 %
7.1.5 | Vetikaekstrakt  (24); [Vetikafraktsioon]  (24) | Vetikaekstrakt vee või alkoholiga, koosneb peamiselt süsivesikutest. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid |  7.1.5 | Algae extract  (24) ; [algae fraction]  (24) | Watery or alcoholic extract of algae that principally contains carbohydrates. May contain up to 0,1 % of antifoaming agents. |  
7.2.6 | Merevetikajahu | Toode, mis saadakse makrovetikate, eelkõige pruunvetikate kuivatamisel ja jahvatamisel. Toode võib olla pestud joodisisalduse vähendamiseks. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid. | Toortuhk7.2.6 | Seaweed meal | Product obtained by drying and crushing macro-algae, in particular brown seaweed. This product may have been washed to reduce the iodine content. May contain up to 0,1 % of antifoaming agents. | Crude ash
7.3.1 | Puukoored  (25) | Puude või põõsaste puhastatud ja kuivatatud koored. | Toorkiud7.3.1 | Barks  (25) | Cleaned and dried barks of trees or bushes. | Crude fibre
7.4.1 | Õied  (25) , kuivatatud | Söödavate taimede kuivatatud õite kõik osad ja nende fraktsioonid. | Toorkiud7.4.1 | Blossoms  (25) , dried | All parts of dried blossoms of consumable plants and their fractions. | Crude fibre
7.5.1 | Spargelkapsas, kuivatatud | Toode, mis saadakse Brassica oleracea L. taime kuivatamisel pärast pesemist, suuruse vähendamist (lõikamist, helvestamist jne) ja vee eraldamist. |  7.5.1 | Broccoli, dried | Product obtained by drying the plant Brassica oleracea L. after washing, size reduction (cutting, flaking, etc.) and water content removal. |  
7.6.1 | Suhkruroomelass | Siirupine toode, mis saadakse suhkruroost Saccharum L. suhkru tootmisel või rafineerimisel. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahu inhibiitoreid Võib sisaldada kuni 0,5 % veepehmendajaid. Võib sisaldada kuni 3,5 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Niiskusesisaldus, kui > 30 %7.6.1 | (Sugar) cane molasses | Syrupy product obtained during the manufacture or refining of sugar from Saccharum L. May contain up to 0,5 % antifoaming agents. May contain up to 0,5 % antiscaling agents. May contain up to 3,5 % sulphate. May contain up to 0,25 % sulphite. | Total sugars calculated as sucrose | Moisture, if > 30 %
7.6.2 | Suhkruroog Melass, vähendatud suhkrusisaldusega | Toode, mis saadakse sahharoosi täiendaval vee abil ekstraheerimisel suhkruroomelassist. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Niiskusesisaldus, kui > 28 %7.6.2 | (Sugar) cane Molasses, partially desugared | Product obtained after further extraction using water of sucrose from sugar cane molasses. | Total sugars calculated as sucrose | Moisture, if > 28 %
7.6.3 | Roosuhkur [sahharoos] | Suhkruroost vee abil ekstraheeritud suhkur. | Sahharoos7.6.3 | (Cane) sugar [sucrose] | Sugar extracted from sugar canes using water. | Sucrose
7.6.4 | Suhkruroo pressimisjäägid | Toode, mis saadakse suhkru vee abil ekstraheerimisel suhkruroost. Koosneb peamiselt kiududest. | Toorkiud7.6.4 | Cane bagasse | Product obtained during extraction using water of sugar from sugar canes. It consists mainly of fibres. | Crude fibre
7.7.1 | Lehed, kuivatatud  (25) | Söödavate taimede kuivatatud lehed ja nende fraktsioonid. | Toorkiud7.7.1 | Leaves, dried,  (25) | Dried leaves of consumable plants and their fractions. | Crude fibre
7.8.1 | Lignotselluloos  (25) | Toode, mis saadakse looduslikult kuivanud toorpuidu mehaanilisel töötlemisel, koosneb peamiselt lignotselluloosist. | Toorkiud7.8.1 | Lignocellulose  (25) | Product obtained by means of mechanical processing of raw natural dried wood and which predominantly consists of lignocellulose. | Crude fibre
7.9.1 | Lagritsajuured | Glycyrrhiza L. juured |  7.9.1 | Liquorice root | Root of Glycyrrhiza L. |  
7.10.1 | Münt | Mentha apicata, Mentha piperita või Mentha viridis (L.) taimede maapealsete osade kuivatamisel saadav toode mis tahes kujul. |  7.10.1 | Mint | Product obtained from drying aerial parts of the plants Mentha apicata, Mentha piperita or Mentha viridis (L.), regardless of their presentation. |  
7.11.1 | Spinat, kuivatatud | Spinacia oleracea L. taime kuivatamisel saadav toode mis tahes kujul. |  7.11.1 | Spinach, dried | Product obtained from drying the plant Spinacia oleracea L., regardless of its presentation. |  
7.12.1 | Mohaave tääkliilia | Yucca schidigera Roezl. pulber | Toorkiud7.12.1 | Mojave yucca | Pulverised Yucca schidigera Roezl. | Crude fibre
7.13.1 | Taimne süsi; [puusüsi] | Toode, mis saadakse orgaanilise taimematerjali söestamisel. | Toorkiud7.13.1 | Vegetal carbon; [charcoal] | Product obtained by carbonisation of organic vegetal material. | Crude fibre
7.14.1 | Puit  (25) | Keemiliselt töötlemata raieküps puit või puidukiud. | Toorkiud7.14.1 | Wood  (25) | Chemically untreated mature wood or wood fibres. | Crude fibre
8.   Piimatooted ja nendest saadud tooted8.   Milk products and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
8.1.1 | Või ja võitooted | Või ja või tootmisel või töötlemisel saadavad tooted (nt vadak), kui neid ei ole eraldi loetletud. | Toorproteiin | Toorrasv | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 6 %8.1.1 | Butter and butter products | Butter and products obtained by production or processing of butter (e.g. butter serum), unless listed separately. | Crude protein | Crude fat | Lactose | Moisture if > 6 %
8.2.1 | Petipiim/petipiimapulber  (26) | Toode, mis saadakse või valmistamisel koorest või samalaadsel töötlusel. | Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Toorproteiin | Toorrasv | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 6 %8.2.1 | Buttermilk/buttermilk powder  (26) | Product obtained by churning butter out of cream or similar processes. | Concentration and/or drying may be applied. | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Crude protein | Crude fat | Lactose | Moisture if > 6 %
8.3.1 | Kaseiin | Toode, mis saadakse lõssist või petipiimast happe või laabiga sadestatud kaseiini kuivatamisel. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 10 %8.3.1 | Casein | Product obtained from skimmed or buttermilk by drying casein precipitated by means of acids or rennet. | Crude protein | Moisture if > 10 %
8.4.1 | Kaseinaat | Toode, mis eraldatakse kohupiimast või kaseiinist kasutades neutraliseerivaid aineid ja kuivatamist. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 10 %8.4.1 | Caseinate | Product extracted from curd or casein through use of neutralising substances and drying. | Crude protein | Moisture if > 10 %
8.5.1 | Juust ja juustutooted | Juust ning juustust ja piimapõhistest toodetest saadud tooted. | Toorproteiin | Toorrasv8.5.1 | Cheese and cheese products | Cheese and products made of cheese and of milk based products. | Crude protein | Crude fat
8.6.1 | Ternespiim/ternespiimapulber | Kuni viis päeva pärast poegimist piimalooma piimanäärmetest erituv vedelik. Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Toorproteiin8.6.1 | Colostrum/colostrum powder | The fluid secreted by the mammary glands of milk-producing animals up to five days post parturition. Concentration and/or drying may be applied. | Crude protein
8.7.1 | Piimatootmise kõrvalsaadused | Tooted, mis saadakse piimatoodete tootmisel (sh endised piimast toiduained, tsentrifuugimis- või separeerimissete, piimavesi, piimas leiduvad mineraalained). | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Niiskus | Toorproteiin | Toorrasv | Üldsuhkur8.7.1 | Dairy by-products | Products obtained when producing dairy products (including, but not limited to: former dairy foodstuffs, centrifuge or separator sludge, white water, milk minerals). | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Moisture | Crude protein | Crude fat | Total sugars
8.8.1 | Kääritatud piimatooted | Piima kääritamisel saadavad tooted (nt jogurt jne). | Toorproteiin | Toorrasv8.8.1 | Fermented milk products | Products obtained by fermentation of milk (e.g. yoghurt etc.). | Crude protein | Crude fat
8.9.1 | Laktoos | Piimast või vadakust eraldatud suhkur, mida on puhastatud ja kuivatatud | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 5 %8.9.1 | Lactose | The sugar separated from milk or whey by purification and drying. | Lactose | Moisture if > 5 %
8.10.1 | Piim/piimapulber  (26) | Ühe või mitme lüpsmise tulemusena udarast eritunud sekreet. Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Toorproteiin | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 5 %8.10.1 | Milk/milk powder  (26) | Normal mammary secretion obtained from one or more milkings. Concentration and/or drying may be applied. | Crude protein | Crude fat | Moisture if > 5 %
8.11.1 | Lõss/lõssipulber  (26) | Piim, mille rasvasisaldust on separeerimise abil vähendatud. | Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 5 %8.11.1 | Skimmed milk/skimmed milk powder  (26) | Milk whose fat content has been reduced by separation. | Concentration and/or drying may be applied. | Crude protein | Moisture if > 5 %
8.12.1 | Piimarasv | Toode, mis saadakse piima koorimisel. | Toorrasv8.12.1 | Milk fat | Product obtained by skimming milk. | Crude fat
8.13.1 | Piimaproteiinipulber | Toode, mis saadakse piimast keemilise või füüsikalise menetluse abil eraldatud proteiini kuivatamisel. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %8.13.1 | Milk protein powder | Product obtained by drying the protein compounds extracted from milk by chemical or physical treatment. | Crude protein | Moisture if > 8 %
8.14.1 | Kondenspiim ja sellest saadud tooted | Kondenspiim ja selle tootmisel või töötlemisel saadud tooted. | Toorproteiin | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 5 %8.14.1 | Condensed and evaporated milk and their products | Condensed and evaporated milk and products obtained by production or processing of these products. | Crude protein | Crude fat | Moisture if > 5 %
8.15.1 | Piimapermeaat/piimapermeaadi pulber  (26) | Toode, mis saadakse piima (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (läbistades membraani) ja millest laktoos võib olla osaliselt eraldatud. | Toote puhul võib olla kasutatud pöördosmoosi ja kontsentreerimist ja/või kuivatamist. | Toortuhk | Toorproteiin | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 8 %8.15.1 | Milk permeate/Milk permeate powder  (26) | Product obtained by filtration (ultra, nano or micro) of milk (penetrating through the membrane) and from which lactose may have been partly removed. | Reverse osmosis and concentration and/or drying may be applied. | Crude ash | Crude protein | Lactose | Moisture if > 8 %
8.16.1 | Piimaretentaat/piimaretentaadi pulber  (26) | Toode, mis saadakse piima (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (membraani läbistamata). | Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Toorproteiin | Toortuhk | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 8 %8.16.1 | Milk retentate/milk retentate powder  (26) | Product obtained by filtration (ultra, nano or micro) of milk (withheld by the membrane). | Concentration and/or drying may be applied. | Crude protein | Crude ash | Lactose | Moisture if > 8 %
8.17.1 | Vadak/vadakupulber  (26) | Toode, mis saadakse juustu, kohupiima või kaseiini valmistamisel või samalaadsel töötlusel. | Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Toorproteiin | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 8 % | Toortuhk8.17.1 | Whey/whey powder  (26) | Product of cheese, quark or casein manufacturing or similar processes. | Concentration and/or drying may be applied. | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Crude protein | Lactose | Moisture if > 8 % | Crude ash
8.18.1 | Laktoosivaba vadak/laktoosivaba vadakupulber  (26) | Vadak, millest laktoos on osaliselt eraldatud. | Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Toorproteiin | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 8 % | Toortuhk8.18.1 | Delactosed whey/delactosed whey powder  (26) | Whey from which the lactose has been partly removed. | Concentration and/or drying may be applied. | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Crude protein | Lactose | Moisture if > 8 % | Crude ash
8.19.1 | Vadakuproteiin/vadakuproteiinipulber  (26) | Toode, mis saadakse vadakust keemilise või füüsikalise menetluse abil eraldatud vadakuproteiini kuivatamisel. Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %8.19.1 | Whey protein/whey protein powder  (26) | Product obtained by drying the whey protein compounds extracted from whey by chemical or physical treatment. Concentration and/or drying may be applied. | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Crude protein | Moisture if > 8 %
8.20.1 | Demineraliseeritud laktoosivaba vadak/demineraliseeritud laktoosivaba vadakupulber  (26) | Vadak, millest laktoos ja mineraalained on osaliselt eraldatud. | Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Toorproteiin | Laktoos | Toortuhk | Niiskusesisaldus, kui > 8 %8.20.1 | Demineralised, delactosed whey/demineralised, delactosed whey powder  (26) | Whey from which the lactose and minerals have been partly removed. | Concentration and/or drying may be applied. | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Crude protein | Lactose | Crude ash | Moisture if > 8 %
8.21.1 | Vadakupermeaat/vadakurpermeaadipulber  (26) | Toode, mis saadakse vadaku (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (läbistades membraani) ja millest laktoos võib olla osaliselt eraldatud. Toote puhul võib olla kasutatud pöördosmoosi ja kontsentreerimist ja/või kuivatamist. | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Toortuhk | Toorproteiin | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 8 %8.21.1 | Whey permeate/whey permeate powder  (26) | Product obtained by filtration (ultra, nano or micro) of whey (penetrating through the membrane) and from which lactose may have been partly removed. Reverse osmosis and concentration and/or drying may be applied. | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Crude ash | Crude protein | Lactose | Moisture if > 8 %
8.22.1 | Vadakuretentaat/vadakuretentaadipulber  (26) | Toode, mis saadakse vadaku (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (membraani läbistamata). | Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud. | Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada: | — | kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus; | — | kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas; | — | kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks; | — | kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini. | Toorproteiin | Toortuhk | Laktoos | Niiskusesisaldus, kui > 8 %8.22.1 | Whey retentate/whey retentate powder  (26) | Product obtained by filtration (ultra, nano or micro) of whey (withheld by the membrane). | Concentration and/or drying may be applied. | Where specifically prepared as feed material, may contain: | — | up to 0,5 % phosphates e.g. polyphosphates (e.g. sodium hexametaphosphate), diphosphates (e.g. tetrasodiumpyrophosphate), used to decrease the viscosity and to stabilise protein during processing; | — | up to 0,3 % acids e.g. organic acids: citric acid, formic acid, propionic acid, Inorganic acids: sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 0,5 % akalis e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium hydroxides, used for pH adjustments in many parts of production processes; | — | up to 2 % free-flowing agents e.g. silicium dioxide, penta-sodium-triphosphate, tri-calcium-phosphate, used to improve powder flowing properties; | — | up to 0,4 % emulsifier lecithin. | Crude protein | Crude ash | Lactose | Moisture if > 8 %
9.   Maismaaloomadest saadud tooted ja nendest saadud tooted9.   Land animal products and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
9.1.1 | Loomsed kõrvalsaadused  (27) | Püsisoojaste maismaaloomade kogu keha või teatavad kehaosad, värsked, külmutatud, kuumutatud, happega töödeldud või kuivatatud. | Toorproteiin | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.1.1 | Animal by-products  (27) | Whole or parts of warm-blooded land animals, fresh, frozen, cooked, acid treated or dried. | Crude protein | Crude fat | Moisture if > 8 %
9.2.1 | Loomarasv  (28) | Püsisoojaste maismaaloomade rasv. | Lahustiga ekstraheerimise korral võib sisaldada kuni 0,1 % heksaani. | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 1 %9.2.1 | Animal fat  (28) | Product composed of fat from warm-blooded land animals. | If extracted with solvents, may contain up to 0,1 % hexane. | Crude fat | Moisture if > 1 %
9.3.1 | Mesinduse kõrvalsaadused | Töödeldud või töötlemata mesi, mesilasvaha, mesilaspiim, taruvaik ja õietolm | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur9.3.1 | Apiculture by-products | Honey, beeswax, royal jelly, propolis, pollen, processed or unprocessed | Total sugar calculated as sucrose
9.4.1 | Töödeldud loomne proteiin  (28) | Toode, mis saadakse püsisoojaste maismaaloomade kogu keha või teatavate kehaosade kuumtöötlemisel, kuivatamisel ja jahvatamisel, kusjuures rasv võib olla enne osaliselt ekstraheeritud või mehaaniliselt eemaldatud. | Lahustiga ekstraheerimise korral võib sisaldada kuni 0,1 % heksaani. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.4.1 | Processed animal protein  (28) | Product obtained by heating, drying and grinding whole or parts of warm-blooded land animals from which the fat may have been partially extracted or physically removed | If extracted with solvents, may contain up to 0,1 % hexane. | Crude protein | Crude fat | Crude ash | Moisture if > 8 %
9.5.1 | Želatiini valmistamisel saadud proteiinid  (28) | Želatiini valmistamisel saadud kuivatatud loomsed proteiinid, mis vastavad toidu kvaliteedinõuetele | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.5.1 | Gelatine process derived proteins  (28) | Dried animal proteins of food quality derived from gelatine production. | Crude protein | Crude fat | Crude ash | Moisture if > 8 %
9.6.1 | Hüdrolüüsitud loomsed proteiinid  (28) | Hüdrolüüsitud proteiinid, mis saadakse loomse proteiini kuumtöötlemisel ja/või pressimisel, keemilise, mikrobioloogilise või ensümaatilise hüdrolüüsi abil. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.6.1 | Hydrolysed animal proteins  (28) | Hydrolysed proteins obtained by heat and/or pressure, chemical, microbiological or enzymatic hydrolysis of animal protein. | Crude protein | Moisture if > 8 %
9.7.1 | Verejahu  (28) | Toode, mis saadakse püsisoojaste tapaloomade vere kuumtöötlemisel. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.7.1 | Blood meal  (28) | Product derived from the heat treatment of blood of slaughtered warm-blooded animals. | Crude protein | Moisture if > 8 %
9.8.1 | Veretooted  (27) | Tooted, mis saadakse püsisoojaste tapaloomade verest või verefraktsioonidest.; mõiste hõlmab kuivatatud/külmutatud/vedelas olekus vereplasmat, kuivatatud täisverd, kuivatatud/külmutatud/vedelas olekus punaliblesid või nende fraktsioone ja segusid. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.8.1 | Blood products  (27) | Products derived from blood or fractions of blood of slaughtered warm-blooded animals; they include dried/frozen/liquid plasma, dried whole blood, dried/frozen/liquid red cells or fractions thereof and mixtures. | Crude protein | Moisture if > 8 %
9.9.1 | Toidujäätmed [Toidujäätmete uuskasutus] | Igasugused loomset päritolu materjali sisaldavad toidujäätmed, sealhulgas kasutatud toiduõli, mis on pärit restoranidest, toitlustusettevõtetest ja köökidest, sealhulgas keskköökidest ja kodumajapidamiste köökidest. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.9.1 | Catering reflux [catering recycling] | All waste food containing material of animal origin including used cooking oil originating in restaurants, catering facilities and kitchens, including central kitchens and household kitchens. | Crude protein | Crude fat | Crude ash | Moisture if > 8 %
9.10.1 | Kollageen  (28) | Proteiinipõhine toode, mis saadakse loomade kontidest, toornahast ja kõõlustest. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.10.1 | Collagen  (28) | Protein-based product derived from animal bones, hides, skins and tendons. | Crude protein | Moisture if > 8 %
9.11.1 | Sulejahu | Toode, mis saadakse tapaloomade sulgede kuivatamisel ja jahvatamisel; võib olla hüdrolüüsitud. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.11.1 | Feather meal | Product obtained by drying and grinding feathers of slaughtered animals, it may be hydrolysed. | Crude protein | Moisture if > 8 %
9.12.1 | Želatiin  (28) | Loodusliku päritoluga lahustuv proteiin, geelistuv või geelistumatu, mis on saadud loomade kontidest, toornahkadest, kõõlustest ja soontest pärit kollageeni osalise hüdrolüüsi teel. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.12.1 | Gelatine  (28) | Natural, soluble protein, gelling or non-gelling, obtained by the partial hydrolysis of collagen produced from bones, hides and skins, tendons and sinews of animals. | Crude protein | Moisture if > 8 %
9.13.1 | Kõrned  (28) | Toode, mis saadakse loomarasva, seapeki ja muu ekstraheeritud või mehaaniliselt eraldatud loomse rasva töötlemisel; värske, külmutatud või kuivatatud | Lahustiga ekstraheerimise korral võib sisaldada kuni 0,1 % heksaani. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.13.1 | Greaves  (28) | Product obtained from the manufacture of tallow, lard and other extracted or physically removed fats of animal origin, fresh, frozen or dried. | If extracted with solvents, may contain up to 0,1 %hexane. | Crude protein | Crude fat | Crude ash | Moisture if > 8 %
9.14.1 | Loomse päritoluga tooted  (27) | Loomseid tooteid sisaldav endine toit; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud). | Toorproteiin | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 8 %9.14.1 | Products of animal origin  (27) | Former foodstuff containing animal products; with or without treatment such as fresh, frozen, dried. | Crude protein | Crude fat | Moisture if > 8 %
9.15.1 | Munad | Gallus gallus L. terved munad, koorega või kooreta. |  9.15.1 | Eggs | Whole eggs of Gallus gallus L. with or without shells. |  
9.15.2 | Albumiin | Toode, mis saadakse munadest pärast munakoorte ja munakollase eraldamist; pastöriseeritud, võib olla denatureeritud. | Toorproteiin | Denaturatsiooni meetod, vajaduse korral9.15.2 | Albumen | Product obtained from eggs after the separation of shells and yolk, pasteurised and possibly denatured. | Crude protein | Method of denaturation if applicable
9.15.3 | Munatooted, kuivatatud | Tooted, mis koosnevad pastöriseeritud kuivatatud munadest (ilma kooreta) või kuivatatud albumiini ja kuivatatud munakollast (erinevas vahekorras) sisaldavast segust. | Toorproteiin | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 5 %9.15.3 | Egg products, dried | Products consisting of pasteurised dried eggs, without shells or a mixture of different proportions of dried albumen and dried egg yolk. | Crude protein | Crude fat | Moisture if > 5 %
9.15.4 | Suhkruga munapulber | Kuivatatud suhkrustatud munad tervelt või osadena. | Toorproteiin | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 5 %9.15.4 | Egg powder sugared | Dried whole or parts of sugared eggs. | Crude protein | Crude fat | Moisture if > 5 %
9.15.5 | Munakoored, kuivatatud | Tooted, mis saadakse kodulindude munadest pärast munakollase ja albumiini eraldamist. Koored kuivatakse. | Toortuhk9.15.5 | Egg shells, dried | Product obtained from poultry eggs, after the content (yolk and albumen) has been removed. Shells are dried. | Crude ash
9.16.1 | Selgrootud maismaaloomad  (27) | Selgrootud maismaaloomad tervikuna või nende kehaosad, kõigil eluetappidel, v.a liigid, mis on patogeensed nimeste või loomade suhtes; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud). |  9.16.1 | Terrestrial invertebrates  (27) | Whole or parts of terrestrial invertebrates, in all their life stages, other than species pathogenic to humans and animals; with or without treatment such as fresh, frozen, dried. |  
9.17.1 | Kondroitiinsulfaat | Toode, mis saadakse kõhre ja pehmeid sidekudesid sisaldavatest kõõlustest, kontidest ja muudest loomsetest kudedest ekstraheerimisel. | Naatrium9.17.1 | Chondroitin sulphate | Product obtained by extraction from tendons, bones and other animal tissues containing cartilage and soft connective tissues. | Sodium
10.   Kala ja muud veeloomad ja nendest saadud tooted10.   Fish, other aquatic animals and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
10.1.1 | Veeselgrootud  (29) | Mere- või mageveeselgrootud tervikuna või nende kehaosad, kõigil eluetappidel, v.a liigid, mis on patogeensed nimeste või loomade suhtes; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud). |  10.1.1 | Aquatic invertebrates  (29) | Whole or parts of marine or freshwater invertebrates, in all their life stages, other than species pathogenic to humans and animals; with or without treatment such as fresh, frozen, dried. |  
10.2.1 | Veeloomadest saadud kõrvalsaadused  (29) | Tooted on pärit ettevõtetest, kus valmistatakse inimtoiduks ette nähtud tooteid; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud). | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk10.2.1 | By-products from aquatic animals  (29) | Originating from establishments or plants preparing or manufacturing products for human consumption; with or without treatment such as fresh, frozen, dried. | Crude protein | Crude fat | Crude ash
10.3.1 | Koorikloomade jahu | Toode, mis saadakse tervete koorikloomade (sh looduslike ja tehistingimustes kasvatatud krevettide) või nende osade kuumutamisel, pressimisel ja kuivatamisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.3.1 | Crustacea meal | Product produced by heating, pressing and drying whole or parts of crustacean including wild and farmed shrimp. | Crude protein | Crude fat | Crude ash, if > 20 % | Moisture if > 8 %
10.4.1 | Kala  (30) | Terved kalad või nende osad; värsked, külmutatud, kuumutatud, happega töödeldud või kuivatatud. | Toorproteiin | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.4.1 | Fish  (30) | Whole or parts of fish: fresh, frozen, cooked, acid treated or dried. | Crude protein | Moisture if > 8 %
10.4.2 | Kalajahu  (30) | Toode, mis saadakse tervete kalade või nende osade kuumutamisel, pressimisel ja kuivatamisel; kalamahl võib olla tootele enne kuivatamist tagasi lisatud. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.4.2 | Fish meal  (30) | Product obtained by heating, pressing and drying whole or parts of fish and to which fish solubles may have been re-added prior to drying. | Crude protein | Crude fat | Crude ash, if > 20 % | Moisture if > 8 %
10.4.3 | Kalamahl | Kontsentreeritud toode, mis eraldatakse kalajahu tootmisel; stabiliseeritud hapestamise või kokkuaurutamisega. | Toorproteiin | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 5 %10.4.3 | Fish solubles | Condensed product obtained during manufacture of fishmeal which has been separated and stabilised by acidification or drying. | Crude protein | Crude fat | Moisture if > 5 %
10.4.4 | Kalaproteiin, hüdrolüüsitud | Toode, mis saadakse tervete kalade või nende osade happelise hüdrolüüsi teel; sageli kuivatamise abil kontsentreeritud. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.4.4 | Fish protein, hydrolysed | Product obtained by acid hydrolysis of whole or parts of fish often concentrated by drying. | Crude protein | Crude fat | Crude ash, if > 20 % | Moisture if > 8 %
10.4.5 | Kalaluujahu | Toode, mis saadakse kala kehaosade kuumutamisel, pressimise ja kuivatamisel. Koosneb peamiselt kalaluudest. | Toortuhk10.4.5 | Fishbone meal | Product obtained by heating, pressing and drying parts of fish. It consists principally of fishbone. | Crude ash
10.4.6 | Kalaõli | Kaladest või nende osadest saadud õli, mida on vee eraldamiseks tsentrifuugitud (võib sisaldada liigile iseloomulikke osiseid, nt tursamaksaõli). | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 1 %10.4.6 | Fish oil | Oil obtained from fish or parts of fish followed by centrifugation to remove water (may include species specific details e.g. cod liver oil). | Crude fat | Moisture if > 1 %
10.4.7 | Kalaõli, hüdrogeenitud | Kalaõli hüdrogeenimise tulemusena saadud õli. | Niiskusesisaldus, kui > 1 %10.4.7 | Fish oil, hydrogenated | Oil obtained from hydrogenation of fish oil | Moisture if > 1 %
10.5.1 | Tavalise hiilgevähi õli | Planktilisest hiilgevähist kuumutamisel ja pressimisel saadud õli, mida on vee eraldamiseks tsentrifuugitud. | Niiskusesisaldus, kui > 1 %10.5.1 | Krill oil | Oil obtained from cooked and pressed marine planktonic krill followed by centrifugation to remove water. | Moisture if > 1 %
10.5.2 | Hiilgevähi proteiini kontsentraat, hüdrolüüsitud | Toode, mis saadakse tervete hiilgevähkide või nende osade ensümaatilise hüdrolüüsi teel; sageli kuivatamise abil kontsentreeritud. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.5.2 | Krill protein concentrate, hydrolysed | Product obtained by the enzymatic hydrolysis of whole or parts of krill often concentrated by drying. | Crude protein | Crude fat | Crude ash, if > 20 % | Moisture if > 8 %
10.6.1 | Meres elavate rõngusside jahu | Toode, mis saadakse tervete meres elavate rõngusside (sh Nereis virens (M. Sars)) või nende osade kuumtöötlemisel ja kuivatamisel. | Rasvkude | Tuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.6.1 | Marine annelid meal | Product produced by heating and drying whole or parts of marine annelids, including Nereis virens.M. Sars. | Fat | Ash if > 20 % | Moisture if > 8 %
10.7.1 | Meres elava zooplanktoni jahu | Toode, mis saadakse meres elava zooplanktoni (sh tavalise hiilgevähi) kuumtöötlemisel, pressimisel ja kuivatamisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.7.1 | Marine zooplankton meal | Product produced by heating, pressing and drying marine zooplankton e.g. krill. | Crude protein | Crude fat | Crude ash, if > 20 % | Moisture if > 8 %
10.7.2 | Meres elava zooplanktoni õli | Meres elavast zooplanktonist kuumutamisel ja pressimisel saadud õli, mida on vee eraldamiseks tsentrifuugitud. | Niiskusesisaldus, kui > 1 %10.7.2 | Marine zooplankton oil | Oil obtained from cooked and pressed marine zooplankton followed by centrifugation to remove water. | Moisture if > 1 %
10.8.1 | Molluskijahu | Toode, mis saadakse tervete molluskite (sh kalmaaride ja kahepoolmeliste karploomade) või nende osade kuumtöötlemisel ja kuivatamisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.8.1 | Mollusc meal | Product produced by heating and drying whole or parts of molluscs including squid and bi-valves. | Crude protein | Crude fat | Crude ash, if > 20 % | Moisture if > 8 %
10.9.1 | Kalmaarijahu | Toode, mis saadakse tervete kalmaaride või nende osade kuumtöötlemisel, pressimisel ja kuivatamisel. | Toorproteiin | Toorrasv | Toortuhk, kui > 20 % | Niiskusesisaldus, kui > 8 %10.9.1 | Squid meal | Product produced by heating, pressing and drying whole squid or parts of squid. | Crude protein | Crude fat | Crude ash, if > 20 % | Moisture if > 8 %
11.   Mineraalained ja nendest saadud tooted11.   Minerals and products derived thereof
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
11.1.1 | Kaltsiumkarbonaat; (31) [Lubjakivi] | Toode, mis saadakse, jahvatades selliseid kaltsiumkarbonaati (CaCO3) sisaldavaid materjale nagu lubjakivi või sadestades seda välja happelistest lahustest. | Võib sisaldada kuni 0,25 % propüleenglükooli. Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.1 | Calcium carbonate  (31); [limestone] | Product obtained by grinding sources of calcium carbonate (CaCO3), such as limestone or by precipitation from acid solution. | May contain up to 0,25 % propylene glycol. May contain up to 0,1 % grinding aids. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.2 | Mereloomade lubjarikkad kojad | Looduslikku päritolu toode, mis on saadud mereloomade kodadest (nt austri- või merikarbid), jahvatatud või granuleeritud. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.2 | Calcareous marine shells | Product of natural origin, obtained from marine shells, ground or granulated, such as oyster shells or seashells. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.3 | Kaltsiummagneesiumkarbonaat | Kaltsiumkarbonaadi (CaCO3) ja magneesiumkarbonaadi (MgCO3) looduslik segu. Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid. | Kaltsium, magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.3 | Calcium and magnesium carbonate | Natural mixture of calcium carbonate (CaCO3) and magnesium carbonate (MgCO3). May contain up to 0,1 % grinding aids. | Calcium, Magnesium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.4 | Lupja sisaldavad merevetikad (maerl) | Looduslikku päritolu toode, mis on saadud lupja sisaldavatest merevetikatest, jahvatatud või granuleeritud. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.4 | Maerl | Product of natural origin obtained from calcareous marine algae, ground or granulated. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.5 | Lithothamn | Looduslikku päritolu toode, mis on saadud lupja sisaldavatest merevetikatest (Phymatolithon calcareum (Pall.)), jahvatatud või granuleeritud. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.5 | Lithothamn | Product of natural origin obtained from calcareous marine algae (Phymatolithon calcareum (Pall.)), ground or granulated. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.6 | Kaltsiumkloriid | Kaltsiumkloriid (CaCl2). Võib sisaldada kuni 0,2 % baariumsulfaati. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.6 | Calcium chloride | Calcium chloride (CaCl2). May contain up to 0,2 % barium sulphate. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.7 | Kaltsiumhüdroksiid | Kaltsiumhüdroksiid (Ca(OH)2). | Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.7 | Calcium hydroxide | Calcium hydroxide (Ca(OH)2). | May contain up to 0,1 % grinding aids. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.8 | Kaltsiumsulfaat, veevaba | Veevaba kaltsiumsulfaat (CaSO4), mis saadakse veevaba kaltsiumsulfaadi jahvatamisel või kaltsiumsulfaatdihüdraadi veetustamisel. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.8 | Calcium sulphate anhydrous | Calcium sulphate anhydrous (CaSO4) obtained by grinding calcium sulphate anhydrous or dehydration of calcium sulphate dehydrate. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.9 | Kaltsiumsulfaathemihüdraat | Kaltsiumsulfaathemihüdraat (CaSO4 × ½ H2O), mis saadakse kaltsiumsulfaatdihüdraadi osalisel veetustamisel. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.9 | Calcium sulphate hemihydrate | Calcium sulphate hemihydrate (CaSO4 × ½ H2O) obtained by partially dehydrating calcium sulphate dehydrate. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.10 | Kaltsiumsulfaatdihüdraat | Kaltsiumsulfaatdihüdraat (CaSO4 × 2H2O), mis saadakse kaltsiumsulfaatdihüdraadi jahvatamisel või kaltsiumsulfaahemihüdraadi hüdraatimisel. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.10 | Calcium sulphate dihydrate | Calcium sulphate dihydrate (CaSO4 × 2H2O) obtained by grinding calcium sulphate dihydrate or hydration of calcium sulphate hemihydrate. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.11 | Orgaaniliste hapete kaltsiumisoolad  (32) | Vähemalt nelja süsinikuaatomiga toidus kasutada lubatud orgaaniliste hapete kaltsiumisoolad. | Kaltsium, orgaaniline hape11.1.11 | Calcium salts of organic acids  (32) | Calcium salts of edible organic acids with at least 4 carbon atoms. | Calcium, Organic acid
11.1.12 | Kaltsiumoksiid | Kaltsiumoksiid (CaO), mis saadakse loodusliku lubjakivi kaltsineerimisel. | Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.12 | Calcium oxide | Calcium oxide (CaO) obtained from calcination of naturally occurring limestone. | May contain up to 0,1 % grinding aids. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.13 | Kaltsiumglükonaat | Glükoonhappe kaltsiumisool, mida tavaliselt väljendatakse valemiga Ca(C6H11O7)2, ja selle hüdraatvormid. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.13 | Calcium gluconate | Calcium salt of gluconic acid generally expressed as Ca(C6H11O7)2 and its hydrated forms. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.15 | Kaltsiumsulfaat/-karbonaat | Toode, mis saadakse naatriumkarbonaadi valmistamisel. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.15 | Calcium sulphate/CARBONATE | Product obtained during the manufacturing of sodium carbonate. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.16 | Kaltsiumpidolaat | Kaltsium-L-pidolaat (C5H6CaNO3). Võib sisaldada kuni 1,5 % glutaamhapet ja sarnaseid aineid. | Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.1.16 | Calcium pidolate | L-calcium pidolate (C5H6CaNO3). May contain up to 1,5 % glutamic acid and related substances. | Calcium, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.1.17 | Kaltsiumkarbonaat-magneesiumoksiid | Loodusliku kaltsiumi ja magneesiumi kuumutamisel saadav toode, mis sisaldab dolomiidilaadseid aineid. Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid. | Kaltsium, magneesium11.1.17 | Calcium carbonate-magnesium oxide | Product obtained by heating of natural calcium and magnesium containing substances like dolomite. May contain up to 0,1 % grinding aids. | Calcium, magnesium
11.2.1 | Magneesiumoksiid | Kaltsineeritud magneesiumoksiid (MgO), sisaldab vähemalt 70 % MgO-d. | Magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 15 %11.2.1 | Magnesium oxide | Calcined magnesium oxide (MgO) not less than 70 % MgO. | Magnesium, Ash insoluble in HCl if > 15 %
11.2.2 | Magneesiumsulfaatheptahüdraat | Magneesiumsulfaat (MgSO4 × 7 H2O). | Magneesium, väävel, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 15 %11.2.2 | Magnesium sulphate heptahydrate | Magnesium sulphate (MgSO4 × 7 H2O). | Magnesium, Sulphur, Ash insoluble in HCl if > 15 %
11.2.3 | Magneesiumsulfaatmonohüdraat | Magneesiumsulfaat (MgSO4 × H2O). | Magneesium, väävel, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 15 %11.2.3 | Magnesium sulphate monohydrate | Magnesium sulphate (MgSO4 × H2O). | Magnesium, Sulphur, Ash insoluble in HCl if > 15 %
11.2.4 | Magneesiumsulfaat, veevaba. | Veevaba magneesiumsulfaat (MgSO4). | Magneesium, väävel, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.2.4 | Magnesium sulphate anhydrous | Anhydrous magnesium sulphate (MgSO4). | Magnesium, Sulphur, ash insoluble in HCl if > 10 %
11.2.5 | Magneesiumpropionaat | Magneesiumpropionaat (C6H10MgO4). | Magneesium11.2.5 | Magnesium propionate | Magnesium propionate (C6H10MgO4). | Magnesium
11.2.6 | Magneesiumkloriid | Magneesiumkloriid (MgCl2) või lahus, mis saadakse mereveest loodusliku kontsentreerimise teel pärast naatriumkloriidi ladestamist. | Magneesium, kloor, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.2.6 | Magnesium chloride | Magnesium chloride (MgCl2) or solution obtained by natural concentration of sea water after deposit of sodium chloride. | Magnesium, Chlorine, ash insoluble in HCl if > 10 %
11.2.7 | Magneesiumkarbonaat | Looduslik magneesiumkarbonaat (MgCO3). | Magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.2.7 | Magnesium carbonate | Natural magnesium carbonate (MgCO3). | Magnesium, ash insoluble in HCl if > 10 %
11.2.8 | Magneesiumhüdroksiid | Magneesiumhüdroksiid (Mg(OH)2). | Magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.2.8 | Magnesium hydroxide | Magnesium hydroxide (Mg(OH)2). | Magnesium, ash insoluble in HCl if > 10 %
11.2.9 | Magneesiumkaaliumsulfaat | Magneesiumkaaliumsulfaat | Magneesium, kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.2.9 | Magnesium potassium sulphate | Magnesium potassium sulphate. | Magnesium, Potassium, ash insoluble in HCl if > 10 %
11.2.10 | Orgaaniliste hapete magneesiumisoolad  (32) | Vähemalt nelja süsinikuaatomiga toidus kasutada lubatud orgaaniliste hapete magneesiumisoolad. | Magneesium, orgaaniline hape11.2.10 | Magnesium salts of organic acids  (32) | Magnesium salts of edible organic acids with at least 4 carbon atoms. | Magnesium, organic acid
11.3.1 | Dikaltsiumfosfaat; (33) [Kaltsiumvesinikortofosfaat] | Luudest või anorgaanilisest toorainest saadud kaltsium-monovesinikfosfaat (CaHPO4 × H2O). | Ca/P > 1,2 | Võib sisaldada kuni 3 % NaCl-na väljendatud kloriidi. | Kaltsium, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %; soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.3.1 | Dicalcium phosphate  (33); [calcium hydrogen orthophosphate] | Calcium monohydrogen phosphate obtained from bones or inorganic sources (CaHPO4 × H2O) | Ca/P > 1,2 | May contain up to 3 % chloride expressed as NaCl. | Calcium, Total phosphorus, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %, Ash insoluble in HCl if > 5 %
11.3.2 | Monokaltsiumfosfaadi ja dikaltsiumfosfaadi segu | Keemilise menetluse abil saadud segu, mis sisaldab kaltsiumvesinikfosfaati ja kaltsiumdivesinikfosfaati (CaHPO4 Ca(H2PO4)2 × H2O) | 0,8 < Ca/P < 1,3 | Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.2 | Monodicalcium phosphate | Product obtained chemically and composed of dicalcium phosphate and monocalcium phosphate (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O) | 0,8 < Ca/P < 1,3 | Total phosphorus, Calcium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.3 | Monokaltsiumfosfaat; [Kaltsiumtetravesinikdiortofosfaat] | Kaltsiumdivesinikfosfaat (Ca(H2PO4)2 × H2O) | Ca/P < 0,9 | Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.3 | Monocalcium phosphate; [calcium tetrahydrogen diorthophosphate] | Calcium-bis dihydrogenphosphate (Ca(H2PO4)2 × H2O) | Ca/P < 0,9 | Total phosphorus, Calcium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.4 | Trikaltsiumfosfaat; [Trikaltsiumortofosfaat] | Luudest või anorgaanilisest toorainest saadud trikaltsiumfosfaat (Ca3(PO4)2 × H2O) | Ca/P > 1,3 | Kaltsium, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.4 | Tricalcium phosphate; [tricalcium orthophosphate] | Tricalcium phosphate from bones or inorganic sources (Ca3(PO4)2 × H2O) | Ca/P > 1,3 | Calcium, Total phosphorus, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.5 | Kaltsiummagneesiumfosfaat | Kaltsiummagneesiumfosfaat | Kaltsium, magneesium, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.5 | Calcium-magnesium phosphate | Calcium-magnesium phosphate. | Calcium, Magnesium, Total phosphorus, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.6 | Defluoreeritud fosfaat | Kaltsineeritud looduslik fosfaat, mida on kuumtöödeldud rohkem kui lisandite eemaldamiseks vajalik. | Üldfosfor, kaltsium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %; soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %11.3.6 | Defluorinated phosphate | Natural phosphate, calcined and further heat treated than for the removal of impurities necessary. | Total phosphorus, Calcium, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %, Ash insoluble in HCI if > 5 %
11.3.7 | Dikaltsiumpürofosfaat [Dikaltsiumdifosfaat] | Dikaltsiumpürofosfaat | Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.7 | Dicalcium pyrophosphate; [Dicalcium diphosphate] | Dicalcium pyrophosphate. | Total phosphorus, Calcium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.8 | Magneesiumfosfaat | Toode, mis sisaldab ühe-, kahe- või kolmealuselist magneesiumvesinikfosfaati. | Üldfosfor, magneesium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %; soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.3.8 | Magnesium phosphate | Product consisting of monobasic and/or di-basic and/or tri-basic magnesium phosphate. | Total phosphorus, Magnesium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.3.9 | Naatriumkaltsiummagneesiumfosfaat | Toode, mis koosneb naatriumkaltsiummagneesiumfosfaadist | Üldfosfor, magneesium, kaltsium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.9 | Sodium-calcium-magnesium phosphate | Product consisting of sodium-calcium-magnesium phosphate. | Total phosphorus, Magnesium, Calcium, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.10 | Mononaatriumfosfaat; [Naatriumdivesinikortofosfaat] | Mononaatriumfosfaat | (NaH2PO4 × H2O) | Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.10 | Monosodium phosphate; [Sodium dihydrogen orthophosphate] | Monosodium phosphate | (NaH2PO4 × H2O) | Total phosphorus, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.11 | Dinaatriumfosfaat; [Dinaatriumvesinikortofosfaat] | Dinaatriumfosfaat(Na2HPO4 × H2O) | Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.11 | Disodium phosphate; [Disodium hydrogen orthophosphate] | Disodium phosphate (Na2HPO4 × H2O) | Total phosphorus, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.12 | Trinaatriumfosfaat; [Trinaatriumortofosfaat] | Trinaatriumfosfaat (Na3PO4) | Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.12 | Trisodium Phosphate; [Trisodium orthophosphate] | Trisodium phosphate (Na3PO4) | Total phosphorus, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.13 | Naatriumpürofosfaat [Naatriumdifosfaat] | Naatriumpürofosfaat (Na4P2O7). | Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.13 | Sodium pyrophosphate; [Tetrasodium diphosphate] | Sodium pyrophosphate (Na4P2O7) | Total phosphorus, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.14 | Monokaaliumfosfaat; [Kaaliumdivesinikortofosfaat] | Monokaaliumfosfaat (KH2PO4 × H2O) | Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.14 | Monopotassium phosphate; [Potassium dihydrogen orthophosphate] | Monopotassium phosphate (KH2PO4 × H2O) | Total phosphorus, Potassium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.15 | Dikaaliumfosfaat; [Dikaaliumdivesinikortofosfaat] | Dikaaliumfosfaat (K2HPO4 × H2O) | Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.15 | Dipotassium phosphate; [Di-potassium hydrogen orthophosphate] | Dipotassium phosphate (K2HPO4 × H2O) | Total phosphorus, Potassium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.16 | Kaltsiumnaatriumfosfaat | Kaltsiumnaatriumfosfaat (CaNaPO4) | Üldfosfor, kaltsium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.16 | Calcium sodium phosphate | Calcium sodium phosphate (CaNaPO4) | Total phosphorus, Calcium, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.17 | Monoammoonium fosfaat; [Ammooniumdivesinikortofosfaat] | Monoammooniumfosfaat (NH4H2PO4) | Üldlämmastik, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.17 | Monoammonium phosphate; [Ammonium dihydrogen orthophosphate] | Monoammonium phosphate (NH4H2PO4) | Total nitrogen, Total phosphorus, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.18 | Diammooniumfosfaat; [Diammooniumvesinikortofosfaat] | Diammooniumvesinikfosfaat ((NH4)2HPO4) | Üldlämmastik Üldfosfor 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.18 | Diammonium phosphate; [Diammonium hydrogen orthophosphate] | Diammonium phosphate ((NH4)2HPO4) | Total nitrogen Total phosphorus P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.19 | Naatriumtripolüfosfaat; [Pentanaatriumtrifosfaat] | Naatriumtripolüfosfaat (Na5P3O9). | Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.19 | Sodium tripolyphosphate; [Penta sodium triphosphate] | Sodium tripolyphosphate (Na5P3O9) | Total phosphorus Sodium P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.20 | Naatriummagneesiumfosfaat | Naatriummagneesiumfosfaat (MgNaPO4) | Üldfosfor, magneesium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.20 | Sodium magnesium phosphate | Sodium-magnesium phosphate (MgNaPO4) | Total phosphorus, Magnesium, Sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.21 | Magneesiumhüpofosfit | Magneesiumhüpofosfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O) | Magneesium | Üldfosfor | 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.21 | Magnesium hypophosphite | Magnesium hypophosphite (Mg(H2PO2)2 × 6H2O) | Magnesium | Total phosphorus | P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.22 | Želatiinita kondijahu | Steriliseeritud ja jahvatatud kondid, millest on eemaldatud želatiin ja rasv. | Üldfosfor, kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.3.22 | Degelatinised bone meal | Degelatinised, sterilised and ground bones from which the fat has been removed. | Total phosphorus, Calcium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.3.23 | Kondituhk | Loomsete kõrvalsaaduste tuhastamisel, põletamisel või gaasistamisel tekkivad mineraalsed jäägid. | Üldfosfor, kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.3.23 | Bone ash | Mineral residues from the incineration, combustion or gasification of animal by-products. | Total phosphorus, Calcium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.3.24 | Kaltsiumpolüfosfaat | Kondenseerunud polüfosforhapete kaltsiumsooladest koosnevad heterogeensed segud (polüfosforhapete üldvalem on H(n + 2)PnO(3n + 1), kus n on vähemalt 2) | Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.24 | Calcium polyphosphate | Heterogeneous mixtures of calcium salts of condensed polyphosphoric acids of general formula H(n + 2)PnO(3n 1) where ‘n’ is not less than 2. | Total phosphorus, calcium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.25 | Kaltsiumdivesinikdifosfaat | Kaltsiumdivesinikpürofosfaat (CaH2P2O7) | Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.25 | Calcium dihydrogen diphosphate | Monocalcium dihydrogen pyrophosphate(CaH2P2O7) | Total phosphorus, Calcium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.26 | Happeline magneesiumpürofosfaat | Happeline magneesiumpürofosfaat (MgH2P2O7). Valmistatud puhastatud fosforhappest ja puhastatud magneesiumhüdroksiidist või magneesiumoksiidist vee aurutamise ning ortofosfaadi difosfaadiks kondenseerimise teel. | Üldfosfor, magneesium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.26 | Magnesium acid pyrophosphate | Magnesium acid pyrophosphate (MgH2P2O7.) Produced from purified phosphoric acid and purified magnesium hydroxide or magnesium oxide by evaporation of water and condensation of the orthophosphate to diphosphate. | Total phosphorus, Magnesium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.27 | Dinaatriumdivesinikdifosfaat | Dinaatriumdivesinikdifosfaat (Na2H2P7O7) | Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.27 | Disodium dihydrogen diphosphate | Disodium dihydrogen diphosphate (Na2H2P7O7) | Total phosphorus, Calcium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.28 | Trinaatriumdifosfaat | Trinaatriumvesinikdifosfaat (veevaba: Na3HP2O7; monohüdraat: Na3HP2O7 × H2O) | Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.28 | Trisodium diphosphate | Trisodium monohydrogen diphosphate (anhydrous: Na3HP2O7; monohydrate: Na3HP2O7 × H2O) | Total phosphorus, sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.29 | Naatriumpolüfosfaat; [Naatriumheksametafosfaat] | Lineaarsete kondenseerunud polüfosforhapete naatriumsooladest koosnevad heterogeensed segud (polüfosforhapete üldvalem on H(n + 2)PnO(3n + 1), kus n on vähemalt 2) | Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.29 | Sodium polyphosphate; [Sodium hexametaphosphate] | Heterogeneous mixtures of sodium salts of linear condensed polyphosphoric acids of general formula H(n + 2)PnO(3n + 1) where ‘n’ is not less than 2. | Total phosphorus, sodium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.30 | Trikaaliumfosfaat | Trikaaliummonofosfaat, veevaba: K3PO4; hüdraatunud: K3PO4 × n H2O (n = 1 or 3)). | Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.30 | Tripotassium phosphate | Tripotassium monophosphate (anhydrous: K3PO4; hydrated: K3PO4 × n H2O (n = 1 or 3)) | Total phosphorus, Potassium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.31 | Tetrakaaliumdifosfaat | Tetrakaaliumpürofosfaat (K4P2O7) | Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.31 | Tetrapotassium di-phosphate | Tetrapotassium pyrophosphate (K4P2O7) | Total phosphorus, Potassium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.32 | Pentakaaliumtrifosfaat | Pentakaaliumtripolüfosfaat(K5P3O10) | Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.32 | Pentapotassium tri-phosphate | Pentapotassium tri-polyphosphate (K5P3O10) | Total phosphorus, Potassium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.33 | Kaaliumpolüfosfaat | Lineaarsete kondenseerunud polüfosforhapete kaaliumsooladest koosnevad heterogeensed segud (polüfosforhapete üldvalem on H(n + 2)PnO(3n + 1), kus n on vähemalt 2) | Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.33 | Potassium polyphosphate | Heterogeneous mixtures of potassium salts of linear condensed polyphosphoric acids of general formula H(n + 2)PnO(3n + 1) where ‘n’ is not less than 2. | Total phosphorus, Potassium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.3.34 | Kaltsiumnaatriumpolüfosfaat | Kaltsiumnaatriumpolüfosfaat | Üldfosfor, naatrium, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %11.3.34 | Calcium sodium polyphosphate | Calcium sodium polyphosphate. | Total phosphorus, sodium, calcium, P insoluble in 2 % citric acid if > 10 %
11.4.1 | Naatriumkloriid  (31) | Naatriumkloriid (NaCl) või toode, mis saadakse soolalahuse aurutamisel ja kristalliseerimisel (vaakumsool) või merevee aurutamisel (meresool) või kivisoola jahvatamisel. | Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.4.1 | Sodium chloride  (31) | Sodium chloride (NaCl) or product obtained by evaporative crystallisation from brine (vacuum salt) or evaporation of seawater (marine salt) or grinding rock salt. | Sodium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.4.2 | Naatriumbikarbonaat [Naatriumvesinikkarbonaat] | Naatriumvesinikkarbonaat (NaHCO3) | Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.4.2 | Sodium bicarbonate [sodium hydrogencarbonate] | Sodium bicarbonate (NaHCO3) | Sodium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.4.3 | Naatrium-/ammooniumbikarbonaat [naatrium-/ammooniumvesinikkarbonaat] | Toode, mis saadakse naatriumkarbonaadi ja naatriumbikarbonaadi valmistamisel, sisaldab vähesel määral ammooniumbikarbonaati (ammooniumbikarbonaadi maksimumsisaldus 5 %). | Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.4.3 | Sodium/ammonium (bi)carbonate [sodium/ammonium (hydrogen)carbonate] | Product obtained during the production of sodium carbonate and sodium bicarbonate, with traces of ammonium bicarbonate (ammonium bicarbonate max. 5 %) | Sodium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.4.4 | Naatriumkarbonaat | Naatriumkarbonaat (Na2CO3) | Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.4.4 | Sodium carbonate | Sodium carbonate (Na2CO3) | Sodium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.4.5 | Naatriumseskvikarbonaat [Trinaatriumvesinikdikarbonaat] | Naatriumseskvikarbonaat (Na3H(CO3)2) | Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.4.5 | Sodium sesquicarbonate [trisodium hydrogendicarbonate] | Sodium sesquicarbonate (Na3H(CO3)2) | Sodium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.4.6 | Naatriumsulfaat | Naatriumsulfaat (Na2SO4). | Võib sisaldada kuni 0,3 % metioniini. | Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.4.6 | Sodium sulphate | Sodium sulphate (Na2SO4) | May contain up to 0,3 % methionine | Sodium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.4.7 | Orgaaniliste hapete naatriumisoolad  (32) | Vähemalt nelja süsinikuaatomiga toidus kasutada lubatud orgaaniliste hapete naatriumisoolad. | Naatrium, orgaaniline hape11.4.7 | Sodium salts of organic acids  (32) | Sodium salts of edible organic acids with at least 4 carbon atoms | Sodium, Organic acid
11.5.1 | Kaaliumkloriid | Kaaliumkloriid (KCl) või loodusliku kaaliumkloriidi jahvatamisel saadav toode. | Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.5.1 | Potassium chloride | Potassium chloride (KCl) or product obtained by grinding natural sources of potassium chloride | Potassium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.5.2 | Kaaliumsulfaat | Kaaliumsulfaat (K2SO4). | Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.5.2 | Potassium sulphate | Potassium sulphate (K2SO4) | Potassium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.5.3 | Kaaliumkarbonaat | Kaaliumkarbonaat (K2CO3). | Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.5.3 | Potassium carbonate | Potassium carbonate (K2CO3) | Potassium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.5.4 | Kaaliumbikarbonaat; [Kaaliumvesinikkarbonaat] | Kaaliumbikarbonaat (KHCO3). | Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %11.5.4 | Potassium bicarbonate [potassium hydrogen carbonate] | Potassium bicarbonate (KHCO3) | Potassium, Ash insoluble in HCl if > 10 %
11.5.5 | Orgaaniliste hapete kaaliumisoolad  (32) | Vähemalt nelja süsinikuaatomiga söödavate orgaaniliste hapete kaaliumisoolad. | Kaalium, orgaaniline hape11.5.5 | Potassium salts of organic acids  (32) | Potassium salts of edible organic acids with at least 4 carbon atoms. | Potassium, Organic acid
11.6.1 | Väävlipulber | Pulber, mis saadakse mineraali looduslikest ühenditest. Toodet saadakse ka väävli eraldamisel naftatöötlemise käigus. | Väävel11.6.1 | Flower of sulphur | Powder obtained from natural deposits of the mineral. Also, product obtained from oil refinery production as practised by sulphur manufacturers. | Sulphur
11.7.1 | Atapulgiit | Magneesiumist, alumiiniumist ja ränist koosnev looduslik mineraal. | Magneesium11.7.1 | Attapulgite | Natural magnesium-aluminium-silicon mineral. | Magnesium
11.7.2 | Kvarts | Looduslik mineraal, mis saadakse kvartsiallika jahvatamisel. | Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid. |  11.7.2 | Quartz | Naturally occurring mineral obtained by grinding sources of quartz. | May contain up to 0,1 % grinding aids. |  
11.7.3 | Kristobaliit | Ränidioksiid (SiO2), mis saadakse kvartsi rekristalliseerimisel. | Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid. |  11.7.3 | Cristobalite | Silicon dioxide (SiO2) obtained from the re-crystallisation of quartz. | May contain up to 0,1 % grinding aids. |  
11.8.1 | Ammooniumsulfaat | Ammooniumsulfaat ((NH4)2SO4), mis saadakse keemilise sünteesi tulemusena. | Toorproteiinina väljendatud lämmastik, väävel11.8.1 | Ammonium sulphate | Ammonium sulphate ((NH4)2SO4) obtained by chemical synthesis. | Nitrogen expressed as crude protein, Sulphur
11.8.2 | Ammooniumsulfaadi lahus | Ammooniumsulfaadi vesilahus, mis sisaldab vähemalt 35 % ammooniumsulfaati. | Toorproteiinina väljendatud lämmastik11.8.2 | Ammonium sulphate solution | Ammonium sulphate in aqueous solution, containing not less than 35 % Ammonium sulphate. | Nitrogen expressed as crude protein
11.8.3 | Orgaaniliste hapete ammooniumisoolad  (32) | Vähemalt nelja süsinikuaatomiga söödavate orgaaniliste hapete ammooniumisoolad. | Toorproteiinina väljendatud lämmastik, orgaaniline hape11.8.3 | Ammonium salts of organic acids  (32) | Ammonium salts of edible organic acids with at least 4 carbon atoms. | Nitrogen expressed as crude protein, Organic acid
11.8.4 | Ammooniumlaktaat | Ammooniumlaktaat (CH3CHOHCOONH4). Hõlmab ammooniumlaktaati, mis on saadud fermentatsioonil Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus’e, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp, või Bifidobacterium spp.-ga, sisaldab vähemalt 44 % toorproteiinina väljendatud lämmastikku. | Võib sisaldada kuni 0,8 % fosforit, 0,9 % kaaliumi, 0,7 % magneesiumi, 0,3 % naatriumi, 0,3 % sulfaate, 0,1 % kloriide, 5 % suhkruid ja 0,1 % silikooniga vahutamisvastast ainet | Toorproteiinina väljendatud lämmastik, toortuhk11.8.4 | Ammonium lactate | Ammonium lactate (CH3CHOHCOONH4). Includes the Ammonium lactate produced by fermentation with Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp, or Bifidobacterium spp., containing not less than 44 % Nitrogen expressed as crude protein. | May contain up to 0,8 % phosphorus, 0,9 % potassium, 0.7 % magnesium, 0,3 % sodium, 0,3 % sulphates 0,1 % chlorides, 5 % sugars and 0,1 % silicone antifoam. | Nitrogen expressed as crude protein, Crude ash
11.8.5 | Ammooniumatsetaat | Ammooniumatsetaadi (CH3COONH4) vesilahus, mis sisaldab vähemalt 55 % ammooniumatsetaati. | Toorproteiinina väljendatud lämmastik11.8.5 | Ammonium acetate | Ammonium acetate (CH3COONH4) in aqueous solution, containing not less than 55 % Ammonium acetate). | Nitrogen expressed as crude protein
12.   Fermenteerimise (kõrval)saadused mikroorganismidest12.   Fermentation (by-)products from micro-organisms
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory Declarations
12.1 | Teatavatel substraatidel kasvatatud teatavate mikroorganismide biomassist saadud tooted | Võivad sisaldada kuni 0,3 % vahu inhibiitoreid | Võivad sisaldada kuni 1,5 % filteraineid/selitavaid reagente. | Võivad sisaldada kuni 2,9 % propioonhapet. | Propioonhape, kui > 0,5 %12.1 | Products obtained from the biomass of specific micro-organisms grown on certain substrates | May contain up to 0,3 % antifoaming agents. May contain up to 1,5 % filtration/clarifying agents. May contain up to 2,9 % propionic acid. | Propionic acid if > 0,5 %
12.1.1 | Kultuurist Methylophilus methylotrophus saadud proteiin | Proteiinitoode, mis on saadud kultuuri Methylophilus methylotrophus (tüvi NCIMB 10.515) (34) fermentatsioonil metanoolil, toorproteiini on vähemalt 68 % ja peegeldusnäitaja on vähemalt 50. | Toorproteiin | Toortuhk | Toorrasv12.1.1 | Protein from Methylophilus methylotrophus | Protein product of fermentation obtained by culture of Methylophilus methylotrophus (NCIMB strain 10.515) (34) on methanol, the crude protein is at least 68 % and the reflectance index at least 50. | Crude protein | Crude ash | Crude fat
12.1.2 | Kultuuridest Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis ja Bacillus firmus saadud proteiin | Proteiinitoode, mis on saadud kultuuride Methylococcus capsulatus (Bath) (tüvi NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (tüvi NCIMB 12387), Bacillus brevis (tüvi NCIMB 13288) ja Bacillus firmus (tüvi NCIMB 13280) (34) fermentatsioonil maagaasil (ligikaudu. 91 % metaani, 5 % etaani, 2 % propaani, 0,5 % isobutaani, 0,5 % n-butaani), ammoniaagil ja mineraalsooladel, toorproteiini on vähemalt 65 %. | Toorproteiin | Toortuhk | Toorrasv12.1.2 | Protein from Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis and Bacillus firmus | Protein product of fermentation with Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB strain 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB strain 12387), Bacillus brevis (NCIMB strain 13288) and Bacillus firmus (NCIMB strain 13280) (34) on natural gas (approx. 91 % methane, 5 % ethane, 2 % propane, 0,5 % isobutane, 0,5 % n-butane), ammonia, and mineral salts, the crude protein is at least 65 %. | Crude protein | Crude ash | Crude fat
12.1.3 | Bakterist Escherichia coli saadud bakteriaalne proteiin | Proteiinitoode, mis saadakse kõrvalsaadusena aminohapete tootmisel kultuuri Escherichia coli K12 (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel; võib olla hüdrolüüsitud. | Toorproteiin12.1.3 | Bacterial protein from Escherichia coli | Protein product, by-product from the production of amino acids by culture of Escherichia coli K12 (34) on substrates of vegetable or chemical origin, ammonia or mineral salts; it may be hydrolysed. | Crude protein
12.1.4 | Bakterist Corynebacterium glutamicum saadud bakteriaalne proteiin | Proteiinitoode, mis saadakse kõrvalsaadusena aminohapete tootmisel kultuuri Corynebacterium glutamicum  (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel; võib olla hüdrolüüsitud. | Toorproteiin12.1.4 | Bacterial protein from Corynebacterium glutamicum | Protein product, by-product from the production of amino acids by culture of Corynebacterium glutamicum  (34) on substrates of vegetable or chemical origin, ammonia or mineral salts, it may be hydrolysed. | Crude protein
12.1.5 | Pärmid ja nende osad [Õllepärm] [Pärmitoode] | Kõik pärmid ja nende osad, mis on saadud kultuuride Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii või Brettanomyces ssp. (34)  (35) abil peamiselt taimse päritoluga substraadil, nt melass, suhkrusiirup, alkohol, destilleerimisjäägid, teravili ja tärklist sisaldavad tooted, puuviljamahl, vadak, piimhape, hüdrolüüsitud taimsed kiud, kasutades kääritamisaineid, nagu ammoniaak ja mineraalsoolad. | Niiskusesisaldus, kui < 75 % või > 97 % | Kui niiskusesisaldus on < 75 %: | Toorproteiin12.1.5 | Yeasts and parts thereof [brewers’ yeast] [yeast product] | All yeasts and parts thereof obtained from Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii or Brettanomyces ssp. (34)  (35) on substrates mostly of vegetable origin such as molasses, sugar syrup, alcohol, distillery residues, cereals and products containing starch, fruit juice, whey, lactic acid, sugar, hydrolysed vegetable fibres and fermentation nutrients such as ammonia or mineral salts. | Moisture if < 75 % or > 97 % | If moisture < 75 %: | Crude protein
12.1.6 | Penitsilliini tootmisel saadav mütseelsilo | Mütseel (lämmastikuühendid), märg kõrvalprodukt, mis saadakse penitsilliini tootmisel Penicillium chrysogenum’i (ATCC48271) (34) abil erinevatel süsivesikutel ja nende hüdrolüsaatidel, toodet on kuumutatud ja penitsilliini inaktiveerimiseks sileeritud Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides ja Streptococcus lactis’ega. Toorproteiinina väljendatud lämmastik vähemalt 7 %. | Toorproteiinina väljendatud lämmastik | Toortuhk12.1.6 | Mycelium silage from the production of penicillin | Mycelium (nitrogenous compounds), wet by-product from the production of penicillin by Penicillium chrysogenum (ATCC48271) (34) on different sources of carbohydrates and their hydrolysates, heat treated and ensiled by means of Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides and Streptococcus lactis to inactive the penicillin, Nitrogen expressed as crude protein is at least 7 %. | Nitrogen expressed as crude protein | Crude ash
12.1.7 | Pärmid biodiisli valmistamisprotsessist | Kõik pärmid ja nende osad, mis on saadud kultuuri Yarrowia lipolytica  (34)  (35) abil, kasvatatud taimeõlis ja millelt on eraldatud fosfatiidid ning millel on biokütuse tootmise käigus moodustunud glütseroolifraktsioonid | Niiskusesisaldus, kui < 75 % või > 97 % | Kui niiskusesisaldus on < 75 %: | Toorproteiin12.1.7 | Yeasts from biodiesel process | All yeasts and parts thereof obtained from Yarrowia lipolytica  (34)  (35) grown on vegetable oils and degumming and glycerol fractions formed during biofuel production. | Moisture if < 75 % or > 97 % | If moisture < 75 %: | Crude protein
12,2 | Muud fermenteerimise kõrvalsaadused | Võib sisaldada kuni 0,6 % vahu inhibiitoreid Võib sisaldada kuni 0,5 % veepehmendajaid. Võib sisaldada kuni 0,2 % sulfiteid. |  12.2 | Other fermentation by-products | May contain up to 0,6 % antifoaming agents. May contain up to 0,5 % antiscaling agents. May contain up to 0,2 % sulfites. |  
12.2.1 | Raba [melassi kondenseeritud jääklahus] | Virrete tööstusliku tootmise kõrvalsaadused, mis saadakse nt alkoholi-, orgaaniliste hapete ja pärmitootmise kääritamisprotsessis. Need koosnevad vedelast/pastataolisest fraktsioonist, mis saadakse pärast virde eraldamist. Võivad sisaldada kääritamisel kasutatud mikroorganismide elutuid rakke või nende osi. Substraadid on peamiselt taimset päritolu, nt melass, suhkrusiirup, alkohol, destilleerimisjäägid, teravili ja tärklist sisaldavad tooted, puuviljamahl, vadak, piimhape, hüdrolüüsitud taimsed kiud ja kääritamisainetena kasutatakse nt ammoniaaki ja mineraalsooli. | Toorproteiin | Substraat ja kasutatud tootmisprotsess, vajaduse korral.12.2.1 | Vinasses [condensed molasses soluble] | By-products derived from the industrial processing of musts/worts issued from fermentation processes such as alcohol, organic acids, yeast manufacture. They are composed of the liquid/paste fraction obtained after the separation of the fermentation musts/worts. They may also include dead cells and/or parts thereof of the fermentation micro-organisms used. The substrates are mostly of vegetable origin such as molasses, sugar syrup, alcohol, distillery residues, cereals and products containing starch, fruit juice, whey, lactic acid, sugar, hydrolysed vegetable fibres and fermentation nutrients such as ammonia or mineral salts. | Crude protein | Substrate and indication of production process as appropriate
12.2.2 | L-glutamiinhappe tootmise kõrvalsaadused | Kõrvalsaadused, mis saadakse L-glutamiinhappe tootmise käigus fermentatsiooniprotsessil bakteriga Corynebacterium melassecola  (34) substraadil, mis koosneb sahharoosist, melassist, tärklisetoodetest ja nende hüdrolüsaatidest, ammooniumisooladest ja muudest lämmastikuühenditest. | Toorproteiin12.2.2 | By-products from the production of L-glutamic acid | By-products from the production of L-glutamic acid by fermentation with Corynebacterium melassecola  (34) on substrate composed of sucrose, molasses, starch products and their hydrolysates, ammonium salts and other nitrogenous compounds. | Crude protein
12.2.3 | Brevibacterium lactofermentum’iga L-lüsiinmonohüdrokloriidi tootmise kõrvalsaadused | Kõrvalsaadused, mis saadakse L-lüsiinmonohüdrokloriidi tootmise käigus fermentatsiooniprotsessil bakteriga Brevibacterium lactofermentum  (34) substraadil, mis koosneb sahharoosist, melassist, tärklisetoodetest ja nende hüdrolüsaatidest, ammooniumisooladest ja muudest lämmastikuühenditest. | Toorproteiin12.2.3 | By-products from the production of L-lysine-monohydrochloride with Brevibacterium lactofermentum | By-products from the production of L-Lysine monohydrochloride by fermentation with Brevibacterium lactofermentum  (34) on substrate composed of sucrose, molasses, starch products and their hydrolysates, ammonium salts and other nitrogenous compounds. | Crude protein
12.2.4 | Corynebacterium glutamicum’iga aminohapete tootmise kõrvalsaadused | Kõrvalsaadused, mis saadakse aminohapete tootmisel kultuuri Corynebacterium glutamicum  (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel | Toorproteiin | Toortuhk12.2.4 | By-products from the production of amino acids with Corynebacterium glutamicum | By-products from the production of amino acids by fermentation with Corynebacterium glutamicum  (34) on substrate of vegetable or chemical origin, ammonia or mineral salts. | Crude protein | Crude ash
12.2.5 | Escherichia coli K12’ga aminohapete tootmise kõrvalsaadused | Kõrvalsaadused, mis saadakse aminohapete tootmisel kultuuri Escherichia coli K12 (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel | Toorproteiin | Toortuhk12.2.5 | By-products from the production of amino acids with Escherichia coli K12 | By-products from the production of amino acids by fermentation with Escherichia coli K12  (34) on substrate of vegetable or chemical origin, ammonia or mineral salts. | Crude protein | Crude ash
12.2.6 | Aspergillus niger’iga ensüümi tootmise kõrvalsaadus | Kõrvalsaadus, mis saadakse ensüümitootmise käigus Aspergillus niger’i (34) fermentatsioonil nisul ja linnastel. | Toorproteiin12.2.6 | By-product of enzyme production with Aspergillus niger | By-product of fermentation of Aspergillus niger  (34) on wheat and malt for enzyme production. | Crude protein
13.   Muud13.   Miscellaneous
Number | Nimetus | Kirjeldus | Kohustuslik teaveNumber | Name | Description | Compulsory declarations
13.1.1 | Pagari- ja pastatoodete valmistamisel sadavad tooted | Tooted, mis saadakse leiva, küpsiste, vahvlite või pastatoodete valmistamisel. Võivad olla kuivatatud. | Tärklis | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Toorrasv, kui > 5 %13.1.1 | Products from the bakery and pasta industry | Products obtained during and from the production of bread, biscuits, wafers or pasta. They may be dried. | Starch | Total sugars, calculated as sucrose, | Crude fat, if > 5 %
13.1.2 | Valikpagaritoodete valmistamisel saadavad tooted | Tooted, mis saadakse saiade ja kookide valmistamisel. Võivad olla kuivatatud. | Tärklis | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Toorrasv, kui > 5 %13.1.2 | Products from the pastry industry | Products obtained during and from the production of pastry and cakes. They may be dried. | Starch | Total sugars, calculated as sucrose, | Crude fat, if > 5 %
13.1.3 | Hommikuhelveste valmistamisel saadavad tooted | Ained või tooted, mis on ette nähtud inimtoiduks või mille puhul on mõistlik eeldada, et nad sobivad inimtoiduks töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata kujul. Võivad olla kuivatatud. | Toorproteiin, kui > 10 % | Toorkiud | Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 % | Tärklis, kui > 30 % | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur, kui > 10 %13.1.3 | Products of the breakfast cereal manufacture | Substances or products that are intended or where it is reasonable to expect that they can be consumed by humans in their processed, partially processed or unprocessed forms. They may be dried. | Crude protein, if > 10 % | Crude fibre | Crude oils/fats, if > 10 %, | Starch, if > 30 % | Total sugar, calculated as sucrose, if > 10 %
13.1.4 | Kondiitritoodete valmistamisel saadavad tooted | Tooted, mis saadakse maiustuste, sh šokolaadi tootmisel. Võivad olla kuivatatud. | Tärklis | Toorrasv, kui > 5 % | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur13.1.4 | Products from the confectionery industry | Products obtained during and from the production of sweets, inclusive chocolate. They may be dried. | Starch | Crude fat, if > 5 % | Total sugars, calculated as sucrose
13.1.5 | Jäätise valmistamisel saadavad tooted | Tooted, mis saadakse jäätise valmistamisel Võivad olla kuivatatud. | Tärklis | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Toorrasv13.1.5 | Products of the ice-cream industry | Products obtained when producing ice-cream. They may be dried. | Starch | Total sugars, calculated as sucrose, | Crude fat
13.1.6 | Värskete puu- ja köögiviljade töötlemisel saadavad tooted ja kõrvalsaadused  (36) | Tooted, mis saadakse värskete puu- ja köögiviljade töötlemisel (sh koored, terved puu- ja köögiviljad ja nende segud). Võivad olla kuivatatud või külmutatud. | Tärklis | Toorkiud | Toorrasv, kui > 5 % | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 %13.1.6 | Products and by-products from processing fresh fruits and vegetables  (36) | Products obtained when processing fresh fruit and vegetables (including peel, whole pieces of fruit/vegetables, and mixtures thereof). They may have been dried, or frozen. | Starch | Crude fibre | Crude fat, if > 5 % | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 %
13.1.7 | Taimede töötlemisel saadavad tooted  (36) | Tooted, mis saadakse tervete taimede või nende osade külmutamisel või kuivatamisel. | Toorkiud13.1.7 | Products from the processing of plants  (36) | Products obtained from freezing or drying whole plants or their parts. | Crude Fibre
13.1.8 | Vürtside ja maitseainete töötlemisel saadavad tooted  (36) | Tooted, mis saadakse vürtside ja maitseainete või nende osade külmutamisel või kuivatamisel. | Toorproteiin, kui > 10 % | Toorkiud | Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 % | Tärklis, kui > 30 % | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur, kui > 10 %13.1.8 | Products from processing of spices and seasonings  (36) | Products obtained from freezing or drying spices and seasonings or their parts. | Crude protein, if > 10 % | Crude fibre | Crude oils/fats, if > 10 %, | Starch, if > 30 % | Total sugar, calculated as sucrose, if > 10 %
13.1.9 | Maitsetaimede töötlemisel saadavad tooted  (36) | Tooted, mis saadakse maitsetaimede või nende osade purustamisel, jahvatamisel, külmutamisel või kuivatamisel. | Toorkiud13.1.9 | Products from the processing of herbs  (36) | Products obtained from crushing, grinding, freezing or drying herbs or their parts. | Crude Fibre
13.1.10 | Kartuli töötlemisel saadavad tooted | Tooted, mis saadakse kartuli töötlemisel. Võivad olla kuivatatud või külmutatud. | Tärklis | Toorkiud | Toorrasv, kui > 5 % | Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 %13.1.10 | Products from the potato processing industry | Products obtained when processing potatoes. They may have been dried or frozen. | Starch | Crude fibre | Crude fat, if > 5 % | Ash insoluble in HCl, if > 3,5 %
13.1.11 | Kastmete valmistamisel saadavad tooted ja kõrvalsaadused | Kastmete tootmisel saadavad ained, mis on ette nähtud inimtoiduks või mille puhul on mõistlik eeldada, et nad sobivad inimtoiduks töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata kujul. Võivad olla kuivatatud. | Toorrasv13.1.11 | Products and by-products of the sauces production | Substances from the sauces-production that are intended or where it is reasonable to expect that they can be consumed by humans in their processed, partially processed or unprocessed forms. They may be dried. | Crude fat
13.1.12 | Soolaste suupistete valmistamisel saadavad tooted ja kõrvalsaadused | Tooted, mis saadakse soolaste suupistete – kartulikrõpsude, kartulil ja teraviljal põhinevate suupistete (otse ekstruseeritud, taignapõhised ja granuleeritud suupisted) ja pähklite valmistamisel. | Toorrasv13.1.12 | Products and by-products from the savoury snacks industry | Products and by-products of the savoury snacks industry obtained during and from the production of savoury snacks — potato chips, potato and/or cereal based snacks (direct extruded, dough based and pelleted snacks) and nuts. | Crude fat
13.1.13 | Valmistoidu valmistamisel saadavad tooted | Tooted, mis saadakse valmistoidu valmistamisel. Võivad olla kuivatatud. | Toorrasv, kui > 5 %13.1.13 | Products from the ready-to-eat food industry | Products obtained during the production of ready to eat food. They may be dried. | Crude fat, if > 5 %
13.1.14 | Piiritusetootmise taimsed kõrvalsaadused | Tahked taimsed tooted (sh marjad ja seemned, nt aniis), mis saadakse pärast nende taimede alkoholilahuses leotamist või pärast alkoholi aurustamist/destilleerimist või mõlemat, valmistades ette lõhna- ja maitseaineid piiritusetööstuse jaoks. Tooted peavad olema destilleeritud alkoholijääkide eemaldamiseks. | Toorproteiin, kui > 10 % | Toorkiud | Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 %13.1.14 | Plants by-products from spirits production | Solid products from plants (including berries and seeds such as anise) obtained after maceration of these plants in an alcoholic solution or after alcoholic evaporation/distillation, or both, in the elaboration of flavourings for the spirits production. These products must be distilled to eliminate the alcoholic residue. | Crude protein, if > 10 % | Crude fibre | Crude oils/fats, if > 10 %
13.1.15 | Õlletootmise jäägid loomasöödana | Õllevalmistamisel saadav toode, mis ei ole inimtarbimiseks kõlblik. | Alkoholisisaldus13.1.15 | Feed beer | Product of the brewing process which is unsalable as a human beverage. | Alcohol content
13.2.1 | Karamellsuhkur | Toode, mis saadakse mis tahes suhkru kontrollitud kuumtöötlemisel. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur13.2.1 | Caramelised sugar | Product obtained by the controlled heating of any sugar. | Total sugars, calculated as sucrose
13.2.2 | Dekstroos | Dekstroos saadakse tärklise hüdrolüüsil ja see koosneb puhtast kristalliseerunud glükoosist, kristallisatsiooniveega või ilma. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur13.2.2 | Dextrose | Dextrose is obtained after hydrolysis of starch and consists of purified, crystallised glucose, with or without crystal water. | Total sugars, calculated as sucrose
13.2.3 | Fruktoos | Fruktoos puhta kristallilise pulbrina. Saadakse glükoosisiirupi glükoosist kasutades glükoosi isomeraasi ja sahharoosi inversioonist. | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur13.2.3 | Fructose | Fructose as purified crystalline powder. It is obtained from glucose in glucose syrup by the use of glucose isomerase and from sucrose inversion. | Total sugars, calculated as sucrose
13.2.4 | Glükoosisiirup | Glükoosisiirup on tärklisest hüdrolüüsil saadud toidusahhariidide puhastatud ja kontsentreeritud vesilahus. | Üldsuhkur | Niiskusesisaldus, kui > 30 %13.2.4 | Glucose syrup | Glucose syrup is a purified and concentrated aqueous solution of nutritive saccharides obtained through hydrolysis from starch. | Total sugars | Moisture if > 30 %
13.2.5 | Glükoosimelass | Toode, mis saadakse glükoosisiirupi rafineerimisel. | Üldsuhkur13.2.5 | Glucose molasses | Product produced during refining process of glucose syrups. | Total sugars
13.2.6 | Ksüloos | Puidust ekstraheeritud suhkur. |  13.2.6 | Xylose | Sugar extracted from wood. |  
13.2.7 | Laktuloos | Poolsünteetiline disahhariid (4-O-D-galaktopüranosüül-D-fruktoos), mis saadakse glükoosi fruktoosiks isomeerimisel tekkinud laktoosist. Esineb kuumtöödeldud piimas ja piimatoodetes. | Laktuloos13.2.7 | Lactulose | Semi-synthetic disaccharide (4-O-D-Galactopyranosyl-D-fructose) obtained from lactose through the isomerisation of glucose to fructose. Present in heat treated milk and milk products. | Lactulose
13.2.8 | Glükosamiin (Kitosamiin) | Aminosuhkur (monosahhariid), mis on polüsahhariidide kitosaani ja kitiini struktuuri osa. Saadakse koorikloomade või muude lülijalgsete eksoskeleti hüdrolüüsil või terade (nt maisi või nisu) kääritamisel. | Naatrium või kaalium, vajaduse korral | „veeloomadest” või „kääritamise tulemusena”, vajaduse korral13.2.8 | Glucosamine (Chitosamine) | Amino sugar (monosaccharide) being part of the structure of the polysaccharides chitosan and chitin. Produced by the hydrolysis of crustacean and other arthropods exoskeletons or by fermentation of a grain such as corn or wheat. | Sodium or Potassium, as applicable | ‘from aquatic animals’ or ‘from fermentation’, as appropriate
13.3.1 | Tärklis  (37) | Tärklis | Tärklis13.3.1 | Starch  (37) | Starch. | Starch
13.3.2 | Tärklis  (37) , eelpaisutatud | Toode, mis koosneb kuumtöötlemise abil paisutatud tärklisest. | Tärklis13.3.2 | Starch  (37) , pre-gelatinised | Product consisting of starch expanded by heat treatment. | Starch
13.3.3 | Tärklisesegu  (37) | Toode, mis koosneb eri taimedest saadud looduslikust või modifitseeritud tärklisest. | Tärklis13.3.3 | Starch  (37) mixture | Product consisting of native and/or modified food starch obtained from different botanical sources. | Starch
13.3.4 | Tärklise  (37) hüdrolüsaatide kook | Tärklise hüdrolüüsil saadud vedeliku filtreerimisel saadud toode, mis koosneb proteiinist, tärklisest, polüsahhariididest, rasvast, õlist ja filterainetest (nt kobediatomiit, puidukiud) | Niiskusesisaldus, kui < 25 % või > 45 % | Kui niiskusesisaldus on < 25 %: | — | Toorrasv | — | Toorproteiin13.3.4 | Starch  (37) hydrolysates cake | Product from starch hydrolysis liquor filtration which consists of the following: protein, starch, polysaccharides, fat, oil and filter aid (e.g. diatomaceous earth, wood fibre). | Moisture if < 25 % or > 45 % | If moisture < 25 %: | — | Crude fat | — | Crude protein
13.3.5 | Dekstriin | Dekstriin on osaliselt happega hüdrolüüsitud tärklis. |  13.3.5 | Dextrin | Dextrin is partially acid hydrolysed starch. |  
13.3.6 | Maltodekstriin | Maltodekstriin on osaliselt hüdrolüüsitud tärklis. |  13.3.6 | Maltodextrin | Maltodextrin is the partially hydrolysed starch |  
13.4.1 | Polüdekstroos | Korrapäratult seotud glükoosipolümeer, mida saadakse D-glükoosist termilise polümerisatsiooniga. |  13.4.1 | Polydextrose | Randomly bonded bulk polymer of glucose produced by thermal polymerisation of D-Glucose. |  
13.5.1 | Polüoolid | Toode, mis saadakse hüdrogeenimise või kääritamisega, koosneb redutseeritud mono-, di- või oligosahhariididest või polüsahhariididest. |  13.5.1 | Polyols | Product obtained by hydrogenation or fermentation and consisting of reduced mono, di- or oligosaccharides or polysaccharides. |  
13.5.2 | Isomalt | Suhkrualkohol, mis saadakse sahharoosist pärast ensüümidega töötlemist ja hüdrogeenimist. |  13.5.2 | Isomalt | Sugar alcohol obtained from sucrose after enzymatic conversion and hydrogenation. |  
13.5.3 | Mannitool | Toode, mis saadakse hüdrogeenimise või kääritamisega, koosneb redutseeritud glükoosist ja/või fruktoosist. |  13.5.3 | Mannitol | Product obtained by hydrogenation or fermentation and consisting of reduced glucose and/or fructose. |  
13.5.4 | Ksülitool | Toode, mis saadakse ksüloosi hüdrogeenimisel ja kääritamisel. |  13.5.4 | Xylitol | Product obtained by hydrogenation and fermentation of xylose. |  
13.5.5 | Sorbitool | Toode, mis saadakse glükoosi hüdrogeenimisel. |  13.5.5 | Sorbitol | Product obtained by hydrogenation of glucose |  
13.6.1 | Keemilisel rafineerimisel saadavad happelised õlid  (38) | Toode, mis saadakse taimsete või loomsete õlide ja rasvade happesuse vähendamisel leelisega, mille järgneb hapestamine ja vesifaasi eraldamine. Toode sisaldab vabu rasvhappeid, õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, letsitiini ja kiude. | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 1 %13.6.1 | Acid oils from chemical refining  (38) | Product obtained during the deacidification of oils and fats of vegetable or animal origin by means of alkali, followed by an acidulation with subsequent separation of the aqueous phase, containing free fatty acids, oils or fats and natural components of seeds, fruits or animal tissues such as mono-, and diglycerides, lecithin and fibres. | Crude fat | Moisture if > 1 %
13.6.2 | Glütserooliga esterdatud rasvhapped  (39) | Glütseriidid, mis saadakse rasvhapete esterdamisel glütserooliga. Võivad hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit. | Niiskusesisaldus, kui > 1 % | Toorrasv | Nikkel, kui > 20 ppm13.6.2 | Fatty acids esterified with glycerol  (39) | Glycerides obtained by esterification of glycerol with fatty acids. May contain up to 50 ppm Nickel from hydrogenation. | Moisture if > 1 % | Crude fat | Nickel if > 20 ppm
13.6.3 | Rasvhapete mono-, di- ja triglütseriidid  (39) | Toode koosneb rasvhapete ja glütserooli mono-, di- ja triestrite segudest. | Võib sisaldada vähesel määral vabu rasvhappeid ja glütserooli. | Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit | Toorrasv | Nikkel, kui > 20 ppm13.6.3 | Mono di and tri glycerides of fatty acids  (39) | Product consisting of mixtures of mono-, di- and triesters of glycerol with fatty acids. | They may contain small amounts of free fatty acids and glycerol. | May contain up to 50 ppm Nickel from hydrogenation. | Crude fat | Nickel if > 20 ppm
13.6.4 | Rasvhapete soolad  (39) | Toode, mis saadakse vähemalt nelja süsinikuaatomit sisaldavate rasvhapete reageerimisel kaltsiumi-, magneesiumi-, naatriumi- ja kaaliumihüdroksiidide, -oksiidide või -sooladega. | Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit | Toorrasv (pärast hüdrolüüsi) | Niiskus | Ca, Na, K või Mg (vajaduse korral) | Nikkel, kui > 20 ppm13.6.4 | Salts of fatty acids  (39) | Product obtained by reaction of fatty acids with at least four carbon atoms with calcium, magnesium, sodium or potassium hydroxides, oxides or salts. | May contain up to 50 ppm Nickel from hydrogenation. | Crude fat (after hydrolysis) | Moisture | Ca or Na or K or Mg (when appropriate) | Nickel if > 20 ppm
13.6.5 | Füüsikalise rafineerimise tulemusena saadavad rasvhapete destillaadid  (38) | Toode, mis saadakse taimsete või loomsete õlide ja rasvade happesuse vähendamisel destilleerimise teel. Toode sisaldab vabu rasvhappeid, õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, steroole ja tokoferoole. | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 1 %13.6.5 | Fatty acid distillates from physical refining  (38) | Product obtained during the deacidification of oils and fats of vegetable or animal origin by means of distillation containing free fatty acids, oils or fats and natural components of seeds, fruits or animal tissues such as mono- and diglycerides, sterols and tocopherols. | Crude fat | Moisture if > 1 %
13.6.6 | Lõhustamise tulemusena saadud toorrasvhapped  (38) | Toode, mis saadakse õlide/rasvade lõhustamisel. Määratluse kohaselt koosneb toorrasvhapetest C6–C24, mis on alifaatsed, lineaarsed, küllastunud või küllastamata monokarboksüülhapped. Võivad hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 1 % | Nikkel, kui > 20 ppm13.6.6 | Crude fatty acids from splitting  (38) | Product obtained by oil/fat splitting. By definition it consists of crude fatty acids C6-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic, saturated and unsaturated. May contain up to 50 ppm Nickel from hydrogenation. | Crude fat | Moisture if > 1 % | Nickel if > 20 ppm
13.6.7 | Lõhustamise tulemusena saadud puhtad destilleeritud rasvhapped  (38) | Toode saadakse õlide/rasvade lõhustamisel saadud toorrasvhapete destilleerimisel, võib olla ka hüdrogeenitud. Määratluse kohaselt koosneb puhastest destilleeritud rasvhapetest C6–C24, mis on alifaatsed, lineaarsed, küllastunud või küllastamata monokarboksüülhapped. | Võivad hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit | Toorrasv | Niiskusesisaldus, kui > 1 % | Nikkel, kui > 20 ppm13.6.7 | Pure distilled fatty acids from splitting  (38) | Product obtained by the distillation of crude fatty acids from oil/fat splitting potentially plus hydrogenation. By definition it consists of pure distilled fatty acids C6-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic, saturated and unsaturated. | May contain up to 50 ppm Nickel from hydrogenation | Crude fat | Moisture if > 1 % | Nickel if > 20 ppm
13.6.8 | Seebirasvad  (38) | Toode, mis saadakse taimsete õlide ja rasvade happesuse vähendamisel kaltsium-, magneesium-, naatrium- või kaaliumhüdroksiidi vesilahuse abil. Toode sisaldab rasvhapete soolasid, õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, letsitiini ja kiude. | Niiskusesisaldus, kui < 40 ja > 50 % | Ca, Na, K või Mg (vajaduse korral)13.6.8 | Soap stocks  (38) | Product obtained during the deacidification of vegetable oils and fats by means of aqueous calcium, magnesium, sodium or potassium hydroxide solution, containing salts of fatty acids, oils or fats and natural components of seeds, fruits or animal tissues such as mono- and diglycerides, lecithin and fibres. | Moisture if < 40 and > 50 % | Ca or Na or K or Mg, as appropriate
13.6.9 | Orgaaniliste hapetega esterdatud rasvhapete mono- ja diglütseriidid  (39)  (40) | Orgaaniliste hapetega esterdatud rasvhapete mono- ja triglütseriidid, mis sisaldavad vähemalt nelja süsinikuaatomit. | Toorrasv13.6.9 | Mono- and diglycerides of fatty acids esterified with organic acids  (39)  (40) | Mono- and diglycerides of fatty acids with at least four carbon atoms esterified with organic acids. | Crude fat
13.6.10 | Rasvhapete sahharoosestrid  (39) | Sahharoosi ja rasvhapete estrid | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Toorrasv13.6.10 | Sucrose esters of fatty acids  (39) | Esters of sachharose and fatty acids. | Total sugars, calculated as sucrose | Crude fat
13.6.11 | Rasvhapete sahharoglütseriidid  (39) | Sahharoosestrite ja rasvhapete mono- ja diglütseriidide segu | Sahharoosina väljendatud üldsuhkur | Toorrasv13.6.11 | Sucroglycerides of fatty acids  (39) | Mixture of esters of saccharose and mono and di-glycerides of fatty acids. | Total sugars, calculated as sucrose | Crude fat
13.8.1 | Toorglütserool | Kõrvalsaadus, mis saadakse järgmisest: | — | õli/rasva lõhustamise õlikeemiline protsess rasvhapete ja glütseroolivee saamiseks, selle järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks või looduslike õlide/rasvade ümberesterdamine (võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli) rasvhapete metüülestrite ja glütseroolivee saamiseks, millele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks; | — | biodiislikütuse tootmine (rasvhapete metüül-või etüülestrid) määratlemata taimsete ja loomsete õlide ja rasvade ümberesterdamise teel. Glütserool võib sisaldada mineraal- ja orgaanilisi soolasid (kuni 7,5 %). | Võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli ja kuni 4 % muud orgaanilist ainet kui glütserooli (MONG), mis koosneb rasvhapete metüülestritest, rasvhapete etüülestritest, vabadest rasvhapetest ja glütseriididest; | — | taimsete või loomsete õlide/rasvade seebistamine tavaliselt leeliste/leelismuldadega, seebi saamiseks. | Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit. | Glütserool | Kaalium, kui > 1,5 % | Naatrium, kui > 1,5 % | Nikkel, kui > 20 ppm13.8.1 | Glycerine, crude | By-product obtained from: | — | the oleochemical process of oil/fat splitting to obtain fatty acids and sweet water, followed by concentration of the sweet water to get crude glycerol or by transesterification (may contain up to 0,5 % methanol) of natural oils/fats to obtain fatty acid methyl esters and sweet water, followed by concentration of the sweet water to get crude glycerol; | — | the production of biodiesel (methyl or ethyl esters of fatty acids) by transesterification of oils and fats of unspecified vegetable and animal origin. Mineral and organic salts might remain in the glycerine (up to 7,5 %). | May contain up to 0,5 % Methanol and up to 4 % of Matter Organic Non Glycerol (MONG) comprising of Fatty Acid Methyl Esters, Fatty Acid Ethyl Esters, Free Fatty Acids and Glycerides; | — | saponifications of oils/fats of vegetable or animal origin, normally with alkali/alkaline earths, to obtain soaps. | May contain up to 50 ppm Nickel from hydrogenation. | Glycerol | Potassium if > 1,5 % | Sodium if > 1,5 % | Nickel if > 20 ppm
13.8.2 | Glütserool | Toode, mis saadakse järgmisest: | — | a) õlikeemiline protsess, milles õli/rasva lõhustamisele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine ja rafineerimine destilleerimise (vt B osa, töötlemisviiside sõnastik, kanne 20) või ioonvahetusprotsessi teel; b) looduslike õlide/rasvade ümberesterdamine rasvhapete metüülestrite ja glütseroolivee saamiseks, millele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks ning rafineerimine destilleerimise või ioonvahetusprotsessi teel; | — | biodiislikütuse tootmine (rasvhapete metüül- või etüülestrid) määratlemata taimsete ja loomsete õlide ja rasvade ümberesterdamisel, seejärel glütserool rafineeritakse. Minimaalne glütseroolisisaldus: 99 % kuivainest. | — | taimsete või loomsete õlide/rasvade leeline hüdrolüüs tavaliselt leeliste/leelismuldadega, seebi saamiseks, sellele järgneb toorglütserooli rafineerimine ja destilleerimine. | Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit | Glütserool, kui < 99 % kuivainest | Naatrium, kui > 0,1 % | Kaalium, kui > 0,1 % | Nikkel, kui > 20 ppm13.8.2 | Glycerine | Product obtained from: | — | the oleochemical process of (a) oil/fat splitting followed by concentration of sweet waters and refining by distillation (see part B, glossary of processes, entry 20) or ion-exchange process; (b) transesterification of natural oils/fats to obtain fatty acid methyl esters and crude sweet water, followed by concentration of the sweet water to get crude glycerol and refining by distillation or ion-exchange process; | — | the production of biodiesel (methyl or ethyl esters of fatty acids) by transesterification of oils and fats of unspecified vegetable and animal origin with subsequent refining of the glycerine. Minimum Glycerol content: 99 % of dry matter; | — | saponifications of oils/fats of vegetable or animal origin, normally with alkali/alkaline earths, to obtain soaps, followed by refining of crude Glycerol and distillation. | May contain up to 50 ppm Nickel from hydrogenation. | Glycerol if < 99 % on dry matter basis | Sodium if > 0,1 % | Potassium if > 0,1 % | Nickel if > 20 ppm
13.9.1 | Metüülsulfonüülmetaan | Sünteetiliselt saadav orgaaniline väävliühend ((CH3)2SO2), identne taimedes looduslikult esineva ühendiga. | Väävel13.9.1 | Methyl sulphonyl methane | Organo-sulfur compound ((CH3)2SO2) obtained by synthetic way which is identical to the naturally occurring source in plants. | Sulphur
13.10.1 | Turvas | Toode, mis tekib taimede (peamiselt turbasambla) looduslikul lagunemisel anaeroobses ja vähetoitelises keskkonnas. | Toorkiud13.10.1 | Peat | Product from the natural decomposition of plant (mainly sphagnum) in anaerobic and oligotrophic environment. | Crude Fibre
13.10.2 | Leonardiit | Toode on fenoolsete süsivesinike looduslik mineraalainekompleks (kasutatakse ka nimetust „humaat”), mis tekib orgaanilise aine lagunemisel miljonite aastate jooksul | Toorkiud13.10.2 | Leonardite | Product that is a naturally occurring mineral complex of phenolic hydrocarbons, also known as humate, which originates from the decomposition of organic matter over the course of millions of years. | Crude Fibre
13.11.1 | Propüleenglükool; [1,2-propaandiool; [propaan-1,2-diool] | Orgaaniline ühend (diool või topeltalkohol) valemiga C3H8O2. Kergelt magusa maitsega viskoosne vedelik, hügroskoopne, seguneb vee, atsetooni ja kloroformiga. Võib sisaldada kuni 0,3 % propüleenglükooli. | Propüleenglükool13.11.1 | Propylene glycol; [1,2-propanediol; [propane-1,2-diol] | Organic compound (a diol or double alcohol) with formula C3H8O2. It is a viscous liquid with a faintly sweet taste, hygroscopic and miscible with water, acetone, and chloroform. May contain up to 0,3 % di propylene glycol. | Propylene glycol
13.11.2 | Propüleenglükooli ja rasvhapete monoestrid  (39) | Propüleenglükooli ja rasvhapete monoestrid, eraldi või segudes diestritega. | Propüleenglükool | Toorrasv13.11.2 | Mono-esters of propylene glycol and fatty acids  (39) | Mono-esters of propylene glycol and fatty acids, alone or in mixtures with diesters. | Propylene glycol | Crude fat
(1)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.(1)  OJ L 35, 8.2.2005, p. 1.
(2)  ALARA: As Low As Reasonable Achievable (nii väike kui mõistlike vahenditega saavutatav).(2)  As Low As Reasonably Achievable.
(3)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.(3)  OJ L 140, 30.5.2002, p. 10.
(4)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.(4)  OJ L 70, 16.3.2005, p. 1.
(5)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.(5)  OJ L 268, 18.10.2003, p. 29.
(6)  Erandina sellest kohustusest ei ole töötlemisviisi „kuivatamine” lisamine kohustuslik.(6)  By derogation from this obligation, for the process ‘drying’ it may be added.
(7)  Vajaduse korral võib saksa keeles sõna „Konzentrieren” asendada sõnaga „Eindicken”; sellisel juhul on üldomaduseks „eingedickt”.(7)  In German ‘Konzentrieren’ may be replaced by ‘Eindicken’ where appropriate, in which case the common qualifier should be ‘eingedickt’.
(8)  Vajaduse korral võib inglise keeles sõna „decortication” asendada sõnaga „dehulling” või „dehusking”; sellisel juhul on üldomaduseks „dehulled” või „dehusked”.(8)  ‘Decortication’ may be replaced by ‘dehulling’ or ‘dehusking’ where appropriate, in which case the common qualifier should be ‘dehulled’ or ‘dehusked’.
(9)  Riisi puhul nimetatakse seda töötlemisviisi „kroovimiseks” ning üldnimetus on „kroovitud”.(9)  In the case of rice, this process is referred to as ‘husking’ and the common qualifier as ‘husked’.
(10)  Prantsuse keeles võib kasutada nimetust „issues”.(10)  In French the name ‘issues’ may be used.
(11)  Saksa keeles võib kasutada üldomadust „aufgeschlossen” ja üldnimetust „Quellwasser” (tärklise puhul). Taani keeles võib kasutada üldomadust „Kvęldning” ja üldnimetust „Kvęldet” (tärklise puhul).(11)  In German the qualifier ‘aufgeschlossen’ and the name ‘Quellwasser’ (referring to starch) may be used. In Danish the qualifier ‘Kvældning’ and the name ‘Kvældet’ (referring to starch) may be used.
(12)  Vajaduse korral võib prantsuse keeles mõiste „Pressage” asendada mõistega „Extraction mécanique”.(12)  In French ‘Pressage’ may be replaced by ‘Extraction mécanique’ where appropriate.
(13)  Nimetusele võib lisada teraviljaliigi.(13)  The name may be supplemented by the cereal species.
(14)  Inglise keeles võib nimetuse „maize” asemel kasutada nimetust „corn”. Sama kehtib kõikide maisitoodete kohta.(14)  Please note that ‘maize’ can either be referred to as such or as ‘corn’. This is valid for all maize products.
(15)  Kui see toode on jahvatatud väga peeneks, võib nimetusele lisada sõna „peeneteraline” või kasutada selle asemel vastavat teist nimetust.(15)  If this product has been subject to a finer milling the word ‘fine’ may be added to the name or the name may be replaced by a corresponding denomination.
(16)  Sellele nimetusele lisaks võib märkida ka terade liigi.(16)  The name may be supplemented by the grain species.
(17)  Vajaduse korral võib lisada märkuse „vähese glükosinolaadisisaldusega”, nagu see on määratletud ühenduse õigusaktides. Sama kehtib kõikide rapsiseemnetoodete kohta.(17)  The indication ‘low in glucosinolate’ as defined in Community legislation may be added, where appropriate. This is valid for all rape seed products.
(18)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.(18)  The name shall be supplemented by the plant species.
(19)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.(19)  The name shall be supplemented by the plant species.
(20)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.(20)  The name shall be supplemented by the plant species.
(21)  Nimetusele lisaks tuleb märkida ka töötlemisviis.(21)  The name must be supplemented by an indication of the nature of the treatment carried out.
(22)  Nimetusele lisaks võib märkida ka heintaime liigi.(22)  The species of forage crop may be added to the name.
(23)  Termini „jahu” asemel võib kasutada terminit „graanulid”. Nimetusele lisaks võib märkida ka kuivatamisviisi.(23)  The term ‘meal’ may be replaced by ‘pellets’. The method of drying may be added to the name.
(24)  Nimetusele tuleb lisada liigi nimi.(24)  The name shall be supplemented by the species.
(25)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.(25)  Expressions are not synonymous and differ mainly in their moisture content, respective expression to be used as appropriate.
(26)  Mõisted ei ole sünonüümid, tooted erinevad eeskätt niiskusesisalduse poolest. Kasutada tuleb asjakohast mõistet.(26)  Expressions are not synonymous and differ mainly in their moisture content, respective expression to be used as appropriate.
(27)  Ilma et see piiraks komisjoni määruses (EL) nr 142/2011 (VIII lisa, ptk III)(ELT L 54, 26.2.2011, lk 1) sätestatud kohustuslikke nõudeid loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete veterinaarsertifikaatide ja äridokumentide suhtes, märgitakse juhul, kui kataloogi kasutatakse märgistamise eesmärgil,(27)  Without prejudice to mandatory requirements concerning commercial documents and health certificates for animal by-products and derived products as laid down in Commission Regulation (EU) No 142/2011 (Annex VIII, Chapter III) (OJ L 54, 26.2.2011, p. 1), if the catalogue is used for labelling purposes the name shall be, replaced as appropriate by
nimetuse asemel vajaduse korral:— | the animal species and
— | loomaliik ja— | the part of the animal product (e.g. liver, meat (only if skeletal muscle)), and/or
— | loomse saaduse osa, nt maks, liha (ainult skeletilihase puhul), ja/või— | the naming of the animal species not used in respect of the ban on intra-species recycling (e.g. poultry-free) or
— | loomaliigi nimi, keda ei ole liigisisese ringluse keelu tõttu kasutatud (nt linnulihavaba) võisupplemented as appropriate by
vajaduse korral lisatakse nimetusele:— | the animal species and/or
— | loomaliik ja/või— | the part of the animal product (e.g. liver, meat (only if skeletal muscle)), and/or
— | loomse saaduse osa, nt maks, liha (ainult skeletilihase puhul), ja/või— | the naming of the animal species not used in respect of the ban on intra-species recycling.
— | loomaliigi nimi, keda ei ole liigisisese ringluse keelu tõttu kasutatud.(28)  Without prejudice to mandatory requirements concerning commercial documents and health certificates for animal by-products and derived products as laid down in Regulation (EU) No 142/2011 (Annex VIII, Chapter III), if the catalogue is used for labelling purposes the name shall be supplemented as appropriate by
(28)  Ilma et see piiraks määruses (EL) nr 142/2011 (VIII lisa, ptk III) sätestatud kohustuslikke nõudeid loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete veterinaarsertifikaatide ja äridokumentide suhtes, lisatakse juhul, kui kataloogi kasutatakse märgistamise eesmärgil, nimetusele— | the animal species processed (e.g. porcine, ruminant, avian) and/or
— | töödeldud loomaliik (nt siga, mäletsejaline, lind) ja/või— | the material processed (e.g. bone) and/or
— | töödeldud materjal (nt kondid) ja/või— | the process used (e.g. defatted, refined) and/or
— | kasutatud töötlemisiis (nt rasvatustamine, rafineerimine) ja/või— | the naming of the animal species not used in respect of the ban on intra-species recycling (e.g. poultry-free).
— | loomaliigi nimi, keda ei ole liigisisese ringluse keelu tõttu kasutatud (nt linnulihavaba).(29)  The name shall be supplemented by the species.
(29)  Nimetusele lisada liigi nimi.(30)  The name shall be supplemented by the species when produced from farmed fish.
(30)  Tehistingimustes kasvatatud kala puhul tuleb nimetusele lisada liigi nimi.(31)  The nature of the source may be indicated additionally in the name or replace it.
(31)  Lisaks sellele nimetusele või selle asemel võib märkida loodusliku materjali nimetuse.(32)  The name shall be amended or supplemented to specify the organic acid.
(32)  Nimetust tuleb muuta või täiendada, et täpsustada orgaanilist hapet.(33)  The manufacturing process may be included in the name.
(33)  Nimetuses võib märkida ka tootmisprotsessi.(34)  The cells of the micro-organisms have been inactivated or killed.
(34)  Mikroorganismide rakud on inaktiveeritud või elutud.(35)  The usage name of yeast strains may vary from the scientific taxonomy, therefore, synonyms of the yeast strains listed could also be used.
(35)  Pärmitüve kohta kasutatav nimetus võib erineda teaduslikust taksonoomiast, seetõttu võib kasutada ka pärmitüvede loetletud sünonüüme.(36)  The name shall be supplemented by the fruit, vegetable, plant, spices and herbs species, as applicable.
(36)  Nimetusele tuleb vajaduse korral lisada puuvilja-, köögivilja-, taime-, vürtsi- ja maitsetaimeliik.(37)  The name shall be supplemented by the indication of the botanical origin.
(37)  Nimetusele tuleb lisada märge botaanilise päritolu kohta.(38)  The name shall be supplemented by the indication of the botanical or animal origin.
(38)  Nimetusele tuleb lisada märge botaanilise või loomse päritolu kohta.(39)  The name shall be amended or supplemented to specify the fatty acids used.
(39)  Nimetust tuleb muuta või täiendada, et täpsustada kasutatud rasvhapet.(40)  The name shall be amended or supplemented to specify the organic acid.
(40)  Nimetust tuleb muuta või täiendada, et täpsustada orgaanilist hapet.