EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E1002

Acción Común 2006/1002/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Acción Común 2001/554/PESC relativa a la creación de un Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea

OJ L 409, 30.12.2006, p. 184–191 (EL)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 183–190 (SK)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 181–188 (CS, DE, EN, LV, HU, PL, PT, FI, SV)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 182–189 (ES, DA, ET, LT, MT)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 173–178 (FR)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 155–161 (IT)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 151–156 (SL)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 158–163 (NL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 79 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 79 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 65 - 66

No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2014; derogado por 32014D0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/1002/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

79


32006E1002


L 409/181

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2006/1002/ОВППС НА СЪВЕТА

от 21 декември 2006 година

за изменение на Съвместно действие 2001/554/ОВППС за установяване на Европейски институт за изследване на сигурността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 юли 2001 г. Съветът прие Съвместно действие 2001/554/ОВППС за създаване на Европейски институт за изследване на сигурността (1).

(2)

На 28 юли 2006 г. съгласно член 19 от същото съвместно действие, Генералният секретар/Върховният представител представи доклад за изпълнението на съвместното действие с оглед евентуалното му преразглеждане.

(3)

На 22 септември 2006 г. Комитетът по политика и сигурност (КПС), упражняващ политически надзор на дейностите на института взе под внимание този доклад и препоръча на Съвета да измени съвместното действие в тази светлина.

(4)

Следователно Съвместно действие 2001/554/ОВППС трябва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2001/554/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Мисия

Институтът допринася за развитието на ОВППС, и по-специално за Европейската политика за сигурност и отбрана, в съответствие с Европейската стратегия за сигурност. За тази цел той провежда академични изследвания и политически анализи, организира семинари и предоставя информация в тази област. Работата на Института, inter alia, следва да допринесе за трансатлантическия диалог. Той следва да инициира мрежа за обмен с други изследователски институти и тинк-танк групи във и извън Европейския съюз. Резултатите от работата на Института се разпространяват възможно най-широко, с изключение на класифицираната информация, за която се прилагат регламентите за сигурност на Съвета, приети с Решение 2001/264/ЕО (2).

2.

Член 5, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Решенията на Управителния съвет се вземат с гласуване от представителите на държавите-членки с квалифицирано мнозинство, като гласовете се претеглят в съответствие с третата алинея от член 23, параграф 2 от Договора, без да се накърнява член 12, параграф 2 от настоящото съвместно действие. Управителният съвет приема свой процедурен правилник.“

3.

В член 6 се добавя следният параграф 3а:

„3а.   По решение на Управителния съвет и като се отчетат финансовите последствия, след приемането на годишния бюджет с единодушие на представителите на държавите-членки, директорът може да бъде подпомаган от заместник-директор, особено в изпълнението на задачите на института, описани в член 2.

Директорът назначава заместник-директор след одобрение от страна на Управителния съвет. Заместник-директорът се назначава за период от 3 години с възможност за продължение с още един тригодишен мандат.“

4.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Персонал

1.   Персоналът на Института, който се състои от научни работници и административен персонал, има статута на персонал, нает по договор, и се набира сред гражданите на държавите-членки.

2.   Научните работници и заместник-директорът се наемат въз основа на заслугите и академичната им експертиза в областта на ОВППС, и по-специално Европейската политика за сигурност и отбрана, чрез честни и прозрачни конкурсни процедури.“

5.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Работна програма

1.   До 30 септември всяка година директорът съставя проект на работна програма за следващата година, придружена от показателни дългосрочни перспективи за следващите години, и я представя на Управителния съвет.

2.   До 30 ноември всяка година Управителният съвет одобрява годишната работна програма.“

6.

Член 11, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Приходите на Института се състоят от вноски на държавите-членки съгласно брутния им национален приход. Със съгласието на директора Инситутът може да приеме допълнителни вноски от отделни държави-членки или от други източници за специфични дейности.“

7.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Бюджетна процедура

1.   До 30 септември всяка година директорът представя на Управителния съвет годишен проектобюджет за Института, включващ административни разходи, разходи по изпълнението на дейностите и очакваните приходи за следващата финансова година.

2.   До 30 ноември всяка година Управителният съвет приема годишния бюджет на Института с единодушие на представителите на държавите-членки.

3.   В случай на неизбежни, изключителни или непредвидени обстоятелства директорът може да предложи на Управителния съвет изменение на бюджета. Като отчита спешността, Управителният съвет приема изменения бюджет с единодушие на представителите на държавите-членки.“

8.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Временно назначаване

1.   Със съгласието на директора, за ограничени периоди от време, могат да бъдат канени научни работници в Института от държавите-членки и от трети страни, за да участват в дейностите на Института, описани в член 2.

2.   Със съгласието на директора експерти от държавите-членки и служители на европейски институции и агенции могат да бъдат назначавани към Института за определен период от време или на позиции в организационната структура на Института, или по определени задачи и проекти.

3.   В интерес на службата членове на персонала на Института могат да бъдат изпращани за определен период от време на позиции извън Института в съответствие с разпоредбите за персонала на Института.

4.   Процедурите, свързани с временните назначения, се приемат от Управителния съвет по предложение на директора.“

9.

Добавя се следният член:

„Член 18а

Асоцииране на Комисията

Комисията е тясно асоциирана към работата на Института. Институтът установява, ако е необходимо, работни връзки с Комисията с оглед обмен на специализирани познания и съвети в областите от взаимен интерес.“

10.

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Отчитане

До 31 юли 2011 г. най-късно Генералният секретар/Върховният представител трябва да представи доклад на Съвета за функционирането на Института, при необходимост придружен от подходящи препоръки с оглед по-нататъшното му развитие.“

11.

В член 20, параграфи 1, 2, 4 и 5 се заличават.

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2005/952/ЕО (ОВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).“


Top