EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1959-1962_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1959-1962

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

DA

 

I - 1959-1962

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1959 P 005 0107
 

31959S0003

 

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 3/59 af 21. januar 1959 om betegnelsen for regningsenheden i Den høje Myndigheds beslutninger, henstillinger, udtalelser og bekendtgørelser

3

 
1959 P 005 0108
 

31959S0004

 

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 4/59 af 21. januar 1959 om ændring af beslutning nr. 2/52 om betingelserne for påligning og opkrævning af de i traktatens artikler 49 og 50 omhandlede afgifter

4

 
1959 P 005 0109
 

31959S0005

 

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 5/59 af 21. januar 1959 om muligheden for betalingshenstand med afgiftsbeløb for kulminevirksomheder

5

 
1959 P 011 0221
 

31959L0221

 

Direktiver om fastsættelse af grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling

7

 
1959 P 015 0298
 

31959R0002

 

EURATOM Kommissionen: Forordning nr. 2 om fastlæggelsen af nærmere regler for foretagelse af de i artikel 78 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab foreskrevne anmeldelser

22

 
1959 P 022 0431
 

41959A0409(01)

 

EKSF: Anden tillægsaftale til aftalen af 21. marts 1955 vedrørende oprettelse af direkte internationale jernbanetariffer

24

 
1959 P 030 0578
 

31959S0027

 

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 27/59 af 29. april 1959 om supplering af beslutning nr. 3/58 af 18. marts 1958 om pristilpasning ved salg af kul på det fælles marked

25

 
1959 P 034 0651
 

31959R0008

 

Euratom Kommissionen: Forordning nr. 8 om fastsættelse af arten og rækkevidden af de i artikel 79 i traktaten omhandlede forpligtelser

26

 
1959 P 046 0861
 

31959Q0801

 

EØF/EURATOM Rådet: Vedtægter for kontrolkommissionen

35

 
1960 P 007 0147
 

31960L0201

 

Rådets direktiver til fastsættelse af bestemmelser om gradvis gennemførelse af etableringsretten i de oversøiske lande og territorier og de franske oversøiske departementer

37

 
1960 P 012 0482
 

31960R0009(01)

 

Euratom Rådet: Forordning nr. 9 om fastsættelse af koncentrationen i de malme, der er omhandlet i artikel 197, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab

41

 
1960 P 031 0764
 

31960D0301P0764

 

EØF Rådet: Beslutning om koordinering af medlemsstaternes konjunkturpolitik

42

 
1960 P 032 0776
 

31960D0511

 

Euratom Kommissionen: Beslutning om fastsættelse af datoen, på hvilken Euratoms forsyningsagentur skal træde i funktion og om godkendelse af den af Agenturet den 5. maj 1960 udstedte forordning vedrørende sammenholdelse af tilbud og ordre på malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

43

 
1960 P 032 0777
 

31960R0511

 

Euratom Forsyningsagentur: Forordning om Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur, der bestemmer de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

44

 
1960 P 043 0919
 

31960D0712

 

EØF Rådet: Afgørelse om anvendelsen af traktatens bestemmelser om kapitalbevægelser på Algeriet og de franske oversøiske departementer

46

 
1960 P 043 0921
 

31960L0921

 

EØF Rådet: Første direktiv til gennemførelse af traktatens artikel 67

47

 
1960 P 052 1121
 

31960R0011

 

EØF Rådet: Forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79 stk, (3), i traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab

56

 
1960 P 056 1201
 

31960Q0802

 

EØF Rådet: Vedtægt for Udvalget for Den europæiske Socialfond

61

 
1960 P 066 1339
 

31960D1027(01)

 

EØF: Rådets afgørelse om oprettelse af en arbejdsgruppe til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikring, garantier og finanskreditter

63

 
1961 P 007 0071
 

31961R0007

 

EØF Rådet: Forordning nr. 7 a om optagelse af visse varer i listen i bilag II til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab

65

 
1961 P 018 0469
 

31961K0001

 

EKSF Høje Myndighed: Henstilling nr. 1-61 af 1. marts 1961 til medlemsstaternes regeringer om offentliggørelse eller bekendtgørelse af tariffer, priser og tarifbestemmelser for transport af kul og stål

66

 
1961 P 065 1173
 

31961D1009

 

Euratom Rådet: Beslutning om oprettelse af fællesforetagendet »Société d'énergie nucléaire franco- belge des Ardennes«

68

 
1961 P 071 1273
 

31961D1104(01)

 

EØF: Rådets beslutning (EØF) af 9. oktober 1961 om en konsultationsprocedure ved forhandling af aftaler om handelsforbindelser mellem medlemsstaterne og tredjelande og ved ændringer i liberaliseringsniveauet over for tredjelande

79

 
1961 P 071 1274
 

31961D1104(02)

 

EØF: Rådets beslutning (EØF) af 9. oktober 1961 om ensartede gyldighedsperioder for handelsaftaler med tredjelande

80

 
1962 P 013 0204
 

31962R0017

 

EØF Rådet: Forordning nr. 17: Første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikler 85 og 86

81

 
1962 P 020 0376
 

31962D0002

 

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 2/62 af 8. marts 1962 om ændring af beslutning nr. 33/56 af 21. november 1956 om de indberetninger, der skal indgives af virksomheder inden for stålindustrien om deklasserede stålvarer og stålvarer af anden sortering

88

 
1962 P 023 0720
 

31962D0403(01)

 

EØF: Rådets beslutning om indførelse af en fremgangsmåde til forudgående undersøgelse og forhandling om visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som medlemsstaterne påtænker at udstede på transportområdet

90

 
1962 P 030 0965
 

31962R0023

 

EØF Rådet: Forordning nr. 23 om den gradvise oprettelse af en fælles markedsordning for frugt og grønsager

91

 
1962 P 030 0989
 

31962R0024

 

EØF Rådet: Forordning nr. 24 om den gradvise oprettelse af en fælles markedsordning for vin

116

 
1962 P 030 0991
 

31962R0025

 

EØF Rådet: Forordning nr. 25 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

118

 
1962 P 030 0993
 

31962R0026

 

EØF Rådet: Forordning nr. 26 om anvendelse af visse konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer

120

 
1962 P 032 1064
 

31962D0430(05)

 

EØF: Rådets afgørelse (ændring af Det monetære Udvalgs regler)

122

 
1962 P 035 1118
 

31962R0027

 

EØF: Kommissionens forordning nr. 27. Første forordning om gennemførelse af Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962

123

 
1962 P 045 1385
 

31962R0031

 

EØF/EURATOM Rådet: Forordning nr. 31 (EØF), nr.11 (EURATOM) om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsvilkårene for de øvrige ansatte i Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab

126

 
1962 P 053 1571
 

31962R0049

 

EØF: Rådets forordning nr. 49 om ændring af begyndelsestidspunktet for anvendelsen af visse foranstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik

178

 
1962 P 054 1591
 

31962R0056

 

EØF: Rådets forordning nr. 56 om støtte til produktion af og handel med kartofler bestemt til kartoffelmelsfabrikation og til produktion af og handel med kartoffelmel

179

 
1962 P 056 1606
 

31962R0058

 

EØF: Kommissionens forordning nr. 58 om fastsættelse af fælles kvalitetsnormer for visse produkter i bilag I B til forordning nr. 23 om den gradvise oprettelse af en fælles markedsordning for frugt og grønsager

180

 
1962 P 057 1633
 

31962L1633

 

Euratom Rådet: Direktiv om ændring af bilag 1 og 3 i direktiver til fastsættelse af grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling

202

 
1962 P 057 1650
 

31962L0302

 

Euratom Rådet: direktiv om fri adgang til kvalificerede stillinger inden for kerneenergiens område

217

 
1962 P 058 1655
 

31962R0059

 

EØF: Rådets forordning nr. 59 om ændring af forordning nr. 17

220

 
1962 P 062 1713
 

31962R0013

 

EØF/EURATOM/EKSF: Rådenes Nr. 62/EØF, Nr. 13/Euratom forordning om lønningsregulativ for medlemmerne af Domstolen

221

 
1962 P 062 1724
 

31962R0063

 

EØF: Rådets forordning nr. 63 om lønningsregulativ for medlemmerne af Kommissionen

225

 
1962 P 062 1730
 

31962R0014

 

EURATOM: Rådets forordning nr. 14 om lønningsregulativet for medlemmerne af Kommissionen

229

 
1962 P 062 1734
 

31962S0719

 

Beslutning vedrørende fastsættelse af lønningsforholdene for medlemmerne af Den høje Myndighed

233

 
1962 P 070 2005
 

31962L2005

 

EØF: Rådets første direktiv om fastsættelse af visse regler for den internationale transport (erhvervsmæssig godstransport ad landevej)

237

 
1962 P 090 2353
 

31962D1005(01)

 

EØF: Rådets beslutning om et arbejdsprogram for den fælles handelspolitik

239

 
1962 P 106 2553
 

31962R0129

 

EØF: Rådets forordning nr. 129 om regningsenhedens værdi og de vekselkurser, der skal anvendes inden for den fælles landbrugspolitiks rammer

243

 
1962 P 111 2604
 

31962R0134

 

EØF: Kommissionens forordning nr. 134 om høst- og beholdningsanmeldelser for så vidt angår vin

245

 
1962 P 115 2645
 

31962L2645

 

EØF: Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes retsforskrifter om farvestoffer, som må anvendes i levnedsmidler

248

 
1962 P 124 2751
 

31962R0141

 

EØF: Rådets forordning nr. 141 om ikke-anvendelse af Rådets forordning nr. 17 på transportsektoren

258

 
1962 P 127 2789
 

31962R0143

 

EØF: Kommissionens forordning nr. 143 om de første regler om oprettelse af en vinavlsmatrikel

259

 
1962 P 136 2892
 

31962D1217(02)

 

EØF: Rådets beslutning af 4. december 1962 om samordning af landbrugsstrukturpolitikken

261

Top