EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1523

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/6559

OJ L 256, 12.10.2018, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/103


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1523,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2018,

saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

on kuullut direktiivin (EU) 2016/2102 11 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä (EU) 2016/2102 säädetään julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten yhteisistä saavutettavuusvaatimuksista ja vahvistetaan vaatimukset saavutettavuusselosteista, jotka julkisen sektorin elinten on annettava siitä, ovatko niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset kyseisen direktiivin mukaisia.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että julkisen sektorin elimet antavat saavutettavuusselosteet käyttämällä komission laatimaa saavutettavuusselosteen mallia.

(3)

Jäsenvaltioita kannustetaan varmistamaan, että julkisen sektorin elimet tarkistavat ja päivittävät saavutettavuusselosteitaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.

(4)

Saavutettavuusselosteen helpon saatavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kannustettava julkisen sektorin elimiä huolehtimaan selosteensa saatavuudesta verkkosivuston jokaiselta sivulta. Selosteet voivat olla saatavilla myös mobiilisovelluksesta.

(5)

Saavutettavuusselosteen löydettävyyden ja saatavuuden lisäämiseksi ja sen tarjoamien tietojen uudelleenkäytön helpottamiseksi saavutettavuusseloste olisi, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, asetettava saataville Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY (2) tarkoitetussa koneellisesti luettavassa muodossa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan saavutettavuusselosteen malli, jota julkisen sektorin elinten on käytettävä jäsenvaltioissa ilmoittaakseen, ovatko niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimusten mukaisia; saavutettavuusselosteen malli esitetään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Selosteen muoto

Seloste on annettava saavutettavassa muodossa direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklan mukaisesti ja, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, direktiivin 2003/98/EY 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa koneellisesti luettavassa muodossa.

3 artikla

Selosteen laatiminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että selosteessa annetut lausumat direktiivissä (EU) 2016/2102 esitettyjen vaatimusten mukaisuudesta ovat paikkansapitäviä ja perustuvat jompaankumpaan seuraavista:

a)

tosiasiallinen arviointi siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset, esimerkiksi

julkisen sektorin elimen tekemä itsearviointi;

kolmannen osapuolen suorittama arviointi, esimerkiksi sertifiointi;

b)

mahdolliset muut jäsenvaltioiden asianmukaisiksi katsomat toimenpiteet, jotka antavat vastaavan varmuuden siitä, että selosteessa annetut lausumat ovat paikkansapitäviä.

2.   Selosteessa on mainittava, mitä 1 kohdassa tarkoitettua tapaa on käytetty.

4 artikla

Selosteen mukauttaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet antavat selosteissaan ainakin liitteessä olevassa 1 jaksossa pakollisina vaatimuksina esitetyn sisällön.

2.   Jäsenvaltiot voivat lisätä vaatimuksia, jotka menevät liitteessä olevassa 2 jaksossa esitettyä vapaaehtoista sisältöä pidemmälle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).


LIITE

SAAVUTETTAVUUSSELOSTEEN MALLI

Ohjeet

Julkisen sektorin elimen olisi poistettava kursivoitu teksti ja/tai muutettava sitä soveltuvin osin.

Kaikki alaviitteet olisi poistettava ennen saavutettavuusselosteen julkaisemista.

Saavutettavuusselosteen tulisi olla helposti käyttäjän löydettävissä. Linkki saavutettavuusselosteeseen pitäisi sijoittaa näkyvästi verkkosivuston etusivulle tai sen tulisi olla käytettävissä sivuston jokaiselta sivulta esimerkiksi staattisessa ylä- tai alatunnisteessa. Saatavuusselostetta varten voidaan käyttää vakio-URL-osoitetta. Mobiilisovellusten osalta seloste olisi asetettava saataville siten kuin direktiivin (EU) 2016/2102 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa esitetään. Selosteet voivat olla saatavilla myös itse mobiilisovelluksesta.

1 JAKSO

PAKOLLISTA SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

[Julkisen sektorin elimen nimi] pyrkii takaamaan [verkkosivusto(t)] [ja] [mobiilisovellukset] saavutettavuuden [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (1) täytäntöönpanemiseksi annettu kansallinen lainsäädäntö] mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee [lisää selosteen soveltamisala, esim. verkkosivusto(t)/mobiilisovellukset i , joihin selostetta sovelletaan].

Vaatimustenmukaisuustilanne ii

a) iii

[Tämä] [Nämä] [verkkosivusto(t)] [mobiilisovellukset] [täyttää] [täyttävät] [xxx iv] vaatimukset kaikilta osin.

b) v

[Tämä] [Nämä] [verkkosivusto(t)] [mobiilisovellukset] [täyttää] [täyttävät] [xxx vi] vaatimukset osittainvii. Vaatimusten [noudattamatta jättämiset)] [ja/tai] vaatimuksiin sovellettavat [poikkeukset] mainitaan jäljempänä.

c) viii

[Tämä] [Nämä] [verkkosivusto(t)] [mobiilisovellukset] [ei täytä] [eivät täytä] [xxx ix] vaatimuksia. Vaatimusten [noudattamatta jättämiset] [ja/tai] vaatimuksiin sovellettavat [poikkeukset] mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö x

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

a)

[kansallisen lainsäädännön] noudattamatta jättäminen

[Noudattamatta jättämiset verkkosivustojen/mobiilisovellusten osalta ja/tai lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia xi].

b)

kohtuuton rasite

[Lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi]

c)

sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

[Lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä].

[Ilmoita mahdollisista vaihtoehdoista, joiden osalta saavutettavuusvaatimukset täyttyvät].

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu [päivämäärä xii].

[Ilmoita noudatettu laadintatapa (ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1523 (2) 3 artiklan 1 kohta].

[Selostetta tarkistettiin viimeksi [lisää tuoreimman tarkistuksen päivämäärä xiii ]

Palaute ja yhteystiedot

[Kuvaa palautemekanismi, jonka avulla julkisen sektorin elimelle voidaan ilmoittaa siitä, etteivät saavutettavuusvaatimukset täyty, ja pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä. Lisää linkki tähän mekanismiin].

[Ilmoita yhteystiedot yhteisöistä/yksiköistä/henkilöistä (soveltuvin osin), jotka vastaavat saavutettavuudesta ja palautemekanismin kautta lähetettyjen pyyntöjen käsittelystä].

Täytäntöönpanomenettely

[Kuvaa täytäntöönpanomenettely, johon turvaudutaan, jos direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti lähetettyyn ilmoitukseen tai pyyntöön saadaan epätyydyttävä vastaus. Lisää linkki tähän menettelyyn].

[Lisää täytäntöönpanoelimen yhteystiedot].

2 JAKSO

VAPAAEHTOINEN SISÄLTÖ

Saavutettavuusselosteeseen voidaan tarvittaessa lisätä seuraava vapaaehtoinen sisältö:

1)

selvitys julkisen sektorin elimen sitoutumisesta digitaaliseen saatavuuteen, esimerkiksi

sen aikomus saavuttaa digitaalisessa saatavuudessa parempi taso kuin laissa edellytetään;

korjaavat toimenpiteet, joihin ryhdytään verkkosivustojen ja mobiilisovellusten ei-saavutettavan sisällön suhteen, ja näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu;

2)

saavutettavuusselosteen virallinen hyväksyminen (hallinnollisella tai poliittisella tasolla);

3)

verkkosivuston ja/tai mobiilisovelluksen julkaisupäivä;

4)

verkkosivuston ja/tai mobiilisovelluksen tuoreimman päivityksen päivämäärä, kun sen sisältöön on tehty merkittäviä muutoksia;

5)

linkki arviointiraporttiin, jos se on saatavilla, ja erityisesti jos verkkosivuston tai mobiilisovelluksen vaatimustenmukaisuustilanne on ”täyttää vaatimukset kaikilta osin”;

6)

vammaisille tarkoitettu puhelintuki ja avustavan teknologian käyttäjien tuki;

7)

muu tarpeelliseksi katsottu sisältö.

i

Mobiilisovellusten osalta ilmoitetaan myös versiotiedot ja päivämäärä.

ii

Valitse yksi alla olevista vaihtoehdoista a), b), c) ja poista muut.

iii

Valitse a) vain, jos kaikki standardin tai teknisen eritelmän vaatimukset täyttyvät ilman poikkeuksia.

iv

Lisää viittaus standardeihin ja/tai teknisiin eritelmiin tai viittaus direktiivin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin.

v

Valitse b), jos standardin tai teknisen eritelmän vaatimukset täyttyvät suurimmaksi osaksi mutta tietyin poikkeuksin.

vi

Lisää viittaus standardeihin ja/tai teknisiin eritelmiin tai viittaus direktiivin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin.

vii

Tämä tarkoittaa, etteivät vaatimukset täyty vielä kokonaan ja että tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta voitaisiin noudattaa kaikkia vaatimuksia.

viii

Valitse c), jos useimmat standardin tai teknisen eritelmän vaatimukset eivät täyty.

ix

Lisää viittaus standardeihin ja/tai teknisiin eritelmiin tai viittaus direktiivin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin.

x

Voidaan poistaa, jos tarpeeton.

xi

Kuvaa mahdollisuuksien mukaan teknistä erikoissanastoa välttäen, millä tavoin sisältö ei ole saatavilla, ja lisää viittaukset sovellettaviin standardien ja/tai teknisten eritelmien vaatimuksiin, jotka eivät täyty. Esimerkki:

”Asiakirjojen jakamiseen käytettävän sovelluksen sisäänkirjautumissivu ei ole täysin käyttökelpoinen näppäimistöllä (vaatimuksen nro XXX (soveltuvin osin))”

xii

Lisää päivämäärä, jona saavutettavuusseloste on laadittu tai jona sitä on myöhemmin päivitetty verkkosivustojen/mobiilisovellusten arvioinnin jälkeen. On suositeltavaa, että verkkosivustoon/sovellukseen tehtyjen merkittävien muutosten jälkeen tehdään arviointi ja selosteen päivitys.

xiii

On suositeltavaa, että saavutettavuusselosteen väitteiden paikkansapitävyys tarkistetaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. Jos tällainen tarkastelu on suoritettu ilman täydellistä arviointia verkkosivustosta/mobiilisovelluksesta, ilmoita viimeisimmän tällaisen tarkastelun päivämäärä riippumatta siitä, onko tarkastelu johtanut muutoksiin saavutettavuusselosteessa.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (EUVL L 256, 12.10.2018, s. 103).


Top