EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0306(01)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger Afgørelsenr. E7 af 27. juni 2019 om praktiske regler for samarbejde og dataudveksling, indtil den elektroniske udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI) er gennemført fuldt ud i medlemsstaterne (Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen) 2020/C 73/04

PUB/2020/200

OJ C 73, 6.3.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 73/5


DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

AFGØRELSEnr. E7

af 27. juni 2019

om praktiske regler for samarbejde og dataudveksling, indtil den elektroniske udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI) er gennemført fuldt ud i medlemsstaterne

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

(2020/C 73/04)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 72, litra d), i forordning (EF) nr. 883/2004, i henhold til hvilken Den Administrative Kommission har til opgave at fremme den størst mulige anvendelse af nye teknologier,

under henvisning til artikel 76, stk. 3 og 4), i forordning (EF) nr. 883/2004, i henhold til hvilken institutionerne har en gensidig forpligtelse til samarbejde og oplysning i forbindelse med forordningerne,

under henvisning til artikel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, i henhold til hvilken oplysningerne overføres mellem institutionerne eller forbindelsesorganerne ad elektronisk vej, og Den Administrative Kommission fastlægger de detaljerede ordninger vedrørende udvekslingen af dokumenter og strukturerede elektroniske dokumenter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse nr. E4 af 13. marts 2014 forlængedes de overgangsperioder, der er omhandlet i artikel 95, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009, om fuld elektronisk dataudveksling mellem medlemsstaterne med to år fra den dato, hvor det centrale EESSI-system er udviklet, afprøvet og leveret til produktion og klar til, at medlemsstaterne kan påbegynde integrationen til det centrale system.

(2)

Afgørelse nr. E5 af 16. marts 2017 om praktiske retningslinjer for overgangsperioden for den i artikel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlede elektroniske dataudveksling

(3)

På det 351. møde den 27.-28. juni 2017 godkendte Den Administrative Kommission, at det centrale EESSI-system er egnet til formålet med at indlede EESSI-udvekslinger, og den toårige periode, der er angivet i afgørelse E4, indledtes den 3. juli 2017.

(4)

På det 358. møde den 27.-28. marts 2019 nåede Den Administrative Kommission til enighed om, at EESSI-overgangsperioden udløber den 2. juli 2019, jf. artikel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 og afgørelse E4 af 13. marts 2014.

(5)

Som følge af behovet for at sikre og bevare borgernes rettigheder i overensstemmelse med reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(6)

Som følge af kompleksiteten af og den status, som EESSI-projektet har på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse, er der behov for at sikre dets korrekte og effektive idriftsættelse og Europa-Kommissionens og medlemsstaternes fælles tilsagn om fortsat at forbedre stabiliteten og sikkerheden i forbindelse med EESSI-projektet.

(7)

I lyset af de nødvendige intensive nationale aktiviteter i medlemsstaterne og de forsinkelser, der opstod i EESSI-projektet, og da ikke alle institutioner vil være fuldt ud rede til at udveksle alle meddelelser i EESSI den 3. juli 2019, er det nødvendigt på grundlag af princippet om godt samarbejde mellem institutionerne at fastsætte midlertidige praktiske regler for dataudveksling, indtil EESSI er fuldt implementeret i alle medlemsstater og i det centrale EESSI-system.

(8)

Det er nødvendigt at finde en backupløsning, i tilfælde af at det centrale EESSI-system fejler.

(9)

Det er nødvendigt, at denne afgørelse anvendes fra den 3. juli 2019 med henblik på at nå målet om at sikre retssikkerheden for institutionerne og beskytte rettighederne for de personer, der er omfattet af forordningerne —

BESTEMT FØLGENDE:

1.

Fra den 3. juli 2019 skal data fremsendes elektronisk mellem institutionerne via EESSI-systemet og på grundlag af udvekslingen af strukturerede elektroniske dokumenter (SED'er) i de relevante Business Use Cases (BUC'er). Dette berører ikke en eventuel udveksling, der vil skulle finde sted i papirformat, som omhandlet i forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger, f.eks. supplerende dokumentation.

2.

Uanset stk. 1 kan medlemsstater, der ikke er klar til elektronisk udveksling af en BUC, med henblik på at sikre forretningskontinuitet og beskytte rettighederne for de personer, der er omfattet af forordningerne, fortsætte med at udveksle data vedrørende den pågældende BUC også med ethvert dokument, selv hvis det er baseret på et forældet format, indhold eller en forældet struktur, om nødvendigt, indtil antallet af medlemsstater, der er klar til at anvende EESSI på den pågældende BUC, når op på en tærskel på 80 %.

3.

Hvis der anvendes et andet format end SED, som ikke indeholder alle obligatoriske oplysninger i SED'erne, skal den medlemsstat, der kræver disse oplysninger, anmode den medlemsstat, der har udstedt det forældede format, herom. Såfremt der opstår tvivl om den pågældende borgers rettigheder, skal den modtagende institution i god samarbejdsånd kontakte den institution, som har udstedt dokumentet.

4.

Senest seks måneder efter at tærsklen i stk. 2 er nået, anvender medlemsstaterne udelukkende EESSI i deres udvekslinger med andre medlemsstater og vil ikke længere frit kunne foretage udvekslinger uden for EESSI-systemet. De medlemsstater, der ikke er klar til at anvende EESSI på en række BUC'er, skal træffe de nødvendige foranstaltninger på nationalt plan for at kunne sende og modtage alle data for de specifikke BUC'er til og fra andre medlemsstater via EESSI-systemet.

5.

Uanset stk. 1 kan to eller flere medlemsstater aftale, at den nødvendige udveksling af oplysninger med henblik på håndtering af store mængder meddelelser, såsom krav vedrørende refusion i forbindelse med sundhedspleje, arbejdsulykker og erhvervssygdomme eller arbejdsløshedsydelser, fortsat kan foregå i et andet format end EESSI (f.eks. Build-projekter), indtil medlemsstatsdelen af den bilaterale udveksling vil være klar til at anvende EESSI.

6.

Medlemsstater, der ikke er klar til fuldt ud at opfylde forpligtelserne i stk. 1, forelægger senest i oktober 2019 deres tilsagn for den administrative kommission med hensyn til de nationale gennemførelsesplaner og de vigtigste milepæle med henblik på at blive klar til at anvende EESSI på alle BUC'er uden yderligere forsinkelse, derefter forelægger de en statusrapport hvert kvartal for Den Administrative Kommission, indtil de bliver klar til at anvende EESSI på alle BUC'er.

7.

At være klar til at anvende EESSI på en bestemt BUC betyder, at den pågældende medlemsstat både kan sende og modtage alle meddelelser inden for den pågældende BUC og dennes eventuelle underkategorier til og fra andre medlemsstater. Såfremt en BUC ikke er omfattet af lovgivningen i en medlemsstat, omfatter det at være »EESSI-klar« kun modtagelse af meddelelser i forbindelse med den pågældende BUC.

8.

Når to medlemsstater er klar til at anvende EESSI på en BUC, foregår den indbyrdes udveksling af oplysninger i EESSI for alle de udvekslinger, der er omfattet af den pågældende BUC. Dette berører ikke ekstraordinære og objektivt begrundede situationer, som f.eks. at sikre forretningskontinuitet, i tilfælde af at et teknisk system svigter, eller bilaterale ordninger, der f.eks. kan vedrøre fælles test, pilotprojekter, uddannelse eller tilsvarende årsager.

9.

Når det gælder en multilateral BUC, hvilket vil sige en BUC, hvor mere end to medlemsstater deltager i udvekslingen, vil udvekslinger under EESSI først blive indledt, når de medlemsstater, der deltager i udvekslingen, har erklæret sig »EESSI-klar« for den pågældende BUC. Dette berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i henhold til stk. 4. Principperne i stk. 7 finder ligeledes anvendelse, når mere end to medlemsstater deltager i en BUC.

10.

Medlemsstaterne underretter Den Administrative Kommission, senest 30 dage før de er klar til at anvende EESSI på en specifik BUC.

11.

Oplysninger om, hvilken BUC i hvilken medlemsstat der er »EESSI-klar«, gøres regelmæssigt tilgængelige for de nationale institutioner (mindst en gang om måneden) og skal afspejles i fortegnelsen over EESSI-institutioner.

12.

Den Administrative Kommission fører i sine kvartalsvise møder tilsyn med medlemsstaternes fremskridt, indtil alle medlemsstater er klar til at anvende EESSI på alle BUC'er. En oversigt over status og foranstaltninger, der skal træffes inden for disse rammer, gennemgås mindst hver sjette måned, og konklusionerne offentliggøres.

13.

Udveksling af oplysninger, der startede uden for EESSI før den dato, der er fastsat i stk. 1, eller i overensstemmelse med stk. 2 i den nuværende afgørelse, kan afsluttes uden for EESSI-regi Der kan fastsættes alternative retningslinjer bilateralt mellem medlemsstaterne, eller de kan godkendes af Den Administrative Kommission, hvis det er påkrævet.

14.

Senest seks måneder efter offentliggørelsen evaluerer den administrative kommission, hvordan denne afgørelse fungerer, og vurderer eventuelle behov for ændringer.

15.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 3. juli 2019.

Adriana STOINEA

Formand for Den Administrative Kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


Top