EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0612R(01)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006

/* COM/2011/0612 final/3 - 2011/0274 (COD) */

52011PC0612R(01)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 /* COM/2011/0612 final/3 - 2011/0274 (COD) */


UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący najbliższych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: budżet w celu realizacji strategii „Europa 2020”. W swoim wniosku Komisja zdecydowała, że polityka spójności winna pozostać zasadniczym elementem nowego pakietu finansowego i podkreśliła jej kluczową rolę w kontekście realizacji strategii „Europa 2020”.

W związku z tym Komisja zaproponowała szereg istotnych zmian w sposobie tworzenia i wdrażania polityki spójności. Do istotnych elementów propozycji należą: koncentracja finansowania na mniejszej liczbie priorytetów lepiej powiązanych ze strategią „Europa 2020”, położenie nacisku na wyniki, monitorowanie postępów w dążeniu do uzgodnionych celów, wzmożone użycie uwarunkowań oraz uproszczenie realizacji.

Niniejsze rozporządzenie określa przepisy regulujące Fundusz Spójności i uchyla rozporządzenie (WE) nr 1084/2006. Opiera się ono na pracach prowadzonych od publikacji czwartego sprawozdania w sprawie spójności w maju 2007, które określiło główne wyzwania stojące przed regionami w nadchodzących dekadach i które zapoczątkowało debatę na temat przyszłej polityki spójności. Dnia 9 listopada 2010 r. Komisja przyjęła piąte sprawozdanie w sprawie spójności, które zawierało analizę tendencji społecznych i gospodarczych oraz określiło kierunki przyszłej polityki spójności.

Polityka spójności jest nie tylko ważnym wyrazem solidarności z biedniejszymi i słabszymi regionami UE – jest ona także czymś więcej. Do największych osiągnięć UE należy to, że jest ona w stanie podnosić poziom życia wszystkich swoich obywateli. Czyni to nie tylko poprzez wspieranie rozwoju i wzrostu mniej zamożnych państw członkowskich i regionów, lecz również poprzez rolę, jaką pełni w integracji jednolitego rynku, którego rozmiary sprawiają, że wszystkie części UE, zarówno te bogate, jak i te biedne, te duże, jak i te małe, zyskują dostęp do rynków i osiągają korzyści skali. Przeprowadzona przez Komisję ocena dotychczasowej polityki spójności zawiera wiele przykładów tworzenia wartości dodanej, przyczyniania się do wzrostu gospodarczego i stymulowania inwestycji prowadzących do tworzenia miejsc pracy, których istnienie zawdzięczamy dofinansowaniu z budżetu UE. Ocena ta pokazuje jednak również rezultaty rozproszenia i braku priorytetów. W okresie, gdy środki publiczne są ograniczone, a inwestycje stymulujące wzrost gospodarczy są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, Komisja postanowiła zaproponować istotne zmiany w polityce spójności.

Fundusz Spójności pomaga państwom członkowskim, których DNB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej EU27, w dokonywaniu inwestycji w transeuropejską sieć transportową (TEN–T) i w dziedzinie środowiska. Część alokacji w ramach Funduszu Spójności (10 mld EUR) będzie przeznaczona na finansowanie głównych sieci transportowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Fundusz Spójności może także wspierać projekty związane z energią, o ile są one bezsprzecznie korzystne dla środowiska, np. poprzez wspieranie efektywności energetycznej oraz używania energii ze źródeł odnawialnych.

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

2.1. Konsultacje i porady ekspertów

Wyniki konsultacji społecznych związanych z Piątym sprawozdaniem w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej, przegląd budżetu UE[1], wnioski dotyczące wieloletnich ram finansowych[2], piąte sprawozdanie w sprawie spójności[3] i konsultacje, które miały miejsce po jego przyjęciu – wszystkie te elementy uwzględniono w przedłożonych wnioskach.

Konsultacje społeczne dotyczące wniosków z piątego sprawozdania w sprawie spójności miały miejsce w okresie od 12 listopada 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Otrzymano w sumie 444 opinie: pochodziły one od państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych, organizacji działających w interesie ogólnoeuropejskim, organizacji pozarządowych, obywateli i innych zainteresowanych stron. W ramach konsultacji społecznych poruszono szereg kwestii dotyczących przyszłej polityki spójności. Streszczenie wyników[4] opublikowano dnia 13 maja 2011 r.

Przeprowadzono również konsultacje społeczne dotyczące przyszłości transeuropejskiej sieci transportowej; miały one miejsce w okresie od 4 maja 2010 r. do 15 września 2010 r. Większość zainteresowanych stron, w szczególności państw członkowskich oraz jednostek terytorialnych na poziomie regionów, popiera poprawę koordynacji między różnymi instrumentami finansowymi, które służą finansowaniu TEN-T na poziomie UE, a w szczególności między polityką spójności, finansowaniem badań i innowacji, programem TEN-T oraz interwencjami EBI.

Za punkt wyjścia posłużyły wyniki ocen ex post przeprowadzonych odnośnie do programów za lata 2000–2006 oraz szeroka gama badań i porad ekspertów. Porady ekspertów otrzymano również ze strony grupy wysokiego szczebla mającej na celu pogłębienie refleksji nad przyszłym kształtem polityki spójności, która to grupa składała się z ekspertów z administracji krajowych i odbyła 10 posiedzeń w okresie między 2009 r. a 2011 r.

2.2. Ocena skutków

Oceniono różne warianty, w szczególności dotyczące wkładu Funduszu Spójności w inwestycje w infrastrukturę podstawową w sektorze transportu i środowiska. Celem Funduszu Spójności jest wspieranie projektów dotyczących transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z art. 171 i 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Oceniono różne sposoby uzależnienia finansowania od należytych ram makrobudżetowych, włączając w to pozostawienie status quo , użycie słabego uwarunkowania ex post , które nigdy nie zostało zastosowane, użycie wzmocnionego uwarunkowania ex post i uwarunkowanie ex ante , które wymagałoby wypełnienia warunków wstępnych przed przyjęciem programów.

Kryteria przejrzystości, przewidywalności i odpowiedzialności za własny rozwój najlepiej spełnia ewolucja obecnego systemu, stanowiąc jednocześnie gwarancję, że efektywność inwestycji wzmacniających wzrost gospodarczy nie zostanie zniweczona przez opartą na błędnych przesłankach politykę budżetową. Tego rodzaju procedura implikuje zawieszenie części lub wszystkich zobowiązań w przypadku wielokrotnych naruszeń i pozwala na pewną elastyczność, ale jedynie w razie zaistnienia wyjątkowej sytuacji gospodarczej. Zapewnia także pełną spójność między przepisami dotyczącymi warunkowości makrobudżetowej Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz nowymi przepisami dotyczącymi nadzoru budżetowego zawartymi w pakcie stabilności i wzrostu.

3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Europejska polityka regionalna ma do odegrania ważną rolę w zakresie mobilizowania lokalnych zasobów i koncentracji na rozwoju własnego potencjału regionów.

Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wzywa do podejmowania przez Unię Europejską działań w celu wzmocnienia jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz wspierania ogólnego harmonijnego wzrostu poprzez zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między regionami oraz wspieranie rozwoju regionów najmniej uprzywilejowanych.

W TFUE stwierdza się, że należy stworzyć Fundusz Spójności, którego celem ma być wspieranie projektów w dziedzinie środowiska oraz sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury transportowej. W art. 192 TFUE mowa jest także o użyciu Funduszu Spójności na rzecz środowiska w przypadkach, gdy nie można zastosować zasady „zanieczyszczający płaci” ze względu na nieproporcjonalne koszty dla władz publicznych państwa członkowskiego. W protokole nr 28 dołączonym do TFUE stwierdza się, że Fundusz Spójności będzie udzielał wsparcia projektom w państwach członkowskich, w których DNB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 90 % średniej Unii.

Harmonogram przeglądu finansowania unijnego służącego wspieraniu spójności powiązany jest z wnioskiem dotyczącym nowych wieloletnich ram finansowych zgodnie z programem prac Komisji.

Jak podkreślono w przeglądzie budżetu, „budżet UE powinien być wykorzystywany do finansowania dóbr publicznych UE, działań, których państwa członkowskie i regiony nie mogą sfinansować same, lub w przypadkach, gdy takie finansowanie zapewni lepsze wyniki”[5]. We wniosku ustawodawczym przestrzegana będzie zasada pomocniczości, jako że zadania EFRR określone są w Traktacie, a polityka realizowana jest zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego i z uwzględnieniem instytucjonalnych kompetencji państw członkowskich i regionów.

W TFUE, który stanowi podstawę prawną dla Funduszu Spójności, określony jest zarówno instrument legislacyjny jak i rodzaj środka (tj. finansowanie); ponadto stwierdza się w nim, że zadania, cele priorytetowe i organizację funduszu określają rozporządzenia.

4. WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek Komisji dotyczący wieloletnich ram finansowych przewiduje kwotę w wysokości 376 mld EUR na lata 2014-2020.

Proponowany budżet na lata 2014–2020 | mld EUR |

Regiony objęte celem „Konwergencja” Regiony w okresie przejściowym Regiony objęte celem „Konkurencyjność” Współpraca terytorialna Fundusz Spójności Dodatkowe środki dla regionów najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych | 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926 |

Instrument „Łącząc Europę” na rzecz transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych | 40 mld EUR (oraz dodatkowe 10 mld EUR przeznaczone na ten cel w ramach Funduszu Spójności) |

*Wszystkie kwoty w cenach stałych z 2011 r.

5. STRESZCZENIE ROZPORZĄDZENIA, KTÓREGO DOTYCZY NINIEJSZY WNIOSEK

Rozporządzenie, którego dotyczy niniejszy wniosek, określa zakres interwencji Funduszu Spójności. Zawiera ono artykuł dotyczący zakresu, w którym określone są ogólne dziedziny interwencji dotyczących transportu i środowiska. Zakres interwencji jest określony także za pomocą negatywnego wykazu działań, które nie kwalifikują się do wsparcia, oraz wykazu priorytetów inwestycyjnych.

W dziedzinie środowiska Fundusz Spójności wspierać będzie inwestycje na rzecz dostosowania do zmiany klimatu oraz zapobiegania ich ryzyku, inwestycje w dziedzinie sektora gospodarki wodnej i sektora odpadów oraz środowiska miejskiego. Zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym wieloletnich ram finansowych inwestycje w dziedzinie energii kwalifikują się również do wsparcia, o ile niosą ze sobą faktyczne korzyści dla środowiska. Stąd wsparciu podlegają także inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

W dziedzinie transportu Fundusz Spójności wspierać będzie inwestycje w transeuropejskie sieci transportowe, niskoemisyjne systemy transportu i w transport miejski.

2011/0274 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego[6],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[7],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że Unia powinna rozwijać i prowadzić działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W związku z tym Fundusz Spójności powinien wspierać finansowo projekty w dziedzinie środowiska oraz sieci transeuropejskie w zakresie infrastruktury transportu.

(2) Rozporządzenie (UE) nr […]/2012 z dnia […] ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006[8] [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – RWP] ustanawia nowe ramy działania dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Należy określić cele Funduszu Spójności w stosunku do nowych ram jego działania oraz w stosunku do celu, który wyznaczono mu w Traktacie.

(3) Unia, za pośrednictwem Funduszu Spójności, może udzielić wsparcia działaniom przyczyniającym się do realizacji celów polityki Unii w dziedzinie środowiska naturalnego określonych w art. 11 oraz 191 Traktatu.

(4) Projekty dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej finansowane z Funduszu Spójności muszą być zgodne z wytycznymi przyjętymi decyzją Rady i Parlamentu Europejskiego nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej[9]. W celu koncentracji działań należy nadać priorytetowe znaczenie projektom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania określonym w tej decyzji.

(5) Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów działań, które mogą być wspierane przez Fundusz Spójności w ramach celów tematycznych określonych w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [RWP]. Jednocześnie należy określić i uściślić wydatki nieobjęte zakresem Funduszu Spójności, włączając w to – odnośnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych – emisje w urządzeniach objętych dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE[10].

(6) Aby sprostać szczególnym potrzebom Funduszu Spójności i aby pozostać w zgodzie ze strategią „Europa 2020”, zgodnie z którą polityka spójności winna wspierać dążenia do osiągnięcia inteligentnego, trwałego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu[11], należy wyznaczyć priorytety inwestycyjne w ramach celów tematycznych określonych w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012.

(7) Przed opracowaniem przez państwa członkowskie swoich programów operacyjnych należy ustanowić wspólny zestaw wskaźników służących do oceny postępów realizacji programów. Wskaźniki te powinny być uzupełnione wskaźnikami specyficznymi dla programu.

(8) Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94[12]. W celu zachowania przejrzystości należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1084/2006.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa zadania Funduszu Spójności oraz zakres wsparcia w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, o którym mowa w art. 81 rozporządzenia (UE) nr. [ ]/2012 [RWP].

Artykuł 2 Zakres wsparcia z Funduszu Spójności

1. Z zachowaniem odpowiedniej równowagi oraz zgodnie z istniejącymi w każdym państwie członkowskim potrzebami w zakresie inwestycji i infrastruktury Fundusz Spójności wspiera:

1. inwestycje na rzecz środowiska, włączając w to dziedziny związane ze zrównoważonym rozwojem oraz energią niosące ze sobą korzyści dla środowiska;

2. sieci transeuropejskie w zakresie infrastruktury transportu zgodnie z wytycznymi przyjętymi decyzją nr 661/2010/UE;

3. pomoc techniczną.

2. Fundusz Spójności nie wspiera:

4. likwidacji elektrowni jądrowych;

5. redukcji emisji gazów cieplarnianych w urządzeniach objętych dyrektywą 2003/87/WE;

6. budynków mieszkalnych.

Artykuł 3 Priorytety inwestycyjne

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] Fundusz Spójności wspiera następujące priorytety inwestycyjne w zakresie celów tematycznych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

7. wpieranie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach poprzez:

(i) wspieranie wytwarzania i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;

(ii) promowanie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej w małych i średnich przedsiębiorstwach;

(iii) wspieranie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej;

(iv) rozwijania inteligentnych systemów dystrybucji niskiego napięcia;

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich;

8. wspieranie dostosowania do zmiany klimatu oraz zapobiegania ich ryzyku i zarządzania nim poprzez:

(i) wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmiany klimatu;

(ii) promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi;

9. ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez:

(i) zajęcie się znacznymi potrzebami w zakresie inwestycji w sektorze odpadów celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska;

(ii) zajęcie się znacznymi potrzebami w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań zawartych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska;

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności biologicznej, także poprzez zieloną infrastrukturę;

(iv) poprawę jakości środowiska miejskiego włącznie z regeneracją terenów poprzemysłowych i obniżenie zanieczyszczenia powietrza;

10. wspieranie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości występujących w głównych infrastrukturach sieciowych poprzez:

(i) wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w transeuropejską sieć transportową;

(ii) rozwój przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu włącznie z promowaniem zrównoważonej mobilności miejskiej;

(iii) rozwój kompleksowych i interoperatywnych systemów transportu kolejowego wysokiej jakości;

(e) zwiększanie zdolności instytucjonalnej i udoskonalanie efektywnej administracji publicznej poprzez wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i efektywności administracji publicznej i służb publicznych związanych z wdrażaniem Funduszu Spójności.

Artykuł 4 Wskaźniki

1. W stosownych przypadkach i zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] stosuje się wspólne wskaźniki określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przy wskaźnikach produktu wartość bazowa wynosi zero, a łączne cele ustala się w odniesieniu do roku 2022.

2. W przypadku wskaźników produktu specyficznych dla programu wartość bazową ustala się na zero, a łączne cele wyznacza się w odniesieniu do roku 2022.

3. W przypadku wskaźników rezultatu specyficznych dla programu wartości bazowe ustala się w oparciu o najnowsze dostępne dane, a cele wyznaczane są w odniesieniu do roku 2022, przy czym mogą one być wyrażone w ujęciu ilościowym lub jakościowym.

Artykuł 5 Przepisy przejściowe

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację albo zmianę, w tym całkowite lub częściowe anulowanie, pomocy zatwierdzonej przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1084/2006 lub jakichkolwiek innych przepisów mających zastosowanie do tej pomocy w dniu 31 grudnia 2013 r., które w związku z tym stosuje się po tym terminie do tej pomocy lub do tych projektów aż do ich zamknięcia.

2. Wnioski o pomoc złożone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1084/2006 zachowują ważność.

Artykuł 6 Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7 Przegląd

Parlament Europejski i Rada dokonują przeglądu niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 177 Traktatu.

Artykuł 8 Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz wspólnych wskaźników dla Funduszu Spójności

JEDNOSTKA | NAZWA |

Środowisko |

Odpady stałe | tony | Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów |

Zaopatrzenie w wodę | osoby | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę |

m3 | Szacowane ograniczenie wycieków w sieci wodociągowej |

Oczyszczanie ścieków | równoważna liczba mieszkańców | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków |

Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem | osoby | Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej |

osoby | Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasu lub innych środków ochronnych |

Rekultywacja gruntów | hektary | Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów |

Zasklepianie gleby | hektary | Zmiana powierzchni gleb zasklepionych w wyniku zabudowy |

Przyroda i różnorodność biologiczna | hektary | Powierzchnia siedlisk o lepszym statusie ochrony |

Energia i zmiana klimatu |

Energia odnawialna | MW | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej |

Efektywność energetyczna | gospodarstwa domowe | Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii |

kWh/rok | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych |

użytkownicy | Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci |

Redukcja emisji gazów cieplarnianych | tony równoważnika CO2 | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyrażony w równoważnikach CO2 |

Transport |

Kolej | km | Całkowita długość nowych linii kolejowych |

km | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych |

Drogi | km | Całkowita długość nowych dróg |

km | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |

Transport miejski | przejazdy pasażerskie | Wzrost liczby przejazdów pasażerskich z wykorzystaniem objętej wsparciem usługi komunikacji miejskiej |

Śródlądowe drogi wodne | tonokilometry | Wzrost przewozu ładunków ulepszonymi śródlądowymi drogami wodnymi |

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów i parlamentów narodowych: Przegląd budżetu UE, COM(2010) 700 z 19.10.2010.

[2] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 2020”, COM(2011) 500, z 29.6.2011 r.

[3] Piąte sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, listopad 2010 r.

[4] Dokument roboczy służb Komisji: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie wniosków z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, SEC(2011) 590 wersja ostateczna, z dnia 13.5.2011.

[5] COM(2010) 700 wersja ostateczna z 19.10.2010

[6] Dz.U. C[…] z […], s.[…].

[7] Dz.U. C[…] z […], s.[…].

[8] Dz.U. L, , s, .

[9] Dz.U. L 204 z 5.8.2010, s. 1.

[10] Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

[11] Komunikat Komisji: Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 wersja ostateczna, z 3.3.2010.

[12] Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79.

Top