EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_14_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
14 Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument
Volym 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

14 Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1988 L 309 0032
 

31988D0561

 

Rådets beslut av den 7 november 1988 om gemenskapsstöd som undantagsvis beviljas för återuppbyggnad av de områden som drabbades av de jordbävningar som inträffade i Grekland i september 1986 (88/561/EEG:)

3

 
1991 L 171 0001
 

31991R1911

 

Rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna

4

 
1991 L 296 0032
 

31991R3126

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3126/91 av den 25 oktober 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 223/90 med avseende på gemenskapens medfinansieringsgrad för den åtgärd för uttag av åkermark för andra ändamål än produktion av livsmedel som avses i förordning (EEG) nr 2328/91

8

 
1992 L 031 0006
 

31992R0284

 

Rådets förordning (EEG) nr 284/92 av den 3 februari 1992 om ändring vad avser den gemensamma jordbrukspolitiken av förordning (EEG) nr 1911/91 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna

10

 
1992 L 231 0026
 

31992D0421

 

Rådets beslut av den 13 juli 1992 om gemenskapens handlingsplan för stöd till turismen (92/421/EEG:)

11

 
1993 L 193 0005
 

31993R2081

 

Rådets förordning (EEG) nr 2081/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet samt om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter

17

 
1993 L 193 0020
 

31993R2082

 

Rådets förordning (EEG) nr 2082/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter

30

 
1993 L 193 0034
 

31993R2083

 

Rådets förordning (EEG) nr 2083/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4254/88 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden

43

 
1993 L 280 0030
 

31993D0589

 

Kommissionens beslut av den 28 oktober 1993 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna från strukturfondernas anslagsåtaganden samt anslagsåtaganden från fonden för fiskets utveckling enligt mål 1 så som detta definieras i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 (93/589/EEG:)

48

 
1994 L 081 0001
 

31994D0169

 

Kommissionens beslut av den 20 januari 1994 om upprättandet av en första förteckning över de områden med industriell tillbakagång som omfattas av mål 2 enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88 (94/169/EG:)

50

 
1994 L 082 0035
 

31994D0176

 

Kommissionens beslut av den 11 februari 1994 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av strukturfondernas åtagandeanslag enligt mål 2 som det definieras i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 (94/176/EG:)

94

 
1994 L 096 0001
 

31994D0197

 

Kommissionens beslut av den 26 januari 1994 om upprättande för perioden 1994-1999 av förteckningen över de landsbygdsområden som omfattas av mål 5 b enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 (94/197/EG:)

96

 
1994 L 120 0050
 

31994D0279

 

Kommissionens beslut av den 26 april 1994 om den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna av strukturfondernas åtagandeanslag för jordbruksdelen av mål 5a, med undantag av de områden som omfattas av mål 1 enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2052/88, under perioden 1994-1999 (94/279/EG:)

187

 
1994 L 130 0001
 

31994R1164

 

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond

189

 
1994 L 152 0039
 

31994D0342

 

Kommissionens beslut av den 31 maj 1994 om de informations- och publicitetsåtgärder som skall genomföras av medlemsstaterna i fråga om stöd från strukturfonderna och Fonden för fiskets utveckling (FFU) (94/342/EG:)

200

 
1994 L 178 0043
 

31994R1681

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1681/94 av den 11 juli 1994 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett informationssystem på detta område

205

 
1994 L 184 0003
 

31994R1771

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1771/94 av den 19 juli 1994 om bestämmelser för införsel till gemenskapen av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter

209

 
1994 L 191 0009
 

31994R1831

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1831/94 av den 26 juli 1994 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansiering från sammanhållningsfonden och om organisationen av ett informationssystem på detta område

211

Top