Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0348

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 68/360/EEC on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families and Directive 73/148/EEC on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard to establishment and the provision of services

/* COM/95/348 final - COD 95/0202 */

OJ C 307, 18.11.1995, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2004

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

51995PC0348

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta annetun direktiivin 68/360/ETY ja sijoittautumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta annetun direktiivin 73/148/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro C 307 , 18/11/1995 s. 0018


Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta annetun direktiivin 68/360/ETY ja sijoittautumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta annetun direktiivin 73/148/ETY muuttamisesta (95/C 307/12) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) KOM(95) 348 lopull. - 95/0202(COD)

(Komission esittämä 24 päivänä elokuuta 1995)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 49 artiklan, 54 artiklan 2 kohdan ja 63 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

sekä katsovat, että

perustamissopimuksen 8 a artiklan mukaan jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua jäsenvaltioiden alueella, jollei yhteisön oikeudessa säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu,

perustamissopimuksen 7 a artiklassa määrätään sisämarkkinoiden toteuttamisesta, jotka käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen määräysten mukaisesti,

jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta 15 päivänä lokakuuta 1968 annettu neuvoston direktiivi 68/360/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja sijoittautumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta 21 päivänä toukokuuta 1973 annettu neuvoston direktiivi 73/148/ETY (2) sisältävät säännöksiä henkilöihin kohdistuvista tarkastuksista rajoilla, perustamissopimuksen 7 a artiklan tavoitteen saavuttamiseksi, jota edistää myös henkilöihin kohdistuvien tarkastusten poistamista sisäisillä rajoilla koskeva direktiivi; näitä säännöksiä on mukautettava niiden soveltamisen rajoittamiseksi koskemaan ainoastaan yhteisön ulkorajoja,

ei ole syytä muuttaa oleskeluoikeudesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/364/ETY (3), ammattitoimintansa lopettaneiden työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oleskeluoikeudesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/365/ETY (4) eikä opiskelijoiden oleskeluoikeudesta 29 päivänä lokakuuta 1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/96/ETY (5) niiltä osin kuin näiden direktiivien 2 artiklan 2 kohdassa viitataan direktiivin 68/360/ETY säännöksiin, jota muutetaan tällä direktiivillä, ja

on syytä tarkentaa, että 7 a artiklan tavoite ei tarkoita sitä, että unionin kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään olisi oikeus liikkua ilman vaadittavia matkustusasiakirjoja,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 68/360/ETY ja direktiivi 73/148/ETY seuraavasti:

1. Poistetaan 2 artiklan 1 kohdan toinen virke;

2. Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on sallittava 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden pääsy alueelleen. Edellä 1 artiklassa tarkoitetuilla henkilöilla on oikeus ylittää jäsenvaltioiden ulkorajat esittämällä voimassa oleva henkilötodistus tai passi";

3. Lisätään 3 artiklaan uusi 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 1 artiklassa tarkoitetuilla henkilöilla on voimassa oleva henkilötodistus tai passi, jossa on tarvittaessa viisumi, kun he käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1996. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(1) EYVL N:o L 257, 19.10.1968, s. 13

(2) EYVL N:o L 172, 28.6.1973, s. 14

(3) EYVL N:o L 180, 13.7.1990, s. 26

(4) EYVL N:o L 180, 13.7.1990, s. 28

(5) EYVL N:o L 317, 18.12.1993, s. 59

Top