Help Print this page 

Document 32018R0830R(01)

Title and reference
Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 140, 6.6.2018 г.)

C/2018/5297

OJ L 203, 10.8.2018, p. 57–60 (BG)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/57


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства

( Официален вестник на Европейския съюз L 140 от 6 юни 2018 г. )

На страница 15 в съображение 2, във второто изречение

вместо:

„приложимите серии от поправка на правилата на ИКЕ на ООН,“

да се чете:

„приложимите серии от изменения на правилата на ИКЕ на ООН,“.

На страница 16 в член 2, точка 6, с която в обяснителните бележки към приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски трактори“

да се чете:

„земеделски и горски трактори“.

На страница 16 в член 2, точка 7, с която в обяснителните бележки към приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски верижни трактори,“

да се чете:

„земеделски и горски верижни трактори,“.

На страница 17 в член 2, точка 8, буква б), с която в обяснителните бележки към приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски трактори (статично изпитване), правилник 4 на ОИСР,“

да се чете:

„земеделски и горски трактори (статично изпитване), стандартен правилник 4 на ОИСР,“.

На страница 17 в член 2, точка 12, буква а), с която се изменя точка 3.1.3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„вентилационни вентилатори,“

да се чете:

„вентилатори за проветряване,“.

На страница 17 в член 2, точка 12, буква б), с която в приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се вмъква точка 3.2.2.2.2

вместо:

„вентилационни вентилатори,“

да се чете:

„вентилатори за проветряване,“.

На страница 17 в член 2, точка 15, с която в обяснителните бележки към приложение XVIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„(1)

Освен ако номерацията и изискванията от точка Б не са еднакви с текста на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване или официално изпитване на защитни конструкции на селскостопански и горски трактори (статично изпитване), правилник 4 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„(1)

С изключение на номерацията, изискванията в точка Б са еднакви с текста на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитни конструкции на земеделски и горски трактори (статично изпитване), стандартен правилник 4 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 17 в член 2, точка 17, с която се заменя точка 1.2.1 в приложение XXIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014.

вместо:

„включително на разпоредбите, формулирани в приложения А и В към посочения стандарт.“

да се чете:

„включително с разпоредбите, формулирани в приложения А и С към посочения стандарт.“

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписванията за стандартните правилници на ОИСР № 3, 4, 5 и 10

вместо:

„селскостопански и горски трактори“

да се чете:

„земеделски и горски трактори“.

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписванията за стандартните правилници на ОИСР № 6 и 7

вместо:

„селскостопански и горски колесни трактори“

да се чете:

„земеделски и горски колесни трактори“.

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписването за стандартен правилник на ОИСР № 8

вместо:

„селскостопански и горски верижни трактори“

да се чете:

„земеделски и горски верижни трактори“.

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква г), с която се заменят точки 2.1.2 и 2.1.3 в приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на точка 2.1.2, в първото изречение

вместо:

„оборудвана с гуми с по-голям размер.“

да се чете:

„оборудвана с гуми или вериги с по-голям размер.“

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква е), с която се заменят второто и третото изречение в раздел 3.1.3.2 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„неустойчиво равновесие с колела, докосващи земната повърхност.“

да се чете:

„неустойчиво равновесие с колела или вериги, докосващи земната повърхност.“

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква ж), с която се изменя точка 3.1.4.3.1 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в редовете за характеристиките на трактора в подточки i) и ii)

вместо:

„м)“

да се чете:

„(m)“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква и), с която се изменя точка 3.1.5.1 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„в точка 3.1.5.1 петата алинея се заменя със следното:“

да се чете:

„в точка 3.1.5.1 последният абзац се заменя със следното:“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква л), с която се изменя точка 3.1.5.6 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„външните горни точки на предната гума“

да се чете:

„външните горни точки на предната гума или верига“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква р), с която се заменя точка 3.2.5.4 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„показано на фигура 7.3,“

да се чете:

„показано на фигура 6.10,“.

На страница 22 в приложение II, точка 1, втората буква у), с която се изменя раздел Б4 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„у)

В раздел Б4 („Изисквания за виртуално изпитване“) се добавя следната точка:“

да се чете:

„ф)

в раздел Б4 („Изисквания за виртуално изпитване“) се добавя следната точка:“.

На страница 22 в приложение II, точка 2, с която в обяснителните бележки към приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„1.

Освен ако номерирането на раздели Б2 и Б3, което е хармонизирано с това на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски трактори с тясна колея, правилник 6 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„1.

С изключение на номерацията на раздели Б2 и Б3, която е хармонизирана с тази на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на земеделски и горски трактори с тясна колея, стандартен правилник 6 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 23 в приложение III, точка 1, с която в точка А от приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се добавя точка 3

вместо:

„3.

В допълнение към изискванията, определени в точка 2, трябва да бъдат изпълнени изискванията относно работните характеристики на сгъваемите ЗКП, определени в част Б3.“

да се чете:

„3.

В допълнение към изискванията, определени в точка 2, трябва да бъдат изпълнени изискванията относно работните характеристики на сгъваемите защитни конструкции при преобръщане (ЗКП), определени в раздел Б3.“

На страница 23 в приложение III, точка 2, подточка 2, с която в приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се добавя раздел Б3

вместо:

„B3   ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СГЪВАЕМИ ЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ“

да се чете:

„Б3   ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СГЪВАЕМИ ЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ“.

На страница 32 в приложение III, точка 3, с която в обяснителните бележки към приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„1.

Освен ако номерирането на раздели Б2 и Б3, което е хармонизирано с това на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори с тясна колея, правилник 7 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„1.

С изключение на номерацията на раздели Б2 и Б3, която е хармонизирана с тази на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесни земеделски и горски трактори с тясна колея, стандартен правилник 7 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 33 в приложение IV, с което се изменя приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — уводното изречение

вместо:

„Приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 1322/2014 се изменя, както следва:“

да се чете:

„Приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се изменя, както следва:“.

На страница 33 в приложение IV, точка 1, буква г), с която се заменя заглавието на фигура 10.3 в приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„Минимална конфигурация за изпитване на КЗПП“

да се чете:

„Минимална конфигурация за изпитване на ЗКП“.

На страница 33 в приложение IV, точка 2, с която в обяснителните бележки към приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„при селскостопански и горски трактори, правилник 10 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„при земеделски и горски трактори, стандартен правилник 10 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

На страница 34 в приложение V, с което се изменя приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — точка 2, буква б)

вместо:

„в таблицата редовете за PS № 699 и № 700 се заменят със следното:“

да се чете:

„в таблицата редът за PS № 699 се заменя със следното:“.


Top