EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0625R(04)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017)

ST/11641/2018/INIT

OJ L 243, 27.9.2018, p. 21–22 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/corrigendum/2018-09-27/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

27.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/21


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

( Úřední věstník Evropské unie L 95 ze dne 7. dubna 2017 )

1)

Strana 41, čl. 28 odst. 2:

místo:

„2.   Pokud se příslušný orgán nebo členský stát rozhodne přenést některé úkoly úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) na jeden nebo více pověřených subjektů, přidělí každému pověřenému subjektu kódové číslo a určí náležité orgány odpovědné za jejich schvalování a dozor nad nimi.“,

má být:

„2.   Pokud se příslušný orgán nebo členský stát rozhodne přenést některé úkoly úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) na jeden nebo více pověřených subjektů, přidělí každému pověřenému subjektu číselný kód a určí náležité orgány odpovědné za jejich schvalování a dozor nad nimi.“

2)

Strana 42, článek 30 první věta:

místo:

„Příslušné orgány přenést některé úkoly úřední kontroly na jednu nebo více fyzických osob, jestliže to umožňují pravidla stanovená v článcích 18 až 27.“,

má být:

„Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly úřední kontroly na jednu nebo více fyzických osob, jestliže to umožňují pravidla stanovená v článcích 18 až 27.“

3)

Strana 68, nadpis kapitoly VI:

místo:

„Financování úředních kontrol jiných úředních činností“,

má být:

„Financování úředních kontrol a jiných úředních činností“.

4)

Strana 68, čl. 79 odst. 1 návětí:

místo:

„1.   Příslušné orgány vybírají na stanovištích hraniční kontroly nebo na kontrolních místech podle čl. 53 odst. 1 písm. a) poplatky nebo platby za úřední kontroly prováděné v souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze IV kapitole II u zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c), a to buď:“,

má být:

„1.   Příslušné orgány vybírají poplatky nebo platby za úřední kontroly prováděné v souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze IV kapitole II a za úřední kontroly zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) na stanovištích hraniční kontroly nebo na kontrolních místech podle čl. 53 odst. 1 písm. a), a to buď:“.

5)

Strana 70, čl. 85 odst. 1 návětí:

místo:

„Členské státy zajistí vysokou úroveň transparentnosti, pokud je o:“,

má být:

„Členské státy zajistí vysokou úroveň transparentnosti, pokud jde o:“.

6)

Strana 71, čl. 88 odst. 4:

místo:

„4.   Úřední osvědčení podepisuje osvědčující úředník a vydává je pouze na základě odst. 3 písm. a) tohoto článku a v případě, že tak požadují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2.“,

má být:

„4.   V případě, že tak požadují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, osvědčující úředník úřední osvědčení podepisuje a vydává pouze na základě odst. 3 písm. a) tohoto článku.“


Top