EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0771R(01)

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 771/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu modela operativnih programa, strukture planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, modela za dostavu financijskih podataka, sadržaja izvješća o ex ante evaluaciji te minimalnih zahtjeva za plan evaluacije koji se dostavlja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 209, 16.7.2014.)

OJ L 107, 25.4.2015, p. 84–98 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/771/corrigendum/2015-04-25/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

25.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 107/84


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 771/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu modela operativnih programa, strukture planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, modela za dostavu financijskih podataka, sadržaja izvješća o ex ante evaluaciji te minimalnih zahtjeva za plan evaluacije koji se dostavlja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

( Službeni list Europske unije L 209 od 16. srpnja 2014. )

Na stranici 23., Prilog I. zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG I.

Model operativnih programa u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Naziv

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verzija

<0.3 type="N" input="G">

Prva godina

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Zadnja godina

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Prihvatljivo od

<0.6 type="D" input="G">

Prihvatljivo do

<0.7 type="D" input="G">

Broj odluke EZ-a

<0.8 type="S" input="G">

Datum odluke EZ-a

<0.9 type="D" input="G">

1.   PRIPREMA OPERATIVNOG PROGRAMA I UKLJUČIVANJE PARTNERA

1.1.   Izrada operativnog programa i uključivanje partnera (u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Ishod ex ante evaluacije (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 508/2014)

1.2.1.   Opis postupka ex ante evaluacije

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Pregled preporuka ex ante evaluatora i kratko objašnjenje što je učinjeno po tom pitanju

Tema (određuje Komisija)

Preporuka

Odgovor na preporuku odnosno razlog zašto preporuka nije uzeta u obzir

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SWOT ANALIZA I UTVRĐIVANJE POTREBA (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 508/2014)

2.1.   SWOT analiza i utvrđivanje potreba

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije u okviru EFPR-a

Naziv prioriteta Unije u okviru EFPR-a <2.1 type="S" input="S">]

Prednosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Prilike

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Prijetnje

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Utvrđivanje potreba na temelju SWOT analize

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Sukladnost SWOT analize s Višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za akvakulturu (*)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Sukladnost SWOT analize s napretkom u postizanju dobrog stanja okoliša izradom i provedbom Okvirne direktive o pomorskoj strategiji

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Posebne potrebe u pogledu zapošljavanja, zaštite okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama te poticanja inovacija

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Pokazatelji konteksta za opis početnog stanja

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije u okviru EFPR-a

Naziv prioriteta Unije u okviru EFPR-a <2.2 type="S" input="S">

Pokazatelj konteksta za opis početnog stanja

Početna godina

Vrijednost

Mjerna jedinica

Izvor informacija

Napomene/obrazloženje

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   OPIS STRATEGIJE KOJOM ĆE SE OMOGUĆITI DA OPERATIVNI PROGRAM PRIDONESE INTELIGENTNOM, ODRŽIVOM I UKLJUČIVOM RASTU (U SKLADU S ČLANKOM 27. UREDBE (EU) br. 1303/2013)

3.1.   Opis strategije

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Pojedinačni ciljevi i pokazatelji rezultata

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

Naziv prioriteta Unije <3.2 type="S" input="S">

Pojedinačni cilj

Naziv pojedinačnog cilja <3.2 type="S" input="S">

Pokazatelj rezultata odnosno cilj koji država članica nastoji ostvariti uz potporu EFPR-a

Naziv pokazatelja rezultata i mjerna jedinica

Ciljna vrijednost za 2023.

Mjerna jedinica

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Relevantne mjere i pokazatelji ostvarenja

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki prethodno odabrani pojedinačni cilj relevantnog prioriteta Unije.

Prioritet Unije

Naziv prioriteta Unije <3.3 type="S" input="G">

Pojedinačni cilj

Naziv posebnog cilja <3.3 type="S" input="G">

Naziv odabrane relevantne mjere

 

Pokazatelji ostvarenja za svaku mjeru

Obrazloženje kombinacije mjera EFPR-a (potkrijepljeno ex ante evaluacijom i SWOT analizom)

Tematski cilj čijem ostvarenju pridonosi odabrana mjera

Treba li pokazatelj uključiti u okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Naziv pokazatelja ostvarenja i mjerna jedinica

Ciljna vrijednost za 2023.

Mjerna jedinica

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Objašnjenje komplementarnosti programa s drugim Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

3.4.1.   Komplementarnost i koordiniranje s drugim europskim strukturnim i investicijskim fondovima i ostalim relevantnim instrumentima financiranja na razini Unije i nacionalnoj razini

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Glavne mjere planirane u cilju smanjenja administrativnog opterećenja

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informacije o makroregionalnim strategijama i strategijama morskih bazena (ako je primjenjivo)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   ZAHTJEVI U POGLEDU POJEDINAČNIH MJERA EFPR-a

4.1.   Opis posebnih potreba područja obuhvaćenih mrežom Natura 2000. te doprinos programa uspostavi koherentne mreže područja za obnovu ribljih stokova u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća  (2)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Opis akcijskog plana za razvoj, konkurentnost i održivost malog priobalnog ribolova (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (i) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Opis metode izračuna pojednostavnjenih troškova u skladu s člankom 67. stavkom 1. točkama (b) do (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Opis metode izračuna dodatnih troškova ili izgubljenog prihoda u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) br. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Opis metode izračuna kompenzacije u skladu s mjerodavnim kriterijima utvrđenima za svaku od aktivnosti provedenih u skladu s člankom 40. stavkom 1. te člancima 53., 54., 55. i 67. Uredbe (EU) br. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   U pogledu mjera trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 508/2014, opis mora sadržavati i ciljeve i mjere koje će se poduzeti za smanjenje ribolovnog kapaciteta u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Potrebno je navesti i opis metode izračuna premije koja se odobrava u skladu s člancima 33. i 34. Uredbe (EU) br. 508/2014.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Uzajamni fondovi za slučaj nepovoljnih klimatskih pojava i ekoloških incidenata (u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Opis uporabe tehničke pomoći (u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) br. 508/2014)

4.8.1.   Tehnička pomoć na inicijativu država članica

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Uspostava nacionalnih mreža

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   INFORMACIJE O INTEGRIRANOM TERITORIJALNOM RAZVOJU

5.1.   Informacije o provedbi mjera lokalnog razvoja na razini lokalne zajednice (CLLD)

Informacije se moraju usredotočiti na ulogu CLLD-a u operativnom programu u okviru EFPR-a te se moraju podudarati s informacijama sadržanima u sporazumu o partnerstvu. Treba izbjegavati ponavljanje informacija koje su već navedene u dopisu.

5.1.1.   Opis strategije za CLLD (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Popis kriterija za odabir ribarstvenih područja (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Popis kriterija za odabir strategija lokalnog razvoja (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Jasan opis uloge lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG), upravljačkog tijela ili imenovanog tijela za sve provedbene zadatke povezane sa strategijom (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (m) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informacije o plaćanju predujma FLAG-ovima (u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014)

Za odjeljak o nacionalnim mrežama FLAG-ova vidjeti točku 4.8.2. (tehnička pomoć).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informacije o integriranim teritorijalnim ulaganjima (ITI) (u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013).

Ako se za ITI utvrđen u okviru strukturnih fondova prima financijska potpora iz EFPR-a, treba popuniti sljedeću tablicu.

Obuhvaćene mjere EFPR-a (odabrati s padajućeg popisa)

Okvirni iznos dodijeljen iz EFPR-a, u eurima

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   ISPUNJENJE UVJETA ZA EX ANTE EVALUACIJE (U SKLADU S ČLANKOM 55. UREDBE (EU) br. 1303/2013)

6.1.   Utvrđivanje važećih uvjeta za ex ante evaluacije i ocjena njihova ispunjenja

6.1.1.   Tablica: Posebni važeći uvjeti za ex ante evaluacije za EFPR i ocjena njihova ispunjenja

Ex ante uvjet

Prioritet/prioriteti Unije na koje se primjenjuju važeći uvjeti

Jesu li važeći uvjeti ispunjeni

DA

/

NE

/

DJELOMIČNO

Kriteriji

Kriteriji ispunjeni

(da/ne)

Samoprocjena s objašnjenjem o ispunjenju svakog kriterija važećih uvjeta ex ante evaluacija

Referentni dokumenti

(strategije, pravni akti ili drugi relevantni dokumenti, uključujući relevantne odjeljke, članke ili stavke te poveznice na internetske stranice ili pristup punom tekstu)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterij 1.

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterij 2.

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tablica: Važeći opći uvjeti za ex ante evaluacije i ocjena njihova ispunjenja

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Opis mjera koje će biti poduzete, nadležnih tijela i vremenskog plana za njihovu provedbu

6.2.1.   Tablica: Mjere predviđene za ispunjenje posebnih važećih uvjeta za ex ante evaluacije za EFPR

Ex ante uvjet

Kriteriji nisu ispunjeni

Mjere koje će se poduzeti

Rok (datum)

Tijela odgovorna za ispunjenje

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Mjera 1.

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Tijelo x

 

 

 

 

6.2.2.   Tablica: Mjere predviđene za ispunjenje općih uvjeta ex ante evaluacija

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   OPIS OKVIRA ZA PROCJENU OSTVARENJA POSTIGNUĆA (U SKLADU S ČLANKOM 22. I PRILOGOM II. UREDBI (EU) br. 1303/2013)

7.1.   Tablica: Okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

 

Pokazatelj i mjerna jedinica, ako je primjenjivo (pokazatelji ostvarenja koji su već odabrani u odjeljku 3.3. u okviru prioriteta Unije koje treba uključiti u okvir za procjenu ostvarenja postignuća)

Ključna etapa za 2018.

Ciljevi za 2023.

(generiraju se automatski na temelju podataka iz poglavlja operativnog programa o strategiji operativnog programa)

Financijski pokazatelj

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Pokazatelj ostvarenja 1.

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Pokazatelj ostvarenja 2.

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tablica: obrazloženja odabira pokazatelja ostvarenja za uključivanje u okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

 

Obrazloženje odabira pokazatelja ostvarenja uključenih u okvir za procjenu ostvarenja postignuća (3), uključujući objašnjenje udjela financijskih sredstava dodijeljenih mjerama kojima se postiže ostvarenje te objašnjenje korištene metode izračuna udjela koji mora iznositi više od 50 % sredstava dodijeljenih prioritetu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Podatci ili dokazi za utvrđivanje vrijednosti ključnih etapa i ciljeva te metoda izračuna (npr. jedinični troškovi, mjerila, standardna ili prethodna stopa provedbe, mišljenja stručnjaka, zaključci ex ante evaluacije)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacije o tome na koji su način primjenjivana metodologija i mehanizmi za osiguravanje dosljednosti u funkcioniranju okvira za procjenu ostvarenja postignuća u skladu s odredbama sporazuma o partnerstvu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PLAN FINANCIRANJA (U SKLADU S ČLANKOM 20. UREDBE (EU) br. 1303/2013 TE PROVEDBENIM AKTOM KOMISIJE IZ ČLANKA 16. STAVKA 2. UREDBE (EU) br. 508/2014)

8.1.   Ukupni doprinos iz EFPR-a za svaku godinu, u eurima

Godina

Glavna dodijeljena sredstva iz EFPR-a  (4)

Pričuva EFPR-a za ostvarenje postignuća

2014.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Ukupno

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Doprinos iz EFPR-a i stopa financiranja za prioritete Unije, tehničku pomoć i drugu potporu (u eurima)

 

 

Ukupna potpora

Glavna dodijeljena sredstva (ukupno financiranje umanjeno za pričuvu za ostvarenje postignuća)

Pričuva za ostvarenje postignuća

Iznos pričuve za ostvarenje postignuća kao udio u ukupnoj potpori Unije

Prioriteti Unije

Mjera/mjere u okviru prioriteta Unije

Doprinos iz EFPR-a

(uključena pričuva za ostvarenje postignuća)

Nacionalni doprinos

(uključena pričuva za ostvarenje postignuća)

Stopa sufinanciranja iz EFPR-a

Potpora iz EFPR-a

Nacionalni doprinos

Pričuva EFPR-a za ostvarenje postignuća

Nacionalni doprinos (5)

a

b

c = a/(a + b) * 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b * (f/a)

h = f/a * 100

1.

Poticanje ekološki održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva

Članak 33., članak 34. i članak 41. stavak 2. (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Sredstva dodijeljena za ostatak prioriteta 1. Unije (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Poticanje ekološki održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Poticanje provedbe ZRP-a

Poboljšanje i pružanje znanstvenih spoznaja te prikupljanje i upravljanje podacima (članak 13. stavak 4. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Poticanje nadzora, kontrole i provedbe propisa, jačanje institucijskih kapaciteta, povećanje učinkovitosti javne uprave bez povećanja administrativnog opterećenja (članak 76. stavak 2. točke (a) do (d) i (f) do (l)) (članak 13. stavak 3. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Poticanje nadzora, kontrole i provedbe propisa, jačanje institucijskih kapaciteta, povećanje učinkovitosti javne uprave bez povećanja administrativnog opterećenja (članak 76. stavak 2. točka (e)) (članak 13. stavak 3. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 85 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Poticanje stavljanja na tržište i prerade

Potpora za skladištenje (članak 67.) (članak 13. stavak 6. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0.

0.

0.

Kompenzacija za najudaljenije regije (članak 70.) (članak 13. stavak 5. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Sredstva dodijeljena za ostatak prioriteta 5. Unije (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Poticanje provedbe integrirane pomorske politike (članak 13. stavak 7. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehnička pomoć (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

0.

0.

0.

Ukupno (automatski izračun):

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nije primjenjivo

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nije primjenjivo

8.3.   Doprinos iz EFPR-a za tematske ciljeve Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Tematski cilj

Doprinos iz EFPR-a, u eurima

(3)

Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR) te sektora ribarstva i akvakulture (za EFPR)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

Potpora prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima

<8.3 type="N" input="M">

(6)

Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa

<8.3 type="N" input="M">

(8)

Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te potpora mobilnosti radne snage

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTALNA NAČELA

9.1.   Opis mjera kojima se osigurava poštovanje načela utvrđenih u člancima 5.  (**) , 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013

9.1.1.   Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije (članak 7. Uredbe (EU) 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Održivi razvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Navođenje okvirnog iznosa potpore za ostvarenje ciljeva povezanih s klimatskim promjenama (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 508/2014)

Mjere u okviru EFPR-a koje pridonose ostvarenju ciljeva povezanih s klimatskim promjenama (odgovarajuće mjere EFPR-a koje je država članica navela u operativnom programu u poglavlju „Opis strategije”)

Koeficijent  (***)

Okvirni iznos doprinosa iz EFPR-a u EUR (ukupni iznos za svaku mjeru)

Udjel u ukupnim sredstvima dodijeljenima iz EFPR-a za operativni program (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (***)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PLAN EVALUACIJE (U SKLADU S ČLANKOM 56. UREDBE (EU) br. 1303/2013) I ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (j) UREDBE (EU) br. 508/2014

Ciljevi i svrha plana evaluacije

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT analizom i ex ante evaluacijom trebala bi se dobiti procjena potreba evaluacije za određeno razdoblje. Ciljevi i svrha moraju biti usmjereni na spomenute potrebe kojima se osigurava provedba dostatnih i prikladnih evaluacijskih aktivnosti, posebice u pogledu pružanja informacija potrebnih za upravljanje programom, za godišnja izvješća o provedbi za 2017. i 2019. i ex-post evaluacije te osiguravanja dostupnosti podataka potrebnih za evaluacije EFPR-a.

Upravljanje i usklađivanje

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kratak opis mjera nadzora i evaluacije s podatcima o koordinaciji s provedbom operativnog programa u okviru EFPR-a. Podatci o najvažnijim uključenim tijelima i njihovim nadležnostima. Informacije o upravljanju evaluacijama, uključujući organizacijske strukture kao što je služba za evaluacije i/ili upravljačka skupina, kontrola kvalitete, pojednostavnjenje itd.

Teme i aktivnosti evaluacije

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Pružanje informacija o planiranim temama i aktivnostima evaluacije, uključujući među ostalim ispunjenje zahtjeva EU-a. Treba navesti aktivnosti potrebne za procjenu doprinosa svakog prioriteta ostvarenju ciljeva, procjenu vrijednosti pokazatelja rezultata i njihova učinka, analizu neto učinka, tematska pitanja, horizontalna pitanja kao što su održivi razvoj, klimatske promjene te druge potrebe u pogledu evaluacije.

Strategija u pogledu podataka i informacija

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kratak opis sustava za spremanje i održavanje, upravljanje i izvješćivanje o statističkim informacijama o provedbi operativnog programa te pružanju podataka o praćenju radi evaluacije. Utvrđivanje izvora podataka koji će se upotrebljavati, nedostataka u podatcima, mogućih institucijskih pitanja u vezi s pružanjem podataka te mogućih rješenja. Ovaj odjeljak trebao bi pokazati da će odgovarajući sustav za upravljanje podacima biti pravodobno u funkciji.

Vremenski plan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Prikaz okvirnog plana mjera kojima će se osigurati dostupnost rezultata evaluacije u trenutku kada budu potrebni, osobito u pogledu obveznih evaluacija predviđenih Uredbom o zajedničkim odredbama te u pogledu podataka potrebnih za proširena godišnja izvješća o provedbi za 2017. i 2019. te izvješće o ex post evaluacijama.

Posebni zahtjevi za evaluaciju CLLD-a

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis potpore predviđene za evaluaciju na razini FLAG-ova, osobito uporabe metoda samoprocjene i smjernica za FLAG-ove kako bi se mogla pokazati ukupna postignuća na razini operativnog programa u okviru EFPR-a.

Obavještavanje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informacije o prosljeđivanju rezultata evaluacija zainteresiranim stranama i kreatorima politika te informacije o mehanizmima za praćenje uporabe rezultata evaluacije.

Resursi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis resursa koji su potrebni i predviđeni kako bi se proveo plan, uključujući podatke o administrativnim kapacitetima, podacima, financijskim resursima, informatičkim potrebama. Opis predviđenih aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi se osiguralo da plan ocjenjivanja može biti u potpunosti proveden.

11.   NAČINI PROVEDBE PROGRAMA (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (m) UREDBE (EU) br. 508/2014)

11.1.   Podatci o nadležnim tijelima te posredničkim tijelima

Tijelo

Naziv tijela

Upravljačko tijelo

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredničko tijelo države članice (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo za ovjeravanje (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredničko tijelo tijela za ovjeravanje (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo za reviziju

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Opis postupaka praćenja i evaluacije

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Okvirni sastav odbora za praćenje

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Sažeti opis mjera informiranja i obavještavanja javnosti koje će biti poduzete

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMACIJE O TIJELU NADLEŽNOM ZA PROVEDBU SUSTAVA KONTROLE, INSPEKCIJE I PROVEDBE (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (o) UREDBE (EU) br. 508/2014)

12.1.   Tijela koja provode sustav kontrole, inspekcije i provedbe

Naziv tijela

Tijelo x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Kratak opis dostupnih ljudskih i financijskih resursa za provedbu sustava kontrole, inspekcije i provedbe

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Najvažnija dostupna oprema, osobito broj plovila, zrakoplova i helikoptera

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Popis odabranih vrsta mjera

Vrsta mjere

Opis

Odabrana vrsta mjere

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Poveznica s prioritetima koje je utvrdila Komisija u skladu s člankom 20. stavkom 3. EFPR-a

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   PRIKUPLJENI PODATCI (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (p) UREDBE (EU) br. 508/2014)

13.1.   Općeniti opis aktivnosti prikupljanja podataka predviđenih za razdoblje 2014.–2020.

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Opis metoda pohranjivanja podataka, upravljanja podacima i uporabe podataka

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Opis načina na koji će se postići učinkovito financijsko i administrativno upravljanja pri prikupljanju podataka

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANCIJSKI INSTRUMENTI (U SKLADU S GLAVOM IV. DIJELA DRUGOG UREDBE (EU) br. 1303/2013)

14.1.   Opis planirane uporabe financijskog instrumenta

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Odabir mjera u okviru EFPR-a koje se planiraju provesti s pomoću financijskih instrumenata

Mjere u okviru EFPR-a (odabrati s padajućeg popisa mjera koje je unaprijed odredila Komisija)

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Okvirni iznosi koji bi se osigurali financijskim instrumentom

Ukupni iznos iz EFPR za razdoblje 2014.–2020., u eurima

<14.3 type="N" input="M">

Prilozi programu

popis konzultiranih partnera,

izvješće o ex ante evaluaciji sa sažetkom,

izvješće o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš,

sažeti opis sustava upravljanja i kontrole (sažeti opis mora uključivati i objašnjenje načina na koji je osigurano načelo razdvajanja funkcija i neovisnosti funkcija),

plan kompenzacije za najudaljenije regije,

karta koja pokazuje veličinu i položaj ribolovnih i akvakulturnih sektora, položaj najvažnijih ribarskih luka i ribogojilišta te položaj zaštićenih područja (ICZM, zaštićena morska područja, Natura 2000.).


(1)  Kazalo za karakteristike polja:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak), B = Booleanov operator

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

 

„maxlength” = najveći broj znakova uključujući razmake.

(*)  Primjenjivo na prioritet Unije br. 2.

(2)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(3)  Pokazatelji ostvarenja definiraju se odabirom mjera, međutim, treba obrazložiti podskupinu pokazatelja ostvarenja iz okvira za procjenu ostvarenja postignuća.

(4)  Glavna dodijeljena sredstva iz EFPR-a = ukupna dodijeljena sredstva Unije umanjena za pričuvu za ostvarenje postignuća.

(5)  Nacionalni doprinos dijeli se razmjerno između glavnih dodijeljenih sredstava i pričuve za ostvarenje postignuća.

(**)  Članak 5. opisan je u poglavlju 1. operativnog programa „Izrada operativnog programa i uključivanje partnera”.

(***)  Za pojedine mjere država članica može promijeniti predloženi postotak s 0 % na 40 % u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 215/2014 (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.).


Top