Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0596R(07)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014)

ST/15964/2017/INIT

OJ L 254, 10.10.2018, p. 19–24 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/corrigendum/2018-10-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/19


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r. )

1.

Strona 4, motyw 20, zdanie czwarte:

zamiast:

„Informacja poufna w odniesieniu do towarowego instrumentu pochodnego powinna być zdefinionwana jako informacja, która (…)”,

powinno być:

„Informacja poufna w odniesieniu do towarowego instrumentu pochodnego powinna być zdefiniowana jako informacja, która (…)”.

2.

Strona 6, motyw 30, zdanie czwarte:

zamiast:

„Innym przykładem sytuacji, której nie należy uznać za wykorzystywanie informycji poufnych, są transakcje prowadzone w celu wywiązania się z wcześniejszego zobowiązania, które stało się wymagalne.”,

powinno być:

„Innym przykładem sytuacji, której nie należy uznać za wykorzystywanie informacji poufnych, są transakcje prowadzone w celu wywiązania się z wcześniejszego zobowiązania, które stało się wymagalne.”.

3.

Strona 7, motyw 32:

zamiast:

„(32)

Badania rynku to interakcje między sprzedającym instrumenty finansowe a co najmniej jednym potencjalnym inwestorem przed ogłoszeniem transakcji, mające na celu ocenę zainteresowania potencjalnych inwestorów możliwą transakcją oraz ustalenie jej ceny, wielkości i struktury. Badania rynku mogą obejmować pierwszą lub kolejną ofertę danych papierów wartościowych i różnią się od zwykłego obrotu (…)”,

powinno być:

„(32)

Badania rynku to interakcje między sprzedającym instrumenty finansowe a co najmniej jednym potencjalnym inwestorem przed ogłoszeniem transakcji, mające na celu ocenę zainteresowania potencjalnych inwestorów możliwą transakcją oraz ustalenie jej ceny, wielkości i struktury. Badania rynku mogą obejmować pierwszą lub wtórną ofertę danych papierów wartościowych i różnią się od zwykłego obrotu (…)”.

4.

Strona 9, motyw 49:

zamiast:

„(49)

Podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych przez emitenta jest konieczne do zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych oraz do zapewnienia niewprowadzania inwestorów w błąd. Należy więc wymagać od inwestorów, aby jak najszybciej podawali oni do wiadomości publicznej informacje poufne. (…)”,

powinno być:

„(49)

Podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych przez emitenta jest konieczne do zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych oraz do zapewnienia niewprowadzania inwestorów w błąd. Należy więc wymagać od emitentów, aby jak najszybciej podawali oni do wiadomości publicznej informacje poufne. (…)”.

5.

Strona 10, motyw 52, zdanie trzecie:

zamiast:

„Opóźnienie to powinno być uzależnione od uzyskania przez emitenta zgody odpowiedniego właściwego organu, a przy tym musi być jasne, że szerszy interes publiczny i gospodarczy związany z opóźnienien w ujawnieniu informacji poufnej przeważa nad interesem rynku związanym z otrzymaniem informacji, która jest przedmiotem opóźnienia.”,

powinno być:

„Opóźnienie to powinno być uzależnione od uzyskania przez emitenta zgody odpowiedniego właściwego organu, a przy tym musi być jasne, że szerszy interes publiczny i gospodarczy związany z opóźnieniem w ujawnieniu informacji poufnej przeważa nad interesem rynku związanym z otrzymaniem informacji, która jest przedmiotem opóźnienia.”.

6.

Strona 12, motyw 61:

zamiast:

„(61)

Osoby pełniące obowiązki zarządcze powinny być objęte zakazem dokonywania lub zlecania dokonania transakcji przed ogłoszeniem śródrocznego sprawozdania finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które dany emitent ma obowiązek udostępnić publicznie zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu, lub zgodnie z prawem krajowym, chyba że wystąpią szczególne i określone okoliczności uzasadniające udzielenie przez emitetna zgody (…)”,

powinno być:

„(61)

Osoby pełniące obowiązki zarządcze powinny być objęte zakazem dokonywania lub zlecania dokonania transakcji przed ogłoszeniem śródrocznego sprawozdania finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które dany emitent ma obowiązek udostępnić publicznie zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu, lub zgodnie z prawem krajowym, chyba że wystąpią szczególne i określone okoliczności uzasadniające udzielenie przez emitenta zgody (…)”.

7.

Strona 17, art. 3 ust. 1 pkt 5:

zamiast:

„5)

»operator rynku« oznacza operatora rynku w rozumieiu art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy 2014/65/UE;”,

powinno być:

„5)

»operator rynku« oznacza operatora rynku w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy 2014/65/UE;”.

8.

Strona 19, art. 3 ust. 1 pkt 25:

zamiast:

„25)

»osoba pełniąca obowiązki zarządcze« oznacza osobę związaną z emitentem, uczestnika rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10, która:

a)

jest członkiem organu administaryjnego, zarządzającego lub (…)”,

powinno być:

„25)

»osoba pełniąca obowiązki zarządcze« oznacza osobę związaną z emitentem, uczestnikiem rynku uprawnień do emisji lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 19 ust. 10, która:

a)

jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub (…)”.

9.

Strona 19, art. 3 ust. 1 pkt 28:

zamiast:

„28)

»osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transkacji lub wykonywaniu zleceń« oznacza (…)”,

powinno być:

„28)

»osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń« oznacza (…)”.

10.

Strona 19, art. 3 ust. 1 pkt 29:

zamiast:

„29)

»wskaźnik referencyjny« oznacza dowolny opublikowany wskaźnik, indeks lub liczbę, (…)”,

powinno być:

„29)

»wskaźnik referencyjny« oznacza dowolny wskaźnik, indeks lub liczbę, (…)”.

11.

Strona 20, art. 3 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„b)

»instrumenty powiązane« oznaczają następujące instrumenty finansowe, w tym instrumenty niedopuszczone do obrotu, niebędace przedmiotem obrotu (…)”,

powinno być:

„b)

»instrumenty powiązane« oznaczają następujące instrumenty finansowe, w tym instrumenty niedopuszczone do obrotu, niebędące przedmiotem obrotu (…)”.

12.

Strona 20, art. 3 ust. 2 lit. c):

zamiast:

„c)

»znaczna dystrybucja« oznacza pierwszą lub kolejną ofertę papierów wartościowych, (…)”,

powinno być:

„c)

»znaczna dystrybucja« oznacza pierwszą lub wtórną ofertę papierów wartościowych, (…)”.

13.

Strona 24, rozdział 2, tytuł:

zamiast:

„RODZIAŁ 2

INFORMACJE POUFNE, WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH, BEZPRAWNE UJAWNIANIE INFORMACJI POUFNYCH I MANIPULACJE NA RYNKU”,

powinno być:

„ROZDZIAŁ 2

INFORMACJE POUFNE, WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH, BEZPRAWNE UJAWNIANIE INFORMACJI POUFNYCH I MANIPULACJE NA RYNKU”.

14.

Strona 29, art. 12 ust. 1 lit. a) ppkt (i):

zamiast:

„(i)

wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do (…)”,

powinno być:

„(i)

dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do (…)”.

15.

Strona 30, art. 12 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„c)

rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do (…)”,

powinno być:

„c)

rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do (…)”.

16.

Strona 30, art. 12 ust. 1 lit. d):

zamiast:

„d)

przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wkaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego.”,

powinno być:

„d)

przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego.”.

17.

Strona 31, art. 12 ust. 5:

zamiast:

„5.   Komisja jest upawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 35, (…)”,

powinno być:

„5.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 35, (…)”.

18.

Strona 31, art. 13 ust. 2 lit. g):

zamiast:

„g)

strukturalne cechy przedmiotowego rynku, w tym jego ewentualne uregulowania, rodzaje instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu i rodzaj uczestników rynku, w tym zakres uczestnictwa inwestorów detalicznych na przedmiotowym rynku.”,

powinno być:

„g)

strukturalne cechy przedmiotowego rynku, w tym czy ma on charakter rynku regulowanego czy też nie, rodzaje instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu i rodzaj uczestników rynku, w tym zakres uczestnictwa inwestorów detalicznych na przedmiotowym rynku.”.

19.

Strona 32, art. 13 ust. 8:

zamiast:

„8.   Właściwe organy regularnie i przynajmniej co dwa lata dokonują przeglądu ustanowionych przez siebie przez siebie przyjętych praktyk rynkowych, (…)”,

powinno być:

„8.   Właściwe organy regularnie i przynajmniej co dwa lata dokonują przeglądu ustanowionych przez siebie przyjętych praktyk rynkowych, (…)”.

20.

Strona 33, art. 16 ust. 2 i 3:

zamiast:

„2.   Każda osoba zawodowo zajmująca się pośredniczeniem w zawieraniu transkacji lub wykonywaniu zleceń ustanawia i utrzymuje (…).

3.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 22 osoby zawodowo zajmujące się pośredniczeniem w zawieraniu transkacji lub wykonywaniu zleceń podlegają regułom powiadamiania państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowanie lub w którym zanajduje się ich siedziba, lub (…)”,

powinno być:

„2.   Każda osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń ustanawia i utrzymuje (…).

3.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 22 osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń podlegają regułom powiadamiania państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowanie lub w którym znajduje się ich siedziba, lub (…)”.

21.

Strona 34, art. 17 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„(…), o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejsiego i Rady 2004/109/UE (1). (…)”,

powinno być:

„(…), o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE (1). (…)”.

22.

Strona 34, art. 17 ust. 4 lit. a):

zamiast:

„a)

niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;”,

powinno być:

„a)

niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;”.

23.

Strona 36, art. 17 ust. 7 akapit drugi:

zamiast:

„Niniejszy ustęp obejmuje sytuacje, w których plotka dotyczy wyraźnie informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione zgodnie z ust. 4 lub 5, w przypadku gdy plotka ta dostatecznie wyraźny wskazuje, że poufność tych informacji nie jest dłużej zapewniona.”,

powinno być:

„Niniejszy ustęp obejmuje sytuacje, w których plotka dotyczy wyraźnie informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione zgodnie z ust. 4 lub 5, w przypadku gdy plotka ta dostatecznie wyraźnie wskazuje, że poufność tych informacji nie jest dłużej zapewniona.”.

24.

Strona 37, art. 18 ust. 4:

zamiast:

„4.   Emitenci i wszelki osoby działające w ich imieniu (…)”,

powinno być:

„4.   Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu (…)”.

25.

Strona 37, art. 18 ust. 6 lit. b):

zamiast:

„b)

emitent może udostępnić właściwemu organowi, na jego żądanie, listę osób mających dostęp do informacji poufnych.”,

powinno być:

„b)

emitent jest w stanie udostępnić właściwemu organowi, na jego żądanie, listę osób mających dostęp do informacji poufnych.”.

26.

Strona 38, art. 19 ust. 1 akapit trzeci:

zamiast:

„Akapit pierwszy ma zastosowanie, gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg określony w zależności od przypdaku w ust. 8 lub 9 w trakcie jednego roku kalendarzowego.”,

powinno być:

„Akapit pierwszy ma zastosowanie, gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg określony w zależności od przypadku w ust. 8 lub 9 w trakcie jednego roku kalendarzowego.”.

27.

Strona 39, art. 19 ust. 7 lit. b):

zamiast:

„b)

transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transkacji lub wykonywaniu zleceń lub (…)”,

powinno być:

„b)

transakcje zawierane przez osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub (…)”.

28.

Strona 40, art. 19 ust. 10:

zamiast:

„10.   (…) uprawnienia do emisji i instrumenty pochodne lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcjach. (…) zgodnie z ust. 3”,

powinno być:

„10.   (…) uprawnienia do emisji, instrumenty pochodne oparte na uprawnieniach do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcjach. (…) zgodnie z ust. 3.”.

29.

Strona 43, art. 23 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„Jeżeli zgodnie z prawem krajowym niezbędne jest uprzednie zezwolenie organu sądowego danego państwa członkowskiego na wejście do pomieszczeń osób fizycznch i prawnych, (…)”,

powinno być:

„Jeżeli zgodnie z prawem krajowym niezbędne jest uprzednie zezwolenie organu sądowego danego państwa członkowskiego na wejście do pomieszczeń osób fizycznych i prawnych, (…)”.

30.

Strona 45, art. 25 ust. 5, zdanie trzecie:

zamiast:

„Koordynują one swoje działania w celu uniknięcia możliwego powielania i pokrywania się działań w ramach stosowania sankcji administracyjnych i innych środków administracynych dotyczących przypadków transgranicznych (…)”,

powinno być:

„Koordynują one swoje działania w celu uniknięcia możliwego powielania i pokrywania się działań w ramach stosowania sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych dotyczących przypadków transgranicznych (…)”.

31.

Strona 45, art. 25 ust. 6 akapit drugi, zdanie drugie:

zamiast:

„W przypadku czynności wyjaśniających lub kontroli o zasięgu transgranicznym EUNGiPW koordynuje czynności wyjaśniającelub kontrolę, jeśli wnosi o to jeden z właściwych organów.”,

powinno być:

„W przypadku czynności wyjaśniających lub kontroli o zasięgu transgranicznym EUNGiPW koordynuje czynności wyjaśniające lub kontrolę, jeśli wnosi o to jeden z właściwych organów.”.

32.

Strona 50, art. 32 ust. 5, zdanie drugie:

zamiast:

„Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie zprocedurą sprawdzajacą, o której mowa w art. 36 ust. 2.”,

powinno być:

„Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 36 ust. 2.”.

33.

Strona 55, załącznik I, B. Okoliczności wskazujące na zachowania manipulacyjne związane ze stosowaniem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu, lit. a):

zamiast:

„a)

czy zamówienia składane lub transakcje podejmowane przez osoby poprzedza, lub następuje po nich, rozpowszechnianie informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd przez te same osoby lub osoby z nimi powiązane; oraz”,

powinno być:

„a)

czy zlecenia składane lub transakcje zawierane przez osoby poprzedza, lub następuje po nich, rozpowszechnianie informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd przez te same osoby lub osoby z nimi powiązane; oraz”.

Top