Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0017R(04)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014)

OJ L 67, 12.3.2016, p. 70–73 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/17/corrigendum/2016-03-12/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/70


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010

( Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 28. februar 2014 )

Side 41, betragtning 45:

I stedet for:

»… og hvis forbrugeren kan beslutte at få udbetalt den tilbagebetalte kapital, forudsat …«

læses:

»… og hvis forbrugeren kan beslutte at få udbetalt de betalte afdrag, forudsat …«.

Side 51, artikel 4, nr. 24):

I stedet for:

»… og hvor den kapital, der er stillet sikkerhed for i form af fast ejendom, kun udnyttes, hvis …«

læses:

»… og hvor den hovedstol, der er stillet sikkerhed for i form af fast ejendom, kun udnyttes, hvis …«.

Side 51, artikel 4, nr. 25):

I stedet for:

»25)   »værdibaseret kreditaftale«: en kreditaftale, hvor den kapital, der skal tilbagebetales, er baseret på en kontraktligt fastsat procentdel af værdien af den faste ejendom på tidspunktet for tilbagebetalingen eller tilbagebetalingerne af kapitalen«

læses:

»25)   »værdibaseret kreditaftale«: en kreditaftale, hvor den hovedstol, der skal tilbagebetales, er baseret på en kontraktligt fastsat procentdel af værdien af den faste ejendom på tidspunktet for tilbagebetalingen eller tilbagebetalingerne af hovedstolen«.

Side 53, artikel 11, stk. 2, litra g):

I stedet for:

»g)

afdragenes størrelse, hvor det er relevant«

læses:

»g)

ydelsernes størrelse, hvor det er relevant«.

Side 54, artikel 11, stk. 2, litra i):

I stedet for:

»i)

antallet af afdrag, hvis det er relevant.«

læses:

»i)

antallet af ydelser, hvis det er relevant«.

Side 55, artikel 13, stk. 1, andet afsnit, litra i):

I stedet for:

»… herunder de periodiske afdrags antal, hyppighed og størrelse«

læses:

»… herunder de periodiske ydelsers antal, hyppighed og størrelse«.

Side 61, artikel 23, stk. 4, første punktum:

I stedet for:

»… som minimum når værdien af det samlede beløb, forbrugeren skal betale, og som er udestående, eller af de periodiske afdrag varierer med mere end 20 % …«

læses:

»… som minimum når værdien af det samlede beløb, forbrugeren skal betale, og som er udestående, eller af de periodiske ydelser varierer med mere end 20 % …«.

Side 62, artikel 27, stk. 2:

I stedet for:

»… og meddeles personligt til forbrugeren sammen med størrelsen på de nye periodiske afdrag.«

læses:

»… og meddeles personligt til forbrugeren sammen med størrelsen på de nye periodiske ydelser.«

Side 72, bilag I, del II, litra g), nr. i):

I stedet for:

»… hvis datoen eller beløbet for en tilbagebetaling af kapital, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås, at tilbagebetalingen finder sted …«

læses:

»… hvis datoen eller beløbet for en betaling af afdrag, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås, at betalingen finder sted …«.

Side 72, bilag I, del II, litra h), nr. i):

I stedet for:

»i)

betales der renter sammen med tilbagebetalingerne af kapitalen«

læses:

»i)

betales der renter sammen med betalingen af afdraget«.

Side 72, bilag I, del II, litra h), nr. iii):

I stedet for:

»… begyndende med datoen for den første tilbagebetaling af kapital, og hvis …«

læses:

»… begyndende med datoen for den første betaling af afdrag, og hvis …«.

Side 72, bilag I, del II, litra h), nr. iv):

I stedet for:

»iv)

indfrier den endelige betaling tilgodehavendet i form af kapital, renter og andre eventuelle omkostninger.«

læses:

»iv)

indfrier den endelige betaling tilgodehavendet i form af afdrag, renter og andre eventuelle omkostninger.«

Side 73, bilag I, del II, litra k), nr. i):

I stedet for:

»… indfrier tilgodehavendet i form af kapital, renter og andre eventuelle omkostninger; …«

læses:

»… indfrier tilgodehavendet i form af afdrag, renter og andre eventuelle omkostninger; …«.

Side 73, bilag I, del II, litra k), nr. ii):

I stedet for:

»ii)

kapitalen tilbagebetales af forbrugeren i lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden. I tilfælde, hvor kapitalen imidlertid skal tilbagebetales i sin helhed i form af en enkelt betaling i hver betalingsperiode, antages forbrugerens efterfølgende udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af hele kapitalen at foregå i en periode på et år. Renter og andre omkostninger pålægges i overensstemmelse med disse udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af kapitalen og som fastsat i kreditaftalen.«

læses:

»ii)

hovedstolen tilbagebetales af forbrugeren i lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden. I tilfælde, hvor hovedstolen imidlertid skal tilbagebetales i sin helhed i form af en enkelt betaling i hver betalingsperiode, antages forbrugerens efterfølgende udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af hele hovedstolen at foregå i en periode på et år. Renter og andre omkostninger pålægges i overensstemmelse med disse udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af afdrag og som fastsat i kreditaftalen.«

Side 75, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 3, ellevte underafsnit:

I stedet for:

»(Hvis relevant) Denne del af dette er et afdragsfrit lån. …«

læses:

»(Hvis relevant) [Dette/en del af dette] er et afdragsfrit lån. …«.

Side 76, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 6, andet, tredje og fjerde underafsnit:

I stedet for:

»Deres indtægt kan ændre sig. Overvej venligst, om De stadig har råd til at betale Deres [hyppighed] afdrag, hvis Deres indtægt falder.

(Hvis relevant) Da [dette/en del af dette] er et afdragsfrit lån, skal De træffe særskilte foranstaltninger til tilbagebetaling af [indsæt det afdragsfrie lånebeløb], som De skylder ved lånets udløb. Husk at tilføje eventuelle yderligere afdrag, der skal betales ud over den ydelse, der er vist her.

(Hvis relevant) Rentesatsen på [en del af] dette lån kan ændre sig. Dette betyder, at afdragenes størrelse kan øges eller mindskes. Hvis rentesatsen f.eks. stiger til [tilfælde som beskrevet i del B], kan Deres afdrag stige til [indsæt den ydelse, der svarer til dette tilfælde]«

læses:

»Deres indtægt kan ændre sig. Overvej venligst, om De stadig har råd til at betale Deres [hyppighed] ydelser, hvis Deres indtægt falder.

(Hvis relevant) Da [dette/en del af dette] er et afdragsfrit lån, skal De træffe særskilte foranstaltninger til tilbagebetaling af [indsæt det afdragsfrie lånebeløb], som De skylder ved lånets udløb. Husk at medregne eventuelle yderligere betalinger, der skal betales ud over den ydelse, der er vist her.

(Hvis relevant) Rentesatsen på [en del af] dette lån kan ændre sig. Dette betyder, at ydelsernes størrelse kan øges eller mindskes. Hvis rentesatsen f.eks. stiger til [tilfælde som beskrevet i del B], kan Deres ydelse stige til [indsæt den ydelse, der svarer til dette tilfælde]«.

Side 77, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 7, andet underafsnit:

I stedet for:

»Ydelserne (kolonne [relevant nr.]) er summen af den rente, der skal betales (kolonne [relevant nr.]), hvis relevant, den kapital, der skal betales (kolonne [relevant nr.]), og i givet fald andre omkostninger (kolonne [relevant nr.]). (Hvis relevant) Omkostningerne i den anden kolonne med omkostninger vedrører [liste over omkostninger]. …«

læses:

»Ydelserne (kolonne [relevant nr.]) er summen af den rente, der skal betales (kolonne [relevant nr.]), hvis relevant, afdrag (kolonne [relevant nr.]), og i givet fald andre omkostninger (kolonne [relevant nr.]). (Hvis relevant) Omkostningerne i kolonnen med andre omkostninger vedrører [liste over omkostninger]. …«.

Side 77, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 8, fjerde underafsnit:

I stedet for:

»(Hvis relevant) Vær venligst opmærksom på de eventuelle konsekvenser ved på et sent tidspunkt at opsige accessoriske tjenesteydelser i forbindelse med lånet:«

læses:

»(Hvis relevant) Vær venligst opmærksom på de eventuelle konsekvenser ved på et senere tidspunkt at opsige accessoriske tjenesteydelser i forbindelse med lånet:«.

Side 77, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 9, tredje og fjerde underafsnit:

I stedet for:

»(Hvis relevant) Gebyr ved førtidig indfrielse: [indsæt beløb eller, hvis dette ikke er muligt, beregningsmetode]

(Hvis relevant) Hvis De beslutter Dem for at indfri dette lån før tiden, bedes De kontakte os for at få oplysning om det nøjagtige kompensationsgebyr for førtidig indfrielse.«

læses:

»(Hvis relevant) Omkostninger ved førtidig indfrielse: [indsæt beløb eller, hvis dette ikke er muligt, beregningsmetode]

(Hvis relevant) Hvis De beslutter Dem for at indfri dette lån før tiden, bedes De kontakte os for at få oplysning om de nøjagtige omkostninger ved førtidig indfrielse.«

Side 79, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 3, punkt 4:

I stedet for:

»4)

Kredittypen bør fremgå tydeligt (f.eks. lån med pant i fast ejendom, boliglån, sikret kreditkort osv.). Beskrivelsen af låntype skal indeholde klare angivelser af, hvordan kapital og rente tilbagebetales i lånets løbetid (dvs. amortiseringsstrukturen), og hvorvidt kreditaftalen omhandler tilbagebetaling af kapital eller er afdragsfri, eller en kombination af de to.«

læses:

»4)

Kredittypen bør fremgå tydeligt (f.eks. lån med pant i fast ejendom, boliglån, sikret kreditkort osv.). Beskrivelsen af låntype skal indeholde klare angivelser af, hvordan afdrag og rente betales i lånets løbetid (dvs. amortiseringsstrukturen), og hvorvidt kreditaftalen omhandler betaling af afdrag eller er afdragsfri, eller en kombination af de to.«

Side 82, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 7, punkt 3:

I stedet for:

»3)

Den tabel, der skal medtages i dette afsnit, skal indeholde følgende kolonner: »tidsplan for tilbagebetaling« (f.eks. måned 1, måned 2, måned 3), »ydelse«, »rente, der betales pr. ydelse«, »andre omkostninger, der indgår i ydelsen« (hvis relevant), »kapital, der tilbagebetales pr. ydelse« og »restgæld efter hver ydelse«.«

læses:

»3)

Den tabel, der skal medtages i dette afsnit, skal indeholde følgende kolonner: »tidsplan for tilbagebetaling« (f.eks. måned 1, måned 2, måned 3), »ydelse«, »rente, der betales pr. ydelse«, »andre omkostninger, der indgår i ydelsen« (hvis relevant), »afdrag, der tilbagebetales pr. ydelse« og »restgæld efter hver ydelse«.«

Side 83, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 9, punkt 2:

I stedet for:

»2)

I afsnittet om gebyrer for førtidig indfrielse henleder kreditgiver forbrugerens opmærksomhed på et eventuelt gebyr for førtidig indfrielse eller andre omkostninger i forbindelse hermed for at kompensere kreditgiver og angiver om muligt beløbet. …«

læses:

»2)

I afsnittet om omkostninger ved førtidig indfrielse henleder kreditgiver forbrugerens opmærksomhed på et eventuelt gebyr for førtidig indfrielse eller andre omkostninger i forbindelse hermed for at kompensere kreditgiver og angiver om muligt beløbet. …«.

Side 83, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 10, punkt 5:

I stedet for:

»5)

Mulige yderlige funktioner omfatter: overbetalinger/underbetalinger [betaling af mere eller mindre end den ydelse, der normalt skal betales ifølge amortiseringsstrukturen]; afdragsfrie perioder [perioder, hvor forbrugeren ikke skal foretage betalinger]; …«

læses:

»5)

Mulige yderligere funktioner omfatter: overbetalinger/underbetalinger [betaling af mere eller mindre end den ydelse, der normalt skal betales ifølge amortiseringsstrukturen]; ydelsesfrie perioder [perioder, hvor forbrugeren ikke skal foretage betalinger]; …«.

Side 83, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 11, punkt 1:

I stedet for:

»1)

Kreditgiver gør rede for rettigheden (rettighederne), f.eks. fortrydelsesret eller ret til betænkningstid og i givet fald andre rettigheder såsom ret til overførsel (herunder subrogation) præciserer, hvilke rettigheder der findes, og anfører betingelserne for denne eller disse rettigheder, den procedure, som forbrugeren skal følge for at udøve denne eller disse rettigheder, bl.a. den adresse, hvortil meddelelsen om fortrydelse skal sendes, og i givet fald de tilsvarende gebyrer.«

læses:

»1)

Kreditgiver gør rede for rettigheden (rettighederne), f.eks. fortrydelsesret eller ret til betænkningstid, og i givet fald andre rettigheder såsom ret til overførsel (herunder subrogation), og anfører betingelserne for denne eller disse rettigheder, den procedure, som forbrugeren skal følge for at udøve denne eller disse rettigheder, bl.a. den adresse, hvortil meddelelsen om fortrydelse skal sendes, og i givet fald de tilsvarende gebyrer.«


Top