Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0065R(07)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009)

ST/8890/2019/INIT

OJ L 154, 12.6.2019, p. 48–54 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/corrigendum/2019-06-12/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/48


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

( Úřední věstník Evropské unie L 302 ze dne 17. listopadu 2009 )

1.

Strana 33, 12. bod odůvodnění:

místo:

„(12)

… měla by podléhat pouze pravidlům pro přeshraniční uvádění na trh.“,

má být:

„(12)

… měla by podléhat pouze pravidlům pro přeshraniční nabízení.“

2.

Strana 34, 24. bod odůvodnění:

místo:

„(24)

S cílem předcházet „regulatorním arbitrážím“ a podporovat důvěru v účinnost dohledu, který vykonávají příslušné orgány domovského členského státu, by povolení nemělo být SKIPCP uděleno tehdy, pokud není možné uvádění jeho podílových jednotek na trh v domovském členském státě. SKIPCP by měl mít po svém povolení možnost se svobodně rozhodovat o tom, ve kterém členském státě budou, v souladu s touto směrnicí, jeho podílové jednotky uváděny na trh.“,

má být:

„(24)

S cílem předcházet „regulatorním arbitrážím“ a podporovat důvěru v účinnost dohledu, který vykonávají příslušné orgány domovského členského státu, by povolení nemělo být SKIPCP uděleno tehdy, pokud není možné nabízení jeho podílových jednotek v domovském členském státě. SKIPCP by měl mít po svém povolení možnost se svobodně rozhodovat o tom, ve kterém členském státě budou, v souladu s touto směrnicí, jeho podílové jednotky nabízeny.“

3.

Strana 35, 28. bod odůvodnění:

místo:

„(28)

(…) Tato směrnice nebrání SKIPCP, aby na čistě vnitrostátním základě používal jiné formy fúze v situacích, kdy žádný ze SKIPCP, jichž se fúze týká, nebyl oznámen pro přeshraniční uvádění svých podílových jednotek na trh. Tyto fúze však budou i nadále podléhat příslušným ustanovením vnitrostátního práva. Vnitrostátní pravidla upravující usnášeníschopnost by neměla činit rozdíl mezi vnitrostátními a přeshraničními fúzemi ani by neměla být přísnější než pravidla stanovená pro fúze společností.“,

má být:

„(28)

(…) Tato směrnice nebrání SKIPCP, aby na čistě vnitrostátním základě používal jiné formy fúze v situacích, kdy žádný ze SKIPCP, jichž se fúze týká, nebyl oznámen pro přeshraniční nabízení svých podílových jednotek. Tyto fúze však budou i nadále podléhat příslušným ustanovením vnitrostátního práva. Vnitrostátní pravidla upravující usnášeníschopnost by neměla činit rozdíl mezi vnitrostátními a přeshraničními fúzemi ani by neměla být přísnější než pravidla stanovená pro fúze společností.“

4.

Strana 35, 34. bod odůvodnění:

místo:

„(34)

Volné uvádění na trh podílových jednotek emitovaných SKIPCP oprávněnými investovat až 100 % svých aktiv do převoditelných cenných papírů emitovaných týmž emitentem (státem, místním orgánem atd.) by nemělo přímo ani nepřímo narušit fungování kapitálového trhu nebo ztížit financování členských států.“,

má být:

„(34)

Volné nabízení podílových jednotek emitovaných SKIPCP oprávněnými investovat až 100 % svých aktiv do převoditelných cenných papírů emitovaných týmž emitentem (státem, místním orgánem atd.) by nemělo přímo ani nepřímo narušit fungování kapitálového trhu nebo ztížit financování členských států.“

5.

Strana 37, 51. bod odůvodnění:

místo:

„(51)

(…). Aby se zamezilo nepřiměřené administrativní zátěži, neměla by se ustanovení týkající se podávání sdělení o přeshraničním uvádění na trh uplatňovat, pokud „master“ SKIPCP nezískává kapitál od veřejnosti v jiném členském státě, než ve kterém je usazen, ale má v tomto jiném členském státě pouze jeden nebo více „feeder“ SKIPCP.“,

má být:

„(51)

(…). Aby se zamezilo nepřiměřené administrativní zátěži, neměla by se ustanovení týkající se podávání sdělení o přeshraničním nabízení uplatňovat, pokud „master“ SKIPCP nezískává kapitál od veřejnosti v jiném členském státě, než ve kterém je usazen, ale má v tomto jiném členském státě pouze jeden nebo více „feeder“ SKIPCP.“

6.

Strana 38, 62. bod odůvodnění:

místo:

„(62)

SKIPCP by mělo být umožněno uvádět na trh své podílové jednotky v jiných členských státech s výhradou příslušného oznámení založeného na lepší výměně informací mezi příslušnými orgány členských států. … .“,

má být:

„(62)

SKIPCP by mělo být umožněno nabízet své podílové jednotky v jiných členských státech s výhradou příslušného oznámení založeného na lepší výměně informací mezi příslušnými orgány členských států. … .“

7.

Strana 38, 63. bod odůvodnění:

místo:

„(63)

SKIPCP by měly mít možnost uvádět na trh své podílové jednotky, pokud přijmou nezbytná opatření, jež zajistí, aby bylo možné provádět platby podílníkům, odkup nebo vyplácení podílových jednotek, a zpřístupnit informace, které musí SKIPCP poskytovat.“,

má být:

„(63)

SKIPCP by měly mít možnost nabízet své podílové jednotky, pokud přijmou nezbytná opatření, jež zajistí, aby bylo možné provádět platby podílníkům, odkup nebo vyplácení podílových jednotek, a zpřístupnit informace, které musí SKIPCP poskytovat.“

8.

Strana 38, 64. bod odůvodnění:

místo:

„(64)

Aby bylo usnadněno přeshraniční uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh, měla by se provádět kontrola souladu opatření přijatých pro uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh s právními a správními předpisy použitelnými v hostitelském členském státě SKIPCP poté, co SKIPCP vstoupil na trh v uvedeném členském státě. Tato kontrola se může vztahovat na přiměřenost opatření týkajících se uvádění na trh, zejména přiměřenost distribučních opatření a povinnost předkládat propagační sdělení pravdivým, jasným a nezavádějícím způsobem. … .“,

má být:

„(64)

Aby bylo usnadněno přeshraniční nabízení podílových jednotek SKIPCP, měla by se provádět kontrola souladu opatření přijatých pro nabízení podílových jednotek SKIPCP s právními a správními předpisy použitelnými v hostitelském členském státě SKIPCP poté, co SKIPCP vstoupil na trh v uvedeném členském státě. Tato kontrola se může vztahovat na přiměřenost opatření týkajících se nabízení, zejména přiměřenost distribučních opatření a povinnost předkládat propagační sdělení pravdivým, jasným a nezavádějícím způsobem. … .“

9.

Strana 38, 65. bod odůvodnění:

místo:

„(65)

Pro účely zvýšení právní jistoty je třeba zajistit, aby SKIPCP, který uvádí své podílové jednotky na trh na přeshraničním základě, měl snadný přístup, v podobě elektronického zveřejnění a v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, k úplným informacím o právních a správních předpisech použitelných v hostitelském členském státě SKIPCP, které se vztahují k opatřením pro uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh. Odpovědnost za tato zveřejnění by měla být upravena vnitrostátními právními předpisy.“,

má být:

„(65)

Pro účely zvýšení právní jistoty je třeba zajistit, aby SKIPCP, který nabízí své podílové jednotky na přeshraničním základě, měl snadný přístup, v podobě elektronického zveřejnění a v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, k úplným informacím o právních a správních předpisech použitelných v hostitelském členském státě SKIPCP, které se vztahují k opatřením pro nabízení podílových jednotek SKIPCP. Odpovědnost za tato zveřejnění by měla být upravena vnitrostátními právními předpisy.“

10.

Strana 43, obsah, nadpis kapitoly XI:

místo:

„ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ UVÁDĚJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY NA TRH V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY“,

má být:

„ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ NABÍZEJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY“.

11.

Strana 43, čl. 1 odst. 6:

místo:

„6.   S výhradou ustanovení práva Společenství o pohybu kapitálu a článků 91 a 92 a čl. 108 odst. 1 druhého pododstavce nesmí žádný hostitelský členský stát SKIPCP uplatňovat na SKIPCP, které jsou usazeny v jiném členském státě, ani pro podílové jednotky emitované těmito SKIPCP žádné další předpisy v oblasti působnosti této směrnice, pokud tyto SKIPCP uvádějí své podílové jednotky na trh na území uvedeného hostitelského členského státu.“,

má být:

„6.   S výhradou ustanovení práva Společenství o pohybu kapitálu a článků 91 a 92 a čl. 108 odst. 1 druhého pododstavce nesmí žádný hostitelský členský stát SKIPCP uplatňovat na SKIPCP, které jsou usazeny v jiném členském státě, ani pro podílové jednotky emitované těmito SKIPCP žádné další předpisy v oblasti působnosti této směrnice, pokud tyto SKIPCP nabízejí své podílové jednotky na území uvedeného hostitelského členského státu.“

12.

Strana 44, čl. 2 odst. 1 písm. f):

místo:

„f)

„hostitelským členským státem SKIPCP“ členský stát, jiný než domovský členský stát SKIPCP, v němž jsou uváděny podílové jednotky SKIPCP na trh;“,

má být:

„f)

„hostitelským členským státem SKIPCP“ členský stát, jiný než domovský členský stát SKIPCP, v němž jsou nabízeny podílové jednotky SKIPCP;“.

13.

Strana 46, čl. 5 odst. 5:

místo:

„5.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nevydají povolení, pokud SKIPCP nemůže ze zákonných důvodů (například podle statutu fondu nebo zakládacích dokumentů) uvádět své podílové jednotky na trh ve svém domovském členském státě.“,

má být:

„5.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nevydají povolení, pokud SKIPCP nemůže ze zákonných důvodů (například podle statutu fondu nebo zakládacích dokumentů) nabízet své podílové jednotky ve svém domovském členském státě.“

14.

Strana 46, čl. 6 odst. 2:

místo:

„2.   Správcovská společnost nesmí vykonávat jiné činnosti než správu SKIPCP povolených podle této směrnice, s výjimkou další správy jiných subjektů kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje a v souvislosti s nimiž podléhá správcovská společnost obezřetnostnímu dohledu, jejichž podílové jednotky však nemohou být podle této směrnice uváděny na trh v jiných členských státech.“,

má být:

„2.   Správcovská společnost nesmí vykonávat jiné činnosti než správu SKIPCP povolených podle této směrnice, s výjimkou další správy jiných subjektů kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje a v souvislosti s nimiž podléhá správcovská společnost obezřetnostnímu dohledu, jejichž podílové jednotky však nemohou být podle této směrnice nabízeny v jiných členských státech.“

15.

Strana 48, čl. 9 odst. 2:

místo:

„2.   Členské státy informují Komisi o všech obecných obtížích, kterým musí SKIPCP čelit při uvádění svých podílových jednotek na trh v třetí zemi.“,

má být:

„2.   Členské státy informují Komisi o všech obecných obtížích, kterým musí SKIPCP čelit při nabízení svých podílových jednotek v třetí zemi.“

16.

Strana 50, čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec:

místo:

„Pokud takto povolená správcovská společnost pouze navrhne uvést podílové jednotky SKIPCP, jež spravuje v souladu s přílohou II, na trh v jiném než domovském členském státě SKIPCP, aniž by zřídila pobočku nebo aniž by navrhla, že bude vykonávat další činnosti či služby, mělo by se toto uvedení na trh řídit pouze požadavky uvedenými v kapitole XI.“,

má být:

„Pokud takto povolená správcovská společnost pouze navrhne nabízet podílové jednotky SKIPCP, jež spravuje v souladu s přílohou II, v jiném než domovském členském státě SKIPCP, aniž by zřídila pobočku nebo aniž by navrhla, že bude vykonávat další činnosti či služby, mělo by se toto nabízení řídit pouze požadavky uvedenými v kapitole XI.“

17.

Strana 52, čl. 19 odst. 3 písm. i):

místo:

„i)

opatření týkající se uvádění na trh;“,

má být:

„i)

opatření týkající se nabízení;“.

18.

Strana 56, čl. 32 odst. 4:

místo:

„4.   Domovský členský stát investiční společnosti může rozhodnout, že investiční společnosti, které jsou usazeny na jeho území a uvádějí své podílové jednotky na trh výhradně prostřednictvím jedné nebo více burz, kde jsou jejich podílové jednotky kotovány, nejsou povinny mít depozitáře ve smyslu této směrnice.“,

má být:

„4.   Domovský členský stát investiční společnosti může rozhodnout, že investiční společnosti, které jsou usazeny na jeho území a nabízejí své podílové jednotky výhradně prostřednictvím jedné nebo více burz, kde jsou jejich podílové jednotky kotovány, nejsou povinny mít depozitáře ve smyslu této směrnice.“

19.

Strana 56, čl. 32 odst. 5 první a druhý pododstavec:

místo:

„5.   Domovský členský stát investiční společnosti může rozhodnout, že investiční společnosti, které jsou usazeny na jeho území a uvádějí alespoň 80 % svých podílových jednotek na trh prostřednictvím jedné nebo více burz uvedených v jejich zakládacích dokumentech, nejsou povinny mít depozitáře ve smyslu této směrnice, jsou-li jejich podílové jednotky přijaty ke kotování na burzách členských států, na jejichž území jsou tyto podílové jednotky uváděny na trh, a uskutečňují-li se jakékoli mimoburzovní operace investiční společnosti pouze za ceny uvedené na burze.

Zakládací dokumenty investiční společnosti určí burzu cenných papírů v zemi, v níž jsou podílové jednotky uváděny na trh, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací investiční společnosti.“,

má být:

„5.   Domovský členský stát investiční společnosti může rozhodnout, že investiční společnosti, které jsou usazeny na jeho území a nabízejí alespoň 80 % svých podílových jednotek prostřednictvím jedné nebo více burz uvedených v jejich zakládacích dokumentech, nejsou povinny mít depozitáře ve smyslu této směrnice, jsou-li jejich podílové jednotky přijaty ke kotování na burzách členských států, na jejichž území jsou tyto podílové jednotky nabízeny, a uskutečňují-li se jakékoli mimoburzovní operace investiční společnosti pouze za ceny uvedené na burze.

Zakládací dokumenty investiční společnosti určí burzu cenných papírů v zemi, v níž jsou podílové jednotky nabízeny, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací investiční společnosti.“

20.

Strana 58, čl. 39 odst. 4 písm. b):

místo:

„b)

nástupnický SKIPCP byl podle článku 93 oznámen k uvedení svých podílových jednotek na trh ve všech členských státech, v nichž bylo zanikajícímu SKIPCP buď uděleno povolení, nebo v nichž byl SKIPCP oznámen podle článku 93 k uvádění svých podílových jednotek na trh, a“,

má být:

„b)

nástupnický SKIPCP byl podle článku 93 oznámen k nabízení svých podílových jednotek ve všech členských státech, v nichž bylo zanikajícímu SKIPCP buď uděleno povolení, nebo v nichž byl SKIPCP oznámen podle článku 93 k nabízení svých podílových jednotek, a“.

21.

Strana 70, čl. 71 odst. 2:

místo:

„2.   Dokumenty uvedené v odstavci 1 však nemusí být připojeny k prospektu, je-li investor informován, že mu tyto dokumenty budou na požádání zaslány, nebo je-li mu známo místo, kde do nich může v každém členském státě, v němž jsou podílové jednotky uváděny na trh, nahlédnout.“,

má být:

„2.   Dokumenty uvedené v odstavci 1 však nemusí být připojeny k prospektu, je-li investor informován, že mu tyto dokumenty budou na požádání zaslány, nebo je-li mu známo místo, kde do nich může v každém členském státě, v němž jsou podílové jednotky nabízeny, nahlédnout.“

22.

Strana 71, čl. 78 odst. 6:

místo:

„6.   Klíčové informace pro investory se používají beze změn nebo dodatků, za které se nepovažují překlady, ve všech členských státech, kde je podle článku 93 oznámeno uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh.“,

má být:

„6.   Klíčové informace pro investory se používají beze změn nebo dodatků, za které se nepovažují překlady, ve všech členských státech, kde je podle článku 93 oznámeno nabízení podílových jednotek SKIPCP.“

23.

Strana 73, čl. 84 odst. 3:

místo:

„3.   V případě dočasného pozastavení podle odst. 2 písm. a) SKIPCP bezodkladně sdělí své rozhodnutí příslušným orgánům svého domovského členského státu a orgánům ostatních členských států, ve kterých uvádí své podílové jednotky na trh.“,

má být:

„3.   V případě dočasného pozastavení podle odst. 2 písm. a) SKIPCP bezodkladně sdělí své rozhodnutí příslušným orgánům svého domovského členského státu a orgánům ostatních členských států, ve kterých nabízí své podílové jednotky.“

24.

Strana 73, nadpis kapitoly XI:

místo:

„ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ UVÁDĚJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY NA TRH V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY“,

má být:

„ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ NABÍZEJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY“.

25.

Strana 73, čl. 91 odst. 1:

místo:

„1.   Hostitelský členský stát SKIPCP zajistí, aby SKIPCP mohl uvádět své podílové jednotky na trh na území tohoto státu po oznámení podle článku 93.“,

má být:

„1.   Hostitelský členský stát SKIPCP zajistí, aby SKIPCP mohl nabízet své podílové jednotky na území tohoto státu po oznámení podle článku 93.“

26.

Strana 73, čl. 91 odst. 3:

místo:

„3.   Členský stát zajistí dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice a souvisejí konkrétně s opatřeními pro uvádění podílových jednotek na trh na jeho území v případě SKIPCP usazeného v jiném členském státě, přičemž tyto informace musí být snadno dostupné prostřednictvím dálkového přístupu a elektronickou cestou. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí a byly jasné, jednoznačné a průběžně aktualizované.“,

má být:

„3.   Členský stát zajistí dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice a souvisejí konkrétně s opatřeními pro nabízení podílových jednotek na jeho území v případě SKIPCP usazeného v jiném členském státě, přičemž tyto informace musí být snadno dostupné prostřednictvím dálkového přístupu a elektronickou cestou. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí a byly jasné, jednoznačné a průběžně aktualizované.“

27.

Strana 73, článek 92:

místo:

„SKIPCP v souladu s právními a správními předpisy platnými v členském státě, ve kterém jsou jeho podílové jednotky uváděny na trh, učiní opatření, aby v tomto členském státě bylo možné provádět platby podílníkům, odkup nebo vyplácení podílových jednotek a zpřístupnit informace, které je SKIPCP povinen poskytovat.“,

má být:

„SKIPCP v souladu s právními a správními předpisy platnými v členském státě, ve kterém jsou jeho podílové jednotky nabízeny, učiní opatření, aby v tomto členském státě bylo možné provádět platby podílníkům, odkup nebo vyplácení podílových jednotek a zpřístupnit informace, které je SKIPCP povinen poskytovat.“

28.

Strana 73, čl. 93 odst. 1:

místo:

„1.   Pokud SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh v jiném než ve svém domovském členském státě, nejprve to oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Oznámení obsahuje informace o opatřeních přijatých pro uvedení podílových jednotek SKIPCP na trh v hostitelském členském státě a případně také o třídách akcií. V případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 obsahuje také informaci o tom, že SKIPCP je uváděn na trh správcovskou společností, která jej spravuje.“,

má být:

„1.   Pokud SKIPCP navrhuje nabízet své podílové jednotky v jiném než ve svém domovském členském státě, nejprve to oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Oznámení obsahuje informace o opatřeních přijatých pro nabízení podílových jednotek SKIPCP v hostitelském členském státě a případně také o třídách akcií. V případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 obsahuje také informaci o tom, že SKIPCP je nabízen správcovskou společností, která jej spravuje.“

29.

Strana 74, čl. 93 odst. 3 druhý pododstavec:

místo:

„Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají úplnou dokumentaci podle odstavců 1 a 2 příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, a to nejdéle deset pracovních dnů po přijetí oznámení, k němuž byla přiložena úplná dokumentace podle odstavce 2. K dokumentaci připojí osvědčení, že SKIPCP splňuje podmínky uložené touto směrnicí.“,

má být:

„Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají úplnou dokumentaci podle odstavců 1 a 2 příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje nabízet své podílové jednotky, a to nejdéle deset pracovních dnů po přijetí oznámení, k němuž byla přiložena úplná dokumentace podle odstavce 2. K dokumentaci připojí osvědčení, že SKIPCP splňuje podmínky uložené touto směrnicí.“

30.

Strana 74, čl. 93 odst. 6:

místo:

„6.   Pro účely postupu pro oznamování stanoveného tímto článkem nepožadují příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, žádné další dokumenty, potvrzení či informace, než které stanoví tento článek.“,

má být:

„6.   Pro účely postupu pro oznamování stanoveného tímto článkem nepožadují příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje nabízet své podílové jednotky, žádné další dokumenty, potvrzení či informace, než které stanoví tento článek.“

31.

Strana 74, čl. 93 odst. 8:

místo:

„8.   V případě změny informací týkajících se opatření přijatých pro uvedení podílových jednotek na trh uvedených v oznámení podle odstavce 1 nebo změn ohledně tříd akcií, které mají být uvedeny na trh, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány hostitelského členského státu před jejím provedením.“,

má být:

„8.   V případě změny informací týkajících se opatření přijatých pro nabízení podílových jednotek uvedených v oznámení podle odstavce 1 nebo změn ohledně tříd akcií, které mají být nabízeny, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány hostitelského členského státu před jejím provedením.“

32.

Strana 74, čl. 94 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„1.   Pokud SKIPCP uvádí své podílové jednotky na trh ve svém hostitelském členském státě, poskytne investorům na území tohoto členského státu veškeré informace a dokumenty, které je povinen poskytnout podle kapitoly IX investorům ve svém domovském členském státě.“,

má být:

„1.   Pokud SKIPCP nabízí své podílové jednotky ve svém hostitelském členském státě, poskytne investorům na území tohoto členského státu veškeré informace a dokumenty, které je povinen poskytnout podle kapitoly IX investorům ve svém domovském členském státě.“

33.

Strana 79, čl. 108 odst. 4:

místo:

„4.   Pokud mají příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že SKIPCP, jehož podílové jednotky jsou uváděny na trh na území tohoto členského státu, porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na základě této směrnice, které nesvěřují příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP příslušné pravomoci, postoupí tato zjištění příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, jež přijmou vhodná opatření.“,

má být:

„4.   Pokud mají příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že SKIPCP, jehož podílové jednotky jsou nabízeny na území tohoto členského státu, porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na základě této směrnice, které nesvěřují příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP příslušné pravomoci, postoupí tato zjištění příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, jež přijmou vhodná opatření.“

34.

Strana 80, čl. 108 odst. 5 první pododstavec písm. a):

místo:

„a)

přijmout poté, co uvědomí příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, veškerá vhodná opatření nezbytná k ochraně investorů, včetně možného zabránění dotyčnému SKIPCP pokračovat v dalším uvádění svých podílových jednotek na trh na území hostitelského členského státu SKIPCP, nebo“,

má být:

„a)

přijmout poté, co uvědomí příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, veškerá vhodná opatření nezbytná k ochraně investorů, včetně možného zabránění dotyčnému SKIPCP pokračovat v dalším nabízení svých podílových jednotek na území hostitelského členského státu SKIPCP, nebo“.

35.

Strana 82, čl. 118 odst. 2:

místo:

„2.   (…). Během uvedeného období příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP nadále přijímají zjednodušené prospekty SKIPCP uváděných na trh na území těchto členských států.“,

má být:

„2.   (…). Během uvedeného období příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP nadále přijímají zjednodušené prospekty SKIPCP nabízených na území těchto členských států.“

36.

Strana 85, Příloha I seznam A poznámka pod bodem 1.18:

místo:

„(1)

Investiční společnosti ve smyslu čl. 32 odst. 5 této směrnice rovněž označí

způsob a četnost výpočtu čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

způsob, místo a četnost zveřejňování výše čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

burzu cenných papírů v zemi, ve které jsou podílové jednotky uváděny na trh, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací společnosti.“,

má být:

„(1)

Investiční společnosti ve smyslu čl. 32 odst. 5 této směrnice rovněž označí

způsob a četnost výpočtu čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

způsob, místo a četnost zveřejňování výše čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

burzu cenných papírů v zemi, ve které jsou podílové jednotky nabízeny, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací společnosti.“

37.

Strana 85, Příloha I seznam A bod 4:

místo:

„4.

(…). Kromě toho, pokud jsou podílové jednotky uváděny na trh v jiném členském státě, zpřístupní se tyto informace, pokud se týče daného členského státu, v prospektu zde zveřejněném.“,

má být:

„4.

(…). Kromě toho, pokud jsou podílové jednotky nabízeny v jiném členském státě, zpřístupní se tyto informace, pokud se týče daného členského státu, v prospektu zde zveřejněném.“

Top