Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1272R(16)

Ispravak Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 13/Sv. 20 od 1. listopada 2012.)

ST/6545/2019/INIT

OJ L 75, 19.3.2019, p. 137–140 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/corrigendum/2019-03-19/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

19.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/137


Ispravak Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006

( Službeni list Europske unije L 353 od 31. prosinca 2008. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 13/Sv. 20 od 1. listopada 2012.)

Na stranicama 333. i 334., u Prilogu VI., dijelu 1., točki 1.1.2.1.1., tablici 1.1., drugom stupcu:

umjesto:

„Nestab. ekspl.

Ekspl. 1.1

Ekspl. 1.2

Ekspl. 1.3

Ekspl. 1.4

Ekspl. 1.5

Ekspl. 1.6

Zap. plin 1

Zap. plin 2

Zap. aero. 1.

Zap. aero. 2

Oks. plin 1

Stlač. plin (**)

Zap. tek. 1

Zap. tek. 2

Zap. tek. 3

Zap. krut. 1

Zap. krut. 2

Samoreag. A

Samoreag. B

Samoreag. CD

Samoreag. EF

Samoreag. G

Piro. tek. 1

Piro. krut. 1

Samozagr. 1

Samozagr. 2

Reakc. s vodom 1

Reakc. s vodom 2

Reakc. s vodom 3

Oks. tek. 1

Oks. tek. 2

Oks. tek. 3

Oks. krut. 1

Oks. krut. 2

Oks. krut. 3

Org. peroks. A

Org. peroks. B

Org. peroks. CD

Org. peroks. EF

Org. peroks. G

Nagriz. metal 1

Ak. toks. 1

Ak. toks. 2

Ak. toks. 3

Ak. toks. 4

Nagriz. koža 1A

Nagriz. koža 1B

Nagriz. koža 1C

Nadraž. koža 2

Ozlj. oka 1

Nadraž. oka 2

Resp. senz. 1

Derm. senz. 1

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Karc. 1A

Karc. 1B

Karc. 2

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lakt.

TCOJ 1.

TCOJ 2.

TCOJ 3.

TCOP 1.

TCOP 2.

Aspir. toks. 1.

Ak. toks. vod okol. 1.

Kron. toks. vod. okol. 1.

Kron. toks. vod. okol. 2.

Kron. toks. vod. okol. 3.

Kron. toks. vod. okol. 4.

Ozon”

treba stajati:

„Unst. Expl.

Expl. 1.1

Expl. 1.2

Expl. 1.3

Expl. 1.4

Expl. 1.5

Expl. 1.6

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2

Ox. Gas 1

Press. Gas (*)

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Flam. Sol. 1

Flam. Sol. 2

Self-react. A

Self-react. B

Self-react. CD

Self-react. EF

Self-react. G

Pyr. Liq. 1

Pyr. Sol. 1

Self-heat. 1

Self-heat. 2

Water-react. 1

Water-react. 2

Water-react. 3

Ox. Liq. 1

Ox. Liq. 2

Ox. Liq. 3

Ox. Sol. 1

Ox. Sol. 2

Ox. Sol. 3

Org. Perox. A

Org. Perox. B

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Org. Perox. G

Met. Corr. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lact.

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

STOT RE 1

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Ozone”


Top