Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0098R(06)

Popravek Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008)

ST/10740/2018/INIT

OJ L 32, 4.2.2019, p. 35–38 (SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/corrigendum/2019-02-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/35


Popravek Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv

( Uradni list Evropske unije L 312 z dne 22. novembra 2008 )

Izraz „preprečevanje nastajanja odpadkov“ v različnih sklonih in številih se nadomesti z izrazom „preprečevanje odpadkov“ v ustreznem sklonu in številu v uvodnih izjavah 2, 7, 8 in 42, v členih 29(5), 30(1), 31, 32 in 33(1) ter v naslovu in točkah 5, 6, 7, 9, 14 in 15 Priloge IV in stavek se temu slovnično prilagodi.

Stran 5, uvodna izjava 18:

besedilo:

„(18)

V to direktivo bi bilo treba vključiti opredelitve preprečevanja nastajanja, ponovne uporabe, priprave za ponovno uporabo, obdelave in recikliranja, da bi se pojasnilo področje uporabe teh pojmov.“

se glasi:

„(18)

V to direktivo bi bilo treba vključiti opredelitve preprečevanja, ponovne uporabe, priprave za ponovno uporabo, obdelave in recikliranja, da bi se pojasnilo področje uporabe teh pojmov.“

Stran 5, uvodna izjava 21:

besedilo:

„(21)

Postopke odstranjevanja, ki vključujejo izpuščanje v morja in oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno, prav tako urejajo mednarodne konvencije, in zlasti Konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z odlaganjem odpadkov in drugih snovi z dne 13. novembra 1972 v Londonu in njen Protokol iz leta 1996, kakor je bil spremenjen leta 2006.“

se glasi:

„(21)

Postopke odstranjevanja, ki vključujejo izpuščanje v morja in oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno, prav tako urejajo mednarodne konvencije, in zlasti Konvencija o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi in drugimi snovmi z dne 13. novembra 1972 v Londonu in njen Protokol iz leta 1996, kakor je bil spremenjen leta 2006.“

Stran 7, uvodna izjava 35:

besedilo:

„(35)

Pomembno je, da se v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in zaradi zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, ki je posledica odlaganja odpadkov na odlagališčih, olajša ločeno zbiranje in ustrezna obdelava bioloških odpadkov, da bi proizvedli okoljsko varen kompost in druge materiale iz bioloških odpadkov. Komisija bo po oceni ravnanja z biološkimi odpadki po potrebi predložila predlog za zakonodajne ukrepe.“

se glasi:

„(35)

Pomembno je, da se v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in zaradi zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, ki je posledica odlaganja odpadkov na odlagališčih, olajša ločeno zbiranje in ustrezna obdelava bioloških odpadkov, da bi se predelali v okoljsko varen kompost in druge materiale na osnovi bioloških odpadkov. Komisija bo po oceni ravnanja z biološkimi odpadki po potrebi predložila predlog za zakonodajne ukrepe.“

Stran 7, uvodna izjava 40:

besedilo:

„(40)

Za izboljšanje načina, na katerega se v državah članicah preprečuje nastajanje odpadkov, in za olajšanje izmenjave najboljše prakse na tem področju je treba poostriti določbe v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in od držav članic zahtevati, naj oblikujejo programe preprečevanja nastajanja odpadkov, ter se ob tem osredotočiti na ključne vplive na okolje in upoštevati celoten življenjski krog proizvodov in materialov. Namen takšnih ukrepov bi moral biti zasledovanje cilja prekinitve povezave med gospodarsko rastjo in vplivi na okolje zaradi nastajanja odpadkov. Zainteresirane strani in širša javnost bi morale v skladu z Direktivo 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem (1) imeti možnost sodelovanja pri pripravi programov in dostop do njih po pripravi. Pri oblikovanju ciljev preprečevanja nastajanja odpadkov in prekinitve njihove povezave z gospodarsko rastjo bi bilo treba ustrezno upoštevati zmanjšanje škodljivih vplivov ustvarjenih odpadkov in njihove količine.“

se glasi:

„(40)

Za izboljšanje načina, na katerega se v državah članicah izvajajo aktivnosti preprečevanja odpadkov, in za olajšanje izmenjave najboljše prakse na tem področju je treba poostriti določbe v zvezi s preprečevanjem odpadkov in od držav članic zahtevati, naj oblikujejo programe preprečevanja odpadkov, ter se ob tem osredotočiti na ključne vplive na okolje in upoštevati celoten življenjski krog proizvodov in materialov. Namen takšnih ukrepov bi moral biti zasledovanje cilja prekinitve povezave med gospodarsko rastjo in vplivi na okolje zaradi nastajanja odpadkov. Zainteresirane strani in širša javnost bi morale v skladu z Direktivo 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem (1) imeti možnost sodelovanja pri pripravi programov in dostop do njih po pripravi. Pri oblikovanju ciljev preprečevanja odpadkov in prekinitve njihove povezave z gospodarsko rastjo bi bilo treba ustrezno upoštevati zmanjšanje škodljivih vplivov ustvarjenih odpadkov in njihove količine.“

Stran 8, uvodna izjava 47:

besedilo:

„(47)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za oblikovanje meril za številna vprašanja, kot so denimo okoliščine, v katerih predmet velja za stranski proizvod, […]“

se glasi:

„(47)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za oblikovanje meril za številna vprašanja, kot so denimo pogoji, pod katerimi predmet velja za stranski proizvod, […]“.

Stran 9, člen 2(1), točka (e):

besedilo:

„(e)

razgrajena razstreliva;“

se glasi:

„(e)

deaktivirani eksplozivi;“.

Stran 9, člen 2(2), točka (b):

besedilo:

„(b)

stranski živalski proizvodi, vključno s predelanimi proizvodi, […]“

se glasi:

„(b)

živalski stranski proizvodi, vključno s predelanimi proizvodi, […]“.

Stran 10, člen 3, točka 11:

besedilo:

„11.

‚ločeno zbiranje‘ pomeni zbiranje, pri katerem se tokove odpadkov ločuje glede na vrsto in naravo odpadkov z namenom olajšati posebno obdelavo;“

se glasi:

„11.

‚ločeno zbiranje‘ pomeni zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov z namenom olajšati določeno obdelavo;“.

Stran 10, člen 3, točka 12:

besedilo:

„12.

‚preprečevanje nastajanja‘ pomeni ukrepe, sprejete preden snov […]“

se glasi:

„12.

‚preprečevanje‘ pomeni ukrepe, sprejete, preden snov […]“.

Stran 10, člen 3, točka 14:

besedilo:

„14.

‚obdelava‘ pomeni postopke predelave ali odstranjevanja, ki vključujejo pripravo za predelavo ali odstranjevanje;“

se glasi:

„14.

‚obdelava‘ pomeni postopke predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje;“.

Stran 10, člen 3, točka 16:

besedilo:

„16.

‚priprava za ponovno uporabo‘ pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali popravila, s katerim se proizvodi ali sestavni deli proizvodov, […]“

se glasi:

„16.

‚priprava za ponovno uporabo‘ pomeni postopke predelave, pri katerih se s preverjanjem, čiščenjem ali popravilom proizvodi ali sestavni deli proizvodov, […]“.

Stran 10, člen 3, točka 18:

besedilo:

„18.

‚regeneracija odpadnih olj‘ pomeni vsak postopek recikliranja, s katerim se lahko bazna olja proizvedejo z rafiniranjem odpadnih olj, zlasti z odstranjevanjem primesi, produktov oksidacije in aditivov, vsebovanih v teh oljih;“

se glasi:

„18.

‚regeneracija odpadnih olj‘ pomeni vsak postopek recikliranja, s katerim se lahko osnovna olja pridobijo z rafiniranjem odpadnih olj, zlasti z odstranjevanjem onesnaževal, produktov oksidacije in aditivov, ki jih taka olja vsebujejo;“.

Stran 10, člen 4(1), točka (a):

besedilo:

„(a)

preprečevanje nastajanja;“

se glasi:

„(a)

preprečevanje;“.

Stran 11, člen 6, naslov:

besedilo:

„Status prenehanja odpadka“

se glasi:

„Prenehanje statusa odpadka“.

Stran 11, člen 6(1), točka (b):

besedilo:

„(b)

za to snov ali predmet obstaja trg ali povpraševanje;“

se glasi:

„(b)

za takšno snov ali predmet obstaja trg ali povpraševanje;“.

Stran 11, člen 7(1), zadnji stavek:

besedilo:

„Snov ali predmet je odpadek le, če je izpolnjena opredelitev iz točke (1) člena 3.“

se glasi:

„Snov ali predmet se obravnava kot odpadek le, če je izpolnjena opredelitev iz točke (1) člena 3.“

Stran 12, člen 8(1):

besedilo:

„1.   Države članice lahko za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.

Takšni ukrepi lahko vključujejo sprejemanje vrnjenih proizvodov in odpadkov, ki ostanejo po uporabi takšnih proizvodov, pa tudi nadaljnje ravnanje z odpadki in finančno odgovornost za takšne dejavnosti. […]“

se glasi:

„1.   Države članice lahko za namene ponovne uporabe ter preprečevanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vsako fizično ali pravno osebo, ki poklicno razvija, izdeluje, dodeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža proizvode (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.

Takšni ukrepi lahko vključujejo sprejemanje vrnjenih proizvodov in odpadkov, ki ostanejo po uporabi teh proizvodov, pa tudi nadaljnje ravnanje s temi odpadki in finančno odgovornost za takšne dejavnosti. […]“.

Stran 13, člen 11(2), točki (a) in (b):

besedilo:

„(a)

[…] povečajo na najmanj 50 % skupne teže;

(b)

do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 v seznamu odpadkov, povečajo na najmanj 70 % skupne teže;“

se glasi:

„(a)

[…] povečajo na najmanj 50 % mase;

(b)

do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo, recikliranje in snovna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 v seznamu odpadkov, povečajo na najmanj 70 % mase;“.

Stran 14, člen 15(1):

besedilo:

„1.   […] sam obdela odpadke ali da zanj obdelavo izvaja trgovec ali ustanova ali podjetje, ki obdeluje odpadke, ali da zanj obdelavo uredi zasebni ali javni zbiralec odpadkov.“

se glasi:

„1.   […] sam obdela odpadke ali zagotovi, da zanj obdelavo uredi trgovec ali ustanova ali podjetje, ki obdeluje odpadke, ali da zanj obdelavo uredi zasebni ali javni zbiralec odpadkov.“

Stran 14, člen 15(2):

besedilo:

„2.   Kadar se odpadki prepeljejo od izvirnega povzročitelja ali imetnika odpadkov k eni od fizičnih ali pravnih oseb iz odstavka 1 […]“

se glasi:

„2.   Kadar se odpadki prenesejo od izvirnega povzročitelja ali imetnika odpadkov na eno od fizičnih ali pravnih oseb iz odstavka 1 […]“.

Stran 15, člen 17:

besedilo:

„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se proizvodnja, zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov, njihovo skladiščenje in obdelava izvajajo pod pogoji, ki zagotavljajo zaščito okolja in zdravja ljudi, da se izpolnijo določbe člena 13, vključno z ukrepi za zagotavljanje sledljivosti od proizvodnje do končnega cilja in nadzora nevarnih odpadkov, da se izpolnijo zahteve členov 35 in 36.“

se glasi:

„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se nastajanje, zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov, njihovo skladiščenje in obdelava izvajajo pod pogoji, ki zagotavljajo zaščito okolja in zdravja ljudi, da se izpolnijo določbe člena 13, vključno z ukrepi za zagotavljanje sledljivosti od nastanka do končnega cilja in nadzora nevarnih odpadkov, da se izpolnijo zahteve členov 35 in 36.“

Stran 15, člen 19(2):

besedilo:

„2.   Nevarni odpadki so ob prevažanju znotraj države članice opremljeni z identifikacijskim dokumentom […]“

se glasi:

„2.   Nevarni odpadki so ob vsakem prenosu znotraj države članice opremljeni z identifikacijskim dokumentom […]“.

Stran 17, člen 28(2):

besedilo:

„2.   Načrti ravnanja z odpadki vsebujejo analizo trenutnega stanja na področju ravnanja z odpadki v zadevni geografski entiteti, kakor tudi ukrepe, ki naj se sprejmejo za izboljšanje okoljsko sprejemljive priprave za ponovno uporabo, […]“

se glasi:

„2.   Načrti ravnanja z odpadki vsebujejo analizo trenutnega stanja na področju ravnanja z odpadki v zadevni geografski entiteti, kakor tudi ukrepe, ki naj se sprejmejo za izboljšanje za okolje varne priprave za ponovno uporabo, […]“.

Stran 18, člen 29, naslov:

besedilo:

„Programi preprečevanja nastajanja odpadkov“

se glasi:

„Programi preprečevanja odpadkov“.

Stran 23, Priloga I, točki D 1 in D 2:

besedilo:

„D 1

Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd.)

D 2

Obdelava v zemlji (npr. biološka razgradnja tekočih odpadkov ali muljev v tleh itd.)“

se glasi:

„D 1

Odlaganje v ali na tla (npr. odlaganje na odlagališčih itd.)

D 2

Vnos v ali na tla (npr. biološka razgradnja tekočih odpadkov ali muljev v tleh itd.)“.


Top