Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0834R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ( Dz.U. L 189 z 20.7.2007 )

OJ L 156, 15.6.2011, p. 12–22 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/corrigendum/2011-06-15/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

15.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/12


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189 z dnia 20 lipca 2007 r. )

Strona 1, motyw 3:

zamiast:

„(…) powinno być zagwarantowanie (…)”,

powinno być:

„(…) powinno być zapewnienie (…)”.

Strona 1, motyw 5:

zamiast:

„(…) do wzrostu zaufania klientów, jak również do rozpowszechnienia zharmonizowanego rozumienia koncepcji produkcji ekologicznej.”,

powinno być:

„(…) do wzrostu zaufania konsumentów, jak również do zharmonizowanego rozumienia koncepcji produkcji ekologicznej.”.

Strona 1, motyw 7:

zamiast:

„(…) a także paszy oraz drożdży ekologicznych.”,

powinno być:

„(…) a także pasz oraz drożdży ekologicznych.”.

Strona 2, motyw 11:

zamiast:

„(…), który umożliwia uzyskanie substancji odżywczych do nawożenia gleby.”,

powinno być:

„(…) w celu przywrócenia składników pokarmowych do uprawianej gleby.”.

Strona 2, motyw 14:

zamiast:

„(…) materii organicznej i substancji odżywczych dla uprawianej gleby (…)”,

powinno być:

„(…) materii organicznej i składników pokarmowych dla uprawianej gleby (…)”.

Strona 2, motyw 17 zdania pierwsze, drugie i czwarte:

zamiast:

„(17)

Ekologiczny chów zwierząt powinien opierać się (…). (…) warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, praktyki hodowlane i obsadę zwierząt. (…) powinny gwarantować co najmniej zgodność (…)”,

powinno być:

„(17)

Ekologiczna produkcja zwierzęca powinna opierać się (…). (…) warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, praktyki gospodarskie i obsadę zwierząt. (…) powinny zapewniać co najmniej zgodność (…)”.

Strona 2, motyw 18 zdanie drugie:

zamiast:

„(…) zwierząt chowanych zgodnie z zasadami ekologicznego chowu i przyczyniać się do zwiększenia samodzielności sektora, gwarantując w ten sposób jego rozwój.”,

powinno być:

„(…) zwierząt ekologicznych i przyczyniać się do zwiększenia samodzielności sektora, zapewniając w ten sposób jego rozwój.”.

Strona 2, motyw 21 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) szczególnych praktyk hodowlanych (…)”,

powinno być:

„(…) szczególnych praktyk gospodarskich (…)”.

Strona 3, motyw 27:

zamiast:

„(…) i możliwych nieporozumień wśród konsumentów (…)”,

powinno być:

„(…) i wszelkiego możliwego wprowadzania konsumentów w błąd (…)”.

Strona 3, motyw 30 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(30)

Stosowanie w produkcji ekologicznej organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) jest zabronione.”,

powinno być:

„(30)

Stosowanie w produkcji ekologicznej organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) jest zabronione.”.

Strona 3, motyw 31 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(31)

Aby zagwarantować, że produkty rolnictwa ekologicznego są wytwarzane (…)”,

powinno być:

„(31)

W celu zapewnienia, aby produkty rolnictwa ekologicznego były wytwarzane (…)”.

Strona 3, motyw 33:

zamiast:

„(…) produktów rolnictwa ekologicznego jako produktów rolnictwa ekologicznego (…) wydane przez właściwy organ lub uznany organ kontrolny lub jednostkę kontrolną państwa trzeciego, którego to dotyczy.”,

powinno być:

„(…) produktów rolnictwa ekologicznego jako produktów ekologicznych (…) wydane przez właściwy organ lub uznany organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą państwa trzeciego, którego to dotyczy.”.

Strona 3, motyw 35 zdanie drugie:

zamiast:

„(…) Komisja powinna sporządzić wykaz organów kontrolnych i jednostek kontrolnych uznawanych za właściwe do wykonywania zadań związanych z zagwarantowaniem kontroli (…)”,

powinno być:

„(…) Komisja powinna sporządzić wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznawanych za właściwe do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem kontroli (…)”.

Strona 4, art. 1 ust. 2:

zamiast:

„2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów rolnych, (…)”,

powinno być:

„2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów pochodzenia rolnego, (…)”.

Strona 4, art. 1 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„Produkty myślistwa i rybactwa (…)”,

powinno być:

„Produkty myślistwa i rybołówstwa (…)”.

Strona 4, art. 1 ust. 2 akapit trzeci:

zamiast:

„(…) używanych jako pasza.”,

powinno być:

„(…) używanych jako pasze.”.

Strona 4, art. 1 ust. 2 akapit czwarty:

zamiast:

„(…) przygotowania i dystrybucji dotyczących produktów (…)”,

powinno być:

„(…) przygotowania i dystrybucji produktów (…)”.

Strona 4, art. 2 lit. d):

zamiast:

„(…) za zapewnienie, że przedsiębiorstwo ekologiczne pozostające pod ich kontrolą spełnia (…)”,

powinno być:

„(…) za zapewnienie, aby przedsięwzięcie ekologiczne pozostające pod ich kontrolą spełniało (…)”.

Strona 4, art. 2 lit. e):

zamiast:

„(…) w tym pozyskiwanie w celach handlowych produktów z roślin dziko rosnących;”,

powinno być:

„(…) w tym zbiór roślin dziko rosnących w celach handlowych;”.

Strona 5, art. 2 lit. f):

zamiast:

„f)

„produkcja zwierzęca” oznacza chów zwierząt domowych lub udomowionych zwierząt lądowych (w tym owadów);”,

powinno być:

„f)

„produkcja zwierzęca” oznacza produkcję zwierząt lądowych udomowionych i gospodarskich (w tym owadów);”.

Strona 5, art. 2 lit. i):

zamiast:

„(…) włącznie z ubojem i rozbiorem produktów zwierzęcych, (…)”,

powinno być:

„(…) włącznie z ubojem i rozbiorem produktów pochodzenia zwierzęcego, (…)”.

Strona 5, art. 2 lit. s):

zamiast:

„s)

stosuje się definicje „środków ochrony roślin” zawartą (…)”,

powinno być:

„s)

stosuje się definicję „środków ochrony roślin” zawartą (…)”.

Strona 6, art. 2 lit. x):

zamiast:

„(…) stosowanie przepisów gwarantujących taki sam poziom (…)”,

powinno być:

„(…) stosowanie przepisów zapewniających taki sam poziom (…)”.

Strona 6, art. 2 lit. z):

zamiast:

„z)

stosuje się definicję „promieniowania jonizującego” (…)”,

powinno być:

„z)

stosuje się definicję »promieniowania jonizującego« (…)”.

Strona 6, art. 3 lit. a) ppkt (i):

zamiast:

„(i)

uwzględnia systemy i cykle przyrody oraz utrzymuje i poprawia zdrowie gleby, (…)”,

powinno być:

„(i)

uwzględnia systemy i cykle przyrody oraz utrzymuje i poprawia zdrowotność gleby, (…)”.

Strona 6, art. 3 lit. a) ppkt (iv):

zamiast:

„(iv)

przestrzega wysokich norm dotyczących dobrostanu zwierząt, (…)”,

powinno być:

„(iv)

przestrzega wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, (…)”.

Strona 6, art. 3 lit. c):

zamiast:

„(…) zdrowia ludzi, zdrowia roślin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.”,

powinno być:

„(…) zdrowia ludzi, zdrowotności roślin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.”.

Strona 6, art. 4 lit. a):

zamiast:

„a)

odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi, które opiera się na systemach ekologicznych stosujących (…)”,

powinno być:

„a)

odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi, które opiera się na systemach ekologicznych wykorzystujące (…)”.

Strona 6, art. 4 lit. a) ppkt (ii):

zamiast:

„(…) zasadę zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych;”,

powinno być:

„(…) zasadę zrównoważonej eksploatacji zasobów rybackich;”.

Strona 6, art. 4 lit. b) zdanie drugie:

zamiast:

„Jeśli środki wewnętrzne są wymagane lub jeśli nie istnieją (…)”,

powinno być:

„W przypadku gdy niezbędne są środki zewnętrzne lub gdy nie istnieją (…)”.

Strona 7, art. 4 lit. d):

zamiast:

„(…) i szczególnych praktyk hodowlanych.”,

powinno być:

„(…) i szczególnych praktyk gospodarskich.”.

Strona 7, art. 5 lit. e):

zamiast:

„(…) dobór odpowiednich ras hodowlanych oraz praktyki hodowlane;”,

powinno być:

„(…) dobór odpowiednich ras hodowlanych oraz praktyki gospodarskie;”.

Strona 7, art. 5 lit. f):

zamiast:

„f)

utrzymywanie zdrowia roślin (…)”,

powinno być:

„f)

utrzymywanie zdrowotności roślin (…)”.

Strona 7, art. 5 lit. k):

zamiast:

„k)

żywienie zwierząt paszą ekologiczną (…)”,

powinno być:

„k)

żywienie zwierząt paszami ekologicznymi (…)”.

Strona 7, art. 5 lit. l):

zamiast:

„l)

stosowanie praktyk hodowlanych, które (…)”,

powinno być:

„l)

stosowanie praktyk gospodarskich, które (…)”.

Strona 7, art. 5 lit. n):

zamiast:

„n)

stałe utrzymywanie różnorodności biologicznej (…)”,

powinno być:

„n)

utrzymywanie różnorodności biologicznej (…)”.

Strona 7, art. 5 lit. o):

zamiast:

„o)

żywienie organizmów wodnych paszą pochodzącą ze zrównoważonej eksploatacji zasobów rybactwa (…) lub paszą ekologiczną złożoną ze (…)”,

powinno być:

„o)

żywienie organizmów wodnych paszami pochodzącymi ze zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa (…) lub paszami ekologicznymi złożonymi ze (…)”.

Strona 7, art. 6 lit. b):

zamiast:

„b)

ograniczenie stosowania dodatków żywnościowych, (…)”,

powinno być:

„b)

ograniczenie stosowania dodatków do żywności, (…)”.

Strona 7, art. 6 lit. d) oraz strona 8, art. 7 lit. d):

zamiast:

„(…) najchętniej przy zastosowaniu (…)”,

powinno być:

„(…) najlepiej przy zastosowaniu (…)”.

Strona 8, art. 7, w całym artykule:

zamiast:

„paszy”,

powinno być:

„pasz”.

Strona 8, art. 9 ust. 1:

zamiast:

„(…) jako żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy (…)”,

powinno być:

„(…) jako żywność, pasze, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające właściwości gleby, nasiona, wegetatywny materiał rozmnożeniowy (…)”.

Strona 8, art. 9 ust. 2:

zamiast:

„(…) zakupionej żywności i paszy (…)”,

powinno być:

„(…) zakupionej żywności i pasz (…)”.

Strona 8, art. 9 ust. 3:

zamiast:

„(…) nie będących żywnością lub paszą (…)”,

powinno być:

„(…) nie będących żywnością lub paszami (…)”.

Strona 8, art. 10:

zamiast:

„(…) lub paszy ekologicznej lub surowców stosowanych w żywności lub paszy ekologicznej (…)”,

powinno być:

„(…) lub pasz ekologicznych lub surowców stosowanych w żywności lub paszach ekologicznych (…)”.

Strona 9, art. 12 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„(…) lub zwiększenia ilości materii organicznej gleby (…)”,

powinno być:

„(…) lub zwiększenia ilości substancji organicznych w glebie (…)”.

Strona 9, art. 12 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„(…) z wykorzystaniem roślin strączkowych i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub materiału organicznego (…)”,

powinno być:

„(…) z wykorzystaniem roślin motylkowatych i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub substancji organicznej (…)”.

Strona 9, art. 12 ust. 1 lit. d):

zamiast:

„(…) środki poprawiające glebę (…)”,

powinno być:

„(…) środki poprawiające właściwości gleby (…)”.

Strona 9, art. 12 ust. 1 lit. g):

zamiast:

„(…) na ochronie przez naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i procesów termicznych;”,

powinno być:

„(…) na ochronie ich naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i zabiegów termicznych;”.

Strona 9, art. 12 ust. 1 lit. j):

zamiast:

„j)

produkty czyszczenia i odkażania (…)”,

powinno być:

„j)

środki do czyszczenia i odkażania (…)”.

Strona 9, art. 12 i 13:

zamiast:

„zbieranie”,

powinno być:

„zbiór”.

Strona 9, art. 12 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„(…) równowagę siedliska przyrodniczego (…)”,

powinno być:

„(…) równowagę siedliska naturalnego (…)”.

Strona 9, art. 13 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„b)

aby zagwarantować (…)”,

powinno być:

„b)

aby zapewnić (…)”.

Strona 10, art. 14 ust. 1 lit. a) ppkt (i):

zamiast:

„(i)

zwierzęta utrzymywane ekologicznie (…)”,

powinno być:

„(i)

zwierzęta ekologiczne (…)”.

Strona 10, art. 14 ust. 1 lit. a) ppkt (ii):

zamiast:

„(…) w celach hodowli na szczególnych warunkach (…)”,

powinno być:

„(…) w celach hodowlanych na szczególnych warunkach (…)”.

Strona 10, art. 14 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

w odniesieniu do metod chowu (…)”,

powinno być:

„b)

w odniesieniu do praktyk gospodarskich (…)”.

Strona 10, art. 14 ust. 1 lit. b) ppkt (iv):

zamiast:

„(iv)

ogranicza się liczbę zwierząt, aby zminimalizować nadmierny wypas, zrycie gleby, erozję i zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta lub przez rozrzucanie obornika;”,

powinno być:

„(iv)

liczbę zwierząt ogranicza się w celu minimalizowania nadmiernego wypasu, zrycia gleby, erozji lub zanieczyszczenia powodowanego przez zwierzęta lub rozrzucanie wytwarzanych przez nie nawozów;”.

Strona 10, art. 14 ust. 1 lit. b) ppkt (ix):

zamiast:

„(…) metod o słabym stopniu oddziaływania na środowisko. (…)”,

powinno być:

„(…) metod o niskim stopniu oddziaływania na środowisko. (…)”.

Strona 10, art. 14 ust. 1 lit. d):

zamiast:

„d)

w odniesieniu do paszy:”,

powinno być:

„d)

w odniesieniu do pasz:”.

Strona 10, art. 14 ust. 1 lit. d) ppkt (ii):

zamiast:

„(…) może zawierać paszę z gospodarstw (…)”,

powinno być:

„(…) może zawierać pasze z gospodarstw (…)”.

Strona 11, art. 14 ust. 1 lit. e) ppkt (i):

zamiast:

„(…) odpowiednich metodach chowu, podawaniu paszy wysokiej jakości (…)”,

powinno być:

„(…) odpowiednich praktykach gospodarskich, podawaniu pasz wysokiej jakości (…)”.

Strona 11, art. 14 ust. 1 lit. e) ppkt (iv):

zamiast:

„(iv)

(…) i zwierząt nałożoną na podstawie prawodawstwa wspólnotowego;”,

powinno być:

„(iv)

(…) i zwierząt nałożone na podstawie prawodawstwa wspólnotowego;”.

Strona 11, art. 15 ust. 1:

zamiast:

„(…) określonymi w art. 7 (…)”,

powinno być:

„(…) określonymi w art. 11 (…)”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (i):

zamiast:

„(…) młodych osobników pochodzących od osobników hodowanych ekologicznie i z gospodarstw ekologicznych;”,

powinno być:

„(…) młodych osobników pochodzących z ekologicznych stad podstawowych i z gospodarstw ekologicznych;”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (ii):

zamiast:

„(…) pochodzące od osobników hodowanych ekologicznie i z gospodarstw ekologicznych, (…)”,

powinno być:

„(…) pochodzące od osobników ekologicznych i z gospodarstw ekologicznych, (…)”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

w odniesieniu do praktyk hodowlanych:”,

powinno być:

„b)

w odniesieniu do praktyk gospodarskich:”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) oraz (iii):

zamiast:

„metody hodowlane”,

powinno być:

„praktyki gospodarskie”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. b) ppkt (iii):

zamiast:

„(…) w tym ucieczkę hodowanych zwierząt;”,

powinno być:

„(…) w tym ucieczkę utrzymywanych zwierząt;”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. b) ppkt (iv):

zamiast:

„(iv)

zwierzęta hodowane ekologicznie (…)”,

powinno być:

„(iv)

zwierzęta ekologiczne (…)”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. c) ppkt (i):

zamiast:

„(i)

nie stosuje się sztucznej indukcji poliploidów, sztucznej hybrydyzacji klonowania linii jednopłciowych, z wyjątkiem doboru manualnego;”,

powinno być:

„(i)

nie stosuje się sztucznej indukcji poliploidów, sztucznego krzyżowania, klonowania ani produkcji linii jednopłciowych, z wyjątkiem metody ręcznego sortowania;”.

Strona 11, art. 15 ust. 1 lit. c) ppkt (iii):

zamiast:

„(iii)

ustala się charakterystyczne dla danego gatunku warunki gospodarowania osobnikami, chowu i hodowli młodych osobników;”,

powinno być:

„(iii)

ustala się właściwe dla danego gatunku warunki w zakresie gospodarowania stadem podstawowym, hodowli i wychowu osobników młodocianych;”.

Strona 12, art. 15 ust. 1 lit. d), art. 15 ust. 1 lit. d) ppkt (ii):

zamiast:

„paszy”,

powinno być:

„pasz”.

Strona 12, art. 15 ust. 1 lit. e) ppkt (i):

zamiast:

„(i)

takie zwierzęta filtrujące zaspokajają wszystkie swoje wymogi żywieniowe z natury, z wyjątkiem młodych osobników hodowanych w wylęgarniach i szkółkach;”,

powinno być:

„(i)

takie zwierzęta filtrujące zaspokajają wszystkie swoje wymogi żywieniowe ze środowiska naturalnego, z wyjątkiem młodych osobników utrzymywanych w wylęgarniach i szkółkach;”.

Strona 12, art. 15 ust. 1 lit. f) ppkt (i):

zamiast:

„(…) stosowanie dobrych praktyk w zakresie hodowli i gospodarowania, (…) zapewnienie odpowiedniej gęstości obsady oraz doboru ras i linii;”,

powinno być:

„(…) stosowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania i zarządzania, (…), zapewnienie odpowiedniej obsady oraz doboru ras i linii;”,

Strona 12, art. 15 ust. 1 lit. f) ppkt (iv):

zamiast:

„(iv)

dozwolone są zabiegi związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt nałożoną (…)”,

powinno być:

„(iv)

dozwolone są zabiegi związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt nałożone (…)”.

Strona 12, art. 16 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„(…) i środki poprawiające glebę;”,

powinno być:

„(…) i środki poprawiające właściwości gleby;”.

Strona 13, art. 16 ust. 2 lit. c) ppkt (i):

zamiast:

„(…) konkretnej choroby, których nie można zwalczyć za pomocą alternatywnych metod biologicznych, fizycznych lub hodowlanych lub praktyk uprawy, ani też nie istnieją inne skuteczne sposoby ich opanowania;”,

powinno być:

„(…) konkretnej choroby, względem których inne środki biologiczne, fizyczne, hodowlane lub praktyki uprawy lub inne efektywne metody nie są dostępne;”.

Strona 13, art. 16 ust. 2 lit. c) ppkt (ii):

zamiast:

„(…) wszelki bezpośredni kontakt z jadalnymi częściami uprawy;”,

powinno być:

„(…) wszelki bezpośredni kontakt z jadalnymi częściami roślin;”.

Strona 13, art. 16 ust. 2 lit. d):

zamiast:

„(…) szczegółowych wymogów upraw w zakresie żywienia, lub do szczególnych celów poprawy jakości gleby;”,

powinno być:

„(…) szczegółowych wymagań odżywczych uprawianych roślin, lub do szczególnych celów poprawy jakości gleby;”.

Strona 13, art. 16 ust. 2 lit. e) ppkt (ii):

zamiast:

„(ii)

pasza pochodzenia mineralnego (…)”,

powinno być:

„(ii)

pasze pochodzenia mineralnego (…)”.

Strona 13, art. 17 ust. 1 lit. d):

zamiast:

„(…) a także trzyma oddzielnie lub w sposób umożliwiający ich rozdzielenie (…)”,

powinno być:

„(…) a także utrzymuje oddzielnie lub w sposób umożliwiający ich rozdzielenie (…)”.

Strona 14, art. 18 ust. 1:

zamiast:

„1.   Produkcja przetworzonej paszy ekologicznej (…)”,

powinno być:

„1.   Produkcja przetworzonych pasz ekologicznych (…)”.

Strona 14, art. 18 ust. 4:

zamiast:

„(…) przechowywania paszy ekologicznej (…)”,

powinno być:

„(…) przechowywania pasz ekologicznych (…)”.

Strona 14, art. 19 ust. 2 lit. d):

zamiast:

„(…) lub składnikiem będącym efektem konwersji;”,

powinno być:

„(…) lub składnikiem pochodzącym z konwersji;”.

Strona 14, art. 20 ust. 2:

zamiast:

„(…) ani paszy wraz z drożdżami (…)”,

powinno być:

„(…) ani pasz wraz z drożdżami (…)”.

Strona 14, art. 21 ust. 1:

zamiast:

„(…), o których mowa w art. 14 ust. 1 (…)”,

powinno być:

„(…), o których mowa w art. 19 ust. 2 (…)”.

Strona 15, art. 21 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że produkt lub substancja powinny zostać dodane do wykazu, o którym mowa w tym ustępie, lub z niego wycofane, lub że specyfikacje stosowania, o których mowa w lit. a), powinny zostać zmienione, (…)”,

powinno być:

„W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że produkt lub substancja powinny zostać dodane do wykazu, o którym mowa w ust. 1, lub z niego wycofane, lub że specyfikacje stosowania, o których mowa w tym ustępie, powinny zostać zmienione, (…)”.

Strona 15, art. 22 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„(…) do zapewnienia dostępu do paszy, nasion (…)”,

powinno być:

„(…) do zapewnienia dostępu do pasz, nasion (…)”.

Strona 15, art. 22 ust. 2 lit. f):

zamiast:

„f)

jeżeli, w przypadku katastrof naturalnych (…)”,

powinno być:

„f)

jeżeli, w przypadku okoliczności katastroficznych (…)”.

Strona 16, art. 23 ust. 4 lit. c) ppkt (i):

zamiast:

„(…) produkty myślistwa lub rybactwa;”,

powinno być:

„(…) produkty myślistwa lub rybołówstwa;”.

Strona 16, art. 24 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

na etykiecie umieszcza się również numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 27 ust. 10, organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, którym podlega podmiot gospodarczy, który ostatnio wykonał dany produkt lub przeprowadził działanie przygotowawcze;”,

powinno być:

„a)

w oznakowaniu umieszcza się również numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 27 ust. 10, organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, którym podlega podmiot gospodarczy, który dokonał ostatniej czynności produkcyjnej lub przygotowawczej;”.

Strona 17, art. 27 ust. 4 lit. b):

zamiast:

„b)

przekazać zadania związane z kontrolą jednej lub kilku jednostkom kontrolnym. (…) uznawanie i nadzór tych jednostek.”,

powinno być:

„b)

przekazać zadania związane z kontrolą jednej lub kilku jednostkom certyfikującym. (…) uznawanie i nadzór nad tymi jednostkami.”.

Strona 17, art. 27 ust. 5 lit. c):

zamiast:

„(…) lub Przewodnika ISO 65 („Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000”) (…)”,

powinno być:

„(…) lub Przewodnika ISO 65 („Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”) (…)”.

Strona 18, art. 27 ust. 9 lit. a):

zamiast:

„a)

gwarantuje, że kontrole przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą są (…)”,

powinno być:

„a)

zapewnia, aby kontrole przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą były (…)”.

Strona 18, art. 27 ust. 12:

zamiast:

„12.   Organy kontrolne i jednostki certyfikujące gwarantują, że w stosunku do podmiotów gospodarczych przez nie kontrolowanych stosowane są (…)”,

powinno być:

„12.   Organy kontrolne i jednostki certyfikujące zapewniają, aby w stosunku do podmiotów gospodarczych przez nie kontrolowanych stosowane były (…)”.

Strona 18, art. 27 ust. 13:

zamiast:

„13.   Państwa członkowskie gwarantują, że ustanowiony system kontroli pozwala na (…)”,

powinno być:

„13.   Państwa członkowskie zapewniają, aby ustanowiony system kontroli pozwalał na (…)”.

Strona 18, art. 28 ust. 4:

zamiast:

„4.   Państwa członkowskie dbają o to, aby (…)”,

powinno być:

„4.   Państwa członkowskie zapewniają, aby (…)”.

Strona 19, art. 29, tytuł:

zamiast:

„Świadectwo”,

powinno być:

„Certyfikaty”.

Strona 19, cały art. 29 ust. 1–3, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„świadectwo”,

powinno być:

„certyfikat”.

Strona 19, art. 29 ust. 1 ostatnie zdanie:

zamiast:

„(…) przynajmniej identyfikację podmiotu oraz rodzaju lub asortymentu produktów, a także okresu ich ważności”,

powinno być:

„(…) co najmniej identyfikację podmiotu oraz rodzaju lub asortymentu produktów, a także okresu ważności”.

Strona 19, art. 29 ust. 3:

zamiast:

„(…) wynikających z wydawania świadectw elektronicznych.”,

powinno być:

„(…) wynikających z wydawania dokumentów elektronicznych.”.

Strona 19, art. 30 ust. 1:

zamiast:

„(…) organ kontrolny lub jednostka kontrolna dbają o to, aby (…)”,

powinno być:

„(…) organ kontrolny lub jednostka certyfikująca zapewniają, aby (…)”.

Strona 19, art. 32 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„(…) przez organ kontrolny lub jednostkę kontrolną (…)”,

powinno być:

„(…) przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą (…)”.

Strona 19, art. 32 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„(…) lub Przewodnika ISO 65 („Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000”). Jednostki certyfikujące są poddawane na miejscu regularnym ocenom, nadzorowi oraz powtarzanej co kilka lata ocenie działań przez jednostkę akredytującą.”,

powinno być:

„(…) lub Przewodnika ISO 65 („Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”). Jednostki certyfikujące są poddawane regularnej ocenie na miejscu, nadzorowi oraz ciągłej wieloletniej ocenie ich działań przez jednostkę akredytującą.”.

Strona 20, art. 32 ust. 2 akapit czwarty:

zamiast:

„(…) na podstawie przeprowadzanej na miejscu regularnej oceny, nadzoru oraz powtarzanej co kilka lata oceny ich działań.”,

powinno być:

„(…) na podstawie regularnej oceny na miejscu, nadzoru oraz ciągłej wieloletniej ocenie ich działań przez jednostkę akredytującą.”.

Strona 20, art. 33 ust. 3 akapit trzeci zdanie drugie:

zamiast:

„Jednostka kontrolna lub organ certyfikujący są poddawane na miejscu regularnym ocenom, nadzorowi oraz powtarzanej co kilka lata ocenie działań (…)”,

powinno być:

„Organ kontrolny lub jednostka certyfikująca są poddawane regularnej ocenie na miejscu, nadzorowi oraz ciągłej wieloletniej ocenie ich działań (…)”.

Strona 20, art. 33 ust. 3 akapit czwarty:

zamiast:

„(…) na podstawie przeprowadzanej na miejscu regularnej oceny, nadzoru oraz powtarzanej co kilka lata oceny ich działań.”,

powinno być:

„(…) dotyczące regularnej oceny na miejscu, nadzoru oraz ciągłej wieloletniej oceny ich działań.”.

Strona 21, art. 38 lit. c):

zamiast:

„(…) kryteriów dotyczących uznawania i rozwiązywania takich jednostek (…)”,

powinno być:

„(…) kryteriów dotyczących uznawania i wycofywania uznania takich jednostek (…)”.

Strona 21, art. 38 lit. d):

zamiast:

„(…) i jednostek certyfikujących oraz w odniesieniu do świadectwa, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. d) przy uwzględnieniu korzyści wynikających z wydawania świadectw elektronicznych;”,

powinno być:

„(…) i jednostek certyfikujących oraz w odniesieniu do certyfikatu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. d) przy uwzględnieniu korzyści wynikających z wydawania dokumentów elektronicznych;”.

Strona 21, art. 38 lit. e):

zamiast:

„(…) określone w art. 28 (…)”,

powinno być:

„(…) określone w art. 34 (…)”.

Strona 21, art. 40:

zamiast:

„(…), o której mowa w art. 31 ust. 2.”,

powinno być:

„(…), o której mowa w art. 37 ust. 2.”.


Top