Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(05)

Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията ( ОВ L 396, 30.12.2006 г. Поправена версия в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3 ) (Специално издание 2007 г., глава 13, том 60)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 89–90 (BG, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2010-05-12/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/89


Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 396 от 30 декември 2006 г. Поправена версия в Официален вестник на Европейския съюз L 136 от 29 май 2007 г., стр. 3 )

(Специално издание 2007 г., глава 13, том 60)

Препратката по-долу се отнася до текста, публикуван в Специалното издание 2007 г., глава 13, том 60.

На страница 65 в член 119 параграф 2:

вместо:

„2.   Следната информация за вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия се прави публично достъпна, безплатно, посредством Интернет, в съответствие с член 77, параграф 2, буква д), освен когато страна, предоставяща информацията, представи обосновка в съответствие с член 10, буква а), xi), приета като валидна от Агенцията, относно това защо такова публикуване е потенциално вредно за търговските интереси на регистранта или на някоя друга засегната страна:

а)

ако е от съществено значение за класификацията и етикетирането, степента на чистота на веществото и идентичността на примесите и/или добавките, които са известни като опасни;

б)

общата тонажна група (например 1—10 тона, 10—100 тона, 100—1 000 тона или над 1 000 тона), в която определеното вещество е регистрирано;

в)

резюметата на изследването или подробните резюмета на изследването, включващи информацията, посочена в параграф 1, букви г) и д);

в)

информация, различна от тази, описана в параграф 1, съдържаща се в информационния лист за безопасност;

г)

търговското наименование(я) на веществото;

д)

наименованието по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, които са опасни по смисъла на Директива 67/548/ЕИО за период от шест години;

е)

наименованието по номенклатурата на IUPAC за опасни вещества по смисъла на Директива 67/548/ЕИО, които са използвани като едно или повече от следните:

i)

като междинен продукт;

ii)

при научноизследователска и развойна дейност;

iii)

при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.“

да се чете:

„2.   Следната информация за вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия се прави публично достъпна, безплатно, посредством Интернет, в съответствие с член 77, параграф 2, буква д), освен когато страната, предоставяща информацията, представи обосновка в съответствие с член 10, буква а), подточка xi), приета като валидна от Агенцията, относно това, защо такова публикуване е потенциално вредно за търговските интереси на регистранта или на някоя друга засегната страна:

а)

ако е от съществено значение за класификацията и етикетирането, степента на чистота на веществото и идентичността на примесите и/или добавките, които са известни като опасни;

б)

общата тонажна група (например 1—10 тона, 10—100 тона, 100—1 000 тона или над 1 000 тона), в която определеното вещество е регистрирано;

в)

резюметата на изследването или подробните резюмета на изследването, включващи информацията, посочена в параграф 1, букви г) и д);

г)

информация, различна от тази, описана в параграф 1, съдържаща се в информационния лист за безопасност;

д)

търговското(ите) наименование(я) на веществото;

е)

наименованието по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, които са опасни по смисъла на Директива 67/548/ЕИО за период от шест години;

ж)

наименованието по номенклатурата на IUPAC за опасни вещества по смисъла на Директива 67/548/ЕИО, които са използвани като едно или повече от следните:

i)

като междинен продукт;

ii)

при научноизследователска и развойна дейност;

iii)

при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.“.


Top