Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112R(04)

Rectificatie van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ( PB L 347 van 11.12.2006 )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 60–64 (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/corrigendum/2007-12-20/4/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/60


Rectificatie van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

( Publicatieblad van de Europese Unie L 347 van 11 december 2006 )

Bladzijde 1, voetnoot 1:

in plaats van:

„(1)

PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/98/EG (PB L 221 van 12.8.2006, blz. 9).”

te lezen:

„(1)

PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/98/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 129).”.

Bladzijde 5, overweging 67:

in plaats van:

„… met betrekking tot de in bijlage X, deel B, genoemde termijnen …”

te lezen:

„… met betrekking tot de in bijlage XI, deel B, genoemde termijnen …”.

Bladzijde 8, inhoudstafel:

in plaats van:

„BIJLAGE I — LIJST VAN WERKZAAMHEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 14, LID 1, DERDE ALINEA”

te lezen:

„BIJLAGE I — LIJST VAN WERKZAAMHEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 13, LID 1, DERDE ALINEA”.

Bladzijde 10, artikel 2, lid 2, onder c):

in plaats van:

„… de in de tweede alinea bedoelde gegevens …”

te lezen:

„… de in punt b) bedoelde gegevens …”.

Bladzijde 16, artikel 41, eerste alinea:

in plaats van:

„Onverminderd artikel 41 wordt als plaats van een intracommunautaire verwerving van goederen …”

te lezen:

„Onverminderd artikel 40 wordt als plaats van een intracommunautaire verwerving van goederen …”.

Bladzijde 19, artikel 62, lid 2:

in plaats van:

„wordt de belasting geacht „verschuldigd te zijn” wanneer de schatkist krachtens de wet de belasting met ingang van een bepaald tijdstip van de belastingplichtige kan vorderen, ook al kan de betaling daarvan worden uitgesteld.”

te lezen:

„wordt de belasting geacht „verschuldigd te zijn” wanneer de schatkist krachtens de wet de belasting met ingang van een bepaald tijdstip van tot voldoening van de belasting gehouden persoon kan vorderen, ook al kan de betaling daarvan worden uitgesteld.”.

Bladzijde 20, artikel 72, tweede alinea:

in plaats van:

„Indien geen vergelijkbare verrichting voorhanden is, …”

te lezen:

„Indien geen vergelijkbare goederenlevering of dienst voorhanden is, …”.

Bladzijde 21, artikel 80, lid 1, onder b):

in plaats van:

„… uit hoofde van de artikelen 132, 135, 136, 371, 375, 367 en 377, artikel 378, lid 2, of artikel 379, lid 2, en de artikelen 380 tot en met 390, is vrijgesteld;”

te lezen:

„… uit hoofde van de artikelen 132, 135, 136, 371, 375, 376 en 377, artikel 378, lid 2, artikel 379, lid 2, en de artikelen 380 tot en met 390, is vrijgesteld;”.

Bladzijde 21, artikel 80, lid 3:

in plaats van:

„… en uit hoofde van genoemd lid 1 worden verlengd.”

te lezen:

„… en uit hoofde van lid 1 van dit artikel worden behouden.”.

Bladzijde 22, artikel 83:

in plaats van:

„… om overeenkomstig hoofdstuk 1 …”

te lezen:

„… om overeenkomstig hoofdstuk 2 …”

Bladzijde 25, artikel 110, eerste alinea:

in plaats van:

„… die onder het in artikel 96 vastgestelde minimum liggen, …”

te lezen:

„… die onder het in artikel 99 vastgestelde minimum liggen, …”.

Bladzijde 25, artikel 112, eerste alinea:

in plaats van:

„Indien artikel 106 in Ierland tot verstoring van de mededinging leidt …”

te lezen:

„Indien artikel 110 in Ierland tot verstoring van de mededinging leidt …”.

Bladzijde 28, artikel 133, laatste alinea:

in plaats van:

„… mogen de in de eerste alinea, punt d), vermelde voorwaarden …”

te lezen:

„… mogen de in de eerste alinea, punt d), van dit artikel vermelde voorwaarden …”.

Bladzijde 29, artikel 135, lid 1, onder f):

in plaats van:

„… en van de in artikel 16, lid 2, bedoelde rechten …”

te lezen:

„… en van de in artikel 15, lid 2, bedoelde rechten …”.

Bladzijde 29, artikel 135, lid 1, onder j):

in plaats van:

„… met uitzondering van de in artikel 13, lid 1, punt a), bedoelde levering;”

te lezen:

„… met uitzondering van de in artikel 12, lid 1, punt a), bedoelde levering;”.

Bladzijde 31, artikel 143, onder c):

in plaats van:

„… in de zin van artikel 31, eerste alinea;”

te lezen:

„… in de zin van artikel 30, eerste alinea;”.

Bladzijde 34, artikel 159:

in plaats van:

„… met de in artikel 156, artikel 1527 lid 1, onder b), en artikel 158 bedoelde goederenleveringen.”

te lezen:

„… met de in artikel 156, artikel 157, lid 1, onder b), en artikel 158 bedoelde goederenleveringen.”.

Bladzijde 39, artikel 190:

in plaats van:

„Voor de toepassing van dit hoofdstuk kunnen de lidstaten …”

te lezen:

„Voor de toepassing van de artikelen 187, 188, 189 en 191 kunnen de lidstaten …”.

Bladzijde 39, artikel 198, lid 1:

in plaats van:

„Wanneer uit hoofde van artikel 344 belasting wordt geheven …”

te lezen:

„Wanneer uit hoofde van artikel 352 belasting wordt geheven …”.

Bladzijde 39, artikel 198, lid 1, tweede alinea:

in plaats van:

„… en zich uitsluitend voor de in artikel 344 bedoelde handelingen …”

te lezen:

„… en zich uitsluitend voor de in artikel 352 bedoelde handelingen …”.

Bladzijde 40, artikel 199, lid 3, onder a):

in plaats van:

„… voor alle in lid 1 bedoelde voor hem verrichte diensten …”

te lezen:

„… voor alle in lid 1 van dit artikel bedoelde voor hem verrichte diensten …”.

Bladzijde 46, artikel 251, eerste alinea:

in plaats van:

„Behalve de in artikel 242 bedoelde gegevens …”

te lezen:

„Behalve de in artikel 250 bedoelde gegevens …”.

Bladzijde 48, artikel 265, lid 1:

in plaats van:

„In de in artikel 43 bedoelde gevallen …”

te lezen:

„In de in artikel 42 bedoelde gevallen …”.

Bladzijde 52, artikel 295, lid 1, punt 2):

in plaats van:

„… in het kader van de in bijlage VI vermelde productiewerkzaamheden;”

te lezen:

„… in het kader van de in bijlage VII vermelde productiewerkzaamheden;”.

Bladzijde 52, artikel 295, lid 1, punt 4):

in plaats van:

„… door middel van de in bijlage VI vermelde werkzaamheden;”

te lezen:

„… door middel van de in bijlage VII vermelde werkzaamheden;”.

Bladzijde 55, artikel 314, onder b):

in plaats van:

„… overeenkomstig artikel 133 is vrijgesteld;”

te lezen:

„… overeenkomsig artikel 136 is vrijgesteld;”.

Bladzijde 61, artikel 370:

in plaats van:

„… de in de lijst van bijlage IX, deel A, genoemde handelingen …”

te lezen:

„… de in de lijst van bijlage X, deel A, genoemde handelingen …”.

Bladzijde 62, artikel 378, lid 2, onder b):

in plaats van:

„met recht op aftrek van voorbelasting, alle onderdelen van het personenvervoer per vliegtuig, over zee of via de waterwegen van Oostenrijk naar een lidstaat of een derde land en omgekeerd, met uitzondering van het personenvervoer op het Bodenmeer.”

te lezen:

„met recht op aftrek van voorbelasting, alle onderdelen van het internationaal personenvervoer per vliegtuig, over zee of via de waterwegen, met uitzondering van het personenvervoer op het Bodenmeer.”.

Bladzijde 63, artikel 391:

in plaats van:

„… en de artikelen 380 tot en met 383 bedoelde handelingen, …”

te lezen:

„… en de artikelen 380 tot en met 390 bedoelde handelingen, …”.

Bladzijde 67, bijlage I, titel:

in plaats van:

„LIJST VAN WERKZAAMHEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 14, LID 1, DERDE ALINEA”

te lezen:

„LIJST VAN WERKZAAMHEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 13, LID 1, DERDE ALINEA”.

Bladzijde 79, bijlage XI, deel A, punt 2), einde van de lijst:

Na de regel „Richtlijn 2006/69/EG (PB L 221 van 12.8.2006, blz. 9) — (enkel artikel 1)”, wordt de volgende regel toegevoegd:

„Richtlijn 2006/98/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 129) — (enkel punt 2) van de bijlage)”.

Bladzijde 80, bijlage XI, deel B, einde van de tabel:

Na de regel „Richtlijn 2006/69/EG 1 januari 2008”, wordt de volgende regel toegevoegd:

Bladzijde 81 en volgende, bijlage XII, Concordantietabel:

a)

Bladzijde 88, kolom „Richtlijn 77/388/EEG”, zesde regel:

in plaats van

:

„Artikel 13, B, onder d), 1) tot en met 5), eerste en tweede streepje”

te lezen

:

„Artikel 13, B, onder d), 5), eerste en tweede streepje”;

b)

Bladzijde 88, kolom „Deze richtlijn”, dertiende regel:

in plaats van

:

„Artikel 140, onder a)”;

te lezen

:

„Artikel 143, onder a)”;

c)

Bladzijde 90, kolom „Deze richtlijn” voorlaatste regel:

in plaats van

:

„Artikel 174, lid 2, onder a) en b)”

te lezen

:

„Artikel 174, lid 2, onder b) en c)”;

d)

Bladzijde 92, kolom „Richtlijn 77/388/EEG”, vierde regel van onder:

in plaats van

:

„Artikel 24 bis, eerste alinea, eerste tot en met twaalfde streepje”

te lezen

:

„Artikel 24 bis, eerste alinea, eerste tot en met tiende streepje”;

e)

Bladzijde 92, na de vierde regel van onder:

Tussen de derde en de vierde regel van onder wordt in de kolom „Richtlijn 77/388/EEG” de volgende tekst ingevoegd:

„Artikel 24 bis, tweede alinea”.

In de kolom „Deze richtlijn” wordt op dezelfde regel een streepje ingevoegd.

f)

Bladzijde 94, kolom „Richtlijn 77/388/EEG”, zevende regel:

in plaats van

:

„Artikel 26 bis, B, lid 2, eerste en tweede streepje”

te lezen

:

„Artikel 26 bis, B, lid 2, eerste tot en met vierde streepje”;

g)

Bladzijde 99, kolom „Deze richtlijn”, derde regel van onder:

in plaats van

:

„Artikel 2, lid 2, eerste alinea, onder a), b) en c)”

te lezen

:

„Artikel 2, lid 2, onder a), i), ii) en iii)”;

h)

Bladzijde 99, kolom „Deze richtlijn”, tweede regel van onder:

in plaats van

:

„Artikel 2, lid 2, tweede alinea”

te lezen

:

„Artikel 2, lid 2, onder b)”;

i)

Bladzijde 99, kolom „Deze richtlijn”, laatste regel:

in plaats van

:

„Artikel 2, lid 2, tweede alinea, onder a), b) en c)”

te lezen

:

„Artikel 2, lid 2, tweede alinea, punten i), ii) en iii)”;

j)

Bladzijde 100, kolom „Deze richtlijn”, eerste regel:

in plaats van

:

„Artikel 2, lid 2, derde alinea”

te lezen

:

„Artikel 2, lid 2, onder c)”;

k)

Bladzijde 104, kolom „Deze richtlijn”, twaalfde regel:

in plaats van

:

„Artikel 170, onder a) en b)s”

te lezen

:

„Artikel 170, onder a) en b)”;

l)

Bladzijde 105, kolom „Richtlijn 77/388/EEG”, derde regel van onder:

in plaats van

:

„Artikel 28 nonies, dat artikel 21 vervangt”

te lezen

:

„Artikel 28 nonies, dat artikel 22 vervangt”;

m)

Bladzijde 110, Kolom „Richtlijn 77/388/EEG”, dertiende regel:

in plaats van

:

„Artikel 28 decies, dat de derde alinea in artikel 23, lid 3, invoegt”

te lezen

:

„Artikel 28 decies, dat de derde alinea in artikel 24, lid 3, invoegt”;

n)

Bladzijde 117, kolom „Andere besluiten”, negende regel:

in plaats van

:

„Bijlage VIII, lid 7, onder 1), derde alinea, van de Toetredingsakte van 2003”

te lezen

:

„Bijlage VII, lid 7, punt 1), derde alinea, van de Toetredingsakte van 2003”;

o)

Bladzijde 117, kolom „Andere besluiten”, tweede regel van onder:

in plaats van

:

„Bijlage VIII, lid 7, onder 1), derde alinea, van de Toetredingsakte van 2003”

te lezen

:

„Bijlage VIII, lid 7, onder 1), b), derde alinea, van de Toetredingsakte van 2003”.


Top