Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0183R(02)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005 , kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv ( Úř. věst. L 35 ze dne 8.2.2005 )

OJ L 266, 7.10.2008, p. 15–23 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/corrigendum/2008-10-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 266/15


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

( Úřední věstník Evropské unie L 35 ze dne 8. února 2005 )

1)

V celém znění nařízení se slovo „provozovna“ nahrazuje slovem „provoz“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2)

Strana 2, 6. bod odůvodnění písm. c) a 10. bod odůvodnění; strana 4, čl. 3 písm. a); strana 6, článek 6 nadpis a odst. 2 písm. a), b) a c):

místo

:

„riziko“,

má být

:

„nebezpečí“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

3)

Strana 2, 7. bod odůvodnění:

místo:

„… aby krmivářské podniky čerpaly a užívaly krmiva …“,

má být:

„… aby krmivářské podniky odebíraly a užívaly krmiva …“.

4)

Strana 2, 8. bod odůvodnění:

místo:

„… které procházejí pouze jednoduchým fyzickým zpracováním, …“,

má být:

„… které procházejí pouze jednoduchým fyzikálním zpracováním, …“.

5)

Strana 2, 10. bod odůvodnění:

a)

místo

:

„Krmivová rizika vyskytující se na úrovni prvovýroby krmiv …“,

má být

:

„Nebezpečí z krmiv vyskytující se na úrovni prvovýroby krmiv …“,

b)

místo

:

„Na obchod malými množstvími krmivových produktů na místní úrovni …“,

má být

:

„Na obchod malými množstvími krmných produktů na místní úrovni …“.

6)

Strana 2, 15. bod odůvodnění:

a)

místo

:

„Zásady HACCP v produkci krmiva by měly brát v úvahu …“,

má být

:

„Zásady HACCP ve výrobě krmiv by měly brát v úvahu …“.

b)

místo

:

„V některém krmivářském podniku není možné rozpoznat kritické kontrolní body …“,

má být

:

„V některém krmivářském podniku není možné stanovit kritické kontrolní body …“.

7)

Strana 3, 25. bod odůvodnění:

místo:

„… vyplývající z krmiv užívaných pro zvířata neurčení k produkci potravin.“,

má být:

„… vyplývající z krmiv používaných pro zvířata neurčení k produkci potravin.“.

8)

Strana 4, čl. 3 písm. a):

místo:

„… s přihlédnutím k jejich zamýšlenému využití;“,

má být:

„… s přihlédnutím k jejich zamýšlenému užití;“.

9)

Strana 5, článek 3 písm. c):

místo:

„ „doplňkovými látkami v krmivech“ se rozumí …“,

má být:

„ „doplňkovými látkami“ se rozumí …“.

10)

Strana 5, článek 3 písm. f):

místo:

„… neprocházejí žádnou další operací kromě jednoduchého fyzického zpracování;“,

má být:

„… neprocházejí žádnou další operací kromě jednoduchého fyzikálního zpracování;“.

11)

Strana 5, čl. 5 odst. 1. písm. c) a odst. 2:

místo:

„… mísení krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství …“,

má být:

„… míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství …“.

12)

Strana 5, čl. 5 odst. 1. písm. c) a odst. 2:

místo:

„… s výjimkou doplňkových látek pro silážování …“,

má být:

„… s výjimkou doplňkových látek k silážování …“.

13)

Strana 6, čl. 5 odst. 6:

místo:

„Provozovatelé krmivářských podniků a zemědělci čerpají a užívají krmivo …“,

má být:

„Provozovatelé krmivářských podniků a zemědělci odebírají a používají krmivo …“.

14)

Strana 6, čl. 6 odst. 2 písm. a) a b):

místo:

„zjišťovat“,

má být:

„stanovit“.

15)

Strana 6, čl. 8 odst. 1:

místo:

„… v přímém důsledku stažení z trhu, zpracování nebo zničení krmiva, zvířat a potravin z nich vyprodukovaných.“,

má být:

„… v přímém důsledku stažení z trhu, úpravy nebo zničení krmiva, zvířat a potravin z nich vyprodukovaných.“.

16)

Strana 7, čl. 9 odst. 2 písm. a):

místo:

„… které jsou činné v jakékoli z fází produkce, …“,

má být:

„… které jsou činné v jakémkoli stadiu výroby, …“.

17)

Strana 7, čl. 10 odst. 1 písm. a):

místo:

„a)

výroba nebo uvádění na trh doplňkových látek v krmivech, na která se vztahuje …“,

má být:

„a)

výroba nebo uvádění na trh doplňkových látek, na které se vztahuje …“.

18)

Strana 7, čl. 10 odst. 1 písm. b):

místo:

„b)

výroba nebo uvádění na trh premixů připravených s využitím …“,

má být:

„b)

výroba nebo uvádění na trh premixů připravených s použitím …“.

19)

Strana 7, čl. 10 odst. 1 písm. c):

místo:

„c)

výroba k uvedení na trh krmných směsí s využitím doplňkových látek v krmivech nebo premixů obsahujících doplňkové látky v krmivech, které jsou uvedeny v příloze IV kapitole 3 tohoto nařízení, nebo jejich produkce pro výhradní požadavky vlastního hospodářství;“,

má být:

„c)

výroba k uvedení na trh krmných směsí s použitím doplňkových látek nebo premixů obsahujících doplňkové látky, které jsou uvedeny v příloze IV kapitole 3 tohoto nařízení, nebo jejich výroba pro výhradní požadavky vlastního hospodářství;“.

20)

Strany 13 až 21, přílohy I až IV se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA I

Prvovýroba

ČÁST A

Požadavky na krmivářské podniky na úrovni prvovýroby krmiv podle čl. 5 odst. 1

I.   Hygienická ustanovení

1.

Provozovatelé krmivářských podniků odpovědní za prvovýrobu krmiv zajistí, aby byly operace řízeny a prováděny tak, aby se předcházelo nebezpečím, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv, a aby se tato nebezpečí vyloučila či minimalizovala.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků v možné míře zajistí, aby byly primární produkty vyráběné, upravované, čištěné, balené, skladované a přepravované v rámci jejich odpovědnosti chráněny před kontaminací a znehodnocením.

3.

Provozovatelé krmivářských podniků plní povinnosti podle bodů 1 a 2 tak, že dodržují příslušné právní předpisy Společenství a vnitrostátní právní předpisy týkající se kontroly nebezpečí, včetně:

i)

opatření pro kontrolu nebezpečné kontaminace, způsobené například vzduchem, půdou, vodou, hnojivy, přípravky na ochranu rostlin, biocidy, veterinárními léčivými přípravky a manipulací s odpadem a jeho likvidací,

a

ii)

opatření týkajících se zdraví rostlin, zdraví zvířat a životního prostředí, která mají důsledky pro bezpečnost krmiv, včetně programů pro monitoring a tlumení zoonóz a původců zoonóz.

4.

V případě potřeby provozovatelé krmivářských podniků přijmou odpovídající opatření, zejména:

a)

k udržení čistoty zařízení, vybavení, nádob, přepravek a vozidel používaných při výrobě, úpravě, třídění, balení, skladování a přepravě krmiv a dle potřeby k jejich vhodné desinfekci po čištění;

b)

podle potřeby k zajištění hygienických podmínek pro výrobu, přepravu a skladování krmiva a k zajištění jeho čistoty;

c)

k používání čisté vody, kdykoli je to nutné pro předcházení nebezpečné kontaminaci;

d)

v možné míře k zabránění nebezpečné kontaminaci způsobené zvířaty či hmyzem;

e)

k oddělenému a bezpečnému skladování odpadů a nebezpečných látek a manipulaci s nimi, aby se tak předešlo nebezpečné kontaminaci;

f)

k zajištění toho, aby obalové materiály nebyly zdrojem nebezpečné kontaminace krmiva;

g)

k zohlednění výsledků všech příslušných analýz provedených na vzorcích odebraných z primárních produktů či na jiných vzorcích, které jsou významné z hlediska bezpečnosti krmiv.

II.   Vedení záznamů

1.

Provozovatelé krmivářských podniků vedou záznamy týkající se opatření zavedených pro kontrolu nebezpečí, a to vhodným způsobem a po vhodnou dobu úměrnou povaze a velikosti krmivářského podniku. Provozovatelé krmivářských podniků musí příslušné informace uvedené v těchto záznamech zpřístupnit příslušnému orgánu.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků musí zejména vést záznamy o:

a)

každém použití přípravků na ochranu rostlin a biocidů;

b)

použití geneticky modifikovaného osiva;

c)

každém výskytu škůdců či chorob, které by mohly ovlivnit bezpečnost primárních produktů;

d)

výsledcích veškerých analýz provedených na vzorcích odebraných z primárních produktů či jiných vzorcích odebraných pro diagnostické účely, které jsou významné z hlediska bezpečnosti krmiv;

e)

zdroji a množství každého příjmu krmiva a místu určení a množství každého výdeje krmiva.

3.

S vedením záznamů příslušných pro činnosti, které provádějí v hospodářství, mohou provozovatelům krmivářských podniků pomáhat jiné osoby, například veterinární lékaři, agronomové a zemědělští technici.

ČÁST B

Doporučení ohledně pokynů pro správnou praxi

1.

Pokud jsou vypracovány vnitrostátní pokyny a pokyny Společenství uvedené v kapitole III tohoto nařízení, musí obsahovat pokyny pro správnou praxi při kontrole nebezpečí v prvovýrobě krmiv.

2.

Pokyny pro správnou praxi zahrnují vhodné informace o nebezpečích vznikajících z prvovýroby krmiv a o opatřeních pro kontrolu nebezpečí, včetně příslušných opatření stanovených v právních předpisech Společenství a vnitrostátních právních předpisech nebo programech Společenství a vnitrostátních programech, například:

a)

kontrola kontaminace, jako jsou mykotoxiny, těžké kovy, radioaktivní materiál;

b)

používání vody, organického odpadu a hnojiv;

c)

správné a vhodné používání přípravků na ochranu rostlin a biocidů a jejich dohledatelnost;

d)

správné a vhodné používání veterinárních léčiv a doplňkových látek a jejich dohledatelnost;

e)

úprava, skladování a dohledatelnost krmných surovin;

f)

řádná likvidace mrtvých zvířat, odpadu a podestýlky;

g)

ochranná opatření předcházející zavlékání nakažlivých chorob přenosných na zvířata krmivem a jakákoli povinnost uvědomit o nich příslušný orgán;

h)

postupy, praktiky a metody zajišťující, že krmivo je vyráběno, upravováno, baleno, skladováno a přepravováno za vhodných hygienických podmínek, včetně účinného čištění a hubení škůdců;

i)

podrobnosti týkající se vedení záznamů.

PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA KRMIVÁŘSKÉ PODNIKY JINÉ NEŽ NA ÚROVNI PRVOVÝROBY KRMIV PODLE ČL. 5 ODST. 1

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

1.

Zařízení, vybavení, nádoby, přepravky, vozidla používané při zpracování a skladování a přepravě krmiva a jejich bezprostřední okolí musí být udržovány v čistotě a musí být prováděny účinné programy pro hubení škůdců.

2.

Rozvržení, projekt, konstrukce a velikost zařízení a vybavení musí:

a)

umožňovat přiměřené čištění nebo desinfekci;

b)

minimalizovat riziko chyby a zabraňovat kontaminaci, křížové kontaminaci a obecně všem nepříznivým účinkům na bezpečnost a jakost výrobků. Stroje přicházející do styku s krmivem musí být po každém procesu mokrého čištění vysušeny.

3.

Zařízení a vybavení, které má být používáno pro míchání nebo výrobu, musí procházet vhodnými a pravidelnými kontrolami v souladu s písemnými postupy předem stanovenými výrobcem pro výrobky.

a)

Všechny váhy a měřicí zařízení používané při výrobě krmiv musí být vhodné pro rozsah hmotností nebo objemů, které mají být měřeny, a jejich přesnost musí být pravidelně zkoušena.

b)

Všechna míchací zařízení používaná při výrobě krmiv musí být vhodná pro rozsah hmotností nebo objemů, které mají být smíchávány, a musí umožňovat výrobu vhodně homogenních směsí a homogenních roztoků. Provozovatelé prokáží účinnost míchacích zařízení, pokud jde o homogennost.

4.

Zařízení musí mít vhodné přirozené nebo umělé osvětlení.

5.

Kanalizační zařízení musí být vhodná k zamýšlenému účelu; musí být navržena a konstruována tak, aby se předešlo riziku kontaminace krmiv.

6.

Voda používaná při výrobě krmiva musí mít jakost vhodnou pro zvířata, vodovodní potrubí musí být z inertního materiálu.

7.

Odpadní voda, odpad a dešťová voda musí být likvidovány způsobem, který zajišťuje, že vybavení a bezpečnost a jakost krmiva nejsou ovlivněny. Znehodnocený materiál, odpad a prach se kontrolují, aby se předešlo invazi škůdců.

8.

Okna a jiné otvory musí být v případě potřeby zabezpečené proti průniku škůdců. Zavřené dveře musí být dobře utěsněné a zabezpečené proti průniku škůdců.

9.

V případě potřeby musí být stropy a stropní instalace navrženy, konstruovány a upraveny tak, aby bránily nahromadění nečistot a omezovaly kondenzaci, růst nežádoucích plísní a uvolňování částic, které mohou ovlivnit bezpečnost a jakost krmiva.

ZAMĚSTNANCI

Krmivářské podniky musí mít dostatek zaměstnanců, kteří mají zkušenosti a kvalifikace potřebné pro výrobu dotyčných výrobků. Musí být vypracováno organizační schéma s uvedením kvalifikace (diplomy, odborná praxe) a odpovědnosti řídících pracovníků a dáno k dispozici příslušným orgánům odpovědným za kontrolu. Všichni zaměstnanci musí být písemnou formou jasně informováni o svých povinnostech, odpovědnostech a pravomocích, zejména pokud je provedena nějaká změna, a to takovým způsobem, aby byla dosažena požadovaná jakost výrobků.

VÝROBA

1.

Musí být určena kvalifikovaná osoba odpovědná za výrobu.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků musí zajistit, aby jednotlivé fáze výroby byly prováděny podle předem stanovených písemných postupů a pokynů zaměřených na vymezení, kontrolu a zvládnutí kritických bodů ve výrobním procesu.

3.

Musí být přijata technická nebo organizační opatření, která zabrání křížovým kontaminacím a chybám nebo je případně minimalizují. Musí být k dispozici dostatečné a vhodné prostředky k provádění kontrol v průběhu výroby.

4.

Musí být sledována přítomnost zakázaného krmiva, nežádoucích látek a jiných kontaminantů ovlivňujících lidské zdraví nebo zdraví zvířat a musí být zavedeny vhodné kontrolní strategie pro minimalizaci rizika.

5.

Odpad a materiály nevhodné jako krmivo by měly být izolovány a označeny. Všechny takové materiály obsahující nebezpečné úrovně veterinárních léčiv, kontaminantů nebo jiná nebezpečenství by měly být vhodně likvidovány a neměly by být používány jako krmivo.

6.

Provozovatelé krmivářských podniků přijmou vhodná opatření k tomu, aby zajistili účinné vysledování výrobků.

KONTROLA JAKOSTI

1.

Ve vhodných případech musí být určena kvalifikovaná osoba zodpovědná za kontrolu jakosti.

2.

Krmivářské podniky musí mít v rámci systému kontroly jakosti k dispozici laboratoř s patřičným personálem a vybavením.

3.

Musí být v písemné formě vypracován a uplatňován plán kontroly jakosti, který zahrnuje zejména kontroly kritických bodů výrobního procesu, postupy a četnost vzorkování, analytické metody a četnost jejich provádění, soulad se specifikacemi od zpracovávaných surovin po konečné výrobky a v případě nesouladu údaj o jejich určení.

4.

Výrobce musí vést dokumentaci surovin použitých v konečných výrobcích, aby zajistil dohledatelnost. Tato dokumentace musí být k dispozici příslušným orgánům po dobu odpovídající době použití, po kterou jsou výrobky uváděny na trh. Kromě toho musí být postupem, který předem stanoví výrobce, v dostatečném množství odebírány vzorky složek a každé šarže výrobků vyráběných a uváděných na trh nebo každé specifické části výroby (v případě kontinuální výroby) a tyto vzorky musí být uchovávány, aby byla zajištěna dohledatelnost (v pravidelných intervalech v případě výroby výlučně pro vlastní potřeby výrobce). Vzorky musí být zapečetěny a označeny pro jejich snadnější identifikaci; musí být skladovány za podmínek, které vylučují jakoukoli neobvyklou změnu ve složení vzorku nebo jiné znehodnocení. Musí být uchovávány k dispozici příslušným orgánům po dobu odpovídající době použití, po kterou je krmivo uváděno na trh. V případě krmiv pro zvířata chovaná za jiným účelem než k produkci potravin musí výrobce krmiv uchovávat pouze vzorky konečného výrobku.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

1.

Vyrobená krmiva musí být oddělena od nezpracovaných krmných surovin a doplňkových látek, aby se předešlo jakékoli křížové kontaminaci vyrobeného krmiva; použijí se vhodné obalové materiály.

2.

Krmiva musí být skladována a přepravována ve vhodných kontejnerech. Musí být skladována v místech navržených, upravených a udržovaných tak, aby byly zajištěny dobré skladovací podmínky, ke kterým mají přístup pouze osoby oprávněné provozovateli krmivářských podniků.

3.

Krmiva musí být skladována a dopravována takovým způsobem umožňujícím jejich snadnou identifikaci, aby se vyloučila jakákoli záměna nebo křížová kontaminace a zabránilo se znehodnocení.

4.

Kontejnery a vybavení užívané pro přepravu, skladování, dopravu, manipulaci a vážení krmiva musí být udržovány v čistotě. Musí být zavedeny programy čištění a stopy čisticích a desinfekčních prostředků musí být minimalizovány.

5.

Jakékoli znehodnocení musí být minimalizováno a sledováno, aby se omezila invaze škůdců.

6.

Dle potřeby musí být teploty udržovány co nejnižší, aby se předešlo kondenzaci a znehodnocení.

VEDENÍ ZÁZNAMŮ

1.

Všichni provozovatelé krmivářských podniků, včetně těch, kteří jednají pouze jako obchodníci, aniž by kdykoli drželi výrobek ve svých zařízeních, musí vést v rejstříku záznamů příslušné údaje včetně detailů o nákupu, výrobě a prodeji, aby bylo možné účinné sledování od příjmu po dodávku, včetně vývozu do místa konečného určení.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků, kromě těch, kteří jednají pouze jako obchodníci, aniž by kdykoli drželi výrobek ve svých zařízeních, musí v rejstříku záznamů vést:

a)

dokumentaci týkající se výrobního procesu a kontrol

Krmivářské podniky musí mít systém dokumentace navržený tak, aby vymezoval a zajišťoval zvládnutí kritických bodů výrobního procesu a stanovil a prováděl plán kontrol jakosti. Podniky musí uchovávat výsledky dotyčných kontrol. Tento soubor dokumentů musí být uchováván tak, aby bylo možné vysledovat výrobní postup každé šarže výrobků uvedených do oběhu a stanovit odpovědnost v případě reklamací.

b)

dokumentaci týkající se dohledatelnosti, zejména:

i)

pro doplňkové látky:

druh a množství vyrobených doplňkových látek, datum jejich výroby, a je-li uvedeno, číslo šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

název a adresa provozu, kterému byly doplňkové látky dodány, s uvedením druhu a množství dodaných doplňkových látek, a je-li uvedeno, čísla šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

ii)

pro produkty, na které se vztahuje směrnice 82/471/EHS:

druh a množství vyrobených produktů, datum jejich výroby, a je-li uvedeno, číslo šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

názvy a adresy provozů nebo uživatelů (provozy nebo zemědělci), kterým byly tyto produkty dodány, s uvedením druhu a množství dodaných produktů, a je-li uvedeno, čísla šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

iii)

pro premixy:

jména a adresy výrobců nebo dodavatelů doplňkových látek, druh a množství použitých doplňkových látek, a je-li uvedeno, číslo šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

datum výroby premixu, a je-li uvedeno, číslo šarže,

název a adresa provozu, kterému byly premixy dodány, datum dodání, druh a množství dodaných premixů, a je-li uvedeno, číslo šarže,

iv)

pro krmné směsi / krmné suroviny:

jména a adresy výrobců nebo dodavatelů doplňkových látek / premixů, druh a množství použitého premixu, a je-li uvedeno, číslo šarže,

jména a adresy dodavatelů krmných surovin a doplňkových krmiv a datum dodání,

druh, množství a receptura krmné směsi,

druh a množství vyrobených krmných surovin nebo krmných směsí spolu s datem výroby a jméno a adresa odběratele (např. zemědělec, jiní provozovatelé krmivářských podniků).

STÍŽNOSTI A STAŽENÍ PRODUKTU

1.

Provozovatelé krmivářských podniků zavedou systém evidence a vyřizování stížností.

2.

Pokud se to ukáže jako nutné, zavedou systém pro urychlené stažení produktů z distribuční sítě. Písemnými postupy stanoví místo určení všech stažených produktů a před jejich znovuuvedením do oběhu musí produkty projít opětovným posouzením kontroly jakosti.

PŘÍLOHA III

SPRÁVNÉ POSTUPY KRMENÍ ZVÍŘAT

PASTVA

Spásání pastvin a polí musí být řízeno tak, aby byla minimalizována kontaminace potravin živočišného původu v důsledku fyzikálních, biologických nebo chemických nebezpečí.

V případě potřeby se dodržuje přiměřená doba odstupu, než se hospodářským zvířatům umožní spásání pastvin a pícnin a zbytků po sklizni, a odstup mezi střídáním pastvy, aby se minimalizovala biologická křížová kontaminace hnojem v případě, že tento potenciální problém existuje, a aby se zajistilo, že budou dodrženy ochranné lhůty zemědělských chemických přípravků.

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRO USTÁJENÍ A KRMENÍ

Jednotka živočišné výroby musí být navržena tak, aby bylo možné ji přiměřeně čistit. Jednotka živočišné výroby a krmné zařízení musí být čištěny pečlivě a pravidelně, aby se předešlo zvýšení nebezpečí. Chemikálie používané k čištění a dezinfekci musí být používány v souladu s návodem a skladovány odděleně od krmiva a prostor pro krmení.

Musí být zaveden systém hubení škůdců, aby bylo zamezeno přístupu škůdců do jednotky živočišné výroby v zájmu minimalizace možnosti kontaminace krmiva a steliva nebo zvířat.

Budovy a krmné vybavení musí být udržovány v čistotě. Musí být zavedeny systémy pro pravidelné odstraňování hnoje, odpadního materiálu a ostatních možných zdrojů kontaminace krmiva.

Krmivo a stelivo používané v živočišné výrobě musí být často vyměňovány a nesmějí zplesnivět.

KRMENÍ

1.   Skladování

Krmivo musí být skladováno odděleně od chemických látek a jiných produktů zakázaných jako krmivo. Skladovací prostory a kontejnery musí být udržovány čisté a suché a v případě potřeby musí být přijata vhodná opatření k hubení škůdců. Skladovací prostory a kontejnery musí být pravidelně čištěny, aby se předešlo nežádoucí křížové kontaminaci.

Osivo musí být řádně skladováno tak, aby nebylo přístupné zvířatům.

Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pro různé kategorie nebo druhy zvířat musí být skladováno tak, aby se snížilo riziko, že bude zkrmeno zvířaty, kterým není určeno.

2.   Rozvoz

Systém rozvozu krmiva v hospodářství musí zajišťovat, aby bylo správné krmivo odesláno do správného místa určení. Při rozvozu a krmení musí být s krmivem zacházeno tak, aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci z kontaminovaných skladovacích prostor a vybavení. S nemedikovanými krmivy musí být manipulováno odděleně od krmiv medikovaných, aby se předešlo kontaminaci.

Dopravní prostředky a krmné zařízení hospodářství musí být čištěny v pravidelných intervalech, zejména pokud se používají k dodávkám a rozvozu medikovaného krmiva.

KRMIVO A VODA

Voda pro napájení nebo akvakulturu musí mít jakost vhodnou pro zvířata, která jsou chována. Pokud existuje důvod k obavám týkajícím se kontaminace zvířat nebo živočišných produktů z vody, přijmou se opatření k vyhodnocení a minimalizaci nebezpečí.

Zařízení pro krmení a napájení musí být navrženo, konstruováno a umístěno tak, aby byla minimalizována kontaminace krmiva a vody. Napájecí systémy se dle možnosti pravidelně čistí a udržují.

ZAMĚSTNANCI

Osoby odpovědné za krmení a manipulaci se zvířaty musí mít požadované dovednosti, znalosti a kvalifikaci.

PŘÍLOHA IV

KAPITOLA 1

Doplňkové látky povolené nařízením (ES) č. 1831/2003:

nutriční doplňkové látky: veškeré doplňkové látky ve skupině,

zootechnické doplňkové látky: veškeré doplňkové látky ve skupině,

technologické doplňkové látky: doplňkové látky, na které se vztahuje bod 1 písm. b) přílohy I „antioxidanty“) nařízení (ES) č. 1831/2003: pouze doplňkové látky se stanoveným maximálním limitem obsahu.

Senzorické doplňkové látky: doplňkové látky, na které se vztahuje bod 2 písm. a) přílohy I („barviva“) nařízení (ES) č. 1831/2003: karotenoidy a xantofyly.

Produkty, na které se vztahuje směrnice 82/471/EHS:

proteiny získané z mikroorganismů patřících do skupiny bakterií, kvasinek, řas, nižších hub: veškeré produkty ve skupině (vyjma podskupiny 1.2.1),

vedlejší produkty z výroby aminokyselin fermentací: veškeré produkty ve skupině.

KAPITOLA 2

Doplňkové látky povolené podle nařízení (ES) č. 1831/2003:

zootechnické doplňkové látky, na které se vztahuje bod 4 písm. d) přílohy I („jiné zootechnické doplňkové látky“) nařízení (ES) č. 1831/2003,

antibiotika: veškeré doplňkové látky,

kokcidiostatika a histomonostatika: veškeré doplňkové látky,

stimulátory růstu: veškeré doplňkové látky.

Nutriční doplňkové látky:

doplňkové látky, na které se vztahuje bod 3 písm. a) přílohy I (vitamíny, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem) nařízení (ES) č. 1831/2003: A a D

doplňkové látky, na které se vztahuje bod 3 písm. b) přílohy I („sloučeniny stopových prvků“) nařízení (ES) č. 1831/2003: Cu a Se.

KAPITOLA 3

Doplňkové látky povolené nařízením (ES) č. 1831/2003:

zootechnické doplňkové látky: doplňkové látky, na které se vztahuje bod 4 písm. d) přílohy I („jiné zootechnické doplňkové látky“) nařízení (ES) č. 1831/2003,

antibiotika: veškeré doplňkové látky,

kokcidiostatika a histomonostatika: veškeré doplňkové látky,

stimulátory růstu: veškeré doplňkové látky.


Top