Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0883R(05)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004 . aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) parandus ( ELT L 166, 30.4.2004 ) (Eestikeelne eriväljaanne, 05. Töötajate liikumisvabadus ja sotsiaalpoliitika, 5. köide, lk 72)

OJ L 202, 4.8.2009, p. 90–92 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/corrigendum/2009-08-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/90


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 166, 30. aprill 2004 )

(Eestikeelne eriväljaanne, 05. Töötajate liikumisvabadus ja sotsiaalpoliitika, 5. köide, lk 72)

1.

Leheküljel 72

a)

pealkiri:

asendatakse järgmisega:

b)

põhjendus 1:

„(1)

Riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastuseeskirjad mahuvad isikute vaba liikumise raamesse ja peaksid kaasa aitama nende elustandardi ja tööhõive tingimuste paranemisele.”

asendatakse järgmisega:

„(1)

Riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisnormid mahuvad isikute vaba liikumise raamesse ja peaksid kaasa aitama nende elustandardi ja tööhõive tingimuste paranemisele.”

c)

põhjenduse 3 teine lause:

„Selliste tegurite tõttu on ühenduse kooskõlastuseeskirjad muutunud keerulisteks ja pikkadeks.”

asendatakse järgmisega: „Selliste tegurite tõttu on ühenduse koordineerimisnormid muutunud keerulisteks ja pikkadeks.”

d)

põhjendus 4:

„(4)

Vaja on arvestada siseriiklike sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide erijooni ning rajada üksnes kooskõlastussüsteem.”

asendatakse järgmisega:

„(4)

Vaja on arvestada siseriiklike sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide erijooni ning rajada üksnes koordineerimissüsteem.”

e)

põhjendus 5:

„(5)

Kõnealuse kooskõlastamise raames on vaja asjaomastele isikutele erinevate siseriiklike õigusaktide alusel tagada võrdne kohtlemine ühenduse piires.”

asendatakse järgmisega:

„(5)

Kõnealuse koordineerimise raames on vaja asjaomastele isikutele erinevate siseriiklike õigusaktide alusel tagada võrdne kohtlemine ühenduse piires.”

2.

Leheküljel 73 põhjendus 13:

„(13)

Kooskõlastuseeskirjad peavad tagama, et ühenduse piires liikuvatele isikutele ning nende ülalpeetavatele ja ülalpidamisel olnud isikutele säiliksid omandatud ja omandamisel olevad õigused ja soodustused.”

asendatakse järgmisega:

„(13)

Koordineerimisnormid peavad tagama, et ühenduse piires liikuvatele isikutele ning nende ülalpeetavatele ja ülalpidamisel olnud isikutele säiliksid omandatud ja omandamisel olevad õigused ja soodustused.”

3.

Leheküljel 74

a)

põhjendus 26:

„(26)

Invaliidsushüvitiste puhul tuleks luua kooskõlastussüsteem, mis arvestaks siseriiklike õigusaktide erijooni, eriti invaliidsuse ja selle süvenemise tunnustamise osas.”

asendatakse järgmisega:

„(26)

Invaliidsushüvitiste puhul tuleks luua koordineerimissüsteem, mis arvestaks siseriiklike õigusaktide erijooni, eriti invaliidsuse ja selle süvenemise tunnustamise osas.”

b)

põhjendus 32:

„(32)

Töötajate liikuvuse edendamiseks on eelkõige asjakohane lihtsustada tööotsinguid erinevates liikmesriikides; seepärast on vaja tagada kõikide liikmesriikide töötuskindlustusskeemide ja tööhõiveteenuste tihedam ja tõhusam kooskõlastamine.”

asendatakse järgmisega:

„(32)

Töötajate liikuvuse edendamiseks on eelkõige asjakohane lihtsustada tööotsinguid erinevates liikmesriikides; seepärast on vaja tagada kõikide liikmesriikide töötuskindlustusskeemide ja tööhõiveteenuste tihedam ja tõhusam koordineerimine.”

c)

põhjenduse 36 kolmas lause:

„Nimetatud üksikasju arvestades ei peaks kooskõlastuseeskirju kohaldama selliste ülalpidamistoetuste suhtes.”

asendatakse järgmisega: „Nimetatud üksikasju arvestades ei peaks koordineerimisnorme kohaldama selliste ülalpidamistoetuste suhtes.”

4.

Leheküljel 75

a)

põhjendus 41:

„(41)

Kooskõlastuseeskirjade kohaldamise hõlbustamiseks tuleb kehtestada erisätted, mis arvestaksid riikide õigusaktide erijooni.”

asendatakse järgmisega:

„(41)

Koordineerimisnormide kohaldamise hõlbustamiseks tuleb kehtestada erisätted, mis arvestaksid riikide õigusaktide erijooni.”

b)

põhjenduse 45 esimene lause:

„(45)

Kuna kavandatava meetme eesmärki, milleks on kooskõlastusmeetmete abiga tagada isikute vaba liikumise õiguse tõhus rakendamine, ei suuda liikmesriigid täielikult saavutada ning seetõttu on eesmärk meetme ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.”

asendatakse järgmisega:

„(45)

Kuna kavandatava meetme eesmärki, milleks on koordineerimismeetmete abiga tagada isikute vaba liikumise õiguse tõhus rakendamine, ei suuda liikmesriigid täielikult saavutada ning seetõttu on eesmärk meetme ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.”

5.

Leheküljel 78 artikli 8 pealkiri:

„Käesoleva määruse seos teiste kooskõlastusaktidega”

asendatakse järgmisega:

„Käesoleva määruse seos teiste koordineerimisaktidega”.

6.

Leheküljel 96

a)

artikli 71 lõike 1 esimene lause:

„1.   Euroopa Ühenduste Komisjoni juures tegutsevasse sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise halduskomisjoni (edaspidi halduskomisjon) kuulub iga liikmesriigi valitsuse esindaja, keda vajadusel abistavad ekspertnõustajad.”

asendatakse järgmisega:

„1.   Euroopa Ühenduste Komisjoni juures tegutsevasse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni (edaspidi halduskomisjon) kuulub iga liikmesriigi valitsuse esindaja, keda vajadusel abistavad ekspertnõustajad.”

b)

artikli 72 punkt c:

„c)

tugevdab ja arendab sotsiaalkindlustusalast koostööd liikmesriikide ja nende asutuste vahel, muu hulgas võtab arvesse teatavaid isikukategooriaid puudutavaid eriküsimusi; soodustab piiriüleste koostöömeetmete rakendamist sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise valdkonnas;”

asendatakse järgmisega:

„c)

tugevdab ja arendab sotsiaalkindlustusalast koostööd liikmesriikide ja nende asutuste vahel, muu hulgas võtab arvesse teatavaid isikukategooriaid puudutavaid eriküsimusi; soodustab piiriüleste koostöömeetmete rakendamist sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise valdkonnas;”.

c)

artikli 72 punkt f:

„f)

teeb asjakohaseid ettepanekuid Euroopa Ühenduste Komisjonile sotsiaalkindlustussskeemide kooskõlastamiseks, silmas pidades ühenduse acquis täiustamist ja kaasajastamist selle põhjal koostatud määruste või muude asutamislepinguga ettenähtud aktide kaudu;”

asendatakse järgmisega:

„f)

teeb asjakohaseid ettepanekuid Euroopa Ühenduste Komisjonile sotsiaalkindlustussskeemide koordineerimiseks, silmas pidades ühenduse acquis täiustamist ja kaasajastamist selle põhjal koostatud määruste või muude asutamislepinguga ettenähtud aktide kaudu;”.

7.

Leheküljel 97

a)

artikli 75 pealkiri:

„Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise konsultatiivkomitee”

asendatakse järgmisega:

„Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise konsultatiivkomitee”.

b)

artikli 75 lõike 1 esimene lõik:

„1.   Käesolevaga moodustatakse sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise konsultatiivkomitee (edaspidi konsultatiivkomitee), kuhu kuuluvad igast liikmesriigist:”

asendatakse järgmisega:

„1.   Käesolevaga moodustatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise konsultatiivkomitee (edaspidi konsultatiivkomitee), kuhu kuuluvad igast liikmesriigist:”.

c)

artikli 75 lõike 2 punkt a:

„a)

uurima üldküsimusi või põhimõttelisi küsimusi ja probleeme, mis tekivad sotsiaalkindlustusssüsteemide kooskõlastamist käsitlevate ühenduse sätete rakendamisest, eriti teatavate isikukategooriate puhul;”

asendatakse järgmisega:

„a)

uurima üldküsimusi või põhimõttelisi küsimusi ja probleeme, mis tekivad sotsiaalkindlustusssüsteemide koordineerimist käsitlevate ühenduse sätete rakendamisest, eriti teatavate isikukategooriate puhul;”.

8.

Leheküljel 107 VI lisa pealkiri:

„A-TÜÜPI ÕIGUSAKTIDE MÄÄRATLEMINE, MILLELE TULEKS KOHALDADA ERIKOOSKÕLASTUST (Artikli 44 lõige 1)”

asendatakse järgmisega:

„A-TÜÜPI ÕIGUSAKTIDE MÄÄRATLEMINE, MILLELE TULEKS KOHALDADA ERIKOORDINEERIMIST (artikli 44 lõige 1)”.


Top