EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0883R(04)

Поправка на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване ( ОВ L 200, 7.6.2004 г. ) (Специално издание на български език, глава 5, том 7, стр. 82)

OJ L 33, 7.2.2008, p. 12–15 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/corrigendum/2008-02-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/12


Поправка на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване

( Официален вестник на Европейския съюз L 200 ом 7 юни 2004 г. )

(Специално издание на български език, глава 5, том 7, стр. 82)

1.

В заглавието и в текста на горепосочения регламент и съобразно граматическите правила на българския език

вместо:

„социално осигуряване“, „системи за социално осигуряване“ и „схеми за социално осигуряване“

да се чете:

„социална сигурност“, „системи за социална сигурност“ и „схеми за социална сигурност“.

2.

В текста на горепосочения регламент и съобразно граматическите правила на българския език

вместо:

„разрешително“

да се чете:

„разрешение“.

3.

На страница 86, член 1, буква и), точка 1 подточка ii)

вместо:

„ii)

относно обезщетенията в натура съгласно дял III, глава 1 при болест, обезщетения за гледане на малко дете за майката и съответно за бащата …“

да се чете:

„ii)

относно обезщетенията в натура съгласно дял III, глава 1, за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата …“.

4.

На страница 87, член 3, параграф 1 буква б)

вместо:

„б)

обезщетения за гледане на малко дете от майката и съответно от бащата;“

да се чете:

„б)

обезщетения за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата;“.

5.

На страница 88, член 6, уводно изречение третото тире

вместо:

„—

достъпа до или освобождаването от задължително, или доброволно продължено осигуряване по избор на лицето,“

да се чете:

„—

достъпа до или освобождаването от задължително, доброволно или продължено осигуряване по избор на лицето,“.

6.

На страница 88, член 7 заглавието

вместо:

„Отмяна на правилата за пребиваване“

да се чете:

„Отпадане на правилата за пребиваване“.

7.

На страница 90, член 15, последното изречение

вместо:

„… встъпване в трудово правоотношение.“

да се чете:

„… встъпване в правоотношение на заетост.“

8.

На страница 91, дял III, глава 1 заглавието

вместо:

да се чете:

9.

На страница 91, член 18 заглавието

вместо:

„Престой в компетентната държава-членка, когато местоживеенето е в друга държава-членка — Специални правила за членовете на семействата на пограничните работници“

да се чете:

„Престой в компетентната държава-членка, когато пребиваването е в друга държава-членка — Специални правила за членовете на семействата на пограничните работници“.

10.

На страница 91, член 19, параграф 2:

вместо:

„… институцията, която предоставя помощта.“

да се чете:

„… институцията, която предоставя грижите.“

11.

На страница 92, член 21 параграф 2:

вместо:

„2.   Компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство предвижда изчисляването на парични обезщетения да става въз основа на среден доход или на средна осигурителна вноска, определя такъв среден доход или средна осигурителна вноска изключително въз основа на получени доходи и направени осигурителни вноски през време на периодите, завършени съгласно посоченото законодателство.“

да се чете:

„2.   Компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство предвижда изчисляването на парични обезщетения да става въз основа на среден доход или на средна осигурителна основа, определя такъв среден доход или средна осигурителна основа изключително въз основа на доходи, потвърдени за получени, или на прилаганата осигурителна основа през време на периодите, завършени съгласно посоченото законодателство.“

12.

На страница 92, член 22 в заглавието и параграф 1

вместо:

„молба(та)“

да се чете:

„искане(то)“.

13.

На страница 94, член 30, параграфи 1 и 2

вместо:

„… за болест, за гледане на малко дете от майката или съответно от бащата …“

да се чете:

„… за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата …“

14.

На страници 94, член 30, параграф 2

вместо:

„…, тези осигурителни вноски не се правят по силата на такова пребиваване.“

да се чете:

„…, тези осигурителни вноски не са дължими по силата на такова пребиваване.“

15.

На страници 94, член 34, заглавието и параграф 1

вместо:

„дългосрочно лечение“

да се чете:

„дългосрочна грижа“.

16.

На страница 96, член 40, параграф 2

вместо:

„… обезщетения в случай на болест, за гледане на малко дете от майката или съответно от бащата …“

да се чете:

„… обезщетения за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата …“

17.

На страници 96, глава 3, член 42 заглавието

вместо:

„Право на помощи в случай на смърт или правоимащият пребивава в държава-членка, различна от компетентната държава-членка“

да се чете:

„Право на помощи в случай на смърт във, или когато правоимащият пребивава в държава-членка, различна от компетентната държава-членка“.

18.

На страници 97, глава 4, член 46, параграф 2

вместо:

„2.   Въпреки това, ако лицето по-рано е било подчинено на законодателство тип Б и е неработоспособно, което е довело до инвалидност …“

да се чете:

„2.   Въпреки това, ако лицето по-рано е било подчинено на законодателство тип Б и е изпаднало в неработоспособност, която е довела до инвалидност …“

19.

На страница 100, член 54, параграф 2, буква б), уводното изречение и подточка i)

вместо:

„начислен период“

да се чете:

„фиктивен период“.

20.

На страница 101, член 56, параграф 1, буква б)

вместо:

„… препокритите периоди …“

да се чете:

„… припокритите периоди …“

21.

На страница 101, член 56, параграф 1, буква в)

вместо:

„… осигурителни вноски …“

да се чете:

„… осигурителни основи …“

22.

На страница 105, глава 9, член 70, параграф 1

вместо:

„… парични обезщетения без плащане на вноски …“

да се чете:

„… парични обезщетения, независещи от вноски …“

23.

На страница 106, глава 9, член 70, параграф 2, буква б) второто изречение

вместо:

„Въпреки това, обезщетения, предоставени да допълнят обезщетение с плащане на вноска не се считат за обезщетения без плащане на вноски само поради тази причина,“

да се чете:

„Въпреки това обезщетения, предоставени да допълнят обезщетение, зависещо от вноски, не се смятат за обезщетения, зависещи от вноски, само поради тази причина,“.

24.

На страница 117, приложение VI, В. Финландия, втора алинея

вместо:

„Национални пенсии за лица с вродени или придобити в ранна възраст недъзи …“

да се чете:

„Национални пенсии за лица с вродени или придобити в ранна възраст увреждания …“

25.

На страница 122, приложение VIII, Ж. Обединено кралство, буква а), подточка i) и буква б)

вместо:

„… трудов стаж …“

да се чете:

„… период на заетост …“

26.

На страница 123, приложение IX, Д. Франция, първа алинея

вместо:

„Пенсии за инвалидност съгласно общата осигурителна схема или съгласно схемата за селскостопански работници.“

да се чете:

„Пенсии за инвалидност съгласно общата система за социална сигурност или съгласно схемата за селскостопански работници.“

27.

На страница 123, приложение IX, Д. Франция, втора алинея

вместо:

„Пенсии за инвалидност съгласно общата осигурителсхема за социално осигуряване или схемата за земеделски работници …“

да се чете:

„Пенсии за вдовци или вдовици съгласно общата система за социална сигурност или схемата за селскостопански работници …“

28.

На страница 123, приложение IX, З. Финландия, първа алинея

вместо:

„Национални пенсии за лица с вродени или придобити в ранна възраст недъзи …“

да се чете:

„Национални пенсии за лица с вродени или придобити в ранна възраст увреждания …“

29.

На страница 124, приложение IX, И. Швеция

вместо:

„Свързани с доходите пенсии за преживяло лице под формата на детски пенсии …“

да се чете:

„Свързани с доходите пенсии за преживяло лице под формата на пенсионни помощи за деца …“

30.

На страница 125, приложение X, заглавието

вместо:

да се чете:


Top