Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2150R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów ( Dz.U. L 332 z 9.12.2002 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 257)

OJ L 214, 17.8.2007, p. 13–32 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/corrigendum/2007-08-17/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

17.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/13


Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332 z dnia 9 grudnia 2002 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 257)

1)

W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej:

zamiast:

„Odpady bezpieczne”,

powinno być:

„Odpady inne niż niebezpieczne”.

2)

Strona 273, załącznik III:

Tekst załącznika III zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK III

NOMENKLATURA STATYSTYCZNA ODPADÓW

określona w załączniku I sekcja 2 pkt 1 i załączniku II sekcja 2 EWC-Stat REV 2 (nomenklatura statystyczna odpadów zorientowana głównie na substancje)

01

Odpady związków chemicznych

01.1

Zużyte rozpuszczalniki

01.11

Zużyte rozpuszczalniki chlorowcowane

1

Niebezpieczne

wodne mieszaniny rozpuszczalników zawierających chlorowce

freony

odpady z odtłuszczania, zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny rozpuszczalników

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

szlamy zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

szlamy lub odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

01.12

Zużyte rozpuszczalniki niechlorowcowane

0

Inne niż niebezpieczne

odpady poekstrakcyjne

1

Niebezpieczne

wodne mieszaniny rozpuszczalników niezawierających chlorowców

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

szlamy zawierające inne rozpuszczalniki

szlamy lub odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

szlamy lub odpady stałe niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

mieszaniny rozpuszczalników lub cieczy organicznych niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

rozpuszczalniki

rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

01.2

Odpady kwaśne, zasadowe lub solne

01.21

Odpady kwaśne

0

Inne niż niebezpieczne

odpady bezcyjankowe niezawierające chromu

kwasy

1

Niebezpieczne

kwasowe roztwory trawiące

kwasy niewymienione gdzie indziej

roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

odpady bezcyjankowe zawierające chrom

elektrolit z baterii i akumulatorów

roztwory utrwalaczy

kwas chlorowodorowy

kwas azotowy i azotawy

kwas fosforowy i fosforawy

kwas siarkowy

kwas siarkowy i siarkawy

odpady niewymienione gdzie indziej

01.22

Odpady alkaliczne

0

Inne niż niebezpieczne

alkalia

1

Niebezpieczne

alkalia niewymienione gdzie indziej

amoniak

wodorotlenek wapniowy

odpady cyjankaliczne zawierające metale ciężkie inne niż chrom

odpady cyjankaliczne niezawierające metali ciężkich

szlamy wodorotlenków metali oraz inne szlamy powstające przy nierozpuszczającej obróbce metali

soda

roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

odpady zawierające cyjanek

odpady niewymienione gdzie indziej

wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

01.23

Roztwory soli

0

Inne niż niebezpieczne

roztwory soli zawierające siarczany, siarczyny lub siarczki

roztwory soli zawierające chlorki, fluorki i halogenki

roztwory soli zawierające fosforany i pokrewne sole stałe

roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne

1

Niebezpieczne

odpady z rafinacji elektrolitycznej

01.24

Inne odpady solne

0

Inne niż niebezpieczne

płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt

węglany

płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki

tlenki metali

fosforany i pokrewne sole stałe

sole i roztwory zawierające związki organiczne

szlamy po hydrometalurgii miedzi

sole stałe zawierające amon

sole stałe zawierające chlorki, fluorki i inne chlorowcowane sole stałe

sole stałe zawierające azotki (nitrometaliczne)

sole stałe zawierające siarczany, siarczyny lub siarczki

odpady zawierające siarkę

odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej

odpady niewymienione gdzie indziej

1

Niebezpieczne

sole metali

inne odpady

szlamy po fosforanowaniu

słone żużle z produkcji wtórnej

sole i roztwory zawierające cyjanki

szlamy po hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych

odpady zawierające arsen

odpady zawierające rtęć

odpady zawierające inne metale ciężkie

01.3

Oleje zużyte

01.31

Zużyte oleje silnikowe

1

Niebezpieczne

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

01.32

Inne oleje zużyte

0

Inne niż niebezpieczne

płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

osady z odsalania

osady z konserwacji instalacji i urządzeń

osady ze ścierania, gładzenia i pokrywania

osady z polerowania

odpady niewymienione gdzie indziej

1

Niebezpieczne

kwaśne szlamy z procesów alkilowania

płyny hamulcowe

emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

oleje hydrauliczne zawierające tylko olej mineralny

oleje hydrauliczne zawierające PCB lub PCT

oleje i inne ciecze stosowane jako elektroizolatory lub nośniki ciepła, zawierające PCB lub PCT

szlamy z obróbki metali

mineralne oleje stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła

emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (nie emulsje)

oleje i inne ciecze stosowane jako elektroizolatory lub nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

oleje odpadowe niewymienione gdzie indziej

inne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne (nie emulsje)

inne oleje i inne ciecze stosowane jako elektroizolatory lub nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne

inne oleje hydrauliczne

zużyte woski i tłuszcze

syntetyczne oleje oraz inne ciecze stosowane jako elektroizolatory lub nośniki ciepła

syntetyczne oleje z obróbki metali

osady z dna zbiorników

emulsje odpadowe z obróbki metali zawierające chlorowce

emulsje odpadowe z obróbki metali niezawierające chlorowców

oleje odpadowe z obróbki metali zawierające chlorowce (niezemulgowane)

oleje odpadowe z obróbki metali niezawierające chlorowców (niezemulgowane)

01.4

Zużyte katalizatory chemiczne

01.41

Zużyte katalizatory chemiczne

0

Inne niż niebezpieczne

inne zużyte katalizatory

zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

zużyte katalizatory np. po unieszkodliwieniu NOx

zużyte katalizatory np. po usunięciu NOx

02

Odpady preparatów chemicznych

02.1

Odpady chemiczne niewymienione

02.11

Odpady produktów chemii rolniczej

1

Niebezpieczne

odpady agrochemikaliów

pestycydy nieorganiczne, biocydy i środki do konserwacji drewna

pestycydy

02.12

Niezużyte lekarstwa

0

Inne niż niebezpieczne

zużyte chemikalia i leki

leki

02.13

Odpady farb, lakierów, farb drukarskich i spoiw

0

Inne niż niebezpieczne

odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

odpady ciekłe zawierające kleje i szczeliwa

uwodnione szlamy klejów i szczeliw

szlamy wodne zawierające farby drukarskie

szlamy wodne zawierające farby lub lakiery

zawiesiny wodne farb lub lakierów

wyschnięte farby drukarskie

barwniki i pigmenty

utwardzone kleje i szczeliwa

utwardzone farby i lakiery

farby proszkowe

odpady proszków powlekających

odpady z usuwania farb lub lakierów

odpady farby drukarskiej wodnej

odpady farb i lakierów wodnych

odpadowy toner drukarski (włączając kasety)

odpady klejów i szczeliw wodnych

odpady niewymienione gdzie indziej

1

Niebezpieczne

osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

osady z klejów i szczeliw niezawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

szlamy farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

szlamy farb drukarskich niezawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

farby, farby drukarskie, kleje i żywice

odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

odpady z usuwania farb i lakierów niezawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

odpadowe kleje i szczeliwa niezawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

odpady farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

odpady farb drukarskich niezawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

odpady farb i lakierów niezawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

02.14

Odpady innych preparatów chemicznych

0

Inne niż niebezpieczne

aerozole

szlamy po bieleniu w procesach podchlorynowym i chlorowym

szlamy po bieleniu w innych procesach

detergenty

gazy przemysłowe, gazy techniczne w butlach wysokociśnieniowych, pojemniki na LPG oraz przemysłowe pojemniki na aerozole (również halony)

błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

odpady z procesów chemicznych

odpady z chemicznych procesów przetwórstwa azotu i z produkcji nawozów sztucznych

odpady konserwantów

odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu

odpady niewymienione gdzie indziej

1

Niebezpieczne

środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

osady zawierające rtęć

zużyte chemikalia

odczynniki fotograficzne

02.2

Nieużywane materiały wybuchowe

02.21

Odpady materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

1

Niebezpieczne

odpadowe wyroby pirotechniczne

inne materiały wybuchowe

02.22

Odpady amunicji

1

Niebezpieczne

odpadowa amunicja

02.3

Mieszane odpady chemiczne

02.31

Mieszane odpady chemiczne o mniejszym znaczeniu

0

Inne niż niebezpieczne

inne odpady zawierające nieorganiczne chemikalia, np. nie wymienione gdzie indziej chemikalia laboratoryjne, proszki gaśnicze

inne odpady zawierające organiczne chemikalia, np. chemikalia laboratoryjne nie wymienione gdzie indziej

02.32

Odpady chemiczne zmieszane do przeróbki

0

Inne niż niebezpieczne

wstępnie przemieszane odpady przeznaczone do ostatecznego usunięcia

02.33

Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

03

Inne odpady chemiczne

03.1

Osady i pozostałości chemiczne

03.11

Smoły i odpady zawierające węgiel

0

Inne niż niebezpieczne

asfalt

odpady gdzie indziej niewymienione

czysta sadza

odpadowe anody

odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

1

Niebezpieczne

kwaśne smoły

inne smoły

smoły i inne odpady z masy surowcowej do wyrobu anod

03.12

Szlamy z emulsją olejowo-wodną

1

Niebezpieczne

oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

oleje zęzowe z nabrzeży portowych

szlamy lub emulsje z odsalania

szlamy z kolektorów

szlamy z odwadniania olejów w separatorach

odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

inne emulsje

odpady z czyszczenia statkowych zbiorników zawierające chemikalia

odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych zawierające chemikalia

odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych zawierające chemikalia

03.13

Pozostałości po reakcjach chemicznych

0

Inne niż niebezpieczne

osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

brzeczka garbująca zawierająca chrom

brzeczka garbująca niezawierająca chromu

odpady gdzie indziej niewymienione

1

Niebezpieczne

wody popłuczne i ługi macierzyste

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

niezeszklona faza stała

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

03.14

Zużyte materiały filtracyjne i absorpcyjne

0

Inne niż niebezpieczne

osady z dekarbonizacji wody

zużyty węgiel aktywny

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

1

Niebezpieczne

węgiel aktywny z produkcji chloru

osady filtracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców, zużyte sorbenty

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

zużyty węgiel aktywny

zużyte naturalne materiały filtracyjne

03.2

Szlamy ścieków przemysłowych

03.21

Szlamy z procesów przemysłowych i oczyszczania ścieków

0

Inne niż niebezpieczne

szlamy z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

szlamy z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych i podobnych

szlamy z odbarwiania makulatury

odcieki ze składowisk

szlamy zawierające chrom

szlamy niezawierające chromu

odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków

szlamy gdzie indziej niewymienione

odpady gdzie indziej niewymienione

03.22

Szlamy zawierające węglowodory

0

Inne niż niebezpieczne

odpady gdzie indziej niewymienione

1

Niebezpieczne

uwodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów

wodne ciecze myjące

odpady z odtłuszczania parą

odpady z czyszczenia statkowych zbiorników zawierających olej

odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych zawierających olej

odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych zawierających olej

tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda

04

Odpady radioaktywne

04.1

Odpady nuklearne

04.11

Odpady nuklearne

04.2

Zużyte źródła promieniowania jonizującego

04.21

Zużyte źródła promieniowania jonizującego

04.3

Urządzenia i produkty zanieczyszczone radioaktywnością

04.31

Urządzenia i produkty zanieczyszczone radioaktywnością

04.4

Gleby zanieczyszczone radioaktywnością

04.41

Gleby zanieczyszczone radioaktywnością

05

Odpady medyczne i biologiczne

05.1

Odpady medyczne wywołujące choroby u ludzi

05.11

Odpady medyczne wywołujące choroby u ludzi

0

Inne niż niebezpieczne

części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania

1

Niebezpieczne

inne odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji

05.12

Odpady medyczne wywołujące choroby u zwierząt

0

Inne niż niebezpieczne

śruta

05.2

Odpady medyczne nie wywołujące choroby

05.21

Odpady medyczne nie wywołujące choroby

05.22

Odpady weterynaryjne nie wywołujące choroby

05.3

Odpady z inżynierii genetycznej

05.31

Odpady z inżynierii genetycznej

1

Niebezpieczne

inne odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji

06

Odpady metalowe

06.1

Odpady i złom żelaza

06.11

Odpady i złom żelaza

0

Inne niż niebezpieczne

zużyte formy

odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

inne cząstki metali zawierających żelazo

żelazo i stal

złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

06.2

Odpady i złom metali nieżelaznych

06.21

Odpady metali szlachetnych

1

Niebezpieczne

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

06.22

Odpady opakowań aluminiowych

06.23

Inne odpady aluminiowe

0

Inne niż niebezpieczne

aluminium

06.24

Odpady miedziane

0

Inne niż niebezpieczne

miedź, brąz, mosiądz

kable

06.25

Odpady ołowiane

0

Inne niż niebezpieczne

ołów

06.26

Inne odpady metalowe

0

Inne niż niebezpieczne

odpady z toczenia i piłowania z metali nieżelaznych

inne cząstki metali nieżelaznych

cynk

cyna

06.3

Mieszane odpady metalowe

06.31

Opakowania z różnych metali

0

Inne niż niebezpieczne

metalowe

małe wyroby metalowe (puszki itp.)

inne metale

06.32

Inne mieszane odpady metalowe

0

Inne niż niebezpieczne

odpady gdzie indziej niewymienione

mieszaniny metali

07

Odpady niemetalowe

07.1

Odpady szklane

07.11

Opakowania szklane

0

Inne niż niebezpieczne

szkło

07.12

Inne odpady szklane

0

Inne niż niebezpieczne

szkło odpadowe

szkło

07.2

Odpady papieru i tektury

07.21

Odpady opakowań z papieru i tektury

0

Inne niż niebezpieczne

papier i tektura

07.22

Odpady tektury opakowaniowej wielomateriałowej

07.23

Inne odpady papierowe i tekturowe

0

Inne niż niebezpieczne

włókna i osady z papieru

odpady gdzie indziej niewymienione

papier i tektura

07.3

Odpady gumowe

07.31

Zużyte opony

0

Inne niż niebezpieczne

zużyte opony

07.32

Inne odpady gumowe

07.4

Odpady plastykowe

07.41

Odpadowe opakowania plastykowe

0

Inne niż niebezpieczne

tworzywa sztuczne

07.42

Inne odpady tworzyw sztucznych

0

Inne niż niebezpieczne

odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

cząstki tworzyw sztucznych

odpady z przemysłu przetwarzania tworzyw sztucznych

tworzywa sztuczne

drobne tworzywa sztuczne

inne tworzywa sztuczne

07.5

Odpady drewna

07.51

Opakowania z drewna

0

Inne niż niebezpieczne

drewniane

07.52

Trociny i wióry

0

Inne niż niebezpieczne

trociny

wióry, ścinki, kawałki drewna/płyt wiórowych, fornir

07.53

Inne odpady z drewna

0

Inne niż niebezpieczne

odpady kory i korka

kora

drewno

07.6

Odpady tekstylne

07.61

Znoszona odzież

07.62

Różne odpady tekstylne

0

Inne niż niebezpieczne

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne

odzież

niechlorowcoorganiczne odpady z polerowania i wykańczania

tekstylia

odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

odpady z przetworzonych mieszanych włókien tekstylnych

odpady z przetworzonych włókien tekstylnych głównie pochodzenia zwierzęcego

odpady z przetworzonych włókien tekstylnych głównie pochodzenia sztucznego lub syntetycznego

odpady z przetworzonych włókien tekstylnych głównie pochodzenia roślinnego

odpady z nieprzetworzonych mieszanych włókien tekstylnych przed przędzeniem i tkaniem

odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych i innych naturalnych włókien głównie pochodzenia roślinnego

odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych głównie pochodzenia sztucznego lub syntetycznego

odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych głównie pochodzenia zwierzęcego

1

Niebezpieczne

chlorowcoorganiczne odpady z polerowania i wykańczania

07.63

Odpady skórzane

0

Inne niż niebezpieczne

odpady skóry wygarbowanej (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) zawierające chrom

odpady z polerowania i wykańczania

odpady gdzie indziej niewymienione

08

Zezłomowane urządzenia

08.1

Zezłomowane pojazdy

08.11

Zezłomowane samochody prywatne

0

Inne niż niebezpieczne

nienadające się do użytkowania pojazdy

08.12

Inne pojazdy zezłomowane

0

Inne niż niebezpieczne

pojazdy zezłomowane

08.2

Zezłomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

08.21

Zezłomowane wielkogabarytowe urządzenia domowe

08.22

Zezłomowane drobne urządzenia domowe

08.23

Inne zezłomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

0

Inne niż niebezpieczne

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, z bateriami

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, bez baterii

inne zezłomowane urządzenia elektroniczne (np. płytki drukowane)

urządzenia elektroniczne (np. płytki drukowane)

08.3

Ciężki sprzęt gospodarstwa domowego

08.31

Ciężki sprzęt gospodarstwa domowego

08.4

Części składowe zezłomowanych maszyn i urządzeń

08.41

Odpady baterii i akumulatorów

0

Inne niż niebezpieczne

baterie alkaliczne

inne baterie i akumulatory

baterie

1

Niebezpieczne

transformatory i kondensatory zawierające PCB lub PCT

baterie ołowiowe

akumulatory niklowo-kadmowe

baterie zawierające rtęć

08.42

Zużyte katalizatory

0

Inne niż niebezpieczne

katalizatory wyjęte z pojazdów zawierające metale szlachetne

inne katalizatory wyjęte z pojazdów

08.43

Inne części składowe zezłomowanych maszyn i urządzeń

0

Inne niż niebezpieczne

odpady gdzie indziej niewymienione

urządzenia zawierające freony

inne zezłomowane urządzenia

urządzenia zawierające freony

1

Niebezpieczne

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

09

Odpady zwierzęce i roślinne

09.1

Odpady preparatów i produktów żywnościowych

09.11

Odpady zwierzęce z preparatów i produktów żywnościowych

0

Inne niż niebezpieczne

odpadowa tkanka zwierzęca

odpady z mycia i przygotowywania surowców

odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

odpady z wapnienia

substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

09.12

Odpady roślinne z preparatów i produktów żywnościowych

0

Inne niż niebezpieczne

osady z mycia i czyszczenia

odpadowa masa roślinna

szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

odpady gdzie indziej niewymienione

odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

09.13

Mieszane odpady preparatów i produktów żywnościowych

0

Inne niż niebezpieczne

surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

oleje i tłuszcze

odpady kuchenne organiczne kompostowane (w tym olej do smażenia oraz odpady kuchenne ze stołówek i restauracji)

odpady gdzie indziej niewymienione

09.2

Odpady zielone

09.21

Odpady zielone

0

Inne niż niebezpieczne

odpady z gospodarki leśnej

odpady kompostowane

09.3

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

09.31

Gnojowica i obornik

0

Inne niż niebezpieczne

odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, gromadzone osobno i oczyszczane poza terenem zakładu

10

Mieszane odpady zwykłe

10.1

Odpady domowe i podobne

10.11

Odpady domowe

0

Inne niż niebezpieczne

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

10.12

Odpady po czyszczeniu ulic

0

Inne niż niebezpieczne

odpady z targowisk

odpady z czyszczenia ulic i placów

10.2

Materiały mieszane i niesortowalne

10.21

Opakowania mieszane

0

Inne niż niebezpieczne

mieszane

10.22

Inne materiały mieszane i niesortowalne

0

Inne niż niebezpieczne

ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

opakowania wielomateriałowe

partie produktów nieorganicznych nieodpowiadające wymaganiom

partie produktów organicznych nieodpowiadające wymaganiom

inne niewymienione gdzie indziej odpady nieorganiczne zawierające metale

błony i papier fotograficzny niezawierające srebra lub związków srebra

odpady stałe z ładunków statków

zużyte ścierniwo z oczyszczania pneumatycznego

odpady gdzie indziej niewymienione

inne odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji

inne odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji (np. materiały opatrunkowe, plastry, bielizna, odzież jednorazowego użytku, opatrunki higieniczne)

odpady spawalnicze

10.3

Pozostałości po sortowaniu

10.31

Odpady z rozdrabniacza pojazdów

0

Inne niż niebezpieczne

lekkie frakcje po rozdrobnieniu samochodu

10.32

Inne pozostałości po sortowaniu

0

Inne niż niebezpieczne

odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

pozostałości z rozdrabniacza

nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

kompost nieodpowiadający wymaganiom

odpady gdzie indziej niewymienione

skratki

11

Osady ogólne

11.1

Osady po oczyszczaniu ścieków

11.11

Osady po oczyszczaniu wody z kanalizacji publicznej

0

Inne niż niebezpieczne

ustabilizowane komunalne osady ściekowe

11.12

Ulegające biodegradacji osady ściekowe po oczyszczaniu innych ścieków

0

Inne niż niebezpieczne

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

odpady z kolumn chłodniczych

odpady gdzie indziej niewymienione

osady z oczyszczania ścieków przemysłowych

odpady gdzie indziej niewymienione

11.2

Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

11.21

Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

0

Inne niż niebezpieczne

osady z uzdatniania wody kotłowej

osady z klarowania wody

odpady gdzie indziej niewymienione

11.3

Niezanieczyszczone urobki pogłębiarek

11.31

Niezanieczyszczone urobki pogłębiarek

0

Inne niż niebezpieczne

urobek z pogłębiania

11.4

Zawartość zbiorników na gnojówkę

11.41

Zawartość zbiorników na gnojówkę

0

Inne niż niebezpieczne

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

12

Odpady mineralne

12.1

Odpady budowlane i rozbiórkowe

12.11

Odpady betonu, cegły i gipsu

0

Inne niż niebezpieczne

odpady gdzie indziej niewymienione

odpady z produkcji innych wyrobów ze spoiwem cementowym

beton

cegły

materiały konstrukcyjne zawierające gips

12.12

Odpady węglowodorowanych drogowych materiałów powierzchniowych

0

Inne niż niebezpieczne

asfalt zawierający smołę

asfalt (niezawierający smoły)

smoła i produkty smołowe

1

Niebezpieczne

materiały izolacyjne zawierające azbest

12.13

Mieszane odpady budowlane

0

Inne niż niebezpieczne

inne materiały izolacyjne

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

12.2

Odpady azbestu

12.21

Odpady azbestowe

0

Inne niż niebezpieczne

odpady z produkcji wyrobów azbestowo-cementowych

zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

odpady z przetwarzania azbestu

odpady materiałów budowlanych zawierających azbest

1

Niebezpieczne

odpady azbestowe z elektrolizy

12.3

Odpady minerałów występujących w naturze

12.31

Odpady minerałów występujących w naturze

0

Inne niż niebezpieczne

szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

odpady w postaci pyłów i proszków

płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

inne odpady nienadające się do kompostowania

czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu

gleba i kamienie

osady z oczyszczania i mycia buraków

odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

odpadki poprzeróbcze

odpady z wydobywania rud metali

odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał

odpady ze wstępnej obróbki rud metali

odpady ze wstępnej obróbki rud nie zawierających metali

odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych

odpady żwiru i skruszonej skały

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

odpadowe piaski i iły

zawartość piaskowników

odpady gdzie indziej niewymienione

12.4

Odpady po spalaniu

12.41

Odpady po oczyszczaniu gazów kominowych

0

Inne niż niebezpieczne

produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

pyły z gazów odlotowych

inne szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

inne odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

1

Niebezpieczne

szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

pyły z gazów odlotowych

popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

12.42

Żużle i popioły po obróbce termicznej i spalaniu

0

Inne niż niebezpieczne

szlamy z oczyszczenia kotłów

popioły paleniskowe

popioły paleniskowe i żużel

zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

pyły odlewnicze

żużle odlewnicze

inne cząstki i pyły

inne cząstki i pyły (w tym pył z młynów kulowych)

inne szlamy

popioły lotne z torfu

żużel fosforowy

odpady z pirolizy odpadów

żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

nieprzerobione żużle z innych procesów

żużle z procesów wytapiania

odpady gdzie indziej niewymienione

1

Niebezpieczne

czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

pyły z kotłów

arsenian wapniowy

zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

popioły lotne

popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

inne cząstki i pył

żużle z produkcji pierwotnej

zgary

żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

12.5

Różne odpady mineralne

12.51

Sztuczne odpady mineralne

0

Inne niż niebezpieczne

odpady tlenku glinu

zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji ditlenku tytanu

nienormatywny węglan wapnia

inne cząstki i pyły

fosfogipsy

kafelki i ceramika

odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

odpady z destylacji spirytualiów

odpady gdzie indziej niewymienione

12.52

Odpady z materiałów ogniotrwałych

0

Inne niż niebezpieczne

rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne przed procesem odlewania

rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne po procesie odlewania

pyły odlewnicze

zużyte okładziny i materiały ogniotrwałe

zużyte wykładziny węglowe oraz materiały ogniotrwałe z elektroliz

odpady gdzie indziej niewymienione

1

Niebezpieczne

zużyte wykładziny z pieców

zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

12.6

Zanieczyszczone gleby i urobek pogłębiarki

12.61

Zanieczyszczone gleby i gruz

1

Niebezpieczne

wycieki ropy naftowej

12.62

Zanieczyszczony urobek pogłębiarki

13

Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone

13.1

Odpady zestalone lub ustabilizowane

13.11

Odpady zestalone lub ustabilizowane

0

Inne niż niebezpieczne

odpady stabilizowane/zestalone lepiszczami wodnymi

odpady stabilizowane/zestalone lepiszczami organicznymi

odpady stabilizowane drogą obróbki biologicznej

13.2

Odpady zeszklone

13.21

Odpady zeszklone

0

Inne niż niebezpieczne zeszklone odpady”.


Top