Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0045R(04)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 26, s. 102)

OJ L 238, 6.9.2016, p. 8–12 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/45/corrigendum/2016-09-06/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

6.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 238/8


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů

( Úřední věstník Evropské unie L 8 ze dne 12. ledna 2001 )

(Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 26, s. 102)

1.

Strana 103, 24. bod odůvodnění:

místo:

„(24)

Je třeba přijmout nezbytná technická opatření, která prostřednictvím nezávislého orgánu dozoru umožní přístup k rejstříkům zpracování vedených inspektory ochrany údajů.“,

má být:

„(24)

Je třeba přijmout nezbytná technická opatření, která prostřednictvím nezávislého orgánu dozoru umožní přístup k rejstříkům zpracování vedených pověřenci pro ochranu osobních údajů.“

2.

Strana 104, 29. bod odůvodnění:

místo:

„V těchto případech se jedná o zpracování údajů odhalujících rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, odborovou příslušnost a o zpracování údajů o zdraví nebo sexuálním životě …“,

má být:

„V těchto případech se jedná o zpracování údajů vypovídajících o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení, členství v odborech a zpracování údajů o zdravotním stavu nebo sexuálním životě …“.

3.

Strana 104, 32. bod odůvodnění:

místo:

„V každém orgánu nebo instituci Společenství dbá jeden nebo několik inspektorů ochrany údajů, …“,

má být:

„V každém orgánu nebo instituci Společenství dbá jeden nebo několik pověřenců pro ochranu osobních údajů, …“.

4.

Strana 105, čl. 2 písm. c):

místo:

„c)

„registrem osobních údajů“ (dále jen „registr“) rozumí jakýkoli uspořádaný soubor …“,

má být:

„c)

„evidencí osobních údajů“ (dále jen „evidence“) rozumí jakýkoli uspořádaný soubor, …“.

5.

Strana 106, čl. 3 odst. 2:

místo:

„(…) které jsou obsaženy v registru nebo do něj mají být zařazeny.“,

má být:

„(…) které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.“

6.

Strana 109, čl. 10 odst. 1:

místo:

„1.   Zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života je zakázáno.“,

má být:

„1.   Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení, členství v odborech, a zpracování údajů o zdravotním stavu nebo sexuálním životě je zakázáno.“

7.

Strana 111, čl. 15 odst. 2:

místo:

„2.   V automatických registrech je blokování v podstatě zajištěno technickými prostředky. V systému je uvedeno, že osobní údaje jsou blokovány, tak, aby bylo jasné, že tyto osobní údaje nelze používat.“,

má být:

„2.   V automatických evidencích je blokování v podstatě zajištěno technickými prostředky. V evidenci je uvedeno, že osobní údaje jsou blokovány, tak, aby bylo jasné, že tyto osobní údaje nelze používat.“

8.

Strana 114, oddíl 8, název:

místo:

„INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ“,

má být:

„POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“.

9.

Strana 114, článek 24, název:

místo:

„Ustanovení a úkoly inspektora ochrany údajů“,

má být:

„Jmenování a úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů“.

10.

Strana 114, čl. 24 odst. 1 první věta:

místo:

„Každý orgán a každá instituce Společenství jmenuje alespoň jednu osobu inspektorem ochrany údajů.“,

má být:

„Každý orgán a každá instituce Společenství jmenuje alespoň jednu osobu pověřencem pro ochranu osobních údajů.“

11.

Strana 115, čl. 24 odst. 2 až 8:

místo:

„2.   Inspektor ochrany údajů je vybírán na základě osobních a profesních kvalit, zejména na základě odborných znalostí v oblasti ochrany údajů.

3.   Výběr inspektora ochrany údajů nesmí vést ke střetu zájmů mezi povinnostmi inspektora ochrany údajů a jeho dalšímu úředními povinnostmi, zejména těmi, které vyplývají z uplatňování tohoto nařízení.

4.   Inspektor ochrany údajů je ustanovenjmenován na období dvou až pěti let. Může být ustanoven opakovaně, jeho funkční období však nesmí přesáhnout deset let. Z funkce inspektora ochrany údajů ho může orgán nebo instituce Společenství, které ho ustanovily, odvolat pouze se souhlasem evropského inspektora ochrany údajů, přestane-li splňovat podmínky požadované pro výkon jeho funkce.

5.   Po ustanovení inspektora ochrany údajů sdělí orgán nebo instituce, které ho ustanovily, jeho jméno evropskému inspektorovi ochrany údajů.

6.   Orgán nebo instituce Společenství, které inspektora ochrany údajů ustanovily, mu zajistí zaměstnance a zdroje nezbytné k výkonu jeho úkolů.

7.   Při výkonu svých funkcí nesmí inspektor ochrany údajů přijímat žádné příkazy.

8.   Další prováděcí pravidla přijme každý orgán nebo instituce Společenství v souladu s ustanoveními přílohy. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména úkolů, povinností a pravomocí inspektora ochrany údajů.“,

má být:

„2.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů je vybírán na základě osobních a profesních kvalit, zejména na základě odborných znalostí v oblasti ochrany údajů.

3.   Výběr pověřence pro ochranu osobních údajů nesmí vést ke střetu zájmů mezi povinnostmi pověřence pro ochranu osobních údajů a jeho dalšímu úředními povinnostmi, zejména těmi, které vyplývají z uplatňování tohoto nařízení.

4.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenován na období dvou až pěti let. Může být jmenován opakovaně, jeho funkční období však nesmí přesáhnout deset let. Z funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ho může orgán nebo instituce Společenství, které ho jmenovaly, odvolat pouze se souhlasem evropského inspektora ochrany údajů, přestane-li splňovat podmínky požadované pro výkon jeho funkce.

5.   Po jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů sdělí orgán nebo instituce, které ho jmenovaly, jeho jméno evropskému inspektorovi ochrany údajů.

6.   Orgán nebo instituce Společenství, které pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaly, mu zajistí zaměstnance a zdroje nezbytné k výkonu jeho úkolů.

7.   Při výkonu svých funkcí nesmí pověřenec pro ochranu osobních údajů přijímat žádné příkazy.

8.   Další prováděcí pravidla přijme každý orgán nebo instituce Společenství v souladu s ustanoveními přílohy. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména úkolů, povinností a pravomocí pověřence pro ochranu osobních údajů.“

12.

Strana 115, článek 25, název:

místo:

„Oznámení inspektorovi ochrany údajů“,

má být:

„Oznámení pověřenci pro ochranu osobních údajů“.

13.

Strana 115, čl. 25 odst. 1:

místo:

„(…) o tom uvědomí správce inspektora ochrany údajů.“,

má být:

„(…) o tom uvědomí správce pověřence pro ochranu osobních údajů.“

14.

Strana 116, čl. 25 odst. 3:

místo:

„Inspektorovi ochrany údajů se neprodleně oznamují jakékoli změny, …“,

má být:

„Pověřenci pro ochranu osobních údajů se neprodleně oznamují jakékoli změny, …“.

15.

Strana 116, čl. 26 první pododstavec:

místo:

„Každý inspektor ochrany údajů vede rejstřík zpracování oznámených v souladu s článkem 25.“,

má být:

„Každý pověřenec pro ochranu osobních údajů vede rejstřík zpracování oznámených v souladu s článkem 25.“

16.

Strana 116, čl. 27 odst. 2 písm. a):

místo:

„a)

zpracování údajů o zdraví a o podezření ze spáchání trestného činu, …“,

má být:

„a)

zpracování údajů o zdravotním stavu a o podezření ze spáchání trestného činu, …“.

17.

Strana 116, čl. 27 odst. 3:

místo:

„3.   Předběžné kontroly provádí evropský inspektor ochrany údajů poté, co obdrží oznámení inspektora ochrany údajů, který v případě pochyb o nezbytnosti předběžné kontroly konzultuje evropského inspektora ochrany údajů.“,

má být:

„3.   Předběžné kontroly provádí evropský inspektor ochrany údajů poté, co obdrží oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů, který v případě pochyb o nezbytnosti předběžné kontroly konzultuje evropského inspektora ochrany údajů.“

18.

Strana 117, čl. 28 odst. 2:

místo:

„2.   Při přijímání návrhů právních předpisů týkajících se ochrany individuálních práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů konzultuje Komise evropského inspektora ochrany údajů.“,

má být:

„2.   Při přijímání návrhů právních předpisů týkajících se ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů konzultuje Komise evropského inspektora ochrany údajů.“

19.

Strana 117, kapitola III, název:

místo:

„OPRAVNÉ PROSTŘEDKY“,

má být:

„PRÁVNÍ OCHRANA“.

20.

Strana 117, článek 32, název:

místo:

„Opravné prostředky“,

má být:

„Právní ochrana“.

21.

Strana 117, čl. 32 odst. 2:

místo:

„Aniž je dotčen soudní přezkum, může každý subjekt údajů …“,

má být:

„Aniž je dotčena soudní ochrana, může každý subjekt údajů …“.

22.

Strana 118, čl. 35 odst. 2:

místo:

„(…) o tomto riziku a o všech možných prostředcích nápravy a o jiných prostředcích komunikace, které lze použít.“,

má být:

„(…) o tomto riziku a o veškeré možné právní ochraně a o jiných prostředcích komunikace, které lze použít.“

23.

Strana 121, čl. 46 písm. g):

místo:

„g)

účastní se práce pracovní skupiny pro ochranu osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízené podle článku 29 nařízení č. 95/46/ES;“,

má být:

„g)

účastní se práce pracovní skupiny pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/ES;“.

24.

Strana 121, čl. 46 písm. i):

místo:

„(…) přístup do rejstříků vedených inspektory ochrany údajů podle článku 26;“,

má být:

„(…) přístup do rejstříků vedených pověřenci pro ochranu osobních údajů podle článku 26;“.

25.

Strana 122, čl. 47 odst. 1 písm. i):

místo:

„i)

zasahovat do právních sporů předložených Soudnímu dvoru Evropských společenství.“,

má být:

„i)

vstupovat jako vedlejší účastník řízení do sporů předložených Soudnímu dvoru Evropských společenství.“

26.

Strana 124, příloha, bod 1:

místo:

„Inspektor ochrany údajů může podávat doporučení …“,

má být:

„Pověřenec pro ochranu osobních údajů může podávat doporučení …“.

33.

Strana 124, příloha, body 2 až 5:

místo:

„2.

Orgán nebo instituce Společenství, které inspektora ochrany údajů jmenovaly, správce, příslušný výbor zaměstnanců nebo jakákoli fyzická osoba mohou inspektora ochrany údajů konzultovat přímo, aniž by využívaly úřední cesty, o jakékoli otázce týkající se výkladu nebo používání tohoto nařízení.

3.

Nikdo nesmí být poškozen za to, že upozornil příslušného inspektora ochrany údajů na skutečnost, při níž podle ní došlo k porušení ustanovení tohoto nařízení.

4.

Každý dotčený správce je povinen napomáhat inspektorovi ochrany údajů při plnění jeho povinností a poskytovat mu informace, o které žádá. Při plnění svých povinností má inspektor ochrany údajů kdykoli přístup k údajům, které jsou předmětem zpracování, a přístup do všech kanceláří, do zařízení pro zpracování údajů a přístup k nosičům dat.

5.

Inspektor ochrany údajů je v nezbytné míře osvobozen od jiných činností. Inspektor ochrany údajů a jeho zaměstnanci, na něž se vztahuje článek 287 Smlouvy, jsou povinni nevyzrazovat informace a dokumenty, které získají při výkonu svéfunkce.“,

má být:

„2.

Orgán nebo instituce Společenství, které pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaly, správce, příslušný výbor zaměstnanců nebo jakákoli fyzická osoba mohou pověřence pro ochranu osobních údajů konzultovat přímo, aniž by využívaly úřední cesty, o jakékoli otázce týkající se výkladu nebo používání tohoto nařízení.

3.

Nikdo nesmí být poškozen za to, že upozornil příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů na skutečnost, při níž podle něho došlo k porušení ustanovení tohoto nařízení.

4.

Každý dotčený správce je povinen napomáhat pověřenci pro ochranu osobních údajů při plnění jeho povinností a poskytovat mu informace, o které žádá. Při plnění svých povinností má pověřenec pro ochranu osobních údajů kdykoli přístup k údajům, které jsou předmětem zpracování, a přístup do všech kanceláří, do zařízení pro zpracování údajů a k nosičům dat.

5.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v nezbytné míře osvobozen od jiných činností. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho zaměstnanci, na něž se vztahuje článek 287 Smlouvy, jsou povinni nevyzrazovat informace a dokumenty, které získají při výkonu své funkce.“


Top