Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0044R(06)

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 z  22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach ( Ú. v. ES L 12, 16.1.2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 04, s. 42)

OJ L 301, 17.11.2009, p. 55–56 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/44/corrigendum/2009-11-17/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 301/55


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 12 zo 16. januára 2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 04, s. 42)

1.

Na strane 45 v článku 5 ods. 3:

namiesto:

„vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, na súdoch podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody;“

má byť:

„vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti, na súdoch podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá takýto nárok;“.

2.

Na strane 46 v článku 11 ods. 1:

namiesto:

„Z poistenia zodpovednosti možno poistiteľa pribrať do konania, ktoré začal poškodený proti poistenému, ak to pripúšťa právo zmluvného štátu, ktorého súd koná.“

má byť:

„Pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu, možno poistiteľa tiež pribrať do konania, ktoré začal poškodený proti poistenému, ak to pripúšťa právny poriadok štátu, ktorého súd koná.“

3.

Na strane 47 v článku 13 ods. 3:

namiesto:

„dojednanej medzi poistníkom a poistiteľom, ak obaja mali v čase uzavretia zmluvy bydlisko alebo obvyklý pobyt v tom istom členskom štáte, ak táto dohoda dáva právomoc súdom tohto štátu, aj keď k poistnej udalosti došlo v zahraničí, za predpokladu, že takáto dohoda nie je v rozpore s právnym poriadkom tohto štátu; alebo“

má byť:

„dojednanou medzi poistníkom a poistiteľom, ak obaja mali v čase uzavretia zmluvy bydlisko alebo obvyklý pobyt v tom istom členskom štáte, ak táto dohoda dáva právomoc súdom tohto štátu aj pre prípad, že k poistnej udalosti dôjde v cudzine, za predpokladu, že takáto dohoda nie je v rozpore s právnym poriadkom tohto štátu, alebo“.

4.

Na strane 47 v článku 13 ods. 4:

namiesto:

„dojednanej“

má byť:

„dojednanou“.

5.

Na strane 47 v článku 14 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„z používania alebo prevádzky lodí, zariadení alebo lietadiel uvedených v bode 1 písm. a), ak právny poriadok členského štátu, v ktorom je takéto lietadlo registrované, vylučuje voľbu právomoci súdu vo veciach poistenia takýchto rizík;“

má byť:

„z používania alebo prevádzky lodí, zariadení alebo lietadiel uvedených v bode 1 písm. a), pokiaľ vo vzťahu k posledne uvedeným právny poriadok členského štátu, v ktorom je takéto lietadlo registrované, nevylučuje voľbu právomoci súdu vo veciach poistenia takýchto rizík;“.

6.

Na strane 49 v článku 22 ods. 2 štvrtom riadku:

namiesto:

„súd“

má byť:

„súdy“.

7.

Na strane 50 v článku 26 ods. 1:

namiesto:

„nedostaví sa na tento súd“

má byť:

„nezúčastní sa konania“.

8.

Na strane 52 v článku 43 ods. 5:

namiesto:

„alebo do jej obydlia pobytu.“

má byť:

„alebo do jej obydlia.“

9.

Na strane 53 v článku 53 ods. 1:

namiesto:

„ktorý“

má byť:

„ktoré“.

10.

Na strane 54 v článku 57 ods. 1:

namiesto:

„úradne vyhotovená alebo zaevidovaná“

má byť:

„úradne vyhotovená alebo zaregistrovaná“.

11.

Na strane 54 v článku 60 ods. 1 v písm. b):

namiesto:

„ústrednú správu“

má byť:

„ústredie riadenia“.

12.

Na strane 54 v článku 61:

namiesto:

„bez toho, aby táto mala príležitosť zabezpečiť si obhajobu,“

má byť:

„bez toho, aby táto osoba mala príležitosť zabezpečiť si obhajobu,“.


Top