Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0676R(02)

Поправка на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници ( ОВ L 375, 31.12.1991 г. ) (Специално издание на български език, Глава 15, Том 002, стр. 81)

OJ L 289, 3.10.2014, p. 23–24 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/corrigendum/2014-10-03/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

3.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/23


Поправка на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

( Официален вестник на Европейския съюз L 375 от 31 декември 1991 г. )

(Специално издание на български език, Глава 15, Том 002, стр. 81)

На страница 82, в преамбюла

вместо:

„като има предвид, че такива програми трябва да съдържат мерки, чиято цел е да се ограничи разпръскването на всякакви торове, съдържащи азот, върху почвите и, в частност, да се определят специални граници при разпръскването на изтичащи животновъдни води;“

да се чете:

„като има предвид, че такива програми трябва да съдържат мерки, чиято цел е да се ограничи разпръскването на всякакви торове, съдържащи азот, върху почвите и, в частност, да се определят специални граници при разпръскването на животински отпадъци;“

;

на страница 87, в приложение II.А.5

вместо:

„капацитета и конструкцията на местата, предназначени за събиране на отпадните води, и по-специално мерките за намаляване на замърсяването на водите посредством стичане или инфилтриране в почвата или чрез оттичане в повърхностните води на течности, съдържащи отпадни води от животни и отпадни води от растителни вещества, като силажиран фураж;“

да се чете:

„капацитета и конструкцията на местата, предназначени за събиране на животинските отпадъци, и по-специално мерките за намаляване на замърсяването на водите посредством стичане или инфилтриране в почвата или чрез оттичане в повърхностните води на течности, съдържащи животински отпадъци и отпадъци от растителни вещества, като силажиран фураж;“

;

на страница 87, в приложение II.А.6

вместо:

„начините за разпръскването на химически изкуствени торове и отпадни води от животни, и по-специално неговото ниво и еднаквост с цел поддържане оттичането на хранителни елементи във водите на едно приемливо ниво.“

да се чете:

„начините за разпръскването на химически изкуствени торове и животински отпадъци, и по-специално неговото ниво и еднаквост с цел поддържане оттичането на хранителни елементи във водите на едно приемливо ниво.“

;

на страница 88, в приложение III.1.2

вместо:

„капацитета на местата, предназначени за събиране на отпадните води от животновъдството; той трябва да надвишава необходимия капацитет за събиране на води през най-дългия период на забрана за разпръскване в уязвимата зона, освен ако може да бъде доказано на компетентните органи, че обемът на отпадните води, който надвишава реалния капацитет за събиране, ще бъде евакуиран по безвреден за околната среда начин;“

да се чете:

„капацитета на местата, предназначени за събиране на животинските отпадъци; той трябва да надвишава необходимия капацитет за събиране през най-дългия период на забрана за разпръскване в уязвимата зона, освен ако може да бъде доказано на компетентните органи, че количеството на отпадъците, което надвишава реалния капацитет за събиране, ще бъде евакуирано по безвреден за околната среда начин;“

;

на страница 88 приложение III.1.3, буква в), подточка ii), трето тире:

вместо:

„привнасянето на азотни съединения, произтичащи от отпадните води,“

да се чете:

„привнасянето на азотни съединения, произтичащи от животинските отпадъци,“

;

на страница 88, приложение III.2

вместо:

„Тези мерки гарантират, че при всяка употреба или отглеждане разпръснатото годишно количество отпадни води, включително и от самите животни, няма да надвиши определено количество на хектар.

Това определено количество на хектар съответства на количеството отпадни води, съдържащо 170 kg азот. Въпреки това:

а)

за първата четиригодишна програма за действие държавите-членки могат да допуснат количество отпадни води, съдържащо 210 килограма азот;“

да се чете:

„Тези мерки гарантират, че при всяка употреба или отглеждане разпръснатото годишно количество животински отпадъци, включително и от самите животни, няма да надвиши определено количество на хектар.

Това определено количество на хектар съответства на количеството отпадъци, съдържащо 170 kg азот. Въпреки това:

а)

за първата четиригодишна програма за действие държавите-членки могат да допуснат количество отпадъци, съдържащо 210 килограма азот;“

.


Top