Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3821R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym ( Dz.U. L 370 z 31.12.1985 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

OJ L 176, 6.7.2007, p. 42–48 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3821/corrigendum/2007-07-06/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

6.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/42


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 370 z dnia 31 grudnia 1985 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

1)

Strona 228, art. 3 ust. 1:

zamiast:

„1.   Urządzenie rejestrujące jest zainstalowane i używane w tych pojazdach, które są zarejestrowane w Państwach Członkowskich i są wykorzystywane do transportu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 4 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85.”,

powinno być:

„1.   Urządzenie rejestrujące jest zainstalowane i używane w tych pojazdach, które są zarejestrowane w państwach członkowskich i są wykorzystywane do przewozu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 4 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85.”.

2)

Strona 228, art. 3 ust. 3:

zamiast:

„3.   Państwa Członkowskie, na mocy zezwolenia udzielonego przez Komisję, mogą wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia pojazdy używane do przewozów, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 3820/85. W przypadkach nagłych mogą przyznać czasowe wyłączenie na okres nie dłuższy niż 30 dni, przy czym Komisja jest niezwłocznie powiadamiana o tym fakcie. Komisja powiadamia inne Państwa Członkowskie o każdym wyłączeniu przyznanym na mocy niniejszego ustępu.”,

powinno być:

„3.   Państwa członkowskie, na mocy zezwolenia udzielonego przez Komisję, mogą wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia pojazdy używane do operacji transportowych, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 3820/85. W przypadkach nagłych mogą przyznać czasowe wyłączenie na okres nie dłuższy niż 30 dni, przy czym Komisja jest niezwłocznie powiadamiana o tym fakcie. Komisja powiadamia inne państwa członkowskie o każdym wyłączeniu przyznanym na mocy niniejszego ustępu.”.

3)

Strona 228, art. 4 zdanie drugie:

zamiast:

„Wniosek dotyczący takiego samego typu urządzenia rejestrującego lub wzoru wykresówki można złożyć tylko w jednym Państwie Członkowskim.”,

powinno być:

„Wniosek dla tego samego typu urządzenia rejestrującego lub wzoru wykresówki można złożyć tylko w jednym państwie członkowskim.”.

4)

Strona 229, art. 8 ust. 4 akapit pierwszy:

zamiast:

„4.   Państwo Członkowskie, które stwierdzi, że zaistniał jeden z przypadków, o których mowa w ust. 2 może zabronić aż do odwołania wprowadzania na rynek i użytkowania urządzeń rejestrujących lub wykresówek. To samo stosuje się do przypadków wymienionych w ust. 1 w odniesieniu do urządzeń rejestrujących lub wykresówek, które były wyłączone ze wstępnej weryfikacji EWG, jeżeli producent, po stosownym ostrzeżeniu, nie doprowadzi do zgodności z zatwierdzonym wzorem lub z wymaganiami niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„4.   Państwo członkowskie, które stwierdzi, że zaistniał jeden z przypadków, o których mowa w ust. 2 może zabronić aż do odwołania wprowadzania na rynek i użytkowania urządzeń rejestrujących lub wykresówek. To samo stosuje się do przypadków wymienionych w ust. 1 w odniesieniu do urządzeń rejestrujących lub wykresówek, które były wyłączone z legalizacji pierwotnej EWG, jeżeli producent, po stosownym ostrzeżeniu, nie doprowadzi do zgodności z zatwierdzonym wzorem lub z wymaganiami niniejszego rozporządzenia.”.

5)

Strona 229, art. 9 ust. 1:

zamiast:

„1.   Wnioskujący o homologację typu EWG wzoru wykresówki określa we wniosku typ lub typy urządzeń rejestrujących, do których dana wykresówka jest przeznaczona oraz dostarcza odpowiedni przyrząd kontrolny do sprawdzenia wykresówki.”,

powinno być:

„1.   Wnioskujący o homologację typu EWG wzoru wykresówki określa we wniosku typ lub typy urządzeń rejestrujących, do których dana wykresówka jest przeznaczona oraz dostarcza urządzenia rejestrujące typu lub typów odpowiednich do sprawdzenia wykresówki.”.

6)

Strona 230, art. 15 ust. 5 lit. d) tiret trzecie:

zamiast:

„—

w razie zmiany pojazdu w ciągu dnia pracy (odczyt licznika w pojeździe, do którego był przydzielony oraz odczyt licznika w pojeździe, do którego zostaje przydzielony);”,

powinno być:

„—

w razie zmiany pojazdu w ciągu dnia pracy (wskazanie licznika w pojeździe, do którego był przydzielony oraz wskazanie licznika w pojeździe, do którego zostaje przydzielony);”.

7)

Strona 230, art. 16 ust. 1:

zamiast:

„1.   W razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy przez uprawnionego instalatora lub warsztat, zaraz po tym, jak okoliczności na to pozwolą.”,

powinno być:

„1.   W razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy przez uprawnionego instalatora lub warsztat, jak tylko okoliczności na to pozwolą.”.

8)

Strona 232, załącznik I rozdział I lit. a):

zamiast:

„a)

przyrząd przeznaczony do instalowania w pojazdach drogowych w celu wskazywania i automatycznego lub półautomatycznego rejestrowania szczegółowych danych dotyczących ruchu tych pojazdów oraz określonych okresów pracy ich kierowców;”,

powinno być:

„a)

urządzenie przeznaczone do instalowania w pojazdach drogowych w celu wskazywania i automatycznego lub półautomatycznego rejestrowania szczegółowych danych dotyczących ruchu tych pojazdów oraz określonych okresów pracy ich kierowców;”.

9)

Strona 232, załącznik I rozdział I lit. d):

zamiast:

„d)

wielkość liczbową określającą liczbę sygnałów dostarczanych przez element pojazdu podłączony do urządzenia rejestrującego (wał główny skrzyni biegów lub oś) w czasie, gdy pojazd przebywa drogę o długości jednego kilometra mierzoną w warunkach normalnych (patrz: niniejszy załącznik rozdział VI pkt 4). Współczynnik charakterystyczny pojazdu wyrażony jest w obrotach na kilometr (w = obr/km) albo w impulsach na kilometr (w = … imp/km);”,

powinno być:

„d)

wielkość liczbową określającą liczbę sygnałów dostarczanych przez element pojazdu podłączony do urządzenia rejestrującego (wał główny skrzyni biegów lub oś) w czasie, gdy pojazd przebywa drogę o długości jednego kilometra mierzoną w warunkach odniesienia (patrz: niniejszy załącznik rozdział VI pkt 4). Współczynnik charakterystyczny pojazdu wyrażony jest w obrotach na kilometr (w = obr./km) albo w impulsach na kilometr (w = … imp./km);”.

10)

Strona 232, załącznik I rozdział I lit. e):

zamiast:

„e)

Przez obwodzie toczne kół pojazdu należy rozumieć: wartość średnią długości drogi przebytej przez koła (napędowe) poruszającego się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar tych długości drogi musi być wykonany w warunkach normalnych (patrz: niniejszy załącznik rozdział VI pkt 4) i wyrażony w postaci: l = … mm.”,

powinno być:

„e)

Przez obwód toczny kół pojazdu należy rozumieć: wartość średnią długości drogi przebytej przez koła (napędowe) poruszającego się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar tych długości drogi musi być wykonany w warunkach odniesienia (patrz: niniejszy załącznik rozdział VI pkt 4) i wyrażony w postaci: l = … mm.”.

11)

Strona 232, załącznik I rozdział III lit. a) ppkt 1.1 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„Urządzenia wskazujące:”,

powinno być:

„Przyrządy wskazujące:”.

12)

Strona 233, załącznik I rozdział III lit. a) ppkt 1.2 tiret trzecie:

zamiast:

„—

jeden lub więcej rejestratorów czasu, spełniający wymagania określone w rozdziale III pkt 4 lit. c).”,

powinno być:

„—

jeden lub więcej rejestratorów czasu, spełniających wymagania określone w rozdziale III lit. c) pkt 4.”.

13)

Strona 233, załącznik I rozdział III lit. a) ppkt 5.2:

zamiast:

„5.2.

Częstotliwość rezonansu własnego i tłumienie drgań przyrządu pomiarowego muszą być takie, aby urządzenia wskazujące i rejestrujące były zdolne, w zakresie pomiarowym, do nadążania za zmianami przyśpieszenia do wartości 2 m/s2 nie przekraczając dopuszczalnych błędów.”,

powinno być:

„5.2.

Częstotliwość rezonansu własnego i tłumienie drgań urządzenia mierzącego muszą być takie, aby przyrządy wskazujące i rejestrujące były zdolne, w zakresie pomiarowym, do nadążania za zmianami przyśpieszenia do wartości 2 m/s2, nie przekraczając dopuszczalnych błędów.”.

14)

Strona 233, załącznik I rozdział III lit. a) ppkt 6.2:

zamiast:

„6.2.

Jeżeli mechanizm napędzający wykresówkę jest sterowany zegarem, to czas prawidłowej pracy zegara po jego całkowitym nakręceniu jest dłuższy o 10 % od najdłuższego okresu rejestrowanego na wykresówce.”,

powinno być:

„6.2.

Jeżeli mechanizm napędzający wykresówkę jest sterowany zegarem, to czas poprawnej pracy zegara, po jego całkowitym nakręceniu, jest dłuższy o 10 % od najdłuższego okresu rejestrowanego na urządzeniu.”.

15)

Strona 233, załącznik I rozdział III lit. a) ppkt 7.1:

zamiast:

„Urządzenia wskazujące przyrządu są oświetlone w sposób dostateczny; oświetlenie nie oślepia.”,

powinno być:

„Przyrządy wskazujące urządzenia są wyposażone we właściwe i niepowodujące oślepienia oświetlenie.”.

16)

Strona 233, załącznik I rozdział III lit. a) ppkt 7.2:

zamiast:

„7.2.

W normalnych warunkach użytkowania wszystkie wewnętrzne części urządzenia muszą być zabezpieczone przed dostępem wilgoci i kurzu. Ponadto, aby zapobiec ewentualnym ingerencjom, muszą być one dodatkowo zabezpieczone za pomocą obudowy, które można zaplombować.”,

powinno być:

„7.2.

W normalnych warunkach użytkowania wszystkie wewnętrzne części urządzenia muszą być zabezpieczone przed dostępem wilgoci i kurzu. Ponadto, aby zapobiec ewentualnym ingerencjom, muszą być one zabezpieczone za pomocą obudów, które można zaplombować.”.

17)

Strona 233, załącznik I rozdział III lit. b):

zamiast:

„b)

Urządzenia wskazujące:”,

powinno być:

„b)

Przyrządy wskazujące:”.

18)

Strona 234, załącznik I rozdział III lit. c) ppkt 1.1:

zamiast:

„Wszystkie przyrządy, bez względu na rodzaj stosowanych w nich wykresówek (taśmy lub tarcze), muszą być wyposażone w znak umożliwiający prawidłowe ich włożenie, tak aby czas wskazywany przez zegar i oznaczenie czasu na wykresówce pokrywały się.”,

powinno być:

„Wszystkie urządzenia, bez względu na rodzaj stosowanych w nich wykresówek (taśmy lub tarcze), muszą być wyposażone w znak umożliwiający prawidłowe ich włożenie, tak aby czas wskazywany przez zegar odpowiadał oznaczeniu czasu na wykresówce.”.

19)

Strona 234, załącznik I rozdział III lit. c) ppkt 4.1:

zamiast:

„Przyrząd kontrolny jest tak skonstruowany, aby możliwa była, jeśli trzeba za pomocą przełącznika, automatyczna i oddzielna rejestracja czterech różnych okresów aktywności wymienionych w art. 15 niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„Urządzenie rejestrujące jest tak skonstruowane, aby możliwa była, jeśli trzeba za pomocą przełącznika, automatyczna i oddzielna rejestracja czterech różnych okresów aktywności wymienionych w art. 15 niniejszego rozporządzenia.”.

20)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„Na płycie czołowej przyrządu muszą być umieszczone następujące oznaczenia:”,

powinno być:

„Na płycie czołowej urządzenia muszą być umieszczone następujące oznaczenia:”.

21)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 1 akapit pierwszy tiret trzecie:

zamiast:

„—

zakres pomiarowy prędkościomierza w postaci. »Vmin… km/h, Vmax… km/h«, oznaczenie to nie jest wymagane, jeżeli znajduje się na tabliczce znamionowej przyrządu.”,

powinno być:

„—

zakres pomiarowy prędkościomierza w postaci. »Vmin… km/h, Vmax… km/h«, oznaczenie to nie jest wymagane, jeżeli znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.”.

22)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 1 akapit drugi:

zamiast:

„Wymagania te nie dotyczą przyrządów kontrolnych zatwierdzonych przed 10 sierpnia 1970 r.”,

powinno być:

„Wymagania te nie dotyczą urządzeń rejestrujących zatwierdzonych przed 10 sierpnia 1970 r.”.

23)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 2:

zamiast:

„2.

Tabliczka znamionowa jest wbudowana w przyrząd i zawiera następujące oznaczenia, które muszą być widoczne po zainstalowaniu przyrządu:”,

powinno być:

„2.

Tabliczka znamionowa jest wbudowana w urządzenie i zawiera następujące oznaczenia, które muszą być widoczne po zainstalowaniu urządzenia:”.

24)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 2 tiret pierwsze:

zamiast:

„—

nazwa i adres producenta przyrządu,”,

powinno być:

„—

nazwa i adres producenta urządzenia,”.

25)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 2 tiret pierwsze:

zamiast:

„—

stała przyrządu w postaci »k = … obr/km« lub »k = … imp/km«,”,

powinno być:

„—

stała urządzenia w postaci »k = … obr./km« lub »k = … imp./km«,”.

26)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 2 tiret szóste, tekst nad rysunkiem:

zamiast:

„w przypadku gdy przyrząd kontrolny jest wrażliwy na kąt pochylenia w takim stopniu, że na skutek zmiany pochylenia jego wskazania mogą przekroczyć błędy dopuszczalne, wówczas dopuszczalny kąt pochylenia podany jest w sposób następujący:”,

powinno być:

„w przypadku gdy urządzenie rejestrujące jest wrażliwe na kąt pochylenia w takim stopniu, że na skutek zmiany pochylenia jego wskazania mogą przekroczyć błędy dopuszczalne, wówczas dopuszczalny kąt pochylenia podany jest w sposób następujący:”.

27)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. e) pkt 2 tiret szóste, tekst pod rysunkiem:

zamiast:

„gdzie α oznacza kąt między poziomem a płaszczyzną płyty czołowej przyrządu (ustawionego w prawidłowym położeniu), przy którym przyrząd jest wzorcowany, natomiast β i γ oznaczają odpowiednio maksymalne dopuszczalne odchylenia do góry i do dołu od kąta wzorcowania.”,

powinno być:

„gdzie α oznacza kąt między poziomem a płaszczyzną płyty czołowej urządzenia (ustawionego w prawidłowym położeniu), przy którym urządzenie jest wzorcowane, natomiast β i γ oznaczają odpowiednio maksymalne dopuszczalne odchylenia do góry i do dołu od kąta wzorcowania.”.

28)

Strona 235, załącznik I rozdział III lit. f):

zamiast:

„f)

Błędy graniczne dopuszczalne (urządzeń wskazujących i rejestrujących)”,

powinno być:

„f)

Błędy graniczne dopuszczalne (przyrządów wskazujących i rejestrujących)”.

29)

Strona 236, załącznik I rozdział III lit. f) pkt 4:

zamiast:

„4.

Błędy graniczne dopuszczalne podane w pkt 1–3 obowiązują dla temperatur w zakresie 0–40 °C, przy czym temperatura musi być mierzona blisko przyrządu.”,

powinno być:

„4.

Błędy graniczne dopuszczalne podane w pkt 1–3 obowiązują dla temperatur w zakresie pomiędzy 0 a 40 °C, przy czym temperatura musi być mierzona w pobliżu urządzenia.”.

30)

Strona 236, załącznik I rozdział IV lit. a) pkt 1 akapit trzeci:

zamiast:

„Ponadto musi być możliwe dokonywanie na nich zapisów nie uszkadzając ich i nie wpływając na zatarcie czytelności informacji, określonej w art. 15 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„Ponadto musi być możliwe dokonywanie na nich zapisów nie uszkadzając ich i nie wpływając na zatarcie czytelności informacji określonych w art. 15 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.”.

31)

Strona 236, załącznik I rozdział IV lit. a) pkt 2 akapit drugi:

zamiast:

„Jeżeli kilka tarcz jest łączonych razem w celu zwiększenia pojemności ciągłego zapisu bez ingerencji obsługi, wówczas połączenia między poszczególnymi tarczami są wykonane w taki sposób, aby w punkcie przejścia z jednej tarczy na drugą nie powstawały przerwy ani zapisy nie nakładały się na siebie.”,

powinno być:

„Jeżeli kilka tarcz jest łączonych razem w celu zwiększenia pojemności ciągłego zapisu bez ingerencji obsługi, wówczas połączenia między poszczególnymi tarczami są wykonane w taki sposób, aby w punkcie przejścia z jednej tarczy na drugą nie powstawały przerwy zapisów ani zapisy nie nakładały się na siebie.”.

32)

Strona 237, załącznik I rozdział IV lit. c) akapit pierwszy tiret trzecie:

zamiast:

„znak homologacji typu lub typów przyrządów kontrolnych, w których wykresówka może być używana,”,

powinno być:

„znak homologacji typu lub typów urządzeń rejestrujących, w których wykresówka może być używana,”.

33)

Strona 237, załącznik I rozdział V nagłówek:

zamiast:

powinno być:

34)

Strona 237, załącznik I rozdział V pkt 1 i 2:

zamiast:

„1.

Przyrząd kontrolny jest umieszczany w pojeździe w taki sposób, aby kierowca mógł ze swojego miejsca wyraźnie widzieć prędkościomierz, licznik długości drogi i zegar, a jednocześnie wszystkie części tych przyrządów, włącznie z elementami napędzającym były zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

2.

Musi być możliwe dopasowanie stałej przyrządu kontrolnego do współczynnika charakterystyki pojazdu za pomocą odpowiedniego urządzenia, znanego pod nazwą adaptera.

Pojazdy posiadające dwa lub więcej współczynników przełożeń tylnego mostu są wyposażone w urządzenie przełączające, dzięki któremu różne przełożenia mogą być automatycznie dopasowane do przełożenia, dla którego przyrząd został zainstalowany w pojeździe.”,

powinno być:

„1.

Urządzenie rejestrujące jest umieszczane w pojeździe w taki sposób, aby kierowca mógł ze swojego miejsca wyraźnie widzieć prędkościomierz, licznik długości drogi i zegar, a jednocześnie wszystkie części tych przyrządów, włącznie z elementami napędzającymi były zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

2.

Musi być możliwe dopasowanie stałej urządzenia rejestrującego do współczynnika charakterystycznego pojazdu za pomocą odpowiedniego urządzenia, znanego pod nazwą adaptera.

Pojazdy posiadające dwa lub więcej współczynników przełożeń tylnej osi są wyposażone w urządzenie przełączające, dzięki któremu różne przełożenia mogą być automatycznie dopasowane do przełożenia, dla którego urządzenie rejestrujące zostało dopasowane do pojazdu.”.

35)

Strona 237, załącznik I rozdział V pkt 3 akapit pierwszy:

zamiast:

„Po zainstalowaniu i sprawdzeniu przyrządu należy zamocować w pojeździe, obok lub wewnątrz przyrządu, tabliczkę pomiarową, w taki sposób aby była łatwo widoczna. Po każdej kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego instalatora lub warsztat, która wykaże konieczność zmiany ustawień instalacyjnych przyrządu, należy zamocować nową tabliczkę w miejsce starej.”,

powinno być:

„Po zainstalowaniu i sprawdzeniu urządzenia należy zamocować w pojeździe, obok lub wewnątrz urządzenia, tabliczkę pomiarową, w taki sposób aby była łatwo widoczna. Po każdej kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego instalatora lub warsztat, która wykaże konieczność zmiany ustawień instalacyjnych przyrządu, należy zamocować nową tabliczkę w miejsce starej.”.

36)

Strona 237, załącznik I rozdział V pkt 4 akapit pierwszy lit. b):

zamiast:

„b)

oba zakończenia połączenia między przyrządem kontrolnym i pojazdem;”,

powinno być:

„b)

oba zakończenia połączenia między urządzeniem rejestrującym i pojazdem;”.

37)

Strona 238, załącznik I rozdział V pkt 4 akapit pierwszy lit. d):

zamiast:

„d)

mechanizm przełączający w pojazdach o więcej niż dwóch przełożeniach mostu;”,

powinno być:

„d)

mechanizm przełączający w pojazdach o dwóch lub więcej przełożeniach osi;”.

38)

Strona 238, załącznik I rozdział V pkt 4 akapit pierwszy lit. f):

zamiast:

„wymagane osłony, zgodnie z rozdziałem III lit. a) ppkt 7.2.”,

powinno być:

„wymagane osłony zgodnie z rozdziałem III lit. a) ppkt 7.2.”.

39)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 1:

zamiast:

„1.   Świadectwo legalizacji nowych i naprawionych przyrządów

Każdy przyrząd, zarówno nowy jak i naprawiony, posiada świadectwo legalizacji swojego działania oraz dokładności wskazań i rejestracji, w granicach błędów określonych w rozdziale III pkt 1 lit. f), za pomocą plombowania zgodnie z rozdziałem V ust. 4 lit. f).

W tym celu Państwa Członkowskie mogą ustanowić wstępna weryfikację obejmującą sprawdzenie i potwierdzenie zgodności nowego lub naprawionego przyrządu z homologowanym typem wzoru i/lub wymaganiami niniejszego rozporządzenia i jego załączników lub mogą przekazać uprawnienia do uwierzytelniania producentom lub ich upoważnionym przedstawicielom.”,

powinno być:

„1.   Poświadczanie nowych i naprawionych urządzeń

Każde urządzenie, zarówno nowe jak i naprawione, podlega poświadczeniu w zakresie poprawności swojego działania oraz dokładności wskazań i rejestracji, w granicach błędów określonych w rozdziale III lit. f) pkt 1, za pomocą plombowania zgodnie z rozdziałem V pkt 4 lit. f).

W tym celu państwa członkowskie mogą ustanowić legalizację pierwotną obejmującą sprawdzenie i potwierdzenie zgodności nowego lub naprawionego urządzenia z homologowanym typem i/lub wymaganiami niniejszego rozporządzenia i jego załączników lub mogą przekazać uprawnienia do poświadczania producentom lub ich upoważnionym przedstawicielom.”.

40)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„Po zamontowaniu w pojeździe, przyrząd oraz cała instalacja są zgodne z przepisami dotyczącymi maksymalnych dopuszczalnych błędów określonych w rozdziale III lit. f) pkt 2.”,

powinno być:

„Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie oraz cała instalacja są zgodne z przepisami dotyczącymi maksymalnych dopuszczalnych błędów określonych w rozdziale III lit. f) pkt 2.”.

41)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 3 lit. a) akapit pierwszy:

zamiast:

„Okresowe badania przyrządów zamontowanych w pojazdach są przeprowadzane co dwa lata, przy czym mogą być przeprowadzane przy okazji okresowego badania technicznego.”,

powinno być:

„Okresowe badania urządzeń zamontowanych w pojazdach są przeprowadzane co dwa lata, przy czym mogą być przeprowadzane przy okazji okresowego badania technicznego.”.

42)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 3 lit. a) akapit drugi tiret pierwsze:

zamiast:

„—

sprawdzenie czy przyrząd funkcjonuje prawidłowo,”,

powinno być:

„—

sprawdzenie, czy urządzenie działa prawidłowo,”.

43)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 3 lit. a) akapit drugi tiret drugie:

zamiast:

„—

sprawdzenie czy przyrząd opatrzony jest znakiem homologacji typu,”,

powinno być:

„—

sprawdzenie czy urządzenie opatrzone jest znakiem homologacji typu,”.

44)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 3 lit. a) akapit drugi tiret czwarte:

zamiast:

„—

sprawdzenie czy plomby na przyrządzie i na innych częściach instalacji są w stanie nienaruszonym,”,

powinno być:

„—

sprawdzenie czy plomby na urządzeniu i na innych częściach instalacji są w stanie nienaruszonym,”.

45)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 3 lit. b):

zamiast:

„b)

Badanie mające na celu stwierdzenie zgodności z postanowieniem rozdziału III pkt 3 lit. f) dotyczącym maksymalnych dopuszczalnych błędów w eksploatacji jest przeprowadzane co najmniej raz na sześć lat, przy czym każde Państwo Członkowskie może ustalić krótszy odstęp między takimi badaniami, dotyczący pojazdów zarejestrowanych na swoim terytorium. Po takim badaniu należy dokonać wymiany tabliczki pomiarowej.”,

powinno być:

„b)

Badanie mające na celu stwierdzenie zgodności z postanowieniem rozdziału III lit. f) pkt 3 dotyczącym maksymalnych dopuszczalnych błędów w użytkowaniu jest przeprowadzane co najmniej raz na sześć lat, przy czym każde państwo członkowskie może ustalić krótszy odstęp między takimi badaniami, dotyczący pojazdów zarejestrowanych na swoim terytorium. Po takim badaniu należy dokonać wymiany tabliczki pomiarowej.”.

46)

Strona 238, załącznik I rozdział VI pkt 4:

zamiast:

„Wyznaczanie błędów po zainstalowaniu i podczas użytkowania jest wykonywane w następujących warunkach, które stanowią normalne warunki badań:”,

powinno być:

„Wyznaczanie błędów po zainstalowaniu i podczas użytkowania jest wykonywane w następujących warunkach, które stanowią warunki odniesienia:”.

47)

Strona 239, załącznik II:

Pod tytułem załącznika dodaje się tytuł rozdziału I w brzmieniu:

48)

Strona 239, załącznik II rozdział I pkt 1 tiret drugie:

zamiast:

„—

numeru homologacji typu odpowiadającego numerowi świadectwa homologacji typu wydanego na wzór przyrządu kontrolnego lub wykresówki, umieszczonego bezpośrednio obok wymienionego prostokąta.”,

powinno być:

„—

numeru homologacji typu odpowiadającego numerowi świadectwa homologacji typu wydanego na wzór urządzenia rejestrującego lub wykresówki, umieszczonego bezpośrednio obok wymienionego prostokąta.”.

49)

Strona 239, załącznik II rozdział I pkt 2:

zamiast:

„2.

Znak homologacji typu jest umieszczony na tabliczce znamionowej każdego przyrządu oraz na każdej wykresówce. Nie można go zetrzeć i zawsze jest wyraźnie czytelny.”,

powinno być:

„2.

Znak homologacji typu jest umieszczony na tabliczce znamionowej każdego urządzenia oraz na każdej wykresówce. Nie można go zetrzeć i zawsze jest wyraźnie czytelny.”.

50)

Strona 240, załącznik II rozdział II „Świadectwie homologacji typu” tiret pierwsze i drugie:

zamiast:

„Uwaga dotycząca (1):

homologacji typu przyrządu kontrolnego

wycofania homologacji typu przyrządu kontrolnego”,

powinno być:

„Uwaga dotycząca (1):

homologacji typu urządzenia rejestrującego

wycofania homologacji typu urządzenia rejestrującego”.

51)

Strona 240, załącznik II rozdział II „Świadectwo homologacji typu” pkt 10:

zamiast:

„10.

Typ lub typy przyrządów kontrolnych, dla których przeznaczona jest wykresówka”,

powinno być:

„10.

Typ lub typy urządzeń rejestrujących, dla których przeznaczona jest wykresówka”.


Top