EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0930(01)

Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius on the conditions of transfer of suspected pirates and associated seized property from the European Union-led naval force to the Republic of Mauritius and on the conditions of suspected pirates after transfer

OJ L 254, 30.9.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 108 P. 221 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 12/07/2011

11/Sv. 108

HR

Službeni list Europske unije

221


22011A0930(01)


L 254/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PRIJEVOD

SPORAZUM

između Europske unije i Republike Mauricijusa o uvjetima transfera osoba osumnjičenih za gusarstvo i s njima povezane zaplijenjene imovine iz pomorskih snaga pod vodstvom Europske unije u Republiku Mauricijus i o uvjetima za postupanje prema osumnjičenim gusarima nakon transfera

EUROPSKA UNIJA (EU),

s jedne strane, i

REPUBLIKA MAURICIJUS,

dalje u tekstu „Mauricijus”,

s druge strane,

zajedno dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR:

Rezolucije (RVSUN) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) i 1851 (2008) i RVSUN sljednice,

Konvenciju UN-a o pravu mora (UNCLOS) iz 1982., a posebno njezine članke od 100. do 107. i članak 110.,

Zajedničku akciju 2008/851/ZVSP od 10. studenoga 2008. o vojnoj operaciji Europske unije kojom se doprinosi odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju gusarstva i oružane pljačke na somalskoj obali (1) (operacija EUNAVFOR Atalanta), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2009/907/ZVSP od 8. prosinca 2009. (2),

međunarodno pravo o ljudskim pravima, uključujući i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. i Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 1984.,

da se ovim Sporazumom ne utječe na prava i obveze stranaka u okviru međunarodnih sporazuma i drugih instrumenata u vezi s osnivanjem međunarodnih sudova, uključujući i statut Međunarodnog kaznenog suda,

DOGOVORILE SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Cilj

Ovim Sporazumom utvrđuju se uvjeti i način postupanja

(a)

prilikom transfera osoba osumnjičenih da su pokušale počiniti, da čine ili su počinile čin gusarstva u području djelovanja EUNAVFOR-a, na otvorenome moru izvan teritorijalnih voda Maurticijusa, Madagaskara, Komorskih otoka, Sejšela i otoka Réunion i koje je pritvorio EUNAVFOR;

(b)

prilikom transfera imovine povezane s tim osobama koju je zaplijenio EUNAVFOR iz EUNAVFOR-a u Mauricijus; i

(c)

s osobama koje su predmet transfera.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„snage pod vodstvom Europske unije (EUNAVFOR)” znači vojno zapovjedništvo EU-a i nacionalne kontingente koji doprinose operaciji EU-a „Atalanta”, njihove brodove, zrakoplove, i imovinu;

(b)

„operacija” znači priprema, uspostava, izvođenje i potpora vojnoj misiji osnovanoj Zajedničkom akcijom Vijeća EU-a 2008/851/ZVSP i/ili akcijama sljednicama;

(c)

„državni kontingenti” znači jedinice i brodove koji pripadaju državama članicama Europske unije i drugim državama koje sudjeluju u operaciji, koje naznači EU;

(d)

„država pošiljateljica” znači država koja EUNAVFOR-u osigurava državni kontingent;

(e)

„gusarstvo” znači gusarstvo kako je određeno u članku 101. UNCLOS-a;

(f)

„osoba koja je predmet transfera” znači svaka osoba osumnjičenu da namjerava počiniti, da čini ili je počinila gusarstvo, a transfer koje obavlja EUNAVFOR u Mauricijus u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 3.

Opća načela

1.   Mauricijus može na zahtjev EUNAVFOR-a odobriti transfer osoba koje je EUNAVFOR zadržao u vezi s gusarstvom i s tim povezane imovine koju je zaplijenio EUNAVFOR i te osobe i imovinu predati svojim nadležnim tijelima radi istrage i sudskog progona. Mauricijus će svoju suglasnost za predloženu predaju davati na pojedinačnoj osonovi, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice uključujući i mjesto gdje se izgred dogodio.

2.   EUNAVFOR transfer osobe izvršava isključivo nadležnim tijelima za izvršavanje zakona Mauricijusa.

3.   Transfer se ne izvršava dok nadležna tijela za izvršavanje zakona Mauricijusa u roku od 5 radnih dana od datuma kad su primili dokaz koji im je dostavio EUNAVFOR, ne odluče kako postoje razumni izgledi da će osobe koje je zadržao EUNAVFOR moći biti osuđene.

4.   Odluku o tome postoje li razumni izgledi da se osigura osuđujuća presuda, donosi nadležno tijelo za izvršenje zakona Mauricijusa, na temelju dokaza koje EUNAVFOR dostavlja putem odgovarajućih komunikacijskih kanala.

5.   S osobama koje su predmet transfera postupa se humano i u skladu s međunarodnim obvezama iz područja ljudskih prava koje su ugrađene u Ustav Mauricijusa, uključujući zabranu mučenja i okrutnoga, nehumanog i ponižavajućega postupanja ili kažnjavanja, zabranu samovoljnog pritvaranja te u skladu sa zahtjevom za pošteno suđenje.

Članak 4.

Postupanje s osobama koje su predmet transfera, njihov progon i suđenje

1.   U skladu s međunarodnim obvezama iz područja ljudskih prava koje su ugrađene u Ustav Mauricijusa, s osobama koje su predmet transfera postupa se humano i ne izlaže ih se mučenju ili okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju te im se osigurava odgovarajući smještaj i prehrana, dostupnost zdravstvene skrbi i izvršavanje vjerskih obreda.

2.   Svaka osoba koja je predmet transfera izvodi se pred suca ili drugu službenu osobu koja je zakonski ovlaštena za izvršavanje sudske vlasti, koji bez odlaganja odlučuju o zakonitosti njezina zadržavanja te nalažu njezino puštanje, ako zadržavanje nije opravdano.

3.   Svaka osoba koja je predmet transfera ima pravo na sudski postupak u razumnom roku ili na puštanje.

4.   Pri utvrđivanju bilo kakve kaznene odgovornosti, svaka osoba koja je predmet transfera ima pravo na pošteno i javno saslušanje od strane nadležnoga, neovisnog i nepristranog suda osnovanog na temelju zakona.

5.   Svaka osoba koja je predmet transfera, a kojoj se stavlja na teret kazneno djelo, nedužna je sve dok joj se u skladu sa zakonom ne dokaže krivnja.

6.   Pri utvrđivanju bilo kakve optužbe za kazneno djelo, svaka osoba koja je predmet transfera, u punoj jednakosti, ima pravo na sljedeća minimalna jamstva:

(a)

biti pravodobno i detaljno obaviještena, na jeziku koji razumije, o naravi i razlogu optužbe protiv nje;

(b)

imati dovoljno vremena i mogućnosti da pripremi svoju obranu i da komunicira sa savjetnikom kojeg sama odabere;

(c)

biti suđena bez neopravdanog odugovlačenja;

(d)

biti prisutna na vlastitom suđenju i braniti se, bilo osobno ili pomoću pravnog zastupnika kojeg sama odabere; ako nema pravnog zastupnika, biti upoznata sa svojim pravom da ga ima; i imati pravo na besplatnog pravnog zastupnika, ako nema dovoljno sredstava za njegovo plaćanje, u svakom slučaju kada je to potrebno u interesu pravde;

(e)

proučiti ili zahtijevati da se prouče svi dokazi protiv nje, uključujući prisegnute pisane izjave svjedoka koji su je uhitili, te ishoditi nazočnost i saslušanje svjedoka koji svjedoče njoj u prilog i koji će biti saslušani pod jednakim uvjetima kao i svjedoci protiv nje;

(f)

imati besplatnu pomoć tumača, ako ne može razumjeti ili govoriti jezik koji se koristi na sudu;

(g)

ne biti obvezna svjedočiti protiv sebe ili priznati krivnju.

7.   Svaka osoba koja je predmet transfera, a koja je osuđena za kazneno djelo ima pravo da njezinu osudu i kaznu, u skladu s mauricijskim zakonima, razmotri viši sud ili da tom sudu podnese žalbu.

8.   Mauricijus može, nakon što se posavjetuje s EU-om, osobe koje su osuđene i kaznu služe u Mauricijusu, premjestiti u neku drugu državu koja jamči gore navedene standarde poštivanja ljudskih prava, kako bi ostatak kazne odslužile u toj drugoj državi. U slučaju da postoji zabrinutost vezano za stanje ljudskih prava u toj drugoj državi, do premještaja neće doći sve dok dvije stranke u međusobnim konzultacijama ne pronađu zadovoljavajuće rješenje po pitanju iskazane zabrinutosti.

Članak 5.

Smrtna kazna

Nijedna osoba koja je predmet transfera, u skladu s mauricijskim Zakonom o ukidanjem smrtne kazne, ne optužuje se za kazneno djelo za koje je zapriječena smrtna kazna, ne osuđuje se na smrtnu kaznu i ne podliježe primjeni smrtne kazne.

Članak 6.

Evidencije i obavijesti

1.   Svaki transfer evidentira se u odgovarajućem dokumentu koji potpisuju predstavnik EUNAVFOR-a i predstavnik nadležnih tijela kaznenog progona Mauricijusa.

2.   EUNAVFOR Mauricijusu šalje evidenciju o svakoj osobi koja je predmet transfera. Ta evidencija, po mogućnosti, sadrži podatke o zdravstvenom stanju osobe koja je predmet transfera prilikom zadržavanja, o točnom vremenu predavanja tijelima Mauricijusa, o razlogu njezina zadržavanja, o točnom vremenu i mjestu početka njezina zadržavanja i o svim odlukama donesenim u vezi s njezinim zadržavanjem.

3.   Mauricijus je odgovoran za vođenje detaljnog popisa svih osoba koje su predmet transfera, između ostalog i za vođenje evidencija o sveukupnoj zaplijenjenoj imovini, zdravstvenome stanju osoba, mjestu njihova zadržavanja, svim optužbama protiv njih te o svim značajnim odlukama donesenima tijekom njihova progona i suđenja.

4.   Te su evidencije, putem pisanog zahtjeva upućenog Ministarstvu vanjskih poslova Mauricijusa, na raspolaganju predstavnicima EU-a i EUNAVFOR-a.

5.   Osim toga, Mauricijus obavješćuje EU i EUNAVFOR o mjestu zadržavanja svake osobe koja je predmet transfera u skladu s ovim Sporazumom, o svakom pogoršanju njenog zdravstvenog stanja i o svakom sumnjivom postupanju s njom. Predstavnici EU-a i EUNAVFOR-a imaju pristup svim osobama koje su bile predmetom transfera u skladu s ovim Sporazumom, sve dok se te osobe nalaze u pritvoru, te ih imaju pravo saslušavati.

6.   Nacionalnim i međunarodnim humanitarnim agencijama omogućuje se da, na njihov zahtjev, posjete osobe koja je predmet transfera u skladu s ovim Sporazumom.

7.   Kako bi EUNAVFOR mogao Mauricijusu osigurati pravodobnu pomoć u obliku svjedoka iz EUNAVFOR-a i predlaganje odgovarajućih dokaza, Mauricijus obavješćuje EUNAVFOR o svojoj namjeri pokretanja kaznenog postupka protiv osobe koja je predmet transfera i o vremenskom rasporedu predlaganja dokaza i prikupljanja dokaza putem saslušanja.

Članak 7.

Pomoć EU-a i EUNAVFOR-a

1.   EUNAVFOR u okviru svojih sredstava i sposobnosti pruža svu pomoć Mauricijusu u sudskoj istrazi i progonu osoba koje su predmet transfera.

2.   EUNAVFOR posebno:

(a)

predaje evidencije o zadržavanju sastavljene u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovog Sporazuma;

(b)

obrađuje sve dokaze u skladu za zahtjevima nadležnih tijela Mauricijusa kako su usuglašeni u provedbenim dogovorima iz članka 10.;

(c)

nastoji pripremiti izjave svjedoka ili prisegnute pisane izjave svjedoka iz osoblja EUNAVFOR-a koji su umiješani u incident zbog kojeg je izvršen transfer osoba u skladu s ovim Sporazumom;

(d)

nastoji pripremiti izjave svjedoka ili prisegnute pisane izjave svjedoka koji se ne nalaze u Mauricijusu;

(e)

čuva ili predaje svu odgovarajuću zaplijenjenu imovinu, dokazne materijale, fotografije i sve predmete koji mogu poslužiti kao dokaz i u posjedu su EUNAVFOR-a;

(f)

osigurava nazočnost svjedoka iz osoblja EUNAVFOR-a, prema potrebi, kako bi pred sudom (ili putem TV linka ili putem bilo kojeg drugog odobrenog tehničkog sredstva) dali iskaz za vrijeme suđenja;

(g)

omogućuje nazočnost ostalih svjedoka, prema potrebi, kako bi pred sudom (ili putem TV linka ili putem bilo kojeg drugog odobrenog tehničkog sredstva) dali iskaz za vrijeme suđenja;

(h)

omogućuje nazočnost tumača koji bi mogli biti potrebni nadležnim tijelima Mauricijusa, kako bi im pomogli tijekom istrage i suđenja osobama koje su predmet transfera.

3.   Ako se preko drugih donatora ne mogu osigurati sredstva, stranke u skladu s primjenjivim postupcima, razvijaju provedbene aranžmane za financijsku, tehničku i drugu pomoć koji omogućavaju transfer, zadržavanje, istraživanje, kazeneni progon i suđenje osobama koje su predmet transfera. Svrha tih provedbenih aranžmana je također pružiti tehničku i logističku pomoć Mauricijusu u područjima revizije zakonodavstva, izobrazbe istražitelja i tužitelja, provedbe istražnih i sudskih postupaka i posebno rješenja za čuvanje i predaju dokaza i žalbenih postupaka. Usto, cilj ovih provedbenih aranžmana je osigurati repatrijaciju osoba koje su predmet transfera u slučaju oslobađajuće presude ili odustajanja od kaznenog progona, njihov transfer radi odsluženja kazne u drugoj državi ili njihovu repatrijaciju nakon što su odslužile zatvorsku kaznu u Mauricijusu.

Članak 8.

Povezanost s drugim pravima osoba koje su predmet transfera

Ništa u ovom Sporazumu ne znači niti se može tumačiti kao odstupanje od prava koja osoba koja je predmet transfera ima u skladu s domaćim ili međunarodnim pravom koje se primjenjuje.

Članak 9.

Veza i sporovi

1.   Sva pitanja u vezi s primjenom ovog Sporazuma zajedno razmatraju nadležna tijela Mauricijusa i EUNAVFOR-a.

2.   Ako se prethodno ne postigne nagodba, sporovi u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma rješavaju se isključivo diplomatskim putem između Mauricijusa i predstavnika EU-a.

Članak 10.

Provedbeni aranžmani

1.   U svrhu primjene ovog Sporazuma, operativna, administrativna i tehnička pitanja mogu biti predmet provedbenih aranžmana koje sklapaju nadležna tijela Mauricijusa, s jedne strane, i nadležna tijela EU-a i nadležna tijela EUNAVFOR-a, kao i nadležna tijela država pošiljateljica, s druge strane.

2.   Provedbeni aranžmani mogu, između ostalog, obuhvaćati:

(a)

utvrđivanje nadležnih tijela kaznenog progona Mauricijusa kojima EUNAVFOR može izvršiti transfer osoba;

(b)

centre za zadržavanje u koje se smještaju osobe koje su predmet transfera;

(c)

postupanje s dokumentima, uključujući i one povezane s prikupljanjem dokaza, koji se predaju nadležnim tijelima kaznenog progona Mauricijusa nakon što je izvršen transfer osobe;

(d)

kontaktne točke za službene obavijesti;

(e)

obrasce koji se koriste za transfere;

(f)

pružanje tehničke potpore, stručnih znanja, izobrazbe i druge pomoći iz članka 7., na zahtjev Mauricijusa u svrhu ostvarenja ciljeva ovog Sporazuma.

Članak 11.

Stupanje na snagu i raskid

1.   Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od datuma njegova potpisivanja, a na snagu stupa kad svaka stranka drugu stranku obavijesti da je dovršila svoje unutarnje postupke za ratificiranje ovog Sporazuma.

2.   Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok EUNAVFOR ne dostavi obavijest o završetku operacije. Ipak, svaka stranka može pisanom obavijesti otkazati ovaj Sporazum. Otkazivanje stupa na snagu 6 mjeseci od datuma primitka obavijesti. U slučaju da EU smatra kako je neposredno otkazivanje Sporazuma opravdano na temelju izmjene kaznenomaterijalnog zakonodavstva Mauricijusa kako je navedeno u ovom Sporazumu, EU ima pravo otkazati Sporazum s učinkom od datuma slanja obavijesti o tome. Promjena kaznenomaterijalnog zakonodavstva Mauricijusa ne utječe štetno na osobe čiji je transfer u skladu s ovim Sporazumom već obavljen.

3.   Ovaj Sporazum može se izmijeniti na temelju pisanog sporazuma između stranaka.

4.   Prestanak važenja ovog Sporazuma ne utječe na prava ili obveze proizašle iz primjene ovog Sporazuma prije njegova otkazivanja, uključujući i prava bilo koje osobe koja je bila predmetom transfera, sve dok se ona nalazi u zatvoru u Mauricijusu ili dok je Mauricijus sudski goni.

5.   Nakon završetka operacije, sva prava EUNAVFOR-a proizašla iz ovog Sporazuma ostvaruje bilo koja osoba ili subjekt koje imenuje Visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Imenovana osoba ili subjekt može biti, između ostalog, voditelj ili član osoblja delegacije EU-a u Mauricijusu ili diplomatski predstavnik ili konzularni dužnosnik neke države članice EU-a akreditiran u Mauricijusu. Nakon završetka operacije sve obavijesti koje je trebalo nasloviti na EUNAVFOR u okviru ovog Sporazuma, naslovljuju se na Visokog predstavnika EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Sastavljeno u Port Louisu u dva izvorna primjerka na engleskome jeziku.

Za Europsku uniju

Za Mauricijus


(1)  SL L 301, 12.11.2008., str. 33., Uredba kako je ispravljena u SL L 253, 25.9.2009., str. 18.

(2)  SL L 322, 9.12.2009., str. 27.


Top