Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A0428(02)

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part - Protocols - Declarations

OJ L 107, 28.4.2009, p. 166–502 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 023 P. 4 - 340

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/02/2017

11/Sv. 023

HR

Službeni list Europske unije

4


22009A0428(02)


L 107/166

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.06.2006.


SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju te Ugovora o Europskoj uniji,

dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

REPUBLIKA ALBANIJA, dalje u tekstu „Albanija”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR jake veze među strankama i zajedničke vrijednosti, njihovu želju za jačanjem tih veza i uspostavom bliskog i trajnog odnosa utemeljenog na uzajamnosti i obostranom interesu, što bi Albaniji trebalo omogućiti daljnje jačanje i širenje odnosa sa Zajednicom i njezinim državama članicama, kako je prethodno utvrdila Zajednica Sporazumom o trgovini i komercijalnoj i ekonomskoj suradnji 1992. godine;

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost ovog Sporazuma, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja sa zemljama jugoistočne Europe, u uspostavi i konsolidaciji stabilnog europskog poretka utemeljenog na suradnji, kojemu je Europska unija glavno uporište te u okviru Pakta o stabilnosti;

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost stranaka da svim sredstvima pridonesu političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilizaciji u Albaniji te u regiji razvojem civilnog društva i demokratizacijom, izgradnjom institucija i reformom javne uprave, regionalnom trgovinskom integracijom te pojačanom gospodarskom suradnjom, kao i suradnjom u širokom opsegu područja, uključujući pravdu i unutarnje poslove te jačanjem nacionalne i regionalne sigurnosti;

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost stranaka za povećane političkih i gospodarskih sloboda kao temelja ovog Sporazuma te njihovu opredijeljenost za poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, uključujući i prava pripadnika nacionalnih manjina te demokratskih načela kroz višestranački sustav sa slobodnim i poštenim izborima;

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost stranaka za potpunu provedbu svih načela i odredaba Povelje UN-a i OESS-a, osobito onih iz Helsinškog završnog akta, zaključnih dokumenata Madridske i Bečke konferencije, Pariške povelje za novu Europu, Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu, a kako bi se doprinijelo regionalnoj stabilnosti i suradnji među zemljama regije;

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost stranaka za načela slobodnog tržišnoga gospodarstva i spremnost Zajednice da doprinese gospodarskim reformama u Albaniji;

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost stranaka za slobodnu trgovinu, u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz WTO-a;

UZIMAJUĆI U OBZIR želju stranaka da dalje razvijaju redoviti politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa, uključujući regionalne aspekte, uzimajući u obzir Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije;

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost stranaka za borbu protiv organiziranog kriminala i jačanje suradnje u borbi protiv terorizma na temelju izjava Europske konferencije od 20. listopada 2001.;

UVJERENE da će ovaj Sporazum stvoriti novo ozračje za gospodarske odnose među njima, a prije svega za razvoj trgovine i ulaganja, što su presudni čimbenici za restrukturiranje i modernizaciju;

IMAJUĆI NA UMU opredijeljenost Albanije za usklađivanjem njezinog zakonodavstva u odgovarajućim područjima sa zakonodavstvom Zajednice te za njegovom učinkovitom provedbom;

UZIMAJUĆI U OBZIR volju Zajednice da pruži odlučnu potporu provedbi reformi te da u tom nastojanju koristi sve raspoložive instrumente suradnje i tehničke, financijske i gospodarske pomoći na sveobuhvatnoj, indikativnoj i višegodišnjoj osnovi;

POTVRĐUJUĆI da odredbe ovog Sporazuma iz područja primjene trećeg dijela, glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice obvezuju Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku kao posebne ugovorne stranke, a ne kao dio Zajednice, sve dok Ujedinjena Kraljevina ili Irska (ovisno o slučaju) ne obavijesti Albaniju da je preuzela obvezu kao dio Europske zajednice u skladu s Protokolom o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice. Isto se primjenjuje na Dansku, u skladu s Protokolom priloženim tim ugovorima o stajalištu Danske;

PODSJEĆAJUĆI na Zagrebački samit, na kojem je pozvano na daljnje jačanje odnosa između država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja i Europske unije te na pojačanu regionalnu suradnju;

PODSJEĆAJUĆI da je Solunski samit ojačao proces stabilizacije i pridruživanja kao okvir politike za odnose Europske unije sa zemljama zapadnog Balkana te naglasio perspektivu njihova integriranja u Europsku uniju na temelju njihovog pojedinačnog napretka u procesu reformi i postignućima;

PODSJEĆAJUĆI na Memorandum o razumijevanju o olakšavanju i liberalizaciji trgovine, potpisan u Bruxellesu 27. lipnja 2001., kojim se Albanija, zajedno s drugim državama iz regije, obvezala na dogovaranje mreže bilateralne slobodne trgovine kako bi došlo do jačanja sposobnosti regije da privuče ulaganja i poboljša izglede za njezino integriranje u globalno gospodarstvo;

PODSJEĆAJUĆI na spremnost Europske unije da u najvećoj mogućoj mjeri integrira Albaniju u glavne političke i gospodarske tokove Europe te njezin status potencijalnog kandidata za članstvo u EU-u na temelju Ugovora o Europskoj uniji i ispunjenje kriterija koje je Europsko vijeće utvrdilo u lipnju 1993. godine, podložno uspješnoj provedbi ovog Sporazuma, osobito u pogledu regionalne suradnje,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1.   Uspostavlja se pridruživanje između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Albanije, s druge strane.

2.   Ciljevi ovog pridruživanja su:

poduprijeti napore Albanije u jačanju demokracije i vladavine prava,

doprinijeti političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilnosti u Albaniji te stabilizaciji u regiji,

pružiti prikladan okvir za politički dijalog koji omogućuje razvoj bliskih političkih odnosa među strankama,

poduprijeti napore Albanije u razvoju njezine gospodarske i međunarodne suradnje, uključujući usklađivanjem njezinog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice,

poduprijeti napore Albanije da završi prijelaz na funkcionirajuće tržišno gospodarstvo, promicati skladne gospodarske odnose i postupno razvijati područje slobodne trgovine između Zajednice i Albanije,

razvijati regionalnu suradnju u svim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

GLAVA I.

OPĆA NAČELA

Članak 2.

Poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava, proglašenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i utvrđenih u Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava, Helsinškom završnom aktu i Pariškoj povelji za novu Europu, poštovanje načela međunarodnog prava te vladavine prava, kao i načela tržišnoga gospodarstva, u skladu s Dokumentom Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji KESS-a, čine temelj unutarnje i vanjske politike stranaka te predstavljaju ključne elemente ovog Sporazuma.

Članak 3.

Međunarodni i regionalni mir i stabilnost i razvoj dobrosusjedskih odnosa od središnjeg su značenja za proces stabilizacije i pridruživanja iz zaključaka Vijeća Europske unije od 21. lipnja 1999. Sklapanje i provedba ovog Sporazuma odvijaju se u okviru zaključaka Vijeća Europske unije od 29. travnja 1997. i temelje se na pojedinačnim postignućima Albanije.

Članak 4.

Albanija se obvezuje nastaviti jačati suradnju i dobrosusjedske odnose s ostalim zemljama regije, uključujući odgovarajuću razinu uzajamnih ustupaka u pogledu kretanja osoba, robe, kapitala i usluga te razvoj projekata od zajedničkog interesa, osobito onih koji se odnose na borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije, pranja novca, nezakonitih migracija i trgovine, uključujući posebno trgovinu ljudima te nedopuštenim drogama. Ta obveza predstavlja ključni čimbenik u razvoju odnosa i suradnje među strankama i time pridonosi regionalnoj stabilnosti.

Članak 5.

Stranke ponovno potvrđuju važnost koju pridaju borbi protiv terorizma i provedbi međunarodnih obveza u tom području.

Članak 6.

Pridruživanje se provodi postupno i u potpunosti se ostvaruje u prijelaznom razdoblju od najviše 10 godina, podijeljeno na dvije uzastopne faze.

Dvije se faze ne primjenjuju na glavu IV., za koju je utvrđen poseban raspored pod tom glavom.

Svrha ove podjele na uzastopne faze je provođenje temeljite srednjoročne revizije provedbe ovog Sporazuma. U području pravnog usklađivanja i provedbe zakona, cilj je da se Albanija u prvoj fazi koncentrira na temeljne elemente, s određenim mjerilima, pravne stečevine kako je opisano u glavi VI.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, osnovano na temelju članka 116., redovito preispituje način na koji Albanija primjenjuje ovaj Sporazum te provodi pravne, administrativne, institucionalne i gospodarske reforme u svjetlu preambule te u skladu s općim načelima utvrđenima ovim Sporazumom.

Prva faza započinje na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma. Tijekom pete godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje će ocijeniti napredak koji je Albanija postigla i odlučiti je li napredak dovoljan za prijelaz u drugu fazu kako bi se postiglo puno pridruživanje. Ono isto tako odlučuje o svim posebnim odredbama koje se smatraju potrebnima za upravljanje drugom fazom.

Članak 7.

Ovaj je Sporazum u cijelosti usklađen i provodi se u skladu s odgovarajućim odredbama WTO-a, posebno s člankom XXIV. GATT-a iz 1994. i člankom V. GATS-a.

GLAVA II.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 8.

1.   Stranke dalje razvijaju politički dijalog u kontekstu ovog Sporazuma. On prati i učvršćuje približavanje između Europske unije i Albanije te pridonosi uspostavi bliskih veza solidarnosti i novih oblika suradnje među strankama.

2.   Političkim dijalogom namjerava se osobito promicati:

puna integracija Albanije u zajednicu demokratskih država i postupno približavanje Europskoj uniji,

sve veća konvergencija stajališta stranaka o međunarodnim pitanjima, također kroz razmjenu informacija prema potrebi, posebno o pitanjima koja bi mogla imati bitan utjecaj na stranke,

regionalna suradnja i razvoj dobrosusjedskih odnosa,

zajednički pogledi na sigurnost i stabilnost u Europi, uključujući suradnju u područjima obuhvaćenima Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije.

3.   Stranke smatraju da je širenje oružja za masovno uništavanje i sredstava njihove dostave kako državnim tako i nedržavnim akterima predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji međunarodnoj stabilnosti i sigurnosti. Stranke su, stoga, suglasne surađivati i pridonositi borbi protiv širenja oružja za masovno uništavanje te sredstava njegove dostave punim poštovanjem i provedbom na nacionalnoj razini svojih postojećih obveza iz međunarodnih ugovora i sporazuma o razoružanju i neširenju, kao i drugih odgovarajućih međunarodnih obveza. Stranke su suglasne da ova odredba predstavlja ključni element ovog Sporazuma i bit će dio političkog dijaloga koji će pratiti i učvršćivati te elemente.

Stranke su nadalje suglasne surađivati i pridonositi suprotstavljanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava njegove dostave:

poduzimanjem mjera za potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje, prema potrebi, te punu provedbu svih drugih odgovarajućih međunarodnih instrumenata,

uspostavom učinkovitog sustava nacionalne kontrole izvoza, kojim se kontrolira izvoz kao i provoz robe povezane s oružjem za masovno uništavanje, uključujući kontrolu krajnjeg korištenja tehnologija dvojne namjene, i koji sadrži učinkovite kazne za kršenja kontrole izvoza.

Politički dijalog o ovom pitanju može se odvijati na regionalnoj osnovi.

Članak 9.

1.   Politički dijalog odvija se unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, koje ima opću odgovornost za svako pitanje koje bi stranke željele pred njega iznijeti.

2.   Na zahtjev stranaka, politički dijalog može se odvijati i u sljedećim oblicima:

prema potrebi, na sastancima visokih dužnosnika koji predstavljaju Albaniju s jedne i Predsjedništva Vijeća Europske unije i Komisije s druge strane,

korištenjem u najvećoj mjeri svih diplomatskih kanala među strankama, uključujući i odgovarajuće kontakte u trećim zemljama te u Ujedinjenim narodima, OESS-u, Vijeću Europe i u drugim međunarodnim forumima,

svim drugim sredstvima koja mogu korisno pridonijeti učvršćivanju, razvoju i unapređenju tog dijaloga.

Članak 10.

Politički dijalog na parlamentarnoj razini odvija se u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, osnovanog na temelju članka 122.

Članak 11.

Politički dijalog može se odvijati u multilateralnom okviru te kao regionalni dijalog u kojem sudjeluju ostale zemlje regije.

GLAVA III.

REGIONALNA SURADNJA

Članak 12.

U skladu sa svojom opredijeljenošću za međunarodni i regionalni mir i stabilnost te za razvoj dobrosusjedskih odnosa, Albanija aktivno promiče regionalnu suradnju. Zajednica može programima pomoći, odnosno programima tehničke pomoći podupirati regionalne ili prekogranične projekte.

Kada god Albanija namjerava jačati suradnju s jednom od zemalja navedenih u člancima 13., 14. i 15., o tome obavješćuje i savjetuje se sa Zajednicom i njezinim državama članicama, u skladu s odredbama utvrđenima u glavi X.

Albanija preispituje postojeće bilateralne sporazume sa svim odgovarajućim državama, ili sklapa nove, kako bi osigurala da su u skladu s načelima određenima Memorandumom o razumijevanju o olakšavanju i liberalizaciji trgovine potpisanom u Bruxellesu 27. lipnja 2001.

Članak 13.

Suradnja s drugim zemljama koje su potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Nakon potpisivanja ovog Sporazuma, Albanija započinje pregovore sa zemljama koje su već potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s ciljem sklapanja bilateralnih konvencija o regionalnoj suradnji čiji je cilj povećanje opsega suradnje između dotičnih zemalja.

Glavni elementi tih ugovora su:

politički dijalog,

uspostava područja slobodne trgovine između stranaka, u skladu s odgovarajućim odredbama WTO-a,

uzajamni ustupci u pogledu kretanja radnika, poslovnoga nastana, pružanja usluga, tekućih plaćanja i kretanja kapitala, kao i drugih politika u vezi s kretanjem osoba na razini koja je jednaka razini predviđenoj ovim Sporazumom,

odredbe o suradnji u drugim područjima, bez obzira jesu li ili nisu obuhvaćena ovim Sporazumom, posebno u području pravde i unutarnjih poslova.

Prema potrebi, te konvencije sadrže odredbe o stvaranju potrebnih institucionalnih mehanizama.

Te se konvencije sklapaju u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. Spremnost Albanije da sklopi takve konvencije bit će uvjet za daljnji razvoj odnosa između Albanije i Europske unije.

Albanija pokreće slične pregovore s preostalim zemljama regije kada te zemlje potpišu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Članak 14.

Suradnja s drugim zemljama obuhvaćenima procesom stabilizacije i pridruživanja

Albanija provodi regionalnu suradnju s ostalim zemljama koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja u nekim ili u svim područjima suradnje obuhvaćenima ovim Sporazumom, osobito u onima koja su od zajedničkog interesa. Takva suradnja uvijek treba biti u skladu s načelima i ciljevima ovog Sporazuma.

Članak 15.

Suradnja sa zemljama kandidatima za pristup Europskoj uniji

1.   Albanija treba jačati suradnju i sklopiti konvenciju o regionalnoj suradnji sa svakom zemljom kandidatom za pristup Europskoj uniji u bilo kojem području suradnje obuhvaćenom ovim Sporazumom. Cilj takve konvencije trebalo bi biti postupno usklađivanje bilateralnih odnosa između Albanije i te zemlje s odgovarajućim dijelom odnosa između Zajednice i njezinih država članica i te zemlje.

2.   Albanija započinje pregovore s Turskom, s ciljem sklapanja, na obostranu korist, Sporazuma o uspostavi područja slobodne trgovine između dvije stranke u skladu s člankom XXIV. GATT-a te o liberalizaciji poslovnog nastana i pružanja usluga između njih, na razini jednakoj onoj iz ovog Sporazuma, u skladu s člankom V. GATS-a.

Ti pregovori trebaju započeti u najkraćem mogućem roku, s ciljem sklapanja takvog Sporazuma prije kraja prijelaznog razdoblja iz članka 16. stavka 1.

GLAVA IV.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

Članak 16.

1.   Zajednica i Albanija postupno uspostavljaju bilateralno područje slobodne trgovine tijekom razdoblja od najviše 10 godina, počevši od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i odredbama GATT-a iz 1994. i WTO-a. Pritom uzimaju u obzir posebne zahtjeve utvrđene dalje u tekstu.

2.   Na razvrstavanje robe u trgovini među dvjema strankama primjenjuje se Kombinirana nomenklatura robe.

3.   Osnovna carina na koju se primjenjuju postupna sniženja određena u ovom Sporazumu je stopa carine koja se stvarno primjenjuje erga omnes na dan prije dana potpisivanja ovog Sporazuma.

4.   Snižene carine koje će Albanija primjenjivati i koje su izračunate kako je određeno ovim Sporazumom zaokružuju se na cijele brojeve uz korištenje osnovnih aritmetičkih principa. Stoga se svi iznosi koji imaju manje od 50 (uključujući 50) nakon decimalnog zareza zaokružuju na najbliži manji cijeli broj i svi brojevi iznosi koji imaju više od 50 nakon decimalnog zareza zaokružuju se na najbliži veći cijeli broj.

5.   Ako se nakon potpisivanja ovog Sporazuma primijeni bilo kakvo sniženje carina na osnovi erga omnes, posebno sniženja koja proizlaze iz pregovora o carinama u WTO-u, takve snižene carine zamjenjuju osnovnu carinu iz stavka 3. od datuma od kojeg se takva sniženja primjenjuju.

6.   Zajednica i Albanija međusobno dostavljaju svoje osnovne carine.

POGLAVLJE I.

Industrijski proizvodi

Članak 17.

1.   Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice ili iz Albanije navedene u poglavljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature, uz izuzetak proizvoda navedenih u Prilogu I. stavku I. točki ii. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi (GATT iz 1994.).

2.   Trgovina proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju odvija se među strankama u skladu s odredbama tog Ugovora.

Članak 18.

1.   Carine na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Albanije ukidaju se na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u Zajednicu u pogledu proizvoda podrijetlom iz Albanije i mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 19.

1.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Albaniju robe podrijetlom iz Zajednice, osim proizvoda navedenih u Prilogu I.

2.   Carine na uvoz u Albaniju robe podrijetlom iz Zajednice, navedene u Prilogu I., postupno se snižavaju i ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, uvozna carina snižava se na 80 % osnovne carine,

1. siječnja prve godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma uvozna carina snižava se na 60 % osnovne carine,

1. siječnja druge godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma uvozna carina snižava se na 40 % osnovne carine,

1. siječnja treće godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma uvozna carina snižava se na 20 % osnovne carine,

1. siječnja četvrte godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma uvozna carina snižava se na 10 % osnovne carine,

1. siječnja pete godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma preostala se uvozna carina ukida.

3.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u Albaniju robe podrijetlom iz Zajednice i mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 20.

Zajednica i Albanija ukidaju stupanjem na snagu ovog Sporazuma u međusobnoj trgovini sva davanja s istovrsnim učinkom kao uvozne carine.

Članak 21.

1.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma Zajednica i Albanija ukidaju sve izvozne carine i davanja s istovrsnim učinkom.

2.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma Zajednica i Albanija međusobno ukidaju sva količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 22.

Albanija izjavljuje svoju spremnost na snižavanje carine u trgovini sa Zajednicom u kraćem roku od onoga predviđenog člankom 19. ako njezino opće gospodarsko stanje i stanje u odnosnom gospodarskom sektoru to dopuštaju.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje u vezi s tim analizira stanje i daje odgovarajuće preporuke.

Članak 23.

Protokol 1. utvrđuje aranžmane primjenjive na proizvode od željeza i čelika iz poglavlja 72. i 73. Kombinirane nomenklature.

POGLAVLJE II.

Poljoprivreda i ribarstvo

Članak 24.

Definicija

1.   Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na trgovinu poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva podrijetlom iz Zajednice ili iz Albanije.

2.   Pojam „poljoprivredni proizvodi i proizvodi ribarstva” odnosi se na proizvode navedene u poglavljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature i proizvode navedene u Prilogu I. stavku I. točki ii. Sporazuma o poljoprivredi (GATT iz 1994.)

3.   Ova definicija uključuje ribe i proizvode ribarstva obuhvaćene poglavljem 3., tarifnim brojevima 1604 i 1605 i tarifnim podbrojevima 0511 91, 2301 20 00 i 1902 20 10

Članak 25.

Protokol 2. utvrđuje trgovinske aranžmane za prerađene poljoprivredne proizvode koji su u njemu navedeni.

Članak 26.

1.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica ukida sva količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Albanije.

2.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija ukida sva količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Zajednice.

Članak 27.

Poljoprivredni proizvodi

1.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica ukida carine i davanja s istovrsnim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Albanije, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 i 2204 Kombinirane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene poglavljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carina i specifičnih carina, ukidanje se primjenjuje samo na ad valorem dio carine.

2.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica primjenjuje bescarinski pristup uvozu u Zajednicu za proizvode koji su podrijetlom iz Albanije iz tarifnih brojeva 1701 i 1702 Kombinirane nomenklature, u okviru godišnje carinske kvote od 1 000 tona.

3.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija:

(a)

ukida carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, navedenih u Prilogu II.a;

(b)

postupno snižava carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, navedenih u Prilogu II.b, u skladu s rasporedom utvrđenim za svaki proizvod u tom Prilogu;

(c)

ukida carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, navedenih u Prilogu II.c, unutar ograničenja carinske kvote određene za dotični proizvod.

4.   Protokol 3. utvrđuje aranžmane koji se primjenjuju na vina i jaka alkoholna pića iz tog Protokola.

Članak 28.

Riba i proizvodi ribarstva

1.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica ukida sve carine koje se primjenjuju na ribe i proizvode ribarstva, osim onih navedenih u Prilogu III. podrijetlom iz Albanije. Proizvodi navedeni u Prilogu III. podliježu odredbama koje su utvrđene u tom Prilogu.

2.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija neće primjenjivati carine ili pristojbe s jednakim učinkom na ribu i proizvode ribarstva podrijetlom iz Zajednice.

Članak 29.

Uzimajući u obzir opseg trgovine poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva među strankama, njihovu posebnu osjetljivost, pravila zajedničkih politika Zajednice te politike poljoprivrede i ribarstva Albanije i ulogu poljoprivrede i ribarstva u gospodarstvu Albanije te posljedice multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru WTO-a, Zajednica i Albanija unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, najkasnije u roku od šest godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, za svaki pojedinačni proizvod, propisno i na uzajamnoj osnovi, ispitat će mogućnosti za međusobno odobravanje daljnjih ustupaka s ciljem provođenja veće liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva.

Članak 30.

Odredbe ovog poglavlja ni na koji način ne utječu na unilateralnu primjenu povoljnijih mjera jedne ili druge stranke.

Članak 31.

Neovisno o drugim odredbama ovog Sporazuma, a posebno članaka 38. i 43., te s obzirom na osobitu osjetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne od dviju stranaka koji su predmet ustupaka odobrenih na temelju članaka 25., 27. i 28. prouzroči ozbiljan poremećaj tržištâ ili domaćih regulatornih mehanizama u drugoj stranci, obje stranke odmah započinju savjetovanja radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. Do postizanja takvog rješenja dotična stranka može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

POGLAVLJE III.

Zajedničke odredbe

Članak 32.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na trgovinu svim proizvodima među strankama, osim ako je drukčije predviđeno ovim Sporazumom ili protokolima 1., 2. i 3.

Članak 33.

Mirovanje

1.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma u trgovini između Zajednice i Albanije ne uvode se nikakve nove uvozne ili izvozne carine ili davanja s istovrsnim učinkom, niti se povećavaju one koje se već primjenjuju.

2.   Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma u trgovini između Zajednice i Albanije ne uvodi se nikakvo novo količinsko ograničenje ili mjera s istovrsnim učinkom, niti se postojeće ne čine restriktivnijima.

3.   Ne dovodeći u pitanje ustupke odobrene na temelju članka 26., odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka ni na koji način ne ograničavaju vođenje politika Albanije i Zajednice u području poljoprivrede i ribarstva niti poduzimanje bilo kakvih mjera na temelju tih politika, u mjeri u kojoj to ne utječe na uvozni režim iz priloga II. i III.

Članak 34.

Zabrana fiskalne diskriminacije

1.   Stranke se suzdržavaju od uvođenja, i ukidaju gdje one postoje, svaku mjeru ili praksu unutarnje fiskalne naravi kojom se, izravno ili neizravno, uvodi diskriminacija između proizvoda jedne stranke i istovjetnih proizvoda podrijetlom s državnog područja druge stranke.

2.   Za proizvode koji se izvoze na državno područje jedne stranke ne može se ostvariti povrat unutarnjih neizravnih poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza koji je uveden za njih.

Članak 35.

Odredbe o ukidanju uvoznih carina primjenjuju se i na carine fiskalne naravi.

Članak 36.

Carinske unije, područja slobodne trgovine i prekogranični aranžmani

1.   Ovaj Sporazum ne sprečava održavanje ili uspostavu carinskih unija, područja slobodne trgovine ili aranžmana o pograničnoj trgovini, osim u mjeri u kojoj oni mijenjanju trgovinske aranžmane predviđene ovim Sporazumom.

2.   Tijekom prijelaznih razdoblja navedenih u članku 19., ovaj Sporazum ne utječe na provedbu posebnih preferencijalnih aranžmana kojima se uređuje kretanje robe, koji su utvrđeni pograničnim sporazumima prethodno sklopljenima između jedne ili više država članica i Albanije ili koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma navedenih u glavi III. koje je sklopila Albanija radi promicanja regionalne trgovine.

3.   U okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje održavaju se savjetovanja među strankama u vezi sa sporazumima opisanima u stavcima 1. i 2. te, ako je to zatraženo, u vezi s drugim bitnim pitanjima koja se odnose na njihove trgovinske politike prema trećim zemljama. Posebno u slučaju pristupanja treće zemlje Zajednici, takva savjetovanja održavaju se kako bi se osiguralo uzimanje u obzir obostranih interesa Zajednice i Albanije navedenih u ovom Sporazumu.

Članak 37.

Damping i subvencije

1.   Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava bilo koju stranku da poduzima zaštitne trgovinske mjere u skladu sa stavkom 2. ovog članka i člankom 38.

2.   Ako jedna stranka utvrdi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping i/ili subvencioniranje protiv kojeg se mogu uvesti kompenzacijske mjere, prva stranka može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom WTO-a o provedbi članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. i u skladu sa Sporazumom WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama te s vlastitim domaćim zakonodavstvom.

Članak 38.

Opća zaštitna klauzula

1.   Na odnose među strankama primjenjuju se odredbe članka XIX. GATT-a iz 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama.

2.   Ako se bilo koji proizvod jedne stranke uvozi na državno područje druge stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

ozbiljnu štetu domaćoj industriji istovjetnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području stranke uvoznice, ili

ozbiljne poremećaje u bilo kojem gospodarskom sektoru ili poteškoće koje bi mogle izazvati ozbiljno pogoršanje gospodarskih prilika u nekoj regiji stranke uvoznice,

ta stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima ovim člankom.

3.   Bilateralne zaštitne mjere usmjerene na uvoz iz druge stranke ne premašuju ono što je potrebno za rješavanje poteškoća koje su nastale i trebale bi se sastojati od suspenzije daljnjeg smanjenja svih primjenjivih carinskih stopa predviđenih ovim Sporazumom za dotični proizvod ili povećanja carinske stope za taj proizvod do najveće granice koja odgovara carinskoj stopi utvrđenoj prema načelu najpovlaštenije države (MFN) primjenjive na isti proizvod. Takve mjere sadržavaju jasne elemente koji postupno vode njihovu ukidanju najkasnije do kraja utvrđenog razdoblja i ne provode se dulje od jedne godine. U veoma iznimnim okolnostima mogu se poduzeti mjere do najdužeg trajanja od tri godine. Nijedna bilateralna zaštitna mjera ne primjenjuje se na uvoz proizvoda koji je prethodno bio predmet takve mjere, najmanje tri godine od isteka te mjere.

4.   U slučajevima navedenima u ovom članku, prije poduzimanja mjera koje se njime predviđaju ili u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 5. točka (b), Zajednica ili Albanija, ovisno o slučaju, u najkraćem mogućem roku, Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje dostavljaju sve odgovarajuće podatke, s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

5.   Na provedbu gore navedenih stavaka primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

Poteškoće koji nastanu zbog situacije iz ovog članka odmah se upućuju na ispitivanje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, koje može donijeti bilo kakvu odluku potrebnu za otklanjanje takvih poteškoća.

Ako Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ili stranka izvoznica ne donesu odluku kojom se otklanjaju poteškoće ili ako se ne postigne nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, stranka uvoznica može donijeti odgovarajuće mjere za rješavanje problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaštitnih mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje ometaju funkcioniranje aranžmana utvrđenih ovim Sporazumom. Zaštitne mjere primijenjene u skladu s člankom XIX. GATT-a i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama zadržavaju razinu/maržu povlastice odobrene na temelju ovog Sporazuma.

(b)

Ako zbog iznimnih i kritičnih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nije moguće prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, ovisno o slučaju, dotična stranka može, u situacijama navedenima u ovom članku, odmah primijeniti privremene mjere koje su potrebne za rješavanje te situacije i o tome bez odlaganja obavješćuje drugu stranku.

O zaštitnim mjerama odmah se obavješćuje Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje koje se o njima periodično savjetuje, posebno s ciljem uspostave rokova za njihovo ukidanje čim to okolnosti dopuste.

6.   Ako Zajednica ili Albanija na uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati poteškoće iz ovog članka primijene administrativni postupak čija je svrha brzo pružanje podataka o kretanju trgovinskih tokova, o tome obavješćuje drugu stranku.

Članak 39.

Klauzula o nestašici

1.   Ako postupanje u skladu s odredbama ove glave dovodi do:

(a)

ozbiljne nestašice ili opasnosti od nestašice prehrambenih ili drugih proizvoda bitnih za stranku izvoznicu; ili

(b)

ponovnog izvoza u treću zemlju proizvoda za koji stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili davanja s istovjetnim učinkom te ako gore navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati veće poteškoće za stranku izvoznicu,

ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima ovim člankom.

2.   Pri odabiru mjera, prednost se mora dati mjerama koje najmanje ometaju funkcioniranje aranžmana iz ovog Sporazuma. Takve se mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo za proizvoljnu ili neopravdanu diskriminaciju u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti ili sredstvo prikrivenoga ograničavanja trgovine i ukidaju se kada okolnosti više ne opravdavaju njihovu primjenu.

3.   Prije poduzimanja mjera predviđenih stavkom 1. ili u najkraćem mogućem roku u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 4., Zajednica ili Albanija, ovisno o slučaju, Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje dostavlja sve odgovarajuće podatke s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za stranke. Stranke se unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje mogu usuglasiti o bilo kakvom sredstvu koje je potrebno za otklanjanje poteškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje ne postigne dogovor, stranka izvoznica može primijeniti mjere iz ovog članka na izvoz dotičnog proizvoda.

4.   Ako zbog iznimnih i kritičnih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nije moguće prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, ovisno o slučaju, Zajednica ili Albanija može odmah primijeniti mjere opreza koje su potrebne za rješenje situacije i o tome bez odlaganja obavješćuje drugu stranku.

5.   O mjerama koje su primijenjene na temelju ovog članka odmah se obavješćuje Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje koje se o njima periodično savjetuje, posebno s ciljem uspostave rokova za njihovo ukidanje čim to okolnosti dopuste.

Članak 40.

Državni monopoli

Albanija postupno prilagođava sve državne monopole tržišne naravi, kako bi osigurala da do kraja četvrte godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma ne bude diskriminacije između državljana država članica i državljana Albanije u pogledu uvjeta pod kojima se roba nabavlja i stavlja na tržište. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje obavješćuje se o mjerama koje su donesene za postizanje tog cilja.

Članak 41.

Osim ako nije drukčije predviđeno ovim Sporazumom, Protokol 4. utvrđuje pravila o podrijetlu za primjenu odredaba ovog Sporazuma.

Članak 42.

Dopuštena ograničenja

Ovaj Sporazum ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza roba koji su opravdani razlozima javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti ili zaštitu intelektualnog, industrijskog ili trgovačkog vlasništva ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, te zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među strankama.

Članak 43.

1.   Stranke su suglasne da je administrativna suradnja ključna za provedbu i kontrolu povlaštenog tretmana odobrenog na temelju ove glave i naglašavaju svoju predanost borbi protiv nepravilnosti i prijevare u carinskim i povezanim pitanjima.

2.   Ako stranka na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje administrativne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevaru u skladu s ovom glavom, dotična stranka može odgovarajući povlašteni tretman dotičnog (dotičnih) proizvoda privremeno suspendirati u skladu s ovim člankom.

3.   Za potrebe ovog članka, uskraćivanje administrativne suradnje znači, inter alia:

(a)

višekratno neispunjenje obveza provjere statusa podrijetla dotičnog (dotičnih) proizvoda;

(b)

višekratno odbijanje ili nepotrebno kašnjenje provedbe i/ili dostave rezultata naknadne provjere dokaza o podrijetlu;

(c)

višekratno odbijanje ili nepotrebno kašnjenje pribavljanja odobrenja za provođenje zadataka administrativne suradnje za provjeru vjerodostojnosti dokumenata ili točnosti informacija relevantnih za odobrenje dotičnog povlaštenog tretmana.

Za potrebe ovog članka, nepravilnosti ili prijevara mogu se utvrditi, inter alia, ako se uvoz robe koji premašuje razinu proizvodnje i izvozne sposobnosti druge stranke bez zadovoljavajućeg objašnjenja snažno poveća i to je povezano s objektivnim informacijama o nepravilnostima ili prijevari.

4.   Primjena privremene suspenzije podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

Stranka koja na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje administrativne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevaru, bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Odbor za stabilizaciju i pridruživanje o svojem nalazu zajedno s objektivnim informacijama i započinje savjetovanja u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje na temelju svih odgovarajućih informacija i objektivnih nalaza, s ciljem postizanja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

(b)

Ako se stranke koje su započele savjetovanja u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u roku od tri mjeseca od obavijesti ne usuglase o prihvatljivom rješenju, dotična stranka može privremeno suspendirati odgovarajući povlašteni tretman dotičnog ili dotičnih proizvoda. Obavijest o privremenoj suspenziji dostavlja se Odboru za stabilizaciju i pridruživanje bez nepotrebnog odlaganja.

(c)

Privremene suspenzije na temelju ovog članka ograničene su na mjeru potrebnu kako bi se zaštitili financijski interesi dotične stranke. Ne primjenjuju se dulje od šest mjeseci, a taj se rok može produljiti. O privremenim se suspenzijama odmah nakon njihova usvajanja obavješćuje Odbor za stabilizaciju i pridruživanje. U okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje provode se periodična savjetovanja posebno s ciljem njihova ukidanja čim prestanu uvjeti za njihovu primjenu.

5.   Istodobno s obavijesti koja se u skladu sa stavkom 4. točkom (a) daje Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, dotična stranka u svojem službenom listu objavljuje obavijest za uvoznike. U obavijesti za uvoznike potrebno je navesti da je za dotični proizvod utvrđeno, na temelju objektivnih informacija, uskraćivanje administrativne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevara.

Članak 44.

U slučaju da nadležna tijela učine pogrešku u propisnom vođenju povlaštenog sustava izvoza, a posebno u primjeni odredaba Protokola 4. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje te ako zbog te pogreške nastanu posljedice u području uvoznih carina, stranka koja je suočena s takvim posljedicama može od Odbora za stabilizaciju i pridruživanje zatražiti da ispita mogućnosti donošenja svih odgovarajućih mjera za rješenje te situacije.

Članak 45.

Primjena ovog Sporazuma ne dovodi u pitanje primjenu odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

GLAVA V.

KRETANJE RADNIKA, POSLOVNI NASTAN, PRUŽANJE USLUGA, TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

POGLAVLJE I.

Kretanje radnika

Članak 46.

1.   Pridržavajući se uvjeta i načina koji se primjenjuju u svakoj državi članici:

u tretmanu koji je odobren za radnike koji su državljani Albanije i koji su zakonito zaposleni na području države članice ne smije biti nikakve diskriminacije na temelju državljanstva u pogledu radnih uvjeta, naknade za rad ili otpuštanja s radnog mjesta u usporedbi s državljanima te države članice,

bračni drug i djeca radnika koji je zakonito zaposlen na području države članice, a koji zakonito borave na njezinom području, uz izuzetak sezonskih radnika i radnika koji dolaze na temelju bilateralnih sporazuma u smislu članka 47, osim ako takvim sporazumima nije drukčije predviđeno, imaju pristup tržištu rada te države članice tijekom razdoblja zaposlenja koje je odobreno tom radniku.

2.   Pridržavajući se uvjeta i načina koji se primjenjuju u toj državi, Albanija će radnicima koji su državljani države članice i koji su zakonito zaposleni na njezinom području, te njihovom bračnom drugu i djeci koji zakonito borave u navedenoj državi, odobriti tretman iz stavka 1.

Članak 47.

1.   Uzimajući u obzir situaciju na tržištu rada u državama članicama i podložno njihovom zakonodavstvu te u skladu s pravilima koja su u tim državama članicama na snazi u području mobilnosti radnika:

potrebno je očuvati i, ako je to mogućne, poboljšati postojeće pogodnosti pristupa zapošljavanju koje države članice odobravaju radnicima iz Albanije na temelju bilateralnih sporazuma,

ostale države članice ispituju mogućnost sklapanja sličnih sporazuma.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispituje odobravanje drugih poboljšanja, uključujući pogodnosti za pristup stručnoj izobrazbi, a u skladu s pravilima i postupcima koji su na snazi u državama članicama i uzimajući u obzir situaciju na tržištu rada u državama članicama i u Zajednici.

Članak 48.

1.   Utvrđuju se pravila za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti za radnike s državljanstvom Albanije koji su zakonito zaposleni na području države članice i za članove njihovih obitelji koji zakonito borave na njezinom području. U tu svrhu, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje donosi odluku koja ne smije utjecati ni na kakva prava ili obveze koje proizlaze iz bilateralnih sporazuma, ako je njima predviđen povoljniji tretman, a koja sadrži sljedeće odredbe:

sva razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravka koja su ti radnici proveli u različitim državama članicama zbrajaju se za potrebe mirovina i renti za slučaj starosti, invaliditeta i smrti te za potrebe zdravstvene skrbi za te radnike i članove njihovih obitelji,

sve mirovine ili rente za slučaj starosti, smrti, nesreće na radu ili profesionalne bolesti, odnosno invaliditeta uzrokovane njima, izuzev primanja na koja se ne plaćaju doprinosi, slobodno su prenosive u visini utvrđenoj pravom države ili država članica dužnika,

dotični radnici primaju obiteljski dodatak za članove svojih obitelji kako je gore utvrđeno.

2.   Albanija radnicima koji su državljani države članice i koji su zakonito zaposleni na njezinom području te članovima njihovih obitelji koji zakonito borave na njezinom području odobrava tretman sličan onome koji je naveden u drugoj i trećoj alineji stavka 1.

POGLAVLJE II.

Osnivanje

Članak 49.

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„Trgovačko društvo Zajednice” ili „trgovačko društvo Albanije” znači trgovačko društvo osnovano u skladu sa zakonima države članice ili Albanije, čije se registrirano sjedište ili središnja uprava ili glavno mejsto poslovanja nalazi na području Zajednice ili Albanije.

Međutim, ako trgovačko društvo koje je osnovano u skladu sa zakonima države članice Zajednice ili Albanije ima samo svoje registrirano sjedište na području Zajednice ili Albanije, to se trgovačko društvo smatra trgovačkim društvom Zajednice ili trgovačkim društvom Albanije ako je njegovo poslovanje stvarno i trajno povezano s gospodarstvom jedne od država članica ili Albanije.

(b)

„Društvo kći” trgovačkog društva znači trgovačko društvo koje je pod stvarnom kontrolom prvog trgovačkog društva.

(c)

„Podružnica” trgovačkog društva znači mjesto obavljanja poslovanja koje nema pravnu osobnost, trajnog je karaktera i posluje kao produžetak matičnog društva, ima upravu i materijalnu opremu za obavljanje trgovačke aktivnosti s trećim osobama tako da one, iako znaju da će se, bude li to potrebno, uspostaviti pravna veza s matičnim društvom sa glavnom upravom u inozemstvu, ne moraju izravno poslovati s tim matičnim društvom, ali mogu poslovati na mjestu obavljanja poslovne djelatnosti koja predstavlja njegov produžetak.

(d)

„Poslovni nastan” znači:

i.

za državljane, pravo pokretanja gospodarskih aktivnosti kao samozaposlenih osoba i pravo osnivanja poduzeća, osobito trgovačkih društava, nad kojima imaju stvarnu kontrolu. Samozapošljavanje i poslovno poduzetništvo državljana ne obuhvaća traženje ili prihvaćanje zaposlenja na tržištu rada niti dodjelu prava na pristup tržištu rada neke druge stranke. Odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se na one koji nisu isključivo samozaposleni;

ii.

za trgovačka društva Zajednice ili trgovačka društva Albanije, pravo pokretanja gospodarskih aktivnosti osnivanjem društava kćeri i podružnica u Albaniji ili u Zajednici.

(e)

„Poslovanje” znači obavljanje gospodarskih aktivnosti.

(f)

„Gospodarske aktivnosti” u načelu obuhvaćaju aktivnosti industrijske, trgovačke i profesionalne naravi te obrtničke aktivnosti.

(g)

„Državljanin Zajednice” i „državljanin Albanije” znači fizička osoba koja je državljanin države članice ili Albanije.

(h)

U pogledu međunarodnog pomorskog prometa, uključujući kombinirani promet koji obuhvaća pomorsku dionicu, državljani Zajednice ili državljani Albanije koji imaju poslovni nastan izvan Zajednice ili izvan Albanije i brodarska društva s poslovnim nastanom izvan Zajednice ili izvan Albanije koja su pod kontrolom državljana Zajednice ili državljana Albanije također su obuhvaćeni odredbama ovog poglavlja i poglavlja III., ako su njihova plovila registrirana u toj državi članici ili u Albaniji, a u skladu s njihovim zakonodavstvom.

(i)

„Financijske usluge” znači aktivnosti opisane u Prilogu IV. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može proširiti ili promijeniti područje primjene tog Priloga.

Članak 50.

1.   Albanija trgovačkim društvima i državljanima Zajednice olakšava pokretanje poslovanja na svojem području. U tu svrhu, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, ona dodjeljuje:

i.

u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava Zajednice, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji odobrava vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojem trgovačkom društvu iz treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji; i

ii.

u pogledu poslovanja društava kćeri i podružnica trgovačkih društava Zajednice na području Albanije nakon osnivanja, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji odobrava vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama ili bilo kojem društvu kćeri ili podružnici iz treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji.

2.   Stranke ne donose nikakve nove propise ili mjere kojima se uvodi diskriminacija u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava Zajednice ili Albanije na njihovu području ili u vezi s njihovim poslovanjem nakon osnivanja, u usporedbi s vlastitim trgovačkim društvima.

3.   Nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica i njezine države članice dodjeljuju:

i.

u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava Albanije, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji države članice odobravaju vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojem trgovačkom društvu iz treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji;

ii.

u pogledu poslovanja društava kćeri i podružnica trgovačkih društava Albanije, s poslovnim nastanom na njihovom području, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji države članice odobravaju vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama ili bilo kojem društvu kćeri ili podružnici iz treće zemlje, s poslovnim nastanom na njihovom području, ovisno o tome koji je bolji.

4.   Pet godina od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje načine za proširenje gornjih odredaba na poslovni nastan državljana obje stranke radi pokretanja gospodarskih aktivnosti kao samozaposlenih osoba.

5.   Neovisno o odredbama ovog članka:

(a)

nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, društva kćeri i podružnice trgovačkih društava Zajednice imaju pravo korištenja i uzimanja u najam nekretnina u Albaniji;

(b)

društva kćeri i podružnice trgovačkih društava Zajednice imaju također pravo stjecanja i uživanja vlasničkih prava nad nekretninama kao i trgovačka društva Albanije, a u pogledu javnih dobara/dobara od općega interesa, jednaka prava koja uživaju trgovačka društva Albanije, ako su ta prava potrebna za obavljanje gospodarskih aktivnosti zbog kojih su osnovana, osim prirodnih resursa, poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumarske zemlje. Sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje načine za proširenje prava na temelju ovog stavka na isključene sektore.

Članak 51.

1.   Podložno odredbama članka 50., izuzev financijskih usluga koje su opisane u Prilogu IV., svaka stranka može zakonski urediti poslovni nastan i poslovanje trgovačkih društava i državljana na svom području, u mjeri u kojoj se tim propisima trgovačka društva i državljani drugih stranaka ne diskriminiraju u usporedbi s njihovim trgovačkim društvima i državljanima.

2.   U pogledu financijskih usluga, neovisno o ostalim odredbama ovog Sporazuma, stranku se ne smije spriječiti da poduzima mjere iz opreza, uključujući mjere za zaštitu ulagača, deponenata, osiguranika ili osoba prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu ili da osigura cjelovitost i stabilnost financijskog sustava. Takve se mjere ne koriste kao sredstvo izbjegavanja obveza stranke prema ovom Sporazumu.

3.   Ništa se u ovom Sporazumu ne tumači kao zahtjev stranci za otkrivanjem informacija koje se odnose na poslove i račune pojedinačnih klijenata ili bilo kakvih povjerljivih ili nejavnih podataka koji su u vlasništvu javnih subjekata.

Članak 52.

1.   Ne dovodeći u pitanje bilo koju suprotnu odredbu sadržanu u Multilateralnom sporazumu o uspostavi Zajedničkog europskog zračnog prostora (ECAA), odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se na usluge zračnog prijevoza, prijevoza unutarnjim plovnim putovima te pomorsku kabotažu.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može dati preporuke za poboljšanje poslovnog nastana i poslovanja u područjima obuhvaćenima stavkom 1.

Članak 53.

1.   Odredbe članaka 50. i 51. ne sprečavaju stranku da primjenjuje posebna pravila koja se odnose na poslovni nastan i poslovanje na njezinom području podružnica trgovačkih društava druge stranke koja nisu osnovana na području prve stranke, a opravdana su pravnim ili tehničkim razlikama između tih podružnica i podružnica trgovačkih društava osnovanih na njezinom području ili, kada se radi o financijskim uslugama, iz opreza.

2.   Razlika u tretmanu ne prelazi ono što je strogo potrebno zbog takvih pravnih ili tehničkih razlika ili, kada se radi o financijskim uslugama, iz opreza.

Članak 54.

Kako bi se državljanima Zajednice i državljanima Albanije olakšalo pokretanje i bavljenje zakonski uređenim profesionalnim aktivnostima u Albaniji ili u Zajednici, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispituje korake potrebne za međusobno priznavanje kvalifikacija. U tu svrhu ono može poduzeti sve potrebne mjere.

Članak 55.

1.   Trgovačko društvo Zajednice ili Albanije s poslovnim nastanom na području Albanije ili na području Zajednice ima pravo zapošljavati, izravno ili posredstvom svojeg društva kćeri ili podružnice na području Albanije ili Zajednice, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi na području domaćinu poslovnog nastana, zaposlenike koji su državljani država članica ili Albanije, pod uvjetom da su oni ključno osoblje, kako je utvrđeno u stavku 2., te da ih zapošljavaju isključivo trgovačka društva, društva kćeri ili podružnice. Boravišna i radna dozvola tih zaposlenika obuhvaćaju samo razdoblje takvog zaposlenja.

2.   Ključno osoblje gore spomenutih trgovačkih društava, dalje u tekstu „organizacije”, jesu „osobe premještene unutar društva” kako su utvrđene u točki (c), a u okviru sljedećih kategorija, pod uvjetom da je ta organizacija pravna osoba te da su dotične osobe u njoj bile zaposlene ili su djelovale kao partneri (osim većinskih dioničara) najmanje godinu dana neposredno prije takvog premještaja:

(a)

Osobe na vodećim položajima u organizaciji koje primarno vode upravljanje poslovnom jedinicom, a pod općim su nadzorom ili primaju smjernice prvenstveno od upravnog odbora ili članova društva poduzeća ili drugog jednakovrijednog tijela, uključujući:

vođenje poslovne jedinice ili odjela ili pododjela poslovne jedinice,

nadziranje i kontroliranje rada drugog nadzornog, stručnog ili rukovodećeg osoblja,

s ovlasti da osobno zapošljavaju i otpuštaju ili da preporučuju zapošljavanje, otpuštanje ili druge kadrovske mjere.

(b)

Osobe koje rade u organizaciji i koje posjeduju posebna znanja bitna za poslovanje, istraživačku opremu, tehnike ili vođenje poslovne jedinice. Procjena takvog znanja može, osim znanja koje je specifično za poslovnu jedinicu, odražavati i visoki stupanj stručne osposobljenosti za vrstu posla ili trgovine koja zahtijeva specifično tehničko znanje, uključujući članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi.

(c)

„Osoba premještena unutar društva” utvrđena je kao fizička osoba koja radi u organizaciji na području stranke, ali je zbog obavljanja gospodarskih aktivnosti privremeno premještena na državno područje druge stranke; dotična organizacija mora imati svoje glavno mjesto poslovanja na državnom području stranke, a premještaj se mora obaviti u poslovnu jedinicu (podružnicu, društvo kći) te organizacije i koja se bavi sličnim gospodarskim aktivnostima na području druge stranke.

3.   Državljanima Albanije i državljanima Zajednice, ako su ti predstavnici trgovačkih društava osobe na višim položajima u trgovačkom društvu, kako je utvrđeno u stavku 2. točki (a), i ako su osobe odgovorne za osnivanje društva kćeri ili podružnice Zajednice trgovačkog društva Albanije, ili za uspostavu društva kćeri ili podružnice Albanije trgovačkog društva Zajednice u državi članici ili u Albaniji, dopušten je ulazak i privremeni boravak na području Zajednice ili Albanije u slučaju kada:

ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje izravne prodaje ili u pružanje usluga, i

to trgovačko društvo ima svoje glavno mjesto poslovanja izvan Zajednice ili Albanije i kada nema drugih predstavnika, ureda, podružnica ili društava kćeri u toj državi članici ili u Albaniji.

Članak 56.

Tijekom prvih pet godina nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija može, na prijelaznoj osnovi, uvesti mjere koje odstupaju od odredaba ovog poglavlja u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava i državljana Zajednice određenih industrija koji:

prolaze kroz restrukturiranje ili su suočeni s ozbiljnim poteškoćama, osobito kada one dovode do ozbiljnih socijalnih problema u Albaniji, ili

su suočeni s eliminacijom ili drastičnim smanjenjem ukupnog udjela na tržištu kojeg drže trgovačka društva ili državljani Albanije u danom sektoru ili industriji u Albaniji, ili

su nove industrije u nastanku u Albaniji.

Takve mjere:

i.

prestaju se primjenjivati najkasnije sedam godina od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma;

ii.

razumne su i potrebne kako bi se riješila situacija; i

iii.

ne uvode diskriminaciju u vezi s aktivnostima trgovačkih društava ili državljana Zajednice, već osnovanih u Albaniji u vrijeme uvođenja određene mjere, u usporedbi s trgovačkim društvima ili državljanima Albanije.

Prilikom osmišljavanja i primjene takvih mjera, Albanija odobrava povlašteni tretman kad god je to moguće trgovačkim društvima i državljanima Zajednice, a ni u kojem slučaju tretman koji nije manje povoljan od onog odobrenog bilo kojem trgovačkom društvu ili državljanima iz trećih zemalja. Prije donošenja takvih mjera, Albanija se savjetuje s Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje i one ne stupaju na snagu prije isteka jednomjesečnog razdoblja nakon što se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje obavijesti o konkretnim mjerama koje Albanija uvodi, osim u slučajevima gdje prijetnja nepopravljive štete zahtijeva poduzimanje hitnih mjera, u kojem slučaju se Albanija savjetuje s Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje odmah nakon njihova donošenja.

Nakon isteka pete godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija može uvesti ili primjenjivati takve mjere samo uz odobrenje Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i pod uvjetima koje je potonje odredilo.

POGLAVLJE III.

Pružanje usluga

Članak 57.

1.   Stranke se, u skladu sa sljedećim odredbama, obvezuju poduzeti potrebne korake kako bi postupno omogućavale da usluge pružaju trgovačka društva Zajednice, trgovačka društva Albanije ili državljani Zajednice ili državljani Albanije s poslovnim nastanom na području stranke iz koje osoba kojoj su te usluge namijenjene.

2.   Usporedo s procesom liberalizacije spomenutim u stavku 1., stranke dopuštaju privremeno kretanje fizičkih osoba koje pružaju usluge ili koje zapošljava pružatelj usluga kao ključno osoblje, kako je utvrđeno člankom 55. stavkom 2., uključujući fizičke osobe koje predstavljaju trgovačko društvo ili državljanina Zajednice ili Albanije i koje traže privremeni ulazak za potrebe pregovora o prodaji usluga ili sklapanja sporazuma o prodaji usluga za toga pružatelja usluga, ako ti predstavnici neće biti uključeni u obavljanje izravne prodaje javnosti ili u samostalno pružanje usluga.

3.   Pet godina nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje poduzima mjere koje su potrebne za postupnu provedbu odredaba stavka 1. Pri tome se uzima u obzir napredak koji su stranke postigle u usklađivanju svojih zakona.

Članak 58.

1.   Stranke ne poduzimaju nikakve mjere niti radnje kojima bi znatno više ograničile uvjete pod kojima usluge pružaju državljani ili trgovačka društva iz Zajednice i Albanije s poslovnim nastanom u stranci kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namijenjene, u usporedbi sa stanjem zatečenim na dan koji prethodi datumu stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.   Ako jedna stranka smatra da mjere koje je uvela druga stranka nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma dovode do stanja koje je u pogledu pružanja usluga znatno restriktivnije od stanja zatečenog na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, takva prva stranka može od druge stranke zatražiti da započne savjetovanja.

Članak 59.

U pogledu pružanju usluga prijevoza između Zajednice i Albanije primjenjuju se sljedeće odredbe:

1.

U pogledu kopnenog prometa, Protokol 5. utvrđuje pravila koja se primjenjuju na odnos između stranaka, osobito radi osiguranja neograničenog cestovnog provoza kroz Albaniju i Zajednicu u cjelini, te učinkovite primjene načela nediskriminacije i postupnog usklađivanja zakonodavstva Albanije u području prometa sa zakonodavstvom Zajednice.

2.

U pogledu međunarodnog pomorskog prometa, stranke se obvezuju učinkovito primjenjivati načelo neograničenog pristupa međunarodnom pomorskom tržištu i prometu na komercijalnoj osnovi, kao i poštovati međunarodne i europske obveze u području normi sigurnosti, očuvanja i zaštite okoliša.

Stranke potvrđuju svoju opredijeljenost za okružje slobodnog tržišnoga natjecanja, kao osnovne značajke međunarodnog pomorskog prometa.

3.

U primjeni načela iz stavka 2.:

(a)

stranke ne uvrštavaju klauzule o podjeli tereta u buduće bilateralne sporazume s trećim zemljama;

(b)

stranke nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju sve unilateralne mjere i administrativne, tehničke i druge prepreke koje bi mogle predstavljati ograničenje ili imati diskriminirajuće učinke na slobodno pružanje usluga u međunarodnom pomorskom prometu;

(c)

svaka stranka, inter alia, brodovima kojima upravljaju državljani ili trgovačka društva druge stranke dodjeljuje tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji odobravaju vlastitim brodovima, a u odnosu na pristup lukama koje su otvorene za međunarodnu trgovinu, uporabu infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u lukama te na povezane pristojbe i davanja, carinske objekte te dodjeljivanje vezova i naprava za utovar i istovar.

4.

S ciljem osiguranja usklađenog razvoja i postupne liberalizacije prometa između stranaka prilagođenih njihovim uzajamnim komercijalnim potrebama, uvjeti zajedničkog pristupa tržištu u zračnom prometu uređuju se posebnim Sporazumom o kojem će stranke pregovarati.

5.

Prije sklapanja Sporazuma opisanih u stavku 4., stranke ne poduzimaju nikakve mjere ili radnje koje su dodatno restriktivnije ili diskriminirajuće u usporedbi sa stanjem zatečenim prije datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

6.

Albanija svoje zakonodavstvo, uključujući administrativne, tehničke i druge propise, prilagođava zakonodavstvu Zajednice koje se u svakom trenutku primjenjuje u zračnom, pomorskom, kopnenom prometu, i to u mjeri u kojoj to služi liberalizaciji i zajedničkom pristupu tržištima stranaka te olakšava kretanje putnika i robe.

7.

Usporedo sa zajedničkim napretkom u ostvarivanju ciljeva ovog poglavlja, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispituje načine za stvaranje uvjeta potrebnih za poboljšanje slobode u pružanju usluga u zračnom i kopnenom prometu.

POGLAVLJE IV.

Tekuća plaćanja i kretanje kapitala

Članak 60.

Stranke se obvezuju dopustiti sva plaćanja i prijenose na tekući račun bilance plaćanja između Zajednice i Albanije u slobodno zamjenjivoj valuti, u skladu s odredbama članka VIII. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Članak 61.

1.   U pogledu transakcija na kapitalnom računu i financijskom računu bilance plaćanja, nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke osiguravaju slobodno kretanje kapitala u vezi s izravnim ulaganjima u trgovačka društva koja su osnovana u skladu sa zakonima zemlje domaćina i s ulaganjima koja su provedena u skladu s odredbama poglavlja II. glave V., kao i likvidaciju ili povrat tih ulaganja i bilo kakve dobiti nastale na temelju njih.

2.   U pogledu transakcija na kapitalnom i financijskom računu bilance plaćanja, nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke osiguravaju slobodno kretanje kapitala u vezi s kreditima koji se odnose na komercijalne transakcije ili pružanje usluga u kojima sudjeluje osoba s boravištem u jednoj od stranaka, kao i u vezi s financijskim zajmovima i kreditima s rokom dospijeća duljim od jedne godine.

Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija odobrava, potpunim i nužnim korištenjem pravnog okvira i procedura, da državljani država članica Europske unije kupuju nekretnine u Albaniji, osim u slučaju ograničenja predviđenih Popisom specifičnih obveza iz Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS). U roku od sedam godina od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija postupno prilagođava svoje zakonodavstvo u vezi kupnje nekretnina u Albaniji od strane državljana država članica Europske unije kako bi se osigurao tretman koji nije manje povoljan nego onaj odobren državljanima Albanije. Pet godina nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispituje načine postupnog smanjenja takvih ograničenja.

Stranke, od pete godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, također osiguravaju slobodno kretanje kapitala u vezi s portfeljnim ulaganjima i financijskim zajmovima i kreditima s rokom dospijeća kraćim od jedne godine.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., stranke ne uvode nikakva nova ograničenja kretanja kapitala i tekućih plaćanja među osobama s boravištem u Zajednici i Albaniji, a postojeće aranžmane ne čine restriktivnijima.

4.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 60. i ovoga članka, ako, u izvanrednim okolnostima, kretanje kapitala između Zajednice i Albanije uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju politike deviznog tečaja ili monetarne politike u Zajednici ili u Albaniji, Zajednica ili Albanija mogu poduzeti zaštitne mjere u pogledu kretanja kapitala između Zajednice i Albanije tijekom razdoblja od najviše jedne godine, ako su takve mjere prijeko potrebne.

5.   Nijedna od gornjih odredbi ne može ograničavati prava gospodarskih subjekata stranaka da koriste svaki povoljniji tretman koji može biti predviđen bilo kojim postojećim bilateralnim ili multilateralnim sporazumom koji uključuje stranke iz ovog Sporazuma.

6.   Stranke se međusobno savjetuju s ciljem olakšavanja kretanja kapitala između Zajednice i Albanije kako bi promicale ciljeve ovog Sporazuma.

Članak 62.

1.   Tijekom prve tri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke poduzimaju mjere koje omogućavaju stvaranje potrebnih uvjeta za daljnju postupnu primjenu pravila Zajednice o slobodnom kretanju kapitala.

2.   Do kraja treće godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje načine za punu primjenu pravila Zajednice o kretanju kapitala.

POGLAVLJE V.

Opće odredbe

Članak 63.

1.   Odredbe ove glave primjenjuju se podložno ograničenjima koja su opravdana razlozima javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

2.   Ne primjenjuju se na aktivnosti koje su na području bilo koje stranke, čak i povremeno, povezane s izvršavanjem službenih ovlasti.

Članak 64.

Za potrebe ove glave, nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava stranke da primjenjuju svoje zakone i propise koji se odnose na ulazak i boravak, zapošljavanje, radne uvjete, poslovni nastan fizičkih osoba i pružanje usluga, pod uvjetom da ih pritom ne primjenjuju tako da poništavaju ili umanjuju koristi koje bilo koja stranka stječe na temelju uvjeta iz određene odredbe ovog Sporazuma. Ova odredba ne dovodi u pitanje primjenu članka 63.

Članak 65.

Odredbe ove glave obuhvaćaju i trgovačka društva koja su pod kontrolom i isključivo u zajedničkom vlasništvu trgovačkih društava ili državljana Albanije i trgovačkih društava ili državljana Zajednice.

Članak 66.

1.   Tretman najpovlaštenije nacije, dodijeljen u skladu s odredbama ove glave, ne primjenjuje se na porezne povlastice koje stranke daju ili će u budućnosti davati na temelju sporazuma čija je svrha izbjeći dvostruko oporezivanje ili druge porezne aranžmane.

2.   Nijedna odredba ove glave ne tumači se kao sprečavanje stranaka da donesu ili provedu bilo koju mjeru čiji je cilj sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza, u skladu s poreznim odredbama sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih poreznih aranžmana ili domaćeg fiskalnog zakonodavstva.

3.   Nijedna odredba ove glave ne tumači se kao sprečavanje država članica ili Albanije da u primjeni odgovarajućih odredaba svojeg fiskalnog zakonodavstva razlikuju porezne obveznike koji nisu u istoj situaciji, osobito s obzirom na njihovo mjesto boravišta.

Članak 67.

1.   Stranke nastoje, gdje god je to moguće, izbjeći uvođenje mjera ograničenja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, radi bilance plaćanja. Stranka koja donese takve mjere dostavlja drugoj stranci, u najkraćem mogućem roku, raspored njihova ukidanja.

2.   Ako se jedna ili više država članica ili Albanija suoče s ozbiljnim poteškoćama u pogledu bilance plaćanja ili s prijetnjom takvih poteškoća, Zajednica ili Albanija mogu, kao što to može biti slučaj, u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu WTO-a, donijeti mjere ograničavanja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će imati ograničeno trajanje i ne mogu prelaziti ono što je strogo potrebno da bi se popravila bilanca plaćanja. Zajednica ili Albanija o tome bez odlaganja obavješćuju drugu stranku.

3.   Ne primjenjuju se nikakve mjere ograničenja na prijenose koji se odnose na ulaganja, a posebno ne na povrat uloženih ili ponovno uloženih iznosa ili bilo kakvih vrsta prihoda nastalih na temelju njih.

Članak 68.

Odredbe ove glave postupno se prilagođuju, osobito s obzirom na zahtjeve koji proizlaze iz članka V. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS).

Članak 69.

Odredbe ovog Sporazuma ne dovode u pitanje primjenu, od strane bilo koje stranke, bilo koje mjere koja je potrebna za sprečavanje izbjegavanja njezinih mjera koje se odnose na pristup trećih zemalja njezinom tržištu na temelju odredaba ovog Sporazuma.

GLAVA VI.

USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA, IZVRŠAVANJE ZAKONA I PRAVILA O TRŽIŠNOM NATJECANJU

Članak 70.

1.   Stranke priznaju važnost usklađivanja postojećeg zakonodavstva Albanije sa zakonodavstvom Zajednice, kao i njegove učinkovite provedbe. Albanija nastoji osigurati postupno usklađivanje svojih postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice. Albanija osigurava propisnu provedbu i primjenu postojećeg i budućeg zakonodavstva.

2.   Usklađivanje započinje datumom potpisivanja ovog Sporazuma i postupno se proširuje na sve elemente pravne stečevine Zajednice iz ovog Sporazuma do kraja prijelaznog razdoblja utvrđenog u članku 6.

3.   Tijekom prve faze utvrđene člankom 6., usklađivanje se usredotočuje na temeljne elemente pravne stečevine unutarnjeg tržišta kao i na druga važna područja poput tržišnog natjecanja, intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva, javne nabave, normi i certificiranja, financijskih usluga, kopnenog i vodenog prijevoza – s posebnim naglaskom na sigurnost i ekološke norme kao i socijalne aspekte - prava trgovačkih društava, računovodstva, zaštite potrošača, zaštite podataka, zdravlja i sigurnosti na radu i jednake mogućnosti. Tijekom druge faze, Albanija se usredotočuje na preostale dijelove pravne stečevine.

Usklađivanje se provodi na temelju programa koji dogovore Komisija Europskih zajednica i Albanija.

4.   Albanija također, u suglasnosti s Europskom komisijom, utvrđuje načine praćenja provedbe usklađivanja zakonodavstva i radnji koje je potrebno poduzeti u izvršavanju zakona.

Članak 71.

Tržišno natjecanje i druge gospodarske odredbe

1.   Sljedeće je nespojivo s pravilnim funkcioniranjem ovog Sporazuma, u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Albanije:

i.

svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađena djelovanja među poduzećima koja imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii.

bilo kakva zlouporaba vladajućeg položaja od strane jednog ili više poduzetnika na području Zajednice ili Albanije u cjelini ili na njegovom znatnom dijelu;

iii.

svaka državna potpora kojom se narušava ili prijeti narušavanjem tržišnoga natjecanja davanjem prednosti određenim poduzetnicima ili određenim proizvodima.

2.   Svako postupanje suprotno ovom članku procjenjuje se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila tržišnog natjecanja koja se primjenjuju u Zajednici, posebno iz članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice.

3.   Stranke osiguravaju da se neovisnom javnom tijelu povjere ovlasti potrebne za punu primjenu stavka 1. točke i. i ii. u vezi s privatnim i javnim poduzećima i poduzećima kojima su odobrena posebna prava.

4.   Albanija osniva neovisno državno tijelo kojemu su povjerene ovlasti potrebne za punu primjenu stavka 1. točke iii. u roku od četiri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma. To tijelo, inter alia, ima ovlasti za odobravanje programa državne potpore i pojedinačnih bespovratnih sredstava potpore, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, kao i ovlasti za određivanje povrata državne potpore koja je nezakonito dodijeljena.

5.   Svaka stranka osigurava transparentnost u području državne potpore, inter alia, dostavom drugoj stranci redovitoga godišnjeg izvješća ili drugog odgovarajućeg dokumenta, u skladu s metodologijom i predstavljenom analizom Zajednice o državnim potporama. Na zahtjev jedne stranke, druga stranka dostavlja informacije o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

6.   Albanija utvrđuje sveobuhvatan popis programa potpore koji su uspostavljeni prije osnivanja tijela iz stavka 4. i takve programe potpore usklađuje s kriterijima iz stavka 2. u roku od najviše četiri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

7.   Za potrebe primjene odredaba stavka 1. točke iii., stranke prihvaćaju da se tijekom prvih deset godina od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka državna potpora koju dodjeljuje Albanija procjenjuje uzimajući u obzir činjenicu da će se Albanija smatrati područjem koje je istovjetno područjima Zajednice opisanima u članku 87. stavku 3. točki (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

U roku od pet godina od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija Europskoj komisiji dostavlja svoje iznose BDP-a po glavi stanovnika, usklađene na drugoj razini NUTS-a. Tijelo iz stavka 4. i Komisija Europskih zajednica potom zajedno ocjenjuju prihvatljivost regija Albanije i, sukladno tomu, najveći iznos potpore, s ciljem izrade regionalne karte potpora na temelju odgovarajućih smjernica Zajednice.

8.   U vezi s proizvodima iz poglavlja II. glave IV.:

ne primjenjuje se stavak 1. točka iii.,

svako postupanje suprotno stavku 1. točki i. procjenjuje se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 36. i 37. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i posebnih instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.

9.   Ako jedna stranka smatra da je određeno postupanje nespojivo s uvjetima stavka 1., može poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ili nakon 30 radnih dana od upućivanja na takva savjetovanja.

Nijedna odredba ovog članka ne dovodi u pitanje i ni na koji način ne utječe na kompenzacijske mjere koje poduzima bilo koja stranka u skladu s odgovarajućim člancima GATT-a iz 1994. i Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama te s povezanim domaćim zakonodavstvom.

Članak 72.

Javna poduzeća

Do kraja treće godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma Albanija na javna poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna i isključiva prava primjenjuje načela određena u Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, s posebnim upućivanjem na članak 86.

Posebna prava javnih poduzeća tijekom prijelaznog razdoblja ne uključuju mogućnost uvođenja količinskih ograničenja ili mjera s istovrsnim učinkom na uvoz iz Zajednice u Albaniju.

Članak 73.

Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo

1.   Na temelju odredbi ovog članka i Priloga V., stranke potvrđuju važnost koju pridaju osiguravanju odgovarajuće i učinkovite zaštite i ostvarivanja prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva.

2.   Albanija poduzima sve potrebne mjere kako bi najkasnije četiri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma jamčila razinu zaštite prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva sličnu onoj koja postoji u Zajednici, uključujući učinkovita sredstva za ostvarivanje takvih prava.

3.   Albanija se obvezuje, u roku od četiri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, pristupiti multilateralnim konvencijama o pravima intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva iz stavka 1. Priloga V. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti obvezati Albaniju na pristupanje posebnim multilateralnim konvencijama u tom području.

4.   Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na uvjete trgovanja, oni se na zahtjev bilo koje stranke hitno upućuju Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, s ciljem postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

Članak 74.

Javna nabava

1.   Stranke smatraju da je željeni cilj otvaranje postupka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju nediskriminacije i uzajamnosti, posebno u skladu s kontekstom WTO-a.

2.   Trgovačkim društvima Albanije, bez obzira imaju li poslovni nastan u Zajednici ili ne, od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma odobrava se pristup postupcima za sklapanje ugovora u Zajednici, u skladu s pravilima o nabavi u Zajednici, uz tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji se odobrava trgovačkim društvima Zajednice.

Gornje odredbe također se primjenjuju na ugovore u sektoru komunalnih usluga nakon što vlada Albanija donese zakonodavstvo kojim se u to područje uvode pravila Zajednice. Zajednica periodično ispituje je li Albanija doista uvela takvo zakonodavstvo.

3.   Trgovačkim društvima Zajednice koja nemaju poslovni nastan u Albaniji, najkasnije četiri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, odobrava se pristup postupcima za sklapanje ugovora u Albaniji, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Albanije uz tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji se odobrava trgovačkim društvima Albanije.

4.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje periodično ispituje mogućnost da Albanija za sva trgovačka društva Zajednice uvede pristup postupcima za sklapanje ugovora u Albaniji.

Trgovačkim društvima Zajednice s poslovnim nastanom u Albaniji prema odredbama poglavlja II. glave V. od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma odobrava se pristup postupcima za sklapanje ugovora uz tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji se odobrava trgovačkim društvima Albanije.

5.   U pogledu poslovnog nastana, poslovanja, pružanja usluga između Zajednice i Albanije te zapošljavanja i kretanja radne snage, što je povezano s izvršavanjem ugovora o javnoj nabavi, primjenjuju se odredbe članaka 46. do 69.

Članak 75.

Normizacija, mjeriteljstvo, akreditacija i ocjenjivanje sukladnosti

1.   Albanija poduzima potrebne mjere kako bi postupno postigla sukladnost s tehničkim propisima Zajednice i europskim postupcima normizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti.

2.   U tu svrhu, stranke u najranijoj fazi započinju:

promicati uporabu tehničkih propisa Zajednice, europskih normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti,

pružati pomoć u poticanju razvoja infrastrukture za kakvoću: normizacija, mjeriteljstvo, akreditacija i ocjenjivanje sukladnosti,

promicati sudjelovanje Albanije u radu organizacija koje su povezane s normama, ocjenjivanjem sukladnosti, mjeriteljstvom i sličnim funkcijama (osobito CEN, Cenelec, ETSI, EA, Welmec, Euromet),

gdje je to prikladno, sklopiti Europske protokole o ocjenjivanju sukladnosti nakon što zakonodavni okvir i postupci Albanije budu dostatno usklađeni s takvim okvirom i postupcima Zajednice te kada bude raspoloživo odgovarajuće stručno znanje.

Članak 76.

Zaštita potrošača

Stranke surađuju s ciljem usklađivanja normi za zaštitu potrošača u Albaniji s takvim normama u Zajednici. Učinkovita zaštita potrošača potrebna je kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje tržišnoga gospodarstva, a ta zaštita ovisit će o razvoju administrativne infrastrukture radi osiguranja nadzora nad tržištem i provedbe zakona u tom području.

U tu svrhu i s obzirom na njihove zajedničke interese, stranke potiču i osiguravaju:

politiku aktivne zaštite potrošača, u skladu s pravom Zajednice,

usklađivanje zakonodavstva u području zaštite potrošača u Albaniji sa zakonodavstvom koje je na snazi u Zajednici,

učinkovitu pravnu zaštitu potrošača radi poboljšanja kakvoće potrošačke robe i održavanja odgovarajućih sigurnosnih normi,

nadzor pravila od strane nadležnih tijela i osiguravanje pristupa pravosuđu u slučaju sporova.

Članak 77.

Radni uvjeti i jednake mogućnosti

Albanija postupno usklađuje svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Zajednice u području radnih uvjeta, posebno u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu te u području jednakih mogućnosti.

GLAVA VII.

PRAVDA, SLOBODA I SIGURNOST

POGLAVLJE I.

Uvod

Članak 78.

Jačanje institucija i vladavina prava

U svojoj suradnji u području pravde i unutarnjih poslova, stranke posebnu važnost pridaju učvršćivanju vladavine prava i jačanju institucija na svim razinama uprave općenito, a posebno u provedbi zakona i pravosuđu. Cilj suradnje je osobito jačanje neovisnosti pravosuđa i poboljšanje njegove učinkovitosti, poboljšanje funkcioniranja policije i drugih tijela nadležnih za izvršavanje zakona, uz pružanje odgovarajućeg osposobljavanja i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Članak 79.

Zaštita osobnih podataka

Albanija od stupanja na snagu ovog Sporazuma usklađuje svoje zakonodavstvo u području zaštite osobnih podataka sa zakonodavstvom Zajednice i drugim europskim i međunarodnim zakonodavstvom o privatnosti. Albanija osniva neovisna nadzorna tijela s dostatnim financijskim i ljudskim resursima radi učinkovitog praćenja i jamčenja provedbe nacionalnog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka. Stranke surađuju u postizanju tog cilja.

POGLAVLJE II.

Suradnja u području kretanja osoba

Članak 80.

Vize, upravljanje granicom, azil i migracije

Stranke surađuju u područjima viza, granične kontrole, azila i migracija te uspostavljaju okvire za suradnju u tim područjima, uključujući suradnju na regionalnoj razini, uzimajući u obzir i u cijelosti koristeći ostale postojeće inicijative u tom području prema potrebi.

Suradnja u pitanjima navedenima u stavku 1. temelji se na međusobnim savjetovanjima i bliskoj koordinaciji među strankama te bi trebala uključivati tehničku i administrativnu pomoć u:

razmjeni informacija o zakonodavstvu i praksama,

izradi zakonodavstva,

jačanju učinkovitosti institucija,

osposobljavanju osoblja,

sigurnosti putnih isprava i otkrivanju lažnih isprava,

upravljanju granicom.

Suradnja je posebno usredotočena:

u području azila, na provedbu nacionalnog zakonodavstva kako bi se postigli standardi Ženevske konvencije iz 1951. i Protokola iz New Yorka iz 1967., čime se osigurava poštovanje načela zabrane protjerivanja, kao i drugih prava podnositelja zahtjeva za azil i izbjeglica,

u području legalnih migracija, na pravila o prihvatu te na prava i status prihvaćenih osoba. U pogledu migracije, stranke su suglasne pružiti pravedan tretman državljanima drugih zemalja koji zakonito borave na njihovom području te promicati politiku integracije, čiji je cilj osigurati usporedivost njihovih prava i obveza s pravima i obvezama njihovih državljana.

Članak 81.

Sprečavanje i kontrola nezakonite imigracije i ponovni prihvat

1.   Stranke surađuju radi sprečavanja i kontrole nezakonite imigracije. U tu svrhu, stranke su suglasne da, na zahtjev i bez daljnjih formalnosti, Albanija i države članice:

prihvaćaju sve svoje državljane koji nezakonito borave na njihovom području,

prihvaćaju državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva koji nezakonito borave na njihovom području i koji su ušli na državno područje Albanije preko ili iz države članice ili su ušli na državno područje države članice preko ili iz Albanije.

2.   Države članice Europske unije i Albanija svojim državljanima osiguravaju odgovarajuće identifikacijske isprave i pružaju im administrativnu pomoć potrebnu za tu svrhu.

3.   Posebni postupci za potrebe ponovnog prihvata državljana, državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva utvrđeni su Sporazumom između Europske zajednice i Albanije o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole potpisanog 14. travnja 2005.

4.   Albanija je suglasna sklapati sporazume o ponovnom prihvatu sa zemljama uključenima u proces stabilizacije i pridruživanja i obvezuje se poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje fleksibilne i brze provedbe svih sporazuma o ponovnom prihvatu iz ovoga članka.

5.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje druge zajedničke mjere koje se mogu poduzeti radi sprečavanja i kontrole nezakonite imigracije, uključujući trgovinu ljudima i mreže nezakonite migracije.

POGLAVLJE III.

Suradnja u borbi protiv pranja novca, financiranja terorizma, nezakonitih droga i suradnja u borbi protiv terorizma

Članak 82.

Pranje novca i financiranje terorizma

1.   Stranke blisko surađuju radi sprečavanja upotrebe njihovih financijskih sustava za pranje prihoda od kaznenih djela općenito, a posebno kaznenih djela povezanih s drogom, kao i za potrebe financiranja terorizma.

2.   Suradnja u ovom području može uključivati administrativnu i tehničku pomoć osmišljenu za razvoj provedbe propisa i učinkovitog funkcioniranja odgovarajućih normi i mehanizama za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma istovjetnih onima koje su usvojili Zajednica i međunarodni forumi u tom području, a posebno Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF).

Članak 83.

Suradnja u području nedopuštenih droga

1.   Stranke u okviru svojih ovlasti i nadležnosti surađuju kako bi osigurale uravnotežen i jedinstven pristup u pitanju droga. Politike i mjere u području droga usmjerene su na smanjenje opskrbe, trgovine i potražnje za nedopuštenim drogama te učinkovitiju kontrolu prekurzora.

2.   Stranke se usuglašavaju o načinima suradnje koji su potrebni za postizanje tih ciljeva. Aktivnosti se temelje na zajednički usuglašenim načelima, u skladu sa Strategijom EU-a za kontrolu droga.

Članak 84.

Borba protiv terorizma

U skladu s međunarodnim konvencijama čije su stranke i u skladu s vlastitim zakonima i propisima, stranke su suglasne surađivati kako bi spriječile i suzbile terorizam i njegovo financiranje, osobito onaj koji uključuje međugranične aktivnosti:

u okviru pune provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373 (2001.) o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti uzrokovanih terorizmom i drugih odgovarajućih rezolucija Ujedinjenih naroda, međunarodnih konvencija i instrumenata,

razmjenom informacija o terorističkim skupinama i njihovim mrežama podrške u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravom,

razmjenom iskustava u pogledu sredstava i metoda za borbu protiv terorizma te u tehničkim područjima i osposobljavanju, kao i razmjenom iskustava u vezi sa sprečavanjem terorizma.

POGLAVLJE IV.

Suradnja u kaznenim stvarima

Članak 85.

Sprečavanje i borba protiv organiziranog kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti

Stranke surađuju u sprečavanju i borbi protiv kriminalnih i nezakonitih aktivnosti, organiziranih ili drugih, kao što su:

krijumčarenje i trgovina ljudima,

nezakonite gospodarske aktivnosti, a osobito krivotvorenje novca, nezakonite transakcije vezane uz proizvode kao što su industrijski otpad, radioaktivni materijal i transakcije koje uključuju nezakonite ili krivotvorene proizvode,

korupcija, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, posebno ona koja se odnosi na netransparentne administrativne prakse,

fiskalne prijevare,

nedopušteno trgovanje drogama i psihotropnim tvarima,

krijumčarenje,

nedopuštena trgovina oružjem,

krivotvorenje isprava,

nedopuštena trgovina automobilima,

mrežni kriminalitet.

U borbi protiv organiziranog kriminala promiče se regionalna suradnja i poštovanje priznatih međunarodnih normi.

GLAVA VIII.

POLITIKE SURADNJE

Članak 86.

Opće odredbe o politikama suradnje

1.   Zajednica i Albanija uspostavljaju blisku suradnju kako bi doprinijele razvoju i rastu potencijala Albanije. Tom suradnjom jačaju se postojeće gospodarske veze na najširoj mogućoj osnovi, na korist obje stranke.

2.   Oblikuju se politike i druge mjere koje će dovesti do održivoga gospodarskog i socijalnog razvoja Albanije. Te bi politike trebale osigurati i potpuno uključivanje pitanja okoliša od samoga početka te njihovo povezivanje sa zahtjevima skladnog društvenog razvoja.

3.   Politike suradnje uključuju se u regionalni okvir suradnje. Posebna će se pozornost morati posvetiti mjerama koje mogu unaprijediti suradnju između Albanije i njezinih susjednih zemalja, uključujući države članice, što će doprinijeti regionalnoj stabilnosti. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odrediti prioritete između i unutar politika suradnja koje su opisane dalje u tekstu.

Članak 87.

Ekonomska i trgovinska politika

1.   Zajednica i Albanija olakšavaju proces gospodarske reforme suradnjom u poboljšanju razumijevanja osnova svojih gospodarstava te oblikovanja i provedbe ekonomske politike u tržišnim gospodarstvima.

2.   Zajednica može, na zahtjev tijela Albanije, pružiti pomoć koja je osmišljena za potporu naporima Albanije da uspostavi funkcionirajuće tržišno gospodarstvo i postupno usklađuje svoje politike s politikama Ekonomske i monetarne unije koje su usmjerene ka stabilnosti.

3.   Cilj suradnje je i jačanje vladavine prava u području poslovanja stvaranjem stabilnog i nediskriminirajućeg pravnog okvira povezanog s trgovinom.

4.   Suradnja u tom području uključuje neformalnu razmjenu informacija o načelima i funkcioniranju Europske ekonomske i monetarne unije.

Članak 88.

Suradnja u području statistike

Suradnja je prvenstveno usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području statistike. Ona je posebno usmjerena na izradu učinkovitog i održivog statističkog sustava kojim se mogu pružati usporedivi, pouzdani, objektivni i točni podaci potrebni za planiranje i praćenje procesa tranzicije i reforme u Albaniji. Njome bi se trebalo omogućiti i Zavodu za statistiku u Albaniji da bolje udovoljava potrebama svojih domaćih i međunarodnih klijenata (kako u javnoj upravi, tako i u privatnom sektoru). Statistički sustav treba poštovati temeljna statistička načela Ujedinjenih naroda, Kodeks prakse europske statistike i odredbe europskog prava u području statistike te bi se trebao razvijati prema pravnoj stečevini Zajednice.

Članak 89.

Bankarske, osigurateljne i druge financijske usluge

Suradnja između stranaka usredotočena je na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u područjima bankarskih, osigurateljnih i financijskih usluga. Stranke surađuju s ciljem uspostave i razvoja prikladnog okvira za poticanje sektora bankarskih, osigurateljnih i financijskih usluga u Albaniji.

Članak 90.

Suradnja u području revizije i financijske kontrole

Suradnja između stranaka usredotočena je na prioritetno područje povezano s pravnom stečevinom Zajednice u područjima unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) i vanjske revizije. Stranke posebno surađuju kako bi razvile učinkovitu unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru te sustave vanjske revizije u Albaniji, u skladu s međunarodno prihvaćenim normama i metodologijama te najboljim praksama EU-a.

Članak 91.

Promicanje i zaštita ulaganja

Suradnja između stranaka u području promicanja i zaštite ulaganja, unutar njihovih nadležnosti, usmjerena je ka stvaranju povoljne klime za domaća i strana privatna ulaganja, što je ključno za gospodarski i industrijski oporavak Albanije.

Članak 92.

Industrijska suradnja

1.   Suradnja je usmjerena ka promicanju modernizacije i restrukturiranja industrije i pojedinih sektora u Albaniji, kao i industrijske suradnje između gospodarskih subjekata, s ciljem jačanja privatnog sektora pod uvjetima koji osiguravaju zaštitu okoliša.

2.   Inicijative za industrijsku suradnju odražavaju prioritete koje odrede obje stranke. One uzimaju u obzir regionalne aspekte industrijskog razvoja, prema potrebi, uz promicanje međudržavnih partnerstava. Tim se inicijativama posebno nastoji uspostaviti odgovarajući okvir za poduzeća, poboljšati upravljanje, stručno znanje i iskustvo te promicati tržište, tržišna transparentnost i poslovno okruženje.

3.   U suradnji se uzima u obzir pravna stečevina Zajednice u području industrijske politike.

Članak 93.

Mala i srednja poduzeća

Suradnja između stranaka usmjerena je ka razvoju i jačanju privatnog sektora malih i srednjih poduzeća (MSP) i u suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području MSP-a, kao i deset načela utvrđenih u Europskoj povelji o malim poduzećima.

Članak 94.

Turizam

1.   Suradnja između stranaka u području turizma uglavnom je usmjerena ka jačanju protoka informacija o turizmu (putem međunarodnih mreža, banaka podataka itd.), kao i ka prijenosu stručnog znanja i iskustva (kroz osposobljavanje, razmjene, seminare). U suradnji se uzima u obzir pravna stečevina Zajednice povezana s tim sektorom.

2.   Suradnja može biti uključena u regionalni okvir suradnje.

Članak 95.

Poljoprivreda i poljoprivredno-industrijski sektor

Suradnja između stranaka usredotočena je na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području poljoprivrede. Suradnja je posebno usmjerena ka modernizaciji i restrukturiranju poljoprivrede i poljoprivredno-industrijskog sektora Albanije te ka podupiranju postupnog usklađivanja zakonodavstva i prakse Albanije s pravilima i normama Zajednice.

Članak 96.

Ribarstvo

Stranke ispituju mogućnost određivanja područja od zajedničkoga interesa u sektoru ribarstva. U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području ribarstva, uključujući poštovanje međunarodnih obveza koje se odnose na pravila međunarodnih i regionalnih organizacija ribarstva o upravljanju i očuvanju ribolovnih resursa.

Članak 97.

Carina

1.   Stranke uspostavljaju suradnju u ovom području s ciljem jamčenja poštovanja svih odredaba koje će biti donesene u području trgovine i kako bi postigle usklađenost carinskog sustava Albanije s carinskim sustavom Zajednice, čime se pomaže otvaranju puta mjerama liberalizacije planiranima na temelju ovog Sporazuma te postupnom usklađivanju carinskoga zakonodavstva Albanije s pravnom stečevinom Zajednice.

2.   U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području carine.

3.   Pravila o međusobnoj administrativnoj pomoći između stranaka u području carina utvrđena su u Protokolu 6.

Članak 98.

Oporezivanje

1.   Stranke uspostavljaju suradnju u području oporezivanja, uključujući mjere usmjerene ka daljnjoj reformi fiskalnog sustava i restrukturiranju porezne uprave s ciljem osiguravanja učinkovitog ubiranja poreza i suzbijanja poreznih prijevara.

2.   U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području oporezivanja i suzbijanja štetne konkurencije u oporezivanju. U tom pogledu, stranke prepoznaju važnost poboljšanja transparentnosti i razmjenu informacija između država članica Europske unije i Albanije kako bi se olakšalo izvršenje mjera koje sprečavaju izbjegavanje ili utaju poreza. Nadalje, stranke se međusobno savjetuju, od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, s ciljem uklanjanja štetne porezne konkurencije između država članica Europske unije i Albanije kako bi se osigurali ravnopravni tržišni uvjeti u području poslovnog oporezivanja.

Članak 99.

Suradnja u području socijalne politike

1.   Stranke surađuju kako bi olakšale reformu politike zapošljavanja u Albaniji, u kontekstu ojačanih gospodarskih reformi i integracije. Suradnjom se također nastoji podržati prilagodba sustava socijalne sigurnosti u Albaniji novim gospodarskim i socijalnim zahtjevima, što uključuje prilagodbu zakonodavstva Albanije u pogledu uvjeta rada i jednakih mogućnosti za žene, kao i poboljšanje razine zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, uzimajući kao primjer postojeću razinu zaštite u Zajednici.

2.   U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u tom području.

Članak 100.

Obrazovanje i osposobljavanje

1.   Stranke surađuju s ciljem podizanja razine općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Albaniji, kao i politike prema mladima i rada mladih. Prioritet u sustavu visokog obrazovanja postizanje je ciljeva Bolonjske deklaracije.

2.   Stranke također surađuju s ciljem osiguravanja pristupa svim razinama obrazovanja i osposobljavanja u Albaniji bez ikakve diskriminacije na temelju spola, boje kože, etničkog podrijetla ili vjere.

3.   Odgovarajući programi i instrumenti Zajednice doprinose unapređenju struktura i aktivnosti povezanih s obrazovanjem i osposobljavanjem u Albaniji.

4.   U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u tom području.

Članak 101.

Suradnja u području kulture

Stranke se obavezuju promicati suradnju u području kulture. Ta suradnja, inter alia, služi za podizanje međusobnog razumijevanja i poštovanja među pojedincima, zajednicama i narodima. Stranke se također obvezuju surađivati na promicanju kulturne raznolikosti, osobito u okviru Konvencije Unesco-a o zaštiti i promicanju različitosti kulturnih izričaja.

Članak 102.

Suradnja u području audiovizualnih usluga

1.   Stranke surađuju na promicanju audiovizualne industrije u Europi i na poticanju koprodukcije u područjima kinematografije i televizije.

2.   Suradnja bi, inter alia, mogla uključivati programe i mogućnosti za osposobljavanje novinara i drugih stručnjaka u području medija, kao i tehničku pomoć javnim i privatnim medijima, a radi jačanja njihove neovisnosti, profesionalizma i veza s europskim medijima.

3.   Albanija usklađuje svoje politike zakonskog uređenja sadržajnih aspekata prekograničnog radiodifuzijskog emitiranja s politikama Zajednice i usklađuje svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Zajednice. Albanija pridaje posebnu pozornost pitanjima vezanima uz stjecanje prava intelektualnoga vlasništva nad programima koji se emitiraju putem satelita, kablovskih mreža ili zemaljskih odašiljača.

Članak 103.

Informacijsko društvo

1.   Suradnja je prvenstveno usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u vezi informacijskog društva. Suradnjom se uglavnom pruža podrška postupnom usklađivanju politika i zakonodavstva Albanije u tom sektoru s politikama i zakonodavstvom Zajednice.

2.   Stranke također surađuju s ciljem daljnjeg razvoja informacijskoga društva u Albaniji. Opći ciljevi obuhvatit će pripremu društva kao cjeline za digitalno doba, privlačenje ulaganja i osiguranje međusobnog funkcioniranja mreža i usluga.

Članak 104.

Mreže i usluge elektroničkih komunikacija

1.   Suradnja je prvenstveno usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u tom području.

2.   Stranke posebno jačaju suradnju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i povezanih usluga, s krajnjim ciljem da Albanija usvoji pravnu stečevinu Zajednice u tim sektorima jednu godinu od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 105.

Informacije i komunikacije

Zajednica i Albanija poduzimaju mjere potrebne za poticanje međusobne razmjene informacija. Prioritet imaju programi čiji je cilj pružanje osnovnih informacija o Zajednici javnosti i specijaliziranih informacija stručnim krugovima u Albaniji.

Članak 106.

Promet

1.   Suradnja između stranaka usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području prometa.

2.   Cilj suradnje posebno može biti restrukturiranje i modernizacija vrsta prometa u Albaniji, poboljšanje slobodnog kretanja putnika i robe, poboljšanje pristupa tržištu prijevozničkih usluga i prometnoj infrastrukturi, uključujući luke i zračne luke, pružanje podrške razvoju multimodalnih infrastruktura u vezi s glavnim transeuropskim mrežama, osobito kako bi se ojačale regionalne veze, postizanje operativnih standarda usporedivih s onima u Zajednici, razvoj prometnog sustava u Albaniji koji je kompatibilan i usklađen sa sustavom Zajednice te unapređenje zaštite okoliša u području prometa.

Članak 107.

Energija

Suradnja je usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području energije, prema potrebi uključujući nuklearne sigurnosne aspekte. Ona održava načela tržišnoga gospodarstva i temelji se na potpisanom regionalnom Ugovoru o zajednici za energiju s ciljem postupne integracije Albanije u europska tržišta energije.

Članak 108.

Okoliš

1.   Stranke razvijaju i jačaju suradnju u području okoliša s ključnom zadaćom borbe protiv daljnjeg uništavanja okoliša, a s ciljem održivog okolišnog razvoja.

2.   Suradnja je uglavnom usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području okoliša.

Članak 109.

Suradnja u području istraživanja i tehnološkog razvoja

1.   Stranke potiču suradnju u području civilnog znanstvenog istraživanja i tehnološkog razvoja na temelju obostrane koristi i, uzimajući u obzir raspoloživost resursa, odgovarajućeg pristupa njihovim programima, podložno odgovarajućim razinama učinkovite zaštite prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva.

2.   U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području istraživanja i tehnološkog razvoja.

3.   Suradnja se provodi u skladu s određenim mjerama koje će se dogovoriti i zaključiti sukladno postupcima koje je svaka stranka usvojila.

Članak 110.

Regionalni i lokalni razvoj

1.   Stranke nastoje jačati i razvijati regionalnu i lokalnu suradnju, s ciljem pridonošenja gospodarskom razvoju i smanjenja regionalnih nejednakosti. Posebna pozornost posvećuje se prekograničnoj, međudržavnoj i međuregionalnoj suradnji.

2.   U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom Zajednice u području regionalnog razvoja.

Članak 111.

Javna uprava

1.   Cilj suradnje je osigurati razvoj učinkovite i odgovorne javne uprave u Albaniji, posebno kako bi se pružila potpora provedbi vladavine prava, urednom funkcioniranju državnih institucija u korist stanovnika Albanije u cjelini te neometani razvoj odnosa između Europske unije i Albanije.

2.   Suradnja u tom području uglavnom je usredotočena na izgradnju institucija, uključujući izradu i provedbu transparentnih i nepristranih postupaka zapošljavanja, upravljanje ljudskim resursima i razvoj karijere u javnoj službi, stalno osposobljavanje i promicanje etike u javnoj upravi i e-vladi. Suradnja obuhvaća i središnje i lokalne uprave.

GLAVA IX.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 112.

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma i u skladu s člancima 3., 113. i 115., Albanija od Zajednice može primiti financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava i zajmova, uključujući zajmove Europske investicijske banke. Pomoć Zajednice ostaje vezana uz ispunjenje načela i uvjeta određenih zaključcima Vijeća za opće poslove od 29. travnja 1997. uzimajući u obzir rezultate godišnjih revizija zemalja koje sudjeluju u procesu stabilizacije i pridruživanja, europskih partnerstava te druge zaključke Vijeća koji se odnose posebno na programe prilagodbe. Potpora dodijeljena Albaniji usmjerena je za utvrđene potrebe, odabrane prioritete, sposobnost prihvaćanja i otplate te mjere koje se poduzimaju za reformu i restrukturiranje gospodarstva.

Članak 113.

Financijska pomoć, u obliku bespovratnih sredstava, obuhvaćena je operativnim mjerama predviđenima u odgovarajućoj Uredbi Vijeća unutar višegodišnjeg indikativnog okvira kojeg je uspostavila Zajednica nakon savjetovanja s Albanijom.

Financijska pomoć može obuhvatiti sve sektore suradnje, posebno pridajući pažnju pravdi, slobodi i sigurnosti, usklađivanju zakonodavstva i gospodarskom razvoju.

Članak 114.

Na zahtjev Albanije i u slučaju posebne potrebe, Zajednica može u koordinaciji s međunarodnim financijskim institucijama ispitati mogućnost iznimne dodjele makrofinancijske pomoći, podložno određenim uvjetima i uzimajući u obzir raspoloživost svih financijskih sredstava. Ta se pomoć oslobađa podložno ispunjenju uvjeta koje treba utvrditi u kontekstu programa o kojem se usuglašavaju Albanija i MMF.

Članak 115.

Radi omogućavanja optimalnog korištenja raspoloživih sredstava, stranke osiguravaju da se doprinosi Zajednice blisko koordiniraju s doprinosima iz drugih izvora, poput država članica, drugih zemalja i međunarodnih financijskih institucija.

U tu svrhu stranke redovito razmjenjuju informacije o svim izvorima potpore.

GLAVA X.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 116.

Osniva se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje. Njegov zadatak je da nadgleda primjenu i provedbu ovog Sporazuma. Sastaje se na odgovarajućoj razini u redovitim vremenskim razmacima i kada to okolnosti zahtijevaju da ispita sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 117.

1.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje čine članovi Vijeća Europske unije i članovi Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te članovi Vlade Albanije, s druge strane.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

3.   Članovi Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje mogu, u skladu s uvjetima koji će biti utvrđeni u njegovom poslovniku, urediti da ih predstavljaju zamjenici.

4.   Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje naizmjence predsjedavaju predstavnik Zajednice i predstavnik Albanije, u skladu s odredbama koje će biti utvrđene u njegovom poslovniku.

5.   U pitanjima koje se na nju odnose, Europska investicijska banka sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje kao promatrač.

Članak 118.

Za potrebe postizanja ciljeva ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ima ovlasti donositi odluke u okviru područja primjene ovog Sporazuma i u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom. Donesene odluke obvezujuće su za stranke koje poduzimaju mjere koje su potrebne za provedbu takvih odluka. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje također može davati odgovarajuće preporuke. Ono sastavlja svoje odluke i preporuke međusobnim sporazumom među strankama.

Članak 119.

Svaka stranka upućuje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje bilo kakav spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može riješiti spor donošenjem obvezujuće odluke.

Članak 120.

1.   Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, koji čine predstavnici Vijeća Europske unije i predstavnici Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te predstavnici Albanije, s druge strane.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje svojim poslovnikom utvrđuje dužnosti Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koje uključuju pripremu sastanaka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje te određuje način rada Odbora.

3.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može delegirati bilo koju svoju ovlast na Odbor za stabilizaciju i pridruživanje. U tom slučaju Odbor za stabilizaciju i pridruživanje svoje odluke donosi u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 118.

4.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti osnovati druge posebne odbore ili tijela koja mu mogu pomoći u obavljanju dužnosti. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje u svojem poslovniku određuje sastav i dužnosti takvih odbora ili tijela i način njihova rada.

Članak 121.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može osnivati pododbore.

Prije kraja prve godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje osniva potrebne pododbore za odgovarajuću provedbu ovog Sporazuma. Prilikom odlučivanja o osnivanju pododbora i utvrđivanju njihovih nadležnosti, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje uzima u obzir važnost odgovarajućeg rješavanja pitanja vezanih uz migraciju, posebno u pogledu provedbe odredbi na temelju članaka 80. i 81. ovog Sporazuma i praćenje Akcijskog plana EU-a za Albaniju i susjednu regiju.

Članak 122.

Osniva se Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. To je forum u kojem se članovi Parlamenta Albanije i Europskog parlamenta sastaju i razmjenjuju mišljenja. Sastaje se u vremenskim razmacima koje sam odredi.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje čine članovi Europskog parlamenta, s jedne strane, i članovi Parlamenta Albanije, s druge strane.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje naizmjence predsjedavaju član Europskog parlamenta i član Parlamenta Albanije, u skladu s odredbama će biti utvrđene u njegovom poslovniku.

Članak 123.

U okviru područja primjene ovog Sporazuma, svaka se stranka obvezuje fizičkim i pravnim osobama druge stranke, kao i svojim državljanima, osigurati pristup bez diskriminacije nadležnim sudovima i upravnim tijelima stranaka radi zaštite njihovih osobnih prava i prava vlasništva.

Članak 124.

Nijedna odredba u ovom Sporazumu ne sprečava stranku da poduzme bilo kakve mjere:

(a)

koje smatra potrebnima kako bi spriječila otkrivanje informacija protivno svojim bitnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koja je prijeko potrebna za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c)

koje smatra bitnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje javnog poretka, u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu prijetnju ili radi ispunjavanja obveza koje je prihvatila radi očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 125.

1.   U područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje bilo kakve posebne odredbe koje on sadrži:

aranžmani koje Albanija primijeni u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili trgovačkih društava,

aranžmani koje Zajednica primijeni u odnosu na Albaniju ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između državljana Albanije ili trgovačkih društava.

2.   Odredbe stavka 1. ne dovode u pitanje pravo stranaka da primijene odgovarajuće odredbe svojeg fiskalnog zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji u pogledu njihovog mjesta boravišta.

Članak 126.

1.   Stranke poduzimaju sve opće ili konkretne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza prema ovom Sporazumu. Osiguravaju da se postignu ciljevi određeni u ovom Sporazumu.

2.   Ako jedna stranka smatra da druga stranka nije ispunila obvezu prema ovom Sporazumu, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije poduzimanja tih mjera, osim u posebno hitnim slučajevima, Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje dostavlja sve odgovarajuće podatke potrebne za temeljito ispitivanje situacije, s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

3.   Pri odabiru mjera, prednost se mora dati mjerama koje najmanje ometaju funkcioniranje ovog Sporazuma. O tim se mjerama se odmah obavješćuje Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje i, ako to druga stranka zatraži, one postaju predmet savjetovanja unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje.

Članak 127.

Stranke su suglasne odmah se savjetovati na zahtjev jedne stranke putem odgovarajućih kanala kako bi raspravile o svakom pitanju koje se odnosi na tumačenje ili provedbu ovog Sporazuma i drugih odgovarajućih aspekata odnosa među strankama.

Odredbe ovog članka ni na kakav način ne utječu na odredbe članaka 31., 37., 38., 39. i 43. i ne dovode ih u pitanje.

Članak 128.

Sve dok se ne postignu jednaka prava pojedinaca i gospodarskih subjekata prema ovom Sporazumu, ovaj Sporazum ne utječe na prava koja su im osigurana postojećim sporazumima obvezujućim za jednu ili više država članica, s jedne strane, i za Albaniju, s druge strane.

Članak 129.

Prilozi I. do V. i protokoli 1., 2., 3., 4., 5. i 6. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Okvirni sporazum između Europske zajednice i Republike Albanije o općim načelima za sudjelovanje Republike Albanije u programima Zajednice, potpisan 22. studenoga 2004. i Prilog Sporazumu čine sastavni dio ovog Sporazuma. Reviziju predviđenu člankom 8. tog Okvirnog sporazuma provodi Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, koje ima ovlast izmijeniti Okvirni sporazum, ako je to potrebno.

Članak 130.

Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno razdoblje.

Bilo koja stranka može otkazati ovaj Sporazum slanjem obavijesti o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje vrijediti šest mjeseci nakon datuma takve obavijesti.

Članak 131.

Za potrebe ovog Sporazuma, pojam „stranke” znači Zajednica ili njezine države članice, ili Zajednica i njezine države članice, u skladu s njihovim ovlastima, s jedne strane, i Albanija, s druge strane.

Članak 132.

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područjima u kojima se primjenjuju ugovori o osnivanju Europske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju i pod uvjetima utvrđenima u tim ugovorima te, s druge strane, na području Albanije.

Članak 133.

Glavni tajnik Vijeća Europske unije depozitar je ovog Sporazuma.

Članak 134.

Ovaj je Sporazum sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan (1).

Članak 135.

Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim postupcima.

Isprave o ratifikaciji ili odobrenju polažu se pri Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugog mjeseca koji slijedi nakon što posljednja država potpisnica položi ispravu o ratifikaciji ili odobrenju.

Članak 136.

Privremeni sporazum

U slučaju da, prije okončanja postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma, na snagu stupe odredbe nekih dijelova ovog Sporazuma, osobito one koje se odnose na slobodno kretanje robe, kao i na odgovarajuće odredbe o prometu, na temelju privremenih sporazuma između Zajednice i Albanije, stranke su suglasne da u takvim okolnostima, za potrebe odredaba glave IV. članaka 40., 71., 72., 73. i 74. ovog Sporazuma, protokola 1., 2., 3., 4. i 6. te odgovarajućih odredaba Protokola 5. uz ovaj Sporazum, izraz „dan stupanja na snagu ovog Sporazuma” znači dan stupanja na snagu odgovarajućeg privremenog sporazuma u odnosu na obveze sadržane u prethodno navedenim odredbama.

Članak 137.

Od datuma stupanja na snagu, ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Albanije o trgovini i trgovačkoj i gospodarskoj suradnji, potpisan u Bruxellesu 11. svibnja 1992. To ne utječe ni na kakva prava, obveze ili pravnu situaciju stranaka koja je nastala izvršenjem tog Sporazuma.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Për Republikën e Shqipěrisë

Image


(1)  Inačice Sporazuma na bugarskom i rumunjskom jeziku objavljuju se s kasnijim datumom u posebnom izdanju Službenog lista.


POPIS PRILOGA

Prilog I.

Albanske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice

Prilog II.a

Albanske carinske koncesije za primarne poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Zajednice (iz članka 27. stavka 3. točke (a))

Prilog II.b

Albanske carinske koncesije za primarne poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Zajednice (iz članka 27. stavka 3. točke (b))

Prilog II.c

Albanske carinske koncesije za primarne poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Zajednice (iz članka 27. stavka 3. točke (c))

Prilog III.

Koncesije Zajednice za albansku ribu i proizvode ribarstva

Prilog IV.

Poslovni nastan: Financijske usluge

Prilog V.

Intelektualna, industrijska i trgovačka prava vlasništva

PRILOG I.

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE

(iz članka 19.)

Carinske stope smanjit će se kako slijedi:

na datum stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 80 % osnovne carine,

1. siječnja prve godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 60 % osnovne carine,

1. siječnja druge godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 40 % osnovne carine,

1. siječnja treće godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 20 % osnovne carine,

1. siječnja četvrte godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 10 % osnovne carine,

1. siječnja pete godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma ukinut će se preostale uvozne carine.

HS 8+

Naziv proizvoda

2501 00 91

– – – – Sol za ljudsku potrošnju

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene ili u obliku klinkera

2710 11 25

– – – – – Ostali specijalni benzini

2710 11 41

– – – – – – – – Motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l, s oktanskim brojem (RON) manjim od 95

2710 11 70

– – – – – Gorivo za mlazne motore („jet”) benzinskog tipa

 

– – – – – Kerozin (petrolej)

2710 19 21

– – – – – – Gorivo za mlazne motore („jet”)

2710 19 25

– – – – – – Ostalo

2710 19 29

– – – – – Ostala srednja ulja

 

– – – – Plinska ulja

2710 19 31

– – – – – Plinska ulja za uporabu u specifičnim procesima

2710 19 35

– – – – – Plinska ulja za kemijsku preradu postupcima, različitim od onih obuhvaćenih pod brojem 27101931

 

– – – – – Za ostale namjene:

2710 19 41

– – – – – – S masenim udjelom sumpora ne većim od 0,05 %

2710 19 45

– – – – – – S masenim udjelom sumpora većim od 0,05 %, ali ne većim od 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – Plinska ulja za ostale namjene, s masenim udjelom sumpora većim od 0,2 %

2710 19 69

– – – – – – Plinska ulja za ostale namjene, s masenim udjelom sumpora većim od 2,8 %

2713 12 00

– Naftni koks, kalciniran

2713 20 00

– Naftni bitumen

2713 90

– Drugi ostaci od nafte ili od ulja dobivenih iz bitumenskih minerala:

2713 90 10

– – Za dobivanje proizvoda iz tarifnog broja 2803

2713 90 90

– – Ostalo

3103 10 10

– – S masenim udjelom difosfornog pentoksida većim od 35 %

3103 10 90

– – Ostalo

3304 91 00

– – Puderi, uključujući kompaktne

3304 99 00

– – Ostalo

3305 10 00

– Šamponi

3305 30 00

– Lakovi za kosu

3305 90 10

– – Losioni za kosu

3305 90 90

– – Ostalo

3306 10 00

– Sredstva za njegu zubi

3307 10 00

– Pripravci za brijanje, uključujući one što se rabe prije ili poslije brijanja

3307 20 00

– Dezodoransi za osobnu uporabu i pripravci protiv znojenja

3401 11 00

– – Sapun za toaletnu uporabu (uključujući proizvode s ljekovitim tvarima)

3401 19 00

– – Ostalo

3401 20 10

– – Sapun u obliku ljuskica, listića, granula ili praha

3401 20 90

– – Ostalo

34022020

– – Površinski aktivni pripravci

3402 20 90

– – Pripravci za pranje, pomoćni pripravci za pranje i pripravci za čišćenje

3402 90 10

– – Površinski aktivni pripravci

3405 20 00

– Politure, laštila i slični pripravci za održavanje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije

3405 30 00

– Politure i slični pripravci za karoserije, osim politura za kovine

3405 90 90

– – Ostalo

3923 10 00

– Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi

 

– Vreće i vrećice (uključujući stožaste):

3923 21 00

– – Od polimera etilena

3923 29

– – Od ostalih plastičnih masa

3923 29 10

– – – Od polivinil klorida

3923 29 90

– – – Ostalo

3924

Stolno i kuhinjsko posuđe te ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od plastike:

3924 10 00

– Stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi

3924 90

– Ostalo:

 

– – Od regenerirane celuloze:

3924 90 11

– – – Spužve

3924 90 19

– – – Ostalo

3924 90 90

– – Ostalo

3925 10 00

– Rezervoari, cisterne, kace i slični spremnici, obujma većeg od 300 l

3926

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od drugih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914

 

– Protektirane gume

4012 11 00

– – Za osobne automobile (uključujući vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe i trkaće automobile)

4012 12 00

– – Za autobuse i kamione

4012 13 90

– – – Ostalo

4012 20 90

– – Ostalo

4012 90 20

– – Tvrde gume ili sa zračnim komorama

6401 10

– Obuća s kapicom od kovine

6401 10 10

– – S gornjim dijelom od gume

6401 10 90

– – S gornjim dijelom od plastične mase

 

– Ostala obuća:

6401 91

– – Što pokriva koljena:

6401 91 10

– – – Ostala obuća što pokriva koljena s gornjim dijelom od gume

6401 91 90

– – – Ostala obuća što pokriva koljena s gornjim dijelom od plastične mase

6401 92

– – Što pokriva gležanj, ali ne i koljena:

6401 92 10

– – – Ostala obuća što pokriva gležanj, ali ne i koljena s gornjim dijelom od gume

6401 92 90

– – – Ostala obuća što pokriva gležanj, ali ne i koljena s gornjim dijelom od plastične mase

6401 99

– – Ostalo:

6401 99 10

– – – Ostala obuća s gornjim dijelom od gume

6401 99 90

– – – Ostala obuća s gornjim dijelom od plastične mase

6402 99 50

– – – – Papuče i ostala kućna obuća

6404 19 90

– – – Ostalo

6404 20

– Obuća s vanjskim potplatom od kože ili umjetne kože

6404 20 10

– – Papuče i ostala kućna obuća

6404 20 90

– – Ostalo

6405

Ostala obuća:

6405 10

– S gornjim dijelom od kože ili umjetne kože:

6405 10 10

– – Ostala obuća s gornjim dijelom od kože ili umjetne kože, s vanjskim potplatom od drva ili pluta

6405 10 90

– – Ostala obuća s gornjim dijelom od kože ili umjetne kože, s vanjskim potplatom od ostalih materijala

6405 20

– S gornjim dijelom od tekstilnog materijala:

6405 20 10

– – S vanjskim potplatom od drva ili pluta

 

– – S vanjskim potplatom od ostalih materijala

6405 20 91

– – – Papuče i ostala kućna obuća

6405 20 99

– – – Ostalo

6405 90

– Ostalo

6405 90 10

– – S vanjskim potplatom od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože

6405 90 90

– – S vanjskim potplatom od ostalih materijala

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornji dio što je pričvršćen ili ne na unutarnji potplat, osim na vanjski potplat); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

6406 10

– Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje:

 

– – Od kože:

6406 10 11

– – – Gornji dijelovi

6406 10 19

– – – Dijelovi gornjih dijelova

6406 10 90

– – Od ostalih materijala

6904

Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično:

6904 10 00

– Zidarske opeke od keramike

6904 90 00

– Ostalo

6905

Crijep, dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i drugi građevinski keramički elementi:

6905 10 00

– Crijep

6905 90 00

– Ostalo

6907

Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično, na podlozi ili bez podloge:

6908

Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, na podlozi ili bez podloge:

7213 10 00

– S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja (EZUČ-a)

7213 91 10

– – – Vrsta što ih se rabi za armiranje betona

7213 91 20

– – – Vrsta što ih se rabi za žice za armiranje pneumatskih guma

 

– – – Ostalo

7213 91 41

– – – – S masenim udjelom ugljika od 0,06 % ili manjim

7213 91 49

– – – – S masenim udjelom ugljika većim od 0,06 %, ali manjim od 0,25 %

7213 91 70

– – – – S masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, ali ne većim od 0,75 %

7212 91 90

– – – – S masenim udjelom ugljika većim od 0,75 %

7213 99

– – Ostalo:

7213 99 10

– – – S masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %:

7214 10 00

– Kovane

7214 20 00

– S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja ili usukane poslije valjanja

7214 91 10

– – – S masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7214 91 90

– – – S masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (EZUČ-a)

7214 99

– – Ostalo:

 

– – – S masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %:

7214 99 10

– – – – Vrsta što ih se rabi za armiranje betona

 

– – – – Ostale, kružnog poprečnog presjeka, promjera:

7214 99 31

– – – – – 80 mm ili većeg

7214 99 39

– – – – – Manjeg od 80 mm

7214 99 50

– – – – Ostali

 

– – – S masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %:

 

– – – – Kružnog poprečnog presjeka, promjera:

7214 99 61

– – – – – 80 mm ili većeg

7214 99 69

– – – – – Manjeg od 80 mm

7214 99 80

– – – – Ostali

7214 99 90

– – – S masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim

7306 60 31

– – – – Ne veće od 2 mm

7306 60 39

– – – – Veće od 2 mm

7306 60 90

– – – Ostalih profila

7306 90 00

– Ostalo

7326 90 97 00

– – – Ostalo

7408 11 00

– – Najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm

7408 19

– – Ostalo:

7408 19 10

– – – Najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 0,5 mm

7408 19 90

– – – Najveće dimenzije poprečnog presjeka ne veće od 0,5 mm

7413 00 91

– – Od rafiniranog bakra

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno jesu li opremljeni priključnim uređajima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima ili ne:

 

– Žica za navijanje:

8544 11

– – Od bakra:

8544 11 10

– – – Lakirana iliÆ emajlirana

8544 11 90

– – – Ostalo

8544 19

– – Ostalo:

8544 19 10

– – – Lakirana ili emajlirana

8544 19 90

– – – Ostalo

8544 20 00

– Koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

8544 59 10

– – – Žica i kabeli, s promjerom pojedinog žičnog vodiča većim od 0,51 mm

 

– – – Ostalo

8544 59 20

– – – – Za napon od 1 000 V

8544 59 80

– – – – Za napon veći od 80 V, ali manji od 1 000 V

8544 60

– Ostali električni vodiči, za napone veće od 1 000 V:

8544 60 10

– – S bakrenim vodičima

8544 60 90

– – S vodičima od drugih materijala

9403 30

– Uredsko pokućstvo od drva:

 

– – Visine ne veće od 80 cm:

9403 30 11

– – – Stolovi

9403 30 19

– – – Ostalo

 

– – Visine veće od 80 cm:

9403 30 91

– – – Ormari s vratima, rebrenicama ili krilnim vratima; arhivski, kartotečni i ostali kabineti

9403 30 99

– – – Ostalo

9403 40

– Kuhinjsko pokućstvo od drva:

9403 40 10

– – Ugradbeni kuhinjski elementi

9403 40 90

– – Ostalo

9403 60 30

– – Pokućstvo od drva za trgovine

PRILOG II.a

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ ZAJEDNICE

(iz članka 27. stavka 3. točke (a))

Oslobođenje od carine za neograničene količine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma:

Oznaka HS-a (1)

Opis

0101 10 10

ČISTOKRVNI RASPLODNI KONJI

0101 10 90

ČISTOKRVNI RASPLODNI MAGARCI

0102 10 10

ČISTOKRVNE RASPLODNE JUNICE „ŽENSKA GOVEDA KOJA JOŠ NISU TELILA, ZA RASPLOD”

0102 10 30

ČISTOKRVNE RASPLODNE KRAVE (OSIM JUNICA) „ŽENSKA GOVEDA ZA RASPLOD”

0102 10 90

ČISTOKRVNA RASPLODNA GOVEDA (OSIM JUNICA I KRAVA)

0102 90 29

ŽIVA GOVEDA, DOMAĆE VRSTE, MASE > 80 KG I <= 160 KG (OSIM ŽIVOTINJA ZA KLANJE I ČISTOKRVNIH RASPLODNIH ŽIVOTINJA)

0103 10 00

ČISTOKRVNE RASPLODNE SVINJE

0103 91 10

DOMAĆE SVINJE, MASE < 50 KG (OSIM ČISTOKRVNIH ZA RASPLOD)

0103 91 90

ŽIVE UVOZNE SVINJE, MASE < 50 KG

0103 92 11

ŽIVE SVINJE, KOJE SU BAREM JEDNOM OPRASILE, MASE >= 160 KG (OSIM ČISTOKRVNIH ZA RASPLOD)

0103 92 19

ŽIVE DOMAĆE SVINJE, MASE >= 50 KG (OSIM SVINJA KOJE SU BAREM JEDNOM OPRASILE MASE >= 160 KG I ČISTOKRVNIH ZA RASPLOD)

0103 92 90

ŽIVE UVOZNE SVINJE, MASE >= 50 KG

0104 10 10

ČISTOKRVNE OVCE ZA RASPLOD

0104 10 30

JANJAD „OVCE DO JEDNE GODINE” (OSIM ČISTOKRVNIH RASPLODNIH ŽIVOTINJA)

0104 10 80

ŽIVE OVCE (OSIM JANJADI I ČISTOKRVNIH RASPLODNIH ŽIVOTINJA)

0104 20 10

ČISTOKRVNE RASPLODNE KOZE

0104 20 90

ŽIVE KOZE (OSIM ČISTOKRVNIH ZA RASPLOD)

0105 11 11

DJEDOVSKI I RODITELJSKI ŽENSKI PILIĆI „PERAD” NESILICE MASE <= 185 G

0105 11 19

DJEDOVSKI I RODITELJSKI ŽENSKI PILIĆI „PERAD” MASE <= 185 G (OSIM NESILICA)

0105 11 91

ŽIVE NESILICE „PERAD” MASE <= 185 G (OSIM DJEDOVSKIH I RODITELJSKIH ŽENSKIH PILIĆA)

0105 11 99

ŽIVA ŽENSKA „PERAD” MASE <= 185 G (OSIM PURA, BISERKI, DJEDOVSKIH I RODITELJSKIH ŽENSKIH PILIĆA I NESILICA)

0105 12 00

ŽIVE DOMAĆE PURE, MASE <= 185 G

0105 19 20

ŽIVE DOMAĆE GUSKE, MASE <= 185 G

0105 19 90

ŽIVE DOMAĆE PATKE I BISERKE, MASE <= 185 G

0105 92 00

ŽIVE KOKOŠI VRSTE GALLUS DOMESTICUS, MASE > 185 G ALI <= 2 KG

0106 11 00

ŽIVI PRIMATI

0106 19 10

ŽIVI DOMAĆI KUNIĆI

0106 19 90

ŽIVI SISAVCI (OSIM PRIMATA, KITOVA, DUPINA I PLISKAVICA „SISAVACA IZ RODA CETACEA”, MORSKIH KRAVA I MORONJA „SISAVACA IZ RODA SIRENIA”, KONJA, MAGARACA, MULA, MAZGI, GOVEDA, SVINJA, OVACA, KOZA I DOMAĆIH KUNIĆA)

0106 20 00

ŽIVI GMAZOVI „NPR. ZMIJE, KORNJAČE, ALIGATORI, KAJMANI, IGUANE, GAVIJALI I GUŠTERI”

0106 31 00

ŽIVE PTICE GRABLJIVICE

0106 32 00

ŽIVE PSITAKO-VRSTE „UKLJUČUJUĆI PAPIGE, PAPIGICE S DUGIM REPOVIMA, CRVENE ARE I KAKADUE”

0106 39 10

ŽIVI GOLUBOVI

0106 39 90

ŽIVE PTICE (OSIM PTICA GRABLJIVICA, PSITAKO-VRSTA „UKLJUČUJUĆI PAPIGE, PAPIGICE S DUGIM REPOVIMA, CRVENE ARE I KAKADUE” I GOLUBOVA)

0106 90 00

ŽIVE ŽIVOTINJE (OSIM SISAVACA, GMAZOVA, PTICA, RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA I DRUGIH VODENIH BESKRALJEŠNJAKA I MIKROORGANSKIH KULTURA ITD.)

0205 00 11

KONJSKO MESO, SVJEŽE ILI RASHLAĐENO

0205 00 19

KONJSKO MESO, ZAMRZNUTO

0205 00 20

SVJEŽE ILI RASHLAĐENO MESO

0205 00 80

ZAMRZNUTO KONJSKO MESO

0205 00 90

MAGAREĆE MESO, MESO MULA I MAZGI, RASHLAĐENO ILI ZAMRZNUTO

0206 10 10

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI JESTIVI KLAONIČKI GOVEĐI PROIZVODI, ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA

0206 29 10

ZAMRZNUTI JESTIVI KLAONIČKI GOVEĐI PROIZVODI, ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA (OSIM JEZIKA I JETRE)

0206 30 00

SVJEŽE ILI RASHLAĐENO JESTIVO

0206 41 00

ZAMRZNUTA JESTIVA JETRA

0206 80 10

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI ŽIVOTINJA VRSTA OVACA, KOZA, KONJA, MAGARACA, MULA I MAZGI, ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA

0206 90 10

ZAMRZNUTI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI ŽIVOTINJA VRSTA OVACA, KOZA, KONJA, MULA I MAZGI, ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA

0404 10 02

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, U PRAHU, GRANULAMA I OSTALIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 % I MASTI < 1,5 %

0404 10 04

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, U PRAHU, GRANULAMA I OSTALIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 % I MASTI > 1,5 I <= 27 %

0404 10 06

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, U PRAHU, GRANULAMA I OSTALIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 % I MASTI > 27 %

0404 10 12

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, U PRAHU, GRANULAMA I OSTALIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 % I MASTI <= 1,5 %

0404 10 14

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, U PRAHU, GRANULAMA I OSTALIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 % I MASTI > 1,5 I <= 27 %

0404 10 16

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, U PRAHU, GRANULAMA I OSTALIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 % I MASTI > 27 %

0407 00 11

JAJA PURA ILI GUSAKA ZA VALENJE

0407 00 19

JAJA PERADI ZA VALENJE (OSIM PURA ILI GUSAKA)

0410 00 00

KORNJAČINA JAJA, PTIČJA GNIJEZDA I OSTALI JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, DRUGDJE NESPOMENUTI I NEUKLJUČENI

0504 00 00

ŽIVOTINJSKA CRIJEVA, MJEHURI I ŽELUCI, OSIM RIBLJIH, CIJELI ILI U KOMADIMA

0601 10 10

LUKOVICE ZUMBULA U STANJU MIROVANJA

0601 10 20

LUKOVICE NARCISA U STANJU MIROVANJA

0601 10 30

LUKOVICE TULIPANA U STANJU MIROVANJA

0601 10 40

LUKOVICE GLADIOLA U STANJU MIROVANJA

0601 10 90

LUKOVICE, GOMOLJI, GOMOLJASTO KORIJENJE, IZDANCI KORIJENJA I PODANCI KORIJENJA, U STANJU MIROVANJA (OSIM ONIH ZA LJUDSKU PREHRANU, ZUMBULA, NARCISA, TULIPANA, GLADIOLA TE BILJAKA I KORIJENJA CIKORIJE)

0601 20 10

BILJKE I KORIJENJE CIKORIJE (OSIM KORIJENJA CIKORIJE SORTE CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)

0601 20 30

ORHIDEJE, ZUMBULI, NARCISE I TULIPANI, U VEGETACIJI ILI U CVATU

0601 20 90

LUKOVICE, GOMOLJI, GOMOLJASTO KORIJENJE, IZDANCI KORIJENJA I PODANCI KORIJENJA, U VEGETACIJI ILI CVATU (OSIM ONIH KOJI SE KORISTE ZA LJUDSKU PREHRANU, ORHIDEJA, ZUMBULA, NARCISA, TULIPANA TE BILJAKA I KORIJENJA CIKORIJE)

0602 10 90

NEUKORIJENJENE REZNICE I CIJEPOVI (OSIM VINOVE LOZE)

0602 20 90

VOĆNE SADNICE U OBLIKU DRVEĆA, ŠIBLJA ILI GRMOVA, CIJEPLJENE ILI NECIJEPLJENE, VRSTA KOJE DAJU JESTIVO VOĆE ILI ORAŠASTE PLODOVE (OSIM CIJEPOVA VINOVE LOZE)

0602 30 00

RODODENDRONI „AZALEJE” (GORSKE RUŽE), CIJEPLJENI ILI NECIJEPLJENI

0602 40 10

RUŽE, CIJEPLJENE ILI NECIJEPLJENE

0602 40 90

OKULIRANE ILI CIJEPLJENE RUŽE

0602 90 10

MICELIJ GLJIVA

0602 90 20

SADNICE ANANASA

0602 90 30

SADNICE POVRĆA I JAGODA

0602 90 41

ŽIVO ŠUMSKO DRVEĆE

0602 90 45

VANJSKE UKORIJENJENE REZNICE I MLADE BILJKE DRVEĆA, ŠIBLJA I GRMOVA (OSIM VOĆAKA, LUPINASTIH VOĆAKA I ŠUMSKOG DRVEĆA)

0602 90 49

VANJSKO DRVEĆE, ŠIBLJE I GRMOVI, UKLJUČIVO I NJIHOVO KORIJENJE (OSIM REZNICA, CIJEPOVA I MLADIH BILJAKA, VOĆAKA, LUPINASTIH VOĆAKA I ŠUMSKOG DRVEĆA)

0602 90 51

VANI RASTUĆE TRAJNICE

0602 90 59

ŽIVE VANI RASTUĆE TRAJNICE UKLJUČUJUĆI NJIHOVO KORIJENJE DRUGDJE NESPOMENUTO I NEUKLJUČENO

0602 90 70

SOBNE UKORIJENJENE REZNICE I MLADE BILJKE (OSIM KAKTUSA)

0602 90 91

SOBNE BILJKE U CVATU S PUPOLJCIMA ILI CVJETOVIMA (OSIM KAKTUSA)

0602 90 99

ŽIVE SOBNE BILJKE I KAKTUSI (OSIM UKORIJENJENIH REZNICA, MLADIH BILJAKA I BILJAKA U CVATU S PUPOLJCIMA ILI CVJETOVIMA)

0701 10 00

SJEMENSKI KRUMPIR

0703 20 00

ČEŠNJAK, SVJEŽ ILI RASHLAĐEN

0705 21 00

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI RADIČ

0706 90 30

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI HREN

0709 51 00

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE GLJIVE RODA ŠAMPINJONA „AGARICUS”

0709 59 10

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE LISIČICE

0709 59 30

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI VRGANJI

0709 59 90

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE JESTIVE GLJIVE (OSIM LISIČICA, VRGANJA, GLJIVA RODA ŠAMPINJONA „AGARICUS” I TARTUFA)

0711 51 00

GLJIVE RODA ŠAMPINJONA „AGARICUS” PRIVREMENO KONZERVIRANE, NA PRIMJER, SUMPORNIM DIOKSIDOM, U SLANOJ VODI, U SUMPORNOJ VODI ILI DRUGIM OTOPINAMA ZA KONZERVIRANJE, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADNE ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0711 90 10

PAPRIKE IZ RODA CAPSICUM ILI IZ RODA PIMENTA PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADNE ZA NEPOSREDNU PREHRANU (OSIM SLATKE PAPRIKE)

0711 90 50

CRVENI LUK PRIVREMENO KONZERVIRAN, NA PRIMJER, SUMPORNIM DIOKSIDOM, U SLANOJ VODI, U SUMPORNOJ VODI ILI DRUGIM OTOPINAMA ZA KONZERVIRANJE, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADAN ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0711 90 80

POVRĆE PRIVREMENO KONZERVIRANO, NA PRIMJER SUMPORNIM DIOKSIDOM, U SLANOJ VODI, U SUMPORNOJ VODI ILI DRUGIM OTOPINAMA ZA KONZERVIRANJE, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU (OSIM MASLINA, KAPARA, KRASTAVACA I KORNIŠONA, GLJIVA, TARTUFA)

0712 31 00

SUŠENE GLJIVE IZ RODA ŠAMPINJONA „AGARICUS”, CIJELE, REZANE, U KRIŠKAMA, LOMLJENE ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJENE

0712 32 00

SUŠENO JUDINO UHO „AURICULARIA SPP.”, CIJELO, REZANO, U KRIŠKAMA, LOMLJENO ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJENO

0712 33 00

SUŠENE GLJIVE SLUZAVKE „TREMELLA SPP.”, CIJELE, REZANE, U KRIŠKAMA, LOMLJENE ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJENE

0712 39 00

SUŠENE GLJIVE I TARTUFI, CIJELI, REZANI, U KRIŠKAMA, LOMLJENI ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJENI (OSIM GLJIVA IZ RODA ŠAMPINJONA „AGARICUS”, JUDINOG UHA „AURICULARIA SPP.” I SUŠENIH GLJIVA SLUZAVKI „TREMELLA SPP.”)

0713 10 10

GRAH, „PISUM SATIVUM”, SUŠEN I OLJUŠTEN, ZA SJETVU

0713 33 10

SUŠENI, OLJUŠTENI OBIČNI GRAH „PHASEOLUS VULGARIS”, ZA SJETVU

0713 40 00

SUŠENA, OLJUŠTENA LEĆA, NEOVISNO JE LI OGULJENA ILI LOMLJENA ILI NE

0713 50 00

SUŠENI, OLJUŠTENI BOB „VICIA FABA VAR. MAJOR” I KONJSKI BOB „VICIA FABA VAR. EQUINA I VICIA FABA VAR. MINOR”, NEOVISNO JE LI OGULJEN ILI LOMLJEN ILI NE

0713 90 00

SUŠENO, OLJUŠTENO MAHUNASTO POVRĆE

0713 90 10

SUŠENO, OLJUŠTENO MAHUNASTO POVRĆE, ZA SJETVU (OSIM GRAŠKA, SLANOGA GRAŠKA, GRAHA, LEĆE, BOBA I KONJSKOG BOBA)

0713 90 90

SUŠENO, OLJUŠTENO MAHUNASTO POVRĆE, NEOVISNO JE LI OGULJENO ILI LOMLJENO ILI NE (OSIM ZA SJETVU I OSIM GRAŠKA, SLANOGA GRAŠKA, GRAHA, LEĆE, BOBA I KONJSKOG BOBA)

0714 10 10

PELETE OD BRAŠNA I KRUPICE OD MANIOKE

0714 10 91

MANIOKA, BILO SVJEŽA I CIJELA ILI OGULJENA I ZAMRZNUTA, NEOVISNO JE LI NAREZANA ILI NE, ZA PRERHRANU LJUDI, U PAKIRANJIMA =< 28 KG

0714 10 99

MANIOKA, SVJEŽA ILI SUŠENA CIJELA ILI NAREZANA (OSIM 0714 10 10 I 0714 10 91)

0714 20 10

SLATKI KRUMPIR, SVJEŽI, CIJELI, ZA PRERHRANU LJUDI

0714 20 90

SLATKI KRUMPIR, SUŠENI

0714 90 11

INDIJSKA MARANTA (ARROWROOT), BILO SVJEŽA I CIJELA ILI OGULJENA I ZAMRZNUTA, KAĆUN (SALEP) I SLIČNI KORIJENI I GOMOLJI (OSIM MANIOKE I SLATKOG KRUMPIRA) S VISOKIM SADRŽAJEM ŠKROBA, NEOVISNO JESU LI NAREZANI ILI NE, ZA PRERHRANU LJUDI, U PAKIRANJIMA =< 28 KG

0714 90 19

INDIJSKA MARANTA (ARROWROOT), KAĆUN (SALEP) I SLIČNI KORIJENI I GOMOLJI (OSIM MANIOKE I SLATKOG KRUMPIRA) S VISOKIM SADRŽAJEM ŠKROBA, (OSIM 0714 90 11)

0714 90 90

KORIJENJE I GOMOLJI S VISOKIM UDJELOM ŠKROBA ILI INULINA (OSIM 0714 10 10 DO 0714 90 10)

0801 22 00

SVJEŽI ILI SUŠENI BRAZILSKI ORAH, OLJUŠTEN

0802 11 10

SVJEŽI ILI SUŠENI GORKI BADEMI U LJUSCI

0802 11 90

SVJEŽI ILI SUŠENI BADEMI U LJUSCI (OSIM GORKIH)

0802 12 10

SVJEŽI ILI SUŠENI GORKI BADEMI, OLJUŠTENI

0802 12 90

SVJEŽI ILI SUŠENI BADEMI, OLJUŠTENI (OSIM GORKIH)

0802 90 20

SVJEŽI ILI SUŠENI AREKA „BETEL”, KOLA I PEKAN ORASI, NEOVISNO JESU LI OLJUŠTENI ILI OGULJENI ILI NE

0802 90 50

PINJOLI, SVJEŽI ILI SUŠENI, NEOVISNO JESU LI OLJUŠTENI ILI OGULJENI ILI NE

0802 90 60

MAKADAMI ORASI, SVJEŽI ILI SUŠENI, NEOVISNO JESU LI OLJUŠTENI ILI OGULJENI ILI NE

0803 00 90

SUŠENE BANANE, UKLJUČUJUĆI BANANE ZA KUHANJE

0804 40 00

SVJEŽI ILI SUŠENI AVOKADO

0805 40 00

SVJEŽI ILI SUŠENI GREJP

0805 90 00

SVJEŽI ILI SUŠENI AGRUMI (OSIM NARANČI, LIMUNA „CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM”, LIMETE „CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA”, GREJPA, MANDARINE, UKLJUČUJUĆI TANGERSKE I SATSUMA MANDARINE, KLEMENTINA, WILKING MANDARINA I SLIČNIH HIBRIDA AGRUMA)

0806 20 11

GROŽĐICE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE =< 2 KG

0806 20 12

SULTANA (SULTANIJA), U IZVORNOM PAKIRANJU NETO MASE =< 2 KG

0806 20 18

SUŠENO GROŽĐE, (OSIM GROŽĐICA I SULTANE) U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE = < 2 KG

0806 20 91

GROŽĐICE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE > 2 KG

0806 20 92

SULTANA (SULTANIJA), U IZVORNOM PAKIRANJU NETO MASE > 2 KG

0806 20 98

SUŠENO GROŽĐE, (OSIM GROŽĐICA I SULTANE) U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE > 2 KG

0810 30 30

SVJEŽI CRVENI RIBIZ

0810 40 10

SVJEŽE EUROPSKE ŠUMSKE BRUSNICE

0810 60 00

SVJEŽI DURIAN

0811 20 11

MALINE, KUPINE, DUD (MURVA), LOGANOVE BOBICE, CRNI, BIJELI ILI CRVENI RIBIZ I OGROZD, NEKUHANI ILI KUHANI U VODI ILI PARI, ZASLAĐENI, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 13 %, ZAMRZNUTI

0811 20 19

MALINE, KUPINE, DUD (MURVA), LOGANOVE BOBICE, CRNI, BIJELI ILI CRVENI RIBIZ I OGROZD, NEKUHANI ILI KUHANI U VODI ILI PARI, ZASLAĐENI, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA =< 13 %, ZAMRZNUTI

0811 20 39

CRNI RIBIZ, NEKUHAN ILI KUHAN U VODI ILI PARI, ZAMRZNUT, NEZASLAĐEN

0811 90 11

GUAVA, MANGO, MANGOSTIN, PAPAJA, TAMARIND, JABUKA INDIJSKOG ORAŠČIĆA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA (JACKFRUIT), SAPODILO ŠLJIVA, MARAKUJA (PASIFLORA), KARAMBOLA, PITAJA, KOKOSOV ORAH, INDIJSKI ORAŠČIĆ, BRAZILSKI ORAH, AREKA „BETEL” ORAH, KOLA ORAH I MAKADAMI ORAH, NEKUHANI ILI KUHANI

0811 90 31

GUAVA, MANGO, MANGOSTIN, PAPAJA, TAMARIND, JABUKA INDIJSKOG ORAŠČIĆA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA (JACKFRUIT), SAPODILO ŠLJIVA, MARAKUJA (PASIFLORA), KARAMBOLA, PITAJA, KOKOSOV ORAH, INDIJSKI ORAŠČIĆ, BRAZILSKI ORAH, AREKA „BETEL” ORAH, KOLA ORAH I MAKADAMI ORAH, NEKUHANI ILI KUHANI

0812 90 10

MARELICE, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADNE ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0812 90 30

PAPAJA, PRIVREMENO KONZERVIRANA, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADNA ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0812 90 40

EUROPSKE SAMONIKLE BOROVNICE „VACCINIUM MYRTILLUS”, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADNE ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0812 90 50

CRNI RIBIZ, PRIVREMENO KONZERVIRAN, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADAN ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0812 90 60

MALINE, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U TAKVOM STANJU NEPRIKLADNE ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0812 90 70

GUAVA, MANGO, MANGOSTIN, TAMARIND, JABUKA INDIJSKOG ORAŠČIĆA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA (JACKFRUIT), SAPODILO ŠLJIVA, MARAKUJA (PASIFLORA), KARAMBOLA, PITAJA, KOKOSOV ORAH, INDIJSKI ORAŠČIĆ, BRAZILSKI ORAH, AREKA „BETEL” ORAH, KOLA ORAH I MAKADAMI ORAH, NEPRIKLADNI ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0813 50 19

MJEŠAVINA SUŠENIH MARELICA, JABUKA, BRESAKA, UKLJUČUJUĆI NEKTARINE, KRUŠKE, PAPAJU ILI OSTALO SUŠENO VOĆE DRUGDJE NESPOMENUTO I NEUKLJUČENO, UKLJUČUJUĆI ŠLJIVE (OSIM MJEŠAVINE ORAŠASTIH PLODOVA)

0813 50 31

MJEŠAVINE ISKLJUČIVO OD KOKOSOVIH ORAHA, INDIJSKIH ORAŠČIĆA, BRAZILSKIH ORAHA, AREKA „BETEL” ORAHA, KOLA ORAHA I MAKADAMI ORAHA

0813 50 39

MJEŠAVINE ISKLJUČIVO OD JESTIVIH ORAŠASTIH PLODOVA IZ TARIFNIH BROJEVA 0801 I 0802 (OSIM KOKOSOVIH ORAHA, INDIJSKIH ORAŠČIĆA, BRAZILSKIH ORAHA, AREKA „BETEL” ORAHA, KOLA ORAHA I MAKADAMI ORAHA

0813 50 91

MJEŠAVINE SUŠENOG VOĆA DRUGDJE NESPOMENUTE I NEUKLJUČENE (OSIM SUHIH ŠLJIVA I SMOKAVA)

0814 00 00

KORE AGRUMA ILI DINJA, UKLJUČUJUĆI LUBENICE, SVJEŽE, ZAMRZNUTE, SUŠENE ILI PRIVREMENO KONZERVIRANE U SLANOJ VODI ILI U VODI S DRUGIM ADITIVIMA

0901 90 10

KAVINE LJUSKE I OPNE

0908 10 00

MUŠKATNI ORAŠČIĆ

0908 20 00

MACIS

0908 30 00

KARDAMOMI

1001 90 10

PIR ZA SJETVU

1006 10 10

RIŽA U LJUSCI ZA SJETVU

1006 10 21

RIŽA OKRUGLOG ZRNA U LJUSCI, PARENA

1006 10 23

RIŽA SREDNJEG ZRNA U LJUSCI, PARENA

1006 10 25

RIŽA DUGOG ZRNA U LJUSCI, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, PARENA

1006 10 27

RIŽA DUGOG ZRNA U LJUSCI, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >=3, PARENA

1006 10 92

RIŽA OKRUGLOG ZRNA U LJUSCI, (OSIM PARENE I ONE ZA SJETVU)

1006 10 94

RIŽA SREDNJEG ZRNA U LJUSCI, (OSIM PARENE I ONE ZA SJETVU)

1006 10 96

RIŽA DUGOG ZRNA U LJUSCI, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, (OSIM PARENE I ONE ZA SJETVU)

1006 10 98

RIŽA DUGOG ZRNA U LJUSCI, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >=3, (OSIM PARENE I ONE ZA SJETVU)

1006 20 11

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA OKRUGLOG ZRNA, PARENA

1006 20 13

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA SREDNJEG ZRNA, PARENA

1006 20 15

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, PARENA

1006 20 17

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >=3, PARENA

1006 20 92

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA OKRUGLOG ZRNA, (OSIM PARENE)

1006 20 94

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA SREDNJEG ZRNA, (OSIM PARENE)

1006 20 96

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, (OSIM PARENE)

1006 20 98

OLJUŠTENA SMEĐA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >=3, (OSIM PARENE)

1006 30 21

POLUBIJELA RIŽA OKRUGLOG ZRNA, PARENA

1006 30 23

POLUBIJELA RIŽA SREDNJEG ZRNA, PARENA

1006 30 25

POLUBIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, PARENA

1006 30 27

POLUBIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >=3, PARENA

1006 30 42

POLUBIJELA RIŽA OKRUGLOG ZRNA, (OSIM PARENE)

1006 30 44

POLUBIJELA RIŽA SREDNJEG ZRNA, (OSIM PARENE)

1006 30 46

POLUBIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, (OSIM PARENE)

1006 30 48

POLUBIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >3, (OSIM PARENE)

1006 30 61

BIJELA RIŽA OKRUGLOG ZRNA, PARENA

1006 30 63

BIJELA RIŽA SREDNJEG ZRNA, PARENA

1006 30 65

BIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, PARENA

1006 30 67

BIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >=3, PARENA

1006 30 92

BIJELA RIŽA OKRUGLOG ZRNA, (OSIM PARENE)

1006 30 94

BIJELA RIŽA SREDNJEG ZRNA, (OSIM PARENE)

1006 30 96

BIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE > 2 ALI < 3, (OSIM PARENE)

1006 30 98

BIJELA RIŽA DUGOG ZRNA, OMJERA IZMEĐU DULJINE I ŠIRINE >=3, (OSIM PARENE)

1006 40 00

LOMLJENA RIŽA

1007 00 10

HIBRID SIRKA U ZRNU, ZA SJETVU

1007 00 90

SIRAK U ZRNU (OSIM HIBRIDA ZA SJETVU)

1008 10 00

HELJDA

1008 20 00

PROSO (OSIM SIRKA U ZRNU)

1008 30 00

SJEME ZA PTICE

1008 90 10

TRITIKALE

1008 90 90

ŽITARICE (OSIM PŠENICE I SURAŽICE, RAŽI, JEČMA, ZOBI, KUKURUZA, RIŽE, HELJDE, PROSA, SJEMENA ZA PTICE, TRITIKALE I SIRKA U ZRNU)

1102 90 30

ZOBENO BRAŠNO

1103 19 10

PREKRUPA I KRUPICA OD RAŽI

1103 19 30

PREKRUPA I KRUPICA OD JEČMA

1103 19 40

PREKRUPA I KRUPICA OD ZOBI

1103 19 50

PREKRUPA I KRUPICA OD RIŽE

1103 20 10

PELETE OD RAŽI

1103 20 20

PELETE OD JEČMA

1103 20 30

PELETE OD ZOBI

1103 20 40

PELETE OD KUKURUZA

1103 20 50

PELETE OD RIŽE

1103 20 60

PELETE OD PŠENICE

1103 20 90

PELETE OD ŽITARICA (OSIM RAŽI, JEČMA, ZOBI, KUKURUZA, RIŽE I PŠENICE)

1104 12 10

ZRNA ZOBI, VALJANA

1104 19 30

ZRNA RAŽI, VALJANA ILI U PAHULJICAMA

1104 19 61

ZRNA JEČMA, VALJANA

1104 19 69

ZRNA JEČMA, U PAHULJICAMA

1104 19 91

ZRNA RIŽE, U PAHULJICAMA

1104 22 20

ZRNA ZOBI, OLJUŠTENA (OSIM KRATKE)

1104 22 30

OLJUŠTENA, REZANA ILI DROBLJENA ZRNA ZOBI

1104 22 50

PERLIRANA ZRNA ZOBI

1104 22 90

DROBLJENA ZRNA ZOBI

1104 22 98

ZRNA ZOBI (OSIM KRATKIH, OLJUŠTENIH I REZANIH ILI DROBLJENIH („GRUTZE” ILI „GRUTTEN”), PERLIRANIH I SAMO DROBLJENIH)

1104 23 30

PERLIRANA ZRNA KUKURUZA

1104 23 90

DROBLJENA ZRNA KUKURUZA

1104 29 01

OLJUŠTENA ZRNA JEČMA

1104 29 03

OLJUŠTENA I REZANA ILI DROBLJENA („GRÜTZE” ILI „GRUTTEN”) ZRNA JEČMA

1104 29 05

PERLIRANA ZRNA JEČMA

1104 29 07

ZRNA JEČMA, SAMO DROBLJENA

1104 29 09

ZRNA JEČMA (OSIM OLJUŠTENIH I REZANIH ILI DROBLJENIH („GRUTZE” ILI „GRUTTEN”), PERLIRANIH I SAMO DROBLJENIH)

1104 29 11

OLJUŠTENA ZRNA PŠENICE

1104 29 15

OLJUŠTENA ZRNA RAŽI

1104 29 19

OLJUŠTENA ZRNA ŽITARICA (OSIM JEČMA, ZOBI, KUKURUZA, RIŽE I PŠENICE ILI RAŽI)

1104 29 31

PERLIRANA ZRNA PŠENICE

1104 29 35

PERLIRANA ZRNA RAŽI

1104 29 51

ŽITNE PAHULJICE OD PŠENICE, SAMO DROBLJENE

1104 29 55

ŽITNE PAHULJICE OD RAŽI, SAMO DROBLJENE

1104 29 59

ŽITNE PAHULJICE, SAMO DROBLJENE (OSIM ONIH OD JEČMA, ZOBI, KUKURUZA, PŠENICE I RAŽI)

1104 29 81

ŽITNE PAHULJICE OD PŠENICE (OSIM OLJUŠTENIH I REZANIH ILI DROBLJENIH, PERLIRANIH ILI SAMO DROBLJENIH)

1104 29 85

ŽITNE PAHULJICE OD RAŽI (OSIM OLJUŠTENIH I REZANIH ILI DROBLJENIH, PERLIRANIH ILI SAMO DROBLJENIH)

1104 30 10

KLICE PŠENICE, CIJELE, VALJANE, U PAHULJICAMA ILI MLJEVENE

1105 10 00

BRAŠNO I KRUPICA OD KRUMPIRA

1105 20 00

PAHULJICE, GRANULE I PELETE OD KRUMPIRA

1106 10 00

BRAŠNO I KRUPICA OD GRAŠKA, GRAHA, LEĆE I OSTALOG SUŠENOG MAHUNASTOGA POVRĆA IZ TARIFNOG BROJA 0713

1106 20 10

DENATURIRANO BRAŠNO I KRUPICA OD SAGOA ILI MANIOKE, INDIJSKE MARANTE (ARROWROOT), KAĆUNA (SALEP), ČIČOKA, SLATKOG KRUMPIRA I SLIČNOGA KORIJENJA ILI GOMOLJA S VISOKIM SADRŽAJEM ŠKROBA ILI INULINA

1106 20 90

BRAŠNO I KRUPICA OD SAGOA I OD KORIJENJA ILI GOMOLJA MANIOKE, INDIJSKE MARANTE (ARROWROOT), KAĆUNA (SALEP), ČIČOKA, SLATKOGA KRUMPIRA I SLIČNOG KORIJENJA ILI GOMOLJA S VISOKIM SADRŽAJEM ŠKROBA ILI INULINA (OSIM DENATURIRANOG)

1106 30 10

BRAŠNO, KRUPICA I PRAH OD BANANA

1106 30 90

BRAŠNO, KRUPICA I PRAH OD PROIZVODA IZ POGLAVLJA 8. „SVE VRSTE JESTIVOG VOĆA” (OSIM BANANA)

1107 10 11

PŠENIČNI SLAD U OBLIKU BRAŠNA (OSIM PRŽENOG)

1107 10 19

PŠENIČNI SLAD (OSIM BRAŠNA I PRŽENOG)

1107 10 91

SLAD U OBLIKU BRAŠNA (OSIM PRŽENOG I PŠENIČNOG)

1107 10 99

SLAD (OSIM PRŽENOG, PŠENIČNOG I BRAŠNA)

1107 20 00

PRŽENI SLAD

1108 19 10

RIŽIN ŠKROB

1108 20 00

INULIN

1109 00 00

PŠENIČNI GLUTEN, OSUŠEN ILI NEOSUŠEN

1201 00 10

ZRNA SOJE ZA SJETVU

1201 00 90

ZRNA SOJE (OSM ZA SJETVU)

1202 10 10

KIKIRIKI U LJUSCI ZA SJETVU

1203 00 00

KOPRA

1204 00 10

LANENO SJEME ZA SJETVU

1204 00 90

LANENO SJEME (OSM ZA SJETVU)

1205 10 10

SJEME ULJANE REPICE NISKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE, „KOJE DAJE NEHLAPIVO (MASNO) ULJE S NISKIM SADRŽAJEM ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA < 2 % I KOJE DAJE ČVRSTU KOMPONENTU GLUKOSINOLATA < 30 MIKROMOLA/G”, ZA SJETVU

1205 10 90

SJEME ULJANE REPICE NISKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE, „KOJE DAJE NEHLAPIVO (MASNO) ULJE S NISKIM SADRŽAJEM ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA < 2 % I KOJE DAJE ČVRSTU KOMPONENTU GLUKOSINOLATA < 30 MIKROMOLA/G”, LOMLJENO ILI NELOMLJENO (OSIM ZA SJETVU)

1205 90 00

SJEME ULJANE REPICE VISOKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE, „KOJE DAJE NEHLAPIVO (MASNO) ULJE SA SADRŽAJEM ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA >= 2 % I KOJE DAJE ČVRSTU KOMPONENTU GLUKOSINOLATA >= 30 MIKROMOLA/G”, LOMLJENO ILI NELOMLJENO

1206 00 10

SUNCOKRETOVO SJEME ZA SJETVU

1206 00 91

SUNCOKRETOVO SJEME, OLJUŠTENO ILI NEOLJUŠTENO I U SIVOJ I BIJELOJ PRUGASTOJ LJUSCI (OSIM ZA SJETVU)

1206 00 99

SUNCOKRETOVO SJEME, LOMLJENO ILI NELOMLJENO (OSIM ZA SJETVU, OLJUŠTENO ILI NEOLJUŠTENO I U SIVOJ I BIJELOJ PRUGASTOJ LJUSCI)

1207 10 10

PALMINI ORASI I JEZGRE ZA SJETVU

1207 10 90

PALMINI ORASI I JEZGRE (OSIM ZA SJETVU)

1207 20 10

PAMUKOVO SJEME ZA SJETVU

1207 20 90

PAMUKOVO SJEME (OSIM ZA SJETVU)

1207 30 10

RICINUSOVO SJEME ZA SJETVU

1207 30 90

RICINUSOVO SJEME (OSIM ZA SJETVU)

1207 40 10

SEZAMOVO SJEME ZA SJETVU

1207 40 90

SEZAMOVO SJEME (OSIM ZA SJETVU)

1207 50 10

SJEME GORUŠICE ZA SJETVU

1207 50 90

SJEME GORUŠICE (OSIM ZA SJETVU)

1207 60 10

SJEME ŠAFRANIKE ZA SJETVU

1207 60 90

SJEME ŠAFRANIKE (OSIM ZA SJETVU)

1207 91 10

SJEME MAKA ZA SJETVU

1207 91 90

SJEME MAKA (OSIM ZA SJETVU)

1207 99 20

ULJANO SJEME I PLODOVI, ZA SJETVU (OSIM JESTIVIH ORAŠASTIH PLODOVA, MASLINA, SOJE, KIKIRIKIJA, KOPRE, LANENOG SJEMENA, ULJANE REPICE, SUNCOKRETOVOG SJEMENA, PALMINIH ORAHA I JEZGRI, PAMUKOVOG SJEMENA, RICINUSOVOG SJEMENA, SEZAMOVOG SJEMENA, SJEMENA GORUŠICE, SJEMENA ŠAFRANIKE)

1207 99 91

SJEME KONOPLJE (OSIM ZA SJETVU)

1207 99 98

ULJANO SJEME I PLODOVI, LOMLJENI ILI NELOMLJENI (OSIM ZA SJETVU I JESTIVIH ORAŠASTIH PLODOVA, MASLINA, SOJE, KIKIRIKIJA, KOPRE, LANENOG SJEMENA, ULJANE REPICE, SUNCOKRETOVOG SJEMENA, PALMINIH ORAHA I JEZGRI, PAMUKOVOG SJEMENA, RICINUSOVOG SJEMENA, SEZAMOVOG SJEMENA, SJEMENA GORUŠICE, SJEMENA ŠAFRANIKE)

1208 10 00

BRAŠNO I KRUPICA OD SOJE

1208 90 00

BRAŠNO I KRUPICA OD ULJANOG SJEMENA I PLODOVA (OSIM OD SOJE I GORUŠICE)

1209 10 00

SJEME ŠEĆERNE REPE, ZA SJETVU

1209 21 00

SJEME LUCERNE (ALFALFA), ZA SJETVU

1209 22 10

SJEME CRVENE DJETELINE (TRIFOLIUM PRATENSE L.), ZA SJETVU

1209 22 80

SJEME DJETELINE (TRIFOLIUM SPP.), ZA SJETVU (OSIM CRVENE DJETELINE (TRIFOLIUM PRATENSE L.))

1209 23 11

SJEME LIVADNE VLASULJE, ZA SJETVU

1209 23 15

SJEME CRVENE VLASULJE, ZA SJETVU

1209 23 80

SJEME VLASULJE, ZA SJETVU (OSIM SJEMENA LIVADNE VLASULJE „FESTUCA PRATENSIS HUDS” I SJEMENA CRVENE VLASULJE „FESTUCA RUBRA L.”)

1209 24 00

SJEME PRAVE VLASNJAČE, ZA SJETVU

1209 25 10

TALIJANSKI LJULJ, UKLJUČUJUĆI PLANINSKI SA ZAPADA (LOLIUM MULTIFLORUM L.), SJEME ZA SJETVU

1209 25 90

ENGLESKI LJULJ (LOLIUM PERENNE L.), SJEME ZA SJETVU

1209 26 00

SJEME MAČICE (MAČJEG REPKA), ZA SJETVU

1209 29 10

SJEME GRAHORICA, SJEME RODA POA PALUSTRIS L. I POA TRIVIALIS L., SJEME PASJE TRAVE „DACTYLIS GLOMERATA L.” I SJEME ROSULJE „AGROSTIS”, ZA SJETVU

1209 29 50

SJEME LUPINE, ZA SJETVU

1209 29 60

SJEME REPE, ZA SJETVU (OSIM SJEMENA ŠEĆERNE REPE)

1209 29 80

SJEME KRMNOG BILJA, ZA SJETVU (OSIM PŠENICE, SJEMENA PŠENICE, SJEMENA LUCERNE (ALFALFA), SJEMENA DJETELINE „TRIFOLIUM SPP.”, SJEMENA VLASULJE, SJEMENA PRAVE VLASNJAČE „POA PRATENSIS L.”, SJEMENA LJULJA „LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.”, SJEMENA MAČICE (MAČJEG REPKA))

1209 30 00

SJEME TRAVNATOG BILJA KOJE SE UGLAVNOM UZGAJA ZBOG CVJETOVA, ZA SJETVU

1209 91 10

SJEME KORABICE, ZA SJETVU

1209 91 30

SJEME SALATNE REPE ILI REPE

1209 91 90

SJEME POVRĆA, ZA SJETVU (OSIM KORABICE)

1209 99 10

SJEME ŠUMSKOG DRVEĆA, ZA SJETVU

1209 99 91

SJEME NEZELJASTOG BILJA KOJE SE UGLAVNOM UZGAJA ZBOG CVJETOVA, ZA SJETVU

1209 99 99

SJEME, PLODOVI I SPORE, ZA SJETVU (OSIM MAHUNASTOG POVRĆA I SLATKOG KUKURUZA, KAVE, ČAJA, MATE ČAJA I ZAČINA, ŽITARICA, ULJANOG SJEMENJA I PLODOVA, REPE, KRMNOG BILJA, SJEMENJA POVRĆA, SJEMENJA ŠUMSKOG DRVEĆA)

1210 10 00

HMELJ, SVJEŽI ILI SUŠENI (OSIM MLJEVENOG, U OBLIKU PRAHA ILI PELETA)

1210 20 10

HMELJ, MLJEVENI, U OBLIKU PRAHA ILI PELETA, S VEĆIM SADRŽAJEM LUPULINA; LUPULIN

1210 20 90

HMELJ, MLJEVENI, U OBLIKU PRAHA ILI PELETA (OSIM S VEĆIM SADRŽAJEM LUPULINA)

1211 90 97

BILJE I DIJELOVI BILJA

1212 10 10

ROGAČI, SVJEŽI ILI SUŠENI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI

1212 10 91

SJEME ROGAČA, SVJEŽE ILI SUŠENO (OSIM OLJUŠTENOG, DROBLJENOG ILI MLJEVENOG)

1212 10 99

SJEME ROGAČA, OLJUŠTENO, DROBLJENO ILI MLJEVENO, SVJEŽE ILI SUŠENO

1212 30 00

KOŠTICE I JEZGRE IZ KOŠTICA MARELICA, BRESAKA I ŠLJIVA

1212 91 20

ŠEĆERNA REPA, SUŠENA, MLJEVENA ILI NEMLJEVENA

1212 91 80

ŠEĆERNA REPA, SVJEŽA, RASHLAĐENA ILI ZAMRZNUTA

1212 99 20

ŠEĆERNA TRSKA, SVJEŽA, RASHLAĐENA, ZAMRZNUTA ILI SUŠENA, MLJEVENA ILI NEMLJEVENA

1212 99 80

KOŠTICE I JEZGRE IZ KOŠTICA VOĆA I OSTALI BILJNI PROIZVODI, UKLJUČUJUĆI NEPRŽENO KORIJENJE CIKORIJE VRSTE „CHICHORIUM INTYBUS SATIVUM”, VRSTE KOJI SE POGLAVITO RABI ZA LJUDSKU PREHRANU, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

1213 00 00

SLAMA I PLJEVA OD ŽITARICA, NEPRERAĐENA, NEOVISNO JE LI SJECKANA, MLJEVENA, PREŠANA ILI U OBLIKU PELETA ILI NE

1214 10 00

KRUPICA I PELETE OD LUCERNE (ALFALFA)

1214 90 10

ŠVEDSKA REPA, KRMNA CIKLA, KRMNO KORIJENJE

1214 90 90

SIJENO, LUCERNA (ALFALFA), DJETELINA, ESPARZETA

1214 90 91

PELETE OD SIJENA, DJETELINE, ESPARZETE, KRMNOG KELJA, LUPINE, GRAHORICE I SLIČNIH PROIZVODA ZA STOČNU HRANU (OSIM ŠVEDSKE REPE, KRMNE CIKLE I KRMNOGA KORIJENJA ZA STOČNU HRANU)

1214 90 99

SIJENO, LUCERNA, DJETELINA, ESPARZETA, KRMNI KELJ, LUPINA, GRAHORICA I SLIČNI PROIZVODI ZA STOČNU HRANU (OSIM ONIH U OBLIKU PELETA, ŠVEDSKE REPE, KRMNE CIKLE, KRMNOGA KORIJENJA ZA STOČNU HRANU I KRUPICE LUCERNE (ALFALFA))

1301 10 00

PRIRODNI ŠELAK

1301 20 00

PRIRODNA GUMI ARABIKA

1301 90 10

CHIOS MASTIKS „SMOLA OD DRVEĆA VRSTE PISTACIA LENTISCUS (TRŠLJA)”

1301 90 90

PRIRODNE GUME, SMOLE, GUME-SMOLE I BALZAMI (OSIM GUMI ARABIKE I CHIOS MASTIKS „SMOLE OD DRVEĆA VRSTE PISTACIA LENTISCUS (TRŠLJA)”)

1302 11 00

OPIJUM

1302 19 05

OLEO SMOLA VANILIJE

1302 19 98

BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI (OSIM OD SLATKOG KORIJENA, HMELJA, BUHAČA ILI KORIJENJA BILJA KOJE SADRŽI ROTENON, GORKE KVASIJE, OPIJUMA, ALOJE I MANE, MJEŠAVINA BILJNIH ESTRAKTA ZA PROIZVODNJU PIĆA ILI PREHRAMBENIH PROIZVODA I MEDICINSKOG BILJA)

1302 32 90

SLUZI I ZGUŠNJIVAČI OD SJEMENA GUARA, MODIFICIRANI ILI NEMODIFICIRANI

1302 39 00

SLUZI I ZGUŠNJIVAČI DOBIVENI OD BILJNIH PROIZVODA, MODIFICIRANI ILI NEMODIFICIRANI (OSIM IZ ROGAČA, SJEMENA ROGAČA, SJEMENA GUARA I AGAR-AGARA)

1501 00 11

SALO I OSTALA SVINJSKA MAST, OTOPLJENA, STLAČENA ILI NESTLAČENA ILI EKSTRAHIRANA OTAPALIMA, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1501 00 90

MAST PERADI, OTOPLJENA, STLAČENA ILI NESTLAČENA ILI EKSTRAHIRANA OTAPALIMA

1502 00 10

MASTI GOVEDA, OVACA ILI KOZA, SIROVA ILI OTOPLJENA, STLAČENA ILI NESTLAČENA ILI EKSTRAHIRANA OTAPALIMA, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1502 00 90

MASTI GOVEDA, OVACA ILI KOZA, SIROVA ILI OTOPLJENA, STLAČENA ILI NESTLAČENA ILI EKSTRAHIRANA OTAPALIMA (OSIM ZA INDUSTRIJSKE/TEHNIČKE SVRHE)

1503 00 11

STEARIN OD SVINJSKE MASTI I OLEOSTEARIN, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM EMULGIRANIH, MIJEŠANIH I NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENIH)

1503 00 19

STEARIN OD SVINJSKE MASTI I OLEOSTEARIN (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, EMULGIRANIH, MIJEŠANIH I NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENIH)

1503 00 30

ULJE OD LOJA ZA INDUSTRIJSKU UPORABU (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA I EMULGIRANIH, MIJEŠANIH I NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENIH)

1503 00 90

ULJE OD LOJA, OLEO-ULJE I ULJE SVINJSKE MASTI (OSIM EMULGIRANIH, MIJEŠANIH ILI NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENIH I ULJA OD LOJA ZA INDUSTRIJSKU UPORABU)

1504 10 10

ULJA OD RIBLJE JETRE I NJIHOVE FRAKCIJE, SA SADRŽAJEM VITAMINA A =< 2 500 IU/G, RAFINIRANA ILI NERAFINIRANA (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANIH)

1504 10 91

ULJA OD RIBLJE JETRE I NJIHOVE FRAKCIJE, OD IVERAK, RAFINIRANA ILI NERAFINIRANA, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANA (OSIM ULJA OD RIBLJE JETRE SA SADRŽAJEM VITAMINA A NE VEĆIM OD 2 500 IU/G)

1504 10 99

ULJA OD RIBLJE JETRE I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINIRANA ILI NERAFINIRANA, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANA (OSIM ULJA OD RIBLJE JETRE SA SADRŽAJEM VITAMINA A NE VEĆIM OD 2 500 IU/G I OD RIBE IVERAK)

1504 20 10

KRUTE FRAKCIJE RIBLJIH MASTI I ULJA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANIH I ULJA OD JETRE)

1504 20 90

RIBLJE MASTI I ULJA I TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANIH I ULJA OD JETRE)

1504 30 10

KRUTE FRAKCIJE MASTI I ULJA MORSKIH SISAVACA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANIH)

1504 30 90

MASTI, ULJA I NJIHOVE TEKUĆE FRAKCIJE MORSKIH SISAVACA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANIH)

1507 10 10

SIROVO SOJINO ULJE, GUMIRANO ILI DEGUMIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1507 10 90

SIROVO SOJINO ULJE, GUMIRANO ILI DEGUMIRANO (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1507 90 10

SOJINO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANOG, SIROVOG I ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1507 90 90

ULJE OD KIKIRIKIJA I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, KEMIJSKI MODIFICIRANOG I SIROVOG)

1508 10 10

SIROVO ULJE OD KIKIRIKIJA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1508 90 10

ULJE OD KIKIRIKIJA I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANOG, SIROVOG I ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1511 10 10

SIROVO PALMINO ULJE, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1511 10 90

SIROVO PALMINO ULJE (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1511 90 11

KRUTE FRAKCIJE PALMINOG ULJA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

1511 90 19

KRUTE FRAKCIJE PALMINOG ULJA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

1511 90 91

PALMINO ULJE I NJEGOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA I SIROVIH)

1511 90 99

PALMINO ULJE I NJEGOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1512 11 10

SIROVO ULJE OD SJEMENA SUNCOKRETA ILI ŠAFRANIKE, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1512 11 91

SIROVO ULJE OD SJEMENA SUNCOKRETA (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1512 11 99

SIROVO ULJE OD ŠAFRANIKE (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1512 19 10

ULJE OD SJEMENA SUNCOKRETA ILI ŠAFRANIKE I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM SIROVOG I ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1512 19 90

SJEME SUNCOKRETA ILI ŠAFRANIKE

1512 19 91

ULJE OD SJEMENA SUNCOKRETA I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM SIROVOG I ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1512 19 99

ULJE OD ŠAFRANIKE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM SIROVOG I ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1512 21 10

SIROVO ULJE OD SJEMENA PAMUKA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1512 21 90

SIROVO ULJE OD SJEMENA PAMUKA (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1512 29 10

ULJE OD SJEMENA PAMUKA I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM SIROVOG I ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1512 29 90

ULJE OD SJEMENA PAMUKA I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVOG)

1513 11 10

SIROVO ULJE OD KOKOSOVOG ORAHA, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1513 11 91

SIROVO ULJE OD KOKOSOVOG ORAHA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1513 11 99

SIROVO ULJE OD KOKOSOVOG ORAHA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1513 19 11

KRUTE FRAKCIJE ULJA OD KOKOSOVOG ORAHA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

1513 19 19

KRUTE FRAKCIJE ULJA OD KOKOSOVOG ORAHA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

1513 19 30

ULJE OD KOKOSOVOG ORAHA I NJEGOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1513 19 91

ULJE OD KOKOSOVOG ORAHA I NJEGOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVOG)

1513 19 99

ULJE OD KOKOSOVOG ORAHA I NJEGOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVOG)

1513 21 10

SIROVE PALMINE KOŠTICE

1513 21 11

SIROVO ULJE OD PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I BABASU ULJE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1513 21 19

SIROVO BABASU ULJE, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1513 21 30

SIROVO ULJE OD PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I BABASU ULJE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1513 21 90

SIROVO ULJE PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I BABASU ULJE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG (OSIM ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE)

1513 29 11

KRUTE FRAKCIJE ULJA PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I BABASU ULJA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

1513 29 19

KRUTE FRAKCIJE ULJA PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I BABASU ULJA, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

1513 29 30

ULJE PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I BABASU ULJE I NJIHOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA I SIROVIH)

1513 29 50

ULJE PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I BABASU ULJE I NJIHOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1513 29 90

SIROVE PALMINE KOŠTICE

1513 29 91

ULJE PALMINIH KOŠTICA (JEZGRE) I NJIHOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1513 29 99

BABASU ULJE I NJEGOVE TEKUĆE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1514 11 10

ULJE ULJANE REPICE NISKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA < 2 %, SIROVO, ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1514 11 90

ULJE ULJANE REPICE NISKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA < 2 %, SIROVO (OSIM ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE)

1514 19 10

ULJE ULJANE REPICE NISKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA < 2 % I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1514 19 90

ULJE ULJANE REPICE NISKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA < 2 % I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1514 91 10

ULJE ULJANE REPICE VISOKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA >= 2 % I ULJE GORUŠICE, SIROVO, ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1514 91 90

ULJE ULJANE REPICE VISOKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA >= 2 % I ULJE GORUŠICE, SIROVO (OSIM ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE)

1514 99 10

ULJE ULJANE REPICE VISOKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA >= 2 % I ULJE GORUŠICE, I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1514 99 90

ULJE ULJANE REPICE VISOKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA >= 2 % I ULJE GORUŠICE, I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1515 11 00

SIROVO LANENO ULJE

1515 19 10

LANENO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM SIROVIH I ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1515 19 90

LANENO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1515 21 10

SIROVO KUKURUZNO ULJE, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1515 21 90

SIROVO KUKURUZNO ULJE (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1515 29 10

KUKURUZNO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM SIROVIH I ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1515 29 90

KUKURUZNO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1515 30 10

RICINUSOVO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA PROIZVODNJU AMINOUNDEKANSKE KISELINE KOJA SE RABI U PROIZVODNJI SINTETIČKIH TEKSTILNIH VLAKANA ILI UMJETNIH PLASTIČNIH MATERIJALA

1515 30 90

RICINUSOVO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA PROIZVODNJU AMINOUNDEKANSKE KISELINE KOJA SE RABI U PROIZVODNJI SINTETIČKIH TEKSTILNIH VLAKANA ILI UMJETNIH PLASTIČNIH MATERIJALA)

1515 40 00

TUNGOVO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO

1515 50 11

SIROVO SEZAMOVO ULJE, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1515 50 19

SIROVO SEZAMOVO ULJE (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1515 50 91

SEZAMOVO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM SIROVIH)

1515 50 99

SEZAMOVO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1515 90 21

SIROVO ULJE OD DUHANA, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1515 90 29

SIROVO ULJE OD DUHANA (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1515 90 31

ULJE OD DUHANA I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA I SIROVIH)

1515 90 39

ULJE OD DUHANA I NJEGOVE FRAKCIJE, RAFINIRANO ILI NERAFINIRANO, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANO (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH)

1515 90 40

SIROVE, STABILNE (NAHLAPIVE) BILJNE MASTI I ULJA I NJIHOVE FRAKCIJE, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA, ULJA OD SOJE, KIKIRIKIJA, MASLINE, PALME, SUNCOKRETOVOG SJEMENA, ŠAFRANIKE, SJEMENA PAMUKA, KOKOSOVOG ORAHA, PALMINIH KOŠTICA, BABASU ULJA, ULJANE REPICE I GORUŠICE)

1515 90 51

KRUTE, SIROVE STABILNE (NEHLAPIVE) BILJNE MASTI I ULJA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA =< 1 KG (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I ULJA OD SOJE, KIKIRIKIJA, MASLINE, PALME, SUNCOKRETOVOG SJEMENA, ŠAFRANIKE, SJEMENA PAMUKA, KOKOSOVOG ORAHA, PALMINIH KOŠTICA, BABASU ULJA, ULJANE REPICE, GORUŠICE I LANENOG SJEMENA)

1515 90 59

SIROVE, STABILNE (NEHLAPIVE) BILJNE MASTI I ULJA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG, ILI SIROVA, TEKUĆA (OSIM ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE; ULJA OD SOJE, KIKIRIKIJA, MASLINE, PALME, SUNCOKRETA, ŠAFRANIKE, SJEMENA PAMUKA, KOKOSOVOG ORAHA, PALMINE KOŠTICE, BABASU ULJA, RUBSEN)

1515 90 60

BILJNE MASTI I ULJA I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE (OSIM KEMIJSKI MODIFICIRANIH), ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA; SIROVIH MASTI I ULJA; OD SOJE, KIKIRIKIJA, MASLINE, PALME, SUNCOKRETA, ŠAFRANIKE)

1515 90 91

KRUTE, STABILNE (NEHLAPIVE) BILJNE MASTI I ULJA I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG, KOJE NISU SPOMENUTE NITI UKLJUČENE NA DRUGOM MJESTU (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH MASTI I ULJA)

1515 90 99

KRUTE, STABILNE (NEHLAPIVE) BILJNE MASTI I ULJA I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG, KOJE NISU SPOMENUTE NITI UKLJUČENE NA DRUGOM MJESTU (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH MASTI I ULJA) (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE I SIROVIH MASTI I ULJA)

1516 10 10

MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I NJIHOVE FRAKCIJE, DJELOMIČNO ILI POTPUNO HIDROGENIRANE, INTERESTERIFICIRANE, REESTIFICIRANE ILI ELAIDINIZIRANE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI DALJE NEPRERAĐENE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

1516 10 90

MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I NJIHOVE FRAKCIJE, DJELOMIČNO ILI POTPUNO HIDROGENIRANE, INTERESTERIFICIRANE, REESTIFICIRANE ILI ELAIDINIZIRANE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, ALI DALJE NEPRERAĐENE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

1516 20 91

MASTI I ULJA BILJNOG PORIJEKLA I NJIHOVE FRAKCIJE, DJELOMIČNO ILI POTPUNO HIDROGENIRANE, INTERESTERIFICIRANE, REESTIFICIRANE ILI ELAIDINIZIRANE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE =< 1 KG (OSIM OPAL VOSKA I DALJE PRERAĐENIH)

1516 20 95

ULJA OD LANENOG SJEMENA, REPICE, SJEMENA SUNCOKRETA, ILIPE, KARITE, MAKORE, TULUKUNA ILI BABASU ULJE, DJELOMIČNO ILI POTPUNO HIDROGENIRANA, INTERESTERIFICIRANA, REESTIFICIRANA ILI ELAIDINIZIRANA, RAFINIRANA ILI NERAFINIRANA, ZA TEHNIČKE ILI INDUSTRIJSKE SVRHE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA

1516 20 96

ULJA OD KIKIRIKIJA, SJEMENA PAMUKA, SOJE ILI OD SJEMENA SUNCOKRETA (OSIM IZ TARIFNOG PODBROJA 1516 20 95); DRUGA ULJA S MASENIM UDJELOM SLOBODNIH MASNIH KISELINA MANJIM OD 50 %, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG ILI U DRUGOM OBLIKU (OSIM ULJA OD PALMINIH KOŠTICA, ILIPE, KOKOSOVOG ORAHA, ULJANE REPICE)

1516 20 98

MASTI I ULJA BILJNOG PORIJEKLA I NJIHOVE FRAKCIJE, DJELOMIČNO ILI POTPUNO HIDROGENIRANE, INTERESTERIFICIRANE, REESTIFICIRANE ILI ELAIDINIZIRANE, RAFINIRANE ILI NERAFINIRANE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG ILI U DRUGOM OBLIKU (OSIM MASTI I ULJA I NJIHOVIH FRAKCIJA)

1517 10 90

MARGARIN S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH MASTI =< 10 % (OSIM TEKUĆEG)

1517 90 91

JESTIVA, STABILNA (NEHLAPIVA) BILJNA ULJA, TEKUĆA, MIJEŠANA, S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH MASTI =< 10 % (OSIM ULJA DJELOMIČNO ILI POTPUNO HIDROGENIRANIH, INTERESTERIFICIRANIH, REESTIFICIRANIH ILI ELAIDINIZIRANIH, RAFINIRANIH ILI NERAFINIRANIH, ALI DALJE NEPRERAĐENIH I MJEŠAVINA MASLINOVIH ULJA)

1517 90 99

JESTIVE MJEŠAVINE ILI PRIPRAVCI ŽIVOTINJSKIH ILI BILJNIH MASTI ILI ULJA I JESTIVE FRAKCIJE RAZLIČITIH MASTI ILI ULJA, S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH MASTI =< 10 % (OSIM STABILNIH (NEHLAPIVIH) BILJNIH ULJA, TEKUĆIH, MIJEŠANIH, JESTIVIH MJEŠAVINA ILI PRIPRAVAKA KOJE SE RABE ZA PODMAZIVANJE KALUPA)

1518 00 31

SIROVA, STABILNA (NEHLAPIVA) BILJNA ULJA, TEKUĆA, MIJEŠANA, NEJESTIVA, KOJA NISU SPOMENUTA NITI UKLJUČENA NA DRUGOM MJESTU, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1518 00 39

STABILNA (NEHLAPIVA) BILJNA ULJA, TEKUĆA, MIJEŠANA, NEJESTIVA, KOJA NISU SPOMENUTA NITI UKLJUČENA NA DRUGOM MJESTU, ZA INDUSTRIJSKE SVRHE (OSIM SIROVIH ULJA I ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA)

1522 00 31

SAPUNSKI TALOZI KOJI SADRŽE ULJA SA ZNAČAJKAMA MASLINOVOG ULJA

1602 49 11

PRIPREMLJENA ILI KONZERVIRANA LEĐA I DIJELOVI LEĐA DOMAĆE SVINJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE LEĐA I BUTOVA (OSIM VRATOVA)

1602 49 15

PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE MJEŠAVINE BUTOVA, LOPATICA, VRATOVA TE NJIHOVIH DIJELOVA, DOMAĆE SVINJE, (OSIM MJEŠAVINA SAMIH LEĐA I BUTOVA ILI SAMIH VRATOVA I LOPATICA)

1602 49 50

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO, KLAONIČKI PROIZVODI I MJEŠAVINE OD DOMAĆE SVINJE, S MASENIM UDJELOM MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA BILO KOJE VRSTE I MASTI BILO KOJE VRSTE < 40 % (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPREMLJENIH PROIZVODA IZ TARIFNOGA BROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA)

1602 50 10

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO GOVEĐE MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI OD GOVEDA, NEKUHANI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE KUHANOG MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA I NEKUHANOG MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I PRIPRAVAKA OD JETRE)

1602 90 10

PRERAĐEVINE OD KRVI BILO KOJE ŽIVOTINJE (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA)

1603 00 10

EKSTRAKTI I SOKOVI OD MESA, RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA I OD OSTALIH VODENIH BESKRALJEŠNJAKA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

1603 00 80

EKSTRAKTI I SOKOVI OD MESA, RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA I OD OSTALIH VODENIH BESKRALJEŠNJAKA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE > 1 KG ILI DRUKČIJE PAKIRANIM

1701 11 10

SIROVI ŠEĆER OD ŠEĆERNE TRSKE, ZA RAFINIRANJE (OSIM S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE)

1701 11 90

SIROVI ŠEĆER OD ŠEĆERNE TRSKE (OSIM ZA RAFINIRANJE I S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE)

1701 12 10

SIROVI ŠEĆER OD ŠEĆERNE REPE, ZA RAFINIRANJE (OSIM S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE)

1701 12 90

SIROVI ŠEĆER OD ŠEĆERNE REPE (OSIM ZA RAFINIRANJE I S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE)

1702 20 10

ŠEĆER OD JAVORA, U KRUTOM STANJU, S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE

1702 30 10

IZOGLUKOZA, U KRUTOM STANJU, BEZ FRUKTOZE ILI S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE < 20 % U SUHOM STANJU

1702 30 51

GLUKOZA „DEKSTROZA”, U OBLIKU BIJELOG KRISTALNOG PRAHA, AGLOMERIRANA ILI NEAGLOMERIRANA, BEZ FRUKTOZE ILI S MASENIM UDJELOM GLUKOZE < 20 % U SUHOM STANJU I S MASENIM UDJELOM GLUKOZE >= 99 % U SUHOM STANJU (OSIM IZOGLUKOZE)

1702 30 59

GLUKOZA U KRUTOM STANJU I GLUKOZNI SIRUP, BEZ DODANIH AROMA ILI TVARI ZA BOJENJE, I BEZ MASENOG UDJELA FRUKTOZE ILI S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE < 20 % U SUHOM STANJU I S MASENIM UDJELOM GLUKOZE >= 99 % U SUHOM STANJU

1702 30 91

GLUKOZA „DEKSTROZA”, U OBLIKU BIJELOG KRISTALNOG PRAHA, AGLOMERIRANA ILI NEAGLOMERIRANA, BEZ MASENOG UDJELA FRUKTOZE ILI S MASENIM UDJELOM GLUKOZE < 20 % U SUHOM STANJU I S MASENIM UDJELOM GLUKOZE < 99 % U SUHOM STANJU (OSIM IZOGLUKOZE)

1702 30 99

GLUKOZA U KRUTOM STANJU I GLUKOZNI SIRUP, BEZ DODANIH AROMA ILI TVARI ZA BOJENJE I BEZ MASENOG UDJELA FRUKTOZE ILI S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE < 20 % U SUHOM STANJU I S MASENIM UDJELOM GLUKOZE < 99 % (OSIM IZOGLUKOZE I GLUKOZE „DEKSTROZE”)

1702 40 10

IZOGLUKOZA U KRUTOM STANJU, S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE >= 20 % I < 50 % U SUHOM STANJU

1702 40 90

GLUKOZA U KRUTOM STANJU I GLUKOZNI SIRUP, BEZ DODANIH AROMA ILI TVARI ZA BOJENJE I S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE >= 20 % I < 50 % U SUHOM STANJU (OSIM IZOGLUKOZE)

1702 60 10

IZOGLUKOZA U KRUTOM STANJU, S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE U SUHOM STANJU > 50 % (OSIM KEMIJSKI ČISTE FRUKTOZE)

1702 60 80

INULINSKI SIRUP, DOBIVEN NEPOSREDNOM HIDROLIZOM INULINA ILI OLIGOFRUKTOZA, S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE > 50 % U SUHOM STANJU U SLOBODNOM OBLIKU ILI KAO SAHAROZA

1702 60 95

FRUKTOZA U KRUTOM STANJU I FRUKTOZNI SIRUP, BEZ DODANIH AROMA ILI TVARI ZA BOJENJE I S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE > 50 % U SUHOM STANJU (OSIM IZOGLUKOZE, INULINSKOG SIRUPA I KEMIJSKI ČISTE FRUKTOZE)

1702 90 30

IZOGLUKOZA U KRUTOM STANJU, DOBIVENA OD POLIMERA GLUKOZE

1702 90 50

MALTODEKSTRIN U KRUTOM OBLIKU I MALTODEKSTRINSKI SIRUP (OSIM S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE)

1702 90 80

INULINSKI SIRUP, DOBIVEN NEPOSREDNOM HIDROLIZOM INULINA ILI OLIGOFRUKTOZA, S MASENIM UDJELOM FRUKTOZE 10 - 50 %, U SLOBODNOM OBLIKU ILI U OBLIKU SAHAROZE

1702 90 99

ŠEĆER, UKLJUČUJUĆI INVERTNI ŠEĆER, U KRUTOM STANJU I ŠEĆERNI SIRUPI, BEZ DODANIH AROMA ILI TVARI ZA BOJENJE (OSIM ŠEĆERA OD ŠEĆERNE REPE I ŠEĆERNE TRSKE, SAHAROZE I MALTOZE, KEMIJSKI ČISTOG, LAKTOZE, JAVOROVOG SIRUPA, GLUKOZE, FRUKTOZE I MALTODEKSTRINA)

1703 10 00

MELASA OD ŠEĆERNE TRSKE, DOBIVENA PRI EKSTRAKCIJI ILI RAFINIRANJU ŠEĆERA

1703 90 00

MELASA OD ŠEĆERNE REPE, DOBIVENA PRI EKSTRAKCIJI ILI RAFINIRANJU ŠEĆERA

1802 00 00

LJUSKE, KORE, OPNE I OSTALI OTPACI OD KAKAA

1902 20 30

TJESTENINA PUNJENA MESOM ILI DRUGIM SASTOJCIMA, KUHANA ILI NEKUHANA ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENA, S MASENIM UDJELOM > 20 % KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA OD MESA I KLAONIČKIH PROIZVODA I MASTI BILO KOJE VRSTE

2001 90 85

CRVENI KUPUS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI

2001 90 99

POVRĆE, VOĆE, ORAŠASTI PLODOVI

2003 10 20

GLJIVE VRSTE AGARICUS, PRIVREMENO KONZERVIRANE NA DRUGI NAČIN OSIM U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, POTPUNO KUHANE

2003 10 30

GLJIVE RODA AGARICUS, PRIPPREMLJENE ILI KONZERVIRANE NA DRUGI NAČIN OSIM U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI (OSIM POTPUNO KUHANIH GLJIVA I PRIVREMENO KONZERVIRANIH GLJIVA)

2003 20 00

TARTUFI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI NA DRUGI NAČIN OSIM U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI

2003 90 00

GLJIVE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE NA DRUGI NAČIN OSIM U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI (OSIM GLJIVA RODA „AGARICUS”)

2006 00 10

INGVER (ĐUMBIR), KONZERVIRAN ŠEĆEROM, ISCIJEĐEN, PRELIVEN ŠEĆEROM ILI KANDIRAN

2008 19 51

KOKOSOVI ORASI, INDIJSKI ORASI, BRAZILSKI ORASI, AREKA „BETEL” ORASI, KOLA ORASI, MAKADAMIJE, PRŽENI, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE <= 1 KG

2008 19 91

KOKOSOVI ORASI, INDIJSKI ORASI, BRAZILSKI ORASI, AREKA „BETEL” ORASI, KOLA ORASI, MAKADAMIJE, PRŽENI, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE <= 1 KG

2008 20 11

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ALKOHOLOM, SA SADRŽAJEM ŠEĆERA > 17 %, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

2008 20 31

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ALKOHOLOM, SA SADRŽAJEM ŠEĆERA > 19 %, U PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

2008 20 39

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ALKOHOLOM, U PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG (OSIM SA SADRŽAJEM ŠEĆERA > 19 %)

2008 20 59

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI BEZ DODANOG ALKOHOLA, SA SADRŽAJEM ŠEĆERA =< 17 %, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

2008 20 79

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI BEZ DODANOG ALKOHOLA, SA SADRŽAJEM ŠEĆERA =< 19 %, U PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

2008 20 90

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, U PAKIRANJIMA MASE >= 4,5 KG (OSIM S DODANIM ŠEĆEROM ILI ALKOHOLOM)

2008 20 91

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, U PAKIRANJIMA MASE >= 4,5 KG (OSIM S DODANIM ŠEĆEROM ILI ALKOHOLOM)

2008 40 90

KRUŠKE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE

2008 70 98

BRESKVE, UKLJUČUJUĆI I NEKTARINE

2008 80 90

JAGODE, PRIPREMLJENE

2008 92 16

MJEŠAVINE GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJE, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA

2008 92 32

MJEŠAVINE GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJE, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA

2008 92 34

MJEŠAVINE VOĆA ILI OSTALIH JESTIVIH DIJELOVA BILJA, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA NE VEĆIM OD 11,85 % (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA VEĆIM OD 9 % I MJEŠAVINA ORAŠASTIH PLODOVA I TROPSKOG VOĆA)

2008 92 36

MJEŠAVINE GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJE, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA

2008 92 51

MJEŠAVINE GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJE, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA, PRIPREMLJENE

2008 92 72

MJEŠAVINE TROPSKOG VOĆA, NAVEDENE U DODATNOJ NAPOMENI 7 U POGLAVLJU 20., UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA IZ DODATNIH NAPOMENA 7 I 8 IZ POGLAVLJA 20., PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE

2008 92 76

MJEŠAVINE TROPSKOG VOĆA, NAVEDENE U DODATNOJ NAPOMENI 7 U POGLAVLJU 20., UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA IZ DODATNIH NAPOMENA 7 I 8 IZ POGLAVLJA 20., PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE

2008 92 78

MJEŠAVINE VOĆA ILI DRUGIH JESTIVIH DIJELOVA BILJA, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE NE VEĆE OD 1 KG (OSIM MJEŠAVINA ORAŠASTIH PLODOVA, TROPSKOG VOĆA, KIKIRIKIJA)

2008 92 92

MJEŠAVINE GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJE, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA

2008 92 93

MJEŠAVINA VOĆA ILI DRUGIH JESTIVIH DIJELOVA BILJA, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA ILI DODANOG ŠEĆERA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE NE MANJE OD 5 KG (OSIM MJEŠAVINA ORAŠASTIH PLODOVA, TROPSKOG VOĆA)

2008 92 94

MJEŠAVINE GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJE, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA

2008 92 96

MJEŠAVINE VOĆA ILI DRUGI JESTIVI DIJELOVI BILJA, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA ILI DODANOG ŠEĆERA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE MANJE OD 5 KG, ALI NE MANJE OD 4,5 KG (OSIM MJEŠAVINA ORAŠASTIH PLODOVA, TROPSKOG VOĆA)

2008 92 97

MJEŠAVINE GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJE, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM 50 % ILI VIŠE TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA

2008 99 11

INGVER (ĐUMBIR), PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 %

2008 99 26

MANGO, MANGUSTAN, PAPAJA, TAMARIND, KASIJSKA JABUKA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVA SAPODILO, KARAMBOLA I PITAJA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA VEĆIM OD 9 % I S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA

2008 99 32

PASIONSKO VOĆE I GUAVA, SA SADRŽAJEM ŠEĆERA > 9 %, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA > 11,85 %, (NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE U TARIFNIM BROJEVIMA 2006 I 2007)

2008 99 33

MANGO, MANGUSTAN, PAPAJA, TAMARIND, KASIJSKA JABUKA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVA SAPODILO, KARAMBOLA I PITAJA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA VEĆIM OD 9 %

2008 99 34

VOĆE, SA SADRŽAJEM ŠEĆERA > 9 %, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA > 11, 85 % (OSIM IZ TARIFNIH BROJEVA 2008 11 10 DO 2008 99 32), (NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO U TARIFNIM BROJEVIMA 2006 I 2007)

2008 99 37

VOĆE I DRUGI JESTIVI DIJELOVI BILJA, PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA NE VEĆIM OD 11,85 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA VEĆIM OD 9 %)

2008 99 38

GUAVA, MANGO, MANGUSTAN, PAPAJA, TAMARIND, KASIJSKA JABUKA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVA SAPODILO, PASIONSKO VOĆE, KARAMBOLA I PITAJA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA VEĆIM OD 11,85 %

2008 99 40

VOĆE I DRUGI JESTIVI DIJELOVI BILJA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA VEĆIM OD 11,85 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA VEĆIM OD 9 %)

2008 99 41

INGVER (ĐUMBIR), PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

2008 99 46

PASIONSKO VOĆE, GUAVA I TAMARIND, S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG (OSIM S DODANIM ALKOHOLOM), (NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI U TARIFNIM BROJEVIMA 2006 I 2007)

2008 99 47

MANGO, MANGUSTAN, PAPAJA, KASIJSKA JABUKA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVA SAPODILO, KARAMBOLA I PITAJA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U IZVORNIM PAKIRANJIMA MASE VEĆE OD 1 KG

2008 99 51

INGVER (ĐUMBIR), PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

2008 99 61

PASIONSKO VOĆE I GUAVA, S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG, (OSIM S DODANIM ALKOHOLOM), (NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE U TARIFNIM BROJEVIMA 2006 I 2007)

2008 99 62

MANGO, MANGUSTAN, PAPAJA, TAMARIND, KASIJSKA JABUKA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVA SAPODILO, KARAMBOLA I PITAJA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U IZVORNIM PAKIRANJIMA

2008 99 67

VOĆE I OSTALI JESTIVI DIJELOVI

2009 29 91

SOK OD GREJPA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 31 11

SOK OD OSTALIH POJEDINAČNIH VRSTA AGRUMA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI <= 20 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 30 EURA ZA 100 KG, S DODANIM ŠEĆEROM (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA, MJEŠAVINA, SOKA OD NARANČE I SOKA OD GREJPA)

2009 39 11

SOK OD OSTALIH POJEDINAČNIH VRSTA AGRUMA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA, MJEŠAVINA, SOKA OD NARANČE I SOKA OD GREJPA)

2009 39 31

SOK OD DRUGIH POJEDINAČNIH VRSTA AGRUMA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 30 EURA ZA 100 KG, S DODANIM ŠEĆEROM (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA, MJEŠAVINA, SOKA OD NARANČE I SOKA OD GREJPA)

2009 39 39

SOK OD DRUGIH POJEDINAČNIH VRSTA AGRUMA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 30 EURA ZA 100 KG (OSIM S DODANIM ŠEĆEROM, SA SADRŽAJEM ALKOHOLA, MJEŠAVINA, SOKA OD NARANČE I SOKA OD GREJPA)

2009 39 51

SOK OD LIMUNA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 39 55

SOK OD LIMUNA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA <= 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 39 59

SOK OD LIMUNA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA ILI DODANOG ŠEĆERA)

2009 39 91

SOK OD DRUGIH POJEDINAČNIH VRSTA AGRUMA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA, MJEŠAVINA, SOKA OD LIMUNA, SOKA OD NARANČE I SOKA OD GREJPA)

2009 39 95

SOK OD DRUGIH POJEDINAČNIH VRSTA AGRUMA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA <= 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA, MJEŠAVINA, SOKA OD LIMUNA, SOKA OD NARANČE I SOKA OD GREJPA)

2009 41 10

SOK OD ANANASA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI <= 20 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 30 EURA ZA 100 KG, S DODANIM ŠEĆEROM (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 41 91

SOK OD ANANASA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI <= 20 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S DODANIM ŠEĆEROM (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 49 11

SOK OD ANANASA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 49 30

SOK OD ANANASA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 30 EURA ZA 100 KG, S DODANIM ŠEĆEROM (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 49 91

SOK OD ANANASA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 49 93

SOK OD ANANASA, NEFERMENTIRAN, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA <= 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2106 90 30

IZOGLUKOZNI SIRUPI, S DODANOM AROMOM ILI TVARIMA ZA BOJANJE

2106 90 51

LAKTOZNI SIRUPI, S DODANOM AROMOM ILI TVARIMA ZA BOJENJE

2106 90 55

GLUKOZNI I MALTODEKSTRINSKI SIRUPI, S DODANOM AROMOM ILI TVARIMA ZA BOJENJE

2106 90 59

ŠEĆERNI SIRUPI, S DODANOM AROMOM ILI TVARIMA ZA BOJENJE (OSIM IZOGLUKOZNIH, LAKTOZNIH, GLUKOZNIH I MALTODEKSTRINSKIH SIRUPA)

2206 00 10

PIQUETTE

2206 00 31

JABUKOVAČA I KRUŠKOVAČA, PJENUŠAVE

2206 00 51

JABUKOVAČA I KRUŠKOVAČA, NEPJENUŠAVE, U POSUDAMA OBUJMA =< 2 L

2301 10 00

BRAŠNO, KRUPICA I PELETE OD MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA, NEPRIKLADNI ZA LJUDSKU PREHRANU; ČVARCI

2302 10 10

POSIJE I OSTALI OSTACI OD KUKURUZA, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 35 %

2302 10 90

POSIJE I OSTALI OSTACI OD KUKURUZA, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 35 %

2302 20 10

POSIJE I OSTALI OSTACI OD RIŽE, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 35 %

2302 20 90

POSIJE I OSTALI OSTACI OD RIŽE, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 35 %

2302 30 10

POSIJE I OSTALI OSTACI OD PŠENICE, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA <= 28 %

2302 30 90

POSIJE I OSTALI OSTACI OD PŠENICE, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 28 %, I KOD KOJIH =< 10 % MASE PROLAZI KROZ SITO VELIČINE OKA 0,2 MM)

2302 40 10

POSIJE I OSTALI OSTACI OD ŽITARICA, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA <= 28 %, I KOD KOJIH <= 10 % MASE PROLAZI KROZ SITO VELIČINE OKA 0,2 MM

2302 40 90

POSIJE I OSTALI OSTACI OD ŽITARICA, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 28 %, I KOD KOJIH =< 10 % MASE PROLAZI KROZ SITO VELIČINE OKA 0,2 MM)

2302 50 00

POSIJE I OSTALI OSTACI OD MAHUNARKI, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, DOBIVENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM

2303 10 11

OSTACI OD PROIZVODNJE ŠKROBA OD KUKURUZA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA > 40 %, RAČUNANO NA SUHOM PROIZVODU (OSIM KONCENTRIRANIH TEKUĆINA ZA NAMAKANJE)

2303 10 19

OSTACI OD PROIZVODNJE ŠKROBA OD KUKURUZA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA <= 40 %, RAČUNANO NA SUHOM PROIZVODU (OSIM KONCENTRIRANIH TEKUĆINA ZA NAMAKANJE)

2303 10 90

OSTACI OD PROIZVODNJE ŠKROBA I SLIČNI OSTACI (OSIM OD KUKURUZA)

2303 20 11

REZANCI ŠEĆERNE REPE, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI >= 87 %

2303 20 18

REZANCI ŠEĆERNE REPE, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI < 87 %

2303 20 90

OTPACI ŠEĆERNE TRSKE I DRUGI OTPACI OD PROIZVODNJE ŠEĆERA (OSIM REZANACA ŠEĆERNE REPE)

2303 30 00

OSTACI I OTPACI IZ PIVOVARA ILI DESTILERIJA

2304 00 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI ULJA OD SOJE

2306 10 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI PAMUKOVOG SJEMENA

2306 20 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI LANENOG SJEMENA

2306 30 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI SUNCOKRETOVOG SJEMENA

2306 41 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI ULJA OD SJEMENA ULJANE REPICE NISKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA < 2 %

2306 49 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI ULJA OD SJEMENA ULJANE REPICE VISOKOG SADRŽAJA ERUKA KISELINE MASENOG UDJELA >= 2 %

2306 50 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI KOKOSOVOG ORAHA

2306 60 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI PALMINOG ORAHA ILI KOŠTICA

2306 70 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI BILJNIH MASTI ILI ULJA OD KLICA KUKURUZA

2306 90 11

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI MASLINOVOG ULJA, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, S MASENIM UDJELOM MASLINOVOG ULJA =< 3 %

2306 90 19

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI MASLINOVOG ULJA, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, S MASENIM UDJELOM MASLINOVOG ULJA > 3 %

2306 90 90

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI BILJNIH MASTI ILI ULJA (OSIM OD PAMUKOVOG SJEMENA, LANENOG SJEMENA, SUNCOKRETOVOG SJEMENA, SJEMENA ULJANE REPICE, KOKOSA ILI KOPRE, PALMINIH ORAHA ILI KOŠTICA)

2308 00 40

ŽIREVI I DIVLJI KESTENI, PULPA I KOMINA OD VOĆA, ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI (OSIM KOMINE OD GROŽĐA)

2309 10 13

HRANA ZA PSE ILI MAČKE, PRIPREMLJENA U PAKIRANJA ZA MALOPRODAJU, BEZ ŠKROBA ILI S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 10 %, KOJA SADRŽI GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 10 %, ALI < 50 %

2309 10 19

HRANA ZA PSE ILI MAČKE, PRIPREMLJENA U PAKIRANJA ZA MALOPRODAJU, BEZ ŠKROBA ILI S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 10 %, KOJA SADRŽI GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 75 %

2309 10 33

HRANA ZA PSE ILI MAČKE, PRIPREMLJENA U PAKIRANJA ZA MALOPRODAJU, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 10 %, ALI =< 30 %, KOJA SADRŽI GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 10 %, ALI < 50 %

2309 10 39

HRANA ZA PSE ILI MAČKE, PRIPREMLJENA U PAKIRANJA ZA MALOPRODAJU, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 10 %, ALI =< 30 % ŠKROBA, KOJA SADRŽI GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 50 %

2309 10 53

HRANA ZA PSE ILI MAČKE, PRIPREMLJENA U PAKIRANJA ZA MALOPRODAJU, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 30 %, KOJA SADRŽI GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 10 %, ALI < 50 %

2309 10 70

HRANA ZA PSE ILI MAČKE, PRIPREMLJENA U PAKIRANJA ZA MALO PRODAJU, BEZ ŠKROBA, GLUKOZE, MALTODEKSTRINA ILI NJEGOVOG SIRUPA, ALI SA SADRŽAJEM MLIJEČNIH PROIZVODA

2309 90 10

TOPIVE TVARI OD RIBA ILI MORSKIH SISAVACA, KAO DOPUNA HRANI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA PROIZVEDENOJ U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU

2309 90 20

OSTACI OD PROIZVODNJE ŠKROBA IZ KUKURUZA, NAVEDENI U NAPOMENI 5 U POGLAVLJU 23., VRSTE KOJA SE KORISTI U PREHRANI ŽIVOTINJA (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 31

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, BEZ ŠKROBA ILI S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 10 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP, BEZ MLIJEČNIH PROIZVODA ILI S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA < 10 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 33

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, BEZ ŠKROBA ILI S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 10 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJČNIH PROIZVODA >= 10 %, ALI < 50 (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 43

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 10 %, ALI =< 30 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA > 10 %, ALI =< 50 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 49

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 10 %, ALI =< 30 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 50 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 99

ISTOVRSNI PRIPRAVCI

2401 10 10

ZRAČNIM TOKOM SUŠEN DUHAN VRSTE VIRGINIA (OSIM IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 20

SVIJETLI ZRAKOM SUŠENI DUHAN VRSTE BURLEY, UKLJUČUJUĆI BURLEY HIBRIDE (OSIM IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 30

SVIJETLI ZRAKOM SUŠENI DUHAN VRSTE MARYLAND (OSIM IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 41

NA DIMU SUŠENI DUHAN VRSTE KENTUCKY (OSIM IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 49

NA DIMU SUŠENI DUHAN (OSIM DUHANA VRSTE KENTUCKY I IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 50

SVIJETLI ZRAKOM SUŠENI DUHAN (OSIM DUHANA VRSTE BURLEY I VRSTE MARYLAND I IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 70

TAMNI ZRAKOM SUŠENI DUHAN (OSIM IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 80

DUHAN SUŠEN ZRAČNIM TOKOM (OSIM DUHANA VRSTE VIRGINIA I IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA)

2401 10 90

DUHAN (OSIM IZŽILJENOGA ILI OČIŠĆENOGA, ZRAČNIM TOKOM SUŠENOGA, SVIJETLOGA ZRAKOM SUŠENOGA, NA DIMU SUŠENOGA, TAMNOGA ZRAKOM SUŠENOGA I NA SUNCU SUŠENOGA ORIJENTALNOG DUHANA)

2401 20 10

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, ZRAČNIM TOKOM SUŠENI DUHAN VRSTE VIRGINIA, INAČE NEPRERAĐEN

2401 20 20

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, SVIJETLI ZRAKOM SUŠENI DUHAN VRSTE BURLEY, UKLJUČUJUĆI BURLEY HIBRIDE, INAČE NEPRERAĐEN

2401 20 30

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, SVIJETLI DUHAN VRSTE MARYLAND, INAČE NEPRERAĐEN

2401 20 41

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, NA DIMU SUŠENI DUHAN VRSTE KENTUCKY, INAČE NEPRERAĐEN

2401 20 49

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, NA DIMU SUŠENI DUHAN, INAČE NEPRERAĐEN (OSIM DUHANA VRSTE KENTUCKY)

2401 20 50

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, SVIJETLI ZRAKOM SUŠENI DUHAN, INAČE NEPRERAĐEN (OSIM DUHANA VRSTA BURLEY I MARYLAND)

2401 20 70

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, TAMNI ZRAKOM SUŠENI DUHAN, NEPRERAĐEN NA DRUGI NAČIN

2401 20 80

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN, DUHAN SUŠEN ZRAČNIM TOKOM, NEPRERAĐEN NA DRUGI NAČIN (OSIM DUHANA VRSTE VIRGINIA)

2401 20 90

DJELOMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZŽILJEN ILI OČIŠĆEN DUHAN, NEPRERAĐEN NA DRUGI NAČIN (OSIM ZRAČNIN TOKOM SUŠENOGA, SVIJETLOG ZRAKOM SUŠENOGA, NA DIMU SUŠENOGA, TAMNOGA ZRAKOM SUŠENOGA I NA SUNCU SUŠENOGA ORIJENTALNOG DUHANA)

2401 30 00

DUHANSKI OTPACI

3301 11 10

TERPENSKA ULJA OD BERGAMOTA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 11 90

DETERPENIRANA ULJA OD BERGAMOTA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 12 10

TERPENSKA ULJA OD SLATKE I GORKE NARANČE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM ULJA OD NARANČINOG CVIJETA)

3301 12 90

DETERPENIRANA ULJA OD SLATKE I GORKE NARANČE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM ULJA OD NARANČINOG CVIJETA)

3301 13 10

TERPENSKA ESENCIJALNA ULJA OD LIMUNA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 13 90

DETERPENIRANA ULJA OD LIMUNA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 14 10

TERPENSKA ESENCIJALNA ULJA OD LIMETE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 14 90

DETERPENIRANA ESENCIJALNA ULJA OD LIMETE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 19 10

TERPENSKA ETERIČNA ULJA OD AGRUMA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM ULJA OD BERGAMOTA, SLATKE I GORKE NARANČE, LIMUNA I LIMETE)

3301 19 90

DETERPENIRANA ETERIČNA ULJA OD AGRUMA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM ULJA OD BERGAMOTA, SLATKE I GORKE NARANČE, LIMUNA I LIMETE)

3301 21 10

TERPENSKA ULJA OD GERANIJE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 21 90

DETERPENIRANA ULJA OD GERANIJE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 22 10

TERPENSKA ULJA OD JASMINA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 22 90

DETERPENIRANA ESENCIJALNA ULJA OD JASMINA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 23 10

TERPENSKA ULJA OD LAVANDE ILI LAVANDINE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 23 90

DETERPENIRANA ULJA OD LAVANDE ILI LAVANDINA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 24 10

TERPENSKA ULJA OD METVICE „MENTHA PIPERITA”, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 24 90

DETERPENIRANA ULJA OD METVICE „MENTHA PIPERITA”, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 25 10

TERPENSKA ULJA OD OSTALIH VRSTA METVICA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM OD METVICE „MENTHA PIPERITA”)

3301 25 90

DETERPENIRANA ULJA OD OSTALIH VRSTA METVICA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM OD METVICE „MENTHA PIPERITA”)

3301 26 10

TERPENSKA ULJA OD VETIVERA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 26 90

DETERPENIRANA ULJA OD VETIVERA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 29 11

TERPENSKA ULJA OD KLINČIĆA, NIAOULIJA, YLANG-YLANGA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 29 31

DETERPENIRANA ULJA OD KLINČIĆA, NIAOULIJA, YLANG-YLANGA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE

3301 29 61

ETERIČNA ULJA KOJA SADRŽE TERPENE, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM OD AGRUMA, GERANIJE, JASMINA, LAVANDE ILI LAVANDINE, METVICE, VETIVERA, KLINČIĆA, NIAOULIJA, YLANG-YLANGA)

3301 29 91

DETERPENIRANA ESENCIJALNA ULJA, UKLJUČUJUĆI KONKRETE I APSOLUTE (OSIM IZ TARIFNIH PODBROJEVA 3301 11 10 DO 3301 29 59)

3301 30 00

REZINOIDI

3302 10 40

SMJESE MIRISNIH TVARI I SMJESE, UKLJUČUJUĆI ALKOHOLNE OTOPINE, NA OSNOVI JEDNE ILI VIŠE TIH TVARI, KOJE SE RABE KAO SIROVINE U INDUSTRIJI PIĆA I PRIPRAVCI NA OSNOVI MIRISNIH TVARI

3302 10 90

SMJESE MIRISNIH TVARI I SMJESE, UKLJUČUJUĆI ALKOHOLNE OTOPINE, NA OSNOVI JEDNE ILI VIŠE TIH TVARI, KOJE SE RABE KAO SIROVINE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

3501 90 10

KAZEINSKA LJEPILA (OSIM U PAKIRANJIMA ZA MALOPRODAJU KAO LJEPILA MASE =< 1 KG)

3502 11 10

ALBUMIN IZ JAJA, SUŠENI „NPR. U LISTIĆIMA, LJUSKICAMA, PAHULJICAMA I PRAHU”, NEPRIKLADAN ILI KOJI SE PRERADOM NE MOŽE UČINITI PRIKLADNIM ZA LJUDSKU PREHRANU

3502 11 90

ALBUMIN IZ JAJA, SUŠENI „NPR. U LISTIĆIMA, LJUSKICAMA, PAHULJICAMA I PRAHU”, PRIKLADAN ZA LJUDSKU PREHRANU

3502 19 10

ALBUMIN IZ JAJA, NEPRIKLADAN ILI KOJI SE PRERADOM NE MOŽE UČINITI PRIKLADNIM ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM SUŠENOG NPR. U LISTIĆIMA, LJUSKICAMA, PAHULJICAMA, PRAHU)

3502 19 90

ALBUMIN IZ JAJA, PRIKLADAN ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM SUŠENOG NPR. U LISTIĆIMA, PAHULJICAMA, KRISTALIMA, PRAHU)

3502 20 10

ALBUMIN IZ MLIJEKA „LAKTOALBUMIN”, UKLJUČUJUĆI KONCENTRATE KOJI SADRŽE DVIJE ILI VIŠE BJELANČEVINA SURUTKE, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINE SURUTKE > 80 %, RAČUNANO NA SUHU TVAR, NEPRIKLADAN ILI ŠTO SE PRERADOM NE MOŽE UČINITI PRIKLADNIM ZA LJUDSKU PREHRANU

3502 20 91

ALBUMIN IZ MLIJEKA „LAKTOALBUMIN”, UKLJUČUJUĆI KONCENTRATE KOJI SADRŽE DVIJE ILI VIŠE BJELANČEVINA SURUTKE, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINE SURUTKE > 80 %, RAČUNANO NA SUHU TVAR, PRIKLADAN ZA LJUDSKU PREHRANU, SUŠENI „NPR. U LISTIĆIMA, LJUSKICAMA, PAHULJICAMA, PRAHU”

3502 20 99

ALBUMIN IZ MLIJEKA „LAKTOALBUMIN”, UKLJUČUJUĆI KONCENTRATE KOJI SADRŽE DVIJE ILI VIŠE BJELANČEVINA SURUTKE, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINE SURUTKE > 80 %, RAČUNANO NA SUHU TVAR, PRIKLADAN ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM SUŠENOG [NPR. U LISTIĆIMA, PAHULJICAMA, KRISTALIMA, PRAHU])

3502 90 20

ALBUMINI, NEPRIKLADNI ILI KOJI SE PRERADOM NE MOGU UČINITI PRIKLADNIMA ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM ALBUMINA IZ JAJA I ALBUMINA IZ MLIJEKA [UKLJUČUJUĆI KONCENTRATE KOJI SADRŽE DVIJE ILI VIŠE BJELANČEVINE SURUTKE, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINE SURUTKE > 80 %, RAČUNANO NA SUHU TVAR])

3502 90 70

ALBUMINI, PRIKLADNI ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM ALBUMINA IZ JAJA I ALBUMINA IZ MLIJEKA „LAKTOALBUMINA”)

3502 90 90

ALBUMINATI I DRUGI ALBUMINSKI DERIVATI

3503 00 10

ŽELATINA, U LISTOVIMA PRAVOKUTNOGA ILI KVADRATNOGA OBLIKA ILI NE, POVRŠINSKI OBRAĐENA ILI NE ILI OBOJENA ILI NEOBOJENA I DERIVATI ŽELATINE (OSIM NEPROČIŠĆENIH ŽELATINA)

3503 00 80

LJEPILO IZ RIBLJIH MJEHURA; OSTALA LJEPILA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA (OSIM KAZEINSKIH LJEPILA IZ TARIFNOG BROJA 3501)

3504 00 00

PEPTONI I NJIHOVI DERIVATI; OSTALE BJELANČEVINASTE TVARI I NJIHOVI DERIVATI KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU; KOŽNI PRAH, KROMIRAN ILI NEKROMIRAN

3505 10 50

ETERIFICIRANI I ESTERIFICIRANI ŠKROBOVI (OSIM DEKSTRINA)

4101 20 10

CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI <= 16 KG, SVJEŽE

4101 20 30

CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI <= 16 KG, VLAŽNO SOLJENE

4101 20 50

CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI <= 8 KG KAD SU SUHE ILI <= 10 KG KAD SU SUHO SOLJENE

4101 20 90

„CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE”, UKLJUČUJUĆI BIVOLJE ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI <= 16 KG, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE (OSIM SVJEŽIH ILI VLAŽNO SOLJENIH, SUŠENIH ILI SUHO SOLJENIH, ŠTAVLJENIH ILI PERGAMENTNO OBRAĐENIH)

4101 50 10

CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI > 16 KG, SVJEŽE

4101 50 30

CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI > 16 KG, VLAŽNO SOLJENE

4101 50 50

CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI > 16 KG, SUŠENE ILI SUHO SOLJENE

4101 50 90

CIJELE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE I CIJEPANE ILI NECIJEPANE, MASE PO KOŽI > 16 KG, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE (OSIM SVJEŽIH ILI VLAŽNO SOLJENIH, SUŠENIH ILI SUHO SOLJENIH, ŠTAVLJENIH ILI PERGAMENTNO OBRAĐENIH)

4101 90 00

KRUPONI, POLUKRUPONI I TRUP I CIJEPANE SIROVE GOVEĐE KOŽE, „UKLJUČUJUĆI BIVOLJE” ILI KOŽE KOPITARA, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, SVJEŽE ILI SOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE OBRAĐENE I CIJELE SIROVE KOŽE MASE PO KOŽI > 8 KG

4102 10 10

SIROVE JANJEĆE KOŽE S VUNOM, SVJEŽE ILI SOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE (OSIM OD ASTRAHANSKE, KARAKUL, PERZIJSKE JANJADI, JANJADI SA ŠIROKIM REPOM ILI SLIČNE JANJADI ILI OD INDIJSKE, KINESKE, MONGOLSKE ILI TIBETANSKE JANJADI)

4102 10 90

SIROVE OVČJE KOŽE S VUNOM, SVJEŽE ILI SOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE (OSIM OD JANJADI)

4102 21 00

SIROVE OVČJE I JANJEĆE KOŽE BEZ VUNE, PIKLANE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE

4102 29 00

SIROVE OVČJE I JANJEĆE KOŽE BEZ VUNE, SVJEŽE ILI SOLJENE, SUŠENE, LUŽENE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE (OSIM PIKLANIH ILI PERGAMENTNO OBRAĐENIH)

4103 10 20

SIROVE KOŽE KOZA ILI JARIĆA, SVJEŽE, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE (OSIM KOŽA OD KOZA ILI JARIĆA IZ JEMENA, MONGOLIJE ILI TIBETA S DLAKOM)

4103 10 50

SIROVE KOŽE KOZA ILI JARIĆA, SOLJENE ILI SUŠENE, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE (OSIM KOŽA KOZA ILI JARIĆA IZ JEMENA, MONGOLIJE ILI TIBETA S DLAKOM)

4103 10 90

SIROVE KOŽE KOZA ILI JARIĆA, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE (OSIM SVJEŽIH, SOLJENIH, SUŠENIH, PERGAMENTNO OBRAĐENIH I KOŽA KOZA ILI JARIĆA IZ JEMENA, MONGOLIJE ILI TIBETA S DLAKOM)

4103 20 00

SIROVE KOŽE GMAZOVA (REPTILA), SUŠENE, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE (OSIM PERGAMENTNO OBRAĐENIH)

4103 30 00

SIROVE KOŽE SVINJA, SVJEŽE ILI SOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE (OSIM PERGAMENTNO OBRAĐENIH)

4103 90 00

SIROVE KOŽE, SVJEŽE ILI SOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLANE ILI DRUKČIJE KONZERVIRANE, S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, UKLJUČUJUĆI KOŽE PTICA BEZ PERJA ILI PAPERJA (OSIM PERGAMENTNO OBRAĐENIH, GOVEĐIH KOŽA, UKLJUČUJUĆI BIVOLJE, ILI KOŽA KOPITARA)

4301 10 00

SIROVA KRZNA NERCA, CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA

4301 30 00

SIROVA KRZNA SLJEDEĆIH VRSTA JANJADI: ASTRAHANSKE, KARAKUL, PERZIJSKE, JANJADI SA ŠIROKIM REPOM I SLIČNE JANJADI, INDIJSKE, KINESKE, MONGOLSKE, TIBETANSKE I SLIČNE JANJADI, CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA

4301 60 00

SIROVA KRZNA LISICE, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA

4301 70 10

SIROVA KRZNA MLADUNČETA BJELOKRZNATOG (WHITECOAT) SEDLASTOG TULJANA ILI MLADUNČETA KAPUCINSKOG TULJANA (BLUE-BACKS), CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA

4301 70 90

SIROVA KRZNA PRAVOG I UŠATOG TULJANA, CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA (OSIM KRZNA MLADUNČETA BJELOKRZNATOG (WHITECOAT) SEDLASTOG TULJANA ILI MLADUNČETA KAPUCINSKOG TULJANA (BLUE-BACKS))

4301 80 10

SIROVA KRZNA MORSKE VIDRE ILI NUTRIJE, CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA

4301 80 30

SIROVA KRZNA SVISCA, CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA

4301 80 50

SIROVA KRZNA DIVLJIH MAČAKA SVIH VRSTA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA

4301 80 80

SIROVA KRZNA, CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA (OSIM KRZNA NERCA, JANJADI: ASTRAHANSKE, KARAKUL, PERZIJSKE, JANJADI SA ŠIROKIM REPOM I SLIČNE JANJADI, INDIJSKE, KINESKE, MONGOLSKE, TIBETANSKE JANJADI, LISICE, TULJANA, MORSKE VIDRE, NUTRIJE, SVISCA I DIVLJIH MAČAKA)

4301 80 95

SIROVA KRZNA, CIJELA, S ILI BEZ GLAVE, REPA ILI ŠAPA (OSIM KRZNA NERCA, JANJADI: ASTRAHANSKE, KARAKUL, PERZIJSKE, JANJADI SA ŠIROKIM REPOM I SLIČNE JANJADI, INDIJSKE, KINESKE, MONGOLSKE, TIBETANSKE JANJADI, LISICE, TULJANA, MORSKE VIDRE, NUTRIJE, SVISCA I DIVLJIH MAČAKA)

4301 90 00

GLAVE, REPOVI, ŠAPE I OSTALI KOMADI ILI ODSJEČCI KRZNA PRIKLADNI ZA KRZNARSKU UPORABU

5001 00 00

ČAHURE DUDOVOG SVILCA PRIKLADNE ZA NAMOTAVANJE

5002 00 00

SIROVA SVILA, NEUPREDENA

5003 10 00

SVILENI OTPACI, UKLJUČUJUĆI ČAHURE NEPRIKLADNE ZA NAMOTAVANJE, OTPADNU PREĐU I RASTRGANE TEKSTILNE MATERIJALE, NEČEŠLJANE I NEGREBENANE

5003 90 00

SVILENI OTPACI, UKLJUČUJUĆI ČAHURE NEPRIKLADNE ZA NAMOTAVANJE, OTPADNU PREĐU I RASTRGANE TEKSTILNE MATERIJALE, ČEŠLJANE ILI GREBENANE

5101 11 00

MASNA ŠIŠANA VUNA, UKLJUČUJUĆI OPRANO RUNO, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA

5101 19 00

MASNA VUNA, UKLJUČUJUĆI OPRANO RUNO, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA (OSIM ŠIŠANE VUNE)

5101 21 00

ŠIŠANA VUNA, ODMAŠĆENA, NEKARBONIZIRANA, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA

5101 29 00

ODMAŠĆENA VUNA, NEKARBONIZIRANA, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA (OSIM ŠIŠANE VUNE)

5101 30 00

KARBONIZIRANA VUNA, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA

5102 11 00

DLAKA KAŠMIRSKIH KOZA, NEČEŠLJANA, NEGREBENANA

5102 19 10

DLAKA ANGORSKOG KUNIĆA, NEČEŠLJANA, NEGREBENANA

5102 19 30

DLAKA ALPAKE, LJAME ILI VIKUNJE, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA

5102 19 40

DLAKA DEVE ILI JAKA ILI ANGORSKIH, TIBETANSKIH ILI SLIČNIH KOZA, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA

5102 19 90

DLAKA KUNIĆA, ZECA, DABRA, NUTRIJE ILI BIZAMSKOG ŠTAKORA, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA (OSIM ANGORSKOG KUNIĆA)

5102 20 00

GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA, NEČEŠLJANA I NEGREBENANA (OSIM VUNE, DLAKE I ČEKINJA ZA PROIZVODNJU METLI I ČETKI I KONJSKE DLAKE IZ GRIVE ILI REPA)

5103 10 10

IŠČEŠAK OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE, NEKARBONIZIRAN (OSIM RASTRGANIH TEKSTILNIH MATERIJALA)

5103 10 90

IŠČEŠAK OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE, KARBONIZIRAN (OSIM RASTRGANIH TEKSTILNIH MATERIJALA)

5103 20 10

OTPADNA PREĐA OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE

5103 20 91

OTPACI OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE, NEKARBONIZIRANI (OSIM OTPADNE PREĐE, IŠČEŠAKA I RASTRGANIH TEKSTILNIH MATERIJALA)

5103 20 99

OTPACI OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE, KARBONIZIRANI (OSIM OTPADNE PREĐE, IŠČEŠAKA I RASTRGANIH TEKSTILNIH MATERIJALA)

5103 30 00

OTPACI OD GRUBE ŽIVOTINJSKE DLAKE, UKLJUČUJUĆI OTPADNU PREĐU (OSIM RASTRGANIH TEKSTILNIH MATERIJALA, OTPADAKA OD DLAKE ILI ČEKINJA ZA PROIZVODNJU METLI I ČETKI I KONJSKE DLAKE IZ GRIVE ILI REPA)

5201 00 10

PAMUK, NEČEŠLJANI I NEGREBENANI, HIDROFILNI ILI BIJELJENI

5201 00 90

PAMUK, NEČEŠLJANI I NEGREBENANI (OSIM HIDROFILNOG ILI BIJELJENOG)

5202 10 00

OTPADNA PAMUČNA PREĐA

5202 91 00

RASTRGANI PAMUČNI TEKSTILNI MATERIJALI

5202 99 00

OTPACI OD PAMUKA (OSIM OTPADNE PAMUČNE PREĐE I RASTRGANIH PAMUČNIH TEKSTILNIH MATERIJALA)

5203 00 00

PAMUK, GREBENANI ILI ČEŠLJANI

5301 10 00

LAN, SIROVI ILI MOČENI

5301 21 00

LAN, LOMLJENI ILI TRLJANI

5301 29 00

LAN, GREBENANI ILI NA DRUGI NAČIN OBRAĐEN, ALI NE PREDENI (OSIM LOMLJENOGA, TRLJANOGA I MOČENOGA LANA)

5301 30 10

LANENA KUČINA

5301 30 90

LANENI OTPACI, UKLJUČUJUĆI OTPADNU PREĐU I RASTRGANE TEKSTILNE MATERIJALE

5302 10 00

PRAVA KONOPLJA „CANNABIS SATIVA”, SIROVA ILI MOČENA

5302 90 00

PRAVA KONOPLJA „CANNABIS SATIVA”, PRERAĐENA, ALI NEPREDENA; KUČINA I OTPACI OD KONOPLJE, UKLJUČUJUĆI OTPADNU PREĐU I RASTRGANE TEKSTILNE MATERIJALE (OSIM MOČENE KONOPLJE)


(1)  Kako je određeno u carinskoj tarifi broj 8981 od 12. prosinca 2003.„Za odobrenje carinskih tarifa” Republike Albanije (Službeni list br. 82 i br. 82/1 iz 2002.) izmijenjeno Zakonom br. 9159 od 8. prosinca 2003. (Službeni list br. 105 iz 2003.) i Zakonom br. 9330 od 6. prosinca 2004. (Službeni list br. 103 iz 2004).

PRILOG II.b

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ ZAJEDNICE

(iz članka 27. stavka 3. točke (b))

Carine za proizvode navedene u ovom Prilogu smanjit će se i ukinuti u skladu sa sljedećim rasporedom:

na datum stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 90 % osnovne carine,

1. siječnja prve godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 80 % osnovne carine,

1. siječnja druge godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 60 % osnovne carine,

1. siječnja treće godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 40 % osnovne carine,

1. siječnja četvrte godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 0 % osnovne carine.

Oznaka HS-a (1)

Opis

0101 90 11

KONJI ZA KLANJE

0101 90 19

ŽIVI KONJI (OSIM ČISTOKRVNIH ZA RASPLOD I ONIH ZA KLANJE)

0101 90 30

ŽIVI MAGARCI

0101 90 90

ŽIVE MAZGE I MULE

0206 10 91

SVJEŽA ILI RASHLAĐENA JESTIVA GOVEĐA JETRA (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA)

0206 10 95

SVJEŽA ILI RASHLAĐENA JESTIVA GOVEĐA UNUTARNJA PREPONA, MIŠIĆNA I TETIVNA (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA)

0206 10 99

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI JESTIVI KLAONIČKI GOVEĐI PROIZVODI (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA, JETRE I UNUTARNJE PREPONE, MIŠIĆNE I TETIVNE)

0206 21 00

ZAMRZNUTI JESTIVI GOVEĐI JEZICI

0206 22 00

ZAMRZNUTI JESTIVI GOVEĐA JETRA

0206 29 91

ZAMRZNUTA JESTIVA GOVEĐA UNUTARNJA PREPONA, MIŠIĆNA I TETIVNA (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA)

0206 29 99

ZAMRZNUTI JESTIVI KLAONIČKI GOVEĐI PROIZVODI (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA, JEZIKA, JETRE I UNUTARNJE PREPONE, MIŠIĆNE I TETIVNE)

0206 30 20

SVJEŽA ILI RASHLAĐENA JESTIVA JETRA DOMAĆE SVINJE

0206 30 30

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD DOMAĆE SVINJE (OSIM JETRE)

0206 30 80

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD OSTALIH SVINJA (NEDOMAĆIH)

0206 41 20

SMRZNUTA JESTIVA JETRA DOMAĆE SVINJE

0206 41 80

SMRZNUTA JESTIVA JETRA OD OSTALIH SVINJA (NEDOMAĆIH)

0206 49 20

SMRZNUTI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD DOMAĆE SVINJE (OSIM JETRE)

0206 49 80

SMRZNUTI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD OSTALIH SVINJA (NEDOMAĆIH) (OSIM JETRI)

0206 80 91

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD KONJA, MAGARACA, MULA I MAZGI (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA)

0206 80 99

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD OVACA I KOZA (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA)

0206 90 91

SMRZNUTI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD KONJA, MAGARACA, MULA I MAZGI (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA)

0206 90 99

SMRZNUTI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI OD OVACA I KOZA (OSIM ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA)

0208 10 11

MESO TE JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI DOMAĆIH KUNIĆA, SVJEŽI ILI HLAĐENI

0208 10 19

MESO TE JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI DOMAĆIH KUNIĆA, SMRZNUTI

0208 10 90

SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI DIVLJIH KUNIĆA ILI ZEČEVA

0208 20 00

SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI ŽABLJI KRACI

0208 40 10

SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO MESO KITOVA

0208 90 10

SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI ZAMRZNUTO MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI DOMAĆIH GOLUBOVA

0208 90 20

MESO I JESTIVI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD PREPELICA, SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI

0208 90 40

MESO I JESTIVI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD DIVLJAČI, SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI (OSIM OD KUNIĆA, ZEČEVA, SVINJA I PREPELICA)

0208 90 55

SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO MESO TULJANA

0208 90 60

SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI SOBOVA

0208 90 95

MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI, SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI (OSIM OD GOVEDA, SVINJA, OVACA, KOZA, KONJA, MAGARACA, MULA, MAZGI, PERADI „KOKOŠI VRSTE GALLUS DOMESTICUS, PATKE, GUSKE, PURE, BISERKE”, KUNIĆA, ZEČEVA, PRIMATA, KITOVA)

0209 00 11

SVJEŽA, RASHLAĐENA ILI SMRZNUTA POTKOŽNA SVINJSKA MAST, SOLJENA ILI U SALAMURI

0209 00 19

SUŠENA ILI DIMLJENA POTKOŽNA SVINJSKA MAST

0209 00 30

SVINJSKA MASNOĆA, NETOPLJENA

0209 00 90

MASNOĆA PERADI, NETOPLJENA

0403 90 11

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE U KRUTIM OBLICIMA, NEZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 1,5 % (OSIM JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 13

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE U KRUTIM OBLICIMA, NEZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 1,5 %, ALI =< 27 % (OSIM JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 19

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE U KRUTIM OBLICIMA, NEZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 27 % (OSIM JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 31

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE U KRUTIM OBLICIMA, ZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 1,5 % (OSIM JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 33

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE U KRUTIM OBLICIMA, ZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 1,5 %, ALI =< 27 % (OSIM JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 39

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE U KRUTIM OBLICIMA, ZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 27 % (OSIM JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 51

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE, KONCENTRIRANO ILI NEKONCENTRIRANO, NEZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 3 % (OSIM U KRUTIM OBLICIMA, JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 53

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE, KONCENTRIRANO ILI NEKONCENTRIRANO, NEZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 3 %, ALI =< 6 % (OSIM U KRUTIM OBLICIMA, JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA)

0403 90 59

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE, KONCENTRIRANO ILI NEKONCENTRIRANO, NEZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 6 % (OSIM U KRUTIM OBLICIMA, JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 61

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE, KONCENTRIRANO ILI NEKONCENTRIRANO, ZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 3 % (OSIM U KRUTIM OBLICIMA, JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 63

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE, KONCENTRIRANO ILI NEKONCENTRIRANO, ZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 3 %, ALI =< 6 % (OSIM U KRUTIM OBLICIMA, JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0403 90 69

MLAĆENICA, KISELO MLIJEKO I VRHNJE, KEFIR I OSTALO FERMENTIRANO ILI ZAKISELJENO MLIJEKO I VRHNJE, KONCENTRIRANO ILI NEKONCENTRIRANO, ZASLAĐENO, S MASENIM UDJELOM MASTI > 6 % (OSIM U KRUTIM OBLICIMA, JOGURTA, S DODANIM AROMAMA ILI VOĆEM, ORAŠASTIM PLODOVIMA ILI KAKAOOM)

0404 10 26

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 % I S MASENIM UDJELOM MASTI <= 1,5 %

0404 10 28

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 % I S MASENIM UDJELOM MASTI > 1,5 %, ALI <= 27 %

0404 10 32

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 % I S MASENIM UDJELOM MASTI > 27 %

0404 10 34

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 % I S MASENIM UDJELOM MASTI <= 27 %

0404 10 36

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 % I S MASENIM UDJELOM MASTI > 1,5 %, ALI <= 27 %

0404 10 38

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 % I S MASENIM UDJELOM MASTI > 27 %

0404 10 48

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 %

0404 10 52

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 %

0404 10 54

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 %

0404 10 56

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 %

0404 10 58

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 %

0404 10 62

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” > 15 %

0404 10 72

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 %

0404 10 74

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 %

0404 10 76

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” <= 15 %

0404 10 78

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” >= 15 %

0404 10 82

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” >= 15 %

0404 10 84

SURUTKA I MODIFICIRANA SURUTKA, KONCENTRIRANA ILI NEKONCENTRIRANA, ALI NE U PRAHU, GRANULAMA ILI DRUGIM KRUTIM OBLICIMA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM BJELANČEVINA „SADRŽAJ DUŠIKA X 6,38” >= 15 %

0404 90 21

PROIZVODI KOJI SE SASTOJE OD PRIRODNIH SASTOJAKA MLIJEKA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM MASTI <= 1,5 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0404 90 23

PROIZVODI KOJI SE SASTOJE OD PRIRODNIH SASTOJAKA MLIJEKA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM MASTI > 1,5 %, ALI <= 27 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0404 90 29

PROIZVODI KOJI SE SASTOJE OD PRIRODNIH SASTOJAKA MLIJEKA, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA, S MASENIM UDJELOM MASTI > 27 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0404 90 81

PROIZVODI KOJI SE SASTOJE OD PRIRODNIH SASTOJAKA MLIJEKA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM MASTI <= 1,5 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0404 90 83

PROIZVODI KOJI SE SASTOJE OD PRIRODNIH SASTOJAKA MLIJEKA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM MASTI > 1,5 %, ALI <= 27 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0404 90 89

PROIZVODI KOJI SE SASTOJE OD PRIRODNIH SASTOJAKA MLIJEKA, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM MASTI > 27 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0405 20 90

MLIJEČNI NAMAZI, SA SADRŽAJEM MASTI VEĆIM OD 75 % DO MANJE OD 80 %

0405 90 10

MASTI I ULJA DOBIVENI IZ MLIJEKA, S MASENIM UDJELOM MASTI >= 99,3 % I S MASENIM UDJELOM VODE <= 0,5 %

0405 90 90

MASTI I ULJA DOBIVENI IZ MLIJEKA, DEHIDRIRANOG MASLACA I PROČIŠĆENOG BIVOLJEG ILI KRAVLJEG MASLACA (GHEE) (OSIM S MASENIM UDJELOM MASTI >= 99,3 % I S MASENIM UDJELOM VODE <= 0,5 % I PRIRODNOG MASLACA, REKOMBINIRANOG MASLACA I SURUTKINOG MASLACA)

0406 10 20

SVJEŽI SIR (NEFERMENTIRAN ILI NEUSOLJEN), UKLJUČUJUĆI SIR OD SURUTKE I SKUTU, SA SADRŽAJEM MASTI <=40 %

0406 10 80

SVJEŽI SIR (NEFERMENTIRAN ILI NEUSOLJEN), UKLJUČUJUĆI SIR OD SURUTKE I SKUTU, SA SADRŽAJEM MASTI > 40 %

0406 20 10

GLARUS BILJNI SIR, RIBAN ILI U PRAHU

0406 20 90

SIR, RIBANI ILI U PRAHU (OSIM GLARUS BILJNOG SIRA)

0406 30 10

SIR, TOPLJENI, OSIM STRUGANOG ILI U PRAHU, ZA ČIJU SE PROIZVODNJU RABE SAMO SIREVI KAO EMENTALER, GROJER I APPENZELL I KOJI MOŽE SADRŽAVATI KAO DODATAK BILJNI SIR GLARUS „POZNAT KAO SCHABZIGER”; PAKIRAN ZA MALOPRODAJU

0406 30 31

SIR, TOPLJENI, OSIM STRUGANOG ILI U PRAHU, SA SADRŽAJEM MASTI <= 36 %, SUHE TVARI <= 48 % (OSIM OBRAĐENE MJEŠAVINE SIRA SAČINJENOG OD EMENTALERA, GROJERA I APPENZELLA)

0406 30 39

SIR, TOPLJENI, OSIM STRUGANOG ILI U PRAHU, SA SADRŽAJEM MASTI <= 36 %, SUHE TVARI > 48 % (OSIM OBRAĐENE MJEŠAVINE SIRA SAČINJENOG OD EMENTALERA, GROJERA I APPENZELLA)

0406 30 90

SIR, TOPLJENI, OSIM STRUGANOG ILI U PRAHU, SA SADRŽAJEM MASTI > 36 % (OSIM OBRAĐENE MJEŠAVINE SIRA SAČINJENE OD EMENTALERA, GROJERA I APPENZELLA, SA ILI BEZ DODATKA BILJNOG SIRA GLARUS, PAKIRANOG ZA MALOPRODAJU)

0406 40 10

ROQUEFORT

0406 40 50

GORGONZOLA

0406 40 90

SIR, PROŠARAN PLAVOM PLIJESNI (OSIM ROQUEFORTA I GORGONZOLE)

0406 90 01

SIR, ZA PRERADU (OSIM SVJEŽEG SIRA, UKLJUČNO SIR OD SURUTKE, NEFERMENTIRANI, SKUTA, SIR OBRAĐENI, PROŠARAN PLAVOM PLIJESNI I RIBANI ILI U PRAHU):

0406 90 02

EMENTALER, GROJER, SBRINZ, BERGKASE I APPENZELL, S MASENIM UDJELOM MASTI U SUHOJ TVARI NE MANJIM OD 45 %, KOJI SU SAZRIJEVALI TRI MJESECA ILI VIŠE, CIJELI SIREVI NAVEDENI U NAPOMENI 2 U POGLAVLJU 4.

0406 90 03

EMENTALER, GROJER, SBRINZ, BERGKASE I APPENZELL, S MASENIM UDJELOM MASTI U SUHOJ TVARI NE MANJIM OD 45 %, KOJI SU SAZRIJEVALI TRI MJESECA ILI VIŠE, CIJELI SIREVI NAVEDENI U NAPOMENI 2 U POGLAVLJU 4.

0406 90 04

EMENTALER, GROJER, SBRINZ, BERGKASE I APPENZELL, S MASENIM UDJELOM MASTI U SUHOJ TVARI NE MANJIM OD 45 %, S TRI ILI VIŠE MJESECA ZRELOSTI, KOMADI PAKIRANI U VAKUUMU ILI U INERTNOM PLINU, S KOROM NA NAJMANJE JEDNOJ STRANI, NETO MASE OD 1 KG ILI VIŠE

0406 90 05

EMENTALER, GROJER, SBRINZ, BERGKASE I APPENZELL, S MASENIM UDJELOM MASTI U SUHOJ TVARI NE MANJIM OD 45 %, S TRI ILI VIŠE MJESECA ZRELOSTI, KOMADI PAKIRANI U VAKUUMU ILI U INERTNOM PLINU, S KOROM NA NAJMANJE JEDNOJ STRANI, NETO MASE OD 1 KG ILI VIŠE

0406 90 06

EMENTALER, GROJER, SBRINZ, BERGKASE I APPENZELL, S MASENIM UDJELOM MASTI U SUHOJ TVARI NE MANJIM OD 45 %, S TRI ILI VIŠE MJESECA ZRELOSTI, KOMADI BEZ KORE, NETO MASE MANJE OD 450 G

0406 90 13

EMENTALER (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU, ZA OBRADU ILI U PODBROJEVIMA 0406 90 02 DO 0406 90 06)

0406 90 15

GROJER, SBRINZ (OSIM RIBANIH ILI U PRAHU, ZA OBRADU ILI U PODBROJEVIMA 0406 90 02 DO 0406 90 06)

0406 90 17

BERGKASE, APPENZELL (OSIM RIBANIH ILI U PRAHU, ZA OBRADU ILI U PODBROJEVIMA 0406 90 02 DO 0406 90 06)

0406 90 18

SIR FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR I TETE DE MOINE (OSIM RIBANIH ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 19

BILJNI SIR GLARUS (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 21

CHEDDAR (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 23

EDAMER (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 25

TILSIT (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 27

BUTTERKASE (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 29

KAČKAVALJ (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 35

KEFALO-TYRI (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 37

FINLANDIA (OSIM RIBANE ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 39

JARLSBERG (OSIM RIBANOG ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 50

SIR, OD OVČJEG ILI BIVOLJEG MLIJEKA, U POSUDAMA SA SALAMUROM ILI U SPREMNICIMA OD OVČJE ILI KOZJE KOŽE (OSIM FETA)

0406 90 61

GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI =< 47 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 69

SIR S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI =< 47 %, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0406 90 73

PROVOLONE, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 75

ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 76

DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO I SAMSO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 78

GAUDA, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 79

ESROM, ITALICO, KERHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 81

CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 82

CAMEMBERT, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 84

BRIE, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 % ALI =< 72 % (OSIM RIBANOGA ILI U PRAHU I ZA PRERADU)

0406 90 85

KEFALOGRAVIERA I KASSERI (OSIM RIBANIH ILI U PRAHU I ZA OBRADU)

0406 90 86

SIR, S MASENIM UDJELOM MASNOĆE =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 47 %, ALI =< 72 %, KOJI NIJE SPOMENUT NITI UKLJUČEN NA DRUGOM MJESTU

0406 90 87

SIR, S MASENIM UDJELOM MASNOĆE =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 52 %, ALI =< 62 %, KOJI NIJE SPOMENUT NITI UKLJUČEN NA DRUGOM MJESTU

0406 90 88

SIR, S MASENIM UDJELOM MASNOĆE =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 62 %, ALI =< 72 %, KOJI NIJE SPOMENUT NITI UKLJUČEN NA DRUGOM MJESTU

0406 90 93

SIR, S MASENIM UDJELOM MASNOĆE =< 40 % I S MASENIM UDJELOM VODE U NEMASNOJ TVARI > 72 %, KOJI NIJE SPOMENUT NITI UKLJUČEN NA DRUGOM MJESTU

0406 90 99

SIR, S MASENIM UDJELOM MASNOĆE > 40 %, KOJI NIJE SPOMENUT NITI UKLJUČEN NA DRUGOM MJESTU

0408 11 20

SUŠENI ŽUMANJCI JAJA, NEUPORABLJIVI ZA LJUDSKU PREHRANU, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE

0408 11 80

SUŠENI ŽUMANJCI JAJA, ZA LJUDSKU PREHRANU, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE

0408 19 20

ŽUMANJCI JAJA, SVJEŽI, SUŠENI, KUHANI U VODI ILI PARI, OBLIKOVANI, ZAMRZNUTI ILI NA DRUGI NAČIN KONZERVIRANI, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE, NEUPOTREBLJIVI ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM SUŠENIH)

0408 19 81

ŽUMANJCI JAJA, TEKUĆI, POGODNI ZA LJUDSKU PREHRANU, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE

0408 19 89

ŽUMANJCI JAJA (OSTALI, OSIM TEKUĆIH), ZAMRZNUTI ILI DRUGAČIJE KONZERVIRANI, POGODNI ZA LJUDSKU PREHRANU, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE (OSIM SUŠENIH)

0408 91 20

SUŠENA PTIČJA JAJA, BEZ LJUSKE, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE, NEPOGODNA ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM ŽUMANJAKA JAJA)

0408 91 80

SUŠENA PTIČJA JAJA, BEZ LJUSKE, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE, POGODNA ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM ŽUMANJAKA JAJA)

0408 99 20

PTIČJA JAJA, BEZ LJUSKE, SVJEŽA, KUHANA U VODI ILI PARI, OBLIKOVANA, ZAMRZNUTA ILI DRUGAČIJE KONZERVIRANA, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE, NEPOGODNA ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM SUŠENIH I ŽUMANJAKA JAJA)

0408 99 80

PTIČJA JAJA, BEZ LJUSKE, SVJEŽA, KUHANA U VODI ILI PARI, OBLIKOVANA, ZAMRZNUTA ILI DRUGAČIJE KONZERVIRANA, NEOVISNO SADRŽE LI DODANI ŠEĆER ILI DRUGA SLADILA ILI NE, POGODNA ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM SUŠENIH I ŽUMANJAKA JAJA)

0511 10 00

SPERMA BIKOVA

0511 99 10

TETIVE I ŽILE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA; OBRESCI I SLIČNI OTPACI OD SIROVIH KOŽA I KRZNA

0511 99 90

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU; MRTVE ŽIVOTINJE NEUPORABIVE ZA LJUDSKU PREHRANU (OSIM RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA I OSTALIH VODENIH BESKRALJEŠNJAKA)

0603 10 10

SVJEŽE REZANE RUŽE I PUPOLJCI, VRSTA PRIKLADNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRAS

0603 10 20

SVJEŽI REZANI KARANFILI I PUPOLJCI, VRSTA PRIKLADNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRAS

0603 10 30

SVJEŽE REZANE ORHIDEJE I PUPOLJCI, VRSTA PRIKLADNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRAS

0603 10 40

SVJEŽE REZANE GLADIOLE I PUPOLJCI, VRSTA PRIKLADNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRAS

0603 10 50

SVJEŽE REZANE KRIZANTEME I PUPOLJCI, VRSTA PRIKLADNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRAS

0603 10 80

SVJEŽE REZANO CVIJEĆE I CVJETNI PUPOLJCI, VRSTA PRIKLADNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRAS (OSIM RUŽA, KARANFILA, ORHIDEJA, GLADIOLA I KRIZANTEMA)

0603 90 00

OSUŠENO, BOJANO, BIJELJENO, IMPREGNIRANO ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENO REZANO CVIJEĆE I CVJETNI PUPOLJCI, ZA BUKETE ILI ZA UKRAS

0604 10 10

ISLANDSKI LIŠAJ (REINDEER MOSS), PRIKLADAN ZA BUKETE ILI ZA UKRAS, SVJEŽ, OSUŠEN, BIJELJEN, IMPREGNIRAN ILI DRUGAČIJE PRIPREMLJEN

0604 91 41

GRANE KAVKASKE JELE (ABIES NORMANNIANA (STEV.) SPACH) I SREBRNE JELE (ABIES PROCERA REHD.), ZA UKRAS

0701 90 10

KRUMPIR ZA PROIZVODNJU ŠKROBA, SVJEŽ ILI RASHLAĐEN

0701 90 90

KRUMPIR, STARI, SVJEŽ ILI RASHLAĐEN (OSIM MLADOGA KRUMPIRA, SJEMENSKOGA KRUMPIRA I KRUMPIRA ZA PROIZVODNJU ŠKROBA)

0703 10 90

LJUTIKA, SVJEŽA ILI RASHLAĐENA

0703 90 00

PORILUK I OSTALO POVRĆE VRSTE LUKA, SVJEŽE ILI RASHLAĐENO (OSIM LUKA, LJUTIKE I ČEŠNJAKA (BIJELOGA LUKA))

0705 11 00

SVJEŽA ILI RASHLAĐENA SALATA GLAVATICA

0705 19 00

SVJEŽA ILI RASHLAĐENA SALATA (OSIM SALATE GLAVATICE)

0705 29 00

ENDIVIJA, SVJEŽA ILI RASHLAĐENA (OSIM RADIČA)

0706 90 10

CELER KORJENAŠ, SVJEŽI ILI RASHLAĐENI „KORJENASTI DIO CELERA ILI NJEMAČKI CELER”

0706 90 90

CIKLA, TUROVAC, ROTKVICA I SLIČNO JESTIVO KORJENASTO POVRĆE, SVJEŽE ILI RASHLAĐENO (OSIM MRKVE, BIJELE REPE, CELERA KORJENAŠA I HRENA)

0707 00 90

KORNIŠONI, SVJEŽI ILI RASHLAĐENI

0708 10 00

GRAŠAK „PISUM SATIVUM”, SVJEŽI ILI RASHLAĐENI, U MAHUNAMA ILI ZRNU

0708 90 00

MAHUNASTO POVRĆE, SVJEŽE ILI RASHLAĐENO, U MAHUNAMA ILI ZRNU (OSIM GRAŠKA „PISUM SATIVUM” I GRAHA „VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.”)

0709 10 00

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE ARTIČOKE

0709 20 00

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE ŠPAROGE

0709 30 00

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI PATLIDŽANI

0709 40 00

CELER, SVJEŽI ILI RASHLAĐENI (OSIM CELERA KORJENAŠA)

0709 52 00

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI TARTUFI

0709 60 10

SVJEŽA ILI RASHLAĐENA SLATKA PAPRIKA

0709 60 91

SVJEŽE I RASHLAĐENE PAPRIKE IZ RODA CAPSICUM, ZA PROIZVODNJU CAPSICINA ILI BOJA NA OSNOVI CAPSICUM OLEOREZINA

0709 60 95

SVJEŽE I RASHLAĐENE PAPRIKE IZ RODA CAPSICUM ILI RODA PIMENTA, ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU ETERIČNIH ULJA I REZINOIDA

0709 60 99

SVJEŽE I RASHLAĐENE PAPRIKE IZ RODA CAPSICUM ILI RODA PIMENTA (OSIM ZA PROIZVODNJU CAPSICINA ILI BOJA NA OSNOVI CAPSICUM OLEOREZINA I ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU ETERIČNIH ULJA I REZINOIDA I SLATKE PAPRIKE)

0709 70 00

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI ŠPINAT, NOVOZELANDSKI ŠPINAT I LOBODA

0709 90 10

SALATNO POVRĆE, SVJEŽE ILI RASHLAĐENO (OSIM SALATE I CIKORIJE)

0709 90 20

„BLITVA” I ŠPANJOLSKE ARTIČOKE, SVJEŽE ILI RASHLAĐENE

0709 90 31

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE MASLINE (OSIM ZA PROIZVODNJU ULJA)

0709 90 39

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE MASLINE ZA PROIZVODNJU ULJA

0709 90 40

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE KAPARE

0709 90 50

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI KOMORAČ

0709 90 60

SVJEŽI ILI RASHLAĐENI SLATKI KUKURUZ

0709 90 70

SVJEŽE ILI RASHLAĐENE BUČE

0709 90 90

POVRĆE KOJE NIJE SPOMENUTO NITI UKLJUČENO NA DRUGOM MJESTU, SVJEŽE ILI RASHLAĐENO

0710 10 00

KRUMPIR, NEKUHANI ILI KUHANI U PARI ILI VODI, SMRZNUTI

0710 21 00

GRAŠAK, U MAHUNAMA ILI ZRNU, NEKUHANI ILI KUHANI U PARI ILI VODI, SMRZNUTI

0710 22 00

GRAH, U MAHUNAMA ILI ZRNU, NEKUHANI ILI KUHANI U PARI ILI VODI, SMRZNUTI

0710 29 00

MAHUNASTO POVRĆE, U MAHUNAMA ILI ZRNU, NEKUHANO ILI KUHANO U PARI ILI VODI, SMRZNUTO (OSIM GRAŠKA I GRAHA)

0710 30 00

ŠPINAT, NOVOZELANDSKI ŠPINAT I LOBODA, NEKUHANI ILI KUHANI U PARI ILI VODI, SMRZNUTI

0710 80 10

MASLINE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE

0710 80 51

SLATKE PAPRIKE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE

0710 80 59

PAPRIKE IZ RODA CAPSICUM ILI PIMENTA, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE (OSIM SLATKE PAPRIKE)

0710 80 61

GLJIVE IZ RODA AGARICUS, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE

0710 80 69

GLJIVE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE (OSIM IZ RODA AGARICUS)

0710 80 70

RAJČICE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE

0710 80 80

ARTIČOKE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE

0710 80 85

ŠPAROGE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE

0710 80 95

POVRĆE, NEKUHANO ILI KUHANO U PARI ILI VODI, SMRZNUTO (OSIM KRUMPIRA, MAHUNASTOG POVRĆA, ŠPINATA, NOVOZELANDSKOG ŠPINATA, LOBODE I SLATKOGA KUKURUZA, MASLINA, PAPRIKE VRSTE CAPSICUM ILI PIMENT, GLJIVA, RAJČICE)

0710 90 00

MJEŠAVINE POVRĆA, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE

0711 20 10

MASLINE, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU (OSIM ZA PROIZVODNJU ULJA)

0711 20 90

MASLINE, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU, ZA PROIZVODNJU ULJA

0711 30 00

KAPARI, PRIVREMENO KONZERVIRANI, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0711 40 00

KRASTAVCI I KORNIŠONI, PRIVREMENO KONZERVIRANI, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0711 59 00

GLJIVE I TARTUFI, PRIVREMENO KONZERVIRANI (NPR. SUMPORNIM DIOKSIDOM, U SLANOJ VODI, U SUMPORNOJ VODI ILI U DRUGIM OTOPINAMA ZA KONZERVIRANJE), ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU (OSIM GLJIVA IZ RODA „AGARICUS”)

0711 90 90

MJEŠAVINE POVRĆA, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0712 20 00

OSUŠENI CRVENI LUK, CIJELI, REZANI, U KRIŠKAMA, LOMLJENI ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJEN

0712 90 05

OSUŠENI KRUMPIR, REZAN ILI U KRIŠKAMA ILI NE, ALI DALJE NEPRIPREMLJEN

0712 90 11

OSUŠENI SLATKI KUKURUZ, SJEMENSKI HIBRID

0712 90 19

OSUŠENI SLATKI KUKURUZ, REZAN ILI U KRIŠKAMA ILI NE, ALI DALJE NEPRIPREMLJEN (OSIM SJEMENSKOG HIBRIDA)

0712 90 30

OSUŠENE RAJČICE, CIJELE, REZANE, U KRIŠKAMA, LOMLJENE, ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJENE

0712 90 50

OSUŠENE MRKVE, CIJELE, REZANE, U KRIŠKAMA, LOMLJENE ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJENE

0712 90 90

OSUŠENO POVRĆE I MJEŠAVINE POVRĆA, CIJELO, REZANO, U KRIŠKAMA, LOMLJENO ILI U PRAHU, ALI DALJE NEPRIPREMLJENO (OSIM KRUMPIRA, LUKA, GLJIVA, TARTUFA, SLATKOGA KUKURUZA, RAJČICA I MRKVE)

0713 10 90

GRAŠAK „PISUM SATIVUM”, OSUŠEN I U ZRNU, OLJUŠTEN ILI NEOLJUŠTEN ILI LOMLJEN (OSIM SJEMENSKOGA GRAŠKA)

0713 20 00

SLANI GRAŠAK „GARBANZOS” OSUŠEN I U ZRNU, OLJUŠTEN ILI NEOLJUŠTEN ILI LOMLJEN

0713 31 00

GRAH VRSTE „VIGNA MUNGO (L.) HEPPER ILI VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK” OSUŠEN I U ZRNU, OLJUŠTEN ILI NEOLJUŠTEN ILI LOMLJEN

0713 32 00

GRAH SITNI CRVENI (ADZUKI) „PHASEOLUS ILI VIGNA AGNULARIS”, OSUŠEN I U ZRNU, OLJUŠTEN ILI NEOLJUŠTEN ILI LOMLJEN

0713 33 90

GRAH OBIČNI „PHASEOLUS VULGARIS”, OSUŠEN I U ZRNU, OLJUŠTEN ILI NEOLJUŠTEN ILI LOMLJEN (OSIM ZA SJETVU)

0713 39 00

GRAH „VIGNA I PHASEOLUS” OSUŠEN I U ZRNU, OLJUŠTEN ILI NEOLJUŠTEN ILI LOMLJEN (OSIM GRAHA VIGNA MUNGO (L.) HEPPER ILI VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK”, SITNOG CRVENOGA GRAHA (ADZUKI) I OBIČNOGA GRAHA)

0801 11 00

SUHI KOKOSOV ORAH

0801 19 00

SVJEŽI KOKOSOV ORAH, OLJUŠTENI ILI NEOLJUŠTENI

0801 21 00

SVJEŽI ILI SUŠENI BRAZILSKI ORAH, U LJUSCI

0801 31 00

SVJEŽI ILI SUŠENI INDIJSKI ORAH, U LJUSCI

0801 32 00

SVJEŽI ILI SUŠENI INDIJSKI ORAH, OLJUŠTEN

0802 21 00

SVJEŽI ILI SUŠENI LJEŠNJACI U LJUSCI

0802 22 00

SVJEŽI ILI SUŠENI LJEŠNJACI, OLJUŠTENI I OGULJENI

0802 31 00

SVJEŽI ILI SUŠENI ORASI U LJUSCI

0802 32 00

SVJEŽI ILI SUŠENI ORASI, OLJUŠTENI I OGULJENI

0802 40 00

SVJEŽI ILI SUŠENI KESTENI, NEOVISNO JESU LI OLJUŠTENI ILI OGULJENI ILI NE

0802 50 00

SVJEŽE ILI SUŠENE PISTACIJE, NEOVISNO JESU LI OLJUŠTENE ILI OGULJENE ILI NE

0802 90 85

ORAŠASTI PLODOVI, SVJEŽI ILI OSUŠENI, OLJUŠTENI ILI NEOLJUŠTENI (OSIM KOKOSOVIH ORAHA, BRAZILSKIH ORAHA, INDIJSKIH ORAHA, BADEMA, LJEŠNJAKA, ORAHA, KESTENA „CASTANIA SPP.”, PISTACIJA, PEKAN ORAHA, AREKA „BETEL” ORAHA, KOLA ORAHA, PINJOLA I MAKADAMIJA)

0803 00 11

BANANE ZA KUHANJE, SVJEŽE

0803 00 19

SVJEŽE BANANE (ISKLJUČUJUĆI BANANE ZA KUHANJE)

0804 20 10

SVJEŽE SMOKVE

0804 30 00

SVJEŽI ILI SUŠENI ANANAS

0804 50 00

SVJEŽI ILI OSUŠENI GUAVA, MANGO I MANGUSTAN

0805 10 10

NARANČE SLATKE, CRVENE ILI POLUCRVENE, SVJEŽE

0805 10 30

NARANČE SLATKE, SVJEŽE, VRSTE NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA I HAMLINS)

0805 10 50

SLATKE NARANČE, SVJEŽE (OSIM CRVENIH I POLUCRVENIH I VRSTA NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA I HAMLINS)

0805 10 80

NARANČE, SVJEŽE ILI OSUŠENE (OSIM SVJEŽIH SLATKIH NARANČI)

0805 20 10

SVJEŽE ILI SUŠENE KLEMENTINE

0805 20 30

MONREALKE I SATSUMA MANDARINE, SVJEŽE ILI OSUŠENE

0805 20 50

MANDARINE I WILKING MANDARINE, SVJEŽE ILI OSUŠENE

0805 20 70

SVJEŽE ILI SUŠENE MANDARINE

0805 20 90

AGRUMI VRSTA TANGELOS, ORATNIQUES, MALAQUINAS I SLIČNI HIBRIDI AGRUMA, SVJEŽI ILI OSUŠENI (OSIM KLEMENTINA, MONREALKI, SATSUMA MANDARINA, WILKING MANDARINA I TANGERSKIH MANDARINA)

0805 50 10

LIMUN „CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM”, SVJEŽI ILI OSUŠENI

0805 50 90

LIMETA „CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA”, SVJEŽA ILI OSUŠENA

0806 10 10

STOLNO GROŽĐE, SVJEŽE

0807 20 00

PAPAJE, SVJEŽE

0808 10 10

JABUKE ZA PRERADU, SVJEŽE, U RASUTOM STANJU, OD 16. RUJNA DO 15. PROSINCA

0808 10 20

JABUKE VRSTE ZLATNI DELIŠES, SVJEŽE

0808 10 50

JABUKE VRSTE GRANNY SMITH, SVJEŽE

0808 10 90

JABUKE, SVJEŽE (OSIM ZA PRERADU, U RASUTOM STANJU, OD 16. RUJNA DO 15. PROSINCA I VRSTA ZLATNI DELIŠES I GRANNY SMITH)

0808 20 10

KRUŠKE ZA PRERADU, SVJEŽE, U RASUTOM STANJU, OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA

0808 20 50

KRUŠKE, SVJEŽE (OSIM ZA PRERADU, U RASUTOM STANJU, OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA)

0808 20 90

DUNJE, SVJEŽE

0809 10 00

SVJEŽE MARELICE

0809 20 05

VIŠNJE „PRUNUS CERASUS”, SVJEŽE

0809 20 95

TREŠNJE, SVJEŽE (OSIM VIŠANJA „PRUNUS CERASUS”)

0809 30 10

SVJEŽE NEKTARINE

0809 30 90

SVJEŽE BRESKVE (ISKLJUČUJUĆI NEKTARINE)

0809 40 05

SVJEŽE ŠLJIVE

0809 40 90

SVJEŽE DIVLJE ŠLJIVE

0810 20 10

SVJEŽE MALINE

0810 20 90

KUPINE, DUDOVI (MURVE) I LOGANSKE BOBICE, SVJEŽE

0810 30 10

SVJEŽI CRNI RIBIZ

0810 30 90

SVJEŽI BIJELI RIBIZ I OGROZD

0810 40 30

SVJEŽE VOĆE VRSTE VACCINIUM MYRTILLUS

0810 40 50

VOĆE VRSTE VACCINIUM MACROCARPUM I VACCINIUM CORYMBOSUM, SVJEŽE

0810 40 90

VOĆE VRSTE VACCINIUM, SVJEŽE (OSIM ŠUMSKIH BRUSNICA I VOĆA VRSTA VACCINIUM MYRTILLUS (BOROVNICA), MACROCARPUM I CORYMBOSUM)

0810 50 00

SVJEŽI KIVI

0810 90 30

TAMARIND, KASIJSKA JABUKA, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, LIČI I ŠLJIVA SAPODILO, SVJEŽI

0810 90 40

PASIONSKO VOĆE, KARMABOLA I PITAJA, SVJEŽE

0810 90 95

JESTIVO VOĆE, SVJEŽE (OSIM ORAŠASTIH PLODOVA, BANANA, DATULJA, SMOKAVA, ANANASA, AVOKADA, GUAVE, MANGA, MANGUSTANA, PAPAJA, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, LIČIJA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, AGRUMA, GROŽĐA)

0811 10 11

JAGODE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, ZASLAĐENE, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 13 %, SMRZNUTE

0811 10 19

JAGODE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, ZASLAĐENE, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA =< 13 %, SMRZNUTE

0811 10 90

JAGODE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, NEZASLAĐENE, SMRZNUTE

0811 20 31

MALINE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE, NEZASLAĐENE

0811 20 51

CRVENI RIBIZ, NEKUHANI ILI KUHANI U PARI ILI VODI, SMRZNUTI, NEZASLAĐENI

0811 20 59

KUPINE I DUDOVI (MURVE), NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE, NEZASLAĐENE

0811 20 90

LOGANSKE BOBICE, BIJELI RIBIZ I OGROZD, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, NEZASLAĐENI

0811 90 19

JESTIVO VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI, NEKUHANO ILI KUHANO U PARI ILI VODI, SMRZNUTO, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA MANJIM OD 13 % (OSIM JAGODA, MALINA, KUPINA, DUDOVA (MURVI) I LOGANSKIH BOBICA)

0811 90 39

JESTIVO VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI, NEKUHANO ILI KUHANO U PARI ILI VODI, SMRZNUTO, S DODANIM ŠEĆEROM ILI DRUGIM SLADILIMA, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA OD 13 % ILI VIŠE (OSIM JAGODA, MALINA, KUPINA, DUDOVA (MURVI) I LOGANSKIH BOBICA)

0811 90 50

VOĆE VRSTE VACCINIUM MYRTILLUS (BOROVNICE), NEKUHANO ILI KUHANO U PARI ILI VODI, SMRZNUTO, NEZASLAĐENO

0811 90 70

VOĆE VRSTE VACCINIUM MYRTILLOIDES I VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM, NEKUHANO ILI KUHANO U PARI ILI VODI, SMRZNUTO, NEZASLAĐENO

0811 90 75

VIŠNJE „PRUNUS CERASUS”, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE, NEZASLAĐENE

0811 90 80

TREŠNJE, NEKUHANE ILI KUHANE U PARI ILI VODI, SMRZNUTE, NEZASLAĐENE (OSIM VIŠANJA „PRUNUS CERASUS”)

0811 90 85

GUAVA, MANGO, MANGOSTIN, PAPAJA, TAMARIND, JABUKA INDIJSKOG ORAŠČIĆA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA (JACKFRUIT), SAPODILO ŠLJIVA, MARAKUJA (PASIFLORA), KARAMBOLA, PITAJA, KOKOSOV ORAH, INDIJSKI ORAŠČIĆ, BRAZILSKI ORAH, AREKA „BETEL” ORAH, KOLA ORAH I MAKADAMI ORAH, NEKUHANI ILI KUHANI

0811 90 95

JESTIVO VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI, NEKUHANO ILI KUHANO U PARI ILI VODI, SMRZNUTO, NEZASLAĐENO (OSIM JAGODA, MALINA, KUPINA, DUDOVA (MURVI) I LOGANSKIH BOBICA, CRNOG, BIJELOG ILI CRVENOG RIBIZA, OGROZDA)

0812 10 00

TREŠNJE, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0812 90 20

NARANČE, PRIVREMENO KONZERVIRANE, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU

0812 90 99

VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI, PRIVREMENO KONZERVIRANI NPR. SUMPORNIM DIOKSIDOM, U SLANOJ VODI, U SUMPORNOJ VODI ILI U DRUGIM OTOPINAMA ZA KONZERVIRANJE, ALI U STANJU NEPRIKLADNOM ZA NEPOSREDNU PREHRANU (OSIM TREŠANJA, MARELICA, NARANČI, PAPAJA)

0813 10 00

SUŠENE MARELICE

0813 20 00

SUHE ŠLJIVE

0813 30 00

SUŠENE JABUKE

0813 40 10

SUŠENE BRESKVE UKLJUČUJUĆI NEKTARINE

0813 40 30

SUŠENE KRUŠKE

0813 40 50

SUŠENA PAPAJA

0813 40 60

SUŠENI TAMARIND

0813 40 70

KASIJSKA JABUKA, LIČI, PLOD INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVA SAPODILO, PASIONSKO VOĆE, KARAMBOLA I PITAJA, SUHE

0813 40 95

SUHO JESTIVO VOĆE KOJE NIJE SPOMENUTO NITI UKLJUČENO NA DRUGOM MJESTU

0813 50 12

MJEŠAVINE SUHOG VOĆA: PAPAJA, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE, BEZ SADRŽAJA SUHIH ŠLJIVA

0813 50 15

MJEŠAVINE SUHOG VOĆA, BEZ SADRŽAJA SUHIH ŠLJIVA (OSIM VOĆA IZ TARIFNIH BROJEVA 0801 DO 0806 I PAPAJA, TAMARINDA, KASIJSKE JABUKE, LIČIJA, PLODA INDIJSKOG KRUŠNOG DRVETA, ŠLJIVE SAPODILO, PASIONSKOG VOĆA, KARAMBOLE, PITAJE)

0813 50 99

MJEŠAVINE SUŠENOG VOĆA DRUGDJE NESPOMENUTE I NEUKLJUČENE

0901 11 00

KAVA (ISKLJUČUJUĆI PRŽENU I BEZ KOFEINA

0901 12 00

KAVA BEZ KOFEINA (ISKLJUČUJUĆI PRŽENU)

0901 21 00

PRŽENA KAVA (ISKLJUČUJUĆI ONU BEZ KOFEINA)

0901 22 00

PRŽENA KAVA BEZ KOFEINA

0901 90 90

NADOMJESCI ZA KAVU KOJI SADRŽE KAVU U BILO KOJEM OMJERU

0904 20 30

SUŠENA PAPRIKA RODA CAPSICUM ILI PIMENTA, NEDROBLJENA I NEMLJEVENA (OSIM SLATKE PAPRIKE)

0909 10 00

SJEME ANISA ILI BADIJANA

0909 20 00

SJEME KORIJANDRA

0909 30 00

SJEME KUMINA

0909 40 00

SJEME KIMA

0909 50 00

SJEME KOMORAČA; BOBICE KLEKE

0910 10 00

ĐUMBIR (INGVER)

0910 20 10

ŠAFRAN, (ISKLJUČUJUĆI DROBLJENI ILI MLJEVENI)

0910 20 90

ŠAFRAN, DROBLJEN ILI MLJEVEN

0910 30 00

KURKUMA

0910 40 11

DIVLJA MAJČINA DUŠICA (OSIM DROBLJENE ILI MLJEVENE)

0910 40 13

MAJČINA DUŠICA (OSIM DROBLJENE ILI MLJEVENE I DIVLJE MAJČINE DUŠICE)

0910 40 19

DROBLJENA ILI MLJEVENA MAJČINA DUŠICA

0910 40 90

LOVOROV LIST

0910 50 00

KARI (CURRY)

0910 91 10

MJEŠAVINE RAZLIČITIH VRSTA ZAČINA, NEDROBLJENE I NEMLJEVENE

0910 91 90

MJEŠAVINE RAZLIČITIH VRSTA ZAČINA, DROBLJENE ILI MLJEVENE

0910 99 10

SJEME PISKAVICE (KOZJEG ROGA)

0910 99 91

ZAČINI KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU (OSIM DROBLJENIH ILI MLJEVENIH I MJEŠAVINA RAZLIČITIH VRSTA ZAČINA)

0910 99 99

DROBLJENI ILI MLJEVENI ZAČINI KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU (OSIM MJEŠAVINA RAZLIČITIH VRSTA ZAČINA)

1102 10 00

RAŽENO BRAŠNO

1102 20 10

KUKURUZNO BRAŠNO, SA SADRŽAJEM MASTI =< 1,5 % PO TEŽINI

1102 20 90

KUKURUZNO BRAŠNO, SA SADRŽAJEM MASTI > 1,5 % PO TEŽINI

1102 30 00

RIŽINO BRAŠNO

1102 90 10

JEČMENO BRAŠNO

1102 90 90

BRAŠNO OD ŽITARICA (OSIM OD PŠENICE, SURAŽICE, RAŽI, KUKURUZA, RIŽE, JEČMA I ZOBI)

1103 11 10

PREKRUPA I KRUPICA OD TVRDE PŠENICE

1103 11 90

PREKRUPA I KRUPICA OD OBIČNE PŠENICE I PIRA

1103 13 10

PREKRUPA I KRUPICA OD KUKURUZA, S MASENIM UDJELOM MASTI =< 1,5 %

1103 13 90

PREKRUPA I KRUPICA OD KUKURUZA, S MASENIM UDJELOM MASTI > 1,5 %

1103 19 90

PREKRUPA I KRUPICA OD ŽITARICA (OSIM OD PŠENICE, ZOBI, KUKURUZA, RIŽE, RAŽI I JEČMA)

1104 12 90

ZOBENE PAHULJICE

1104 19 10

ZRNA PŠENICE VALJANA ILI U PAHULJICAMA

1104 19 50

ZRNA KUKURUZA VALJANA ILI U PAHULJICAMA:

1104 19 99

ZRNA ŽITARICA, VALJANA ILI U PAHULJICAMA (OSIM OD JEČMA, ZOBI, PŠENICE, RAŽI, KUKURUZA I RIŽE)

1104 23 10

ZRNA KUKURUZA, OLJUŠTENA, REZANA ILI GNJEČENA

1104 23 99

KUKURUZNE ŽITARICE (OSIM OLJUŠTENIH, REZANIH ILI GNJEČENIH, PERLIRANIH ILI SAMO GNJEČENIH)

1104 29 39

PERLIRANA ZRNA ŽITARICA (OSIM OD JEČMA, ZOBI, KUKURUZA, RIŽE, PŠENICE ILI RAŽI)

1104 29 89

ZRNA ŽITARICA (OSIM OD JEČMA, ZOBI, KUKURUZA, PŠENICE I RAŽI OLJUŠTENIH, REZANIH ILI GNJEČENIH, PERLIRANIH ILI SAMO GNJEČENIH)

1104 30 90

KLICE ŽITARICA, CIJELE, VALJANE, U PAHULJICAMA ILI MLJEVENE (OSIM OD PŠENICE)

1108 11 00

PŠENIČNI ŠKROB

1108 12 00

KUKURUZNI ŠKROB

1108 13 00

KRUMPIROV ŠKROB

1108 14 00

ŠKROB OD MANIOKE

1108 19 90

ŠKROB (OSIM PŠENIČNOG, KUKURUZNOG, KRUMPIROVOG, OD MANIOKE I RIŽINOG)

1202 10 90

KIKIRIKI U LJUSCI (OSIM PRŽENOG ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENOG I ONOGA ZA SJETVU)

1202 20 00

OLJUŠTENI KIKIRIKI, LOMLJEN ILI NELOMLJEN (OSIM PRŽENOG ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENOG)

1211 10 00

SLATKO KORIJENJE, SVJEŽE ILI OSUŠENO, REZANO ILI NEREZANO, DROBLJENO ILI MLJEVENO

1211 20 00

KORIJEN GINSENGA, SVJEŽ ILI OSUŠEN, REZAN ILI NEREZAN, DROBLJEN ILI MLJEVEN

1211 30 00

LIŠĆE BILJKE KOKA, SVJEŽE ILI OSUŠENO, REZANO ILI NEREZANO, DROBLJENO ILI MLJEVENO

1211 40 00

SLAMKE MAKA, SVJEŽE ILI OSUŠENE, REZANE ILI NEREZANE, DROBLJENE ILI MLJEVENE

1211 90 30

TONKA GRAH, SVJEŽ ILI OSUŠEN, REZAN ILI NEREZAN, DROBLJEN ILI MLJEVEN

1211 90 70

DIVLJI MAŽURAN „ORIGANUM VULGARE”, „GRANE, PETELJKE I LISTOVI”, U KOMADIMA ILI CIJELI, DROBLJENI ILI MLJEVENI

1211 90 75

KADULJA „SALVIA OFFICINALIS” (LISTOVI I CVJETOVI), SVJEŽI ILI OSUŠENI, U KOMADIMA ILI CIJELI, DROBLJENI ILI MLJEVENI

1211 90 98

BILJE I DIJELOVI BILJA, UKLJUČUJUĆI SJEMENJE I PLODOVE, VRSTA KOJE SE POGLAVITO RABE U PARFUMERIJSKOJ, FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI ILI ZA INSEKTICIDE, FUNGICIDE ILI ZA SLIČNE NAMJENE, SVJEŽI ILI SUŠENI, REZANI ILI CIJELI, DROBLJENI ILI MLJEVENI (OSIM SLATKOG KORIJENJA I KORIJENJA GINSENGA, LIŠĆA KOKE)

1501 00 19

SALO I OSTALA SVINJSKA MAST, OTOPLJENA, STLAČENA ILI NE ILI EKSTRAHIRANA OTAPALIMA (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1508 10 90

SIROVO ULJE OD KIKIRIKIJA (OSIM ZA INDUSTRIJSKE SVRHE)

1508 90 90

ULJE OD KIKIRIKIJA (OSIM SIROVOG) I NJEGOVE FRAKCIJE (OSIM IZ TARIFNOGA PODBROJA 1508 90 10), POGLAVITO ZA LJUDSKU PREHRANU

1510 00 10

SIROVA MASLINOVA ULJA I MJEŠAVINE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S ONIMA IZ TARIFNOGA BROJA 1509

1510 00 90

OSTALA ULJA I NJIHOVE FRAKCIJE, DOBIVENA ISKLJUČIVO OD MASLINA, RAFINIRANA ILI NERAFINIRANA, ALI KEMIJSKI NEMODIFICIRANA, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE TIH ULJA ILI FRAKCIJA S ULJIMA ILI FRAKCIJAMA IZ TARIFNOGA BROJA 1509 (OSIM SIROVOG)

1522 00 39

OSTACI DOBIVENI PRI PRERADI MASNIH TVARI KOJE SADRŽE ULJA S OSOBINAMA MASLINOVOG ULJA (OSIM SAPUNSKIH TALOGA)

1522 00 91

ULJNI TALOZI; SAPUNSKI TALOZI (OSIM ONIH KOJI SADRŽE ULJA S OSOBINAMA MASLINOVOG ULJA)

1522 00 99

OSTACI DOBIVENI PRI PRERADI MASNIH TVARI ILI VOSKOVA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA (OSIM ONIH KOJI SADRŽE ULJA S OSOBINAMA MASLINOVOG ULJA, ULJNIH TALOGA I SAPUNSKIH TALOGA)

1602 10 00

HOMOGENIZIRANI PRIPRAVCI OD MESA, KLAONIČKIH PROIZVODA ILI KRVI, PAKIRANI ZA MALOPRODAJU KAO DJEČJA HRANA ILI ZA DIJETETSKE NAMJENE, U PAKIRANJIMA NETO MASE =< 250 G

1602 31 11

PRIPRAVCI KOJI SADRŽE >= 57 % NEKUHANOG PUREĆEG MESA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA)

1602 31 19

PRIPRAVCI KOJI SADRŽE >= 57 % PUREĆEG MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA I SOKOVA)

1602 31 90

PRIPRAVCI KOJI SADRŽE < 25 % PUREĆEG MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA I SOKOVA)

1602 32 11

NEKUHANO, PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD KOKOŠI VRSTE GALLUS DOMESTICUS, KOJI SADRŽE >= 57 % MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I PRIPRAVAKA OD JETRE)

1602 32 19

KUHANO, PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD KOKOŠI VRSTE GALLUS DOMESTICUS, KOJI SADRŽE >= 57 % MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA)

1602 32 90

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD KOKOŠI VRSTE GALLUS DOMESTICUS (OSIM ONIH KOJI SADRŽE >= 25 % MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA)

1602 39 21

NEKUHANO, PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD PATAKA, GUSAKA I BISERKI VRSTE DOMESTICUS, KOJI SADRŽE >= 57 % MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I PRIPRAVAKA OD JETRE)

1602 39 29

KUHANO, PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD PATAKA, GUSAKA I BISERKI VRSTE DOMESTICUS, KOJI SADRŽE >= 57 % MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA)

1602 39 80

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD PATAKA, GUSAKA I BISERKI VRSTE DOMESTICUS (OSIM ONIH KOJI SADRŽE >= 25 % MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA)

1602 41 10

BUTOVI I KOMADI BUTOVA, OD DOMAĆE SVINJE, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI

1602 41 90

BUTOVI I KOMADI BUTOVA, OD SVINJE, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI (OSIM OD DOMAĆE SVINJE)

1602 42 10

PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE LOPATICE I KOMADI OD NJIH, OD DOMAĆE SVINJE

1602 42 90

PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE LOPATICE I KOMADI OD NJIH, OD SVINJE (OSIM OD DOMAĆE SVINJE)

1602 49 13

PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI VRATOVI I DIJELOVI VRATA, OD DOMAĆE SVINJE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE VRATOVA I LOPATICA

1602 49 19

MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE, OD DOMAĆE SVINJE, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S MASENIM UDJELOM >= 80 % MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI SVINJSKU MAST I MASTI BILO KOJE VRSTE ILI PODRIJETLA (OSIM BUTOVA, LOPATICA, LEĐA, VRATOVA I NJIHOVIH DIJELOVA, KOBASICA)

1602 49 90

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO, KLAONIČKI PROIZVODI I MJEŠAVINE, OD SVINJE (OSIM OD DOMAĆE SVINJE, BUTOVA, LOPATICA I NJIHOVIH DIJELOVA, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA I SOKOVA)

1602 50 31

KUHANA KONZERVIRANA GOVEDINA, U HERMETIČKI ZATVORENOJ AMBALAŽI

1602 50 39

GOVEĐE MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI, PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO, KUHANO (OSIM U HERMETIČKI ZATVORENOJ AMBALAŽI, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I HOMOGENIZIRANIH PRIPREMLJENIH PROIZVODA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00)

1602 50 80

MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI OD GOVEDA, PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO, KUHANO (OSIM MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA U SPREMNICIMA ŠTO NE PROPUŠTAJU ZRAK, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00)

1602 90 31

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI OD DIVLJAČI ILI KUNIĆA (OSIM OD DIVLJE SVINJE, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA I SOKOVA)

1602 90 41

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI MESNI KLAONIČKI PROIZVODI OD SOBOVA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA I SOKOVA)

1602 90 51

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI KOJI SADRŽE MESO ILI KLAONIČKE PROIZVODE OD DOMAĆE SVINJE (OSIM OD PERADI, GOVEDA, DIVLJAČI ILI KUNIĆA, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA)

1602 90 61

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI, NEKUHANI, KOJI SADRŽE GOVEĐE MESO ILI KLAONIČKE PROIZVODE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE KUHANOG I NEKUHANOG MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM OD PERADI, DOMAĆE SVINJE, DIVLJAČI ILI KUNIĆA, KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I PRIPRAVAKA OD JETRE)

1602 90 72

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI OD OVCE, NEKUHANO, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE KUHANOG I NEKUHANOG MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I PRIPRAVAKA OD JETRE)

1602 90 74

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI OD KOZE, NEKUHANO, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE KUHANOG I NEKUHANOG MESA ILI KLAONIČKIH PROIZVODA (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA I PRIPRAVAKA OD JETRE)

1602 90 76

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI OD OVCE, KUHANO (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA I SOKOVA)

1602 90 78

PRIPREMLJENO ILI KONZERVIRANO MESO ILI KLAONIČKI PROIZVODI OD KOZE, KUHANO (OSIM KOBASICA I SLIČNIH PROIZVODA, HOMOGENIZIRANIH PRIPRAVAKA IZ TARIFNOG PODBROJA 1602 10 00, PRIPRAVAKA OD JETRE I MESNIH EKSTRAKATA I SOKOVA)

1701 91 00

RAFINIRANI ŠEĆER OD ŠEĆERNE TRSKE ILI ŠEĆERNE REPE, S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJANJE, U KRUTOM STANJU

1701 99 10

BIJELI ŠEĆER, S MASENIM UDJELOM SAHAROZE >= 99,5 % U SUHOM STANJU (OSIM S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE)

1701 99 90

ŠEĆER OD ŠEĆERNE TRSKE ILI ŠEĆERNE REPE I KEMIJSKI ČISTA SAHAROZA, U KRUTOM STANJU (OSIM ŠEĆERA OD ŠEĆERNE TRSKE I ŠEĆERNE REPE S DODANOM AROMOM ILI TVARIMA ZA BOJANJE, SIROVOG ŠEĆERA I BIJELOG ŠEĆERA)

1702 11 00

LAKTOZA U KRUTOM STANJU I LAKTOZNI SIRUP, BEZ DODANIH AROMA ILI TVARI ZA BOJENJE, S MASENIM UDJELOM LAKTOZE >= 99 % IZRAŽENE KAO BEZVODNA LAKTOZA, RAČUNANO NA SUHU TVAR

1702 19 00

LAKTOZA U KRUTOM STANJU I LAKTOZNI SIRUP, BEZ DODANIH AROMA ILI TVARI ZA BOJENJE, S MASENIM UDJELOM LAKTOZE < 99 % IZRAŽENE KAO BEZVODNA LAKTOZA, RAČUNANO NA SUHU TVAR

1702 20 90

ŠEĆER OD JAVORA U KRUTOM STANJU I SIRUP OD JAVORA (OSIM S DODANIM AROMAMA ILI TVARIMA ZA BOJENJE)

1702 90 60

UMJETNI MED, MIJEŠAN ILI NE S PRIRODNIM MEDOM

1702 90 71

ŠEĆER I MELASA, KARAMELIZIRAN S MASENIM UDJELOM SAHAROZE U SUHOM STANJU >= 50 %

1702 90 75

ŠEĆER I MELASA, KARAMELIZIRANI, S MASENIM UDJELOM SAHAROZE U SUHOM STANJU < 50 %, U PRAHU, AGLOMERIRANI ILI NEAGLOMERIRANI

1702 90 79

ŠEĆER I MELASA, KARAMELIZIRANI, S MASENIM UDJELOM SAHAROZE U SUHOM STANJU < 50 % (OSIM ŠEĆERA I MELASE U PRAHU, AGLOMERIRANIH ILI NEAGLOMERIRANIH)

1801 00 00

KAKAO U ZRNU, CIJELI ILI LOMLJENI, SIROVI ILI PRŽENI

2002 10 10

OLJUŠTENE RAJČICE, CIJELE ILI U KOMADIMA, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE (OSIM U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI)

2002 10 90

NEOLJUŠTENE RAJČICE, CIJELE ILI U KOMADIMA, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE (OSIM U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI)

2002 90 11

RAJČICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI < 12 %, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE > 1 KG (OSIM CIJELIH ILI U KOMADIMA)

2002 90 19

RAJČICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI < 12 %, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE =< 1 KG (OSIM CIJELIH ILI U KOMADIMA)

2002 90 31

RAJČICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI OD 12,30 %, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE > 1 KG (OSIM CIJELIH ILI U KOMADIMA)

2002 90 39

RAJČICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI OD 12,30 %, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE =< 1 KG (OSIM CIJELIH ILI U KOMADIMA)

2002 90 91

RAJČICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI > 30 %, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE > 1 KG (OSIM CIJELIH ILI U KOMADIMA)

2002 90 99

RAJČICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, S MASENIM UDJELOM SUHE TVARI > 30 %, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE =< 1 KG (OSIM CIJELIH ILI U KOMADIMA)

2004 10 10

KUHANI KRUMPIR, SMRZNUTI

2004 10 99

KRUMPIR, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, SMRZNUTI (OSIM SAMO KUHANOG I U OBLIKU BRAŠNA, KRUPICE ILI PAHULJICA)

2005 20 20

KRUMPIR U TANKIM LISTIĆIMA, KUHAN U MASTI ILI ULJU, SOLJENI ILI NESOLJENI ILI S DODANOM AROMOM, U HERMETIČKI ZATVORENOJ AMBALAŽI, PRIKLADAN ZA NEPOSREDNU POTROŠNJU, NESMRZNUTI

2005 20 80

KRUMPIR, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN DRUKČIJE NEGO U OCTU ILI OCTENOJ KISELINI, NESMRZNUTI (OSIM U OBLIKU BRAŠNA, KRUPICE ILI PAHULJICA, I U TANKIM LISTIĆIMA, KUHAN U MASTI ILI ULJU, SOLJENI ILI NESOLJENI ILI S DODANOM AROMOM, U HERMETIČKI ZATVORENOJ AMBALAŽI)

2008 11 92

KIKIRIKI, PRŽENI, U PAKIRANJIMA NETO MASE > 1 KG

2008 11 94

KIKIRIKI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE > 1 KG, KOJI NIJE SPOMENUT NITI UKLJUČEN NA DRUGOM MJESTU (OSIM PRŽENOG I MASLACA OD KIKIRIKIJA)

2008 11 96

KIKIRIKI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE NE VEĆE OD 1 KG

2008 11 98

KIKIRIKI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE VEĆE OD 1 KG (OSIM PRŽENOG I MASLACA OD KIKIRIKIJA)

2008 19 11

KOKOSOV ORAH, INDIJSKI ORAH, BRAZILSKI ORAH, AREKA „BETEL” ORAH, KOLA ORAH, MAKADAMIJA, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM OD 50 % ILI VIŠE TROPSKOGA VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA VRSTA NAVEDENIH U DODATNOJ NAPOMENI 7 I 8 POGLAVLJA 20., U IZVORNIM PAKIRANJIMA

2008 19 13

PRŽENI BADEMI I PISTACIJE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE VEĆE OD 1 KG

2008 19 19

ORAŠASTI PLODOVI I OSTALE SJEMENKE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, U IZVORNIM PAKIRNJIMA NETO MASE VEĆE OD 1 KG (OSIM MASLACA OD KIKIRIKIJA ILI KIKIRIKIJA PRIPREMLJENOG ILI KONZERVIRANOG NA DRUGI NAČIN, PRŽENIH BADEMA I PISTACIJA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA)

2008 19 59

KOKOSOV ORAH, INDIJSKI ORAH, BRAZILSKI ORAH, AREKA „BETEL” ORAH, KOLA ORAH, MAKADAMIJA, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE S MASENIM UDJELOM >= 50 % TROPSKOG VOĆA I TROPSKIH ORAŠASTIH PLODOVA VRSTA NAVEDENIH U DODATNOJ NAPOMENI 7. I 8 POGLAVLJA 20., U IZVORNIM PAKIRANJIMA

2008 19 93

PRŽENI BADEMI I PISTACIJE, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE NE VEĆE OD 1 KG

2008 19 95

PRŽENI ORAŠASTI PLODOVI, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE NE VEĆE OD 1 KG (OSIM KIKIRIKIJA, BADEMA, PISTACIJE, KOKOSOVOG ORAHA, INDIJSKOG ORAHA, BRAZILSKOG ORAHA, AREKA „BETEL” ORAHA, KOLA ORAHA, MAKADAMIJE)

2008 19 99

ORAŠASTI PLODOVI I OSTALE SJEMENKE, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, U IZVORNIM PAKIRNJIMA NETO MASE NE VEĆE OD 1 KG (OSIM MASLACA OD KIKIRIKIJA ILI KIKIRIKIJA PRIPREMLJENOG ILI KONZERVIRANOG NA DRUGI NAČIN, PRŽENIH ORAŠASTIH PLODOVA, KOKOSOVOG ORAHA, INDIJSKOG ORAHA, BRAZILSKOG ORAHA, AREKA „BETEL” ORAHA)

2008 20 19

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ALKOHOLOM, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA VEĆIM OD 17 %)

2008 20 51

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI NE I ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 17 %, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

2008 20 71

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI NE I ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 19 %, U PAKIRANJIMA MASE =< 1 KG

2008 20 99

ANANAS, PRIPREMLJEN ILI KONZERVIRAN, U PAKIRANJIMA < 4,5 KG (OSIM S DODANIM ŠEĆEROM ILI ALKOHOLOM)

2008 30 11

AGRUMI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 9 % I S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 %

2008 30 51

KOMADI GREJPA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI NE I ALKOHOLOM, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG

2008 30 71

KOMADI GREJPA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI NE I ALKOHOLOM, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA =< 1 KG

2008 30 75

MANDARINE, UKLJUČUJUĆI TANGERSKE I SATSUMA MANDARINE; KLEMENTINE, WILKING MANDARINE I OSTALI SLIČNI HIBRIDI AGRUMA, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI NE I ALKOHOLOM, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA =< 1 KG

2008 30 90

AGRUMI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVIRANI (OSIM S DODANIM ŠEĆEROM ILI ALKOHOLOM)

2008 40 11

KRUŠKE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 13 % I S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG

2008 40 21

KRUŠKE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG (OSIM SA ŠEĆERNIM UDJELOM > 13 %)

2008 40 31

KRUŠKE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 15 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA =< 1 KG

2008 40 51

KRUŠKE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, SA ŠEĆEROM, ALI NE I S ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 13 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG

2008 40 71

KRUŠKE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, SA ŠEĆEROM, ALI NE I S ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 15 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA =< 1 KG

2008 40 79

KRUŠKE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, SA ŠEĆEROM, ALI NE I S ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA =< 15 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA =< 1 KG

2008 50 11

MARELICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 13 %, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG

2008 50 31

MARELICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 13 %)

2008 50 39

MARELICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA > 11,85 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 13 %)

2008 50 69

MARELICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI NE I ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA =< 13 %, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA > 1 KG

2008 50 94

MARELICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ŠEĆERA I ALKOHOLA, U PAKIRANJIMA NETO SADRŽAJA MANJEG OD 5 KG, ALI NE MANJEG OD 4,5 KG

2008 50 99

MARELICE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, U PAKIRANJIMA SADRŽAJA < 4,5 KG (BEZ DODANOG ŠEĆERA I ALKOHOLA)

2008 60 31

TREŠNJE I VIŠNJE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 % (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 9 %)

2008 60 51

VIŠNJE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJIMA > 1 KG

2008 60 59

TREŠNJE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJIMA > 1 KG (OSIM VIŠANJA)

2008 60 71

VIŠNJE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, U PAKIRANJIMA >= 4,5 KG (OSIM S DODANIM ALKOHOLOM ILI ŠEĆEROM)

2008 60 79

TREŠNJE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, U PAKIRANJIMA >= 4,5 KG (OSIM S DODANIM ALKOHOLOM ILI ŠEĆEROM I VIŠANJA)

2008 60 91

VIŠNJE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, U PAKIRANJIMA < 4,5 KG (OSIM S DODANIM ALKOHOLOM ILI ŠEĆEROM)

2008 70 94

BRESKVE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA ILI DODANOG ŠEĆERA, U IZVORNIM PAKIRANJIMA NETO MASE OD 5 KG ILI MANJE, ALI NE MANJE OD 4,5 KG

2008 80 11

JAGODE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 9 %, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 %

2008 80 19

JAGODE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA VEĆIM OD 9 %, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA VEĆIM OD 11,85 %

2008 80 31

JAGODE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ALKOHOLOM, S MASENIM UDJELOM STVARNOG ALKOHOLA =< 11,85 % (OSIM S MASENIM UDJELOM ŠEĆERA > 9 %)

2008 80 50

JAGODE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, S DODANIM ŠEĆEROM, ALI BEZ ALKOHOLA, U PAKIRANJIMA MASE > 1 KG

2008 99 45

ŠLJIVE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJU TEŽINE > 1 KG

2008 99 55

ŠLJIVE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ALKOHOLA, ALI S DODANIM ŠEĆEROM, U PAKIRANJIMA =< 1 KG

2008 99 72

ŠLJIVE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI ALKOHOLA, U PAKIRANJU NETO TEŽINE OD 5 KG ILI VEĆE

2008 99 78

ŠLJIVE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVIRANE, BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI ALKOHOLA, U PAKIRANJU NETO TEŽINE < 5 KG

2009 11 11

SMRZNUTI SOK OD NARANČE, GUSTOĆE > 1,33 G/CCM NA 20 °C, VRIJEDNOSTI =< 30 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM FERMENTIRANOG ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 11 19

SMRZNUTI SOK OD NARANČE, GUSTOĆE > 1,33 G/CCM NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 30 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM FERMENTIRANOG ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 11 91

SMRZNUTI SOK OD NARANČE, GUSTOĆE =< 1,33 G/CCM NA 20 °C, VRIJEDNOSTI =< 30 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM FERMENTIRANOG ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 11 99

SMRZNUTI SOK OD NARANČE, GUSTOĆE =< 1,33 G/CCM NA 20 °C, SA ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM FERMENTIRANOG ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA, VRIJEDNOSTI =< 30 EURA ZA 100 KG I S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 %)

2009 19 98

SOK OD NARANČE, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA I SMRZNUTOG, S VRIJEDNOSTI <= 30 EURA ZA 100 KG I S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 %)

2009 69 11

SOK OD GROŽĐA, UKLJUČUJUĆI MOŠT OD GROŽĐA, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 22 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 69 51

KONCENTRIRANI SOK OD GROŽĐA, UKLJUČUJUĆI MOŠT OD GROŽĐA, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 30, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 18 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 69 71

KONCENTRIRANI SOK OD GROŽĐA, UKLJUČUJUĆI MOŠT OD GROŽĐA, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 30, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 18 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 69 79

SOK OD GROŽĐA, UKLJUČUJUĆI MOŠT OD GROŽĐA, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 30, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 18 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM KONCENTRIRANOG I SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 79 11

SOK OD JABUKE, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 22 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 79 91

SOK OD JABUKE, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C, VRIJEDNOSTI <= 18 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 79 99

SOK OD JABUKE, NEFERMENTIRANI, BRIX VRIJEDNOSTI > 20, ALI <= 67 NA 20 °C (OSIM S DODANIM ŠEĆEROM ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 90 11

MJEŠAVINE SOKOVA OD JABUKE I KRUŠKE, GUSTOĆE > 1,33 G/CCM NA 20 °C, VRIJEDNOSTI =< 22 EURA ZA 100 KG, S ILI BEZ DODANOG ŠEĆERA ILI DRUGIH SLADILA (OSIM FERMENTIRANIH ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 90 13

MJEŠAVINE SOKOVA OD JABUKE I KRUŠKE

2009 90 31

MJEŠAVINE SOKOVA OD JABUKE I KRUŠKE, GUSTOĆE =< 1,33 G/CCM NA 20 °C, VRIJEDNOSTI =< 18 EURA ZA 100 KG, S MASENIM UDJELOM DODANOG ŠEĆERA > 30 % (OSIM FERMENTIRANIH ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 90 41

MJEŠAVINE SOKOVA OD AGRUMA I ANANASA, GUSTOĆE =< 1,33 G/CCM NA 20 °C, VRIJEDNOSTI > 30 EURA ZA 100 KG, S DODANIM ŠEĆEROM (OSIM FERMENTIRANIH ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2009 90 79

MJEŠAVINE SOKOVA OD AGRUMA I ANANASA, GUSTOĆE =< 1,33 G/CCM NA 20 °C, VRIJEDNOSTI =< 30 EURA ZA 100 KG (OSIM S DODANIM ŠEĆEROM, FERMENTIRANIH ILI SA SADRŽAJEM ALKOHOLA)

2305 00 00

ULJANE POGAČE I OSTALI KRUTI OSTACI, MLJEVENI ILI NEMLJEVENI ILI PELETIRANI, DOBIVENI PRI EKSTRAKCIJI ULJA OD KIKIRIKIJA

2307 00 11

VINSKI TALOG, S MASENIM UDJELOM UKUPNOG ALKOHOLA <= 7,9 % I MASENIM UDJELOM SUHE TVARI >= 25 %

2307 00 19

VINSKI TALOG (OSIM S MASENIM UDJELOM UKUPNOG ALKOHOLA <= 7,9 % I MASENIM UDJELOM SUHE TVARI >= 25 %)

2307 00 90

VINSKI KAMEN

2308 00 11

KOMINA OD GROŽĐA, ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, PELETIRANA ILI NEPELETIRANA, S MASENIM UDJELOM UKUPNOG ALKOHOLA <= 4,3 % I MASENIM UDJELOM SUHE TVARI <= 40 %

2308 00 19

KOMINA OD GROŽĐA, ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, PELETIRANA ILI NEPELETIRANA (OSIM KOMINE OD GROŽĐA S MASENIM UDJELOM UKUPNOG ALKOHOLA <= 4,3 % I MASENIM UDJELOM SUHE TVARI <= 40 %)

2308 00 90

STABLJIKE I LIŠĆE KUKURUZA, KORA VOĆA I DRUGI BILJNI MATERIJALI, OTPACI, OSTACI I SPOREDNI PROIZVODI, ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, PELETIRANI ILI NEPELETIRANI, KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU (OSIM ŽIRA I DIVLJEG KESTENA I KOMINA OD VOĆA)

2309 90 35

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, BEZ ŠKROBA ILI S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 10 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP, I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 50 %, ALI < 75 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 39

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, BEZ ŠKROBA ILI S MASENIM UDJELOM ŠKROBA =< 10 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP, I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 75 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 41

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 10 %, ALI =< 30 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP, I BEZ MLIJEČNIH PROIZVODA ILI S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA < 10 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 51

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 30 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP, I BEZ MLIJEČNIH PROIZVODA ILI S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA < 10 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 53

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 30 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP, I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >=10 %, ALI < 50 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 59

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, S MASENIM UDJELOM ŠKROBA > 30 %, KOJI SADRŽE GLUKOZU, GLUKOZNI SIRUP, MALTODEKSTRIN I NJEGOV SIRUP, I S MASENIM UDJELOM MLIJEČNIH PROIZVODA >= 50 % (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 70

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, BEZ ŠKROBA, GLUKOZE, MALTODEKSTRINA ILI NJIHOVIH SIRUPA, ALI KOJI SADRŽE MLIJEČNE PROIZVODE (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU)

2309 90 91

REZANCI ŠEĆERNE REPE S DODANOM MELASOM ZA PREHRANU ŽIVOTINJA

2309 90 93

PREDSMJESE ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, BEZ ŠKROBA, GLUKOZE, GLUKOZNOG SIRUPA, MALTODEKSTRINA, MALTODEKSTRINSKOG SIRUPA ILI MLIJEČNIH PROIZVODA

2309 90 95

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, S MASENIM UDJELOM KOLINKLORIDA >= 49 %, NA ORGANSKOJ ILI ANORGANSKOJ OSNOVI

2309 90 97

PRIPRAVCI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA, BEZ ŠKROBA, GLUKOZE, GLUKOZNOG SIRUPA, MALTODEKSTRINA, MALTODEKSTRINSKOG SIRUPA ILI MLIJEČNIH PROIZVODA (OSIM HRANE ZA PSE ILI MAČKE PAKIRANE ZA MALOPRODAJU, TOPIVE HRANE OD RIBA ILI MORSKIH SISAVACA)


(1)  Kako je određeno u Zakonu o carinskoj tarifi broj 8981 od 12. prosinca 2003.„Za odobrenje carinskih tarifa” Republike Albanije (Službeni list br. 82 i br. 82/1 iz 2002.) izmijenjeno Zakonom br. 9159 od 8. prosinca 2003. (Službeni list br. 105 iz 2003.) i Zakonom br. 9330 od 6. prosinca 2004. (Službeni list br. 103 iz 2004).

PRILOG II.c

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ ZAJEDNICE

(iz članka 27. stavka 3. točke (c))

Oslobođenje od carine unutar kvote od datuma stupanja na snagu Sporazuma

Oznaka HS-a (1)

Opis

Kvota

(u tonama)

1001 90 91

OBIČNA PŠENICA I SURAŽICA, ZA SJETVU

20 000

1001 90 99

PIR, OBIČNA PŠENICA I SURAŽICA, ZA SJETVU (NE UKLJUČUJUĆI SJEMENJE)


(1)  Kako je određeno u Zakonu o carinskoj tarifi broj 8981 od 12. prosinca 2003.„Za odobrenje carinskih tarifa” Republike Albanije (Službeni list br. 82 i br. 82/1 iz 2002.) izmijenjeno Zakonom br. 9159 od 8. prosinca 2003. (Službeni list br. 105 iz 2003.) i Zakonom br. 9330 od 6. prosinca 2004. (Službeni list br. 103 iz 2004).

PRILOG III.

KONCESIJE ZAJEDNICE ZA ALBANSKU RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA

Uvoz sljedećih proizvoda podrijetlom iz Albanije u Europsku zajednicu podliježe koncesijama navedenima u nastavku:

Oznaka KN

Opis

Datum stupanja na snagu sporazuma (puni iznos u prvoj godini)

1. siječnja prve godine stupanja na snagu Sporazuma

1. siječnja druge godine stupanja na snagu Sporazuma te sljedeće godine

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena; soljena ili u salamuri; dimljena; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 50 t po 0 %

Preko TK:

90 % carine NPN

TK: 50 t po 0 %

Preko TK:

80 % carine NPN

TK: 50 t po 0 %

Preko TK:

70 % carine NPN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Šaran: živ; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen; soljen ili u salamuri; dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

90 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

80 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

70 % carine NPN

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatac i arbun (Dentex dentex i Pagellus spp.): živ; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen; soljen ili u salamuri; dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

80 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

55 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

30 % carine NPN

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (brancin) (Dicentrarchus labrax): živ; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen; soljen ili u salamuri; dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

80 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

55 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

30 % carine NPN


Oznaka KN

Opis

Inicijalni opseg kvote

Carinska stopa

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Pripremljene ili konzervirane srdele

100 tona

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Pripremljeni ili konzervirani inćuni

1 000 tona (2)

0 % (1)


(1)  Preko iznosa opsega kvote, primjenjuje se puna carina NPN

(2)  Od 1. siječnja prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, godišnji obujam kvote će se povećavati za 200 t ako je do 31. prosinca te godine bilo ispunjeno najmanje 80 % ukupnog obujma kvote prethodne godine Taj mehanizam će se primjenjivati sve dok godišnji obujam kvote ne dosegne 1 600 t ili dok se dvije strane drugačije ne dogovore.

Stopa carina primjenjuje se na sve proizvode iz tarifnog broja HS 1604, osim na pripremljene ili konzervirane srdele i inćune za koje se snizuje kako slijedi:

Godina

Datum stupanja na snagu Sporazuma (carina %)

1. siječnja prve godine stupanja na snagu Sporazuma

1. siječnja druge godine stupanja na snagu Sporazuma te sljedeće godine

Carina

80 % carine NPN

65 % carine NPN

50 % carine NPN

PRILOG IV.

POSLOVNI NASTAN: FINANCIJSKE USLUGE

(iz glave V., poglavlja II.)

FINANCIJSKE USLUGE: DEFINICIJE

Financijska usluga znači svaka usluga financijske naravi koju nudi pružatelj financijske usluge stranke.

I.   Financijske usluge uključuju sljedeće aktivnosti:

A.   Sve osigurateljne usluge i usluge povezane s osiguranjem

1.

neposredno osiguranje (uključujući suosiguranje):

i.

životno;

ii.

neživotno;

2.

reosiguranje i retrocesija;

3.

posredovanje u osiguranju, poput brokera i agencije;

4.

pomoćne osigurateljne usluge, kao što su usluge savjetovanja, aktuarske usluge, usluge procjene rizika te usluge naplate odštetnih zahtjeva;

B.   Bankarske i druge financijske usluge (osim osiguranja):

1.

primanje pologa i drugih povratnih sredstava od javnosti;

2.

davanje zajmova svih vrsta, uključujući, između ostalog, potrošačke kredite, hipotekarne kredite, faktoring i financiranje komercijalnih poslova;

3.

financijski leasing;

4.

sve usluge plaćanja i prijenosa novca, uključujući kreditne, platne i debitne kartice, putničke čekove i bankovne mjenice;

5.

jamstva i obveze;

6.

trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata, na burzi, izvanburzovnom tržištu ili na neki drugi način, sljedećim:

(a)

instrumentima tržišta novca (čekovima, mjenicama, potvrdama o depozitu itd.);

(b)

devizama;

(c)

financijskim izvedenicama, uključujući, ali ne ograničavajući se na ročnice i opcije;

(d)

tečajnim i kamatnim instrumentima, uključujući proizvodima kao što su zamjene i terminski ugovori o kamatnoj stopi itd.;

(e)

prenosivim vrijednosnim papirima;

(f)

drugim prenosivim instrumentima i financijskom imovinom, uključujući zlato;

7.

sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnih papira, uključujući pokroviteljstvo izdanja i plasiranje (javno ili privatno) kao posrednik te pružanje usluga vezanih uz takva izdanja;

8.

brokerski novčani poslovi;

9.

upravljanje imovinom, kao što je upravljanje gotovinom ili portfeljem, svi oblici upravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanje mirovinskim fondovima, usluge skrbništva, usluge deponiranja i povjerbe;

10.

usluge namire i klirinške usluge za financijsku imovinu, uključujući vrijednosne papire, financijske izvedenice i druge prenosive instrumente;

11.

pružanje i prijenos financijskih informacija te obrada financijskih podataka i s njima povezane programske opreme od strane pružatelja ostalih financijskih usluga;

12.

savjetodavne, posredničke i druge pomoćne financijske usluge za sve aktivnosti navedene u gornjim podstavcima 1. do 11., uključujući kreditnu preporuku i analizu, istraživanja i savjete u vezi s ulaganjem i portfeljima, savjetovanje o akvizicijama te o restrukturiranju i strategiji trgovačkih društava.

II.   Sljedeće su aktivnosti isključene iz definicije financijskih usluga:

(a)

aktivnosti koje provode središnje banke ili druge javne institucije u skladu s monetarnom i tečajnom politikom;

(b)

aktivnosti koje provode središnje banke, državne agencije ili ministarstva ili javne institucije, u ime ili uz garanciju države, osim u slučajevima kada takve aktivnosti mogu provoditi pružatelji financijskih usluga u konkurenciji s navedenim javnim tijelima;

(c)

aktivnosti koje su dijelom zakonskog sustava socijalne sigurnosti ili javnih mirovinskih planova, osim u slučajevima kada takve aktivnosti mogu provoditi pružatelji financijskih usluga u konkurenciji s javnim tijelima ili privatnim institucijama.

PRILOG V.

INTELEKTUALNA, INDUSTRIJSKA I TRGOVAČKA PRAVA VLASNIŠTVA

(iz članka 73.)

1.

Članak 73. stavak 3. odnosi se na sljedeće multilateralne konvencije kojih su države članice stranke ili koje države članice de facto primjenjuju:

Ugovor o autorskom pravu WIPO-a (Ženeva, 1996.),

Konvenciju o zaštiti proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Ženeva, 1971.),

Međunarodnu konvenciju za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV Ženevski akt, 1991.).

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti da se članak 73. stavak 3. primjenjuje na druge multilateralne konvencije.

2.

Stranke potvrđuju važnost koju pridaju obvezama koje proizlaze iz sljedećih multilateralnih konvencija:

Međunarodne konvencije za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.),

Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt, 1967., kako je izmijenjen 1979.),

Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.),

Ugovora o izvedbama i fonogramima WIPO-a (Ženeva, 1996.),

Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova (Stockholmski akt iz 1967., kako je izmijenjen 1979.),

Budimpeštanskog ugovora o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnih postupaka (1977., promijenjen 1980.),

Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Madridski protokol, 1989.),

Ugovora o suradnji na području patenata (Washington, 1970., kako je izmijenjen 1979. i promijenjen 1984.),

Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za potrebe registracije žigova (Ženeva, 1977., kako je izmijenjen 1979.),

Europske patentne konvencije,

Ugovora o patentnom pravu (PLT) (WIPO),

trgovinskih aspekata prava intelektualnoga vlasništva (TRIPS).

3.

Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija će trgovačkim društvima i državljanima Zajednice dodijeliti tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji dodjeljuje bilo kojoj trećoj zemlji na temelju bilateralnih sporazuma u pogledu priznavanja i zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva.


POPIS PROTOKOLA

 

Protokol 1. o proizvodima od željeza i čelika

 

Protokol 2. o trgovini u sektoru prerađenih poljoprivrednih proizvoda između Albanije i Zajednice

 

Protokol 3. o uzajamnim povlaštenim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina

 

Protokol 4. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

 

Protokol 5. o kopnenom prometu

 

Protokol 6. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

PROTOKOL 1.

o proizvodima od željeza i čelika

Članak 1.

Ovaj se Protokol primjenjuje na proizvode navedene u poglavljima 72. i 73. Kombinirane nomenklature. Također se primjenjuje na druge gotove proizvode od željeza i čelika koji ubuduće mogu imati podrijetlo iz Albanije iz gore navedenih poglavlja.

Članak 2.

Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se uvozne carine na proizvode od željeza i čelika podrijetlom iz Albanije primjenjive u Zajednici.

Članak 3.

1.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma, carine primjenjive u Albaniji na uvoz proizvoda od željeza i čelika podrijetlom iz Zajednice iz članka 19. ovog Sporazuma i koje su navedene u Prilogu I. Sporazumu postupno se snižavaju i ukidaju u skladu sa rasporedom koji se nalazi u njemu.

2.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Albaniju svih proizvoda od željeza i čelika proizvoda podrijetlom iz Zajednice.

Članak 4.

1.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u Zajednicu proizvoda od željeza i čelika podrijetlom iz Albanije i mjere s istovrsnim učinkom.

2.   Na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u Albaniju proizvoda od željeza i čelika podrijetlom iz Zajednice i mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 5.

1.   S obzirom na pravila utvrđena člankom 71. ovog Sporazuma, Stranke prepoznaju potrebu i hitnost da svaka stranka bez odlaganja riješi sve strukturne slabosti svog sektora čelika kako bi osigurala globalnu konkurentnost svoje industrije. Albanija, stoga, u roku od tri godine utvrđuje program restrukturiranja i pretvorbe za svoju industriju željeza i čelika kako bi postigla održivost ovog sektora pod uobičajenim tržišnim uvjetima. Na zahtjev, Zajednica pruža Albaniji prikladne tehničke savjete u svrhu postizanja ovog cilja.

2.   Osim pravila utvrđenih člankom 71. ovog Sporazuma, svako postupanje suprotno ovom članku procjenjuje se na temelju određenih kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o državnoj pomoći Zajednice, uključujući sekundarno zakonodavstvo i uključujući sva određena pravila o kontroli državne pomoći primjenjiva na sektor željeza i čelika nakon isteka Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik.

3.   Za potrebe primjene odredaba stavka 1. točke iii. članka 71. ovog Sporazuma u vezi s proizvodima od željeza i čelika, Zajednica potvrđuje da, tijekom pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Albanija može iznimno odobriti državne potpore u svrhu restrukturiranja, pod uvjetom:

da to vodi održivosti društava koja su primila potporu pod uobičajenim tržišnim uvjetima na kraju razdoblja restrukturiranja, i

da količina i intenzitet takve potpore budu strogo ograničeni na ono što je nužno neophodno kako bi se povratila održivost, i postupno se smanjuju, i

da je program restrukturiranja povezan s globalnom racionalizacijom i kompenzacijskim mjerama koje ublažuju učinak narušavanja u Albaniji uzrokovano potporom.

4.   Svaka stranka osigurava potpunu transparentnost u pogledu provedbe potrebnog programa restrukturiranja i pretvorbe potpunom i stalnom razmjenom informacija s drugom strankom, uključujući detalje o planu restrukturiranja kao i iznos, intenzitet i svrhu svih državnih potpora dodijeljenih na temelju stavaka 2. i 3.

5.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje prati provedbu zahtjeva određenih stavcima 1. do 4.

6.   Ako jedna stranka smatra da je određena praksa druge stranke nespojiva s uvjetima ovog članka, i ako ta praksa dovodi u pitanje ili prijeti dovođenjem u pitanje interesa prve stranke ili materijalnu štetu njezinoj domaćoj industriji, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja s kontaktnom skupinom iz članka 7. ili nakon trideset radnih dana nakon preporuke za takvo savjetovanje.

Članak 6.

Odredbe članaka 20., 21. i 22. ovog Sporazuma primjenjuju se na trgovinu među strankama proizvodima od željeza i čelika.

Članak 7.

Stranke su suglasne da se za potrebe praćenja i preispitivanja pravilne provedbe ovog Protokola osniva kontaktna skupina u skladu s člankom 120. stavkom 4. Sporazuma.

PROTOKOL 2.

o trgovini u sektoru prerađenih poljoprivrednih proizvoda između Albanije i Zajednice

Članak 1.

1.   Zajednica i Albanija primjenjuju carine na prerađene poljoprivredne proizvode navedene u Prilogu I. i prilozima II.a, II.b, II.c i II.d u skladu s uvjetima koji su u njima navedeni, bez obzira na to jesu li ograničeni kvotama ili ne.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje odlučuje o:

proširenju popisa prerađenih poljoprivrednih proizvoda prema ovom Protokolu,

izmjenama carina iz priloga I. i II.b, II.c i II.d,

povećanju ili ukidanju carinskih kvota.

Članak 2.

Carine koje se primjenjuju sukladno članku 1. mogu se sniziti odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje:

kada se u trgovini između Zajednice i Albanije snize carine koje se primjenjuju na osnovne proizvode, ili

kao odgovor na sniženje koje je rezultat obostranih koncesija koje se donose na prerađene poljoprivredne proizvode:

Sniženja predviđena prvom alinejom obračunavaju se na dio carine navedene kao poljoprivredna komponenta što odgovara poljoprivrednim proizvodima koji se stvarno upotrebljavaju u proizvodnji dotičnih prerađenih poljoprivrednih proizvoda te oduzimaju od carina koje se primjenjuju na navedene osnovne poljoprivredne proizvode.

Članak 3.

Zajednica i Albanija obavještavaju jedna drugu o administrativnim aranžmanima usvojenima za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom. Navedeni aranžmani osiguravaju jednak tretman svih zainteresiranih stranaka te bi trebali biti, koliko je to moguće, jednostavni i fleksibilni.

PROTOKOL 3.

o uzajamnim povlaštenim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina

Članak 1.

Ovaj Protokol uključuje sljedeće elemente:

1.

Sporazum između Europske zajednice i Republike Albanije o uzajamnim povlaštenim trgovinskim koncesijama za određena vina (Prilog I. ovom Protokolu).

2.

Sporazum između Europske Zajednice i Republike Albanije o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina (Prilog II. ovom Protokolu).

Članak 2.

Ti se sporazumi primjenjuju na vina iz tarifnog broja 2204, jaka alkoholna pića iz tarifnog broja 2208 i aromatizirana vina iz tarifnog broja 2205 Harmoniziranog sustava Međunarodne konvencije o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe, usvojene u Bruxellesu 14. lipnja 1983.

Ti sporazumi obuhvaćaju sljedeće proizvode:

1.

vina koja se proizvode od svježega grožđa

(a)

podrijetlom su iz Zajednice i proizvode se u skladu s pravilima enološke prakse i procesima iz glave V. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 od 17. svibnja 1999. o zajedničkom uređenju tržišta vina, kako je izmijenjena, i Uredbe Komisije (EZ) br. 1622/2000 od 24. lipnja 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkom uređenju tržišta vina i uspostavu kodeksa Zajednice o enološkim praksama i procesima, kako je izmijenjena;

(b)

podrijetlom su iz Albanije i proizvode se u skladu s pravilima enološke prakse i postupcima u skladu sa zakonodavstvom Albanije. Ova navedena enološka pravila u skladu su sa zakonodavstvom Zajednice;

2.

jaka alkoholna pića kako je opisano:

(a)

za Zajednicu, u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1576/89 od 29. svibnja 1989. o utvrđivanju općih pravila o definiranju, opisivanju i predstavljanju jakih alkoholnih pića, kako je izmijenjena, i Uredbi Komisije (EEZ) br. 1014/90 od 24. travnja 1990. o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila o definiranju, opisivanju i predstavljanju jakih alkoholnih pića, kako je izmijenjena;

(b)

za Albaniju, u Nalogu ministra br. 2. od 6. siječnja 2003. o usvajanju Uredbe „o utvrđivanju općih pravila o definiranju, opisivanju i predstavljanju jakih alkoholnih pića” na temelju Zakona br. 8443. od 21. siječnja 1999.„o vinogradarstvu, vinu i nusproizvodima grožđa”;

3.

aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli na bazi vina, dalje u tekstu „aromatizirana vina”, kako je opisano:

(a)

za Zajednicu, u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. o utvrđivanju općih pravila o definiranju, opisivanju i predstavljanju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina, kako je izmijenjena;

(b)

za Albaniju, u zakonu br. 8443. od 21. siječnja 1999.„o vinogradarstvu, vinu i nusproizvodima grožđa”.

PROTOKOL 4.

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

SADRŽAJ

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći zahtjevi

Članak 3.

Bilateralna kumulacija u Zajednici

Članak 4.

Bilateralna kumulacija u Albaniji

Članak 5.

U cijelosti dobiveni proizvodi

Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Članak 7.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Članak 10.

Setovi

Članak 11.

Neutralni elementi

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

Članak 13.

Izravni transport

Članak 14.

Izložbe

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći zahtjevi

Članak 17.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 18.

Naknadno izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 20.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili popunjenog dokaza o podrijetlu

Članak 21.

Uvjeti za popunjavanje izjave na računu

Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Članak 25.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

Članak 27.

Popratna dokumentacija

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije

Članak 29.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI.

ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoć

Članak 32.

Provjera dokazâ o podrijetlu

Članak 33.

Rješavanje sporova

Članak 34.

Kazne

Članak 35.

Slobodne zone

GLAVA VII.

CEUTA I MELILLA

Članak 36.

Primjena Protokola

Članak 37.

Posebni uvjeti

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Izmjene Protokola

POPIS PRILOGA

PRILOG I.:

Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.

PRILOG II.:

Popis postupaka prerade ili obrade koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi izrađeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom

PRILOG III.:

Ogledni primjerci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjev za potvrdu o prometu robe EUR.1

PRILOG IV.:

Tekst izjave na računu

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a)

„izrada” znači bilo koja vrsta obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b)

„materijal” znači bilo koji sastojak, sirovina, sastavnica ili dio itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(c)

„proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasnije korištenje u nekom drugom postupku izrade;

(d)

„roba” znači i materijali i proizvodi;

(e)

„carinska vrijednost” znači vrijednost utvrđena sukladno Sporazumu o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o carinskoj vrijednosti) iz 1994.;

(f)

„cijena fco tvornica” znači cijena plaćena za proizvod proizvođaču u Zajednici ili Albaniji u čijemu je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih korištenih materijala, uz odbitak svih unutarnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobivenog proizvoda;

(g)

„vrijednost materijala” znači carinska vrijednost u vrijeme uvoza korištenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata i ne može se sa sigurnošću utvrditi, prva cijena koja se može sa sigurnošću utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Zajednici ili u Albaniji;

(h)

„vrijednost materijala s podrijetlom” znači vrijednost materijala iz točke (g) primijenjena mutatis mutandis;

(i)

„dodana vrijednost” uzima se kao cijena fco tvornica umanjena za carinsku vrijednost svakog ugrađenog materijala koji je podrijetlom iz drugih zemalja ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može sa sigurnošću utvrditi, prvu cijenu koja se može sa sigurnošću utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Zajednici ili u Albaniji;

(j)

„poglavlja” i „tarifni brojevi” znači poglavlja i (četveroznamenkasti) tarifni brojevi korišteni u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označivanja, u daljnjemu tekstu ovog Protokola „Harmonizirani sustav” ili „HS”;

(k)

„razvrstan” se odnosi na razvrstavanje proizvoda ili materijala pod određenim tarifnim brojem;

(l)

„pošiljka” znači proizvodi koje jedan izvoznik istodobno šalje jednom primatelju ili proizvodi obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primatelja ili, ako takva isprava ne postoji, proizvodi obuhvaćeni jednim računom;

(m)

„državna područja” uključuje teritorijalne vode.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći zahtjevi

1.   Za potrebe provedbe Sporazuma sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz Zajednice:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5.;

(b)

proizvodi dobiveni u Zajednici koji uključuju materijale koji nisu u cijelosti tamo dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u Zajednici u smislu članka 6.

2.   Za potrebe provedbe Sporazuma sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz Albanije:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u Albaniji u smislu članka 5.;

(b)

proizvodi dobiveni u Albaniji koji uključuju materijale koji nisu u cijelosti tamo dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u Albaniji u smislu članka 6.

Članak 3.

Bilateralna kumulacija u Zajednici

Materijali podrijetlom iz Albanije smatraju se materijalima podrijetlom iz Zajednice ako su uključeni u tamo dobiveni proizvod. Ti materijali ne trebaju proći dostatnu obradu ili preradu pod uvjetom da su prošli obradu ili preradu koja je veća od postupaka iz članka 7.

Članak 4.

Bilateralna kumulacija u Albaniji

Materijali podrijetlom iz Zajednice smatraju se materijalima podrijetlom iz Albanije ako su uključeni u tamo dobiveni proizvod. Ti materijali ne trebaju proći dostatnu obradu ili preradu pod uvjetom da su prošli obradu ili preradu koja je veća od postupaka iz članka 7.

Članak 5.

U cijelosti dobiveni proizvodi

1.   Smatra se da su sljedeći proizvodi u cijelosti dobiveni u Zajednici ili u Albaniji:

(a)

mineralni proizvodi izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskog dna;

(b)

biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c)

tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(d)

proizvodi proizvedeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(e)

proizvodi koji su dobiveni ondje obavljenim lovom ili ribolovom;

(f)

proizvodi morskog ribarstva i drugi proizvodi koji su izvađeni njihovim plovilima iz mora izvan teritorijalnih voda Zajednice ili Albanije;

(g)

proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda iz točke (f);

(h)

tamo prikupljeni rabljeni predmeti namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(i)

otpad i otpadne tvari od tamo izvršenih proizvodnih postupaka;

(j)

proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da oni imaju isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja; i

(k)

roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u točkama (a) do (j).

2.   Pojmovi „njihova plovila” i „njihovi brodovi tvornice” u stavku 1. točkama (f) i (g) primjenjuju se samo na plovila i brodove tvornice:

(a)

koji su registrirani ili upisani u državi članici Zajednice ili u Albaniji;

(b)

koji plove pod zastavom države članice Zajednice ili Albanije;

(c)

koji su u najmanje 50 %-tnom vlasništvu državljana države članice Zajednice ili Albanije, ili trgovačkog društva sa sjedištem u jednoj od tih država, a čiji su menadžer ili menadžeri, predsjednik upravnog ili nadzornog odbora i većina članova tih odbora državljani države članice Zajednice ili Albanije i, osim toga, u slučaju javnih trgovačkih društava ili društava s ograničenom odgovornošću, čija najmanje polovica kapitala pripada tim državama ili javnim tijelima ili državljanima navedenih država;

(d)

čiji su kapetan i časnici državljani države članice Zajednice ili Albanije; ili

(e)

čiju posadu čini najmanje 75 % državljana države članice Zajednice ili Albanije.

Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1.   Za potrebe članka 2., proizvodi koji nisu u cijelosti dobiveni smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti određeni popisom u Prilogu II.

Gore navedeni uvjeti, za sve proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom, odnose se na obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez podrijetla koji se koriste u izradi te se primjenjuju samo u odnosu na takve materijale. Iz toga slijedi da, ako se proizvod koji je stekao podrijetlo ispunjenjem uvjeta određenih bilo kojim popisom koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uvjeti primjenjivi na proizvod u koji se on ugrađuje te se ne uzimaju u obzir materijali bez podrijetla koji su eventualno korišteni u njegovoj izradi.

2.   Neovisno o stavku 1., materijali bez podrijetla koji se prema uvjetima utvrđenima popisom ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda ipak se mogu koristiti, pod uvjetom da:

(a)

njihova ukupna vrijednost nije veća od 10 % cijene proizvoda fco tvornica;

(b)

se primjenom ovog stavka ne premaši nijedan postotak naveden u popisu kao maksimalna vrijednost materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode iz poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se podložno odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sljedeći postupci smatraju se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bez obzira na to jesu li uvjeti iz članka 6. ispunjeni ili nisu:

(a)

postupci za očuvanje proizvodâ u dobrom stanju za vrijeme transporta i skladištenja;

(b)

rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c)

pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d)

glačanje ili prešanje tekstila;

(e)

jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f)

ljuštenje, bijeljenje, djelomično ili u cjelini, poliranje i glaziranje žita i riže;

(g)

postupci bojenja šećera ili oblikovanja kocki šećera;

(h)

ljuštenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, oraščića i povrća;

(i)

brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

(j)

sijanje, prebiranje, razvrstavanje, gradiranje, slaganje (uključujući sastavljanje garnitura proizvoda);

(k)

jednostavno pakiranje u staklenke, konzerve, čuture, vreće, sanduke, pričvršćivanje na kartone ili ploče i svi ostali jednostavni postupci pakiranja;

(l)

stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovo pakiranje;

(m)

jednostavno miješanje proizvodâ, bili oni različiti ili ne;

(n)

jednostavno sklapanje dijelova kako bi se proizvelo cjelovit proizvod ili rastavljanje proizvoda na dijelove;

(o)

kombinacija dvaju ili više postupaka navedenih pod točkama (a) do (n); i

(p)

klanje životinja.

2.   Kod utvrđivanja ubrajaju li se prerade ili obrade koje su obavljene na tom proizvodu u nedostatne u smislu stavka 1., zajednički se uzimaju u obzir svi postupci obavljeni na tom proizvodu bilo u Zajednici bilo u Albaniji.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1.   Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovog Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom pri razvrstavanju robe korištenjem nomenklature Harmoniziranog sustava.

Slijedi da:

(a)

kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili skupine predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranog sustava, takva cjelina tvori jednu kvalifikacijsku jedinicu;

(b)

kad se pošiljka sastoji od niza istovrsnih proizvoda razvrstanih pod isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primjene odredaba ovog Protokola.

2.   Kad je za potrebe razvrstavanja, prema Općem pravilu 5. Harmoniziranog sustava ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati poslani uz dio opreme, stroja, uređaja ili vozila, a koji su dio redovite opreme i uključeni u njezinu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom te opreme, tog stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Setovi

Setovi, kako je utvrđeno općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom kada su sve komponente seta proizvodi s podrijetlom. Međutim, ako se set sastoji od proizvodâ s podrijetlom i proizvodâ bez podrijetla, set u cjelini smatra se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvodâ bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene seta fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo ima li određeni proizvod status proizvoda s podrijetlom, nije potrebno utvrditi podrijetlo onog što je možebitno korišteno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a)

energija i gorivo;

(b)

postrojenja i oprema;

(c)

strojevi i alati; ili

(d)

roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

1.   Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom utvrđeni glavom II. moraju biti ispunjeni u svakom trenutku u Zajednici ili u Albaniji.

2.   Kada se roba s podrijetlom izvezena iz Zajednice ili iz Albanije u neku drugu zemlju vrati, mora se smatrati da je bez podrijetla, osim ako je carinskim tijelima moguće dokazati:

(a)

da je vraćena upravo ona ista roba koja je bila izvezena; i

(b)

da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima osim onima koji su bili potrebni da se roba očuva u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3.   Za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu sa uvjetima određenima glavom II. neće biti od utjecaja obrada ili prerada izvršena izvan Zajednice ili Albanije na materijalima izvezenima iz Zajednice ili Albanije i naknadno ponovno uvezenima tamo, pod uvjetom:

(a)

da su ti materijali u cijelosti dobiveni u Zajednici ili Albaniji ili su prije izvoza prošli obradu ili preradu veću od postupaka iz članka 7.; i

(b)

da je carinskim tijelima moguće dokazati:

i.

da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

ii.

da ukupna dodana vrijednost ostvarena izvan Zajednice ili Albanije primjenom odredaba ovog članka ne prelazi 10 % cijene fco tvornica krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda s podrijetlom.

4.   Za potrebe stavka 3., uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom utvrđeni glavom II. ne primjenjuju se na obradu ili preradu obavljenu izvan Zajednice ili Albanije. Ali kada se, u popisu u Prilogu II., za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod primjenjuje pravilo kojim se određuje maksimalna vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla ugrađenih na području odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan Zajednice ili Albanije uz primjenu odredaba ovog članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5.   Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4., „ukupna dodana vrijednost” znači svi troškovi koji nastanu izvan Zajednice ili Albanije, uključujući vrijednost tamo ugrađenih materijala.

6.   Odredbe stavaka 3. i 4. ne primjenjuju se na proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima određenima popisom u Prilogu II. ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim samo ako se primijene opća odstupanja utvrđena člankom 6. stavkom 2.

7.   Odredbe stavaka 3. i 4. ne primjenjuju se na proizvode iz poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

8.   Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog članka obavljena izvan Zajednice ili Albanije obavlja se po postupcima vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Izravni transport

1.   Povlašteni tretman predviđen ovim Sporazumom primjenjuje se samo na proizvode koji ispunjavaju uvjete iz ovog Protokola i koji se izravno transportiraju između Zajednice i Albanije. Međutim, proizvodi koji tvore jednu pošiljku mogu se prevoziti kroz druga državna područja i mogu se, ako do toga dođe, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim državnim područjima, pod uvjetom da ostanu pod nadzorom carinskih tijela u zemlji provoza ili skladištenja te da se ne podvrgavaju drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namijenjenog njihovom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnih područja koja nisu državna područja Zajednice ili Albanije.

2.   Dokazi o ispunjenju uvjeta određenih stavkom 1. podnose se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem:

(a)

jedinstvene prijevozne isprave kojom se obuhvaća put od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b)

potvrde koju izdaju carinska tijela zemlje provoza:

i.

u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

ii.

u kojoj se navode datumi istovara i ponovnog utovara proizvodâ i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih korištenih prijevoznih sredstava; i

iii.

kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c)

u nedostatku navedenoga, bilo kakve isprave koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

Izložbe

1.   Na proizvode s podrijetlom koji se šalju na izložbu u zemlju koja nije Zajednica i Albanija i koji se nakon izložbe prodaju radi uvoza u Zajednicu ili Albaniju primjenjuju se prilikom uvoza odredbe ovog Sporazuma pod uvjetom da se carinskim tijelima dokaže:

(a)

da je izvoznik poslao te proizvode iz Zajednice ili Albanije u zemlju u kojoj se održavala izložba te da ih je tamo izlagao;

(b)

da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili Albaniji;

(c)

da su proizvodi tijekom ili odmah nakon izložbe otpremljeni u stanju u kojem su bili poslani na izložbu; i

(d)

da proizvodi, od trenutka kada su otpremljeni na izložbu, nisu korišteni ni u koju drugu svrhu osim u svrhu izlaganja na izložbi.

2.   Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili popuniti sukladno odredbama glave V. i predati carinskim tijelima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njemu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi, može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3.   Stavak 1. primjenjuje se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične javne priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima s ciljem prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

1.   Materijali bez podrijetla korišteni u izradi proizvodâ s podrijetlom iz Zajednice ili Albanije, a za koje je potvrda o podrijetlu izdana ili ispunjena u skladu s odredbama glave V., u Zajednici ili Albaniji ne podliježu povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na bilo koji dogovor za povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili potpuno, od carina ili davanja s istovrsnim učinkom koji se u Zajednici ili Albaniji primjenjuju na materijale korištene u izradi, kada se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od tih materijala izvoze i ne zadržavaju se tamo radi domaće uporabe.

3.   Izvoznik proizvoda obuhvaćenog dokazom o podrijetlu mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih tijela dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje da nije dobiven nikakav povrat u pogledu materijala bez podrijetla korištenih u izradi dotičnog proizvoda i da su zaista plaćene sve carine ili sva davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na te materijale.

4.   Odredbe stavaka 1. do 3. također se primjenjuju u pogledu pakiranja u smislu članka 8. stavka 2., pribora, zamjenskih dijelova i alata u smislu članka 9. i proizvodâ u setu u smislu članka 10. kada su takvi predmeti bez podrijetla.

5.   Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjuju se samo u pogledu materijala koji su one vrste na koju se primjenjuje ovaj Sporazum. Nadalje, one ne sprečavaju primjenu sustava izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode, koji se primjenjuje nakon izvoza u skladu s odredbama Sporazuma.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći zahtjevi

1.   Proizvodi s podrijetlom iz Zajednice kod uvoza u Albaniju i proizvodi s podrijetlom iz Albanije kod uvoza u Zajednicu imaju povlastice iz ovog Sporazuma uz predočenje:

(a)

potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Prilogu III.; ili

(b)

u slučajevima navedenima u članku 21. stavku 1., izjava (dalje u tekstu „izjava na računu”), čiji je tekst sadržan u Prilogu IV. i koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se dotični proizvod opisuje dovoljno detaljno da bi se mogao prepoznati.

2.   Neovisno o stavku 1., proizvodi s podrijetlom u smislu ovog Protokola, u slučajevima navedenima u članku 26. koriste povlastice Sporazuma bez obveze podnošenja bilo kojeg od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice na pisani zahtjev izvoznika ili, na odgovornost izvoznika, njegova ovlaštenog zastupnika.

2.   U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik popunjava i potvrdu o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se primjeri nalaze u Prilogu III. Ti se obrasci popunjavaju na jednom od jezika na kojemu je Sporazum sastavljen i u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako se popunjavaju rukom, pišu se tintom i tiskanim slovima. Opis proizvodâ unosi se u polje rezervirano za tu svrhu, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije posve popunjeno, povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg retka opisa, a prazni prostor se precrta.

3.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje podrijetlo dotičnih proizvoda, kao i to da su ispunjeni ostali uvjeti iz ovog Protokola.

4.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela države članice Zajednice ili Albanije ako se dotični proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice ili Albanije i ako ispunjavaju druge uvjete iz ovog Protokola.

5.   Carinska tijela koja izdaju potvrdu EUR.1 poduzimaju sve potrebne korake za provjeru podrijetla proizvodâ i ispunjenja drugih uvjeta iz ovog Protokola. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati bilo kakve dokaze i izvršavati bilo kakve provjere izvoznikovih navoda ili bilo kakve druge provjere koje smatraju potrebnima. Također osiguravaju pravilno popunjavanje obrazaca iz stavka 2. Osobito provjeravaju je li prostor rezerviran za opis proizvodâ popunjen na način kojim se isključuje svaku mogućnost neistinitih dodataka.

6.   Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačuje se u polju 11 potvrde.

7.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela i stavljaju je na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1

1.   Neovisno o članku 17. stavku 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvodâ na koje se odnosi ako:

(a)

u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b)

se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da prilikom uvoza nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2.   Za provedbu stavka 1. izvoznik mora u svom zahtjevu naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se odnosi potvrda o prometu robe EUR.1 te navesti razlog svog zahtjeva.

3.   Carinska tijela mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikova zahtjeva slažu s onima iz odgovarajuće evidencije.

4.   Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jedan od sljedećih izraza:

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

„TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

„EMITIDO A POSTERIORI”

SI

„IZDANO NAKNADNO”

SK

„VYDANÉ DODATOČNE”

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AL

„LESHUAR A-POSTERIORI”

5.   Napomena iz stavka 4. umeće se u polje „Napomene” na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1.   U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1, izvoznik može carinskim tijelima koja su izdala potvrdu podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata na temelju izvoznih isprava koje posjeduju.

2.   Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od sljedećih naznaka:

ES

„DUPLICADO”

CS

„DUPLIKÁT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAT”

ET

„DUPLIKAAT”

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

„DUPLICATE”

FR

„DUPLICATA”

IT

„DUPLICATO”

LV

„DUBLIKĀTS”

LT

„DUBLIKATAS”

HU

„MÁSODLAT”

MT

„DUPLIKAT”

NL

„DUPLICAAT”

PL

„DUPLIKAT”

PT

„SEGUNDA VIA”

SI

„DVOJNIK”

SK

„DUPLIKÁT”

FI

„KAKSOISKAPPALE”

SV

„DUPLIKAT”

AL

„DUBLIKATE”.

3.   Napomena iz stavka 2. umeće se u polje „Napomene” na duplikatu potvrde o prometu robe EUR.1.

4.   Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR. 1, proizvodi učinke od tog datuma.

Članak 20.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili popunjenog dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor neke carinarnice u Zajednici ili u Albaniji, moguće je izvorni dokaz o podrijetlu zamijeniti jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mjesta u Zajednici ili u Albaniji. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 21.

Uvjeti za popunjavanje izjave na računu

1.   Izjavu na računu iz članka 16. stavka 1. točke (b) može dati:

(a)

ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.; ili

(b)

bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi EUR 6 000.

2.   Izjava na računu može se izdati ako se dotični proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice ili Albanije i ako ispunjavaju druge uvjete iz ovog Protokola.

3.   Izvoznik koji daje izjavu na računu mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje podrijetlo dotičnih proizvoda, kao i to da su ispunjeni ostali uvjeti iz ovog Protokola.

4.   Izjavu na računu izvoznik daje tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka strojem, otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji je tekst naveden u Prilogu IV., koristeći jednu od jezičnih verzija određenih tim Prilogom, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, piše se tintom i tiskanim slovima.

5.   Izjave na računu moraju nositi originalni vlastoručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takve izjave pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam vlastoručno potpisao.

6.   Izjavu na računu izvoznik može popuniti kada se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze ili nakon njihova izvoza pod uvjetom da se podnosi u zemlju uvoznicu najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se ona odnosi.

Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

1.   Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, dalje u tekstu „ovlašteni izvoznik”, koji često obavlja isporuke proizvodâ na temelju Sporazuma za davanje izjava na računu bez obzira na vrijednost dotičnih proizvoda. Uvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima pružiti sva jamstva potrebna za provjeru podrijetla proizvodâ i ispunjenja svih drugih uvjeta iz ovog Protokola.

2.   Carinska tijela mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika podložno svim uvjetima koje smatraju prikladnima.

3.   Carinska tijela ovlaštenome izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlaštenja koji se navodi u izjavi na računu.

4.   Carinska tijela nadziru kako ovlašteni izvoznik koristi svoje ovlaštenje.

5.   Carinska tijela mogu povući ovlaštenje u svakom trenutku. To će učiniti onda kada ovlašteni izvoznik više ne daje jamstva iz stavka 1., kada više ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ili na neki drugi način nepravilno koristi ovlaštenje.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1.   Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom se razdoblju mora podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

2.   Dokazi o podrijetlu koji se podnose carinskim tijelima zemlje uvoznice nakon krajnjeg roka za predočenje navedenog u stavku 1. mogu se prihvatiti za potrebe primjene povlaštenog tretmana ako ti dokumenti nisu dostavljeni do krajnjeg roka zbog iznimnih okolnosti.

3.   U ostalim slučajevima zakašnjelog predočenja, carinska tijela zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu ako su im proizvodi dostavljeni prije navedenog krajnjeg roka.

Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim tijelima zemlje uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj zemlji. Navedena tijela mogu zatražiti prijevod dokaza o podrijetlu i također mogu zatražiti da uvoznu deklaraciju prati izjava izvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uvjete potrebne za provedbu Sporazuma.

Članak 25.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Ako se, na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje utvrđuju carinska tijela zemlje uvoznice, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općeg pravila 2.(a) Harmoniziranog sustava koji se uvrštavaju u odjeljke XVI. i XVII. tarifnih brojeva 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava uvoze kao djelomične pošiljke, carinskim se tijelima po uvozu prve djelomične pošiljke za te proizvode podnosi samo jedan dokaz o podrijetlu.

Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

1.   Proizvodi što ih privatne osobe u malim paketima šalju privatnim osobama ili koji su dio osobne prtljage putnikâ priznaju se proizvodima s podrijetlom i ne zahtijeva se podnošenje dokaza o podrijetlu pod uvjetom da se takvi proizvodi ne uvoze radi trgovine i da su deklarirani kao proizvodi koji ispunjavaju uvjete iz ovog Protokola te kad nema sumnje u istinitost takve izjave. Ako se proizvodi šalju poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu papira koji se priloži toj ispravi.

2.   Povremeni uvozi koji se sastoje isključivo od proizvoda za osobnu uporabu primateljâ ili putnikâ ili članova njihovih obitelji ne smatraju se uvozima trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da se ne uvoze iz komercijalnih razloga.

3.   Nadalje, ukupna vrijednost tih proizvoda ne smije premašiti 500 EUR u slučaju malih paketa ili 1 200 EUR u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnikâ.

Članak 27.

Popratna dokumentacija

Dokumenti iz članka 17. stavka 3. i članka 21. stavka 3. koji se koriste u svrhu dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice ili Albanije te da ispunjavaju ostale uvjete iz ovog Protokola mogu se, inter alia, sastojati od sljedećega:

(a)

izravnih dokaza o postupcima koje je poduzeo izvoznik ili dobavljač za dobivanje odnosne robe, sadržanih, primjerice, u njegovim računima ili unutarnjem knjigovodstvu;

(b)

dokumenata kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se koriste, a koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Albaniji gdje se ti dokumenti koriste sukladno nacionalnom pravu;

(c)

dokumenata kojima se dokazuje obrada ili prerada materijalâ u Zajednici ili u Albaniji, a koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Albaniji gdje se ti dokumenti koriste sukladno nacionalnom pravu;

(d)

potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Albaniji sukladno ovom Protokolu.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije

1.   Izvoznik koji podnese zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 obvezan je najmanje tri godine čuvati dokumente iz članka 17. stavka 3.

2.   Izvoznik koji daje izjavu na računu obvezan je najmanje tri godine čuvati kopiju te izjave na računu, kao i dokumente iz članka 21. stavka 3.

3.   Carinska tijela zemlje izvoznice koja izdaje potvrdu o prometu robe EUR.1 obvezna su najmanje tri godine čuvati obrazac zahtjeva iz članka 17. stavka 2.

4.   Carinska tijela zemlje uvoznice obvezna su najmanje tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu, koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

1.   Otkriće manjih nepodudarnosti između izjava u dokazu o podrijetlu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim tijelima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvodâ neće ipso facto učiniti dokaz o podrijetlu nevažećim i ništavim ako se valjano ustanovi da taj dokument doista odgovara podnesenim proizvodima.

2.   Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške, na dokazu o podrijetlu ne bi trebale biti razlog odbijanja tog dokumenta ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u točnost izjava danih u tom dokumentu.

Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

1.   Za primjenu odredaba iz članka 21. stavka 1. točke (b) i članka 26. stavka 3. u slučajevima kada se račun za proizvode ispostavi u valuti koja nije euro, svaka odnosna zemlja godišnje utvrđuju iznose u nacionalnim valutama država članica Zajednice ili Albanije, koji odgovaraju iznosima izraženima u eurima.

2.   Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz članka 21. stavka 1. točke (b) ili članka 26. stavka 3. upućivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, sukladno iznosu koji je utvrdila odnosna zemlja.

3.   Iznosi koje treba primijeniti u bilo kojoj od nacionalnih valuta jednaki su protuvrijednosti u toj valuti iznosima izraženima u eurima prema tečaju na prvi radni dan u listopadu. O iznosima se obavješćuje Komisiju Europskih zajednica do 15. listopada, a ti iznosi primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće godine. Komisija Europskih zajednica sve dotične zemlje obavješćuje o odgovarajućim iznosima.

4.   Zemlja može iznos koji dobije prilikom preračunavanja iznosa u eurima u nacionalnu valutu zaokružiti prema gore ili prema dolje. Zaokruženi iznos ne smije se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5 %. Zemlja može zadržati neizmijenjenu protuvrijednost u svojoj nacionalnoj valuti kao iznos izražen u eurima ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavkom 3. preračunata protuvrijednost tog iznosa, prije bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15 % iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost u nacionalnoj valuti može ostati neizmijenjena ako bi se zbog preračunavanja smanjila vrijednost u toj nacionalnoj valuti.

5.   Odbor za stabilizaciju i pridruživanje revidira iznose izražene u eurima na zahtjev Zajednice ili Albanije. Prilikom te revizije, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje uzima u obzir poželjnost očuvanja stvarnih učinaka dotičnih ograničenja. U tu svrhu može donijeti odluku o promjeni iznosa izraženih u eurima.

GLAVA VI.

ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoć

1.   Carinska tijela država članica Zajednice i Albanije putem Europske Komisije dostavljaju jedni drugima ogledni primjerak pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 i adrese carinskih tijeka odgovornih za provjeravanje tih potvrda i izjava na računu.

2.   Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovog Protokola, Zajednica i Albanija putem svojih nadležnih carinskih uprava pomažu jedna drugoj u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti informacija navedenih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1.   Naknadne provjere dokaza o podrijetlu obavljaju se nasumičnim odabirom ili kad god carinska tijela zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost takvih dokumenata, u status proizvoda s podrijetlom dotičnih proizvoda ili u ispunjavanje ostalih zahtjeva iz ovog Protokola.

2.   Za potrebe provedbe odredaba stavka 1., carinska tijela zemlje uvoznice carinskim tijelima zemlje izvoznice vraćaju potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, prema potrebi, razlogâ za provjeru. Uz zahtjev za provjeru šalju i sve dobivene isprave i informacije koje upućuju na to da su informacije navedene u dokazu o podrijetlu netočne.

3.   Provjeru obavljaju carinska tijela zemlje izvoznice. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati bilo kakve dokaze i izvršavati bilo kakve provjere izvoznikovih navoda ili bilo kakve druge provjere koje smatraju potrebnima.

4.   Ako carinska tijela zemlje uvoznice odluče suspendirati odobravanje povlaštenog tretmana dotičnim proizvodima, u očekivanju rezultata provjere, uvozniku se nudi puštanje u promet proizvodâ podložno bilo kakvim mjerama predostrožnosti koje se prosude potrebnima.

5.   Carinska tijela koje traže provjeru u najkraćem se mogućem roku obavješćuju o rezultatima te provjere. Ti rezultati moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su dotični proizvodi podrijetlom iz Zajednice ili Albanije te ispunjavaju li ostale zahtjeve ovog Protokola.

6.   Ako se u slučajevima osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska tijela koja su podnijela zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbijaju pravo na povlastice.

Članak 33.

Rješavanje sporova

Ako nastane spor u vezi s postupkom provjere iz članka 32. koji carinska tijela koja su zatražila provjeru i carinska tijela odgovorna za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako ta tijela postave pitanje tumačenja ovog Protokola, takav se spor upućuje na rješavanje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje.

U svim slučajevima se rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice odvija u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Kazne

Kažnjava se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči sastavljanje isprave koja sadrži netočne podatke za potrebe dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1.   Zajednica i Albanija poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje na temelju dokaza o podrijetlu, a za koje se tijekom transporta koristi slobodna zona na njihovom području, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvom drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2.   Iznimno od odredaba iz stavka 1., ako su proizvodi s podrijetlom u Zajednici ili u Albaniji uvezeni u slobodnu zonu na temelju dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, dotična tijela na zahtjev izvoznika izdaju novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovog Protokola.

GLAVA VII.

CEUTA I MELILLA

Članak 36.

Primjena Protokola

1.   Pojam „Zajednica” koji se koristi u članku 2. ne pokriva Ceutu i Melillu.

2.   Proizvodi podrijetlom iz Albanije prilikom uvoza u Ceutu i Melillu u svim pogledima uživaju isti carinski režim kao i onaj koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskog područja Zajednice na temelju Protokola 2. Akta o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama. Albanija odobrava uvozima proizvoda pokrivenih ovim Sporazumom i podrijetlom iz Ceute i Melille isti carinski režim kao i onaj koji je odobren proizvodima koji se uvoze iz Zajednice i koji su podrijetlom iz Zajednice.

3.   Za potrebe primjene stavka 2. o proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille, ovaj se Protokol primjenjuje mutatis mutandis podložno posebnim uvjetima određenima člankom 37.

Članak 37.

Posebni uvjeti

1.   Pod uvjetom da su transportirani izravno u skladu s odredbama članka 13., sljedeće se smatra:

1.

proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;

(b)

proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli u čijoj se izradi koriste proizvodi koji nisu oni iz točke (a), pod uvjetom da:

i.

navedeni proizvodi prošli su dostatnu obradu ili preradu u smislu članka 6.; ili

ii.

ti su proizvodi podrijetlom iz Albanije ili iz Zajednice, pod uvjetom da su dostavljeni za obradu ili preradu koja seže dalje od radnji iz članka 7.;

2.

proizvodima podrijetlom iz Albanije:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Albaniji;

(b)

proizvodi dobiveni u Albaniji u čijoj se izradi koriste proizvodi koji nisu oni iz točke (a), pod uvjetom da:

i.

navedeni proizvodi prošli su dostatnu obradu ili preradu u smislu članka 6.; ili

ii.

ti su proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili iz Zajednice, pod uvjetom da su dostavljeni za obradu ili preradu koja seže dalje od radnji iz članka 7.

2.   Ceuta i Melilla smatraju se jedinstvenim državnim područjem.

3.   Izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik unose „Albanija” ili „Ceuta i Melilla” u polje 2 potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu. Osim toga, u slučaju proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille, to se napominje u polju 4 potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu.

4.   Za primjenu ovog Protokola u Ceuti i Melilli odgovorna su španjolska carinska tijela.

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Izmjene Protokola

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

PROTOKOL 5.

o kopnenom prometu

Članak 1.

Cilj

Cilj ovog Protokola je promicati suradnju između stranaka u kopnenom prometu, posebno provoznom prometu, i u tu svrhu osigurati da se promet između i kroz državno područje stranaka razvija na koordiniran način potpunom i međuovisnom primjenom svih odredaba ovog Protokola.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Suradnja obuhvaća kopneni promet, osobito cestovni, željeznički i kombinirati promet i uključuje odgovarajuću infrastrukturu.

2.   S tim u vezi, područje primjene ovog Protokola osobito obuhvaća:

prometnu infrastrukturu na području jedne ili druge stranke u mjeri potrebnoj za postizanje ciljeva Protokola,

pristup tržištu, na temelju načela uzajamnosti, u području cestovnog prometa,

bitne pravne i administrativne popratne mjere uključujući gospodarske, porezne, socijalne i tehničke mjere,

suradnju u razvoju prometnog sustava ispunjava ekološkim zahtjeve, i

redovitu razmjenu podataka o razvoju prometnih politika stranaka, osobito u pogledu prometne infrastrukture.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„provozni promet u Zajednici” znači promet, prijevoznikom s poslovnim nastanom u Zajednici, robe u provozu kroz državno područje Albanije „na relaciji” prema ili iz država članica Zajednice;

(b)

„provozni promet u Albaniji” znači promet, prijevoznikom s poslovnim nastanom u Albaniji, robe u provozu iz Albanije kroz područje Zajednice i s odredištem u trećoj zemlji ili robe iz treće zemlje s odredištem u Albaniji;

(c)

„kombinirani promet” znači promet robe gdje kamion, prikolica, poluprikolica, sa ili bez jedinice traktora, izmjenjivog sanduka ili kontejnera od 20 stopa ili više, koristi cestu na početnoj ili završnoj dionici putovanja i na drugoj dionici, željeznici ili unutarnjim vodnim putem ili pomorskim uslugama gdje taj dio premašuje 100 kilometara zračne udaljenosti i čini početnu ili završnu cestovnu dionicu putovanja:

između točke gdje se roba ukrcava i najbliže prikladne željezničke utovarne postaje za početnu dionicu, i između najbliže prikladne istovarne postaje i točke gdje se roba istovaruje za završnu dionicu, ili

unutar radijusa koji ne premašuje 150 km zračne udaljenosti od luke unutarnje plovidbe ili pomorske luke utovara ili istovara.

GLAVA I.

INFRASTRUKTURA

Članak 4.

Opća odredba

Stranke su suglasne donijeti međusobno koordinirane mjere za razvoj multimodalne mreže prometne infrastrukture kao ključnog sredstva za rješavanje problema koji utječu na promet robe kroz Albaniju, posebno paneuropskim koridorom VIII., osi sjever-jug i vezama s jadransko/jonskim paneuropskim prometnim područjem.

Članak 5.

Planiranje

Razvoj multimodalne regionalne prometne mreže na području Albanije koja služi potrebama Albanije i regije jugoistočne Europe koja obuhvaća glavne cestovne i željezničke putove, unutarnje vodne putove, luke unutarnjih vodnih putova, luke, zračne luke i druge važne vrste te mreže, od posebnog je interesa za Zajednicu i Albaniju. Mreža je određena Memorandumom o razumijevanju za razvoj Glavne mreže prometne infrastrukture za jugoistočnu Europu koji su potpisali ministri iz regije i Europska komisija u lipnju 2004. Razvoj mreže i odabir prioriteta provodi Upravni odbor koji čine predstavnici svakog potpisnika.

Članak 6.

Financijski aspekti

1.   Zajednica može doprinijeti financijski, na temelju članka 112. ovog Sporazuma, za potrebne infrastrukturne radove iz članka 5. ovog Protokola. Financijski doprinos može biti u obliku kredita Europske investicijske banke i u bilo kakvom drugom obliku financiranja koji može osigurati daljnja dodatna sredstva.

2.   Kako bi se ubrzali radovi, Europska komisija nastoji, u mjeri u kojoj je to moguće, poticati upotrebu dodatnih sredstava poput ulaganja određene države članice na bilateralnoj osnovi ili iz javnih ili privatnih fondova.

GLAVA II.

ŽELJEZNIČKI I KOMBINIRANI PROMET

Članak 7.

Opća odredba

Stranke donose međusobno koordinirane mjere potrebne za razvoj i promicanje željezničkog i kombiniranog prometa kao sredstva kojim se osigurava da se u budućnosti veći dio njihovog bilateralnog i provoznog prometa kroz Albaniju provodi pod ekološki prihvatljivim uvjetima.

Članak 8.

Pojedini aspekti povezani s infrastrukturom

Kao dio modernizacije željeznice Albanije, poduzimaju se potrebne mjere kako bi se sustav prilagodio za kombinirani promet, osobito u pogledu razvoja ili izgradnje terminala, kolosijeka tunela i kapaciteta, što zahtijeva značajna ulaganja.

Članak 9.

Mjere potpore

Stranke poduzimaju sve potrebne korake da bi potakle razvoj kombiniranog prometa.

Svrha takvih mjera jest:

poticati korisnike i pošiljatelje na korištenje kombiniranog prometa,

učiniti kombinirani promet konkurentnim cestovnom prometu, posebno kroz financijsku potporu Zajednice ili Albanije u kontekstu njihova zakonodavstva;

poticati korištenje kombiniranog prometa na dugim relacijama i promicati posebno korištenje izmjenjivih sanduka, kontejnera i prijevoza bez pratnje općenito,

poboljšati brzinu i pouzdanost kombiniranog prometa i posebno:

povećati učestalost konvoja u skladu s potrebama pošiljatelja i korisnika,

smanjiti vrijeme čekanja na terminalima i povećati njihovu učinkovitost,

ukloniti na primjeren način sve prepreke s prilaznih putova kako bi se poboljšao pristup kombiniranom prometu,

uskladiti, prema potrebi, težine, dimenzije i tehničke karakteristike specijalizirane opreme, osobito kako bi se osigurala potrebna kompatibilnost kolosijeka, i kako bi se poduzele koordinirane aktivnosti narudžbe i pokretanja opreme kakvu zahtijeva razina prometa, i

općenito, poduzeti sve druge prikladne mjere.

Članak 10.

Uloga željeznica

U vezi s ovlastima država i željeznica, stranke, u vezi s prijevozom robe i putnika, preporučuju da njihove željeznice:

poboljšaju suradnju, bilo bilateralnu ili multilateralnu ili unutar međunarodnih željezničkih organizacija, u svim područjima, osobito u pogledu poboljšanja kvalitete i sigurnosti prometnih usluga,

pokušaju uspostaviti zajednički sustav organiziranja željeznica kako bi pošiljatelje potaknule na slanje tereta željeznicom umjesto cestom, osobito u provozne svrhe, na temelju poštenog tržišnog natjecanja, tako da se korisniku ostavi sloboda izbora u tom pitanju,

pripremiti sudjelovanje Albanije u provedbi i budućem razvoju pravne stečevine Zajednice u razvoju željeznice.

GLAVA III.

CESTOVNI PROMET

Članak 11.

Opće odredbe

1.   S obzirom na zajednički pristup prometnom tržištu, stranke su suglasne, u početku i ne dovodeći u pitanje stavak 2., održavati režim koji proizlazi iz bilateralnih sporazuma ili drugih postojećih međunarodnih bilateralnih instrumenata sklopljenih između svake države članice Zajednice i Albanije ili, ako ne postoje takvi sporazumi ili instrumenti, koji proizlazi iz de facto stanja iz 1991.

Međutim, do sklapanja sporazuma između Zajednice i Albanije o pristupu tržištu cestovnog prometa, kako je predviđeno člankom 12., i o naknadama za uporabu cesta, kako je predviđeno člankom 13. stavkom 2., Albanija surađuje s državama članicama Zajednice kako bi izmijenila te bilateralne sporazume ili instrumente i prilagodila ih ovom Protokolu.

2.   Stranke su suglasne osigurati neograničen pristup provoznom prometu Zajednice kroz Albaniju i albanski provozni promet kroz Zajednicu s učinkom od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.   Ako se, kao rezultat prava zajamčenih stavkom 2., provozni promet prijevoznika iz Zajednice poveća do stupnja da uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljne štete cestovnoj infrastrukturi i/ili protoku prometa na pravcima navedenima u članku 5., i ako pod istim okolnostima problemi nastaju na području Zajednice blizu granica Albanije, to se pitanje upućuje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u skladu s člankom 118. ovog Sporazuma. Stranke mogu predložiti iznimne, privremene i nediskriminirajuće mjere koje su potrebne kako bi se ograničila ili ublažila takva šteta.

4.   Ako Zajednica utvrdi pravila kojima je cilj smanjiti onečišćenje uzrokovano teškim teretnim vozilima registriranima u Europskoj uniji i poboljšati sigurnost u prometu, sličan režim primjenjuje se na teška teretna vozila registrirana u Albaniji koja žele prometovati područjem Zajednice. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje odlučuje o potrebnim načinima.

5.   Stranke se suzdržavaju od poduzimanja bilo kakve jednostrane radnje koja bi mogla voditi diskriminaciji između prijevoznika ili vozila iz Zajednice i prijevoznika ili vozila iz Albanije. Svaka stranka poduzima sve korake potrebne za omogućavanje cestovnog prometa prema ili kroz državno područje druge ugovorne stranke.

Članak 12.

Pristup tržištu

Stranke se, smatrajući to prioritetnim pitanjem, obvezuju zajedno raditi, svaka podložno svojim unutarnjim pravilima, na traženju:

aktivnosti koje bi mogle pogodovati razvoju prometnog sustava koji odgovara potrebama stranaka, i koji je kompatibilan s dovršenjem unutarnjeg tržišta Zajednice i provedbom zajedničke prometne politike, s jedne strane, i s ekonomskom i prometnom politikom Albanije, s druge strane,

konačnim sustavom za zakonsko uređenje budućeg pristupa tržištu cestovnog prometa između stranaka na temelju reciprociteta.

Članak 13.

Naknade za uporabu cesta, cestarine i druga davanja

1.   Stranke prihvaćaju da naknade za uporabu cesta za cestovna vozila, cestarine i druga davanja svake od strana moraju biti nediskriminirajuća.

2.   Stranke započinju pregovore s ciljem postizanja sporazuma o naknadama za uporabu cesta, u najkraćem mogućem roku, na temelju pravila koje je usvojila Zajednica u tom pitanju. Svrha takvog Sporazuma je, posebno, osigurati slobodan protok prekograničnog prometa, postupno ukloniti razlike između sustava naknada za uporabu cesta koji primjenjuju stranke i ukloniti narušavanje tržišnog natjecanja koje proizlazi iz takvih razlika.

3.   Do završetka pregovora iz stavka 2., stranke ukidaju diskriminaciju između prijevoznika u Zajednici i Albaniji pri ubiranju poreza ili davanja na prometovanje i/ili posjedovanje teških teretnih vozila kao i pri ubiranju poreza ili davanja za prijevoz na području stranaka. Albanija se obvezuje obavijestiti Komisiju Europskih zajednica, ako to bude zatraženo, o iznosu poreza, cestarina i davanja koje primjenjuje, kao i o metodama njihova izračuna.

4.   Do sklapanja Sporazuma navedenog u stavku 2. i u članku 12. sve promjene predložene nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u vezi fiskalnih davanja, cestarina i drugih naknada, uključujući sustave za njihovu naplatu koji se mogu primijeniti na promet Zajednice u provozu kroz Albaniju podliježu prethodnom postupku savjetovanja.

Članak 14.

Težine i dimenzije

1.   Albanija prihvaća da se cestovna vozila koja su u skladu s normama Zajednice u vezi težina i dimenzija mogu slobodno kretati i bez prepreka s tim u vezi na relacijama obuhvaćenima člankom 5. Tijekom šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, cestovna vozila koja nisu u skladu s postojećim normama Albanije mogu podlijegati posebnoj nediskriminirajućoj naknadi koja odražava štetu uzrokovanu dodatnim osovinskim opterećenjem.

2.   Albanija nastoji uskladiti svoje postojeće propise i norme za izgradnju cesta sa zakonodavstvom koje prevladava u Zajednici do kraja pete godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma i uložit će veliki napor s ciljem poboljšanja postojećih relacija obuhvaćenih člankom 5. u skladu s tim novim propisima i normama unutar predloženog vremena i u skladu sa svojim financijskim mogućnostima.

Članak 15.

Okoliš

1.   Kako bi se zaštitio okoliš, stranke nastoje uvesti norme za emisiju plinova i krutih čestica i razinu buke za teška teretna vozila, koje osiguravaju visoku razinu zaštite.

2.   Kako bi se industriji pružili jasni podaci i kako bi se potakla koordinirana istraživanja, programiranje i proizvodnja, u tom području izbjegavaju se posebne nacionalne norme.

Vozila koja su u skladu s normama utvrđenima u međunarodnim sporazumima koji su također povezani s okolišem mogu voziti bez daljnjih ograničenja na području stranaka.

3.   Za potrebe uvođenja novih normi, stranke surađuju kako bi postigle gore navedene ciljeve.

Članak 16.

Socijalni aspekti

1.   Albanija usklađuje svoje zakonodavstvo koje se odnosi na osposobljavanje osoblja za cestovni prijevoz tereta, osobito u odnosu na prijevoz opasne robe, s normama Zajednice.

2.   Albanija, kao ugovorna stranka Europskog sporazuma o posadama vozila u međunarodnom cestovnom prometu (ERTA), i Zajednica koordiniraju u najvećoj mogućoj mjeri svoja pravila u vezi vremena vožnje, stankama i razdoblja odmora za vozače i sastav posade, a s obzirom na budući razvoj socijalnog zakonodavstva u tom području.

3.   Stranke surađuju u vezi s provedbom i izvršenjem socijalnog zakonodavstva u području cestovnog prometa.

4.   Stranke osiguravaju jednakost svojih zakonodavstava o pristupu zanimanju prijevoznika u teretnom cestovnom prometu, s ciljem međusobnog priznavanja.

Članak 17.

Odredbe povezane s prometom

1.   Stranke objedinjuju svoja iskustva i nastoje uskladiti svojih zakonodavstava kako bi poboljšale protok prometa tijekom razdoblja vršnog opterećenja (vikendi, državni blagdani, turistička sezona).

2.   Općenito, stranke potiču uvođenje, razvoj i koordinaciju informacijskih sustava cestovnog prometa.

3.   One nastoje uskladiti svoja zakonodavstva u vezi s prijevozom kvarljive robe, živih životinja i opasnih tvari.

4.   Stranke također nastoje uskladiti tehničku pomoć koja se pruža vozačima, širenje bitnih podataka o prometu i drugim pitanjima od posebne važnosti za turiste i hitne službe, uključujući hitnu pomoć.

Članak 18.

Cestovna sigurnost

1.   Albanija usklađuje svoje zakonodavstvo u području cestovne sigurnosti, posebno s obzirom na prijevoz opasne robe, sa zakonodavstvom Zajednice do kraja pete godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.   Albanija, kao ugovorna stranka Europskog sporazuma koji se odnosi na Međunarodni prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR), i Zajednica u najvećoj mogućoj mjeri koordiniraju svoje politike u vezi prijevoza opasnih tvari.

3.   Stranke surađuju u odnosu na provedbu i izvršenje zakonodavstva o cestovnoj sigurnosti, osobito u pogledu vozačkih dozvola i mjera za smanjenje prometnih nezgoda na cestama.

GLAVA IV.

POJEDNOSTAVLJENJE FORMALNOSTI

Članak 19.

Pojednostavljenje formalnosti

1.   Stranke su suglasne pojednostaviti protok robe željeznicom i cestom, bilo bilateralan ili provozan.

2.   Stranke su suglasne započeti pregovore s ciljem sklapanja Sporazuma o pojednostavljenju kontrole i formalnosti koje se odnose na prijevoz robe.

3.   Stranke su suglasne, u mjeri u kojoj je to potrebno, poduzeti zajedničke aktivnosti i poticati donošenje daljnjih mjera pojednostavljenja.

GLAVA V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Proširenje područja primjene

Ako jedna stranka zaključi, na temelju iskustva u primjeni ovog Protokola, da su druge mjere koje ne spadaju u područje primjene ovog Protokola u interesu koordinirane europske prometne politike, a osobito mogu pomoći rješavanju problema provoznog prometa, podnose drugoj stranci prijedloge s tim u vezi.

Članak 21.

Provedba

1.   Suradnja između stranaka provodi se u okviru posebnog Pododbora koji treba osnovati u skladu s člankom 121. ovog Sporazuma.

2.   Ovaj Pododbor osobito:

(a)

izrađuje planove za suradnju u željezničkom i kombiniranom prometu, istraživanju prometa i okoliša;

(b)

analizira primjenu odluke sadržane u ovom Protokolu i preporučuje Odboru za stabilizaciju i pridruživanje prikladna rješenja za sve moguće probleme koji se mogu pojaviti;

(c)

procjenjuje, dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, situaciju što se tiče poboljšanja infrastrukture i implikacija slobodnog provoza; i

(d)

koordinira nadzor, predviđanja i druge statističke radove koji se odnose na međunarodni promet, osobito provozni promet.

PROTOKOL 6.

o uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pitanjima

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a)

„carinski propisi” znači sve zakonske ili podzakonske odredbe koje se primjenjuju na državnim područjima stranaka i kojima se uređuje uvoz, izvoz i provoz robe i stavljanje robe pod bilo koji carinski režim ili postupak, uključujući mjere zabrane, ograničenja i kontrole;

(b)

„tijelo primatelj zahtjeva” znači nadležno upravno tijelo koje je stranka imenovala u tu svrhu i koje daje zahtjev za pomoć na temelju ovog Protokola;

(c)

„tijelo primatelj zahtjeva” znači nadležno upravno tijelo koje je stranka imenovala u tu svrhu i koje zaprima zahtjev za pomoć na temelju ovog Protokola;

(d)

„osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili čiji je identitet moguće utvrditi;

(e)

„postupak koji predstavlja povredu carinskog zakonodavstva” znači svaka povreda ili pokušaj povrede carinskog zakonodavstva.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Stranke pomažu jedna drugoj u okviru svojih nadležnosti, na način i pod uvjetima utvrđenima u ovom Protokolu, kako bi osigurale ispravnu primjenu carinskog zakonodavstva, naročito sprečavanjem, ispitivanjem i suzbijanjem postupaka koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva.

2.   Pomoć u carinskim pitanjima, kako je predviđeno ovim Protokolom, primjenjuje se na svako upravno tijelo stranaka koje je nadležno za primjenu ovog Protokola. Ona ne dovodi u pitanje pravila kojima se uređuje uzajamna pomoć u kaznenim stvarima. Ona također ne obuhvaća informacije prikupljene na temelju ovlasti koje se izvršavaju na zahtjev pravosudnih tijela, osim ako to tijelo ne odobri priopćavanje tih informacija.

3.   Ovaj Protokol ne obuhvaća pružanje pomoći kod povrata carina, poreza ili novčanih kazni.

Članak 3.

Pružanje pomoći na zahtjev

1.   Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva dostavlja sve relevantne informacije koje mu mogu omogućiti da osigura pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, uključujući informacije koje se odnose na radnje, uočene ili planirane, koje predstavljaju ili bi mogle biti postupci koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva.

2.   Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva obavješćuje ga:

(a)

je li roba uvezena na državno područje jedne od stranaka propisno izvezena iz državnog područja druge stranke, navodeći, prema potrebi, carinski postupak koji se primjenjuje na tu robu;

(b)

je li roba uvezena na državno područje jedne od stranaka propisno izvezena iz državnog područja druge stranke, navodeći, prema potrebi, carinski postupak koji se primjenjuje na tu robu.

3.   Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva u okviru svojih zakonskih ili regulatornih odredbi poduzima neophodne mjere za osiguranje posebnog nadzora nad:

(a)

fizičkim ili pravnim osobama za koje postoji osnovana sumnja da su uključene ili su bile uključene u postupke koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva;

(b)

mjestima na kojima je roba uskladištena ili može biti uskladištena na takav način da postoji osnovana sumnja da se ta roba namjerava koristiti za postupke koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva;

(c)

robom koja se prevozi ili bi se mogla prevoziti na takav način da postoji osnovana sumnja da se ta roba namjerava koristiti za radnje kojima se krše carinski propisi; i

(d)

prijevoznim sredstvima koja se koriste ili bi se mogla koristiti na takav način da postoji osnovana sumnja da se ta prijevozna sredstva namjeravaju koristiti za postupke koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva.

Članak 4.

Spontana pomoć

Stranke pomažu jedna drugoj, na vlastitu inicijativu i u skladu sa svojim zakonskim ili podzakonskim odredbama, ako smatraju da je to neophodno za ispravnu primjenu carinskih propisa, naročito pružanjem prikupljenih informacija koje se odnose na:

aktivnosti koje jesu ili se čine da jesu postupci koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva i koje bi mogle biti od interesa za drugu stranku,

nova sredstva ili metode koje se koriste u provođenju postupaka koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva,

robu za koju je poznato da podliježe radnjama kojima se krše carinski propisi,

fizičke ili pravne osobe za koje postoji osnovana sumnja da su uključeni ili su bili uključeni u radnje kojima se krše carinski propisi, i

prijevozna sredstva za koje postoji osnovana sumnja da su korištena ili bi se mogla koristiti za postupke koji predstavljaju povredu carinskog zakonodavstva.

Članak 5.

Dostava, obavješćivanje

Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva u skladu sa svojim zakonskim ili regulatornim odredbama poduzima sve potrebne mjere kako bi:

dostavio dokumente, ili

obavijestio o svim odlukama,

adresata s boravištem ili poslovnim nastanom na području tijela primatelja zahtjeva, koje je dostavilo odnosno donijelo tijelo primatelj zahtjeva, a koje su u okviru područja primjene ovog Protokola.

Zahtjevi za dostavu dokumenata ili obavješćivanje o odlukama dostavljaju se u pisanom obliku na službenom jeziku tijela primatelja zahtjeva ili na jeziku koji je prihvatljiv tom tijelu.

Članak 6.

Oblik i sadržaj zahtjevâ za pružanje pomoći

1.   Zahtjevi u skladu s ovim Protokolom moraju biti u pisanom obliku. Uz njih se prilažu dokumenti potrebni za ispunjavanje zahtjeva. Kada to nalaže žurnost situacije, mogu se prihvatiti i usmeni zahtjevi, ali moraju odmah biti potvrđeni u pisanom obliku.

2.   Zahtjevi u skladu sa stavkom 1. sadrže sljedeće informacije:

(a)

tijelo podnositelj zahtjeva;

(b)

zatraženu mjeru;

(c)

predmet i razlog zahtjeva;

(d)

zakonske ili regulatorne odredbe i ostale uključene pravne elemente;

(e)

što točnije i sveobuhvatnije podatke o fizičkim ili pravnim osobama koje su predmet istraga; i

(f)

sažetak relevantnih činjenica i već provedenih ispitivanja.

3.   Zahtjevi se podnose na službenom jeziku tijela primatelja zahtjeva ili na jeziku prihvatljivom za to tijelo. Ovaj se uvjet ne odnosi na dokumente koji se prilažu uz zahtjev na temelju stavka 1.

4.   Ako zahtjev ne ispunjava gore utvrđene službene uvjete, može se tražiti njegova ispravka ili dopuna. U međuvremenu se mogu naložiti mjere predostrožnosti.

Članak 7.<