EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A0428(01)

Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union

OJ L 107, 28.4.2009, p. 2–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 044 P. 104 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2009/330/oj

11/Sv. 044

HR

Službeni list Europske unije

104


22009A0428(01)


L 107/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.11.2008.


PROTOKOL

uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

dalje u tekstu „države članice”, koje zastupa Vijeće Europske unije,

i

EUROPSKA ZAJEDNICA, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

dalje u tekstu „Zajednice”, koje zastupa Vijeće Europske unije i Europska komisija,

s jedne strane, i

REPUBLIKA ALBANIJA,

s druge strane,

uzimajući u obzir članak 6. stavak 2. Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske,

budući da:

(1)

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane (dalje u tekstu „SSP”), potpisan je u Luxembourgu 12. lipnja 2006.

(2)

Republika Bugarska i Rumunjska (dalje u tekstu „nove države članice”) pristupile su Europskoj uniji 1. siječnja 2007.

(3)

SSP bi se trebao izmijeniti da bi se uzelo u obzir pristupanje novih država članica Europskoj uniji.

(4)

Savjetovanja na temelju članka 36. stavka 3. SSP-a održana su da bi se osiguralo da su uzeti u obzir zajednički interesi Zajednice i Albanije navedeni u tom Sporazumu,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

ODJELJAK I.

UGOVORNE STRANKE

Članak 1.

Republika Bugarska i Rumunjska stranke su Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, koji je potpisan u Luxembourgu 12. lipnja 2006. te donose i primaju na znanje, na isti način kao i ostale države članice Zajednice, tekst Sporazuma, kao i Zajedničke izjave i Jednostrane izjave priložene Završnom aktu potpisanom na isti datum.

PRILAGODBE TEKSTA SSP-a, ŠTO UKLJUČUJE NJEGOVE PRILOGE I PROTOKOLE

ODJELJAK II.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 2.

Prilog I. SSP-u zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovom Protokolu.

ODJELJAK III.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 3.

Poljoprivredni proizvodi sensu stricto

1.   Prilog II.a SSP-u zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovom Protokolu.

2.   Prilog II.b SSP-u zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovom Protokolu.

3.   Prilog II.c SSP-u zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovom Protokolu.

Članak 4.

Proizvodi ribarstva

Prilog III. SSP-u zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovom Protokolu.

Članak 5.

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

Protokol br. 2 uz SSP zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovom Protokolu.

ODJELJAK IV.

PRAVILA O PODRIJETLU

Članak 6.

Protokol br. 4 uz SSP zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovom Protokolu.

PRIJELAZNE ODREDBE

ODJELJAK V.

Članak 7.

WTO

Republika Albanija obvezuje se da neće imati potraživanja, zahtjeve ili upućivanje te da neće mijenjati ili povlačiti povlastice na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine (dalje u tekstu „GATT iz 1994.”) u vezi s ovim proširenjem Zajednice.

Članak 8.

Dokaz o podrijetlu i administrativnoj suradnji

1.   Dokazi o podrijetlu koje je uredno izdala Republika Albanija ili nova država članica u okviru sporazuma o povlaštenom postupanju ili autonomnih aranžmana koje međusobno primjenjuju bit će prihvaćeni u predmetnim zemljama pod uvjetom da:

(a)

stjecanjem podrijetla stječe se povlašteni carinski tretman na temelju povlaštenih carinskih mjera sadržanih u SSP-u;

(b)

dokaz o podrijetlu i prijevozne isprave izdani su najkasnije na dan prije dana pristupanja;

(c)

dokaz o podrijetlu podnesen je carinskim tijelima u razdoblju od četiri mjeseca od dana pristupanja.

Ako je roba deklarirana u Republici Albaniji ili novoj državi članici za uvoz prije dana pristupanja, u okviru gore navedenih sporazuma o povlaštenom postupanju ili autonomnih aranžmana koji se primjenjuju između Republike Albanije i nove države članice u tom trenutku, dokaz o podrijetlu naknadno izdan na temelju navedenih sporazuma ili aranžmana također može biti prihvaćen pod uvjetom da se podnese carinskim tijelima u razdoblju od četiri mjeseca od dana pristupanja.

2.   Republici Albaniji i novim državama članicama dopušta se zadržavanje odobrenja kojima se u okviru sklopljenih sporazuma o povlaštenom postupanju ili autonomnih aranžmana koji se između njih primjenjuju odobravao status „ovlaštenih izvoznika” pod uvjetom da:

(a)

takva je odredba također predviđena u sporazumima sklopljenim prije dana pristupanja Republike Albanije i Zajednice; i

(b)

ovlašteni izvoznici primjenjuju pravila o podrijetlu predviđena u navedenom sporazumu.

Odobrenja će ne kasnije od 1. siječnja 2008. biti zamijenjena novim odobrenjima izdanima na temelju uvjeta SSP-a.

3.   Zahtjevi za naknadnu provjeru dokaza o podrijetlu koji su izdani na temelju sporazuma o povlaštenom postupanju ili autonomnih aranžmana iz stavaka 1. i 2. nadležna carinska tijela Republike Austrije ili država članica prihvaćaju kroz razdoblje od tri godine nakon izdavanja dokaza o podrijetlu i mogu ih pripremiti kroz razdoblje od tri godine nakon prihvaćanja dokaza o podrijetlu koji je podnesen tim tijelima uz uvoznu deklaraciju.

Članak 9.

Roba u provozu

1.   Odredbe SSP-a mogu se primjenjivati na robu koja se izvozi iz Republike Albanije u neku od novih država članica ili iz neke od novih država članica u Republiku Albaniju, koja je u skladu s odredbama Protokola br. 4 uz SSP i koja je na dan pristupanja na putu ili u privremeno pohranjena u carinskom skladištu ili slobodnoj zoni u Republici Albaniji ili novoj državi članici.

2.   Povlašteno postupanje odobrava se u takvim slučajevima podložno podnošenju carinskim tijelima zemlje uvoznice u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja dokaza o podrijetlu izdanog naknadno od strane carinskih tijela zemlje izvoznice.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

ODJELJAK VI.

Članak 10.

Ovaj Protokol i njegovi prilozi čine sastavni dio SSP-a.

Članak 11.

1.   Ovaj Protokol odobravaju Zajednica, Vijeće Europske unije u ime država članica i Republika Albanija u skladu s vlastitim postupcima.

2.   Isprave o odobravanju polažu se pri Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije.

Članak 12.

1.   Ovaj Protokol stupa na snagu istog dana kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pod uvjetom da su sve isprave o odobravanju ovog Protokola položene prije tog datuma.

2.   Ako prije tog datuma nisu položene sve isprave o odobravanju, ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon datuma polaganja zadnje isprave o odobravanju.

Članak 13.

Ovaj je Protokol sastavljen u dva primjerka, na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i albanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 14.

Tekst SSP-a, uključujući priloge i protokole koji čine njegov sastavni dio i Završni akt s izjavama u njegovom Prilogu sastavlja se na bugarskom i rumunjskom jeziku, i ti tekstovi vjerodostojni su na isti način kao i izvorni tekstovi. Zajednički odbor odobrava te tekstove.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image


PRILOG I.

„PRILOG I.

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE

(iz članka 19.)

Carinske stope smanjit će se kako slijedi:

1. siječnja 2007. uvozna carina smanjuje se na 60 % osnovne carine,

1. siječnja 2008. uvozna carina smanjuje se na 40 % osnovne carine,

1. siječnja 2009. uvozna carina smanjuje se na 20 % osnovne carine,

1. siječnja 2010. uvozna carina smanjuje se na 10 % osnovne carine,

1. siječnja 2011., ukidaju se preostale uvozne carine.

Oznaka KN

Opis

2501 00

Sol (uključujući sol za jelo i denaturiranu sol) i čisti natrijev klorid, neovisno je li u vodenoj otopini ili sadrži li dodane tvari protiv grudanja ili za poboljšanje sipkosti ili ne; morska voda:

– Sol (uključujući sol za jelo i denaturiranu sol) i čisti natrijev klorid, neovisno je li u vodenoj otopini ili sadrži li dodane tvari protiv grudanja ili za poboljšanje sipkosti ili ne:

– – Ostalo

– – – Ostalo

2501 00 91

– – – – Sol za ljudsku potrošnju

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene ili u obliku klinkera

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja:

– Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih i proizvodi što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja:

2710 11

– – Laka ulja i preparati:

– – – Za ostale namjene:

– – – – Specijalni benzini:

2710 11 25

– – – – – Ostalo

– – – – Ostali:

– – – – Alkohol za motore:

– – – – – – Ostali, s olovom:

– – – – – – – Ne većim od 0,013 g po litri:

2710 11 41

– – – – – – – – S oktanskim brojem (RON) manjim od 95

2710 11 70

– – – – – Goriva za mlazne motore benzinskog tipa

2710 19

– – Ostalo:

– – – Srednja ulja:

– – – – Za ostale namjene:

– – – – – Kerozin:

2710 19 21

– – – – – – Gorivo za mlazne motore („jet”)

2710 19 25

– – – – – – Ostalo

2710 19 29

– – – – – Ostalo

– – – Teška ulja:

– – – – Plinska ulja:

2710 19 31

– – – – – Za uporabu u specifičnim procesima

2710 19 35

– – – – – Za kemijsku preradu, osim u procesima iz podbroja 2710 19 31

– – – – – Za ostale namjene:

2710 19 41

– – – – – – S masenim udjelom sumpora ne većim od 0,05 %

2710 19 45

– – – – – – S masenim udjelom sumpora većim od 0,05 %, ali ne većim od 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – S masenim udjelom sumpora većim od 0,2 %

– – – – Loživa ulja:

– – – – – Za ostale namjene:

2710 19 69

– – – – – – S masenim udjelom sumpora većim od 0,2 %

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala:

– Naftni koks:

2713 12 00

– – Prženi (kalciniran)

2713 20 00

– Naftni bitumen

2713 90

– Drugi ostaci od nafte ili od ulja dobivenih iz bitumenskih minerala

3103

Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska:

3103 10

– Superfosfati

3304

Proizvodi za uljepšavanje ili šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući pripravke za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju; pripravci za manikiranje i pedikiranje:

– Ostalo:

3304 91 00

– – Puderi, uključujući kompaktne

3304 99 00

– – Ostalo

3305

Pripravci za kosu:

3305 10 00

– Šamponi

3305 30 00

– Lakovi za kosu

3305 90

– Ostalo

3306

Pripravci za higijenu usta i zubi, uključujući paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje prostora između zubi (zubni konac), u pakiranjima za pojedinačnu prodaju:

3306 10 00

– Sredstva za njegu zubi

3307

Pripravci za brijanje, uključujući i one što se rabe prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, pripravci za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni pripravci, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva:

3307 10 00

– Pripravci za brijanje, uključujući one što se rabe prije ili poslije brijanja

3307 20 00

– Dezodoransi za osobnu uporabu i pripravci protiv znojenja

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci što se rabe kao sapun, u obliku štapića, kocaka, lijevanih ili oblikovanih komada, neovisno sadrže li sapun ili ne; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne; papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom:

– Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i pripravci obliku štapića, kocaka, lijevanih ili oblikovanih komada te papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani ili premazani sapunom ili deterdžentom:

3401 11 00

– – Za toaletnu uporabu (uključujući proizvode s ljekovitim tvarima)

3401 19 00

– – Ostalo

3401 20

– Sapun u ostalim oblicima:

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje (uključujući pomoćne pripravke za pranje) i pripravci za čišćenje, neovisno sadrže li sapun ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3401:

3402 20

– Pripravci pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

3402 90

– Ostalo:

3402 90 10

– – Površinski aktivni pripravci

3405

Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za ribanje (čišćenje) te slični proizvodi (neovisno jesu li u obliku papira, vate, pusta, netkanih tekstilnih materijala, celularne plastike ili celularne gume, impregnirani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tarifnog broja 3404:

3405 20 00

– Politure, laštila i slični pripravci za održavanje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije

3405 30 00

– Politure i slični pripravci za karoserije, osim politura za kovine

3405 90

– Ostalo:

3405 90 90

– – Ostalo

3923

Proizvodi za prijevoz ili pakiranje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa:

3923 10 00

– Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi

– Vreće i vrećice (uključujući stožaste):

3923 21 00

– – Od polimera etilena

3923 29

– – Od ostalih plastičnih masa

3923 29 10

– – – Od poli(vinil klorida)

3923 29 90

– – – Ostalo

3924

Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa

3925

Građevinski proizvodi od plastičnih masa, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

3925 10 00

– Rezervoari, cisterne, kace i slični spremnici, obujma većeg od 300 l

3926

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od drugih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914

4012

Protektirane ili rabljene vanjske pneumatske gume; pune gume ili gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici, od gume:

– – Protektirane gume:

4012 11 00

– – Za osobne automobile (uključujući vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe i trkaće automobile)

4012 12 00

– – Za autobuse i kamione

4012 13 00

– – Za zrakoplove:

ex 4012 13 00

– – – Osim za uporabu u civilnim zrakoplovima

4012 20 00

– Rabljene vanjske pneumatske gume:

ex 4012 20 00

– – Osim za uporabu u civilnim zrakoplovima

4012 90

– Ostalo:

4012 90 20

– – Tvrde gume ili sa zračnim komorama

6401

Nepromočiva obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase, čiji gornji dio nije pričvršćen za potplat ni spojen s njim šivanjem, zakivanjem, zabijanjem čavlima, vijcima ili slično

6402

Ostala obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase:

– Ostala obuća:

6402 99

– – Ostalo:

– – – Ostalo:

– – – – S gornjim dijelom od plastične mase:

6402 99 50

– – – – – Papuče i ostala kućna obuća

6404

Obuća s vanjskim potplatima od gume, plastične mase, od kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od tekstilnog materijala:

– Obuća s potplatima od gume ili plastike:

6404 19

– – Ostalo:

6404 19 90

– – – Ostalo

6404 20

– Obuća s vanjskim potplatom od kože ili umjetne kože

6405

Ostala obuća

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornji dio što je pričvršćen ili ne na unutarnji potplat, osim na vanjski potplat); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

6406 10

– Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje

6904

Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično

6905

Crijep, dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i drugi građevinski keramički elementi

6907

Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično, na podlozi ili bez podloge

6908

Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, na podlozi ili bez podloge

7213

Toplovaljana žica, u nepravilno (labavo) namotanim kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika:

7213 10 00

– S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja

– Ostalo:

7213 91

– – Kružnog poprečnog presjeka promjera manjeg od 14 mm

7213 99

– – Ostalo:

7213 99 10

– – – S masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %:

7214

Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika, kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja:

7214 10 00

– Kovane

7214 20 00

– S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima u procesu valjanja ili usukane poslije valjanja:

– Ostalo:

7214 91

– – Pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka

7214 99

– – Ostalo

7306

Ostale cijevi i šuplji profili (na primjer, s otvorenim spojem ili zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od željeza ili čelika:

– Ostale, zavarene, poprečnog presjeka različitog od kružnog:

7306 61

– – Kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka

7306 69

– – Ostalih oblika poprečnog presjeka različitih od kružnih

7306 90 00

– Ostalo

7326

Ostali proizvodi od željeza ili čelika:

7326 90

– Ostalo:

– – Ostali proizvodi od željeza ili čelika:

7326 90 98

– – – Ostalo

7408

Bakrena žica:

– Od rafiniranog bakra:

7408 11 00

– – Najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm

7408 19

– – Ostalo

7413 00

Žica u strukovima, užad, pletene vrpce i slično, od bakra, električno neizolirani:

7413 00 20

– Od rafiniranog bakra:

ex 7413 00 20

– – Osim s učvršćenim priborom, za uporabu u civilnim zrakoplovima

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno o tome jesu li opremljeni priključnim uređajima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima ili ne:

– Žica za navijanje:

8544 11

– – Bakra

8544 19

– – Ostalo

8544 20 00

– Koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

– Ostali električni vodiči, za napon ne veći od 1 000 V:

8544 49

– – Ostalo:

– – – Ostalo:

8544 49 91

– – – – Žica i kabeli, s promjerom pojedinog žičnog vodiča većim od 0,51 mm

– – – – Ostali:

8544 49 95

– – – – – Za napon veći od 80 V, ali manji od 1 000 V

8544 49 99

– – – – – Za napon od 1 000 V

8544 60

– Ostali električni vodiči, za napon veći od 1 000 V

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi:

9403 30

– Uredsko pokućstvo od drva

9403 40

– Kuhinjsko pokućstvo od drva

9403 60

– Ostalo pokućstvo od drva:

9403 60 30

– – Pokućstvo od drva za trgovine:”


PRILOG II.

„PRILOG II.a

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ ZAJEDNICE

(Iz članka 27. stavka 3. točke (a))

Oslobođenje od carine za neograničene količine:

Oznaka KN

Opis

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule:

0101 10

– Čistokrvne rasplodne životinje

0102

Žive životinje vrste goveda:

0102 10

– Čistokrvne rasplodne životinje

0102 90

– Ostalo:

– – Domaće vrste:

– – – Mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg:

0102 90 29

– – – – Ostali

0103

Žive svinje

0104

Žive ovce i koze

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke:

– Mase ne veće od 185 g:

0105 11

– – Kokoši vrste Gallus domesticus

0105 12 00

– – Pure

0105 19

– – Ostalo

– Ostalo

0105 94 00

– – Kokoši vrste Gallus domesticus:

ex 0105 94 00

– – – Mase ne veće od 2 000 g:

0106

Ostale žive životinje:

– Sisavci:

0106 11 00

– – Primati

0106 19

– – Ostalo

0106 20 00

– Gmazovi (uključujući zmije i kornjače)

– Ptice:

0106 31 00

– – Ptice grabljivice

0106 32 00

– – Psitako-vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)

0106 39

– – Ostalo

0106 90 00

– Ostalo

0205 00

Konjsko i magareće meso, meso mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0206

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

0206 10

– Od životinja vrste goveda, svježi ili rashlađeni:

0206 10 10

– – Za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

– Od životinja vrste goveda, smrznuti:

0206 29

– – Ostalo:

0206 29 10

– – – Za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0206 30 00

– Od svinja, svježi ili rashlađeni

– Od svinja, smrznuti:

0206 41 00

– – Jetra

0206 80

– Ostali, svježi ili rashlađeni:

0206 80 10

– – Za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0206 90

– Ostali, smrznuti:

0206 90 10

– – Za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0404

Sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi što se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

0404 10

– Sirutka i modificirana surutka, neovisno o tome je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne:

– – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima:

– – – Bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom bjelančevina (sadržaj dušika × 6,38):

– – – – Ne većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 02

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 04

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 06

– – – – – Većim od 27 %

– – – – Većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 12

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 14

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 16

– – – – – Većim od 27 %

0407 00

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana:

– Od peradi:

– – Za leženje:

0407 00 11

– – – Od pura ili gusaka

0407 00 19

– – – Ostalo

0410 00 00

Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu

0504 00 00

Crijeva, mjehuri i želuci od životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

0601

Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijenja i podanci korijenja u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijenje cikorije, osim korijenja iz tarifnog broja 1212

0602

Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva:

0602 10

– Neukorijenjene reznice i cijepovi:

0602 10 90

– – Ostalo

0602 20

– Drveće, šiblje ili grmovi, cijepljeni ili necijepljeni, vrsta koje daju jestivo voće ili orašaste plodove:

0602 20 90

– – Ostalo

0602 30 00

– Rododendroni i azaleje (gorske ruže), cijepljeni ili necijepljeni

0602 40

– Ruže, cijepljene ili necijepljene

0602 90

– Ostalo

0701

Krumpir, svjež ili rashlađen:

0701 10 00

– Sjemenski

0703

Crveni luk, luk kozjak (ljutika), češnjak, poriluk i ostale vrste luka, svježi ili rashlađeni:

0703 20 00

– Češnjak

0705

Zelena salate (Lactuca sativa), radič i endivija (Cichorium spp.), svježi ili rashlađeni:

– Radič i endivija:

0705 21 00

– – Radič (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korjen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno:

0706 90

– Ostalo:

0706 90 30

– – Hren (Cochlearia armoracia)

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno:

0708 20 00

– Grah (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno:

– Jestive gljive i tartufi:

0709 51 00

– – Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus)

0709 59

– – Ostalo:

0709 59 10

– – – Lisičice

0709 59 30

– – – Vrganji

0709 59 90

– – – Ostalo

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumporovim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

– Jestive gljive i tartufi:

0711 51 00

– – Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus)

0711 90

– Ostalo povrće; mješavine povrća:

– – Povrće:

0711 90 10

– – – Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta, osim slatkih paprika

0711 90 50

– – – Crveni luk

0711 90 80

– – – Ostalo

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno:

– Jestive gljive, Judino uho (Auricularia spp.), gljive sluzavke (Tremella spp.) i tartufi:

0712 31 00

– – Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus)

0712 32 00

– – Judino uho (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Gljive sluzavke (Tremella spp.)

0712 39 00

– – Ostalo

0713

Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, neovisno je li oljušteno ili lomljeno ili ne:

0713 10

– Grašak (Pisum sativum):

0713 10 10

– – Za sjetvu

– Grah (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Grah vrste Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – Obični grah, uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – Za sjetvu

0713 40 00

– Leća

0713 50 00

– Bob (Vicia faba var. major) i konjski bob (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– Ostalo

0714

Manioka, indijska maranta (arrowroot), kaćun (salep), čičoka, slatki krumpir (batat) i slični korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, neovisno o tome jesu li rezani ili u obliku peleta ili ne; srž od sago-drveta

0801

Kokosov orah, brazilski orah i indijski oraščić, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne:

– Brazilski orah:

0801 22 00

– – Oljušteni

0802

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne:

– Bademi:

0802 11

– – U ljusci:

0802 12

– – Oljušteni

– Orasi:

0802 31 00

– – U ljusci:

0802 32 00

– – Oljušteni

0802 60 00

– Makadamija orasi

0802 90

– Ostalo:

0802 90 20

– – Areka (ili betel), kola i pekan orah

0802 90 50

– – Pinjoli

0803 00

Banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe:

0803 00 90

– Suho

0804

Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangostin, svježi ili suhi:

0804 40 00

– Avokado

0805

Agrumi, svježi ili suhi:

0805 40 00

– Grejp, uključujući pomelo

0805 90 00

– Ostalo

0806

Grožđe, svježe ili suho:

0806 20

– Suho

0810

Ostalo svježe voće:

0810 40

– Brusnice, borovnice i drugo voće roda Vaccinium:

0810 40 10

– – Europske šumske brusnice (Vaccinium vitisidaea)

0810 60 00

– Durian

0810 90

– Ostalo:

– – Crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd:

0810 90 60

– – – Crveni ribiz

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

0811 20

– Maline, kupine, murva (dud), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd:

– – S dodanim šećerom ili drugim sladilima:

0811 20 11

– – – S masenim udjelom šećera većim od 13 %

0811 20 19

– – – Ostalo

– – Ostalo:

0811 20 39

– – – Crni ribiz

0811 90

– Ostalo:

– – S dodanim šećerom ili drugim sladilima:

– – – S masenim udjelom šećera većim od 13 %:

0811 90 11

– – – – Tropsko voće i tropski orašasti plodovi

– – – Ostalo:

0811 90 31

– – – – Tropsko voće i tropski orašasti plodovi

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (na primjer, sumporovim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu:

0812 90

– Ostalo:

0812 90 10

– – Marelice

0812 90 30

– – Papaje

0812 90 40

– – Europske samonikle borovnice (Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – Guava, mango, mangostin, tamarind, jabuka indijskog oraščića, liči, plod indijskog krušnog drveta (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola, pitaja i tropski orašasti plodovi

0812 90 98

– – Ostalo:

ex 0812 90 98

– – – Crni ribiz

ex 0812 90 98

– – – Maline

0813

Voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806; mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja:

0813 50

– Mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja:

– – Mješavine suhog voća, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806:

0813 50 19

– – – Sa sadržajem suhih šljiva

– – Mješavine isključivo od orašastih plodova iz podbroja 0801 i 0802:

0813 50 31

– – – Od tropskih orašastih plodova

0813 50 39

– – – Ostalo

– – Ostale mješavine:

0813 50 91

– – – Bez sadržaja suhih šljiva ili smokava

0814 00 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumporovoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

0901

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru:

0901 90

– Ostalo:

0901 90 10

– – Kavine ljuske i opne

0908

Muškatni oraščić, macis i kardamomi

1001

Pšenica i suražica:

1001 90

– Ostalo:

1001 90 10

– – Pir za sjetvu

1006

Riža

1007 00

Sirak u zrnu

1008

Heljda, proso i sjeme za ptice; ostale žitarice

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice:

1102 90

– Ostalo:

1102 90 30

– – Zobeno brašno

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica:

– Prekrupa i krupica:

1103 19

– – Od ostalih žitarica:

1103 19 10

– – – Od raži

1103 19 30

– – – Od ječma

1103 19 40

– – – Od zobi

1103 19 50

– – – Od riže

1103 20

– Pelete

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (na primjer, oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene:

– Zrna valjana ili u pahuljicama:

1104 12

– – Od zobi:

1104 12 10

– – – Valjana

1104 19

– – Od ostalih žitarica:

1104 19 30

– – – Od raži

– – – Od ječma:

1104 19 61

– – – – Valjana

1104 19 69

– – – – U pahuljicama

– – – Ostalo:

1104 19 91

– – – – Rižine pahuljice

– Drukčije obrađena zrna (na primjer, oljuštena, perlirana, rezana ili gnječena):

1104 22

– – Od zobi

1104 23

– – Od kukuruza:

1104 23 30

– – – Perlirana

1104 23 90

– – – Samo gnječena

1104 29

– – Od ostalih žitarica:

– – – Od ječma:

1104 29 01

– – – – Oljuštena

1104 29 03

– – – – Oljuštena i rezana ili gnječena („Grütze” ili „grutten”)

1104 29 05

– – – – Perlirana

1104 29 07

– – – – Samo gnječena

1104 29 09

– – – – Ostali

– – – Ostalo:

– – – – Oljuštena, uključujući rezana ili gnječena:

1104 29 11

– – – – – Od pšenice

1104 29 18

– – – – – Ostalo

1104 29 30

– – – – Perlirana:

ex 1104 29 30

– – – – – Od pšenice

ex 1104 29 30

– – – – – Od raži

– – – – Samo gnječena:

1104 29 51

– – – – – Od pšenice

1104 29 55

– – – – – Od raži

1104 29 59

– – – – – Ostalo

 

– – – – Ostali:

1104 29 81

– – – – – Od pšenice

1104 29 85

– – – – – Od raži

1104 30

– Klice žitarica, cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevene:

1104 30 10

– – Od pšenice

1105

Brašno, krupica, prah, pahuljice, granule i pelete od krumpira

1106

Brašno, krupica i prah od osušenoga mahunastoga povrća iz tarifnog broja 0713, od sagoa, korijenja ili gomolja iz tarifnog broja 0714 ili od proizvoda iz poglavlja 8.:

1107

Slad, pržen ili nepržen

1108

Škrob; inulin:

– Škrob:

1108 19

– – Ostali škrob:

1108 19 10

– – – Rižin škrob

1108 20 00

– Inulin

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ili neosušen

1201 00

Soja, neovisno je li lomljena ili ne

1202

Kikiriki, nepržen ni drukčije toplinski pripremljen, neovisno je li u ljusci, lomljen ili ne:

1202 10

– U ljusci:

1202 10 10

– – Za sjetvu

1203 00 00

Kopra

1204 00

Laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne

1205

Sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne

1206 00

Suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne

1207

Ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne

1208

Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice

1209

Sjeme, plodovi i spore, vrsta što ih se rabi za sjetvu

1210

Hmelj, svjež ili osušen, uključujući i mljeven, u obliku praha ili peleta; lupulin

1211

Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjeme i plodove), vrsta što ih se prvenstveno rabi u parfumeriji, u farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe, svježi ili osušeni, neovisno jesu li rezani, drobljeni, u prahu ili ne:

1211 90

– Ostalo:

1211 90 85

– – Ostalo:

ex 1211 90 85

– – – Ostalo, isključujući slatko korijenje

1212

Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući i mljevene; koštice i jezgre iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući neprženo korijenje cikorije vrste Cichorium intybus sativum) što se posebno rabe za ljudsku prehranu, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

– Ostalo:

1212 91

– – Šećerna repa

1212 99

– – Ostalo

1213 00 00

Slama i pljeva od žitarica, neprerađene, neovisno je li sjeckana, mljevena, prešana ili u obliku peleta ili ne

1214

Švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (na primjer, balzami)

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

– Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 11 00

– – Opijumski

1302 19

– – Ostalo

– Sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

1302 32

– – Sluzi i zgušnjivači dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara, čak i modificirani:

1302 32 90

– – – Od sjemena guara

1302 39 00

– – Ostalo

1501 00

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503:

– Svinjska mast (uključujući salo):

1501 00 11

– – Za industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

1501 00 90

– Mast peradi

1502 00

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503

1503 00

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani ni na drugi način pripremljeni

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

1508 10

– Sirovo ulje:

1508 10 10

– – Za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

1508 90

– Ostalo:

1508 90 10

– – Za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

1511

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1514

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1515

Ostale stabilne (nehlapljive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

– Laneno ulje i njegove frakcije:

1515 11 00

– – Sirovo ulje

1515 19

– – Ostalo

– Kukuruzno ulje i njegove frakcije:

1515 21

– – Sirovo ulje

1515 29

– – Ostalo

1515 30

– Ricinusovo ulje i njegove frakcije

1515 50

– Sezamovo ulje i njegove frakcije

1515 90

– Ostalo:

1515 90 11

– – Tungovo ulje; jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije:

ex 1515 90 11

– – – Tungovo ulje i njegove frakcije

– – Ulje od sjemena duhana i njegove frakcije:

– – – Sirovo ulje:

1515 90 21

– – – – Za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

1515 90 29

– – – – Ostali

– – – Ostalo:

1515 90 31

– – – – Za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

1515 90 39

– – – – Ostali

– – Ostala ulja i njihove frakcije:

– – – Sirova ulja:

1515 90 40

– – – – Za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

– – – – Ostali:

1515 90 51

– – – – – Kruta, u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg

1515 90 59

– – – – – Kruta, ostala; tekuća

– – – Ostalo:

1515 90 60

– – – – Za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

– – – – Ostali:

1515 90 91

– – – – – Kruta, u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg

1515 90 99

– – – – – Kruta, ostala; tekuća

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

1516 10

– Životinjske masti i ulja i njihove frakcije

1516 20

– Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

– – Ostalo:

1516 20 91

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg

– – – Ostalo:

1516 20 95

– – – – Ulje od repice, lanenog sjemena, sjemena suncokreta, ilipe, karite, makoré, tulukuna ili babasu ulje, za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

– – – – Ostali:

1516 20 96

– – – – – Ulje od kikirikija, sjemena pamuka, sojino ili suncokretovo ulje; ostala ulja s masenim udjelom slobodnih masnih kiselina manjim od 50 %, isključujući ulje od palminih koštica, ilipe, kokosovog oraha, repice ili kopaiba ulje

1516 20 98

– – – – – Ostalo

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10

– Margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 90

– – Ostalo

1517 90

– Ostalo:

– – Ostalo:

1517 90 91

– – – Stabilna (nehlapiva) biljna ulja, tekuća, miješana

1517 90 99

– – – Ostalo

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

– Stabilna (nehlapiva) biljna ulja, tekuća, miješana, za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude:

1518 00 31

– – Sirova

1518 00 39

– – Ostalo

1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

– Ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

– – Što sadrže ulja sa značajkama maslinovog ulja:

1522 00 31

– – – Sapunski talozi

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, klaoničkih proizvoda ili krvi:

– Od svinja:

1602 49

– – Ostalo, uključujući mješavine:

– – – Od domaće svinje:

– – – – S masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, 80 % ili većim:

1602 49 11

– – – – – Leđa (isključujući vrat) i dijelovi leđa, uključujući mješavine leđa i butova

1602 49 15

– – – – – Ostale mješavine što sadrže šunke (noge), lopatice, leđa ili vrat, i dijelove od njih

1602 49 50

– – – – S masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla manjim od 40 %

1602 50

– Od goveda:

1602 50 10

– – Nekuhani; mješavine kuhanog i nekuhanog mesa ili klaoničkih proizvoda

1602 90

– Ostali, uključujući prerađevine od krvi bilo koje životinje:

1602 90 10

– – Prerađevine od krvi bilo koje životinje

1603 00

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili od ostalih vodenih beskralješnjaka

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju:

– Sirovi šećer bez dodanih aroma ili tvari za bojenje:

1701 11

– – Šećer od šećerne trske

1701 12

– – Šećer od šećerne repe

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

1702 20

– Šećer i sirup od javora:

1702 20 10

– – Šećer od javora u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

1702 30

– Glukoza i glukozni sirup, bez masenog udjela fruktoze ili s masenim udjelom fruktoze manjim od 20 % u suhom stanju

1702 40

– Glukoza i glukozni sirup, s masenim udjelom fruktoze 20 % ili većim ali manjim od 50 % u suhom stanju, isključujući invertni šećer

1702 60

– Ostala fruktoza i fruktozni sirup, s masenim udjelom fruktoze većim od 50 % u suhom stanju, isključujući invertni šećer

1702 90

– Ostalo, uključujući invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe s masenim udjelom fruktoze 50 % u suhom stanju:

1702 90 30

– – Izoglukoza

1702 90 50

– – Maltodekstrin i maltodekstrinski sirup

1702 90 80

– – Inulinski sirup

1702 90 99

– – Ostalo

1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera

1802 00 00

Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili nije, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, neovisno je li pripremljen ili ne:

1902 20

– Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne:

1902 20 30

– – S masenim udjelom kobasica i sličnih proizvoda, od mesa i mesnih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, većim od 20 %

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90

– Ostalo:

2001 90 99

– – Ostalo

2003

Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani):

2006 00 10

– Ingver (đumbir)

2008

Voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

– Orašasti plodovi, kikiriki i druge sjemenke, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne:

2008 19

– – Ostalo, uključujući mješavine:

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropski orašasti plodovi; mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim

2008 20

– Ananas:

– – S dodanim alkoholom:

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 20 11

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 17 %

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 20 31

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 19 %

2008 20 39

– – – – Ostali

– – Bez dodanog alkohola:

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 20 59

– – – – Ostali

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 20 79

– – – – Ostali

2008 20 90

– – – Bez dodanog šećera

2008 40

– Kruške:

– – Bez dodanog alkohola:

2008 40 90

– – – Bez dodanog šećera

2008 70

– Breskve, uključujući nektarine:

– – Bez dodanog alkohola:

– – – Bez dodanog šećera, u izvornim pakiranjima neto-mase:

2008 70 98

– – – – Manje od 5 kg

2008 80

– Jagode:

– – S dodanim alkoholom:

2008 80 90

– – – Bez dodanog šećera

– Ostalo, uključujući mješavine, osim onih iz podbroja 2008 19:

2008 92

– – Mješavine:

– – – S dodanim alkoholom:

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 9 %:

– – – – – Ostale:

2008 92 16

– – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

– – – – Ostali:

 

– – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %:

2008 92 32

– – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

2008 92 34

– – – – – – Ostalo

– – – – – Ostale:

2008 92 36

– – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

– – – Bez dodanog alkohola:

– – – – S dodanim šećerom:

– – – – – U izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

– – – – – Ostale:

– – – – – – Mješavine voća u kojima maseni udjel pojedine vrste voće nije veći od 50 % ukupne mase voća:

2008 92 72

– – – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

– – – – – – Ostalo:

2008 92 76

– – – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

2008 92 78

– – – – – – – Ostali

– – – – Bez dodanog šećera, u izvornim pakiranjima neto-mase:

– – – – – 5 kg ili veće:

2008 92 92

– – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

2008 92 93

– – – – – – Ostalo

– – – – – 4,5 kg ili veće ali manje od 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

2008 92 96

– – – – – – Ostalo

– – – – – Manje od 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – Od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim)

2008 99

– – Ostalo:

– – – S dodanim alkoholom:

– – – – Ingver (đumbir):

2008 99 11

– – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

– – – – Ostali:

– – – – – S masenim udjelom šećera većim od 9 %:

– – – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %:

2008 99 24

– – – – – – – Tropsko voće:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mango, mangostin, papaja, tamarind, cashew jabuka, liči, kruhovac (‚jackfruit’), sapodilo šljiva, karambola i pitaja

– – – – – – Ostalo:

2008 99 31

– – – – – – – Tropsko voće

2008 99 34

– – – – – – – Ostali

– – – – – Ostale:

– – – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %:

2008 99 37

– – – – – – – Ostali

– – – – – – Ostalo:

2008 99 38

– – – – – – – Tropsko voće

2008 99 40

– – – – – – – Ostali

– – – Bez dodanog alkohola:

– – – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Ingver (đumbir)

2008 99 46

– – – – – Marakuja (pasiflora), guava i tamarind

2008 99 47

– – – – – Mango, mangostin, papaja, cashew jabuka, liči, kruhovac (jackfruit), sapodilo šljiva, karambola i pitaja

– – – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Ingver (đumbir)

2008 99 61

– – – – – Marakuja (pasiflora) i guava

2008 99 62

– – – – – Mango, mangostin, papaja, tamarind, cashew jabuka, liči, kruhovac (jackfruit), sapodilo šljiva, karambola i pitaja

2008 99 67

– – – – – Ostalo

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila:

– Sok od grejpa (uključujući od pomela):

2009 29

– – Ostalo:

– – – Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67:

2009 29 91

– – – – Vrijednosti ne veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase i s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %

– Sok od drugih pojedinačnih vrsta agruma:

2009 31

– – Brix vrijednosti ne veće od 20:

– – – Vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase:

2009 31 11

– – – – S dodanim šećerom

2009 39

– – Ostalo:

– – – Brix vrijednosti veće od 67:

2009 39 11

– – – – Vrijednosti ne veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase

– – – Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67:

– – – – Vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase:

2009 39 31

– – – – – S dodanim šećerom

2009 39 39

– – – – – Bez dodanog šećera

– – – – Vrijednosti ne veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase:

– – – – – Sok od limuna:

2009 39 51

– – – – – – S masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %

2009 39 55

– – – – – – S masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 %

2009 39 59

– – – – – – Bez dodanog šećera

– – – – – Ostali sokovi od agruma:

2009 39 91

– – – – – – S masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %

2009 39 95

– – – – – – S masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 %

– Sok od ananasa:

2009 41

– – Brix vrijednosti ne veće od 20:

2009 41 10

– – – Vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase, s dodanim šećerom

– – – Ostalo:

2009 41 91

– – – – S dodanim šećerom

2009 49

– – Ostalo:

– – – Brix vrijednosti veće od 67:

2009 49 11

– – – – Vrijednosti ne veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase

– – – Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67:

2009 49 30

– – – – Vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase, s dodanim šećerom

– – – – Ostali:

2009 49 91

– – – – – S masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %

2009 49 93

– – – – – S masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 %

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

2106 90

– Ostalo:

– – Aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi:

2106 90 30

– – – Izoglukozni sirupi

– – – Ostalo:

2106 90 51

– – – – Laktozni sirup

2106 90 55

– – – – Glukozni sirup i maltodekstrinski sirup

2106 90 59

– – – – Ostali

2206 00

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute ni obuhvaćene na drugome mjestu:

2206 00 10

– Piquette

– Ostalo:

– – Pjenušava:

2206 00 31

– – – Jabukovača i kruškovača

– – Ostalo, u posudama obujma:

– – – 2 l ili manjeg

2206 00 51

– – – – Jabukovača i kruškovača

2301

Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih nusproizvoda klanja, od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, neprikladni za ljudsku potrošnju; čvarci:

2301 10 00

– Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda; čvarci

2302

Posije i ostali ostaci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani

2303

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera, talozi i otpaci iz pivovara i destilerija, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne

2304 00 00

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji sojinog ulja, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

2306

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

2308 00

Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i sporedni proizvodi, neovisno jesu li peletirani ili ne, vrsta koje se rabi za prehranu životinja, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

2308 00 40

– Žir i divlji kesten; komina od voća, osim od grožđa

2309

Pripravci što se rabe za prehranu životinja:

2309 10

– Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

– – Što sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup, iz podbrojeva 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 ili mliječne proizvode:

– – – Što sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup:

– – – – Bez sadržaja škroba, ili s masenim udjelom škroba 10 % ili manjim:

2309 10 13

– – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 10 % ili većim ali manjim od 50 %

2309 10 19

– – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 75 % ili većim

– – – – S masenim udjelom škroba većim od 10 %, ali ne većim od 30 %:

2309 10 33

– – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 10 % ili većim ali manjim od 50 %

2309 10 39

– – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 50 % ili većim

– – – – S masenim udjelom škroba većim od 30 %:

2309 10 53

– – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 10 % ili većim ali manjim od 50 %

2309 10 70

– – – Što ne sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup, ali sadrže mliječne proizvode

2309 90

– Ostalo:

2309 90 10

– – Topljive tvari od riba ili morskih sisavaca

2309 90 20

– – Proizvodi na koje se odnosi dodatna napomena 5. uz ovo poglavlje

– – Ostali, uključujući premikse:

– – – Što sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup, iz podbrojeva 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 ili mliječne proizvode:

– – – – Što sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup:

– – – – – Bez sadržaja škroba, ili s masenim udjelom škroba 10 % ili manjim:

2309 90 31

– – – – – – Bez sadržaja mliječnih proizvoda, ili s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 %

2309 90 33

– – – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 10 % ili većim, ali manjim od 50 %

– – – – – S masenim udjelom škroba većim od 10 %, ali ne većim od 30 %:

2309 90 43

– – – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 10 % ili većim, ali manjim od 50 %

2309 90 49

– – – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 50 % ili većim

– – – Ostalo:

– – – – Ostali:

2309 90 99

– – – – – Ostalo

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci:

2401 10

– Duhan, neižiljen:

– – Zračnim tokom sušen duhan tipa Virginia i svijetli zračno sušen duhan tipa Burley (uključujući Burley hibride); svijetli zračno sušen duhan tipa Maryland i na dimu sušen duhan:

2401 10 10

– – – Zračnim tokom sušen duhan tipa Virginia

2401 10 20

– – – Svijetli zračno sušen duhan tipa Burley (uključujući Burley hibride)

2401 10 30

– – – Svijetli zračno sušen duhan tipa Maryland

– – – Na dimu sušen duhan:

2401 10 41

– – – – Tipa Kentucky

2401 10 49

– – – – Ostali

– – Ostalo:

2401 10 50

– – – Svijetli zračno sušen duhan

2401 10 70

– – – Tamni zračno sušen duhan

2401 10 80

– – – Na dimu sušen duhan

2401 10 90

– – – Ostali duhan

2401 20

– Duhan, djelomično ili potpuno ižiljen:

– – Zračnim tokom sušen duhan tipa Virginia i svijetli zračno sušen duhan tipa Burley (uključujući Burley hibride); svijetli zračno sušen duhan tipa Maryland i na dimu sušen duhan:

2401 20 10

– – – Zračnim tokom sušen duhan tipa Virginia

2401 20 20

– – – Svijetli zračno sušen duhan tipa Burley (uključujući Burley hibride)

2401 20 30

– – – Svijetli zračno sušen duhan tipa Maryland

– – – Na dimu sušen duhan:

2401 20 41

– – – – Tipa Kentucky

2401 20 49

– – – – Ostali

– – Ostalo:

2401 20 50

– – – Svijetli zračno sušen duhan

2401 20 70

– – – Tamni zračno sušen duhan

2401 20 80

– – – Na dimu sušen duhan

2401 20 90

– – – Ostali duhan

2401 30 00

– Duhanski otpaci

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

– Eterična ulja iz plodova agruma:

3301 12

– – Iz naranče

3301 13

– – Iz limuna

3301 19

– – Ostalo

– Ostala eterična ulja, osim onih iz plodova agruma:

3301 24

– – Iz paprene metvice (Mentha piperita)

3301 25

– – Iz ostalih vrsta metvica

3301 29

– – Ostalo

3301 30 00

– Rezinoidi

3302

Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što se rabe kao sirovina u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što se rabe u proizvodnji pića:

3302 10

– Za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića:

– – Za uporabu u industriji pića:

3302 10 40

– – – Ostalo

3302 10 90

– – Za uporabu u prehrambenoj industriji

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila:

3501 90

– Ostalo:

3501 90 10

– – Kazeinska ljepila

3502

Albumini (uključujući koncentrate od dviju ili više bjelančevina sirutke, s masenim udjelom bjelančevina sirutke većim od 80 %, računano na suhu tvar), albuminati i drugi albuminski derivati

3503 00

Želatina (uključujući želatinu u pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, neovisno je li površinski obrađena ili obojena) i derivati želatine; ljepilo iz ribljih mjehura; ostala ljepila životinjskog podrijetla, isključujući kazeinska ljepila iz tarifnog broja 3501

3504 00 00

Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, nespomenuti ni uključeni na drugome mjestu; kožni prah, neovisno je li kromiran ili ne

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (na primjer, preželatinirani ili esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10

– Dekstrin i drugi modificirani škrobovi:

– – Ostali modificirani škrobovi:

3505 10 50

– – – Eterificirani i esterificirani škrobovi

4101

Sirove goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene ni pergamentno obrađene ni drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane

4102

Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene ni pergamentno obrađene ni drukčije dalje obrađene), s vunom ili bez vune, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1.c uz ovo poglavlje

4103

Ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene ni pergamentno obrađene ni drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1.b ili 1.c uz ovo poglavlje

4301

Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu), osim sirovih koža iz tarifnih brojeva 4101, 4102 i 4103

5001 00 00

Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje

5002 00 00

Sirova svila (neupredena)

5003 00 00

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

5101

Vuna, negrebenana ili nečešljana

5102

Fina ili gruba životinjska dlaka, negrebenana i nečešljana

5103

Otpaci od vune i fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpadnu pređu, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale

5201 00

Pamuk, negrebenani ili nečešljani

5202

Pamučni otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

5203 00 00

Pamuk, grebenani ili češljani

5301

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)”


PRILOG III.

„PRILOG II.b

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ ZAJEDNICE

(Iz članka 27. stavka 3. točke (b))

Carine za proizvode navedene u ovom Prilogu smanjit će se i ukinuti u skladu sa sljedećim rasporedom:

1. siječnja 2007. uvozna carina smanjuje se na 80 % osnovne carine,

1. siječnja 2008. uvozna carina smanjuje se na 60 % osnovne carine,

1. siječnja 2009. uvozna carina smanjuje se na 40 % osnovne carine,

1. siječnja 2010. uvozna carina smanjuje se na 0 % osnovne carine,

Oznaka KN

Opis

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule:

0101 90

– Ostalo

0206

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

0206 10

– Od životinja vrste goveda, svježi ili rashlađeni:

– – Ostalo:

0206 10 91

– – – Jetra

0206 10 95

– – – Unutarnja prepona, mišićna i tetivna

0206 10 99

– – – Ostalo

– Od životinja vrste goveda, smrznuti:

0206 21 00

– – Jezici

0206 22 00

– – Jetra

0206 29

– – Ostalo:

– – – Ostalo:

0206 29 91

– – – – Unutarnja prepona, mišićna i tetivna

0206 29 99

– – – – Ostali

– Od svinja, smrznuti:

0206 49

– – Ostalo

0206 80

– Ostali, svježi ili rashlađeni:

– – Ostalo:

0206 80 91

– – – Od konja, magaraca, mula i mazgi

0206 80 99

– – – Od ovaca i koza

0206 90

– Ostali, smrznuti:

– – Ostalo:

0206 90 91

– – – Od konja, magaraca, mula i mazgi

0206 90 99

– – – Od ovaca i koza

0208

Ostalo meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

0208 10

– Od kunića ili zečeva

0208 40

– Od kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz roda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz roda Sirenia):

0208 40 10

– – Kitovo meso

0208 90

– Ostalo

0209 00

Svinjska mast, očišćena od mesa i mast od peradi, netopljena ni drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao:

0403 90

– Ostalo:

– – Nearomatiziran ni s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom:

– – – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima:

– – – – Bez dodanog šećera ili drugih sladila, s masenim udjelom masti:

0403 90 11

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0403 90 13

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 90 19

– – – – – Većim od 27 %

– – – – Ostalo, s masenim udjelom masti:

0403 90 31

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0403 90 33

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 90 39

– – – – – Većim od 27 %

– – – Ostalo:

– – – – Bez dodanog šećera ili drugih sladila, s masenim udjelom masti:

0403 90 51

– – – – – Ne većim od 3 %

0403 90 53

– – – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 90 59

– – – – – Većim od 6 %

– – – – – Ostalo, s masenim udjelom masti:

0403 90 61

– – – – – Ne većim od 3 %

0403 90 63

– – – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 90 69

– – – – – Većim od 6 %

0404

Sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi što se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

0404 10

– Sirutka i modificirana surutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne:

– – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima:

– – – Ostalo, s masenim udjelom bjelančevina (sadržaj dušika × 6,38):

– – – – Ne većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 26

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 28

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 32

– – – – – Većim od 27 %

– – – – Većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 34

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 36

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 38

– – – – – Većim od 27 %

– – Ostalo:

– – – Bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom bjelančevina (sadržaj dušika × 6,38):

– – – – Ne većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 48

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 52

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 54

– – – – – Većim od 27 %

– – – – Većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 56

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 58

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 62

– – – – – Većim od 27 %

– – – Ostalo, s masenim udjelom bjelančevina (sadržaj dušika × 6,38):

– – – – Ne većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 72

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 74

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 76

– – – – – Većim od 27 %

– – – – Većim od 15 % i s masenim udjelom masti:

0404 10 78

– – – – – Ne većim od 1,5 %

0404 10 82

– – – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0404 10 84

– – – – – Većim od 27 %

0404 90

– Ostalo

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 20

– Mliječni namazi:

0405 20 90

– – S masenim udjelom masti većim od 75 %, ali manjim od 80 %

0405 90

– Ostalo

0406

Sir i skuta:

0406 10

– Svježi sir (nefermentirani ili neusoljeni), uključujući sir od sirutke i skutu

0406 20

– Strugani sir ili sir u prahu, svih vrsta

0406 30

– Topljeni sir, nestrugani niti u prahu

0406 40

– Sir prošaran plavom plijesni i drugi sir što sadrži plijesni dobivene pomoću Penicillium roqueforti

0406 90

– Ostali sir:

0406 90 01

– – Za preradu

– – Ostalo:

0406 90 13

– – – Ementaler

0406 90 15

– – – Grojer, sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or i tete de moine

0406 90 19

– – – Glarus biljni sir (poznat kao schabziger), proizveden iz obranog mlijeka i pomiješan s fino usitnjenim biljem

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kačkavalj

0406 90 35

– – – Kefalo-tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Ostalo:

0406 90 50

– – – – Sir od ovčjeg ili bivoljeg mlijeka u spremnicima što sadrže salamuru, ili u spremnicima od ovčje ili kozje kože

– – – – Ostali:

– – – – – S masenim udjelom masti ne većim od 40 % i masenim udjelom vode u nemasnoj tvari:

– – – – – – Ne većim od 47 %:

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Ostali

– – – – – – Većim od 47 %, ali ne većim od 72 %:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe

0406 90 78

– – – – – – – Gauda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri

– – – – – – – Ostali sir, s masenim udjelom vode u nemasnoj tvari:

0406 90 86

– – – – – – – – Većim od 47 %, ali ne većim od 52 %

0406 90 87

– – – – – – – – Većim od 52 %, ali ne većim od 62 %

0406 90 88

– – – – – – – – Većim od 62 %, ali ne većim od 72 %

0406 90 93

– – – – – – Većim od 72 %

0406 90 99

– – – – – Ostalo

0408

Ptičja jaja bez ljuske i žumanjci, svježa, sušena, kuhana na pari ili u vodi, oblikovana, zamrznuta ili konzervirana na drugi način, bilo da sadržavaju dodatak šećera ili drugih sladila ili ne

0511

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1. ili 3., neuporabive za ljudsku prehranu:

0511 10 00

– Sperma bikova

– Ostalo:

0511 99

– – Ostalo:

0511 99 10

– – – Tetive i žile; obresci i slični otpaci od sirovih koža i krzna

0511 99 85

– – – Ostalo:

ex 0511 99 85

– – – – Osim konjske dlake ili otpadaka konjske dlake, postavljene ili ne kao sloj s potpornim materijalom ili bez njega

0603

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni

0604

Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni:

0604 10

– Mahovine i lišaji:

0604 10 10

– – Islandski lišaj (reindeer moss)

– Ostalo:

0604 91

– – Svježe:

0604 91 40

– – – Grane od crnogorice:

ex 0604 91 40

– – – – Od kavkaske jele (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) i od srebrne jele (Abies procera Rehd.)

0701

Krumpir, svjež ili rashlađen:

0701 90

– Ostalo:

0701 90 10

– – Za proizvodnju škroba

– – Ostalo:

0701 90 90

– – – Ostalo

0703

Crveni luk, luk kozjak (ljutika), češnjak, poriluk i ostale vrste luka, svježi ili rashlađeni:

0703 10

– Crveni luk i luk kozjak (ljutika):

0703 10 90

– – Luk kozjak (ljutika)

0703 90 00

– Poriluk i ostale vrste luka

0705

Zelena salate (Lactuca sativa), radič i endivija (Cichorium spp.), svježi ili rashlađeni:

– Zelena salata:

0705 11 00

– – Salata glavatica

0705 19 00

– – Ostalo

– Radič i endivija:

0705 29 00

– – Ostalo

0706

Mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korjen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno:

0706 90

– Ostalo:

0706 90 10

– – Celer (korjenasti dio celera ili njemački celer)

0706 90 90

– – Ostalo

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni:

0707 00 90

– Kornišoni

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno:

0708 10 00

– Grašak (Pisum sativum)

0708 90 00

– Ostalo mahunasto povrće

0709

Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno:

0709 20 00

– Šparoge

0709 30 00

– Patlidžani

0709 40 00

– Celer, osim celera korjenaša

– Jestive gljive i tartufi:

0709 59

– – Ostalo:

0709 59 50

– – – Tartufi

0709 60

– Plodovi iz roda Capiscum ili iz roda Pimenta:

0709 70 00

– Špinat, Novi Zeland špinat i loboda

0709 90

– Ostalo

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto:

0710 10 00

– Krumpir

– Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu:

0710 21 00

– – Grašak (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Grah (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – Ostalo

0710 30 00

– Špinat, novozelandski špinat i vrtna loboda

0710 80

– Ostalo povrće

0710 90 00

– Mješavine povrća

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 20

– Masline

0711 40 00

– Krastavci i kornišoni

– Jestive gljive i tartufi:

0711 59 00

– – Ostalo

0711 90

– Ostalo povrće; mješavine povrća:

– – Povrće:

0711 90 70

– – – Kapari

0711 90 90

– – Mješavine povrća

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno:

0712 20 00

– Crveni luk

0712 90

– Ostalo povrće; mješavine povrća

0713

Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, neovisno je li oljušteno ili lomljeno ili ne:

0713 10

– Grašak (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Ostalo

0713 20 00

– Slani grašak (garbanzos)

– Grah (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Sitni crveni (adzuki) grah (Phaseolus ili Vigna angularis)

0713 33

– – Obični grah, uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Ostalo

0713 39 00

– – Ostalo

0801

Kokosov orah, brazilski orah i indijski oraščić, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne:

– Kokosov orah:

0801 11 00

– – Suhi

0801 19 00

– – Ostalo

– Brazilski orah:

0801 21 00

– – U ljusci:

– Indijski oraščić:

0801 31 00

– – U ljusci:

0802

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne:

– Lješnjaci ili pitomi lješnjaci (Corylus spp.):

0802 21 00

– – U ljusci:

0802 22 00

– – Oljušteni

0802 40 00

– Kesteni (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistacije

0802 90

– Ostalo:

0802 90 85

– – Ostalo

0803 00

Banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe:

– Svježe:

0803 00 11

– – Banane za kuhanje

0803 00 19

– – Ostalo

0804

Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangostin, svježi ili suhi:

0804 20

– Smokve:

0804 20 10

– – Svježe

0804 30 00

– Ananas

0804 50 00

– Guava, mango i mangostin

0805

Agrumi, svježi ili suhi:

0805 10

– Naranče

0805 20

– Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma

0805 50

– Limuni (Citrus limon, Citrus limonum) i limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Grožđe, svježe ili suho:

0806 10

– Svježe:

0806 10 10

– – Stolno grožđe

0807

Dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe:

0807 20 00

– Papaje

0808

Jabuke, kruške i dunje, svježe

0809

Marelice, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe:

0810

Ostalo svježe voće:

0810 20

– Maline, kupine, murva (dud) i loganove bobice

0810 40

– Brusnice, borovnice i drugo voće roda Vaccinium:

0810 40 30

– – Europske samonikle borovnice (Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– – Američke krupnoplodne brusnice (Vaccinium macrocarpon) i sjevernoameričke borovnice (Vaccinium corymbosum)

0810 40 90

– – Ostalo

0810 50 00

– Kivi

0810 90

– Ostalo:

0810 90 30

– – Tamarind, cashew jabuka, liči, kruhovac (jackfruit), sapodilo šljiva

0810 90 40

– – Marakuja (pasiflora), karambola i pitaja

– – Crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd:

0810 90 50

– – – Crni ribiz

0810 90 70

– – – Ostalo

0810 90 95

– – Ostalo

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

0811 10

– Jagode

0811 20

– Maline, kupine, murva (dud), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd:

– – Ostalo:

0811 20 31

– – – Maline

0811 20 51

– – – Crveni ribiz

0811 20 59

– – – Kupine i murva (dud)

0811 20 90

– – – Ostalo

0811 90

– Ostalo:

– – S dodanim šećerom ili drugim sladilima:

– – – S masenim udjelom šećera većim od 13 %:

0811 90 19

– – – – Ostali

– – – Ostalo:

0811 90 39

– – – – Ostali

– – Ostalo:

0811 90 50

– – – Europske samonikle borovnice (Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – Kanadske borovnice (Vaccinium myrtilloides) i američke niskogrmaste borovnice (Vaccinium angustifolium)

– – – Trešnje i višnje:

0811 90 75

– – – – Višnje (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – Ostali

0811 90 85

– – – Tropsko voće i tropski orašasti plodovi

0811 90 95

– – – Ostalo

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (na primjer, sumporovim dioksidom, u slanoj vodi, u sumporovoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu:

0812 10 00

– Trešnje i višnje

0812 90

– Ostalo:

0812 90 20

– – Naranče

0812 90 98

– – Ostalo

0813

Voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806; mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja:

0813 10 00

– Marelice

0813 20 00

– Šljive

0813 30 00

– Jabuke

0813 40

– Ostalo voće

0813 50

– Mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja:

– – Mješavine suhog voća, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806:

– – – Bez sadržaja suhih šljiva:

0813 50 12

– – – – Od papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, kruhovca (jackfruit), sapodilo šljive, marakuje (pasiflore), karambole i pitaje

0813 50 15

– – – – Ostali

– – Ostale mješavine:

0813 50 99

– – – Ostalo

0901

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru:

– Kava, nepržena:

0901 11 00

– – S kofeinom

0901 12 00

– – Bez kofeina

– Kava, pržena:

0901 21 00

– – S kofeinom

0901 22 00

– – Bez kofeina

0901 90

– Ostalo:

0901 90 90

– – Nadomjesci kave što sadrže kavu

0904

Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:

0904 20

– Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, suha, drobljena ili mljevena:

– – Nedrobljen i nemljeven:

0904 20 30

– – – Ostalo

0909

Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandra, kumina ili kima; bobice kleke

0910

Ingver (đumbir), šafran, kurkuma, majčina dušica, listovi lovora, kari (carry) i ostali začini

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice:

1102 10 00

– Raženo brašno

1102 20

– Kukuruzno brašno

1102 90

– Ostalo:

1102 90 10

– – Ječmeno brašno

1102 90 50

– – Rižino brašno

1102 90 90

– – Ostalo

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica:

– Prekrupa i krupica:

1103 11

– – Od pšenice

1103 13

– – Od kukuruza

1103 19

– – Od ostalih žitarica:

1103 19 90

– – – Ostalo

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (na primjer, oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene:

– Zrna valjana ili u pahuljicama:

1104 12

– – Od zobi:

1104 12 90

– – – U pahuljicama

1104 19

– – Od ostalih žitarica:

1104 19 10

– – – Od pšenice

1104 19 50

– – – Od kukuruza

– – – Ostalo:

1104 19 99

– – – – Ostali

– Drukčije obrađena zrna (na primjer, oljuštena, perlirana, rezana ili gnječena):

1104 23

– – Od kukuruza:

1104 23 10

– – – Oljuštena, uključujući rezana ili gnječena

1104 23 99

– – – Ostalo

1104 29

– – Od ostalih žitarica:

– – – Ostalo:

1104 29 30

– – – – Perlirana:

ex 1104 29 30

– – – – – Osim od pšenice ili raži

– – – – Ostali:

1104 29 89

– – – – – Ostalo

1104 30

– Klice žitarica, cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevene:

1104 30 90

– – Od ostalih žitarica

1108

Škrob; inulin:

– Škrob:

1108 11 00

– – Pšenični škrob

1108 12 00

– – Kukuruzni škrob

1108 13 00

– – Krumpirov škrob

1108 14 00

– – Škrob od manioke

1108 19

– – Ostali škrob:

1108 19 90

– – – Ostalo

1202

Kikiriki, nepržen ni drukčije toplinski pripremljen, neovisno je li u ljusci, lomljen ili ne:

1202 10

– U ljusci:

1202 10 90

– – Ostalo

1202 20 00

– Oljušten, neovisno je li lomljen ili ne

1211

Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjeme i plodove), vrsta što ih se prvenstveno rabi u parfumeriji, u farmciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe, svježi ili osušeni, neovisno jesu li rezani, drobljeni, u prahu ili ne:

1211 20 00

– Korijen ginsenga

1211 30 00

– List koke

1211 40 00

– Slamke maka

1211 90

– Ostalo:

1211 90 85

– – Ostalo:

ex 1211 90 85

– – – Slatko korijenje

1501 00

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503:

– Svinjska mast (uključujući salo):

1501 00 19

– – Ostalo

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

1508 10

– Sirovo ulje:

1508 10 90

– – Ostalo

1508 90

– Ostalo:

1508 90 90

– – Ostalo

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

– Ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

– – Što sadrže ulja sa značajkama maslinovog ulja:

1522 00 39

– – – Ostalo

– – Ostalo:

1522 00 91

– – – Uljni talozi; sapunski talozi

1522 00 99

– – – Ostalo

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, klaoničkih proizvoda ili krvi:

1602 10 00

– Homogenizirani proizvodi

– Od peradi iz tarifnog broja 0105:

1602 31

– – Od pura:

– – – S masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim:

1602 31 11

– – – – Što sadrže isključivo nekuhano pureće meso

1602 31 19

– – – – Ostali

1602 31 90

– – – Ostalo

1602 32

– – Od kokoši vrste Gallus domesticus:

– – – S masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim:

1602 32 11

– – – – Nekuhani

1602 32 19

– – – – Ostali

1602 32 90

– – – Ostalo

1602 39

– – Ostalo:

– – – S masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim:

1602 39 21

– – – – Nekuhani

1602 39 29

– – – – Ostali

1602 39 80

– – – Ostalo

– Od svinja:

1602 41

– – Šunke i komadi od njih

1602 42

– – Lopatice i komadi od njih

1602 49

– – Ostalo, uključujući mješavine:

– – – Od domaće svinje:

– – – – S masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, 80 % ili većim:

1602 49 13

– – – – – Vrat i dijelovi vrata, uključujući mješavine vrata i lopatica

1602 49 19

– – – – – Ostalo

1602 49 90

– – – Ostalo

1602 50

– Od goveda:

– – Ostalo:

– – – U spremnicima što ne propuštaju zrak:

1602 50 31

– – – – Konzervirano goveđe meso

1602 50 39

– – – – Ostali

1602 50 80

– – – Ostalo

1602 90

– Ostali, uključujući prerađevine od krvi bilo koje životinje:

– – Ostalo:

1602 90 31

– – – Od divljači ili kunića

1602 90 41

– – – Od sobova

– – – Ostalo:

1602 90 51

– – – – Što sadrže meso ili druge klaoničke proizvode od domaće svinje

– – – – Ostali:

– – – – – Što sadrži meso ili druge klaoničke proizvode od goveda:

1602 90 61

– – – – – – Nekuhani; mješavine kuhanog i nekuhanog mesa ili drugih klaoničkih proizvoda

– – – – – Ostale:

– – – – – – Od ovaca ili koza:

– – – – – – – Nekuhani; mješavine kuhanog i nekuhanog mesa ili klaoničkih proizvoda:

1602 90 72

– – – – – – – – Od ovaca

1602 90 74

– – – – – – – – Od koza

– – – – – – – Ostale:

1602 90 76

– – – – – – – – Od ovaca

1602 90 78

– – – – – – – – Od koza

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju:

– Ostalo:

1701 91 00

– – S dodanim aromama ili tvarima za bojenje

1701 99

– – Ostalo

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

– Laktoza i laktozni sirup:

1702 11 00

– – S masenim udjelom laktoze, izražene kao bezvodna laktoza, 99 % ili većim, računano na suhu tvar

1702 19 00

– – Ostalo

1702 20

– Šećer i sirup od javora:

1702 20 90

– – Ostalo

1702 90

– Ostalo, uključujući invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe s masenim udjelom fruktoze 50 % u suhom stanju:

1702 90 60

– – Umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne

– – Karamel:

1702 90 71

– – – S masenim udjelom saharoze 50 % ili većim u suhoj tvari

– – – Ostalo:

1702 90 75

– – – – U obliku praha, aglomeriranog ili neaglomeriranog

1702 90 79

– – – – Ostali

1801 00 00

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2004 10

– Krumpir:

2004 10 10

– – Termički obrađen, drukčije nepripremljen

– – Ostalo:

2004 10 99

– – – Ostalo

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2005 20

– Krumpir:

– – Ostalo:

2005 20 20

– – – U tankim listićima, pržen ili pečen, neovisno je li soljen ili začinjen ili ne, u pakiranjima što ne propuštaju zrak, prikladan za neposrednu potrošnju

2005 20 80

– – – Ostalo

2008

Voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

– Orašasti plodovi, kikiriki i druge sjemenke, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne:

2008 11

– – Kikiriki:

– – – Ostali, u izvornom pakiranju neto-mase:

– – – – Veće od 1 kg:

2008 11 92

– – – – – Prženi

2008 11 94

– – – – – Ostalo

– – – – Ne veće od 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Prženi

2008 11 98

– – – – – Ostalo

2008 19

– – Ostalo, uključujući mješavine:

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 19 11

– – – – Tropski orašasti plodovi; mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim

– – – – Ostali:

2008 19 13

– – – – – Prženi bademi i pistacije

2008 19 19

– – – – – Ostalo

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropski orašasti plodovi; mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim

ex 2008 19 91

– – – – – Osim prženih tropskih orašastih plodova

– – – – Ostali:

– – – – – Prženi orašasti plodovi:

2008 19 93

– – – – – – Bademi i pistacije

2008 19 95

– – – – – – Ostalo

2008 19 99

– – – – – Ostalo

2008 20

– Ananas:

– – S dodanim alkoholom:

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 20 19

– – – – Ostali

– – Bez dodanog alkohola:

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 20 51

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 17 %

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 20 71

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 19 %

2008 30

– Agrumi:

– – S dodanim alkoholom:

– – – S masenim udjelom šećera većim od 9 %:

2008 30 11

– – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

– – Bez dodanog alkohola:

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 30 51

– – – – Komadi grejpa, uključujući pomelo

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 30 71

– – – – Komadi grejpa, uključujući pomelo

2008 30 75

– – – – Mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i ostale slične hibride agruma

2008 30 90

– – – Bez dodanog šećera

2008 40

– Kruške:

– – S dodanim alkoholom:

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 13 %:

2008 40 11

– – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

– – – – Ostali:

2008 40 21

– – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 40 31

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 15 %

– – Bez dodanog alkohola:

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 40 51

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 13 %

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg:

2008 40 71

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 15 %

2008 40 79

– – – – Ostali

2008 50

– Marelice:

– – S dodanim alkoholom:

– – – U izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

– – – – S masenim udjelom šećera većim od 13 %:

2008 50 11

– – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

– – – – Ostali:

2008 50 31

– – – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

2008 50 39

– – – – – Ostalo

– – Bez dodanog alkohola:

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 50 69

– – – – Ostali

– – – Bez dodanog šećera, u izvornim pakiranjima neto-mase:

2008 50 94

– – – – 4,5 kg ili veće ali manje od 5 kg

2008 50 99

– – – – Manje od 4,5 kg

2008 60

– Trešnje i višnje:

– – S dodanim alkoholom:

– – – Ostalo:

2008 60 31

– – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

– – Bez dodanog alkohola:

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase:

2008 60 50

– – – – Veće od 1 kg

– – – Bez dodanog šećera, u izvornim pakiranjima neto-mase:

2008 60 70

– – – – 4,5 kg ili veće

2008 60 90

– – – – Manje od 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – Višnje (Prunus cerasus)

2008 80

– Jagode:

– – S dodanim alkoholom:

– – – S masenim udjelom šećera većim od 9 %:

2008 80 11

– – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

2008 80 19

– – – – Ostali

– – – Ostalo:

2008 80 31

– – – – S masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %

– – Bez dodanog alkohola:

2008 80 50

– – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg

– Ostalo, uključujući mješavine, osim onih iz podbroja 2008 19:

2008 99

– – Ostalo:

– – – Bez dodanog alkohola:

– – – – S dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Šljive, uključujući suhe

– – – – Bez dodanog šećera:

– – – – – Šljive, uključujući suhe, u izvornim pakiranjima neto-mase:

2008 99 72

– – – – – – 5 kg ili veće

2008 99 78

– – – – – – Manje od 5 kg

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila:

– Sok od naranče:

2009 11

– – Smrznuti

2009 19

– – Ostalo:

– – – Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67:

2009 19 98

– – – – Ostali

– Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa):

2009 69

– – Ostalo:

– – – Brix vrijednosti veće od 67:

2009 69 11

– – – – Vrijednosti ne veće od 22 EUR za 100 kg neto-mase

– – – Brix vrijednosti veće od 30, ali ne veće od 67:

– – – – Vrijednosti veće od 18 EUR za 100 kg neto-mase:

2009 69 51

– – – – – Koncentrirani

– – – – Vrijednosti ne veće od 18 EUR za 100 kg neto-mase:

– – – – – S masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %:

2009 69 71

– – – – – – Koncentrirani

2009 69 79

– – – – – – Ostalo

– Sok od jabuke:

2009 79

– – Ostalo:

– – – Brix vrijednosti veće od 67:

2009 79 11

– – – – Vrijednosti ne veće od 22 EUR za 100 kg neto-mase

– – – Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67:

– – – – Ostali:

2009 79 91

– – – – –S masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %

2009 79 99

– – – – – Bez dodanog šećera

2009 90

– Mješavine sokova:

– – Brix vrijednosti veće od 67:

– – – Mješavine soka od jabuke i od kruške:

2009 90 11

– – – – Vrijednosti ne veće od 22 EUR za 100 kg neto-mase

2009 90 19

– – – – Ostali

– – Brix vrijednosti ne veće od 67:

– – – Mješavine soka od jabuke i od kruške:

2009 90 31

– – – – Vrijednosti ne veće od 18 EUR za 100 kg neto-mase i s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %

– – – Ostalo:

– – – – Vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase:

– – – – – Mješavine sokova od agruma i soka od ananasa:

2009 90 41

– – – – – – S dodanim šećerom

– – – – Vrijednosti ne veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase:

– – – – – Mješavine sokova od agruma i soka od ananasa:

2009 90 79

– – – – – – Bez dodanog šećera

2305 00 00

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

2307 00

Vinski talog; vinski kamen

2308 00

Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i sporedni proizvodi, neovisno jesu li peletirani ili ne, vrsta koje se rabi za prehranu životinja, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

– Komina od grožđa:

2308 00 11

– – S masenim udjelom ukupnog alkohola ne većim od 4,3 % i sadržajem suhe tvari ne manjim od 40 % masenog udjela

2308 00 19

– – Ostalo

2308 00 90

– Ostalo

2309

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja:

2309 90

– Ostalo:

– – Ostali, uključujući premikse:

– – – Što sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup, iz podbrojeva 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 ili mliječne proizvode:

– – – – Što sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup:

– – – – – Bez sadržaja škroba, ili s masenim udjelom škroba 10 % ili manjim:

2309 90 35

– – – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 50 % ili većim ali manjim od 75 %

2309 90 39

– – – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 75 % ili većim

– – – – – S masenim udjelom škroba većim od 10 %, ali ne većim od 30 %:

2309 90 41

– – – – – – Bez sadržaja mliječnih proizvoda, ili s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 %

– – – – – S masenim udjelom škroba većim od 30 %:

2309 90 51

– – – – – – Bez sadržaja mliječnih proizvoda, ili s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 %

2309 90 53

– – – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 10 % ili većim ali manjim od 50 %

2309 90 59

– – – – – – S masenim udjelom mliječnih proizvoda 50 % ili većim

2309 90 70

– – – – Što ne sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup, ali sadrže mliječne proizvode

– – – Ostalo:

2309 90 91

– – – – Rezanci šećerne repe s dodanom melasom

– – – – Ostali:

2309 90 95

– – – – – S masenim udjelom 49 % ili većim kolinklorida, na organskom ili anorganskom nosaču”


PRILOG IV.

„PRILOG II.c

ALBANSKE CARINSKE KONCESIJE ZA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ ZAJEDNICE

(iz članka 27. stavka 3. točke (c))

Oslobođenje od carine unutar kvote od datuma stupanja na snagu Sporazuma:

Oznaka KN

Opis

Kvota (u tonama)

1001 90 91

Obična pšenica, suražica i pir, isključujući pir za sjetvu

20 000”

1001 90 99


PRILOG V.

„PRILOG III.

KONCESIJE ZAJEDNICE ZA ALBANSKU RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA

Uvoz sljedećih proizvoda podrijetlom iz Albanije u Europsku zajednicu podliježe koncesijama navedenima u nastavku:

Oznaka KN

Opis

Od 1. siječnja 2007.

Od 1. siječnja 2008. i sljedećih godina

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena; soljena ili u salamuri; dimljena; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 50 t po 0 %

Preko TK:

80 % carine NPN

TK: 50 t po 0 %

Preko TK:

70 % carine NPN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Šaran: živ; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen; soljen ili u salamuri; dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

80 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

70 % carine NPN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatac i arbun (Dentex dentex and Pagellus spp.): živ; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen; soljen ili u salamuri; dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

55 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

30 % carine NPN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (brancin) (Dicentrarchus labrax): živ; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen; soljen ili u salamuri; dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

55 % carine NPN

TK: 20 t po 0 %

Preko TK:

30 % carine NPN


Oznaka KN

Opis

Inicijalni opseg kvote

Carinska stopa

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Pripremljene ili konzervirane srdele

100 tona

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Pripremljeni ili konzervirani inćuni

1 000 tona (2)

0 % (1)

Stopa carina primjenjuje se na sve proizvode iz tarifnog broja HS 1604, osim na pripremljene ili konzervirane srdele i inćune za koje se snižava kako slijedi:

Godina

1. prosinca 2006.

1. siječnja 2007.

1. siječnja 2008. i sljedećih godina

Carina

80 % carine MFN

65 % carine MFN

50 % carine MFN”


(1)  Preko iznosa obujma kvote primjenjuje se puna carina MFN

(2)  Od 1. siječnja prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma godišnji obujam kvote povećavat će se za 200 t ako je do 31. prosinca te godine bilo ispunjeno najmanje 80 % ukupnog obujma kvote prethodne godine. Taj mehanizam primjenjivat će se sve dok godišnji obujam kvote ne dosegne 1 600 t ili dok se dvije stranke drukčije ne dogovore.


PRILOG VI.

PROTOKOL br. 2

O TRGOVINI U SEKTORU PRERAĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZMEĐU ALBANIJE I ZAJEDNICE

(Protokol br. 2 uz SSP)

Članak 1.

1.   Zajednica i Albanija primjenjuju carine na prerađene poljoprivredne proizvode navedene u Prilogu I. i prilozima II.a, II.b, II.c i II.d u skladu s uvjetima koji su u njima navedeni, bez obzira na to jesu li ograničeni kvotama ili ne.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje odlučuje o:

proširenju popisa prerađenih poljoprivrednih proizvoda prema ovom Protokolu,

izmjenama carina iz priloga I. i II.b, II.c i II.d,

povećanju ili ukidanju carinskih kvota.

Članak 2.

Carine koje se primjenjuju sukladno članku 1. mogu se smanjiti odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje:

kada se u trgovini između Zajednice i Albanije smanje carine koje se primjenjuju na osnovne proizvode, ili

kao odgovor na smanjenje koje je rezultat obostranih koncesija koje se donose na prerađene poljoprivredne proizvode:

Smanjenja predviđena prvom alinejom obračunavaju se na dio carine navedene kao poljoprivredna komponenta, što odgovara poljoprivrednim proizvodima koji se stvarno upotrebljavaju u proizvodnji dotičnih prerađenih poljoprivrednih proizvoda te oduzimaju od carina koje se primjenjuju na navedene osnovne poljoprivredne proizvode.

Članak 3.

Zajednica i Albanija obavješćuju jedna drugu o administrativnim aranžmanima usvojenima za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom. Navedeni aranžmani osiguravaju jednak tretman svih zainteresiranih stranaka te su, koliko je to moguće, jednostavni i fleksibilni.

Prilog I.

Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Albanije

Na uvoz u Zajednicu prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Albanije navedenih u nastavku primjenjuje se nulta stopa carine.

Oznaka KN

Opis

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

0403 10

– Jogurt:

– – Aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

– – – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 10 51

– – – – Ne većim od 1,5 %

0403 10 53

– – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 10 59

– – – – Većim od 27 %

– – – Ostali, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 10 91

– – – – Ne većim od 3 %

0403 10 93

– – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 10 99

– – – – Većim od 6 %

0403 90

– Ostalo:

– – Aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

– – – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 90 71

– – – – Ne većim od 1,5 %

0403 90 73

– – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 90 79

– – – – Većim od 27 %

– – – Ostali, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 90 91

– – – – Ne većim od 3 %

0403 90 93

– – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 90 99

– – – – Većim od 6 %

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 20

– Mliječni namazi:

0405 20 10

– – S masenim udjelom masti 39 % ili većim, ali manjim od 60 %

0405 20 30

– – S masenim udjelom masti 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %

0501 00 00

Ljudska kosa, neobrađena, neovisno je li oprana ili odmašćena ili ne; otpaci od ljudske kose

0502

Čekinje domaćih ili divljih svinja; dlaka jazavca i ostala dlaka za izradu četaka; otpaci od tih čekinja ili dlaka

0505

Kože i drugi dijelovi od ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (neovisno imaju li obrezane rubove ili ne) te paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje; prah i otpaci perja ili dijelova perja

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda

0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali ne i drukčije obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda

0510 00 00

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuč čak i osušena; žlijezde i ostali proizvodi životinjskog podrijetla, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani, što se rabe u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

0511

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1. ili 3., neuporabive za ljudsku prehranu:

– Ostalo:

0511 99

– – Ostalo:

– – – Prirodne spužve životinjskog podrijetla:

0511 99 31

– – – – Sirove

0511 99 39

– – – – Ostali

0511 99 85

– – – Ostalo:

ex 0511 99 85

– – – – Konjska dlaka ili otpaci konjske dlake, postavljeni ili ne kao sloj s potpornim materijalom ili bez njega

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto:

0710 40 00

– Kukuruz šećerac

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 90

– Ostalo povrće; mješavine povrća:

– – Povrće:

0711 90 30

– – – Kukuruz šećerac

0903 00 00

Mate čaj

1212

Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući i mljevene; koštice i jezgre iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući neprženo korijenje cikorije vrste Cichorium intybus sativum) što se posebno rabe za ljudsku prehranu, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

1212 20 00

– Morske alge i ostale alge

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

– Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00

– – Od slatkog korijena

1302 13 00

– – Od hmelja

1302 19

– – Ostalo:

1302 19 80

– – – Ostalo

1302 20

– Pektinske tvari, pektinati i pektati

– Sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Sluzi i zgušnjivači dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara, čak i modificirani:

1302 32 10

– – – Od rogača i sjemena rogača

1401

Biljni materijali vrsta što ih se rabi prvenstveno za pletarstvo (na primjer, bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora)

1404

Biljni proizvodi što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu

1505 00

Mast od vune i masne tvari dobivene od te masti (uključujući lanolin)

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1515

Ostale stabilne (nehlapljive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

1515 90

– Ostalo:

1515 90 11

– – Tungovo ulje; jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije:

ex 1515 90 11

– – – Jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

1516 20

– Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10

– – Hidrogenirano ricinusovo ulje, takozvani ‚opal vosak’

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10

– Margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 10

– – S masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %,ali ne većim od 15 %

1517 90

– Ostalo:

1517 90 10

– – S masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 %

– – Ostalo:

1517 90 93

– – – Jestive mješavine ili pripravci, što se rabe za podmazivanje kalupa

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

1518 00 10

– Linoksin

– Ostalo:

1518 00 91

– – Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516

– – Ostalo:

1518 00 95

– – – Nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99

– – – Ostalo

1520 00 00

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

1522 00 10

– Degras

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1803

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1805 00 00

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 %, računano s potpuno odmašćenom osnovom, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili nije, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, neovisno je li pripremljen ili ne:

– Nekuhana tjestenina, koja nije punjena ni drukčije pripremljena:

1902 11 00

– – S jajima

1902 19

– – Ostalo

1902 20

– Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne:

– – Ostalo:

1902 20 91

– – – Dobiveni kuhanjem

1902 20 99

– – – Ostalo

1902 30

– Ostala tjestenina

1902 40

– Kuskus

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primjer, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ni uključene na drugome mjestu

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90

– Ostalo:

2001 90 30

– – Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

2001 90 60

– – Palmine jezgre

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2004 10

– Krumpir:

– – Ostalo

2004 10 91

– – – U obliku brašna, krupice ili pahuljica

2004 90

– Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10

– – Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2005 20

– Krumpir:

2005 20 10

– – U obliku brašna, krupice ili pahuljica

2005 80 00

– Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

2008

Voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

– Orašasti plodovi, kikiriki i druge sjemenke, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne:

2008 11

– – Kikiriki:

2008 11 10

– – – Maslac od kikirikija

– Ostalo, uključujući mješavine, osim onih iz podbroja 2008 19:

2008 91 00

– – Palmine jezgre

2008 99

– – Ostalo:

– – – Bez dodanog alkohola:

– – – – Bez dodanog šećera:

2008 99 85

– – – – – Kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Jam, slatki krumpir (batata) i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002); pripremljeni prašci za peciva

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

2106 10

– Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari

2106 90

– Ostalo:

2106 90 20

– – Složeni alkoholni pripravci, osim na osnovi mirisnih tvari, za uporabu u proizvodnji pića

– – Ostalo:

2106 90 92

– – – Bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

2106 90 98

– – – Ostalo

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila i nearomatizirane; led i snijeg

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, te ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

2203 00

Pivo dobiveno od slada

2205

Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije

2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:

– Ostali višehidroksilni alkoholi:

2905 43 00

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glicerol (glicerin)

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90

– Ostalo

3302

Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što se rabe kao sirovine u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što se rabe u proizvodnji pića:

3302 10

– Za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića:

– – Za uporabu u industriji pića:

– – – Pripravci što sadrže sve arome svojstvene za pića:

3302 10 10

– – – – S volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 vol.%

– – – – Ostali:

3302 10 21

– – – – – Bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

3302 10 29

– – – – – Ostalo

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila:

3501 10

– Kazein

3501 90

– Ostalo:

3501 90 90

– – Ostalo

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (na primjer, preželatinirani ili esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10

– Dekstrin i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10

– – Dekstrin

– – Ostali modificirani škrobovi:

3505 10 90

– – – Ostalo

3505 20

– Ljepila

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

3809 10

– Na osnovi škrobnih tvari

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one što se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

3824 60

– Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

Prilog II.a

Carine koje se primjenjuju na uvoz u Albaniju prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice

Na uvoz u Albaniju robe podrijetlom iz Zajednice navedene u nastavku primjenjuje se nulta stopa carine.

Oznaka KN

Opis

0501 00 00

Ljudska kosa, neobrađena, neovisno je li oprana ili odmašćena ili ne; otpaci od ljudske kose

0502

Čekinje domaćih ili divljih svinja; dlaka jazavca i ostala dlaka za izradu četaka; otpaci od tih čekinja ili dlaka

0505

Kože i drugi dijelovi od ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (neovisno imaju li obrezane rubove ili ne) te paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje; prah i otpaci perja ili dijelova perja

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda

0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali ne i drukčije obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda

0510 00 00

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuč čak i osušena; žlijezde i ostali proizvodi životinjskog podrijetla, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani, što se rabe u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

0511

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1. ili 3., neuporabive za ljudsku prehranu:

– Ostalo:

0511 99

– – Ostalo:

– – – Prirodne spužve životinjskog podrijetla:

0511 99 31

– – – – Sirove

0511 99 39

– – – – Ostali

0511 99 85

– – – Ostalo:

ex 0511 99 85

– – – – Konjska dlaka ili otpaci konjske dlake, postavljeni ili ne kao sloj s potpornim materijalom ili bez njega

0903 00 00

Mate čaj

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

– Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00

– – Od slatkog korijena

1302 13 00

– – Od hmelja

1302 19

– – Ostalo:

1302 19 80

– – – Ostalo

1302 20

– Pektinske tvari, pektinati i pektati

– Sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Sluzi i zgušnjivači dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara, čak i modificirani:

1302 32 10

– – – Od rogača i sjemena rogača

1401

Biljni materijali vrsta što se rabe prvenstveno za pletarstvo (na primjer, bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora)

1404

Biljni proizvodi što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu

1505 00

Mast od vune i masne tvari dobivene od te masti (uključujući lanolin)

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1515

Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

1515 90

– Ostalo:

1515 90 11

– – Tungovo ulje; jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije:

ex 1515 90 11

– – – Jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

1516 20

– Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10

– – Hidrogenirano ricinusovo ulje, takozvani „opal vosak”

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10

– Margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 10

– – S masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 % ali ne većim od 15 %

1517 90

– Ostalo:

1517 90 10

– – S masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 % ali ne većim od 15 %

– – Ostalo:

1517 90 93

– – – Jestive mješavine ili pripravci što se rabe za podmazivanje kalupa

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

1518 00 10

– Linoksin

– Ostalo:

1518 00 91

– – Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516

– – Ostalo:

1518 00 95

– – – Nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99

– – – Ostalo

1520 00 00

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

1522 00

Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

1522 00 10

– Degras

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

1702 50 00

– Kemijski čista fruktoza

1702 90

– Ostalo, uključujući invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe s masenim udjelom fruktoze 50 % u suhom stanju:

1702 90 10

– – Kemijski čista maltoza

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1803

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1805 00 00

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

2101 20

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od čaja ili mate čaja i pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi čaja ili mate čaja:

– – Pripravci:

2101 20 92

– – – Na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata čaja ili mate čaja

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

2103 30

– Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

2103 30 10

– – Brašno i krupica od gorušice

2103 30 90

– – Pripremljena gorušica (senf)

2103 90

– Ostalo:

2103 90 10

– – Mango chutney, tekući

2103 90 30

– – Aromatične gorke tvari s volumnim udjelom alkohola 44,2 do 49,2 vol.% i s masenim udjelom 1,5 do 6 % gorčice (gencijane), začina i ostalih sastojaka te 4 do 10 % šećera, u spremnicima obujma 0,5 l ili manjeg

2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

2106 10

– Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari

2106 90

– Ostalo:

2106 90 20

– – Složeni alkoholni pripravci, osim na osnovi mirisnih tvari, za uporabu u proizvodnji pića

– – Ostalo:

2106 90 92

– – – Bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba:

2106 90 98

– – – Ostalo

2203 00

Pivo dobiveno od slada

2205

Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije:

2403 10

– Duhan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana u bilo kojem omjeru:

2403 10 90

– – Ostalo

2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:

– Ostali višehidroksilni alkoholi:

2905 43 00

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glicerol (glicerin)

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90

– Ostalo

3302

Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što se rabe kao sirovine u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što se rabe u proizvodnji pića:

3302 10

– Za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića:

– –Za uporabu u industriji pića:

– – – Pripravci što sadrže sve arome svojstvene za pića:

3302 10 10

– – – – S volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 vol.%

– – – – Ostali:

3302 10 21

– – – – – Bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

3302 10 29

– – – – – Ostalo

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila:

3501 10

– Kazein

3501 90

– Ostalo:

3501 90 90

– – Ostalo

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (na primjer, preželatinirani ili esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10

– Dekstrin i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10

– – Dekstrin

– – Ostali modificirani škrobovi:

3505 10 90

– – – Ostalo

3505 20

– Ljepila

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

3809 10

– Na osnovi škrobnih tvari

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one što se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

3824 60

– Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

Prilog II.b

Albanske carinske koncesije za prerađene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Zajednice

Carine za proizvode navedene u ovom Prilogu smanjuju se i ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

1. siječnja 2007. uvozna carina smanjuje se na 80 % osnovne carine,

1. siječnja 2008. uvozna carina smanjuje se na 60 % osnovne carine,

1. siječnja 2009. uvozna carina smanjuje se na 40 % osnovne carine,

1. siječnja 2010. ukidaju se preostale carine.

Oznaka KN

Opis

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto:

0710 40 00

– Kukuruz šećerac

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 90

– Ostalo povrće; mješavine povrća:

– – Povrće:

0711 90 30

– – – Kukuruz šećerac

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili nije, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, neovisno je li pripremljen ili ne:

– Nekuhana tjestenina, koja nije punjena ni drukčije pripremljena:

1902 11 00

– – S jajima

1902 19

– – Ostalo

1902 20

– Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne:

– – Ostalo:

1902 20 91

– – – Dobiveni kuhanjem

1902 20 99

– – – Ostalo

1902 30

– Ostala tjestenina

1902 40

– Kuskus

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primjer, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ni uključene na drugome mjestu

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90

– Ostalo:

2001 90 30

– – Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

2001 90 60

– – Palmine jezgre

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2004 10

– Krumpir:

– – Ostalo:

2004 10 91

– – – U obliku brašna, krupice ili pahuljica

2004 90

– Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10

– – Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2005 20

– Krumpir:

2005 20 10

– – U obliku brašna, krupice ili pahuljica

2005 80 00

– Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

2008

Voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, što nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

– Orašasti plodovi, kikiriki i druge sjemenke, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne:

2008 11

– – Kikiriki:

2008 11 10

– – – Maslac od kikirikija

– Ostalo, uključujući mješavine, osim onih iz podbroja 2008 19:

2008 91 00

– – Palmine jezgre

2008 99

– – Ostalo:

– – – Bez dodanog alkohola:

– – – – Bez dodanog šećera:

2008 99 85

– – – – – Kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Jam, slatki krumpir (batat) i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave te pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave:

2101 11

– – Ekstrakti, esencije ili koncentrati

2101 12

– – Pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave

2101 20

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od čaja ili mate čaja i pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi čaja ili mate čaja:

2101 20 20

– – Ekstrakti, esencije ili koncentrati

– – Pripravci:

2101 20 98

– – – Ostalo

2101 30

– Pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002); pripremljeni prašci za peciva

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

2103 10 00

– Umak od soje

2103 90

– Ostalo:

2103 90 90

– – Ostalo

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila i nearomatizirane; led i snijeg

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, te ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije:

2403 10

– Duhan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana u bilo kojem omjeru:

2403 10 10

– – U izvornim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 500 g

– Ostalo:

2403 91 00

– – Homogenizirani ili rekonstituirani duhan

2403 99

– – Ostalo

PRILOG II.c

Carine za prerađene poljoprivredne proizvode navedene u ovom Prilogu, utvrđene prema načelu najpovlaštenije države, nastavljaju se primjenjivati na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Oznaka KN

Opis

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

0403 10

– Jogurt:

– – Aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

– – – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 10 51

– – – – Ne većim od 1,5 %

0403 10 53

– – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 10 59

– – – – Većim od 27 %

– – – Ostali, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 10 91

– – – – Ne većim od 3 %

0403 10 93

– – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 10 99

– – – – Većim od 6 %

0403 90

– Ostalo:

– – Aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

– – – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 90 71

– – – – Ne većim od 1,5 %

0403 90 73

– – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 90 79

– – – – Većim od 27 %

– – – Ostali, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 90 91

– – – – Ne većim od 3 %

0403 90 93

– – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 90 99

– – – – Većim od 6 %

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 20

– – – – Mliječni namazi:

0405 20 10

– – S masenim udjelom masti 39 % ili većim, ali manjim od 60 %

0405 20 30

– – S masenim udjelom masti 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

2103 20 00

– Ketchup i ostali umaci od rajčica

PRILOG II.d

Godišnje carinske kvote koje se primjenjuju na uvoz u Albaniju prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice

Uvoz u Albaniju sljedećih proizvoda podrijetlom iz Zajednice ima koristi od nulte stope carine unutar kvota navedenih u nastavku. Za količine koje premašuju ove kvote primjenjuju se uvjeti iz Priloga II.a, Priloga II.b i Priloga II.c.

Oznaka KN

Opis

Godišnja bescarinska kvota

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao

150 tona

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primjer, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ni uključene na drugome mjestu

100 tona

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

60 tona

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

100 tona

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila i nearomatizirane; led i snijeg

3 700 hl

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, te ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009


PRILOG VII.

PROTOKOL br. 4

O DEFINICIJI POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’ I NAČINIMA ADMINISTRATIVNE SURADNJE ZA PRIMJENU ODREDABA OVOG SPORAZUMA IZMEĐU ZAJEDNICE I REPUBLIKE ALBANIJE

SADRŽAJ

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’

Članak 2.

Opći zahtjevi

Članak 3.

Kumulacija u Zajednici

Članak 4.

Kumulacija u Albaniji

Članak 5.

U cijelosti dobiveni proizvodi

Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Članak 7.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Članak 10.

Setovi

Članak 11.

Neutralni elementi

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

Članak 13.

Izravni transport

Članak 14.

Izložbe

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći zahtjevi

Članak 17.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 18.

Naknadno izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 20.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili popunjenog dokaza o podrijetlu

Članak 21.

Odvojeno knjigovodstvo

Članak 22.

Uvjeti za popunjavanje izjave na računu

Članak 23.

Ovlašteni izvoznik

Članak 24.

Valjanost dokaza o podrijetlu

Članak 25.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Članak 26.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Članak 27.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

Članak 28.

Popratna dokumentacija

Članak 29.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije

Članak 30.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

Članak 31.

Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI.

ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 32.

Uzajamna pomoć

Članak 33.

Provjera dokazâ o podrijetlu

Članak 34.

Rješavanje sporova

Članak 35.

Kazne

Članak 36.

Slobodne zone

GLAVA VII.

CEUTA I MELILLA

Članak 37.

Primjena Protokola

Članak 38.

Posebni uvjeti

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Izmjene Protokola

POPIS PRILOGA

Prilog I.:

Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.

Prilog II.:

Popis obrade ili prerade koje je potrebno izvršiti na materijalima koji nisu podrijetlom iz odnosne stranke da bi proizvedeni proizvod mogao dobiti status podrijetla

Prilog III.:

Ogledni primjerci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjev za potvrdu o prometu robe EUR.1

Prilog IV.:

Tekst računske deklaracije

Prilog V.:

Proizvodi isključeni iz kumulacije predviđene člankom 3. i člankom 4.

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a)

‚proizvodnja’ znači svaka vrsta obrade ili prerade, uključujući sastavljanje ili posebne postupke;

(b)

‚materijal’ znači svaki sastojak, sirovina, sastavni dio ili dio itd. koji se upotrebljava u proizvodnji proizvoda;

(c)

‚proizvod’ znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen kasnijoj uporabi u drugim postupcima proizvodnje;

(d)

‚roba’ znači materijali i proizvodi;

(e)

‚carinska vrijednost’ znači vrijednost utvrđena u skladu sa Sporazumom iz 1994. o primjeni članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (Sporazum WTO-a o carinskoj vrijednosti);

(f)

‚cijena fco tvornica’ znači cijena plaćena za proizvod proizvođaču u Zajednici ili Albaniji u čijemu je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih korištenih materijala, uz odbitak svih unutarnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobivenog proizvoda;

(g)

‚vrijednost materijala’ znači carinska vrijednost u vrijeme uvoza korištenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata i ne može se sa sigurnošću utvrditi, prva cijenu koja se može utvrditi, koja je za te materijale plaćena u Zajednici ili u Albaniji;

(h)

‚vrijednost materijala s podrijetlom’ znači vrijednost materijala iz točke (g) primijenjena mutatis mutandis;

(i)

‚dodana vrijednost’ uzima se kao cijena fco tvornica umanjena za carinsku vrijednost svakog ugrađenog materijala koji je podrijetlom iz drugih zemalja iz članaka 3. i 4. ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može sa sigurnošću utvrditi, prva cijenu koja se može sa sigurnošću utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Zajednici ili u Albaniji;

(j)

‚poglavlja’ i ‚tarifni brojevi’ znače poglavlja i (četveroznamenkasti) tarifni brojevi korišteni u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označivanja (u daljnjemu tekstu ovog Protokola ‚Harmonizirani sustav’ ili ‚HS’;

(k)

‚razvrstan’ se odnosi na razvrstavanje proizvoda ili materijala pod pojedini tarifni broj;

(l)

‚pošiljka’ su proizvodi koje istodobno izvoznik šalje primatelju ili s jedinstvenom prijevoznom ispravom koja pokriva otpremu od izvoznika do primatelja ili, u nedostatku takve isprave, s jednim računom;

(m)

‚državna područja’ uključuju teritorijalne vode.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’

Članak 2.

Opći zahtjevi

1.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz Zajednice:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5.;

(b)

proizvodi dobiveni u Zajednici koji sadrže materijale koji nisu u cijelosti dobiveni u Zajednici, pod uvjetom da su materijali u dostatnoj mjeri obrađeni ili prerađeni u Zajednici u smislu članka 6.;

2.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz Albanije:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u Albaniji u smislu članka 5.;

(b)

proizvodi dobiveni u Albaniji koji uključuju materijale koji nisu u cijelosti ondje dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u Albaniji u smislu članka 6.

Članak 3.

Kumulacija u Zajednici

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 2. stavka 1., proizvodi se smatraju proizvodima s podrijetlom iz Zajednice ako su ti proizvodi ondje dobiveni, ako uključuju materijale koji su podrijetlom iz Albanije, Zajednice, bilo koje druge zemlje ili državnog područja koje sudjeluje u procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije (1), ili ako uključuju materijale koji su podrijetlom iz Turske, na koju se primjenjuje Odluka br. 1/95 Vijeća za pridruživanje EZ-a i Turske od 22. prosinca 1995. (2), pod uvjetom da obrada ili prerada izvršena u Zajednici seže dalje od radnji iz članka 7. Ti materijali ne trebaju proći dostatnu obradu ili preradu.

2.   Kada obrada ili prerada u Zajednici ne izlazi izvan okvira radnji iz članka 7., smatra se da dobiveni proizvod ima podrijetlo u Zajednici samo kada je ondje dodana vrijednost veća od vrijednosti korištenih materijala s podrijetlom u nekoj od drugih zemalja ili državnih područja iz stavka 1. Ako to nije slučaj, dobiveni proizvod smatra se proizvodom s podrijetlom iz zemlje koja doprinosi najveću vrijednost materijala s podrijetlom korištenih u izradi u Zajednici.

3.   Proizvodi s podrijetlom iz neke zemlje ili nekog državnog područja iz stavka 1. koji ne prolaze nikakvu obradu ili preradu u Zajednici zadržavaju svoje podrijetlo ako se izvoze u neku od tih zemalja ili neko od tih državnih područja.

4.   Kumulacija predviđena ovim člankom može se primijeni samo pod sljedećim uvjetima:

(a)

Sporazum o povlaštenoj trgovini u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) primjenjuje se između zemalja ili državnih područja uključenih u dobivanje statusa podrijetla i zemlje odredišta;

(b)

materijali i proizvodi stekli su status materijala i proizvoda s podrijetlom primjenom pravila o podrijetlu jednakih onima iz ovog Protokola;

i

(c)

obavijesti u kojima je navedeno ispunjenje potrebnih zahtjeva za primjenu kumulacije objavljene su u Službenom listu Europske unije (serija C) i u Albaniji u skladu s njezinim vlastitim postupcima.

Kumulacija predviđena ovim člankom primjenjuje se od datuma navedenog u obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije (serija C).

Zajednica putem Komisije Europskih zajednica dostavlja Albaniji pojedinosti sporazumâ i njihovih odgovarajućih pravila o podrijetlu, koji se primjenjuju s ostalim zemljama ili državnim područjima iz stavka 1.

Proizvodi u Prilogu V. isključeni su iz kumulacije predviđene ovim člankom.

Članak 4.

Kumulacija u Albaniji

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 2. stavka 2., proizvodi se smatraju proizvodima s podrijetlom iz Albanije ako su ti proizvodi ondje dobiveni, ako uključuju materijale koji su podrijetlom iz Zajednice, Albanije ili bilo koje druge zemlje ili državnog područja koje sudjeluje u procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije (3) ili ako uključuju materijale koji su podrijetlom iz Turske, na koju se primjenjuje Odluka br. 1/95 Vijeća za pridruživanje EZ-a i Turske od 22. prosinca 1995. (4), pod uvjetom da obrada ili prerada izvršena u Albaniji seže dalje od radnji iz članka 7. Ti materijali ne trebaju proći dostatnu obradu ili preradu.

2.   Ako obrada ili prerada izvršena u Albaniji ne seže dalje od radnji iz članka 7., dobiveni proizvod smatra se proizvodom s podrijetlom iz Albanije samo ako je ondje dodana vrijednost veća od vrijednosti korištenih materijala s podrijetlom iz bilo koje druge zemlje ili bilo kojih drugih državnih područja iz stavka 1. Ako to nije slučaj, dobiveni proizvod smatra se proizvodom s podrijetlom iz zemlje koja doprinosi najveću vrijednost materijala s podrijetlom korištenih u izradi u Albaniji.

3.   Proizvodi s podrijetlom iz neke zemlje ili nekog državnog područja iz stavka 1. koji ne prolaze nikakvu obradu ili preradu u Albaniji zadržavaju svoje podrijetlo ako se izvoze u neku od tih zemalja ili neko od tih državnih područja.

4.   Kumulacija predviđena ovim člankom može se primijeni samo pod sljedećim uvjetima:

(a)

Sporazum o povlaštenoj trgovini u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT, 1994.) primjenjuje se između zemalja ili državnih područja uključenih u dobivanje statusa podrijetla i zemlje odredišta;

(b)

materijali i proizvodi stekli su status materijala i proizvoda s podrijetlom primjenom pravila o podrijetlu jednakih onima iz ovog Protokola;

i

(c)

obavijesti u kojima je navedeno ispunjenje potrebnih zahtjeva za primjenu kumulacije objavljene su u Službenom listu Europske unije (serija C) i u Albaniji u skladu s njezinim vlastitim postupcima.

Kumulacija predviđena ovim člankom primjenjuje se od datuma navedenog u obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije (serija C).

Albanija putem Komisije Europskih zajednica dostavlja Zajednici pojedinosti Sporazuma, uključujući njihove datume stupanja na snagu, i njihovih odgovarajućih pravila o podrijetlu, koji se primjenjuju s ostalim zemljama ili državnim područjima iz stavka 1.

Proizvodi u Prilogu V. isključeni su iz kumulacije predviđene ovim člankom.

Članak 5.

U cijelosti dobiveni proizvodi

1.   Smatra se da su sljedeći proizvodi u cijelosti dobiveni u Zajednici ili u Albaniji:

(a)

mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskog dna;

(b)

biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c)

žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d)

proizvodi od živih životinja koje su ondje uzgojene;

(e)

proizvodi koji su dobiveni ondje obavljenim lovom ili ribolovom;

(f)

proizvodi morskog ribarstva i drugi proizvodi koji su izvađeni njihovim plovilima iz mora izvan teritorijalnih voda Zajednice ili Albanije;

(g)

proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod (f);

(h)

ondje prikupljeni rabljeni predmeti namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(i)

otpad i ostaci koji potječu od ondje obavljenih proizvodnih postupaka;

(j)

proizvodi koji su izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju tog dna ili podzemlja;

(k)

ondje proizvedena roba isključivo iz proizvoda navedenih pod (a) do (j).

2.   Izrazi ‚njihova plovila’ i ‚njihovi brodovi tvornice’ u stavku 1. točkama (f) i (g) primjenjuju se samo na plovila i brodove tvornice:

(a)

koji su registrirani ili upisani u državi članici Zajednice ili u Albaniji;

(b)

koji plove pod zastavom države članice Zajednice ili Albanije;

(c)

koji su u najmanje 50 postotnom vlasništvu državljana države članice Zajednice ili Albanije, ili trgovačkog društva sa sjedištem u jednoj od tih država, a čiji su menadžer ili menadžeri, predsjednik upravnog ili nadzornog odbora i većina članova tih odbora državljani države članice Zajednice ili Albanije i, osim toga, u slučaju javnih trgovačkih društava ili društava s ograničenom odgovornošću, čija najmanje polovica kapitala pripada tim državama ili javnim tijelima ili državljanima navedenih država;

(d)

čiji su kapetan i časnici državljani države članice Zajednice ili Albanije;

i

(e)

čiju posadu čini najmanje 75 posto državljana države članice Zajednice ili Albanije.

Članak 6.

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1.   Za potrebe članka 2., proizvodi koji nisu u cijelosti dobiveni smatraju se dovoljno obrađeni ili prerađeni kada su ispunjeni uvjeti iz popisa u Prilogu II.

Gore navedeni uvjeti, za sve proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom, odnose se na obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez podrijetla koji se koriste u izradi te se primjenjuju samo u odnosu na takve materijale. Iz toga slijedi da, ako se proizvod koji je stekao podrijetlo ispunjenjem uvjeta određenih bilo kojim popisom koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uvjeti primjenjivi na proizvod u koji se on ugrađuje te se ne uzimaju u obzir materijali bez podrijetla koji su eventualno korišteni u njegovoj izradi.

2.   Neovisno o stavku 1., materijali bez podrijetla koji se prema uvjetima utvrđenima popisom ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda ipak se mogu koristiti, pod uvjetom da:

(a)

njihova ukupna vrijednost ne premašuje 10 posto cijene franko tvornica proizvoda;

(b)

primjenom ovog stavka nije premašen ni jedan postotak iz popisa za maksimalnu vrijednost materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode iz poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se podložno odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedovoljna obrada ili prerada

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sljedeći postupci obrade ili prerade smatraju se nedostatnima za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bez obzira na to jesu li ili nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 6.:

(a)

radnje vezane za očuvanje proizvoda kojima se osigurava dobro stanje proizvoda za vrijeme prijevoza i skladištenja;

(b)

rastavljanje i slaganje ambalaže;

(c)

pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, oksida, ulja, boje ili ostalih premaza;

(d)

glačanje ili ravnanje tekstila;

(e)

jednostavno bojenje i laštenje;

(f)

odvajanje od ljuske, djelomično ili potpuno bijeljenje, laštenje i stavljanje preljeva na žitarice i rižu;

(g)

postupci bojenja šećera ili oblikovanja kocki šećera;

(h)

ljuštenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, oraščića i povrća;

(i)

oštrenje, jednostavno meljenje ili jednostavno rezanje;

(j)

prosijavanje, provjeravanje, sortiranje, razdvajanje, ocjenjivanje, spajanje; (što uključuje izradu setova predmeta);

(k)

jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, ploske, vreće, sanduke, kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske, kao i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l)

stavljanje ili ispis oznaka, naljepnica, loga i ostalih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihove ambalaže;

(m)

jednostavno miješanje proizvoda, bez obzira na to jesu li su različitih vrsta ili ne; miješanje šećera s bilo kojim drugim materijalom;

(n)

jednostavno spajanje dijelova predmeta u cjelovit predmet ili rastavljanje proizvoda na dijelove;

(o)

kombinacija dvaju ili više postupaka navedenih pod (a) do (n);

(p)

klanje životinja.

2.   Pri utvrđivanju ubrajaju li se prerade ili obrade koje su obavljene na tom proizvodu u nedostatne u smislu stavka 1., zajednički se uzimaju u obzir svi postupci obavljeni na tom proizvodu bilo u Zajednici bilo u Albaniji.

Članak 8.

Jedinica kvalifikacije

1.   Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredbi ovog Protokola jest konkretni proizvod koji služi kao osnovna jedinica pri utvrđivanju razvrstavanja uporabom nazivlja iz Harmoniziranog sustava.

Slijedi da:

(a)

svaka skupina ili garnitura proizvoda razvrstanih prema uvjetima Harmoniziranog sustava u jedan broj predstavlja kvalifikacijsku jedinicu kao cjelinu;

(b)

kad se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda razvrstanih prema istom broju Harmoniziranog sustava, svaki se proizvod mora obračunati zasebno pri primjeni odredaba ovog Protokola;

2.   Kad je za potrebe razvrstavanja, prema općem pravilu 5. Harmoniziranog sustava, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Dodaci, rezervni dijelovi i alat

Pribor, zamjenski dijelovi i alat koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, a koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom predmetne opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Kompleti

Setovi, kako je utvrđeno općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom kada su sve komponente seta proizvodi s podrijetlom. Usprkos tome, kada je komplet sastavljen od proizvoda s podrijetlom i onih bez podrijetla, takav se komplet u cjelini smatra proizvodom s podrijetlom, uz uvjet da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene kompleta franko tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo ima li određeni proizvod status proizvoda s podrijetlom, nije potrebno utvrditi podrijetlo onog što je možebitno korišteno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a)

energija i gorivo;

(b)

postrojenja i oprema;

(c)

strojevi i alat;

(d)

roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena da bude završni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI ZAHTJEVI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

1.   Osim kako je predviđeno člankom 3. i člankom 4. stavkom 3. ovog članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom određeni glavom II. moraju biti ispunjeni u svakom trenutku u Zajednici ili u Albaniji.

2.   Osim kako je predviđeno člancima 3. i 4., kada se roba s podrijetlom izvezena iz Zajednice ili iz Albanije u neku drugu zemlju vrati, mora se smatrati da je bez podrijetla osim ako je carinskim tijelima moguće dokazati:

(a)

da je vraćena upravo ona ista roba koja je bila izvezena;

i

(b)

roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili za vrijeme izvoza.

3.   Za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima određenima glavom II. neće biti od utjecaja obrada ili prerada izvršena izvan Zajednice ili Albanije na materijalima izvezenima iz Zajednice ili Albanije i naknadno ponovno uvezenima tamo, pod uvjetom:

(a)

da su ti materijali u cijelosti dobiveni u Zajednici ili Albaniji ili su prije izvoza prošli obradu ili preradu veću od postupaka iz članka 7.;

i

(b)

da je carinskim tijelima moguće dokazati:

i.

da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezenih materijala;

i

ii.

da ukupna dodana vrijednost ostvarena izvan Zajednice ili Albanije primjenom odredaba ovog članka ne prelazi 10 posto cijene fco tvornica krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda s podrijetlom.

4.   Za potrebe stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom utvrđeni glavom II. ne primjenjuju se na obradu ili preradu obavljenu izvan Zajednice ili Albanije. Ali kada se, u popisu u Prilogu II., za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod primjenjuje pravilo kojim se određuje maksimalna vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla ugrađenih na državnom području odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan Zajednice ili Albanije uz primjenu odredaba ovog članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5.   Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4., ‚ukupna dodana vrijednost’ znači svi troškovi koji nastanu izvan Zajednice ili Albanije, uključujući vrijednost ondje ugrađenih materijala.

6.   Odredbe stavaka 3. i 4. ne primjenjuju se na proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima određenima popisom u Prilogu II. ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenima ili prerađenima samo ako se primijene opća odstupanja utvrđena člankom 6. stavkom 2.

7.   Odredbe stavaka 3. i 4. ne primjenjuju se na proizvode iz poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

8.   Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog članka obavljena izvan Zajednice ili Albanije obavlja se po postupcima vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Direktni prijevoz

1.   Povlašteni tretman predviđen Sporazumom primjenjuje se samo na proizvode koji ispunjavaju uvjete iz ovog Protokola i koji se izravno prevoze između Zajednice i Albanije ili kroz državna područja drugih zemalja ili državna područja iz članaka 3. i 4. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jedinstvenu pošiljku mogu se prevoziti preko drugih državnih područja i, u slučaju potrebe, pretovariti ili privremeno skladištiti na odnosnim državnim područjima, pod uvjetom da je roba ostala pod nadzorom carinskih tijela u zemlji provoza ili skladištenja i da ondje ne prolazi postupak, osim istovara, ponovnog utovara ili nekog drugog postupka čija je svrha očuvanje robe u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnih područja koja nisu državna područja Zajednice ili Albanije.

2.   Dokaz da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. podnosi se nadležnim carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem:

(a)

jedinstvene prijevozne isprave koja se odnosi na prolaz od zemlje izvoznice preko zemlje provoza; ili

(b)

potvrde koju izdaju carinska tijela zemlje provoza:

i.

u kojoj se navodi točan opis robe;

ii.

u kojoj su navedeni datumi istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gdje je to mjerodavno, imena brodova ili drugog načina korištenog prijevoza;

i

iii.

kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza;

ili

(c)

ako nema navedenih isprava, svih drugih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

Izložbe

1.   Na proizvode s podrijetlom koji se šalju na izložbu u zemlju ili državno područje osim zemalja i država područja iz članaka 3. i 4. i koji se nakon izložbe prodaju radi uvoza u Zajednicu ili Albaniju primjenjuju se prilikom uvoza odredbe Sporazuma pod uvjetom da se carinskim tijelima dokaže:

(a)

da je izvoznik poslao te proizvode iz Zajednice ili Albanije u zemlju u kojoj se održavala izložba te da ih je ondje izlagao;

(b)

da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili Albaniji;

(c)

proizvodi su za vrijeme izložbe ili neposredno nakon izložbe poslani u Zajednicu u istom stanju u kojem su bili upućeni na izložbu;

i

(d)

proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu korišteni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na izložbi.

2.   Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili popuni sukladno odredbama glave V. i predati carinskim tijelima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njoj moraju biti navedeni naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima prema kojima su proizvodi bili izloženi.

3.   Stavak 1. primjenjuje se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične javne priredbe ili izlaganja pri kojima proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, dok su izlaganja u privatne svrhe radi prodaje stranih proizvoda u trgovinama ili poslovnim prostorima isključena.

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

1.   Materijali bez podrijetla korišteni u izradi proizvodâ s podrijetlom u Zajednici, Albaniji ili u nekoj od zemalja ili trgovačkih područja iz članaka 3. i 4., a za koje je potvrda o podrijetlu izdana ili ispunjena u skladu s odredbama glave V., u Zajednici ili Albaniji ne podliježu povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na bilo koji dogovor za povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili potpuno, od carina ili davanja s istovrsnim učinkom koji se u Zajednici ili Albaniji primjenjuju na materijale korištene u izradi, kada se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od tih materijala izvoze i ne zadržavaju se ondje radi domaće uporabe.

3.   Izvoznik proizvoda obuhvaćenog dokazom o podrijetlu mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih tijela dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje da nije dobiven nikakav povrat u pogledu materijala bez podrijetla korištenih u izradi dotičnog proizvoda i da su zaista plaćene sve carine ili sva davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na te materijale.

4.   Odredbe stavaka od 1. do 3. također se primjenjuju u pogledu pakiranja u smislu članka 8. stavka 2., pribora, zamjenskih dijelova i alata u smislu članka 9. i proizvodâ u setu u smislu članka 10. kada su takvi predmeti bez podrijetla.

5.   Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjuju se samo u pogledu materijala koji su one vrste na koju se primjenjuje ovaj Sporazum. Nadalje, one ne sprečavaju primjenu sustava izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode, koji se primjenjuje nakon izvoza u skladu s odredbama Sporazuma.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći zahtjevi

1.   Proizvodi s podrijetlom iz Zajednice pri uvozu u Albaniju i proizvodi s podrijetlom iz Albanije pri uvozu u Zajednicu imaju povlastice iz ovog Sporazuma uz predočenje:

(a)

potvrda o prometu robe EUR.1, primjerak koje se nalazi u Prilogu III.; ili

(b)

u slučajevima iz članka 22. stavka 1., deklaracija koja se dalje u tekstu naziva ‚računska deklaracija’, a koju izvoznik izdaje na računu, potvrdi o isporuci ili bilo kojem drugom komercijalnom dokumentu koji opisuje odnosne proizvode u dovoljnoj mjeri da omogući identifikaciju; tekst računske deklaracije nalazi se u Prilogu IV.

2.   Neovisno o stavku 1., na proizvode s podrijetlom u smislu ovog Protokola u slučajevima iz članka 27. primjenjuje se Sporazum bez potrebe da se podnose dokumenti navedeni u tom stavku.

Članak 17.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice nakon što je izvoznik podnio pisani zahtjev ili nakon što je on predan u njegovo ime od strane ovlaštenog predstavnika.

2.   U tu svrhu uvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunjavaju potvrdu o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se primjerci nalaze u Prilogu III. Ti se obrasci popunjavaju na jednom od jezika na kojem je Sporazum sastavljen i u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako se popunjavaju rukom, pišu se tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda mora biti sadržan u prostoru koji je namijenjen u tu svrhu bez praznih redaka. Ako prostor nije potpuno ispunjen, povlači se vodoravna crta ispod zadnje rečenice opisa proizvoda, a prazan je prostor precrtan.

3.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 u svakom trenutku mora biti spreman podnijeti, na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1, sve pripadajuće dokumente kojima se dokazuje status s podrijetlom proizvoda, kao i ispunjenje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

4.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela države članice Zajednice ili Albanije ako se dotični proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice, Albanije ili iz jedne od zemalja ili državnih područja iz članaka 3. i 4. te ako ispunjavaju druge uvjete iz ovog Protokola.

5.   Carinska tijela koja izdaju potvrdu EUR.1 poduzimaju sve potrebne korake za provjeru podrijetla proizvodâ i ispunjenja drugih uvjeta iz ovog Protokola. U tu svrhu imaju pravo zatražiti dokaze i izvršiti kontrolu računa izvoznika, kao i sve ostale provjere koje smatraju potrebnima. Također osiguravaju pravilno popunjavanje obrazaca iz stavka 2. Posebno provjeravaju je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenog dopisivanja.

6.   Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 navodi se u polju 11. potvrde.

7.   Potvrda o prometu robe EUR.1 izdaje se carinskim tijelima i stavlja na raspolaganje izvozniku odmah po realizaciji ili organizaciji samog izvoza.

Članak 18.

Potvrde o prometu robe EUR.1 izdane naknadno

1.   Neovisno o članku 17. stavku 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može iznimno biti izdana nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi, pod uvjetom da:

(a)

u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b)

dokazano je na zadovoljstvo carinskih tijela da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali nije prihvaćena u trenutku uvoza iz tehničkih razloga.

2.   Za provedbu stavka 1. izvoznik mora navesti u svojem zahtjevu mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se odnosi potvrda o prometu robe EUR.1, kao i razloge za svoj zahtjev.

3.   Carinska tijela mogu izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 naknadno samo nakon što provjere jesu li dostavljeni podaci u zahtjevu izvoznika sukladni podacima u odgovarajućem spisu.

4.   Potvrde o prometu robe EUR.1 izdane naknadno moraju sadržavati sljedeći izraz na engleskom: ‚ISSUED RETROSPECTIVELY’.

5.   Napomena iz stavka 4. unosi se u polje ‚Napomene’ na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1.   U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik od carinskih tijela koja su je izdala može zatražiti duplikat sastavljen na temelju izvoznih isprava koje se kod njih nalaze.

2.   Tako izdan duplikat mora sadržavati sljedeću riječ na engleskom: ‚DUPLICATE’.

3.   Napomena iz stavka 2. unosi se u polje ‚Napomene’ na duplikatu potvrde o prometu robe EUR.1.

4.   Duplikat koji mora sadržavati datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR. 1 stupa na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili pripremljenog dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor neke carinarnice u Zajednici ili u Albaniji, moguće je izvorni dokaz o podrijetlu zamijeniti jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mjesta u Zajednici ili u Albaniji. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 21.

Odvojeno knjigovodstvo

1.   Ako nastanu bitni troškovi ili materijalne teškoće u čuvanju odvojenih zaliha istovjetnih i međusobno zamjenjivih materijala s podrijetlom i materijala bez podrijetla, carinska tijela mogu, na zahtjev dotične stranke, odobriti korištenje metode takozvanog ‚odvojenog knjigovodstva’ za upravljanje tim zalihama.

2.   Tom se metodom mora osigurati da u određenom referentnom razdoblju broj dobivenih proizvoda koji se mogu smatrati proizvodima ‚s podrijetlom’ bude jednak broju koji proizvoda koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3.   Carinska tijela mogu odobriti takvo odobrenje, podložno svim uvjetima koje smatraju prikladnima.

4.   Ta se metoda bilježi i primjenjuje u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u zemlji u kojoj je proizvod izrađen.

5.   Korisnik te olakšice može izdati ili zatražiti potvrde o podrijetlu, ovisno o slučaju, za količinu proizvoda koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Korisnik na zahtjev carinskih tijela dostavlja izjavu o tome kako se upravljalo tim količinama.

6.   Carinska tijela prate korištenje odobrenja i mogu ga povući u bilo kojem trenutku kad god ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili ne ispunjava bilo koji uvjet utvrđen u ovom Protokolu.

Članak 22.

Uvjeti za pripremu računske deklaracije

1.   Računsku deklaraciju iz članka 16. stavka 1. točke (b) može izdati:

(a)

ovlašteni izvoznik u smislu članka 23.;

ili

(b)

bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 EUR.

2.   Izjava na računu može se izdati ako se dotični proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice, iz Albanije ili iz jedne od zemalja ili državnih područja iz članaka 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uvjete iz ovog Protokola.

3.   Izvoznik koji sastavlja računsku deklaraciju mora biti spreman u svakom trenutku podnijeti, na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice, sve pripadajuće dokumente kojima se dokazuje status s podrijetlom proizvoda, kao i ispunjenje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

4.   Izjavu na računu izvoznik daje tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka strojem, otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji je tekst naveden u Prilogu IV., koristeći jednu od jezičnih verzija određenih tim Prilogom, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, piše se tintom i tiskanim slovima.

5.   Računske deklaracije moraju sadržavati vlastoručan potpis izvoznika. Međutim, odobreni izvoznik u smislu članka 23. ne mora potpisati takve deklaracije, pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje izvoznice pismeno obveže da prihvaća potpunu odgovornost za računsku deklaraciju u kojoj je imenovan kao da ju je vlastoručno potpisao.

6.   Izvoznik može izdati računsku deklaraciju kada se izvoze proizvodi na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se podnese u zemlji uvoznici ne kasnije od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 23.

Odobreni izvoznik

1.   Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, dalje u tekstu ‚ovlašteni izvoznik’, koji često obavlja isporuke proizvodâ na temelju ovog Sporazuma za davanje izjava na računu bez obzira na vrijednost dotičnih proizvoda. Izvoznik koji traži ovlaštenje mora ponuditi sva potrebna jamstva koja zadovoljavaju carinska tijela za provjeru statusa s podrijetlom proizvoda, kao i ispunjenje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

2.   Carinska tijela mogu dodijeliti status odobrenog izvoznika podložno drugim uvjetima koje smatraju prikladnima.

3.   Carinska tijela odobrenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlaštenja koji se nalazi na računskoj deklaraciji.

4.   Carinska tijela nadgledaju korištenje ovlaštenja od strane odobrenog izvoznika.

5.   Carinska tijela mogu povući ovlaštenje u svakom trenutku. To će učiniti onda kada ovlašteni izvoznik više ne daje jamstva iz stavka 1., kada više ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ili na neki drugi način nepravilno koristi ovlaštenje.

Članak 24.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1.   Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom se razdoblju mora podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

2.   Dokazi o podrijetlu koji se podnose carinskim tijelima zemlje uvoznice nakon konačnog datuma za podnošenje iz stavka 1. mogu biti prihvaćeni za potrebe primjene povlaštenog postupanja u slučaju da je propust dostavljanja dokumenata do konačnog datuma nastao zbog iznimnih okolnosti.

3.   U drugim slučajevima zakašnjelog podnošenja carinska tijela zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada im je roba dostavljena prije navedenog krajnjeg roka.

Članak 25.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim tijelima zemlje uvoznice u skladu s postupcima koji su primjenjivi u toj zemlji. Navedena tijela također mogu zatražiti prijevod dokaza o podrijetlu i mogu također zatražiti da uvozna deklaracija bude popraćena izjavom uvoznika da roba zadovoljava uvjete koji su potrebni za provedbu Sporazuma.

Članak 26.

Uvoz u dijelovima

Ako se, na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje utvrđuju carinska tijela zemlje uvoznice, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu općeg pravila 2.a Harmoniziranog sustava koji se uvrštavaju u odjeljke XVI. i XVII. tarifnih brojeva 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava uvoze kao djelomične pošiljke, carinskim se tijelima po uvozu prve djelomične pošiljke za te proizvode podnosi samo jedan dokaz o podrijetlu.

Članak 27.

Iznimke od dokaza o podrijetlu

1.   Proizvodi koje u malenim paketima šalju fizičke osobe fizičkim osobama ili koji čine osobnu prtljagu putnika smatraju se proizvodima s podrijetlom bez potrebe podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da se proizvodi ne uvoze u sklopu trgovine i da postoji deklaracija da ispunjavaju zahtjeve ovog Protokola te kada ne postoji sumnja u istinitost takve deklaracije. Ako se proizvodi šalju poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu papira koji se priloži toj ispravi.

2.   Uvoz koji je povremene naravi i sastoji se isključivo od proizvoda za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da se ne radi o komercijalnoj uporabi.

3.   Nadalje, ukupna vrijednost tih proizvoda ne smije premašiti 500 EUR u slučaju malih paketa ili 1 200 EUR u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnikâ.

Članak 28.

Pripadajuća dokumentacija

Dokumenti iz članka 17. stavka 3. i članka 22. stavka 3. koji se koriste u svrhu dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice, iz Albanije ili iz jedne od drugih zemalja ili državnih područja iz članaka 3. i 4. te da ispunjavaju ostale uvjete iz ovog Protokola mogu se, inter alia, sastojati od sljedećega:

(a)

izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač proveo da bi dobio odnosnu robu, koji se nalaze, na primjer, u njegovim računima ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b)

dokumenata kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se koriste, a koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Albaniji gdje se ti dokumenti koriste sukladno nacionalnom pravu;

(c)

dokumenata kojima se dokazuje obrada ili prerada materijalâ u Zajednici ili u Albaniji, koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Albaniji gdje se ti dokumenti koriste sukladno nacionalnom pravu;

(d)

potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se koriste, koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Albaniji sukladno ovom Protokolu ili u jednoj od drugih zemalja ili državnih područja iz članaka 3. i 4. sukladno pravilima o podrijetlu koji su istovjetni pravilima u ovom Protokolu;

(e)

odgovarajućih dokaza o obradi ili preradi koja je obavljena izvan Zajednice ili Albanije primjenom članka 12., kojima se dokazuje da su ispunjeni uvjeti iz tog članka.

Članak 29.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i pripadajuće dokumentacije

1.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 dužan je dokumente iz članka 17. stavka 3. čuvati kroz razdoblje od najmanje tri godine.

2.   Izvoznik koji izdaje računsku deklaraciju dužan je kroz razdoblje od najmanje tri godine čuvati presliku računske deklaracije, kao i dokumente iz članka 22. stavka 3.

3.   Carinska tijela zemlje izvoznice koja izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 dužna su čuvati zahtjev iz članka 17. stavka 2. kroz razdoblje od najmanje tri godine.

4.   Carinska tijela zemlje uvoznice dužna su čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i računske deklaracije koje su im podnesene kroz razdoblje od najmanje tri godine.

Članak 30.

Nedosljednosti i formalne pogreške

1.   Otkriće manjih nepodudarnosti između izjava u dokazu o podrijetlu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim tijelima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvodâ neće ipso facto učiniti dokaz o podrijetlu ništavim ako se valjano ustanovi da taj dokument doista odgovara podnesenim proizvodima.

2.   Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, nisu razlog za odbijanje isprave ako pogreške nisu takve da dovode u sumnju točnost izjava navedenih u odnosnoj ispravi.

Članak 31.

Iznosi izraženi u eurima

1.   Za primjenu odredaba iz članka 22. stavka 1. točke (b) i članka 27. stavka 3. u slučajevima kada se račun za proizvode ispostavi u valuti koja nije euro, svaka odnosna zemlja godišnje utvrđuju iznose u nacionalnim valutama država članica Zajednice, Albanije i drugih zemalja ili državnih područja iz članaka 3. i 4., koji odgovaraju iznosima izraženima u eurima.

2.   Pošiljka uživa pogodnosti odredbi članka 22. stavka 1. točke (b) ili članka 27. stavka 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun sastavljen, u skladu s iznosom koji je odredila odnosna zemlja.

3.   Iznosi koji se koriste u određenoj službenoj valuti predstavljaju protuvrijednost u toj valuti iznosa u eurima na prvi radni dan mjeseca listopada. O iznosima se obavješćuje Komisija Europskih zajednica do 15. listopada, a ti iznosi primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće godine. Komisija Europskih zajednica dužna je obavijestiti sve zemlje o relevantnim iznosima.

4.   Zemlja može zaokružiti iznos na više ili niže nakon pretvaranja u službenu valutu iznosa izraženoga u eurima. Zaokruženi iznos ne smije se razlikovati od iznosa koji je rezultat pretvaranja za više od 5 posto. Zemlja može zadržati nepromijenjenu svoju protuvrijednost u službenoj valuti iznosa izraženoga u eurima ako, u trenutku godišnje korekcije predviđene u stavku 3., pretvaranje tog iznosa, prije zaokruživanja, rezultira u povećanju od manje od 15 posto u protuvrijednosti u službenoj valuti. Protuvrijednost u službenoj valuti može biti zadržana nepromijenjena ako bi pretvaranje rezultiralo u smanjenju protuvrijednosti.

5.   Odbor za stabilizaciju i pridruživanje revidira iznose izražene u eurima na zahtjev Zajednice ili Albanije. Prilikom te revizije Odbor za stabilizaciju i pridruživanje uzima u obzir poželjnost očuvanja stvarnih učinaka dotičnih ograničenja. U tu svrhu može odlučiti modificirati iznose izražene u eurima.

GLAVA VI.

ARANŽMANI ZA ADMINISTRATIVNU SURADNJU

Članak 32.

Uzajamna pomoć

1.   Carinska tijela država članica Zajednice i Albanije putem Europske Komisije dostavljaju jedni drugima ogledni primjerak pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 i adrese carinskih tijeka odgovornih za provjeravanje tih potvrda i izjava na računu.

2.   Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovog Protokola, Zajednica i Albanija putem svojih nadležnih carinskih uprava pomažu jedna drugoj u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti informacija navedenih u tim ispravama.

Članak 33.

Provjera dokaza o podrijetlu

1.   Naknadne provjere dokaza o podrijetlu obavljaju se nasumičnim odabirom ili kad god carinska tijela zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost takvih dokumenata, u status proizvoda s podrijetlom dotičnih proizvoda ili u ispunjavanje ostalih zahtjeva iz ovog Protokola.

2.   Za potrebe provedbe odredaba stavka 1., carinska tijela zemlje uvoznice carinskim tijelima zemlje izvoznice vraćaju potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, prema potrebi, razlogâ za provjeru. Sve isprave i podaci koji su dobiveni, a iz kojih se može zaključiti da su podaci o dokazu podrijetla netočni prosljeđuju se kao dokaz uz zahtjev za provjeru.

3.   Provjeru provode carinska tijela zemlje izvoznice. U tu svrhu imaju pravo zatražiti dokaze i izvršiti kontrolu računa izvoznika, kao i sve ostale provjere koje smatraju potrebnima.

4.   Ako carinska tijela u zemlji uvoznici odluče suspendirati odobrenje povlaštenog postupanja za proizvode u iščekivanju rezultata provjere, ona su uvozniku dužna ponuditi otpuštanje proizvoda podložno mjerama opreza za koje prosude da su potrebne.

5.   Carinska tijela koja zahtijevaju potvrdu obavješćuju se o rezultatima ove provjere što je prije moguće. Ti rezultati moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su dotični proizvodi podrijetlom iz Zajednice, Albanije ili jedne od drugih zemalja ili državnih područja iz članaka 3. i 4. te ispunjavaju li ostale zahtjeve iz ovog Protokola.

6.   Ako se u slučaju opravdane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od 10 mjeseci od datuma zahtjeva za provjeru ili ako odgovor ne sadrži dostatne podatke za utvrđivanje vjerodostojnosti predmetne isprave ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska tijela koja su podnijela zahtjev, osim u slučaju izvanrednih okolnosti, odbijaju pravo na povlašteno postupanje.

Članak 34.

Rješavanje sporova

Ako nastane spor u vezi s postupkom provjere iz članka 33. koji carinska tijela koja su zatražila provjeru i carinska tijela odgovorna za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako ta tijela postave pitanje tumačenja ovog Protokola, takav se spor upućuje na rješavanje Odboru za stabilizaciju i pridruživanje.

U svim slučajevima se rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice odvija u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 35.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili da sastaviti ispravu koja sadrži netočne podatke s ciljem odobrenja povlaštenog postupanja za proizvode.

Članak 36.

Slobodne zone

1.   Zajednica i Albanija poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje na temelju dokaza o podrijetlu, za koje se tijekom transporta koristi slobodna zona na njihovom državnom području, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvom drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2.   Iznimno od odredaba iz stavka 1., ako su proizvodi s podrijetlom u Zajednici ili u Albaniji uvezeni u slobodnu zonu na temelju dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, dotična tijela na zahtjev izvoznika izdaju novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovog Protokola.

GLAVA VII.

CEUTA I MELILLA

Članak 37.

Primjena Protokola

1.   Pojam ‚Zajednica’ koji se koristi u članku 2. ne pokriva Ceutu i Melillu.

2.   Proizvodi podrijetlom iz Albanije prilikom uvoza u Ceutu i Melillu u svim pogledima uživaju isti carinski režim kao i onaj koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskog područja Zajednice na temelju Protokola br. 2. Akta o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama. Albanija odobrava uvozima proizvoda pokrivenih ovim Sporazumom i podrijetlom iz Ceute i Melille isti carinski režim kao i onaj koji je odobren proizvodima koji se uvoze iz Zajednice i koji su podrijetlom iz Zajednice.

3.   Za potrebe primjene stavka 2. o proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille, ovaj se Protokol primjenjuje mutatis mutandis podložno posebnim uvjetima određenima člankom 38.

Članak 38.

Posebni uvjeti

1.   Pod uvjetom da su transportirani izravno u skladu s odredbama članka 13., sljedeće se smatra:

(1)

proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;

(b)

proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli u čijoj se izradi koriste proizvodi koji nisu oni iz točke (a), pod uvjetom da:

i.

su navedeni proizvodi prošli dostatnu obradu ili preradu u smislu članka 6.;

ili

ii.

su ti proizvodi podrijetlom iz Albanije ili iz Zajednice, pod uvjetom da su dostavljeni za obradu ili preradu koja seže dalje od radnji iz članka 7.;

(2)

proizvodima podrijetlom iz Albanije:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Albaniji;

(b)

proizvodi dobiveni u Albaniji u čijoj se izradi koriste proizvodi koji nisu oni iz točke (a), pod uvjetom da:

i.

su navedeni proizvodi prošli dostatnu obradu ili preradu u smislu članka 6.;

ili

ii.

su ti proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili iz Zajednice, pod uvjetom da su dostavljeni za obradu ili preradu koja seže dalje od radnji iz članka 7.

2.   Ceuta i Melilla smatraju se jedinstvenim državnim područjem.

3.   Izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik unose ‚Albanija’ ili ‚Ceuta i Melilla’ u polje 2. potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu. Osim toga, u slučaju proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille, to se napominje u polju 4. potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu.

4.   Za primjenu ovog Protokola u Ceuti i Melilli odgovorna su španjolska carinska tijela.

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Izmjene Protokola

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Prilog I.

Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.

Napomena 1.

Popis sadrži uvjete potrebne da bi se svi proizvodi smatrali dostatno obrađeni ili prerađeni u smislu članka 6. Protokola.

Napomena 2.

2.1.

Prva dva stupca iz popisa opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi tarifni broj ili broj poglavlja koji se upotrebljava u Harmoniziranom sustavu, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaku stavku u prva dva stupca određeno je pravilo u stupcu 3. ili 4. Ako, u nekim slučajevima, stavci iz prvoga stupca prethodi ‚ex’, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio tog tarifnog broja kako je opisan u stupcu 2.

2.2.

Ako je nekoliko tafinih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi tarifni broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranom sustavu razvrstani pod tarifni broj poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3.

Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnog broja, svaka alineja sadrži opis toga dijela tarifnog broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcima 3. ili 4.

2.4.

Kada je za neki navod u prva dva stupca predviđeno pravilo u stupcima 3. i 4. izvoznik može odabrati, kao alternativu, primjenu pravila iz stupca 3. ili pravila iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije navedeno nikakvo pravilo u vezi s podrijetlom, mora se primijeniti pravilo određeno u stupcu 3.

Napomena 3.

3.1.

Odredbe članka 6. ovog Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji se koriste u izradi drugih proizvoda, primjenjuju se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se koriste ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj stranki.

Primjer:

 

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji pravilo određuje da vrijednost materijala bez podrijetla koji se mogu ugraditi ne smije biti veća od 40 % cijene fco tvornica, izrađen je od ‚drugog legiranog čelika grubo oblikovanog kovanjem’ iz tarifnog broja ex ex 7224.

 

Ako je to kovanje obavljeno u Zajednici na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo na temelju pravila iz popisa za tarifni broj ex ex 7224. Kovani se materijal može tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Zajednici. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2.

Pravilo iz popisa predstavlja minimalnu količinu potrebne obrade ili prerade pa se obavljanjem veće količine obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom i obratno, obavljanjem manje količine obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Stoga, ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može koristiti materijal bez podrijetla, korištenje tog materijala dopušteno je u ranijoj fazi izrade, ali nije u kasnijoj fazi izrade.

3.3.

Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2., ako pravilo koristi izraz ‚Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja’, tada se mogu koristiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja/iz bilo kojih tarifnih brojeva (čak i materijali istog opisa i tarifnog broja kao i proizvod), međutim, podložno bilo kakvim konkretnim ograničenjima koja su možda sadržana u pravilu.

Međutim, izraz ‚Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja …’ ili ‚Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod’ znači da se mogu koristiti materijali iz svakog tarifnog broja/iz svih tarifnih brojeva osim onih istog opisa kao i opis proizvoda koji je naveden u stupcu 2. na popisu.

3.4.

Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 predviđa da se mogu koristiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može koristiti i kemijski materijal. To ne znači da se moraju koristiti i jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi, ili i jedan i drugi.

3.5.

Kad pravilo u ovom popisu predviđa da se proizvod mora izraditi od nekog određenog materijala, taj uvjet ne isključuje uporabu drugih materijala koji zbog svoje naravi ne mogu ispuniti to pravilo. (Za tekstil vidjeti također napomenu 6.2. dolje).

Primjer:

 

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnog broja 1904, koje konkretno isključuje korištenje žitarica i njihovih prerađevina, ne sprečava korištenje mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

 

Međutim, to se ne primjenjuje na proizvode koji, iako ne mogu biti proizvedeni od posebnih materijala predviđenih u popisu, mogu biti proizvedeni od materijala iste prirode u ranijoj fazi proizvodnje.

Primjer:

U slučaju odjevnog predmeta iz ex poglavlja 62 izrađenog od netkanih materijala te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je faza vlakana.

3.6.

Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih korištenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti viši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na određene materijale na koje se primjenjuju.

Napomena 4.

4.1.

Pojam ‚prirodna vlakna’ koristi se u popisu za upućivanje na vlakna koja nisu umjetna ili sintetička vlakna. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drukčije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2.

Pojam ‚prirodna vlakna’ uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0503, svilu iz tarifnih brojeva 5002 i 5003 te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tarifnih brojeva 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva 5301 do 5305.

4.3.

Pojmovi ‚tekstilna pulpa’, ‚kemijski materijali’ i ‚materijali za izradu papira’ u popisu se koriste za opis materijala koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63., a mogu se koristiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4.

Pojam ‚umjetna ili sintetička rezana vlakna’ u popisu se koristi za sintetičke ili umjetne filamente, rezana vlakna ili otpad iz tarifnih brojeva 5501 do 5507.

Napomena 5.

5.1.

Ako se za određeni proizvod s popisa upućuje na ovu napomenu, uvjeti određeni u stupcu 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su korišteni za izradu tog proizvoda, a koji zajedno čine 10 % ili manje od ukupne mase svih korištenih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidjeti također donje napomene 5.3. i 5.4.).

5.2.

Međutim, odstupanje iz napomene 5.1. može se primijeni samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni tekstilni materijali su:

svila,

vuna,

gruba životinjska dlaka,

fina životinjska dlaka,

konjska dlaka,

pamuk,

materijali za izradu papira i papir,

lan,

prirodna konoplja,

juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

sintetički filamenti,

umjetni filamenti,

provodljivi filamenti,

sintetička rezana vlakna od polipropilena,

sintetička rezana vlakna od poliestera,

sintetička rezana vlakna od poliamida,

sintetička rezana vlakna od poliakrilonitrila,

sintetička rezana vlakna od polimida,

sintetička rezana vlakna od politetrafluoroetilena,

sintetička rezana vlakna od polifenilen sulfida,

sintetička rezana vlakna od polivinil klorida,

ostala sintetička rezana vlakna,

umjetna rezana vlakna od viskoze,

ostala umjetna rezana vlakna,

poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, neovisno je li obavijena ili ne,

poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, neovisno je li obavijena ili ne,

proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije, neovisno je li sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine ne veće od 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili obojenog ljepila između dva sloja plastične folije,

drugi proizvodi iz tarifnog broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnog broja 5205 izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnog broja 5203 i sintetičkih rezanih vlakana iz tarifnog broja 5506 mješovita je pređa. Stoga se sintetička rezana vlakna bez podrijetla koja ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskog materijala ili tekstilne pulpe) mogu koristiti, pod uvjetom da njihova ukupna masa ne prelazi 10 % mase pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnog broja 5112 izrađena od vunene pređe iz tarifnog broja 5107 i sintetičkih rezanih vlakana iz tarifnog broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana, negrebanih, nečešljanih niti drukčije pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, može koristiti pod uvjetom da njihova ukupna masa nije veća od 10 % ukupne mase tkanine.

Primjer:

Tafting tekstilna tkanina iz tarifnog broja 5802 izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnog broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina izrađena od pređe razvrstane u dva različita tarifna broja ili ako su korištene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je dotična tafting tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnog broja 5407, onda su korištene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala pa je tafting tekstilna tkanina sukladno tome miješani proizvod.

5.3.

U slučaju proizvoda koji uključuju ‚poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, neovisno je li obavijena ili ne’, odstupanje za tu pređu iznosi 20 %.

5.4.

U slučaju proizvoda koji uključuju ‚vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije, neovisno je li sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine ne veće od 5 mm, spojenu u sendvič pomoću prozirnog ili obojenog ljepila između dva sloja plastične folije’, odstupanje za tu vrpcu iznosi 30 %.

Napomena 6.

6.1.

Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (osim podstave i međupodstave) koji ne ispunjavaju pravilo predviđeno popisom u stupcu 3. koje se tiče dotičnih mješovitih proizvoda, mogu se koristiti uz uvjet da su razvrstani u drugi tarifni broj od tog proizvoda i da njihova vrijednost ne prelazi 8 % cijene proizvoda fco tvornica.

6.2.

Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3., materijali koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63. mogu se slobodno koristiti u izradi tekstilnih proizvoda, bez obzira sadrže li tekstile.

Primjer:

Ako pravilo u popisu predviđa da se za konkretni tekstilni predmet (kao što su hlače) mora koristiti pređa, to ne sprečava korištenje metalnih predmeta, kao što su gumbi, jer gumbi nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63. Iz istog razloga, korištenje patentnih zatvarača nije isključeno iako patentni zatvarači uobičajeno sadržavaju tkanine.

6.3.

Ako se primjenjuje pravilo o postotku, mora se uzeti u obzir vrijednost materijala koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63. pri izračunavanju vrijednosti ugrađenih materijala bez podrijetla.

Napomena 7.

7.1.

Za potrebe tarifnih brojeva ex ex2707, 2713 do 2715, ex ex2901, ex ex2902 i ex ex3403‚specifični procesi’ su sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c)

krekiranje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija

(i)

izomerizacija.

7.2.

Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712‚specifični procesi’ su sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c)

krekiranje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex ex 2710, odsumporivanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 % sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(k)

samo u odnosu na proizvode iz tarifnog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(l)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 °C uz korištenje katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporivanje, ako vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Međutim, daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(m)

samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 % tih proizvoda, po obujmu, uključujući i gubitke, destilira na 300 °C pomoću metode ASTM D 86;

(n)

samo u odnosu na druga teška ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnog jedva vidljivog električnog pražnjenja bez iskrenja;

(o)

u odnosu na sirove proizvode (osim vazelina, ozokerita, voska mrkog ugljena ili voska od treseta, parafinskog voska s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %) isključivo iz tarifnog broja ex ex 2712, oduljavanje frakcijskom kristalizacijom.

7.3.

Za potrebe tarifnih brojeva ex ex 2707, 2713 do 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 i ex ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, ili bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

Prilog II.

Popis obrade ili prerade koje je potrebno izvršiti na materijalima koji nisu podrijetlom iz doticne stranke da bi proizvedeni proizvod mogao dobiti status podrijetla

Proizvodi koji su navedeni u popisu nisu svi nužno obuhvaceni Sporazumom. Stoga treba konzultirati ostale dijelove Sporazuma.