Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1218(01)

Agreement between the European Community and Ukraine on the readmission of persons - Annexes - Declaration - Joint Declarations

OJ L 332, 18.12.2007, p. 48–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 104 P. 109 - 126

In force

11/Sv. 104

HR

Službeni list Europske unije

109


22007A1218(01)


L 332/48

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske zajednice i Ukrajine o ponovnom prihvatu osoba

EUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica”,

i

UKRAJINA,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

ODLUČNE ojačati međusobnu suradnju kako bi se učinkovitije borile protiv nezakonitih imigracija,

ZABRNUTE zbog znatnog jačanja aktivnosti organiziranih zločinačkih skupina u području krijumčarenja migranata,

ŽELEĆI ovim Sporazumom na osnovi načela uzajamnosti uvesti brze i učinkovite postupke za identifikaciju te za siguran i zakonit povratak osoba koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak i boravak na državnom području Ukrajine ili neke od država članica Europske unije te želeći olakšati tranzit takvih osoba u duhu suradnje,

SMATRAJUĆI kako bi, u odgovarajućim slučajevima, Ukrajina i države članice Europske unije trebale učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje su nezakonito ušle na njihova državna područja poslale natrag u države podrijetla ili stalnog boravišta,

POTVRĐUJUĆI potrebu poštovanja ljudskih prava i sloboda, i naglašavajući kako se ovim Sporazumom ne dovode u pitanje prava i obveze Zajednice, država članica Europske unije i Ukrajine koja proistječu iz Opće deklaracije o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948., a posebno Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 4. studenoga 1950. te Konvencije od 28. srpnja 1951. o statusu izbjeglica i njezinom Protokolu od 31. siječnja 1967., iz Međunarodnoga pakta o građanskim i političkim pravima od 19. prosinca 1966. kao i međunarodnih instrumenata o izručenju,

UZIMAJUĆI U OBZIR kako je suradnja između Ukrajine i Zajednice na području ponovnog prihvata i olakšavanja uzajamnih putovanja u općem interesu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se odredbe ovog Sporazuma, iz područja primjene glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku, u skladu s Protokolom o stajalištu Danske priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice,

SPORAZUMIJELE SU SE SLJEDEĆE:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„ugovorne stranke” znači Ukrajina i Zajednica;

(b)

„država članica” znači bilo koja država članica Europske unije, osim Kraljevine Danske i Republike Irske;

(c)

„državljanin države članice” znači svaka osoba koja, sukladno odredbama Zajednice, ima državljanstvo neke države članice;

(d)

„državljanin Ukrajine” znači svaka osoba koja ima državljanstvo Ukrajine;

(e)

„državljanin treće države” znači svaka osoba koja ima državljanstvo koje nije ukrajinsko ili neke od država članica;

(f)

„osoba bez državljanstva” znači svaka osoba koja nema državljanstvo;

(g)

„boravišna dozvola” znači dozvola bilo koje vrste koju izdaje Ukrajina ili jedna od država članica kojom se osobi daje pravo boravišta na državnom području te države. Ovo se ne odnosi na privremene dozvole na temelju kojih osobe mogu ostati na njenom državnom području, a koje se izdaju u svrhu obrade zahtjeva za azil ili zahtjeva za boravišnu dozvolu;

(h)

„viza” znači odobrenje ili odluka koju donosi Ukrajina ili jedna od država članica, koja je potrebna za ulazak ili provoz državnim područjem dotične države. Ovo ne uključuje aerodromsku tranzitnu vizu;

(i)

„država moliteljica” znači država (Ukrajina ili jedna od država članica) koja podnosi zahtjev za ponovni prihvat na temelju članka 5. ili zahtjev za provoz na temelju članka 11. ovog Sporazuma;

(j)

„zamoljena država” znači država (Ukrajina ili jedna od država članica) kojoj se upućuje zahtjev za ponovni prihvat na temelju članka 5. ili zahtjev za provoz na temelju članka 11. ovog Sporazuma;

(k)

„nadležno tijelo” znači svako državno tijelo Ukrajine ili neke od država članica kojemu je povjerena provedba ovog Sporazuma u skladu s člankom 16. Sporazuma;

(l)

„pogranično područje” znači područje koje se prostire do 30 kilometara od zajedničke kopnene granice između države članice i Ukrajine, kao i područja pomorskih luka, uključujući i carinske zone, i međunarodne zrakoplovne luke država članica i Ukrajine.

ODJELJAK I.

OBVEZE POVEZANE S PONOVNIM PRIHVATOM

Članak 2.

Ponovni prihvat vlastitih državljana

1.   Na zahtjev države moliteljice te bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, zamoljena država ponovno prihvaća na svoje državno područje sve osobe koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju važeće uvjete za ulazak ili boravak na državnom području države moliteljice, pod uvjetom da su dostavljeni dokazi u skladu s člankom 6. ovog Sporazuma, da se radi o državljanima zamoljene države.

Isto se primjenjuje na osobe koje se po ulasku na državno područje države moliteljice odreknu državljanstva zamoljene države, a da nisu stekli državljanstvo države moliteljice.

2.   Zamoljena država, prema potrebi i bez odlaganja, izdaje osobi za koju je odobren ponovni prihvat putnu ispravu s rokom valjanosti od najmanje šest mjeseci; to čini bez obzira na to želi li osoba ponovni prihvat ili ne. Ako zbog pravnih ili činjeničnih razloga ta osoba ne može biti predana unutar roka važenja putne isprave koja joj je bila prvotno izdana, zamoljena država u roku od 14 kalendarskih dana produljuje rok važenja putne isprave ili, prema potrebi, izdaje novu putnu ispravu s istim rokom važenja. Ako zamoljena država ne izda putnu ispravu u roku od 14 dana, ako ne produži rok njezina važenja ili, prema potrebi, ne nadomjesti putnu ispravu, smatra se da zamoljena država prihvaća putnu ispravu kojoj je istekao rok valjanosti.

Članak 3.

Ponovni prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva

1.   Na zahtjev države moliteljice te bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, zamoljena država ponovno prihvaća na svoje državno područje državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju važeće uvjete za ulazak ili boravak na državnom području države moliteljice, pod uvjetom da su dostavljeni dokazi u skladu s člankom 7. ovog Sporazuma, da su te osobe:

(a)

nezakonito ušle na državno područje država članica izravno s državnog područja Ukrajine ili da su nezakonito ušle na državno područje Ukrajine dolazeći izravno s državnog područja zemalja članica;

(b)

u trenutku ulaska imale važeću dozvolu boravka koju je izdala zamoljena države; ili

(c)

u trenutku ulaska imale važeću vizu koju je izdala zamoljena države i ušle su na državno područje države moliteljice izravno s državnog područja zamoljene države.

2.   Obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. ne primjenjuje se ako:

(a)

se državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva nalazila samo u zračnom tranzitu u međunarodnoj zračnoj luci zamoljene države;

(b)

je država moliteljica zahtjev izdala državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva vizu ili dozvolu boravka prije ili nakon ulaska na njeno državno područje osim ako:

i.

ta osoba posjeduje vizu ili dozvolu boravka koju je izdala zamoljena država, a koja ima duži rok važenja; ili

ii.

je viza ili boravišna dozvola koju je izdala država moliteljica bila pribavljena na temelju krivotvorenih ili lažnih isprava;

(c)

državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva ne treba vizu za ulazak na državno područje države moliteljice.

3.   Što se država članica tiče, obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. točke (b) i/ili točke (c) odnosi se na državu članicu koja je izdala vizu ili dozvolu boravka. Ako su vizu ili dozvolu boravka izdale dvije ili više država članica, obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. točke (b) i/ili točke (c) odnosi se na državu članicu koja je izdala ispravu s dužim rokom važenja ili, ako je jednoj ili više isprava već istekao rok važenja, onda se obveza odnosi na državu čija je isprava još uvijek važeća. Ako je svim ispravama već istekao rok važenja, tada se obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. točke (b) i/ili točke (c) odnosi na državu članicu koja je izdala ispravu s najkasnijim rokom isteka važenja. Ako se ne može dati na uvid niti jedna od navedenih isprava, tad se obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi na državu članicu posljednjeg izlaska.

4.   Nakon što zamoljena država pozitivno odgovori na zahtjev za ponovni prihvat, država moliteljica osobi čiji je ponovni prihvat prihvaćen izdaje putnu ispravu koju priznaje zamoljena država. Ako je država moliteljica neka od članica EU-a, ta putna isprava je standardna putna isprava EU-a namijenjena za potrebe protjerivanja u skladu s obrascem utvrđenim u Preporuci Vijeća EU-a od 30. studenoga 1994. (Prilog 7.). Ako je država moliteljica Ukrajina, ta putna isprava je ukrajinska potvrda o povratku (Prilog 8.)

Članak 4.

Ponovni prihvat izvršen pogreškom

Država moliteljica ponovo prima svaku osobu koju je zamoljena država već ponovno prihvatila, ako se u roku tri mjeseca nakon transfera konkretne osobe, utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani člancima 2. ili 3. ovog Sporazuma.

U takvim se slučajevima mutatis mutandi primjenjuju postupovne odredbe ovog Sporazuma, a zamoljena država prosljeđuje sve raspoložive informacije o stvarnom identitetu i državljanstvu osobe koju treba primiti nazad.

ODJELJAK II.

POSTUPAK PONOVNOG PRIHVATA

Članak 5.

Zahtjev za ponovni prihvat

1.   Podložno stavku 2., za svaki transfer osobe koja treba biti ponovno prihvaćena na temelju neke od obveza iz članaka 2. i 3. podnosi zahtjev za ponovni prihvat nadležnom tijelu zamoljene države.

2.   Transfer osobe koju treba ponovno prihvatiti, a koja posjeduje važeću putnu ispravu ili osobnu iskaznicu te, u slučaju državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva, posjeduje važeću vizu ili dozvolu boravka zamoljene države, može se obaviti, a da država moliteljica ne mora podnositi zahtjev za ponovni prihvat ili dostaviti pisani dopis nadležnome tijelu zamoljene države.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ako je osoba uhićena u pograničnom području države moliteljice unutar roka od 48 sati otkako je ta osoba nezakonito prešla granicu (uključujući i u pomorskim ili zračnim lukama) izravno s državnog područja zamoljene države, država moliteljica može zahtjev za ponovni prihvat podnijeti u roku od dva dana nakon uhićenja dotične osobe (ubrzani postupak).

4.   Zahtjev za ponovni prihvat sadrži sljedeće podatke:

(a)

sve raspoložive osobne podatke osobe koja treba biti ponovno prihvaćena (npr. imena, prezimena, datum rođenja, spol i posljednje mjesto boravišta);

(b)

dokaze o državljanstvu, uvjete za ponovni prihvat državljana treće zemlje i osoba bez državljanstva.

5.   Prema potrebi, zahtjev za ponovni prihvat sadrži i sljedeće podatke:

(a)

izjavu u kojoj je navedeno da osoba koja treba biti predana može zatrebati pomoć ili skrb i to ako je dotična osoba izričito suglasna s tom izjavom;

(b)

svaku drugu zaštitnu ili sigurnosnu mjeru koja bi mogla biti potrebna u pojedinačnim slučajevima transfera.

6.   Tipski obrazac koji se koristi za zahtjev za ponovni prihvat nalazi se u Prilogu 5. ovom Sporazumu.

Članak 6.

Sredstva za dokazivanje državljanstva

1.   Državljanstvo zamoljene države na temelju članka 2. stavka 1. ovog Sporazuma može se:

(a)

dokazati bilo kojom ispravom navedenom u Prilogu 1. ovom Sporazumu čak i ako joj je istekao rok valjanosti. Ako su takve isprave predočene, zamoljena država priznaje državljanstvo, bez potrebe za daljnjim istraživanjem. Dokaz o državljanstvu ne može se predočiti lažnim ispravama;

(b)

utvrditi bilo kojom ispravom navedenom u Prilogu 2. ovom Sporazumu čak i ako im je istekao rok valjanosti. Ako su takve isprave predočene, zamoljena država smatrat će da je državljanstvo utvrđeno, osim ako istragom u kojoj sudjeluju i nadležna tijela države moliteljice, može dokazati suprotno. Državljanstvo se ne može utvrditi lažnim ili krivotvorenim ispravama.

2.   Ako niti jedna od isprava iz Priloga 1. ili 2. ne može biti predočena, tada nadležna diplomatska predstavništva zamoljene države u roku od najviše 10 dana obavljaju obavijesni razgovor s osobom koja treba biti ponovno prihvaćena, kako bi se utvrdilo njezino državljanstvo. Ovaj rok počinje teći od dana primitka zahtjeva za ponovni prihvat.

Članak 7.

Dokazna sredstva s obzirom na državljane treće zemlje ili osobe bez državljanstva

1.   Uvjeti za ponovni prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na temelju članka 3. stavka 1. točke (a) ovog Sporazuma mogu se:

(a)

dokazati bilo kojom ispravom navedenom u Prilogu 3.a ovom Sporazumu. Ako su takve isprave predočene, zamoljena država priznaje nezakonit ulazak na državno područje države moliteljice (ili države članice ako je zamoljena država Ukrajina) sa svojeg državnog područja;

(b)

utvrditi na temelju bilo koje isprave navedene u Prilogu 3.b ovom Sporazumu. Ako su takve isprave predočene, zamoljena država provodi istragu i daje odgovor u roku od najviše 20 kalendarskih dana. U slučaju pozitivnog odgovora, ili ako nije dan nikakav odgovor do trenutka isteka zadanog roka, zamoljena država priznaje nezakonit ulazak na državno područje države moliteljice (ili države članice ako je Ukrajina zamoljena država) sa svog državnog područja.

2.   Nezakonitost ulaska na državno područje države moliteljice na temelju članka 3. stavka 1. točke (a) ovog Sporazuma utvrđuje se pomoću putnih isprava dotične osobe u kojima nema potrebnih viza ili boravišna dozvola za državno područje države moliteljice. Valjano obrazložena izjava koju daje država moliteljica o tome da je utvrđeno kako dotična osoba nema potrebne putne isprave, vizu ili dozvolu boravka, ujedno služi kao dokaz prima facie o nezakonitom ulasku, prisutnosti ili boravku.

3.   Uvjeti za ponovni prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na temelju članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) ovog Sporazuma mogu se:

(a)

dokazati bilo kojom ispravom navedenom u Prilogu 4.a ovom Sporazumu. Ako su takve isprave predočene, zamoljena država priznaje boravište, bez potrebe za daljnjim istraživanjem;

(b)

utvrditi na temelju bilo koje isprave navedene u Prilogu 4.b ovom Sporazumu. Ako su takve isprave predočene, zamoljena država provodi istragu i daje odgovor u roku od najviše 20 kalendarskih dana. U slučaju pozitivnog odgovora, ili ako se ne dokaže drukčije, ili nije dan nikakav odgovor do isteka zadanog roka, zamoljena država priznaje nezakonit boravak takve osobe na svom državnom području.

4.   Dokaz o uvjetima za ponovni prihvat državljana treće zemlje i osoba bez državljanstva ne podnosi se lažnim ili krivotvorenim ispravama.

Članak 8.

Rokovi

1.   Zahtjev za ponovni prihvat mora se podnijeti kod nadležnog tijela zamoljene države u roku od najviše jedne godine nakon što je nadležno tijelo države moliteljice došlo do saznanja da neki državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva ne ispunjava, ili više ne ispunjava uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak.

Nema obveze ponovnog prihvata ako je zahtjev za ponovni prihvat za takvu osobu podnesen nakon isteka spomenutog roka. Ako postoje pravne ili činjenične prepreke da zahtjev bude podnesen u roku, rok se produljuje za najviše 30 kalendarskih dana.

2.   Uz iznimku rokova navedenih u članku 7. stavku 1. točki (b) i članku 7. stavku 3. točki (b), na zahtjev za ponovni prihvat zamoljena država odgovara bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju prije isteka roka od 14 dana od datuma primitka zahtjeva. Ako postoje pravne ili činjenične prepreke da se na zahtjev odgovori na vrijeme, rok se na temelju valjano obrazloženog zahtjeva može u svim slučajevima produljiti za najviše 30 kalendarskih dana.

3.   U slučaju zahtjeva za ponovni prihvat koji se podnose u ubrzanom postupku (članak 5. stavak 3.), odgovor se mora dati u roku od dva radna dana nakon datuma primitka takvog zahtjeva. Ako je potrebno, uz valjano obrazložen zahtjev zamoljene države i nakon što to odobri država moliteljica, rok za davanje odgovora na zahtjev za ponovni prihvat može se produljiti za jedan radni dan.

4.   Ako odgovor ne stigne unutar roka iz stavaka 2. i 3. ovog članka, smatra se da je dana suglasnost za transfer osobe.

5.   Razlozi za odbijanje zahtjeva za ponovni prihvat daju se državi moliteljici.

6.   Nakon što je dana suglasnost ili, ako je primjenjivo, po isteku rokova utvrđenih u stavku 2., dotična osoba se vraća bez odlaganja u skladu s uvjetima koje su usuglasila nadležna tijela u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovog Sporazuma. Na zahtjev države moliteljice, taj rok može biti produljen za vrijeme koje je potrebno za otklanjanje pravnih ili praktičnih prepreka transferu.

Članak 9.

Načini vraćanja i oblici prijevoza

1.   Prije nego što neka osoba bude vraćena, nadležna tijela države moliteljice i zamoljene države pisanim putem unaprijed dogovaraju datum transfera, mjesto ulaska, moguću pratnju te ostale podatke važne za transfer.

2.   Dopuštena su sva prijevozna sredstva bilo zračna, kopnena ili morska. Transfer zračnim prijevozom nije ograničen na korištenje nacionalnih prijevoznika države moliteljice ili zamoljene države te se može obavljati redovnim ili čarter letovima. Kad je potrebna pratnja, takva pratnja nije ograničena na ovlaštene osobe države moliteljice, pod uvjetom da se radi o ovlaštenim osobama iz Ukrajine ili bilo koje države članice.

ODJELJAK III.

TRANZIT

Članak 10.

Načela

1.   Države članice i Ukrajina trebale bi ograničiti tranzit državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na slučajeve kad takve osobe ne mogu biti vraćene izravno u državu odredišta.

2.   Zamoljena država dozvoljava tranzit državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, ako su zajamčeni daljnji prijevoz tih osoba u moguće države tranzita i njihov ponovni prihvat u odredišnoj državi.

3.   Tranzit državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva obavlja se pod pratnjom, ako to zatraži zamoljena država. Pojedinosti postupka tranzita pod pratnjom utvrđuju se provedbenim protokolima u skladu s člankom 16.

4.   Zamoljena država može odbiti prolaz:

(a)

ako po državljana treće zemlje ili po osobu bez državljanstva postoji stvarni rizik da će biti izloženi mučenju ili neljudskom ili ponižavajućem postupanju, ili kažnjavanju, ili smrtnoj kazni, ili progonu zbog rase, vjeroispovijesti, državljanstva, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog uvjerenja u državi odredišta ili nekoj drugoj državi tranzita;

(b)

ako državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva podliježe kaznenom progonu ili sankcijama u zamoljenoj državi ili u nekoj drugoj državi tranzita;

(c)

zbog javnog zdravlja, nacionalne sigurnosti, javnog reda ili zbog nekog drugog nacionalnog interesa zamoljene države.

5.   Zamoljena država može opozvati bilo koje odobrenje koje je bilo izdano i to u slučaju da se naknadno pojave ili otkriju okolnosti iz stavka 4. ovog stavka, a koje stoje na putu provođenju tranzita, ili ako se više ne može jamčiti daljnje putovanje u moguće države tranzita, ili kad država odredišta više ne može jamčiti ponovni prihvat.

Članak 11.

Postupci vezani za tranzit

1.   Zahtjev za provođenje tranzita podnosi se pisanim putem nadležnom tijelu zamoljene države, a takav zahtjev sadržava sljedeće podatke:

(a)

vrstu tranzita (zrakom, kopnom ili morem), put prolaza tranzita, druge države tranzita, ako postoje, i krajnje odredište;

(b)

osobne podatke dotične osobe (ime, prezime, djevojačko prezime, ostala imena koja se koriste, a po kojima je dotična osoba poznata ili nadimke, datum rođenja, spol i – ako je to moguće – mjesto rođenja, državljanstvo, jezik, vrstu i broj putne isprave);

(c)

predviđeno mjesto ulaska, vrijeme transfera i moguće korištenje pratnje;

(d)

izjavu u kojoj stoji da su, po mišljenju države moliteljice, ispunjeni uvjeti iz članka 10. stavka 2. te da nisu poznati nikakvi razlozi za odbijanje prema članku 10. stavku 4.

Tipski obrazac koji treba koristiti za zahtjeve za tranzit nalazi se u Prilogu 6. ovom Sporazumu.

2.   Zamoljena država u roku od 10 kalendarskih dana od primitka zahtjeva pisanim putem obavješćuje državu moliteljicu o svom pristanku na transfer te potvrđuje mjesto ulaska i predviđeno vrijeme prihvata ili obavješćuje o odbijanju transfera i o razlozima za odbijanje.

3.   Ako se tranzit provodi zračnim putem, osoba koja treba biti ponovno prihvaćena i moguća pratnja izuzimaju se od obveze pribavljanja aerodromske tranzitne vize.

4.   Nadležna tijela zamoljene države, podložno međusobnim konzultacijama, pomažu u provođenju tranzita, a posebno nadziranjem osoba koje su u pitanju i osiguravanjem odgovarajućeg smještaja u tu svrhu.

ODJELJAK IV.

TROŠKOVI

Članak 12.

Troškovi prijevoza i tranzita

Sve troškove prijevoza vezane uz ponovni prihvat i tranzit na temelju ovog Sporazuma, sve do granice države konačnog odredišta snosi država moliteljica, jednako kao i troškove prijevoza i održavanja koje zamoljena država ima u vezi s povratkom osoba u skladu s člankom 4. ovog Sporazuma. Ovime se ne dovodi u pitanje pravo nadležnih tijela država članica i Ukrajine da tako nastale troškove nadoknade od dotičnih osoba ili trećih stranaka.

ODJELJAK V.

ZAŠTITA PODATAKA I KLAUZULA O NEUTJECANJU

Članak 13.

Zaštita podataka

1.   Priopćavanje osobnih podataka moguće je samo u slučajevima kad je ono potrebno za provedbu ovog Sporazuma od strane nadležnih tijela Ukrajine ili države članice, ovisno o slučaju. Kad ukrajinska nadležna prenose, obrađuju ili postupaju s osobnim podacima iz nekog određenog predmeta, poštuju odgovarajuće zakonodavstvo Ukrajine, a nadležna tijela države članice poštuju odredbe Direktive 95/46/EZ i nacionalno zakonodavstvo države članice koje je doneseno u skladu s tom Direktivom.

2.   Osim toga, primjenjuju se sljedeća načela:

(a)

osobni podaci trebaju se obrađivati u dobroj vjeri i zakonito;

(b)

osobni podaci moraju se prikupljati za određene, eksplicitne i zakonite ciljeve provedbe ovog Sporazuma, a ne s ciljem da ih tijelo koje ih je priopćilo, ili ono koje ih je primilo, dodatno obrađuje na način koji nije sukladan s njihovom namjenom;

(c)

osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ne preopsežni u odnosu na svrhu njihova prikupljanja i/ili daljnje obrade; konkretno, podaci koji se dostavljaju smiju se odnositi samo na:

i.

osobne podatke osobe koja treba biti predmet transfera (npr. imena, prezimena, svako ranije korišteno ime, ostala korištena imena po kojima je osoba poznata ili nadimci, spol, građanski status, datum i mjesto rođenja, sadašnje te svako ranije državljanstvo);

ii.

putovnicu, osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu i druge identifikacijske ili putne isprave (broj, rok važenja, datum izdavanja, tijelo koje ih je izdalo, mjesto izdavanja);

iii.

usputna zadržavanja i itinerari;

iv.

ostale podatke potrebne za identifikaciju osobe koja je predmet transfera ili podatke koji su potrebni za ispitivanje uvjeta za ponovni prihvat sukladno s ovim Sporazumom;

(d)

osobni podaci moraju biti točni i, prema potrebi, ažurirani;

(e)

osobne podatke treba voditi tako da se identifikacija osoba na koje se ti podaci odnose omogući tijekom razdoblja koje nije duže nego što je potrebno, a u svrhu u koju su podaci bili prikupljeni, ili u svrhu u koju su dalje obrađivani;

(f)

tijelo koje podatke priopćava i tijelo koje ih prima poduzimaju sve potrebne mjere da osigura odgovarajuće ispravljanje, brisanje ili blokiranje osobnih podataka u slučaju kad obrada podataka nije u skladu s odredbama ovog članka, a posebno kad ti podaci nisu primjereni, relevantni, točni ili kad su preopsežni u odnosu na svrhu obrade. To uključuje i obvezu obavješćivanja druge ugovorne stranke o svakom ispravljanju, brisanju ili blokiranju;

(g)

tijelo koje prima podatke, na zahtjev, obavješćuje tijelo koje priopćava podatke o načinu korištenja priopćenih podataka i o tako dobivenim rezultatima;

(h)

osobni podaci smiju se priopćavati isključivo nadležnim tijelima. Za daljnje priopćavanje drugim tijelima potrebna je prethodna suglasnost tijela koje je podatke priopćilo;

(i)

tijela koja priopćavaju i tijela koja primaju podatke imaju obavezu vođenja pisane evidencije o davanju i primanju osobnih podataka.

Članak 14.

Klauzula o neutjecanju

1.   Ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje prava, obveze i dužnosti Zajednice, država članica i Ukrajine, koja proistječu iz međunarodnog prava, posebno iz svih međunarodnih konvencija ili sporazuma čije su stranke potpisnice, uključujući i one navedene u Preambuli.

2.   Ništa iz ovog Sporazuma ne sprečava povratak osobe prema nekom drugom formalnom ili neformalnom dogovoru.

ODJELJAK VI.

PROVEDBA I PRIMJENA

Članak 15.

Zajednički odbor za ponovni prihvat

1.   Ugovorne stranke jedna drugoj pružaju pomoć u primjeni i tumačenju ovog Sporazuma. U tu svrhu osnivaju zajednički odbor za ponovni prihvat (u daljnjem tekstu „Odbor”) čije će zadaće i nadležnosti posebno biti:

(a)

praćenje primjene ovog Sporazuma i redovita razmjena podataka o provedbenim protokolima koje sastavljaju pojedinačne države članice i Ukrajina na temelju članka 16.

(b)

pripremanje prijedloga i davanje preporuka za izmjenu Sporazuma;

(c)

odlučivanje o načinu provedbe s ciljem jedinstvene primjene ovog Sporazuma;

2.   Odluke Odbora obvezujuće su za ugovorne stranke.

3.   Odbor čine predstavnici Zajednice i Ukrajine; Zajednicu predstavlja Komisija uz podršku stručnjaka država članica.

4.   Odbor se sastaje u mjestu gdje se ukaže potreba, a na zahtjev jedne od ugovornih stranaka.

5.   Odbor utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 16.

Provedbeni protokoli

1.   Ukrajina i država članica mogu sastaviti provedbene protokole koji se odnose na odredbe o:

(a)

imenovanju nadležnih tijela

(b)

graničnim prijelazima za transfer osoba;

(c)

mehanizmu za komunikaciju između nadležnih tijela;

(d)

načinima za povratak prema ubrzanom postupku;

(e)

uvjetima povratka uz pratnju, što uključuje i tranzit državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva, uz pratnju;

(f)

dodatnim sredstvima i dokumentaciji koji su potrebni ta provedbu ovog Sporazuma;

(g)

načinima i postupcima za nadoknadu troškova povezanih s provedbom članka 12. ovog Sporazuma.

2.   Provedbeni protokoli iz stavka 1. stupaju na snagu tek nakon što je o njima obaviješten Odbor iz članka 15.

3.   Ukrajina je suglasna primijeniti svaku odredbu koja se odnosi na stavak 1. točke (d), (e), (f) ili (g) provedbenog protokola sastavljenog u suradnji s jednom državom članicom, a također i u svojim odnosima s bilo kojom drugom državom članicom na njezin zahtjev.

Članak 17.

Odnos prema bilateralnim sporazumima država članica o ponovnom prihvatu

1.   Ovisno o stavku 2. ovog članka, odredbe ovog Sporazuma imaju prednost pred odredbama svakog bilateralnog sporazuma ili drugog pravno obvezujućeg instrumenta o ponovnom prihvatu osoba koji je sklopljen ili bi mogao biti sklopljen u skladu s člankom 16. između pojedinih država članica i Ukrajine, sve dok su odredbe potonjeg neusklađene s odredbama ovog Protokola.

2.   Odredbe o ponovnom prihvatu osoba bez državljanstva i državljana trećih zemalja koje su sadržane u bilateralnim sporazumima ili u drugim pravno obvezujućim instrumentima koji su sklopljeni između pojedinačnih država članica i Ukrajine, nastavljaju se primjenjivati tijekom dvogodišnjeg razdoblja iz članka 20. stavka 3.

ODJELJAK VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Teritorijalna primjena

1.   Pod uvjetima stavka 2. ovog članka, ovaj se Sporazum primjenjuje na području na kojem se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europskih zajednica i na državnom području Ukrajine.

2.   Ovaj Sporazum ne primjenjuje se na državnom području Kraljevine Danske.

Članak 19.

Izmjena Sporazuma

Ovaj se Sporazum može izmijeniti i dopuniti uzajamnim pristankom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune izrađuju se u obliku zasebnih protokola koji čine integralni dio ovog Sporazuma i stupaju na snagu u skladu s postupkom utvrđenim u članku 20. ovog Sporazuma.

Članak 20.

Stupanje na snagu, trajanje i prestanak

1.   Ugovorne stranke ovaj Sporazum ratificiraju ili odobravaju u skladu sa svojim vlastitim postupcima.

2.   Pod uvjetima iz stavka 3. ovog članka, ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od dana kad su stranke jedna drugu obavijestile da su dovršeni postupci iz prvog stavka.

3.   Obaveze utvrđene člankom 3. ovog Sporazuma počinju se primjenjivati dvije godine nakon datuma koji se navodi u stavku 2. ovog članka. Tijekom tog dvogodišnjeg razdoblja te su obaveze primjenjive samo na osobe bez državljanstva i državljane trećih zemalja s kojima je Ukrajina sklopila bilateralne ugovore ili dogovore o ponovnom prihvatu. Kako je određeno člankom 17. stavkom 2., odredbe o ponovnom prihvatu osoba bez državljanstva i državljana trećih zemalja koje su sadržane u bilateralnim sporazumima ili u drugim pravno obvezujućim instrumentima koji su sklopljeni između pojedinačnih država članica i Ukrajine, nastavljaju se primjenjivati tijekom tog dvogodišnjeg razdoblja.

4.   Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

5.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum upućivanjem službene obavijesti drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje važiti šest mjeseci od datuma takve obavijesti.

Članak 21.

Prilozi

Prilozi 1. do 8. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Sastavljeno u Luxembourgu osamnaestog lipnja dvije tisuće sedme godine u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, talijanskom, švedskom i ukrajinskom jeziku, pri čemu je svaki od tih jezika jednako vjerodostojan.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

Image


PRILOG 1.

OPĆI POPIS ISPRAVA O DRŽAVLJANSTVU

(članak 6. stavak 1. točka (a))

sve vrste putovnica (nacionalna putovnica, diplomatska putovnica, službena putovnica, zajednička putovnica i zamjenska putovnica, uključujući i dječju putovnicu),

osobne iskaznice država (uključujući privremenu osobnu iskaznicu),

službene vojne knjižice ili vojne osobne iskaznice,

pomorska knjižica i kapetanska službena kartica i pomorska putovnica,

uvjerenja o državljanstvu i druge službene isprave u kojima se spominje državljanstvo ili koja odaju državljanstvo.


PRILOG 2.

OPĆI POPIS ISPRAVA O DRŽAVLJANSTVU

(članak 6. stavak 1. točka (b))

fotokopije svih vrsta isprava navedenih u Prilogu 1. ovom Sporazumu,

vozačka dozvola ili fotokopija iste,

izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija istog,

identifikacijska iskaznica trgovačkog društva ili fotokopija iste,

izjave svjedoka,

izjave osobe o kojoj se radi i navod o jeziku kojim ta osoba govori, uključujući i rezultate bilo kojeg služenog testa koji je proveden radi utvrđivanja državljanstva neke osobe. U smislu ovog Priloga „službeni test” definira se kao test koji su naručila ili provela tijela države moliteljice i potvrdila tijela zamoljene države,

svaka druga isprava koja može pomoći u utvrđivanju državljanstva osobe o kojoj se radi.


PRILOG 3.

OPĆI POPIS ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA I OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA

(članak 7. stavak 1.)

PRILOG 3.A

službene izjave koje se daju u svrhu ubrzanog postupka, a posebno one koje daje službenik granične službe koji može posvjedočiti da je osoba o kojoj se radi prešla granicu izravno iz zamoljene države na državno područje države moliteljice,

karte na kojima se navodi ime putnika u zračnom, željezničkom, autobusnom ili brodskom prijevozu, koje svjedoče o prisutnosti i planu puta dotične osobe izravno s državnog područja zamoljene države na državno područje države moliteljice (ili države članice, ako je Ukrajina zamoljena država),

popisi putnika u zračnom, željezničkom, autobusnom ili brodskom prijevozu, koji svjedoče o prisutnosti i planu puta dotične osobe izravno s državnog područja zamoljene države na državno područje države moliteljice (ili države članice, ako je Ukrajina zamoljena država).

PRILOG 3.B

službene izjave, posebno one koje daje osoblje granične službe države moliteljice i drugi svjedoci koji mogu posvjedočiti da je dotična osoba prešla granicu,

isprave, potvrde i sve vrste računa (npr. hotelski račun, predbilježba za liječničke ili stomatološke preglede, ulaznica za javne/privatne institucije, ugovor o najmu automobila, računi kreditnih kartica itd.) koji jasno ukazuju na to da je neka osoba boravila na državnom području zamoljene države,

podaci koji dokazuju da je neka osoba koristila usluge kurirske ili putničke agencije,

službena izjava dotične osobe dana u sudskom ili upravnom postupku.


PRILOG 4.

OPĆI POPIS ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA I OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA

(članak 7. stavak 2.)

PRILOG 4.A

važeća viza i/ili boravišna dozvola koju je izdala zamoljena država,

ulazni/izlazni pečat u putovnici ili neka slična ovjera u putnoj ispravi osobe o kojoj se radi ili neki drugi dokaz o ulasku/izlasku (npr. fotografija).

PRILOG 4.B

Fotokopije svih isprava navedenih dijelu A.


PRILOG 5.

Image

Image

Image


PRILOG 6.

Image

Image


PRILOG 7.

STANDARDNA PUTNA ISPRAVA EU-a ZA POTREBE PROTJERIVANJA

(u skladu s obrascem utvrđenim u Preporuci Vijeća EU-a od 30. studenoga 1994.)


PRILOG 8.

UKRAJINSKA POTVRDA O POVRATKU


IZJAVA UKRAJINE

„Putna isprava” je isprava koja vrijedi za putovanja u inozemstvo koju je izdala Ukrajina, jedna od država članica ili država čiji je državljanin predmet ponovnog prihvata ili dotična osoba u njoj ima stalno boravište.


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S ČLANKOM 2. STAVKOM 1.

Ugovorne stranke primaju na znanje da u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Ukrajine i država članica, ukrajinskim državljanima ili građanima EU-a nije moguće oduzeti državljanstvo, a da nisu stekli državljanstvo neke druge države.

Ugovorne stranke suglasne su da će se međusobno pravovremeno konzultirati ako se ovakvo stanje promijeni.


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S DANSKOM

Ugovorne stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državnom području Kraljevine Danske, kao niti na državljane Kraljevine Danske. U takvim je okolnostima primjereno da Ukrajina i Danska sklope sporazum o ponovnom prihvatu prema jednakim uvjetima prema kojima je sklopljen ovaj Sporazum.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ISLANDU I NORVEŠKOJ

Ugovorne stranke primaju na znanje blizak odnos između Europskih zajednica i Islanda i Norveške, a posebno na temelju Sporazuma od 18. svibnja 1999. o pridruživanju tih zemalja provedbi, primjeni i razvijanju schengenske pravne stečevine. U takvim je okolnostima primjereno da Ukrajina s Norveškom i Islandom sklopi sporazum o ponovnom prihvatu prema jednakim uvjetima prema kojima je sklopljen ovaj Sporazum.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TEHIČKOJ I FINANCIJSKOJ POTPORI

Obje stranke suglasne su da će ovaj Sporazum provoditi na osnovi načela zajedničke odgovornosti, solidarnosti i ravnopravnog partnerstva kako bi upravljali migratornim tokovima između Ukrajine i EU-a.

U tom se kontekstu EU obvezuje da će na raspolaganje staviti financijska sredstva kako bi Ukrajini pomogao u provedbi ovog Sporazuma. Pri tom će se posebna pozornost posvetiti jačanju kapaciteta. Ta će se potpora pružati u okviru sveukupnih prioriteta za pomoć Ukrajini, kao dio ukupnih novčanih sredstava koja su dostupna Ukrajini i uz potpuno poštovanje svih relevantnih pravila i postupaka vanjske pomoći EZ-a.


Top