Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A0321(01)

Agreement between the European Community and the Government of Canada on the processing of Advance Passenger Information and Passenger Name Record data

OJ L 82, 21.3.2006, p. 15–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 345–349 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 148 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 148 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 189 - 193

In force

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

148


22006A0321(01)


L 082/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Канада относно обработката на предварителна информация за пътниците и записи на данни с имената на пътниците

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА, наричани по-долу „страните“,

КАТО ПРИЗНАВАТ значението на зачитането на основните права и свободи, особено правото на неприкосновеност на личния живот, както и значението на зачитането на тези ценности в процеса на предотвратяване и борба с тероризма и свързаните с него престъпления, както и на други сериозни престъпления, които са транснационални по своята същност, включително организираната престъпност;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД изискването на правителството на Канада въздушните превозвачи, превозващи пътници за Канада, да предоставят предварителна информация за пътниците и данни за имената им (наричани по-долу „данни АРI/PNR“) на компетентните канадски органи до степента, до която тези данни се събират и съдържат в автоматизираната резервационна система и системите за контрол на излитането (DCS);

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, и по-специално член 7, буква в) от нея;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажиментите, поети от съответния компетентен орган във връзка с начина, по който ще се обработват данните АРI/PNR, получени от въздушните превозвачи (наричани по-долу „ангажиментите“);

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД съответното Решение на Комисията съгласно член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО (наричано по-долу „решението“), съгласно което канадският компетентен орган се счита за предоставящ адекватно ниво на защита на данните АРI/PNR, предавани от Европейската общност (наричана по-долу „Общността“), във връзка с пътническите полети до Канада в съответствие с приложимите ангажименти, които са приложени към съответното решение;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Ревизираните насоки за данните АРI, приети от Световната митническа организация (WCO), Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и Международната организация за гражданска авиация (ICAO);

КАТО СЕ АНГАЖИРАТ да работят заедно, за да подпомагат ICAO при разработването на многостранен стандарт за предаване на данните PNR, получени от търговските авиокомпании;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД възможността в бъдеще да бъдат направени ефективни промени в приложение I към настоящото споразумение чрез опростени процедури, особено по отношение на осигуряването на реципрочност между страните,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

1.   Целта на настоящото споразумение е да се осигури, че данните АРI/PNR на лицата по избрани маршрути се предоставят при пълно зачитане на основните права и свободи, особено правото на неприкосновеност на личния живот.

2.   Избран маршрут е маршрутът, прелетян от въздушния превозвач от територията на едната страна до територията на поискалата данните страна.

Член 2

Компетентни органи

Компетентен орган на поискалата данните страна е орган, отговорен в Канада или в Европейския съюз за обработката на данните АРI/PNR на лица по избрани маршрути, както е посочено в приложение I към настоящото споразумение, което представлява неразделна част от споразумението.

Член 3

Обработка на данни АРI/PNR

1.   Страните се споразумяват, че данните АРI/PNR на лицата по избрани маршрути ще бъдат обработвани, както е посочено в ангажиментите, поети от компетентния орган, получил данните.

2.   Ангажиментите определят правилата и процедурите за предаване и защита на данните АРI/PNR на лицата по избрани маршрути, предоставени на компетентния орган.

3.   Компетентният орган обработва получените данни АРI/PNR и третира лицата по избрани маршрути, за които се отнасят данните АРI/PNR, в съответствие с приложимите закони и конституционни изисквания без дискриминация, особено на базата на националност и/или държава на пребиваване.

Член 4

Достъп, поправки обозначения

1.   Компетентният орган предоставя на лице, което не присъства на територията, в която този орган упражнява своята компетентност, за което се отнасят обработените в съответствие с настоящото споразумение данни АРI/PNR, достъп до данните, както и възможност да поиска те да бъдат поправени, ако са грешни, или да добави обозначение, за да се укаже, че е подадено искане за нанасяне на поправки.

2.   Възможността, предвидена от компетентния орган за достъп, поправяне и обозначения във връзка с тези данни, се предоставя при обстоятелства, подобни на тези, при които достъпът е наличен за лица, присъстващи на територията, в която този орган упражнява своята компетентност.

Член 5

Задължение за обработка на данни АРI/PNR

1.   Във връзка с прилагането на настоящото споразумение в Общността, както то се отнася до обработката на лични данни, въздушните превозвачи, изпълняващи избрани маршрути от Общността до Канада, обработват данните АРI/PNR, съдържащи се в техните автоматизирани резервационни системи и системите DCS, както се изисква от компетентните канадски органи в съответствие с канадското законодателство. Списък с елементите на данните АРI, които въздушните превозвачи, изпълняващи определени маршрути, предават на канадските компетентни органи, се съдържа в приложение II към настоящото споразумение, което представлява неразделна част от споразумението.

2.   Задължението, посочено в параграф 1, се прилага, докато се прилага решението. В деня, в който решението се анулира, прекрати временно или срокът му на прилагане изтече и не бъде подновен, се прекратява и прилагането на задължението по параграф 1.

Член 6

Съвместен комитет

1.   Създава се съвместен комитет, който се състои от представители на всяка страна, които ще бъдат нотифицирани на другата страна по дипломатическите канали. Мястото, датата и дневният ред на срещите на съвместния комитет се определят по взаимно съгласие между страните. Първата среща се провежда в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Съвместният комитет следва, inter alia:

a)

да действа като комуникационен канал по отношение на изпълнението на настоящото споразумение и всички въпроси, свързани с него;

б)

да разрешава, до възможната степен, всеки спор, който може да възникне по отношение на прилагането на настоящото споразумение и на всички въпроси, свързани с него;

в)

да организира съвместните проверки, посочени в член 8, и да определя задължителните им елементи;

г)

да приеме свой процедурен правилник.

3.   Страните, представени в съвместния комитет, могат да договорят промени в приложение I към настоящото споразумение, като промените ще се прилагат от датата на договарянето им.

Член 7

Уреждане на спорове

Страните провеждат незабавни консултации по молба на засегнатата от спора страна в случай, че спорът не е разрешен от съвместния комитет.

Член 8

Съвместни проверки

В съответствие с приложение III към настоящото споразумение, което е неразделна част от споразумението, страните провеждат годишно или както се споразумеят по друг начин съвместна проверка за изпълнението на настоящото споразумение, включваща всички въпроси, свързани с него, като например разработването от ICAO на съответните насоки за данните PNR.

Член 9

Влизане в сила, изменения и прекратяване на споразумението

1.   Настоящото споразумение влиза в сила след обмена на нотификации между страните, в които се потвърждава, че необходимите за влизането в сила процедури са завършени. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на втората нотификация.

2.   Без да се засяга член 6, параграф 3, настоящото споразумение може да бъде изменяно чрез споразумение между страните. Тези изменения влизат в сила 90 дни след като страните са разменили нотификации за завършване на необходимите вътрешни процедури.

3.   Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка страна по всяко време след писмена нотификация, направена най-малко 90 дни преди предложената дата на прекратяване.

Член 10

Настоящото споразумение няма за цел да дерогира или да изменя законодателството на страните.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните надлежно оправомощени лица подписаха настоящото споразумение.

СЪСТАВЕНО в два екземпляра в Люксембург, на третия ден от октомври две хиляди и пета година, на английски, гръцки, датски, естонски, италиански, испански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, финландски, френски, чешки и шведски език, като всяка версия е еднакво автентична. В случай на различия определящи са версиите на английски и френски език.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Компетентни органи

За целите на член 3 компетентният орган за Канада е Канадската агенция за гранично обслужване (CBSA).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи на данните PNR, които трябва да бъдат събирани

1.

Индекс за запис PNR

2.

Дата на резервацията

3.

Дата/дати на планираното пътуване

4.

Имена

5.

Други имена по данните PNR

6.

Информация за всички начини за плащане

7.

Адрес за получаване на фактури

8.

Телефонни номера за контакт

9.

Целия маршрут за специфични данни PNR

10.

Информация за редовни пътници (ограничена до прелетени мили и адрес/и)

11.

Пътническа агенция

12.

Пътнически агент

13.

Разделена PNR информация

14.

Информация от полето за издаване на билет

15.

Номер на билета

16.

Номер на мястото

17.

Дата на издаване на билета

18.

Информация, свързана със случаи на неявяване на летището

19.

Номерата на чекирания багаж

20.

Информация за пътник без предварителна резервация

21.

Информация за местата

22.

Еднопосочни билети

23.

Събрана APIS информация

24.

Информация от листа на чакащите

25.

Ред при чекиране


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Съвместна проверка

Страните обявяват една на друга преди съвместната проверка състава на екипите си, които могат да включват съответните органи, занимаващи се със защита на поверителността/данните, митници, имиграционни служби, изпълнителни органи, разузнавателни органи, органи за гранична сигурност и/или авиационна сигурност, включително експерти от държавите-членки на Европейския съюз.

При спазване на приложимите закони от всички участници в проверката ще бъде поискано да зачитат поверителността на дискусиите и да имат съответните разрешителни за достъп, издадени от службите по сигурността. Все пак поверителността няма да бъде пречка за всяка страна да разработи съответния доклад за резултатите от съвместната проверка и да го представи на компетентните органи, включително на Парламента на Канада и на Европейския парламент.

Страните съвместно ще определят задължителните елементи на съвместната проверка.


Top