Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0010-20080129

Kommissionens förordning (EG) nr 10/2008 av den 8 januari 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) med avseende på definitioner, detaljerad klassificering och uppdatering av reglerna för spridning för Esspros grundsystem och modulen om pensionstagare (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/10/2008-01-29

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2008R0010 — SV — 29.01.2008 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 10/2008

av den 8 januari 2008

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) med avseende på definitioner, detaljerad klassificering och uppdatering av reglerna för spridning för Esspros grundsystem och modulen om pensionstagare

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 005, 9.1.2008, p.3)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 094, 5.4.2008, s. 24  (10/08)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 10/2008

av den 8 januari 2008

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) med avseende på definitioner, detaljerad klassificering och uppdatering av reglerna för spridning för Esspros grundsystem och modulen om pensionstagare

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 av den 25 april 2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) ( 1 ), särskilt artikel 7.1 och 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 458/2007 fastställs metoder som ska användas för att sammanställa jämförbar statistik till gagn för gemenskapen samt tidsgränser för överföring och spridning av statistiska uppgifter som sammanställts i enlighet med Esspros.

(2)

Enligt artikel 7.3 ska genomförandeåtgärder antas avseende en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna, definitioner som ska användas och uppdatering av reglerna för spridning för Esspros grundsystem och modulen för pensionstagare.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

De genomförandeåtgärder som ska antas enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 458/2007 avseende Esspros grundsystem (för kvantitativa och kvalitativa uppgifter per redovisningsområde och enskild förmån) och avseende modulen om pensionstagare fastställs i bilagorna 1, 2 och 3.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA 1

DEFINITIONER

1.   DEFINITIONER FÖR ESSPROS GRUNDSYSTEM

1.1   GRUPPER AV REDOVISNINGSOMRÅDEN: KRITERIER FÖR KLASSIFICERING AV REDOVISNINGSOMRÅDEN FÖR SOCIALT SKYDD

1.1.1   Beslutsfattande

Med beslutsfattande åsyftas den enhet som fattar de viktigaste besluten, dvs. beslut om förmånernas storlek, villkoren för utbetalning och finansieringen av redovisningsområdet. Ett redovisningsområde kan vara offentligt eller icke-offentligt.

1.1.2   Rättslig grund

Rättslig grund avser lagbestämmelser om förmånsberättigade personers tillhörighet till ett redovisningsområde. Tillhörighet till ett redovisningsområde för socialt skydd kan vara obligatorisk eller frivillig.

1.1.3   Berättigande till förmån

Berättigande till förmån avser grunden för den berörda personens rätt till förmåner, dvs. om rättigheten grundar sig på inbetalda avgifter eller inte.

1.1.4   Täckning

Redovisningsområdets täckning avser den del av befolkningen som omfattas (hela befolkningen, alla eller de flesta arbetstagare eller vissa enskilda grupper).

1.1.5   Skyddsnivå

Skyddsnivå anger om redovisningsområdena för socialt skydd tillhandahåller ett basskydd eller ett tilläggsskydd.

1.2   INKOMSTER I REDOVISNINGSOMRÅDEN FÖR SOCIALT SKYDD

1.2.1

Sociala avgifter är de avgifter som arbetsgivare betalar in för sina anställda eller som förmånsberättigade betalar in själva för att trygga rätten till sociala förmåner.

1.2.2

Med den offentliga sektorns bidrag avses den offentliga sektorns kostnader för förvaltningen av offentliga icke-avgiftsfinansierade redovisningsområden och den offentliga sektorns ekonomiska stöd till andra bosättningsbaserade redovisningsområden för socialt skydd.

1.2.3

Med överföringar från andra redovisningsområden avses ensidiga betalningar som erhålls från andra redovisningsområden för socialt skydd. I detta ingår också sociala avgifter som flyttats över från andra redovisningsområden för socialt skydd.

1.2.4

Med övriga inkomster avses diverse löpande inkomster i redovisningsområden för socialt skydd.

1.3   UTGIFTER I REDOVISNINGSOMRÅDEN FÖR SOCIALT SKYDD

1.3.1   Funktioner

Med en social förmåns funktion avses den primära orsaken till att den sociala förmånen tillhandahålls, oavsett lagstadgade eller administrativa bestämmelser.

1.3.1.1   Sjukdom/hälso- och sjukvård

Inkomstersättning och stöd i form av kontantförmåner i samband med fysisk eller psykisk ohälsa, exklusive funktionshinder. Hälso- och sjukvård som syftar till att bevara, återställa eller förbättra den förmånsberättigades hälsa, oberoende av orsaken till ohälsan.

1.3.1.2   Funktionshinder

Inkomstersättning och stöd i form av kontant- eller naturaförmåner (exklusive hälso- och sjukvård) i samband med fysiskt eller psykiskt funktionshindrade personers nedsatta förmåga att delta i ekonomiska och sociala aktiviteter.

1.3.1.3   Ålderdom

Inkomstersättning och stöd i form av kontant- eller naturaförmåner (exklusive hälso- och sjukvård) i samband med ålderdom.

1.3.1.4   Efterlevande

Inkomstersättning och stöd i form av kontant- eller naturaförmåner i samband med familjemedlems dödsfall.

1.3.1.5   Familj/barn

Stöd i form av kontant- eller naturaförmåner (exklusive hälso- och sjukvård) i samband med kostnader vid graviditet, barns födelse och adoption, försörjning av barn och omsorg om andra familjemedlemmar.

1.3.1.6   Arbetslöshet

Inkomstersättning och stöd i form av kontant- eller naturaförmåner i samband med arbetslöshet.

1.3.1.7   Boende

Stöd till boendekostnader.

1.3.1.8   Övrig social utsatthet

Kontant- eller naturaförmåner (exklusive hälso- och sjukvård) som uteslutande är avsedda att motverka social utsatthet och som inte omfattas av någon av de andra funktionerna.

1.3.2   Sociala förmåner

1.3.2.1

Med kontantförmåner avses förmåner som utbetalas i kontanter och som inte kräver att mottagaren verifierar de faktiska kostnaderna.

1.3.2.2

Med naturaförmåner avses förmåner som utges i form av varor och tjänster. De kan utges direkt eller som ersättning för kostnader.

1.3.2.3

Med behovsprövade sociala förmåner avses sociala förmåner som explicit eller implicit beror på att mottagarens inkomst och/eller förmögenhet ligger under en viss nivå.

1.3.3

Med administrationskostnader avses kostnader för ledningen och administrationen av redovisningsområdet.

1.3.4

Med överföringar till andra redovisningsområden avses ensidiga betalningar som görs till andra redovisningsområden för socialt skydd. I detta ingår också sociala avgifter som flyttats över till andra redovisningsområden.

1.3.5

Med övriga utgifter avses diverse kostnader för redovisningsområdet för socialt skydd (betalning av kapitalinkomst och andra utgifter).

2.   DEFINITIONER FÖR MODULEN OM PENSIONSTAGARE

2.1   PENSIONSTAGARE

Antalet förmånstagare i varje skede kan definieras som antalet personer som får minst en av pensionerna i Esspros sju kategorier:

 Pension på grund av funktionshinder.

  ►C1  Förtida pension ◄ på grund av nedsatt arbetsförmåga.

 Ålderspension.

 Förtida uttag av ålderspension.

 Delpension.

 Efterlevandepension.

  ►C1  Förtida pension ◄ av arbetsmarknadsskäl.

En person som får mer än en pension räknas endast en gång (antalet förmånstagare utan dubbelräkning).

2.1.1

Med pension på grund av funktionshinder avse periodiska utbetalningar som syftar till att bibehålla eller bidra till inkomsten för en person som inte uppnått den lagstadgade/normala pensionsåldern för det berörda redovisningsområdet, och som har ett funktionshinder som nedsätter hans eller hennes arbets- och förvärvsförmåga till en nivå som ligger under en lagstadgad miniminivå.

2.1.2

Med ►C1  förtida pension ◄ på grund av nedsatt arbetsförmåga avses periodiska utbetalningar till äldre arbetstagare som får pension på grund av nedsatt arbetsförmåga innan de uppnått lagstadgad/normal pensionsålder för det berörda redovisningsområdet.

2.1.3

Med ålderspension avses periodiska utbetalningar som syftar till att i) trygga förmånstagarens inkomst efter att denne upphört att förvärvsarbeta vid lagstadgad/normal pensionsålder eller ii) utgöra inkomststöd till äldre (exklusive kortvarigt stöd).

2.1.4

Med förtida uttag av ålderspension avses periodiska utbetalningar som syftar till att trygga inkomsten för förmånstagare som får pension före uppnådd lagstadgad/normal pensionsålder för det berörda redovisningsområdet.

2.1.5

Med delpension avses periodiska utbetalningar av en del av avgångspensionen till äldre arbetstagare som fortsätter att arbeta, men som minskar sin arbetstid eller vars inkomst av förvärvsarbete ligger under en fastställd gräns.

2.1.6

Med efterlevandepension avses periodiska utbetalningar till personer vars rättigheter grundar sig på deras släktrelation till en avliden person som omfattats av redovisningsområdet (änkor, änklingar, föräldralösa barn o.d.).

2.1.7

Med ►C1  förtida pension ◄ av arbetsmarknadsskäl avses periodiska utbetalningar till äldre arbetstagare som får pension innan de uppnått lagstadgad/normal pensionsålder på grund av arbetslöshet eller nedskärning av arbetsplatser till följd av ekonomiska åtgärder, t.ex. omstrukturering av en industrisektor eller ett företag.

2.2   LAGSTADGAD/NORMAL PENSIONSÅLDER FÖR RÄTT TILL FÖRMÅNER VID ÅLDERDOM

Med lagstadgad pensionsålder för rätt till förmåner vid ålderdom avses den ålder vid vilken förmåner vid ålderdom kan utbetalas, om detta fastställts i lag eller avtal. Denna ålder kan variera både mellan och inom medlemsstaterna, beroende på verksamhetssektor, yrke, kön osv.

Om det inte finns någon lagstadgad pensionsålder används en normal pensionsålder, vilket är den pensionsålder som gäller för det redovisningssystem som betalat ut pensionen till förmånstagaren.

3.   REFERENSMANUAL

De detaljerade definitioner som ska användas vid tillämpningen av denna förordning anges i Esspros-manualen, som utarbetats av Europeiska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.
BILAGA 2

DETALJERADE KLASSIFICERINGAR

1.   KLASSIFICERING AV REDOVISNINGSOMRÅDEN OCH AV KVANTITATIVA UPPGIFTER (INKLUSIVE INKOMSTER, UTGIFTER OCH FÖRMÅNER EFTER FUNKTION) SOM OMFATTAS AV ESSPROS GRUNDSYSTEM

1.1   KLASSIFICERING AV REDOVISNINGSOMRÅDEN (kvalitativa uppgifter)

Kriterium: Beslutsfattande

Offentliga redovisningsområden

Icke-offentliga redovisningsområden

Kriterium: Rättslig grund

Obligatoriska redovisningsområden

Icke-obligatoriska redovisningsområden

Kriterium: Berättigande till förmån

Avgiftsfinansierade redovisningsområden

Icke-avgiftsfinansierade redovisningsområden

Kriterium: Täckning

►C1  Allomfattande redovisningsområden ◄

►C1  Generella redovisningsområden ◄

►C1  Redovisningsområden för speciella gruppers förmåner ◄

Kriterium: Skyddsnivå

Redovisningsområde som erbjuder basskydd

Redovisningsområde som erbjuder tilläggsskydd

1.2   KLASSIFICERING AV KVANTITATIVA UPPGIFTER

De fullständiga detaljerade klassificeringar som ska användas för obligatoriska uppgifter som ska överföras till Eurostat anges i Esspros-manualen, som utarbetats av Europeiska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna. Dessa detaljerade klassificeringar aggregeras på första nivån i klassificeringen nedan.

1.2.1   Inkomster

I Esspros grundsystem klassificeras inkomster i redovisningsområden för socialt skydd per typ och ursprung. Typen anger arten av eller orsaken till en utbetalning, dvs. sociala avgifter, den offentliga sektorns bidrag, överföringar från andra redovisningsområden och övriga inkomster.

1.2.1.1   Inkomster per typ

Arbetsgivares sociala avgifter

Förmånsberättigades sociala avgifter

Öronmärkta skattemedel

Allmänna inkomster

Sociala avgifter som flyttats över från andra redovisningsområden

Övriga överföringar från andra bosättningsbaserade redovisningsområden

Kapitalinkomst

Övriga inkomster

1.2.1.2   Inkomster per ursprung

Ursprung anger den institutionella sektor som betalningen härrör från.

Klassificeringen av de institutionella sektorer som inkomsterna för redovisningsområdena för socialt skydd härrör ifrån är den som används i nationalräkenskaperna (ESA 95).

Företag

Statlig myndighet

Regional och lokal myndighet

Socialförsäkringsinstitutioner

Hushåll

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer

Utlandet

1.2.2   Utgifter

Utgifterna för redovisningsområden för socialt skydd klassificeras per typ med angivande av arten av eller orsaken till utgifterna, dvs. sociala förmåner, administrationskostnader, överföringar till andra redovisningsområden och övriga utgifter.

Sociala förmåner delas upp i behovsprövade och icke-behovsprövade förmåner. I klassificeringen av sociala förmåner görs det ytterligare en uppdelning mellan förmåner som utges som kontantförmån (i form av periodisk utbetalning eller engångsbelopp) och förmåner som utges som naturaförmån. Dessutom används en mer detaljerad klassificering där posterna delas upp efter om de gäller endast en eller ett begränsat antal av de funktioner som förtecknas under punkt 1.2.3. Denna mer långtgående klassificering definieras i Esspros-manualen.

Icke-behovsprövade periodiska kontantförmåner

Icke-behovsprövade kontantförmåner, engångsbelopp

Behovsprövade periodiska kontantförmåner

Behovsprövade kontantförmåner, engångsbelopp

Sociala avgifter som flyttats över till andra redovisningsområden

Övriga överföringar till andra bosättningsbaserade redovisningsområden

1.2.3   Förmåner per funktion

Klassificeringen per funktion är följande:

Sjukdom/hälso- och sjukvård

Funktionshinder

Ålderdom

Efterlevande

Familj/barn

Arbetslöshet

Boende

Övrig social utsatthet

2.   DETALJERAD KLASSIFICERING AV PENSIONSTAGARE

2.1   UPPGIFTER

Totalt antal pensionstagare utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av pension på grund av funktionshinder utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av ►C1  förtida pension ◄ på grund av nedsatt arbetsförmåga utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (icke-behovsprövad) pension på grund av funktionshinder utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (icke-behovsprövad) ►C1  förtida pension ◄ på grund av nedsatt arbetsförmåga utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (behovsprövad) pension på grund av funktionshinder utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (behovsprövad) ►C1  förtida pension ◄ på grund av nedsatt arbetsförmåga utan dubbelräkning

Totalt antal pensionstagare (ålderspension och efterlevandepension) utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av ålderspension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av förtida uttag av ålderspension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av delpension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (icke-behovsprövad) ålderspension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (icke-behovsprövat) förtida uttag av ålderspension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (icke-behovsprövad) delpension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (behovsprövad) ålderspension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (behovsprövat) förtida uttag av ålderspension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (behovsprövad) delpension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (icke-behovsprövad) efterlevandepension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (behovsprövad) efterlevandepension utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (icke-behovsprövad) ►C1  förtida pension ◄ av arbetsmarknadsskäl utan dubbelräkning

Totalt antal mottagare av (behovsprövad) ►C1  förtida pension ◄ av arbetsmarknadsskäl utan dubbelräkning

2.2   KOMPLETTERANDE UPPGIFTER

Lagstadgad eller normal pensionsålder per kön och per redovisningsområde

Referensdatum/beräkningsmetod per redovisningsområde
BILAGA 3

UPPDATERING AV REGLERNA FÖR SPRIDNING

1.   UPPDATERING AV REGLERNA FÖR SPRIDNING FÖR ESSPROS GRUNDSYSTEM

1.1   UPPDATERING AV REGLERNA FÖR SPRIDNING AV KVANTITATIVA UPPGIFTER EFTER GRUPPER AV REDOVISNINGSOMRÅDEN

1.1.1   Grupper av redovisningsområden efter kriterium

Särskilda användare får offentliggöra uppgifter per grupp av redovisningsområden i överensstämmelse med Esspros-klassificeringen av redovisningsområden enligt bilaga 1, punkt 1.1 (Grupper av redovisningsområden).

1.1.2   Uppgifter per redovisningsområde

Särskilda användare får offentliggöra uppgifter per redovisningsområde eller grupp av redovisningsområden för de länder som av sekretesskäl inte uttryckligen ger sitt samtycke till fullständig spridning av uppgifter. Grupperna av redovisningssystem ska vara förenliga med de regler för spridning av uppgifter som varje berörd medlemsstat har fastställt.

1.2   UPPDATERING AV REGLERNA FÖR SPRIDNING AV KVALITATIVA UPPGIFTER PER REDOVISNINGSOMRÅDE OCH ENSKILD FÖRMÅN

Eurostat får offentliggöra kvalitativa uppgifter per redovisningsområde och enskild förmån med adekvat stöd.

2.   UPPDATERING AV REGLERNA FÖR SPRIDNING AV UPPGIFTER OM PENSIONSTAGARE

2.1   AGGREGAT AV KATEGORIER I ENLIGHET MED ESSPROS-KLASSIFICERINGEN AV PENSIONSTAGARE

Särskilda användare får offentliggöra uppgifter om de sju pensionskategorierna och om aggregaten av kategorier i enlighet med Esspros-klassificeringen av pensionstagare i bilaga 2, punkt 2 (Detaljerad klassificering av pensionstagare).

Särskilda användare får offentliggöra uppgifter om fördelningen av mottagare av behovsprövade respektive icke-behovsprövade förmåner i enlighet med Esspros-klassificeringen av pensionstagare i bilaga 2, punkt 2 (Detaljerad klassificering av pensionstagare).

2.2   UPPGIFTER PER REDOVISNINGSOMRÅDE

Särskilda användare får offentliggöra uppgifter per redovisningsområde eller grupp av redovisningsområden för de länder som av sekretesskäl inte uttryckligen ger sitt samtycke till fullständig spridning av uppgifter. Grupperna av redovisningssystem ska vara förenliga med de regler för spridning av uppgifter som varje berörd medlemsstat har fastställt.( 1 ) EUT L 113, 30.4.2007, s. 3.

Top