Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0813-20040501

Council Decision of 3 October 2002 establishing, pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, the summary notification information format for notifications concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms for purposes other than for placing on the market (2002/813/EC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/813/2004-05-01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2002D0813 — CS — 01.05.2004 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 3. října 2002,

kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pro jiné účely než uvádění na trh

(2002/813/ES)

(Úř. věst. L 280, 18.10.2002, p.62)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date


Ve znění:

►A1

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 3. října 2002,

kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pro jiné účely než uvádění na trh

(2002/813/ES)RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS ( 1 ), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle části B směrnice 2001/18/ES musí být příslušnému vnitrostátnímu orgánu předem předloženo oznámení o plánovaném uvolnění geneticky modifikovaného organismu (dále jen GMO) nebo kombinace takových organismů pro jiné účely než uvádění na trh.

(2)

V rámci stanoveném směrnicí 2001/18/ES pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a Komisí musí příslušný orgán odeslat Komisi souhrn informací k oznámení vypracovaný v souladu se specifickým formulářem, a Komise musí jeho kopie dále předat ostatním členským státům.

(3)

Tento formulář by měl odrážet potřebu umožnit co možná nejúplnější výměnu příslušných informací uspořádaných jednotným a snadno srozumitelným způsobem, aniž je dotčena skutečnost, že takto poskytnuté informace nemohou sloužit jako základ k hodnocení rizik pro životní prostředí.

(4)

Dne 12. června 2002 byl konzultován výbor zřízený podle čl. 30 odst. 2 směrnice 2001/18/ES a tento výbor nezaujal k návrhu rozhodnutí předloženému Komisí stanovisko,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Pro účely souhrnu a předání oznámení přijatých na základě článku 6 směrnice 2001/18/ES Komisi použijí příslušné orgány jmenované členskými státy podle uvedené směrnice formulář souhrnu informací obsažených v oznámení stanovený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA

FORMULÁŘ SOUHRNU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V OZNÁMENÍ ZÁMĚRNÉHO UVOLŇOVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ NEBO JEJICH KOMBINACE PRO JINÉ ÚČELY NEŽ UVÁDĚNÍ NA TRH

ÚVOD

Formulář souhrnu informací obsažených v oznámení záměrných uvolňování GMO nebo kombinace GMO byl stanoven pro účely článku 11 směrnice 2001/18/ES a v souladu s postupy, které uvedený článek předpokládá.

Je zřejmé, že tento formulář není navržen tak, aby naplnil všechny informace požadované k hodnocení rizik pro životní prostředí.

Volné místo poskytnuté za každou otázkou není určující pro rozsah požadovaných informací pro účely formuláře souhrnu informací obsažených v oznámení.

Formulář souhrnu informací obsažených v oznámení je rozdělen do částí 1 a 2.

Část 1 se použije pro produkty tvořené geneticky modifikovanými organismy jinými než vyššími rostlinami nebo pro produkty s jejich obsahem; obsahuje tyto oddíly:

A.Všeobecné informace

B.Informace o organismech příjemce nebo rodičovských organismech, od kterých je GMO odvozen

C.Informace o genetické modifikaci

D.Informace o organismu nebo organismech, od kterých je odvozen inzert (dárce)

E.Informace o geneticky modifikovaném organismu

F.Informace o uvolnění

G.Interakce GMO s životním prostředím a potenciální dopad na životní prostředí

H.Informace o monitorování

I.Informace o nakládání s GMO po uvolnění a o nakládání s odpadem

J.Informace o plánech pro mimořádné události

Informace podávané v části 1 by ovšem měly odpovídajícím způsobem odrážet (ve zhuštěné formě) informace předkládané příslušnému orgánu v souladu s články 6 a 7 směrnice 2001/18/ES za podmínek specifikovaných v předmluvě k příloze IIIA.

Část 2 se použije pro produkty tvořené geneticky modifikovanými vyššími rostlinami nebo produkty s jejich obsahem. Termínem „vyšší rostliny“ se rozumějí rostliny, které patří do taxonomické skupiny GymnospermaeAngiospermae. Část 2 obsahuje tyto oddíly:

A.Všeobecné informace

B.Informace o geneticky modifikované rostlině

C.Informace o experimentálním uvolnění

D.Souhrn potenciálních dopadů uvolnění geneticky modifikovaných rostlin na životní prostředí

E.Stručný popis opatření přijatých k řízení rizik

F.Souhrn plánovaných polních zkoušek k získání nových údajů o dopadu uvolnění na životní prostředí a lidské zdraví

Informace podávané v části 2 by ovšem měly odpovídajícím způsobem odrážet (ve zhuštěné formě) informace předkládané příslušnému orgánu v souladu s články 6 a 7 směrnice 2001/18/ES za podmínek specifikovaných v předmluvě k příloze IIIB.

ČÁST 1

image

image

image

►(1) A1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ČÁST 2

image

image

image

image( 1 ) Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

Top