EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0098-20021129

Consolidated text: Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2002-11-29

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1996L0098 — BG — 29.11.2002 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 96/98/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 1996 година

относно морското оборудване

(ОВ L 046, 17.2.1997, p.25)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 98/85/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 ноември 1998 година

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

►M3

ДИРЕКТИВА 2002/75/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 2 септември 2002 година

  L 254

1

23.9.2002

►M4

ДИРЕКТИВА 2002/84/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 5 ноември 2002 година

  L 324

53

29.11.2002(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

ДИРЕКТИВА 96/98/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 1996 година

относно морското оборудванеСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален съвет ( 2 ),

произнасяйки се съобразно процедурата, предвидена в член 189в от Договора ( 3 ),

(1) като има предвид, че е необходимо в рамките на Общата транспортна политика да приеме допълнителни мерки в сектора на морския транспорт, за да гарантира сигурността на морския транспорт;

(2)

като има предвид, че Общността е сериозно загрижена от катастрофите, случващи се по море, в частност тези, които предизвикват загуба на човешки живот и замърсяване на моретата и на бреговата ивица на държавите-членки;

(3)

като има предвид, че рискът от катастрофи по море може да бъде ефикасно намален чрез общи стандарти, осигуряващи високо равнище на сигурност при развитието на оборудването на борда на корабите; че стандартите и методите на изпитване могат да упражняват чувствително влияние върху бъдещото развитие на оборудването;

(4)

като има предвид, че международните конвенции изискват държавите на флага да се грижат за съответствието на оборудването на борда с някои предписания за сигурност и издават съответните сертификати за това; че стандартите за изпитвания са с тази цел доусъвършенствани за някои типове морско оборудване от международните организации за стандартизация и от Международната морска организация (ММО); като има предвид че националните стандарти на изпитвания, при които се прилагат международни стандарти, оставят възможност за одобрение от властите по сертифициране, които сами имат различно равнище на квалификация и опит; като има предвид че това води до различия в равнищата на сигурност на продуктите, които компетентните национални власти са сертифицирали съобразно международните стандарти за сигурност, както и силна съпротива от страна на държавите-членки да приемат без допълнителен проверка инсталирането на борда на корабите, плаващи под техен флаг, на оборудване, одобрено от друга държава-членка;

(5)

като има предвид, че е необходимо да се установят общи правила, за да се елиминират различията при прилагането на международните стандарти; като има предвид, че тези общи правила ще имат за резултат преодоляването на ненужните разходи и административни процедури, свързани с одобряването на оборудването, подобрението на условията на експлоатация и конкурентоспособността на морските превози в Общността, както и преодоляването на техническите пречки пред търговията посредством маркировката за съответствие, положена върху оборудването;

(6)

като има предвид, че Съветът в своята Резолюция от 8 юни 1993 г. относно общата политика за морската сигурност ( 4 ) покани Комисията да представи предложения с оглед хармонизирането на прилагането на стандартите на ММО и на процедурите на одобрение за морското оборудване;

(7)

като има предвид, че единственото възможно средство за реализиране на такова хармонизиране е действие на общностно равнище, държавите-членки, които действат независимо или посредством международни организации, не са в състояние да установят идентично равнище на сигурност за оборудването;

(8)

като има предвид, че юридическият инструмент, който е целесъобразно да бъде даден за предоставяне на рамка за уеднаквеното и задължително прилагане на международните стандарти за изпитване от държавите-членки, е директива на Съвета;

(9)

като има предвид, че е целесъобразно да се визира приоритетно оборудването, за което основните международни конвенции изискват да бъде задължително поставено на борда и е одобрено от националните власти съобразно стандартите за сигурност, определени от международните конвенции или резолюции;

(10)

като има предвид, че съществуват редица директиви, гарантиращи свободното придвижване на някои продукти, които е възможно да бъдат използвани, inter alia, като оборудване на борда, но които не се отнасят до сертифицирането на това оборудване от държавите-членки съобразно съответните международни конвенции; като има предвид, че впоследствие оборудването, което следва да бъде поставено на борда, трябва да бъде подчинено изключително на новите общи правила;

(11)

като има предвид, че е необходимо да се определят нови стандарти за изпитване, за предпочитане на международно равнище, за оборудването, за което такива стандарти не съществуват още или не са достатъчно детайлизирани;

(12)

като има предвид, че държавите-членки би следвало да гарантират, че уведомените органи, които оценяват съответствието на оборудването със стандартите за изпитване, да бъдат независими, ефикасни и професионално компетентни да изпълняват задачите си;

(13)

като има предвид, че съответствието с международните стандарти за изпитване може да бъде установена най-добре чрез процедурите на оценка на съответствието, определени в Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 година относно модулите за различните фази на процедурите по оценка на съответствието и правилата на полагане и използване на белега „ЕО“ за съответствие, предназначени да бъдат използвани в директивите за техническо хармонизиране ( 5 );

(14)

като има предвид, че никоя разпоредба на настоящата директива не ограничава определеното от международните конвенции право на администрациите на държавата на флага да пристъпва към операционни изпитвания на функционирането на борда на корабите, за които те са издали сертификат за безопасност, при условие че тези изпитвания не дублират процедурите по оценка на съответствието;

(15)

като има предвид, че оборудването, посочено в настоящата директива, трябва като общо правило да носи маркировка, за да обозначава съответствието му с предписанията на настоящата директива;

(16)

като има предвид, че държавите-членки могат в някои случаи да вземат временни мерки за ограничаване или забрана на използването на оборудване, носещо маркировката за съответствие;

(17)

като има предвид, че използването на оборудване, небелязано с маркировката за съответствие, може да бъде позволено при изключителни обстоятелства;

(18)

като има предвид, че е необходима опростена процедура, включваща регулаторен комитет, за да бъде изменена настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Настоящата директива има за цел, от една страна, да засили сигурността по море и предпазването от замърсяване на морските пространства чрез уеднаквеното прилагане на действащите международни инструменти по отношение на оборудването, изброено в приложение А, предназначено да бъде инсталирано на борда на корабите, за които са издадени сертификати за сигурност от държавите-членки или от тяхно име по силата на международните конвенции и, от друга страна, да се осигури свободното придвижване на това оборудване във вътрешността на Общността.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

а)

„процедури по оценка на съответствието“са процедурите, определени в член 10 и в приложение Б към настоящата директива;

б)

„оборудване“са съоръженията, изброени в приложения А.1 и А.2, които трябва да бъдат инсталирани на борда, за да бъдат използвани съобразно международните инструменти или които доброволно са били инсталирани на борда с цел да бъдат използвани и за които е изискуемо одобрение от администрацията на държавата на флага съобразно международните инструменти;

▼M1

в)

„оборудване за радиовръзки“се обозначава оборудването, изисквано по силата на глава IV от Конвенцията SOLAS от 1974 г. съгласно версията в сила на 1 януари 1999 г., и двуканалните VHF радиотелефонни апарати за спасителни съдове, изисквани съгласно правило III/6.2.1. от същата конвенция;

▼B

г)

„международни конвенции“

са:

 международната конвенция от 1966 г. за товарните водолинии (LL66),

 международната конвенция от 1972 г. за международните правила за предпазване от сблъскване на море (Colreg),

 международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби (Marpol), и

 международната конвенция от 1974 г. за безопасността на човешкия живот на море (Solas),

както и техните протоколи и изменения в сила на датата на приемането на настоящата директива;

д)

„международни актове“са прилаганите международни конвенции, както и резолюциите и циркулярните писма, прилагани от Международната морска организация (ММО), и международните стандарти за изпитвания в областта;

е)

„маркировка“е символът, визиран в член 11 и възпроизведен в приложение Г;

ж)

„уведомен орган“е всеки орган, посочен от компетентната национална администрация на дадена държава-членка съобразно член 9;

з)

„установен на борда“е инсталиран или поставен на борда на даден кораб;

и)

„сертификати за безопасност“са сертификатите, издадени от дадена държава-членка или от нейно име съобразно международните конвенции;

й)

„кораб“е всеки кораб в полето на приложение на международните конвенции, като тази конвенция не обхваща военните кораби;

к)

„кораб на Общността“е всеки кораб, за който са издадени сертификати за безопасност от държавите-членки или от тяхно име по силата на международните конвенции. Настоящото определение не включва случаите, когато администрация на държава-членка издава сертификат за кораб по искане на администрация на трета страна;

л)

„нов кораб“

е всеки кораб, чийто кил е поставен или който се намира в сходен стадий на строеж на датата или след датата на влизане в сила на настоящата директива. По смисъла на настоящото определение се възприема като „сходен стадий на строеж“ стадият, при който:

i) е започнат същинският строеж на конкретен кораб,

и

ii) е започнат монтажът на кораба, при който са използвани най-малко 50 тона или 1 % от прогнозната маса на всички конструктивни материали, която от двете е по-малка;

м)

„съществуващ кораб“е всеки кораб, който не е нов кораб;

н)

„стандарти за изпитване“

са стандартите, постановени от:

 Международната морска организация (ММО),

 Международната организация по стандартизация (ISO),

 Международната комисия по електротехника (IEC),

 Европейски комитет по стандартизация (CEN),

 Европейски комитет по електротехническа стандартизация (Cenélec),

 и

 Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI),

в сила на датата на изработване на настоящата директива и изработени съобразно международните конвенции и резолюциите и съответните циркулярни писма на ММО, за да се определят методите за изпитване и резултатите от изпитванията, но изключително под формата, визирана в приложение А;

о)

„типово одобрение“са процедури по оценка на оборудването, произведено съобразно подходящите стандарти за изпитвания, както и издаването на подходящ сертификат.

Член 3

1.  Настоящата директива се прилага за оборудването, поставено за използването му на борда:

а) на нов кораб на Общността, независимо дали се намира или не във вътрешността на Общността в момента на неговото построяване;

б) на съществуващ кораб на Общността:

 когато такова оборудване не се е намирало на борда преди това,

 или

 когато преди това поставеното на борда оборудване бива заместено, освен ако международните конвенции разпореждат друго,

независимо дали корабът се намира или не във вътрешността на Общността в момента, в който оборудването бива поставено на борда.

2.  Настоящата директива не се прилага за оборудването, вече установено на борда на кораб на датата на влизането в сила на настоящата директива.

3.  Независимо от факта, че оборудването, упоменато в параграф 1, може по смисъла на свободното движение да зависи от полето на приложение на директиви, различни от настоящата, и най-вече от Директиви 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г., за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост ( 6 ), и 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г., относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за оборудването за лична защита ( 7 ), въпросното оборудване бива подчинено единствено на разпоредбите на настоящата директива, с изключение на всички други по смисъла на горепосоченото свободно движение.

Член 4

По време на издаването или на подновяването на съответните сертификати за безопасност, всяка държава-членка или органите, действащи от свое име, проверяват дали установеното на борда на корабите на Общността оборудване, за което държавата-членка е издала сертификати за безопасност, е съобразено с изискванията на настоящата директива.

Член 5

1.  Оборудването, изброено в приложение А.1, установено на борда на кораб на Общността към датата, упомената в член 20, параграф 1, алинея втора, или след тази дата, трябва да бъдат съобразени с прилаганите предписания на международните актове, упоменати в това приложение.

2.  Съответствието на оборудването с прилаганите предписания на международните конвенции и на резолюциите и съответните циркулярни писма на Международната морска организация се доказва изключително съобразно подходящите международни стандарти за изпитване и процедурите за съответствие, упоменати в приложение А.1. За всяко оборудване, изброено в приложение А.1, за което са посочени както стандартите за изпитване на IEC, така и на ETSI, тези стандарти представляват две възможни опции и производителят или одобреният негов пълномощник, установен в Общността, може да определи коя от двете трябва да бъде използвана.

3.  Оборудването, изброено в приложение А.1 и чието изработване е предшествало датата, визирана в параграф 1, може също да бъде пуснато на пазара и установено на борда на кораб на Общността, чиито сертификати са били издадени от държава-членка или от нейно име съобразно международните конвенции, и това в продължение на две години, считано от по-горе цитираната дата, доколкото това оборудване е било произведено съобразно процедурите за типово одобрение, които са били вече в сила на територията на въпросната държава-членка преди приемането на настоящата директива.

Член 6

1.  Държавите-членки не забраняват пускането на пазара и поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, посочено в приложение А.1, което носи маркировката или е съобразено по други причини с разпоредбите на настоящата директива и не отказват издаването или подновяването на сертификатите за безопасност, които се отнасят за него.

2.  Преди издаването на съответния сертификат за безопасност трябва да бъде издаден радиолиценз от компетентната власт съобразно международния регламент за радиосъобщенията.

Член 7

1.  След датата на влизането в сила на настоящата директива Общността внася питане към ММО или, при нужда, европейските организации по стандартизация, да определят подробните стандарти за изпитване за оборудването, изброено в приложение А.2.

2.  Питането, посочено в параграф 1, се прави:

 от председателството на Съвета и от Комисията, когато питането е отправено към ММО,

 от Комисията съобразно Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно определяне на процедура на информиране в областта на техническите стандарти и регламентация ( 8 ), когато питането е отправено към европейските организации по стандартизация. Мандатите, издадени от Комисията, се отнасят до изработването на международни стандарти чрез процедури на сътрудничество между европейските органи и контрагентите им на международно равнище.

3.  Държавите-членки правят необходимото международните организации, включително ММО, да предприемат в най-разумните срокове изработването на по-горе цитираните стандарти.

4.  Комисията следи редовно изработването на стандартите за изпитване.

5.  В случай, че международните организации, включително ММО, не успеят да приемат или откажат да приемат подходящи стандарти на изпитване за специфично оборудване в рамките на разумен срок, стандартите, почиващи на работата на европейските организации по стандартизация, могат да бъдат приети според процедурата, определена в член 18.

6.  По време на приемането или, при нужда, от момента на влизане в сила на стандартите за изпитване, посочени в параграфи 1 или 5 за специфичен елемент от оборудването, това оборудване може да бъде прехвърлено от приложение А.2 към приложение А.1 съобразно процедурата, описана в член 18, и разпоредбите на член 5 се прилагат за това оборудване от датата на това прехвърляне.

Член 8

1.  В случай на нов кораб, който, какъвто и да е неговият флаг, не е регистриран в държава-членка и трябва да бъде прехвърлен в регистъра на държава-членка, този кораб се подлага по време на неговото прехвърляне на инспекция от държавата-членка, която го приема, за да се установи, че действителното състояние на неговото оборудване отговаря на издадените му сертификати за безопасност, че той е или съобразен с разпоредбите на настоящата директива и носи съответната маркировка, или еквивалентен на типовото одобрение на оборудването, в съответствие с настоящата директива, удовлетворявайки заинтересованата държава-членка.

2.  При липса на маркировка или на еквивалентна оценка от въпросната администрация, посоченото оборудване трябва да бъде заменено.

3.  За оборудване, което е оценено като еквивалентно съобразно настоящия член, държавата-членка издава сертификат, който трябва във всеки момент да придружава оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата-членка на флага, да инсталира оборудването на борда на кораба, както и евентуалните ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване.

4.  Що се отнася до оборудването за радиосъобщения, администрацията на държавата на флага изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията относно спектъра на радиочестотите.

Член 9

1.  Държавите-членки уведомяват Комисията и другите държави-членки за органите, отговорни за изпълнението на процедурата, визирана в член 10, както и специфичните задачи, възложени на тези уведомени органи, и идентификационните номера, които са им предоставени предварително от Комисията. Всеки орган предлага на държавата-членка, която възнамерява да го ангажира, изчерпателните информации и доказателствата, отнасящи се до спазването на критериите, определени в приложение В.

2.  Държавите-членки изискват най-малко веднъж на две години от администрацията или от външен безпристрастен орган, посочен от администрацията, одит, свързан с мисиите, които уведомените органи изпълняват от нейно име. Този одит гарантира, че всеки уведомен орган продължава да удовлетворява критериите, изброени в приложение В.

3.  Държава-членка, която е назначила даден орган, трябва да отмени това назначаване, ако констатира, че уведоменият орган повече не удовлетворява критериите, изброени в приложение В. Тя уведомява за това незабавно Комисията и останалите държави-членки.

Член 10

1.  Процедурата по оценка на съответствието, подробно определена в приложение Б, се състои в:

i) изпитване „тип ЕО“ (модул Б) и предварително преди пускането на пазара и съобразно избора, направен от производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността сред посочените в приложение А.1 възможности, всяко оборудване трябва да бъде подчинено:

а) на декларация ЕО за типово съответствие (модул В);

б) на декларация ЕО за типово съответствие (осигуряване качество на продукцията) (модул Г);

в) на декларация ЕО за типово съответствие (осигуряване качество на продуктите) (модул Д);

г) на декларация ЕО за типово съответствие (проверка на продукти) (модул Е); или

ii) осигуряване на качество ЕО (модул З).

2.  Декларацията за типово съответствие се изготвя в писмена форма и съдържа информациите, посочени в приложение Б.

3.  В случай, че оборудването е произведено на парче или в малки количества, а не серийно или масово, процедурата по оценка на съответствието може да се заключава в проверка ЕО на единица (модул Ж).

4.  Комисията поддържа списък на одобреното оборудване и на оттеглените или отказани заявления и го съобщава на заинтересованите страни.

Член 11

1.  Оборудването, посочено в приложение А.1, което е съобразено със съответните международни инструменти, произведени съобразно процедурите по оценка на съответствието, трябва да носят маркировката, положена от производителя или от неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

2.  Маркировката бива следвана от идентификационен номер на съответствието, когато този орган участва във фазата на проверка на продукцията, както и последните две цифри от годината, в течение на която е била положена маркировката. Идентификационният номер на уведомения орган се полага под отговорността на същия, или от самия орган, или от производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

3.  Използваната графична форма на маркировката е представена в приложение Г.

4.  Маркировката се полага върху оборудването или върху неговата фабрична табела, така че да бъде видима, четлива и незаличима през целия жизнен цикъл на оборудването. Във всеки случай, когато характерът на оборудването не го позволява или не го оправдава, маркировката се полага върху опаковката, върху етикет или върху придружаваща брошура.

5.  Забранено е да се полага всякаква друга маркировка или надпис, който е в състояние да подведе трети лица, върху обозначението и върху графиката на маркировката, визирана в настоящата директива.

6.  Маркировката се полага на последния етап от производството.

Член 12

1.  Независимо от член 6, държавите-членки могат да вземат необходимите мерки за гарантиране, че проверките на случайно подбрано оборудване обхващат оборудване, носещо маркировка, намиращо се на техния пазар и все още непоставено на борда, за да се провери съответствието с настоящата директива. Тези проверките, които не са предвидени в процедурите за оценка на съответствието в приложение Б, се изпълняват за сметка на държавата-членка.

2.  Независимо от член 6, след поставянето на борда на оборудване, съобразено с разпоредбите на настоящата директива на кораб на Общността, се разрешава оценка на това оборудване от администрацията на държавата на флага на този кораб, когато международните актове изискват проби на функционирането на борда на основание безопасност и/или предпазване от замърсяване, при условие че тези опити не се дублират с вече извършените процедури по оценка на съответствието. Администрацията на държавата на флага може да изиска производителят на това оборудване, неговият одобрен пълномощник, установен в Общността или лицето, отговорно за пускането на пазара на Общността на оборудването, да предостави доклади за инспекция/изпитване.

Член 13

1.  Когато държава-членка установи при инспекцията или по друг начин, че дадено оборудване, посочено в приложение А, въпреки че е носител на маркировка и е правилно инсталирано, поддържано и предназначено за използване по предназначение, е в състояние да постави в опасност здравето и/или безопасността на екипажа, на пътниците и евентуално на други лица, или да навреди на морската среда, тази държава-членка трябва да вземе всички подходящи временни мерки, за да изтегли въпросното оборудване от пазара или да забрани или да ограничи неговото пускане на пазара или неговото използване на борда на кораб, за който издава сертификат за безопасност. Държавата-членка информира незабавно другите държави-членки и Комисията за тази мярка, като посочва причините за това решение и в частност, ако това несъответствие с настоящата директива се дължи:

а) на неспазването на член 5, параграфи 1 и 2;

б) на неправилно прилагане на стандартите за изпитване, посочени в член 5, параграфи 1 и 2; или

в) на недостатъци в самите стандарти за изпитване.

2.  Комисията започва в най-подходящите срокове консултации със засегнатите страни. Ако след тези консултации Комисията заключи, че:

 мерките са оправдани, тя информира за това незабавно държавата-членка, която е предприела инициативата, и другите държави-членки; когато решението, посочено в параграф 1, се дължи на недостатъци в стандартите за изпитвания, Комисията, след консултации със заинтересованите страни, уведомява комитета, създаден по силата на член 18, в срок от два месеца, ако държавата-членка, която е взела решението, има намерение да го поддържа, и започва процедурата, визирана в член 18,

 мерките не са оправдани, тя информира за това незабавно държавата-членка, която е предприела инициативата, производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

3.  Когато несъобразно оборудване носи маркировката, подходящи мерки се взимат от държавата-членка, в която се намира органът, от който зависи лицето или лицата, са положили маркировката; тази държава-членка информира за това Комисията и другите държави-членки.

4.  Комисията следи държавите-членки да бъдат информирани за протичането и за резултатите от процедурата.

Член 14

1.  Независимо от член 5, при изключителни обстоятелства на техническо обновяване, администрацията на държавата на флага може да разреши поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, несъобразено с процедурите на оценка на съответствието, ако се установи чрез изпитване или по всякакъв друг начин, удовлетворявайки администрацията на държавата на флага, че разглежданото оборудване е най-малкото толкова ефикасно, колкото оборудване, съобразено с процедурите на оценка на съответствието.

По отношение на оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

2.  Тези процедури за изпитване не правят никакво разграничение между оборудването, произведено в държавата-членка на флага, и това, което е произведено в други държави.

3.  За оборудване, обхванато от настоящия член, държавата-членка на флага, издава сертификат, който трябва във всеки момент да придружава оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата-членка на флага, оборудването да бъде поставено на борда на кораба, както и евентуални ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване.

4.  В случай че държава-членка разреши поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, обхванато от настоящия член, тази държава-членка съобщава незабавно на Комисията и на другите държави-членки данните, свързани с него, както и докладите, отнасящи се до всички изпитвания, оценките и подходящите процедури за оценка на съответствието.

5.  Оборудването, посочено в параграф 1, е добавено към приложение А.2 според процедурата, предвидена в член 18.

6.  Когато кораб, имащ на борда си оборудване от приложното поле на параграф 1, е прехвърлен към друга държава-членка, държавата-членка на флага, която приема кораба, може да вземе необходимите мерки, сред които могат да фигурират изпитвания и практически демонстрации, за да се гарантира, че оборудването е поне толкова ефикасно, колкото това, което е съобразено с процедурите на оценка на съответствието.

Член 15

1.  Независимо от член 5, по смисъла на изпитване и на оценка на оборудването и само когато условията, изброени по-долу, бъдат изпълнени, администрацията на държавата на флага може да разреши поставянето на борда на кораб от Общността на оборудване, несъобразено с процедурите по оценка на съответствието и независещо от член 14:

а) оборудването се ползва от сертификат, издаден от държавата на флага, членка на ЕС, който трябва винаги да съпровожда оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата на флага, членка на ЕС, да постави оборудването на борда на кораб от Общността, както и евентуалните ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване;

б) разрешението трябва да бъде ограничено за кратък период;

в) оборудването не може да бъде използвано вместо оборудване, което удовлетворява изискванията на настоящата директива, и не може да замества оборудване, което трябва да остане на борда на кораб на Общността в добро състояние и готово да бъде използвано незабавно.

2.  Що се отнася до оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

Член 16

1.  Когато оборудването трябва да бъде сменено в пристанище извън Общността и при изключителни обстоятелства, които трябва да бъдат надлежно оправдани пред администрацията на държавата на флага, или качването на борда на оборудване, получило одобрение „ЕО тип“, не е възможно по причина на време, закъснение или разходи, на борда може да бъде поставено различно оборудване, като се следва по-долу описаната процедура:

а) оборудването се придружава от документация, издадена от призната организация, еквивалентна на уведомен орган, в случай, когато е сключено споразумение между Общността и засегнатата трета страна във връзка с взаимното признаване на организациите от този тип;

б) в случай, че се окаже невъзможно да се спазят разпоредбите на буква а), на борда може да бъде инсталирано оборудване, придружено от документация, издадена от държава-членка на ММО, която е страна по прилаганите конвенции, и се сертифицира съответствието на оборудването с подходящите разпоредби на ММО, при спазване на разпоредбите на параграфи 2 и 3.

2.  Администрацията на държавата на флага незабавно се информира за естеството и характеристиките на това различно оборудване.

3.  Администрацията на държавата на флага трябва да се убеди при първа възможност, че оборудването, посочено в параграф 1, както и документацията, отнасяща се до изпитванията на това оборудване, са съобразени с прилаганите предписания на международните актове и с настоящата директива.

4.  Що се отнася до оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изиска те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

▼M4

Член 17

Настоящата директива може да бъде изменяна в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2, с цел:

 да се приложат последващи изменения на международните актове, които имат отношение към предмета на настоящата директива,

 да се актуализира приложение А както чрез въвеждане на ново оборудване, така и чрез прехвърляне на оборудване от приложение А.2 към приложение А.1 и обратно,

 да се добави възможността да се използват модули Б и В и модул З за оборудването, изброено в приложение А.1, и чрез изменението на колоните за модулите за оценка на съответствието,

 да се включат други стандартизиращи организации в определянето на „стандарти за изпитване“ в член 2.

Конвенциите и стандартите за изпитване, посочени в член 2, букви в), г) и н), следва да се разбират без да се нарушават мерките, предприети за прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) ( 9 ).

Член 18

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002.

2.  В случаите, когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 10 ), като се имат предвид разпоредбите на член 8 от това решение.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 на Решение 1999/468/ЕО, е два месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 19

Държавите-членки си помагат взаимно за ефективното приложение и признаване на настоящата директива.

Член 20

1.  Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 1998 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби от 1 януари 1999 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията своите законови, подзаконови и административни разпоредби, отнасящи се до прилагането на настоящата директива. Комисията информира за това останалите държави-членки.

Член 21

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ A.1:   Оборудване, за което вече съществуват подробни стандарти за тестване в международни актове

Бележки, приложими към цялото приложение A.1

Общи положения: в допълнение към специфично посочените стандарти за тестване, известен брой разпоредби, които трябва да бъдат проверени по време на проучване на типа (типово одобрение), както са посочени в модулите за оценка на съответствието в приложение Б, могат да отговорят на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ММО.

Колона 5: Където се прави позоваване на ММО, са приложими само стандартите за тестване, съдържащи се в подходящите части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

Колона 5: За целите на коректното определяне на приложимите стандарти, докладите от тестовете и съответните сертификати за типово одобрение трябва да съдържат информация за приложените специфични стандарти за тестване и техните варианти, както са посочени в колона 5.

Колона 5: Когато са посочени два комплекта от стандарти за тестване (разделени с „;“ или с „или“), всеки комплект отговаря на всички изисквания за тестване съгласно стандартите за работа на ММО. По този начин тестването на единия комплект от стандарти е достатъчно, за да се покаже съответствие на изискванията на релевантните международни актове.

Колона 6: Под „модул H“ следва да се разбира „модул H и сертификат за преглед на дизайна“.

1.   Животоспасяващи уреди

Бележки към раздел 1: Животоспасяващи уреди

Колони 3 и 4: Когато тези колони са разделени на две равнища за дадено специфичен код на идентификация, горните равнища се отнасят за плавателни съдове, построени съгласно Международен кодекс за сигурност на бързоходните плавателни съдове преди 1 юли 2002 г., а долните квадрати се отнасят за плавателни съдове, където е подходящо, движещи се съгласно Международен кодекс за сигурност на бързоходните плавателни съдове на или след 1 юли 2002 г.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръгове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3(1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81 (70)

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението на спасителни средства

(а)  За спасителни съдове и дежурни лодки

(б)  За спасителни кръгове

(в)  За спасителни жилетки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.3 и 8.10 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 885

ММО Резолюция MSC.81 (70), освен изискванията към батериите, опре делени в EN 394 (1993), който се прилага за светлините на спасителните жилетки

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73), 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 885

 
 
 

A.1/1.3

Спасителни кръгове, самозадействащи се димни сигнали

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63), 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73)8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/1.4

Спасителни жилетки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70), освен изискванията към батериите, опре леделени в EN 394 (1993), който се прилага за светлините на спасителните жилетки

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC. 97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/1.5

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми

— изолирани или неизолирани

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC 97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/1.6

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/1.7

Средства за термична защита

Правило III/4

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66),

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

A.1/1.8

Сигнални ракети тип „парашут“ (пиротехника)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/6.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/6.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC 97 (73) 8.1, 8.2 (2000 HSC Code)

 
 
 
 

A.1/1.9

Ръчни сигнални ракети (пиротехника)

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 
 

A.1/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 
 

A.1/1.11

Линометателни устройства (пиротехника)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/18 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.8 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/18 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.8 (2000 HSC Code)

 
 
 
 

A.1/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 
 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 

A.1/1.13

Твърди спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1.1.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 
 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1.1.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 

A.1/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 809 (1), MSC/Circ. 809, ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 
 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ 809 (1), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 

A.1/1.15

Покрити обратими спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 809 (1), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 
 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 809 (1), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 

A.1/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/13.4.2., III/26.2.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 и 8.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/13.4.2, III/26.2.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.6 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/1.17

Спасителни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/ 31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 

X

 

A.1/1.18

Твърди дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48(66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 

A.1/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48(66), ММО Резолюция MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48(66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 

A.1/1.20

Бързоходни

Правило III/4,Правило X/3

Правило III/26.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

 
 
 
 

A.1/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/23, III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.5, 8.6 и 8.7 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/23, III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (2000 HSC Code)

 
 

A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Преместен в приложение A.2

A.1/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.5 и 8.7 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 
 
 
 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5 и 8.7 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 

A.1/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (2000 HSC Code)

 
 

A.1/1.25

Устройства за спускане на вода на бързходни дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.3.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.3.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

 
 
 

A.1/1.26

Освобождаващ механизъм за:

(а)  Спасителни лодки и дежурни лодки;

(б)  Спасителни плотове,

спускани на вода посредством талия или талии

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 и 8.5 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.5 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/1.27

Морски системи за евакуация

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/15, III/26.2.1, III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 
 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/15, III/26.2.1, III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 

A.1/1.28

Средства за спасяване

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 810 (2), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5 и 8.10 (1994 HSC Code)

MMO Резолюция MSC.81(70) MSC/Circ. 810

 

X

 
 
 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.4 и III/34, MMO Резолюция MSC.48 (66), MMO MSC/Circ. 810 (2), MMO Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5 и 8.10 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 

A.1/1.29

Парадни трапове

Елементът е преместен в A.2/1.4

A.1/1.30

Ретроотражателни

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция A.658 (16) Приложение 2

 

X

X

X

 
 

A.1/1.31

Двупосочни УКВ радио-телефонни станции за спасителни съдове

Преместен в A.1/5.17 и A.1/5.18

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Преместен в А.1/4.18

A.1/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998)

ММО Резолюция A.384 (X), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4.23

A.1/1.35

Преносимо противопо жарно оборудване за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4/3.38

A.1/1.36

Двигатели за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

A.1/1.37

Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

A.1/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 
 

A.1/1.39

Открити обратими спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

MMO Резолюция MSC.36 (63) Приложение 10 (1994 HSC Code)

 

X

 
 
 
 

Правило III/4, Правило X/3

ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97(73), Приложение 11 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 

A.1/1.40 ex A.1/4.17

Механичен пилотски лифт

Правило V/17 (b)

Правило V/17 (f), ММО Резолюция A.889 (21), ММО MSC/Circ. 773

ISO 799 (1986)

 

X

X

X

 
 

Правило V/23

Правило V/23.6, ММО Резолюция A.889 (21), ММО MSC/Circ. 773

 
 
 

(1)   Циркуляр MSC/Circ. 809 е приложим само ако оборудването ще се монтира на Ро-Ро пътнически кораби

(2)   Циркуляр SC/Circ. 810 е приложим само ако оборудването ще се монтира на Ро-Ро пътнически кораби

2.   Предотвратяване на замърсяване на морската средаНаименование наелемента от оборудването

Правило на Marpol 73/78, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на Marpol 73/78 както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по голямо от 15 p.p.m.)

Приложение I, Правило 16(4) и (5)

Приложение I, Правило 16(1) и (2)

ММО Резолюция MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 
 

A.1/2.2

Детектори за смесване на вода и нефт

Приложение I, Правило 15(3)(b)

Приложение I, Правило 15(3)(b)

ММО Резолюция MEPC.5 (XIII)

 

X

X

X

 
 

A.1/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на нефт

Приложение I, Правило 16(4) и (5)

Приложение I, Правило 16(1) и (2)

ММО Резолюция MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 
 

A.1/2.4

Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за сепариране на нефтоводни смеси (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m.)

Елементът е заличен

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на разтоварането на нефт на нефтен танкер

Приложение I, Правило 15(3)(a)

Приложение I, Правило 15(3)

ММО Резолюция A.586 (14)

 

X

X

X

 
 

A.1/2.6

Уредби за обработка на отпадъчни води

Приложение IV, Правило 8(1)(b)

Приложение IV, Правило 8(1)(b)

ММО Резолюция MEPC.2 (VI)

 

X

X

X

X

 

A.1/2.7

Корабни инсинератори

Приложение VI, Правило 16(2)(a)

Приложение VI, Правило 16(2)(a)

ММО Резолюция MEPC.76 (40)

 

X

X

X

X

 

3.   Противопожарна защита

Бележки, приложими към раздел 3: Противопожарна защита

Колони 3 и 4: Когато тези колони са разделени на две равнища за конкретно обозначение на елемент от оборудването, то горното равнище се отнася за правилата, приложими към кораби, построени преди 1 юли 2002 г., докато долното равнище се отнася за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г. (но може да се прилага също така за кораби, построени преди 1 юли 2002 г.).

Колона 5: В колона 5 за много елементи е посочен повече от един стандарт за изпитване. Изпитващият орган гарантира използване на приложимия стандарт за изпитване за конкретния елемент от оборудването, така че той да отговаря на международните изисквания на конвенцията.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Първични палубни покрития

Правило II-2/34.8, II-2/49.3

Правило II-2/34.8, II-2/49.3

ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Части 2 и 6, Приложение 2, ММО MSC/Circ. 1004

 

X

 
 
 
 

Правило II-2/4.4.4, II-2/6.2

Правило II-2/4.4.4, II-2/6.3

 
 
 
 
 

A.1/3.2

Преносими пожарогасители

Правило II-2/6.1, Правило X/3

Правило II-2/6, ММО Резолюция A.602 (15), ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.7 и 7.8.4.1.3 (1994 HSC Code)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + А1 (1999)

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/10.3.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.3, ММО Резолюция A.602(15), ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3. 7.17.3.7 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2, 4.2.1 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.3

Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

Правило II-2/17.1.1.1, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3. 1.1 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 847

EN 469 (1995), EN 531(1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)

 

X

 
 
 
 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC. 97(73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC. 98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

 
 
 
 
 

A.1/3.4

Снаряжение на пожарникаря: ботуши

Правило II-2/17.1.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.2, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Code)

EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + А1 (1997), EN 345-2-(1996) Class 2, CEI 60903 (1993)

 

X

 
 
 
 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.2 (FSS Code)

 
 
 
 
 

A.1/3.5

Снаряжение на пожарникаря: ръкавици

Правило II-2/17.1.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 847

EN 659 (1996)

 

X

 
 
 
 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

 
 
 
 
 

A.1/3.6

Снаряжение на пожарникаря: шлем

Правило II-2/17.1.1.3, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.3, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (1994 HSC Code)

EN 443 (1997)

 

X

 
 
 
 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.3 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.3 (FSS Code)

 
 
 
 
 

A.1/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух (1)

Правило II-2/17.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 HSC Code)

EN 137 (1993), EN 136 (1998)

 

X

 
 
 
 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1, 3.2.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC 98(73) Глава 3.2.1.2 3.2.1.3 (FSS Code)

 
 
 
 
 

A.1/3.8

Дихателен апарат с въздух, предназначен за употреба с противодимен шлем или противодимна маска (1)

Правило II-2/17.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.2.1 ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC Code)

EN 138 (1994)

 

X

 
 
 
 

бележка (2)

 
 
 
 
 

A.1/3.9

Елементи на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, упоменати в Правило II-2/12 на SOLAS 74

Правило II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2

Правило II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2

ММО Резолюция A.800(19)

 

X

 
 

X

 

Правило II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 8.1 (FSS Code)

Правило II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II -2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 8.1 (FSS Code)

 
 
 
 

A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи противопожарни системи под налягане, предназначени за машинни помещения

Преместен в A2/3.11

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от клас „A“ и „B“

(а)  прегради от клас „А“

(б)  прегради от клас „В“

Правило II-2/3.3.5, II-2/3.4.4

Правило II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11

ММО Резолюция A.754 (18), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3, и Приложение 2 (FTP Code). ММО MSC/Circ. 916, ММО MSC/ Circ. 1004, ММО MSC/ Circ. 1005

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/3.2.5, II-2/3.4.4

Правило II-2/3.2.5, II-2/3.4.4

 
 
 

A.1/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери (само за бързотечни клапани)

Правило II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2

Правило II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2

ММО MSC/Circ.677, MSC/Circ. 1009

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/4.5.3.3, II 2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3

Правило II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3

 
 
 

A.1/3.13

Негорими материали

Правило II-2/3.1, Правило X/3

Правило II-2/3.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.2.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.799(19), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 1, и Приложение 2

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/3.33, Правило X/3

Правило II-2/3.33, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.2.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.14

Материали, различни от стомана, използвани за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ или клас „В“

Правило II-2/18.2.1

Правило II-2/18.2.1

ММО Резолюция A.753(18), ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

Правило II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

 
 
 

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, използвани за тръби, пренасящи нефт или гориво:

а)  тръби и фитинги

б)  клапани

в)  меки връзки

Правило II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Правило X/3

Правило II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.5.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.753(18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, Правило X/3

Правило II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6. ММО Резолюция MSC.97(73) 7.5.4 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.16

Противопожарни врати

Правило II-2/30.2, II-2/31.1.1 и II-2/47

Правило II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47

ММО Резолюция A.754(18) ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3, ММО MSC/Circ. 916, ММО MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

Правило II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

 
 
 

A.1/3.17

Компоненти на системи за управление на противопожарни врати (3)

Правило II-2/30.4.15, Правило X/3

Правило II-2/30.4.15, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.9.3.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 4

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/9.4.1.1.4.15, Правило X/3

Правило II-2/9.4.1.1.4.15, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.9.3.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.18

Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка (4):

(а)  декоративни облицовки

(б)  системи За боядисване

(в)  подови настилки

(г)  изолационни по-крития за тръби

Правило II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Правило X/3

Правило II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II 2/34.2, II 2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II 2/34.7, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 и 7.4.3.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.653(16), ММО MSC.61(67), Приложение 1, Части 2 и 5, и Приложение 2 ISO 1716 (1973) (5) ММО MSC/Circ 916 amended by ММО MSC/Circ 1008, ММО MSC/Circ 1004

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Правило X/3

Правило II-2/3.29, II-2/3.40.4, 11-2/3.40.5, 11-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 и 7.4.3.6 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.19

Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития

Правило II-2/3.23.3, Правило X/3

Правило II-2/3.23.3, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 7

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Правило X/3

Правило II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.20

Мека мебел

Правило II-2/3.23.6, Правило X/3

Правило II-2/3.23.6, II-2/34.6, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.652(16), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 8

 

X

X

X

 
 

Правило II-/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, Правило X/3

Правило II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.4 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.21

Постелъчни принадлежности

Правило II-2/3.23.7, II-2/26.2, Правило X/3

Правило II-2/3.23.7, II-2/26.2 ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.688(17), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 9

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Правило X3

Правило II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.22

Автоматични противо пожарни предпазители

Правило II-2/16.11.1

Правило II-2/16, II-2/32, II-2/48

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/9.7.1.2

Правило II-2/9.7.1.1

 
 
 

A.1/3.23

Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“

Преместен в A. 1/3.26

A.1/3.24

Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“

Преместен в A. 1/3.26

A.1/3.25

Прозорци и бордови илюминатори

Правило II-2/33

Правило II-2/33, MSC/Circ. 847

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Част 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), ММО MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/9.4.1.3

Правило II-2/9.4.1.3, MSC/Circ.847

 
 
 

A.1/3.26

Прорези през прегради от клас „А“

(а)  проходи за електрически кабели

(б)  прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Правило II-2/18.1.1

Правило II-2/18.1.1

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 
 

Regulation II-2/9.3.1

Regulation II-12/9.3.1

 
 
 

A.1/3.27

Прорези през прегради от клас „В“

(а)  проходи за електрически кабели

(б)  прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Правило II-2/18.1.2

Правило II-2/18.1.2

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/9.3.2

Правило II-2/9.3.2

 
 
 

A.1/3.28

Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави и до метода за автоматично оросяване и сигнализиране, напр. дебитни релета, сигнални табла)

Правило II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 и II-2/52.2

Правило II-2/12, II-2/36.1.2, II 2/36.2, II 2/41-2.5 и II-2/52.2

EN 12259-1(1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5,

ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 8.1, Глава 8.2.5.2.3 (FSS Code)

Правило II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, ММО Резолюция MSC.98 (73) Глава 8.1, Глава 8.2.5.2.3 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.29

Противопожарни шлангове

Правило II-2/4.7.1, Правило X/3

Правило II-2/4.7.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC Code)

EN 671-2 (2001), EN ISO 15541 (2001), EN ISO 15540 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/10.2.3.1.1, Правило X/3

Правило II-2/10.2.3.1.1, ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.30

Оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

Правило VI/3.1

Правило II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, Правило VI/3.1, MSC/Circ.774 (Стационарни инсталации)

EN 50104 (1999) Кислород, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Запалими газове

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, ММО Резолюция MSC.98 (73) Глава 15.2.4.2.4 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.31

Компоненти на стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.13.1 (1994 HSC Code), MSC/Circ.912

ММО Резолюция MSC.44(65), ММО Резолюция A.800(19)

 

X

X

X

X

 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.13.1 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 912

 
 

A.1/3.32

Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.40(64), ММО Резолюция MSC.90(71)

 

X

X

X

 
 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.33

Материали за ограничаване на пожара (за мебели) за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.40(64), ММО Резолюция MSC.90(71)

 

X

X

X

 
 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.34

Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 
 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.1 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.35

Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 
 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.36

Автоматични противо пожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36(63) 7.6.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 
 

ММО Резолюция MSC.97(73) 7.6.4 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.37

Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове:

а)  проходи за електрически кабели

б)  прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.2.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 
 

ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.2.6 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.38

Ex A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция A.602 (15) ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1.2 (1994 HSC Code)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + А1 (1999)

 

X

X

X

 
 

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.97(73) 8.1.2 (2000 HSC Code)

 
 
 

A.1/3.39

Алтернативни съоръже- ния за системи за гасене на пожари с халон в машинни помещения и помпени отделения — компоненти на еквивалентна система за гасене на пожари с вода

Правило II-2/10.1, II-2/63.1.3

Правило II-2/10.1, II-2/63.1.3

ММО MSC/Circ. 668, ММО MSC/Circ. 728

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1

Правило II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7.2.2 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)

(Нов елемент)

Правило II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7

Правило II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7

ММО Резолюция A.752 (18) или ISO 15370 (2001)

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 11 (FSS Code)

Правило II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 ММО Резолюция MSC.98 (73) Глава 11 (FSS Code)

 
 

A.1/3.41

Дихателни апарати за аварийни изходи

(ДААИ) (Нов елемент)

 (6)

EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993) EN 1146 (1997) EN 1061 (1996)

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3

Правило II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 3.2.2 (FSS Code), ММО MSC/Circ. 849

 
 
 

A.1/3.42

Компоненти на системи за инертен газ

(Нов елемент)

Правило II-2/62.1

Правило II-2/62, ММО MSC/Circ. 847

ММО MSC/Circs.1009, 677, 485, 450/Допълващи.l, 387, 353 и 282, ММО Резолюция A 567(14) и Corr.l

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/4.5.5

Правило II-2/4.5.5, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 15 (FSS Code), ММО MSC/Circ. 847

 
 

A.1/3.43

Компоненти на системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип)

(Нов елемент)

 (7)

ISO 15371, (2000) ISO 6182-1 (1993)

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, Правило X/3

Правило II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.6 (2000 HSC Code)

 
 

A.1/3.44

Снаряжение на пожарникаря — осигурително въже

(Нов елемент)

Правило II-2/17.2, Правило X/3

Правило II-2/17.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.3 (1994 HSC Code)

ММО MSC.98(73) Глава 3.2.1.3 (FSS Code) (8)

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/10.1, Правило X/3

Правило II-2/10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.3 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.45

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

(Нов елемент)

Правило II -2/7.1.1, II-2/63, Правило X/3

Правило II-2/7.1.1, II-2/63, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

ММО MSC/Circ. 848

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/10.4.1.1.1, 11-2/10.9.1 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

Правило II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.46

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аеорозолни системи)

(Нов елемент)

Правило II-2/7.1.1, Правило X/3

Правило II-2/7.1.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

ММО MSC/Circ. 1007

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/10.4.1.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

Правило II-2/10.4.1. 1.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.47

Концентрат за стацио нарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение, за машинни помещения и товарни помпени отделения (9)

(Нов елемент)

Правило II-2/9

Правило II-2/9

ММО MSC/Circ. 670

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/10.4.1.1.2

Правило II-2/10.4.1.1.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 6.2.2 (FSS Code)

 
 

A.1/.3.48

Компоненти на стацио нарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория „А“

(Нов елемент)

 (10)

ММО MSC/Circ. 914

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Правило X/3

Правило II-2/1. 2.2.4, II-2/10.5.6, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC Code)

 
 

A.1/3.49

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за помещения от специална категория, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства

(Нов елемент)

Правило II-2/37.1.3, II-2/54.2.9 Правило X/3

Правило II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, 11-2/53.2.2, II-2/54.2.9, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.8.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A. 123 (V) (Изпълнение), ММО MSC/Circ. 914

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (FSS Code)

Правило II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.8.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция 98 (73) Глава 7 (FSS Code)

 
 
 

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на химически въздействия

(Нов елемент)

Правило II-2/54.2.6.1

Правило II-2/54.2.6.1

EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)

 

X

X

X

 
 

Правило II-2/19.3.6.1

Правило II-2/19.3.6.1

 
 
 

(1)   При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

(2)   Не е включен в правилата на новата Глава II-2 (МMO Резолюция MSC.99(73)) или FSS Code** (МMO Резолюция MSC.98(73)).

(3)   Където е използван терминът „компоненти на система“ в колона 2, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти или цялата система трябва да бъде изпитана, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.

(4)   Повърхностите, упоменати в Правила II-2/34.3, 34.7, 49.1 и 49.2 в колони 3 и 4, са такива на прегради, палуби, подови настилки, облицовки на стени, в зависимост от случая. Изискванията, посочени в тези правила, нямат за цел да се прилагат за пластмасови тръби, електрически кабели и мебели. (Вж. циркуляр MSC/Circ. 965).

(5)   Когато повърхностният материал трябва да притежава определена максимална топлотворна способност, тя следва да бъде измерена в съответствие с ISO 1716.

(6)   Корабите, построени преди 1 юли 2002 г., трябва да отговарят на Правила II-2/1.2.2 и II-2/13.4.3 (MMO Резолюция MSC.99(73)) не по-късно от датата на първия преглед след 1 юли 2002 г.

(7)   Корабите, построени преди 1 юли 2002 г., трябва да отговарят на Правила II-2/1.2.2.3 и II-2/10.6.4 (MMO Резолюция MSC.99(73)) само по отношение на новоинсталирано оборудване.

(8)   Този стандарт се прилага само за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г.

(9)   Стационарната противопожарна система за гасене с пяна с висок коефициент на разширение, предназначена за машинни помещения и товарни помпени отделения, трябва да бъде изпитана с одобрен концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.

(10)   Пътническите кораби с големина 2000 бруто тона и повече без бързоходните пътнически плавателни съдове, построени преди 1 юли 2002 г., трябва да отговарят на условията на Правила II-2/1.2.2.4 и II-2/10.5.6 (ММО Резолюция MSC.99(73)) не по-късно от 1 октомври 2005 г.

4.   Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване

Колони 3 и 4: При разделяне на две равнища на колоните за определен продукт по-горното равнище се отнася до правилата, приложими към кораби, построени преди 1 юли 2002 г., а по-долното равнище се отнася до кораби, построени на или след 1 юли 2002 г. (но могат също така да се прилагат към кораби, построени преди 1 юли 2002 г.).

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в международните конвенции и съответните резолюции и циркуляри на ММО.

Колона 5: При цитиране на стандарта за изпитване EN/IEC 61162 се прилагат съответните негови части.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Магнитен компас

Правило V/12.(r)

Правило V/12 (b), ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2. 1.1, ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.2

Устройство, излъчващо магнитен курс (наричано преди електромагнитен компас)

Правило V/12(r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (b), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.2.5, (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.5, ММО Резолюция 97 (73) 13.2.5, (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.3

Жирокомпас

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (d), ММО Резолюция A.424 (XI), ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 8728: (1998), EN 60945 (1997), EN 61162

ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.5.1, ММО Резолюция A.424 (XI), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.4

Радиолокационно оборудване

Преместен в A. 1/4.34, A. 1/4.35 и A. 1/4.36

A.1/4.5

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Преместен в A. 1/4.34

A.1/4.6

Ехолоти

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (k), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.4 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.224 (VII), както е изменена с ММО Резолюция MSC74 (69), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 9875 (1997), EN 60945(1997), EN 61162;

ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996),IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.1, ММО Резолюция 97 (73) 13.4.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.224 (VII), както е изменена с ММО Резолюция MSC74 (69), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.7

Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (l), ММО Резолюция A.824 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.96(72) ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.3 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61023 (1999),EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.4, ММО Резолюция A.824 (19), както е изменена, с ММО Резолюция MSC.96 (72) ММО Резолюция 97 (73) 13.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.8

Индикатор на ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта

Елементът е разделен на три и е преместен в A.1/4.20-21-22

A.1/4.9

Индикатор на ъгловата скорост на поворота

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (n), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.7.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.526 (13), ММО Резолюция A. 694 (17)

ММО Резолюция A.526 (13), IEN 60945, EN 61162;

ММО Резолюция A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61 162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.9.1, ММО Резолюция 97 (73) 13.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.526 (13), ММО Резолюция A. 694 (17)

 
 

A.1/4.10

Пеленгатор

Елементът е заличен

A.1/4.11

Оборудване за системата „Loran-C“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ММО Резолюция A.818 (19)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13. 17.1 (2000HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.818 (19),. ММО Резолюция A.694 (17),

 
 

A.1/4.12

Оборудване за системата „Чайка“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.818 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.818 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.13

Оборудване за системата „Decca Navigator“

Елементът е заличен

A.1/4.14

Оборудване за системата „GPS“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.819 (19), ММО Резолюция A.694 (17),

EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.819 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.15

Оборудване за системата „GLONASS“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.53 (66), ММО Резолюция A.694 (17),

EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.53 (66), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.16

Система за управление на курса (СУК) (преди наричана автопилот)

Правило V/18.1

Правило V/19.2.8.2, ММО Резолюция A.342 (IX), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17)

EN/ISO 11674 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.17

Механичен пилотски лифт

Преместен в A. 1/1.40

A.1/4.18

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Правило III/4, Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило III/6.2.2, Правило IV/7.1.3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.530 (13), ММО Резолюция A.802 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997);

IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/6.2.2, Правило IV/7.1.3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.530 (13), ММО Резолюция A.802 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

 
 

A.1/4.19

Радиолокационно оборудване за бързоходни пла вателни съдове

Преместен в A. 1/4.37

A.1/4.20

Индикатор на ъгъла на отклонение на перото на руля

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (m), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 HSC Code) ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция 97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.21

Индикатор на оборотите на въртене на гребния винт

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (m), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.22

Индикатор на стъпката на гребния винт

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (m), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.23

Компас за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990)

ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/34, ММО Резолюция 97 (73) 8.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

 
 

A.1/4.24

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в A. 1/4.37

A.1/4.25

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ)

Преместен в A. 1/4.35

A.1/4.26

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в A. 1/4.38

A.1/4.27

Средство за електронна прокладка (СЕП)

Преместен в A. 1/4.36

A.1/4.28

Система за интегриран мостик

(Нов елемент)

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Правило V/19.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 15.4.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.29

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба(УРДДК)

(Нов елемент)

Правило V/18.1, V/20.2 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/20, ММО Резолюция A.861 (20), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13. 16 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.30

Информационна система за изобразяване на елек-тронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти

(СИРК)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2. 1.4, Правило V/19.2.1.5, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.8 (2000 HSC Code) ММО Резолюция A.817 (19), както е изменена, с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 5, и с ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.31

Жирокомпас за бързоходн и плавателни съдове

(Нов елемент)

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.2.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.821 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2.6 (2000 HSC Code) ММО Резолюция A.821 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 

A.1/4.32

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация

(Нов елемент)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.4, ММО Резолюция MSC.74 (69), Приложение 3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.15 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) (1)

EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.33

Система за управление на пътя на кораба

(Нов елемент)

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.8.2, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.74 (69), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17)

IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.34

Радиолокационно оборудване със средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (g), Правило V/12 (h), Правило V/12 (j), ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена от ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.823 (19). ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.3.2, Правило V/19.2.7.1, Правило V/19.2.8.1, ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.823 (19). ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

 
 

A.1/4.35

Радиолокационно обо-рудване със средство за автоматично следене на цели (САСЦ)

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (g), Правило V/12 (h), Правило V/12 (i), ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) ITU -R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.3.2, Правило V/19.2.7.1, Правило V/19.2.5.5, ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

 
 

A.1/4.36

Радиолокационно обо-рудване със средство за електронна прокладка (СЕП)

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (g), Правило V/12 (h), Правило V/12 (i), ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.3.2, Правило V/19.2.3.3, Правило V/19.2.7.1, ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

 
 

A.1/4.37

Радиолокационно обо-рудване със средство за автоматична радиоло-кационна прокладка (САРП) за бързоходн и плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция A.823 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.823 (19), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 
 

A.1/4.38

Радиолокационно оборудване със средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция MSC.64 (67) Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 
 

A.1/4.39

Радиолокационен отра-жател

(Нов елемент)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.7, ММО Резолюция MSC.97(73) 13.13

ММО Резолюция A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998);

ММО Резолюция A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

(1)   Приложение 3 на ITUR.M. 1371-1 е приложимо само в съответствие с изискванията на MMO Резолюция MSC.74 (69).

5.   Радиокомуникационно оборудване

Бележки към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в съответните международни конвенции и резолюции и циркуляри на ММО.

Колона 5: В случай на противоречие между ММО MSC/Circ. 862, където има позоваване на него, и стандартите за изпитване на продукта, предимство ще имат изискванията на ММО MSC/Circ.

Колона 5: Където има позоваване на EN/IEC 61162, се прилагат съответните части от този стандарт за изпитване.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

УКВ радиостанция с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.385 (X), ММО Резолюция A. 524 (13), ММО Резолюция A.803 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), MMO MSC/Circ. 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), MMO MSC/Circ. 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.2

УКВ радиоприемник с възможност за поддържане на радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13. 1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.803 (19), ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R.M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)

EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).

 

X

X

X

X

 

A.1/5.3

Приемник „NAVTEX“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.4 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.525 (13), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95)

EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09);

IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.4

Приемник „EGC“ (Разширено групово повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.5, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.570 (14), ММО Резолюция A.664 (16), ММО Резолюция A.694 (17)

ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03);

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.5

Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник „NBDP“ за теснолентово директно буквопечатане)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14. 13. 1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 3.17. 1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.5, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.699(17), ММО Резолюция A.700 (17), ММО Резолюция A.806 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162;

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPASSARSAT

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.6, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.662 (16), ММО Резолюция A.696 (17), ММО Резолюция A.810 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.56 (66) и ММО Резолюция MSC.120 (74), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 (1);

IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.7

Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в системата „IN- MARSAT“)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.6, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.662 (16), ММО Резолюция A.812 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 (1);

IEC 61097-5 (1997), MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.8

Приемник, поддържащ радиовахта на 2182 kHz

Елементът е заличен

A.1/5.9

Двутонен авариен сигнализатор

Елементът е заличен

A.1/5.10

Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония (2)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/9.1.1, IV/10.1.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.9.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.804 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)

EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.11

Радиоприемник на сред-ни вълни, поддържащ радиовахта на DSC (цифрово избирателно повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/9.1.2, Правило IV/10.1.3, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.8.1.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.9.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.804 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68) Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU R M. 541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997)

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.12

Корабна земна станция „Inmarsat - B“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A. 570 (14), ММО Резолюция A.808 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

IEC 61097-10 (1999), MSC/Circ. 862,

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.13

Корабна земна станция „Inmarsat - C“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.570 (14), ММО Резолюция A.664 (3), ММО Резолюция A.807 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/Circ. 862;

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.14

Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония (4)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/ 10.2.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.2.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.2.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.806 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17), ITU -R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU -R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M. 541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R. M.I 173 (10/95), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Circ. 862;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.15

Приемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта на DSC (цифрово избирателно повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.2.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.2.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.806 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R.M 541-8 (10/97)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.16

Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.5, ММО Резолюция 97 (73) 14.7.2 (2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.80 (70), Приложение 1 и 2; ММО Резолюция A.694 (17), Конвенция ИКАО, Приложение 10, Радио Правила

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997);

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.17

Преносима двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура за спасителни съдове

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/6.2.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.809 (19) Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1(07/82)

ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.18

Стационарна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура за спасителни съдове

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC. 97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/6.2.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.809 (19), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95)

EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997);

EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

(1)   MMO MSC/Circ. 862 ce прилага само към устройството за дистанционно задействанe, а не към самия EPIRB.

(2)   В съответствие с изискванията на МMO и ITU изискванията за двубандов генератор и излъчванията на честотата Н3Е не се прилагат към стандартите за изпитване.

(3)   Прилага се само ако наземната корабна станция Инмарсат „С“ поддържа функцията за разширено повикване EGC.

(4)   В съответствие с изискванията на МMO и ITU изискванията за двубандов генератор и излъчванията на честотата A3H не се прилагат към стандартите за изпитване.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 2:   ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към цялото приложение

Колона 5: Стандартите за изпитване, на които може да има позоваване, са непълни.

1.   Спасителни средстваНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис- ква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Радиолокационен от ражател за спасителни плотове

Правило III/4, III/34, Правило X/3

ММО Резолюция MSC 48 (66)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/1.2

Материали за спасителни хидрокостюми

Правило III/4, III/34

ММО Резолюция MSC 48 (66)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/1.3 ex A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Правило III/34

ММО Резолюция MSC 48 (66)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/1.3 (Нов елемент)

Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация

Правило III/6(5)

LSA Code 7.2, ММО Резолюция A.830 (18), MSC/Circ.808, ММО Резолюция MSC.97(73) 4.2.2 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/1.4 ex A.1/1.29

Парадни трапове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code)

ISO 799-1980

 
 
 
 
 
 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 
 

2.   Предотвратяване замърсяването на околната средаНаименование на елемента от оборудването

Правило на Marpol 73/78, както е изменена, по което се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на Marpol 73/78, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A. 2/2.1 (Нов елемент)

Бордови следящи и записващи устройства за нивото на NOX

Приложение VI Резолюция 2 Глава 1 Правило 1.3.9, Резолюция 2 Глава 2 Правило 2.1.2.5 и Резолюция 2 Глава 6.1

Приложение VI Резолюция 2 Глава 1 Правило 1.3.9, Резолюция 2 Глава 2 Правило 2.1.2.5 и Резолюция 2 Глава 6.1

Предстои да бъдат разработени от ММО

 
 
 
 
 
 

A.2/2.2 (Нов елемент)

Бордови системи за почистване на отработени газове

Приложение VI, Правило 13.3(b)(i), и Правило 14.4(b)

Приложение VI, Правило 13.3(b)(i), и Правило 14.4(b)

Предстои да бъдат разработени от ММО

 
 
 
 
 
 

A.2/2.3 (Нов елемент)

Еквивалентни методи за намаляване на емисиите от NOх на борда

Приложение VI, Правило 13.3(b(ii)

Приложение VI, Правило 13.3(b)(ii)

Предстои да бъдат разработени от ММО

 
 
 
 
 
 

A. 2/2.4 (Нов елемент)

Други технологични методи за ограничаване на емисиите от SOх

Приложение VI, Правило 14.4(c)

Приложение VI, Правило 14.4(c)

Предстои да бъдат разработени от ММО

 
 
 
 
 
 

3.   Противопожарна защитаНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис-ква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Непреносими и превозими пожарогасители

Правило II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Правило X/3

Правило II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994 HSC Code)

EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC. 98 (73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.2

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за помещения от специална категория

Преместен в A. 1/3.49

A.2/3.3

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

Правило II-1/44.2, Правило X/3

Правило II-1/44.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 12.4 (1994 HSC Code)

 
 
 
 
 
 
 

Правило II-1/44.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 12.4 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/3.4

Дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип)

Правило II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Правило X/3

Правило II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.8.6 (1994 HSC Code)

 
 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.2.3.3.4, Правило X/3

Правило II-2/10.2.3.3.4, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.5.6 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/3.5

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

Правило II-2/13, II-2/14.1, Правило X/3

Правило II-2/13, II-2/14.1 ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-2 (1997) + AC (1999)

EN 54-4 (1997) + AC (1999)

 
 
 
 
 
 

Правило II -2/7.2.2, II-2/7.4, II -2/7. Правило X/3 ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9 (FSS Code)

Правило II -2/7.2.2, II -2/7. II-2/7.4.1 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.6

Датчици за дим

Правило II-2/13.3.2, Правило X/3

Правило II-2/13.3.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15

 
 
 
 
 
 

Правило II -2/7.2.2, II-2/7.4 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.2 (FSS Code)

Правило II -2/7.2.2, II -2/7. ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.2 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.7

Топлинни датчици

Правило II-2/13.3, Правило X/3

Правило II-2/13.3.3, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15

 
 
 
 
 
 

Правило II -2/7.2.2, II-2/7.4 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.3 (FSS Code)

Правило II -2/7.2.2, II -2/7. ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.3 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.8

Електрическа предпазна лампа

Правило II-2/17.1.1.4, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.4, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.1.4 (1994 HSC Code)

IEC публикация 79

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.10, Правило X.3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.4 (FSS Code)

Правило II-2/10, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.4 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.9

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

Преместен в A. 1/3.50

A.2/3.10

Системи за осветление с ниско разположение

Преместен в A. 1/3.40

A.2/3.11 ex A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения

Правило II-2/10.1, Правило X/3

Правило II-2/10.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

 
 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.4, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (FSS Code). NB: Не е включено в 2000 HSC Code

Правило II-2/10.4, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/3.12

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

Преместен в A. 1/3.45

A.2/3.13

Дихателни апарати със сгъстен въздух

Правило II-2/17.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.2, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.10.3.2. 1(1994 HSC Code)

EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.14

Пожарни шлангове (от навит тип)

Правило II-2/4.7.1, Правило X/3

Правило II-2/4.7.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC Code)

EN 671 – 1 (1994) + AC (1995)

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Правило X/3

Правило II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.5.5 (2000 HSC Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.15

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

Правило II-2/13-1

Правило II-2/13-1

 
 
 
 
 
 
 

Правило II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 10 (FSS Code)

Правило II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 10 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/3.16

Датчици за пламък

Правило II-2/132, Правило X/3

Правило II-2/13, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-10

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/7.1, II-2/7.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/7.1, II -2/7.2.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 7.7.1., 5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 9.2.3.1.1 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.17

Ръчни пожароизвестители

Правило II-2/13, Правило X/3

Правило II-2/13, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-11

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/7.1, II-2/7.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 9.2.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/7.1, II -2/7.2.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 9.2.1.1 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.18

Устройства за аварийна сигнализация

Правило II-2/13, Правило X/3

Правило II-2/13, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-3 (2001)

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/7.1, II-2/7.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.5 (FSS Code)

Правило II-2/7.1, II -2/7.2.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.5 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.19

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за използване в машинни по- мещения от категория „А“

Преместен в A.1/3.48

A.2/3.20

Мека мебел

Преместен в A.1/3.20

A.2/3.21 (Нов елемент)

Складове за боя и лесно запалими течности (компоненти на системите за гасене на пожари)

Правило II-2/18.7

Правило II-2/18.7

ММО MSC/Circ. 847

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.6.3

Правило II-2/10.6.3

 
 
 
 
 
 

A.2/3.22 (Нов елемент)

Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза

Правило II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3

Правило II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3

 
 
 
 
 
 
 

Правило II-2/9.7.5

Правило II-2/9.7.5

 
 
 
 
 
 
 

A.2/3.23 (Нов елемент)

Компоненти на системи за гасене на пожари на палуби за хеликоптери

Правило II-2/18.8.2.3

Правило II-2/18.8.2.3

ММО Резолюция A.855(20)

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/18.1.2

Правило II-2/18.1.2

 
 
 
 
 
 

A.2/3.24 (Нов елемент)

Преносими апликатори за пяна

Правило II-2/6.4, Правило X/3

Правило II-2/6.4, ММО Резолюция MSC. 36(63) 7.8.4.1.2 (1994 HSC Code)

 
 
 
 
 
 
 

Правило X/3

ММО Резолюция MSC. 97(73) 7.8.4.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/3.25 (Нов елемент)

Прегради от клас „С“

Правило II-2/3.5

Правило II-2/3.5

IММО Резолюция A.799(19), ММО Резолюция A.653(16), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Части 1, 2 и 5, и Приложение 2, ISO 1716 (1973)

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/3.10

Правило II-2/3.5

 
 
 
 
 
 

A.2/3.26 (Нов елемент)

Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)

Правило II-2/51

Правило II-2/51

 
 
 
 
 
 
 

Правило II-2/4.3

Правило II-2/4.3

 
 
 
 
 
 
 

A.2/3.27 (Нов елемент)

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (СО2)

Правило II-2/5.2, Правило X/3

Правило II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II -2/63.1.1 ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC Code)

Pr EN. 12094, Части 1–20

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.4.1.1.1, Правило X/3

Правило II-2/10.4.1.1.1, I -2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1.II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1 ММО Резолюция 97(73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1-(2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.2 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.28 (Нов елемент)

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери

Правило II-2/61.4

Правило II-2/61.4

ММО MSC/Circ. 798

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.8.1

Правило II-2/10.8.1, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 14 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.29 (Нов елемент)

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

Правило II-2/8, II-2/61.4

Правило II-2/8, II-2/61.4

ММО MSC/Circ. 582 и Corr. 1

 
 
 
 
 
 

Правило II-2/10.8.1

Правило II-2/10.8.1, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 6.2.3., Глава 14 (FSS Code)

 
 
 
 
 
 

A.2/3.30 (Нов елемент)

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

ММО Резолюция MSC.4(48) Глава 11, параграф 11.3 (IBC Code)

ММО Резолюция MSC.4(48) Глава 11, параграф 11.3 (IBC Code)

ММО MSC/Circs 799, 582, 553

 
 
 
 
 
 

4.   Навигационно оборудване

Бележки към приложение A.2 раздел 4 – Навигационно оборудване

Колони 3 и 4: Отнасянията към глава Глава V на SOLAS 1974, както е изменена с MSC 73 и влиза в сила на 1 юли 2002 г.

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в международните конвенции и съответните резолюции и циркуляри на ММО.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74,както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена,и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка насъответствието

В + С

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Елементът е преместен в A. 1/4.31

A.2/4.2

Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове (предишно наименование — автопилот)

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.822 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.3

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS) (предишно наименование — електромагнитен компас)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.1, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция MSC.116 (73), ММО Резолюция A.694(17)

Бъдещ ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.4

Лампа за дневна сигнализация

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.2.2, ММО Резолюция MSC.95 (72), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 
 
 
 
 
 

A.2/4.5

Лампа за дневна сигнализация

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.6

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.10 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.94 (72), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.7

Система за управление на пътя на кораба

Преместен в A. 1/4.33

A.2/4.8

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)

Преместен в A. 1/4.30

A.2/4.9

Подсигуряване на информационната система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)

Преместен в A. 1/4.30

A.2/4.10

Система за растерно изобразяване на карти (RCDS)

Преместен в A. 1/4.30

A.2/4.11

Комбинирано оборудване „GPS/ GLONASS“

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.74 (69), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.12

Оборудване „DGPS, DGLONASS“

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 2, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.13

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в A. 1/4.31

A.2/4.14

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

Преместен в A. 1/4.29

A.2/4.15

Интегрирана навигационна система

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Правило V/19.6, ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.16

Система за интегриран мостик

Преместен в A.1/4.28

A.2/4.17

Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

ITU-R M 1176-(10/95), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 
 
 
 
 
 

A.2/4.18

Система за акустично приемане

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.8, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.14 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86(70), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.19

Магнитен компас за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция A.694 (17)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 
 
 
 
 
 

A.2/4.20

Система за управление на пътя за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.21

Приспособления за карти за корабни радари

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.2, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.817 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 5, ММО Резолюция A.477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 
 

A.2/4.22

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.5, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.116 (73), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.23

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.5, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 2, ММО Резолюция MSC.116 (73), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 
 
 
 
 
 

A.2/4.24

Индикатор на упора на гребния винт

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 
 
 
 
 
 

A.2/4.25

Индикатори на страничния упор, стъпката и режима на гребния винт

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.11.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.11.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 
 
 
 
 
 
 

5.   Радиокомуникационно оборудване

Бележки към приложение A.2 раздел 5 Радиокомуникационно оборудване.

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в международните конвенции и съответните резолюции и циркуляри на ММО.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис-ква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

В + С

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

Авариен радиобуй (EPIRB), указващ местоположението, работещ на УКВ

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/8.3 ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.8.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.662 (16), ММО Резолюция A.805 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 
 
 
 
 
 

A.2/5.2

Резервен източник на енергия за радиооборудване

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/13.2, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.13 (2000 HSC Code), COMSAR Circ. 16, ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61097-14, EN 60945 (1997);

Бъдещ IEC 61097-14, IEC 60945 (1996)

 
 
 
 
 
 

A.2/5.3

Корабна земна станция „Inmarsat F“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.1.1, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.570 (14), ММО Резолюция A.808 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

Бъдещ IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), ММО MSC/Circ. 862

 
 
 
 
 
 

A.2/5.4

Пулт за управление на бедствия

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13. 1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/6.4, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.6.4 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 
 
 
 
 
 

A.2/5.5

Табло за сигнализация при бедствие

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/6.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.6.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 
 
 
 
 
 

6.   Оборудване, което се изисква по Colreg 72 (Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море, 1972 г.)Наименование на елемента от оборудването

Правило на Colreg 72, както е изменена, по което се изис- ква „типово одобрение“

Приложими правила на Colreg 72, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Навигационни светлини

Приложение 1/14

Приложение 1/14, ММО Резолюция A.694(17)

EN 60945 (1997), Colreg 72, Приложение I(Изпълнение);

IEC 60945 (1996), Colreg 72, ПриложениеI (Изпълнение)

 
 
 
 
 
 

A.2/6.2

Средства за звукова сигнализация

Приложение III/3

Приложение III/3 ММО Резолюция A.694(17)

EN 60945, Сирени — Colreg 72, Приложение III/l (Изпълнение), Камбани и гонгове — Colreg 72, Приложение III/2 (Изпълнение)

IEC 60945 (1996), Свирки — Colreg 72, Приложение III/l (Изпълнение), Камбани и гонгове — Colreg 72 Приложение III/2 (Изпълнение)

 
 
 
 
 
 

7.   Оборудване за безопасност на кораби за насипни товариНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис- ква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Инструмент за товарене на кораба

Правило XII/11, Конференция от 1997 г. по SOLAS, Резолюция 5

Правило XII/11, Конференция от 1997 г. по SOLAS, Резолюция 5

IACS Препоръка № 48 за уредите за натоварване (SOLAS/CONF.4/7)

 
 
 
 
 
 

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Модули за оценка на съответствието

ПРОУЧВАНЕ „ЕО ТИП“ (МОДУЛ Б)

1.

Уведоменият орган установява и удостоверява, че представителен екземпляр от оценяваната продукция удовлетворява разпоредбите на приложимите международни инструменти.

2.

Заявлението за проучване „ЕО тип“ се привежда от производителя или от неговия одобрен пълномощник, установен в Общността, пред уведомен орган по негов избор.

Заявлението съдържа:

 името и адреса на производителя, както и името и адреса на одобрения пълномощник, ако искането е приведено от него,

 писмена декларация, уточняваща, че същото искане не е било приведено едновременно пред друг уведомен орган,

 техническата документация, описана в точка 3.

Заявителят представя на разположение на уведомения орган представителен екземпляр от съответната продукция, по-долу наричана „тип“ ( 11 ). Уведоменият орган може да поиска други екземпляри, ако програмата за проучване го изисква.

3.

Техническата документация трябва да позволява оценката на съответствието на продукта с приложимите международни инструменти. Тя трябва да съответства, в необходимата степен за тази оценка, на проекта, производствения стандарт, производството, инсталацията и функционирането на продукта съобразно описанието в техническата документация, фигуриращо в притурката към настоящото приложение.

4.

Уведоменият орган:

4.1.

проучва техническата документация и проверява дали типът е бил произведен съобразно нея;

4.2.

осъществява или правиa така че да се осъществи подходяща проверка и необходимите изпитвания за проверка дали изискванията на прилаганите международни инструменти действително се прилагат;

4.3.

се договаря със заявителя за мястото, където ще бъдат осъществени необходимите проверка и изпитвания.

5.

Когато типът удовлетворява разпоредбите на прилаганите международни инструменти, уведоменият орган издава удостоверение за проучване „ЕО тип“ на заявителя. Удостоверението съдържа името и адреса на производителя, уточненията за оборудването, заключенията от проверката, условията на валидност на удостоверението и необходимите данни за идентифициране на одобрения тип.

Към удостоверението се прилага списък на релевантните части от техническата документация и едно копие се съхранява от уведомения орган.

Ако откаже да издаде типово удостоверение на производителя, уведоменият орган мотивира детайлно този отказ.

Когато даден производител внесе ново заявление за официално признаване на дадено оборудване, за което е било отказано типово удостоверение, заявлението, което той представя пред уведомения орган, съдържа всякаква необходима документация, включително доклади за изпитвания за произход, мотивация за предходния отказ и уточнения, свързани с всички изменения, които са били внесени в оборудването.

6.

Заявителят информира уведомения орган, който държи техническата документация, отнасяща се до удостоверението „ЕО тип“ за всички изменения в одобрявания продукт, които трябва да получат допълнително одобрение, когато тези изменения могат да наложат преразглеждане на съответствието с предписаните изисквания или условия за използването на продукта. Това допълнително одобрение се издава във формата на допълнение към първоначалното удостоверение за проучване „ЕО тип“.

7.

Всеки уведомен орган съобщава при поискване на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до удостоверенията за проучване „ЕО тип“ и издадените и оттеглени допълнения.

8.

Другите уведомени органи могат да получат копие от удостоверенията за проучване „ЕО тип“ и/или от техните допълнения. Приложенията към удостоверенията се държат на разположение на другите уведомени органи.

9.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява с техническата документация копие от удостоверенията за проучване „ЕО тип“ и на техните допълнения за период от най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта.

СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА (МОДУЛ В)

1.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, гарантира и декларира, че разглежданите продукти са съобразни с типа, описан в удостоверението за проучване „ЕО тип“ и удовлетворяват изискванията на международните актове, които се прилагат спрямо тях. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката върху всеки продукт и изработва писмена декларация за съответствие.

2.

Производителят взима всички необходими мерки за това производственият метод да осигурява съответствието на произвежданите продукти на описания в удостоверението за проучване „ЕО тип“ и на изискванията на международните актове, които се прилагат спрямо тях.

3.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение на най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА (МОДУЛ Г)

1.

Производителят, който изпълнява задълженията, предвидени в точка 2, гарантира и декларира, че разглежданите продукти са съобразени с типа, описан в удостоверението за изпитване „ЕО тип“. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да положи маркировката на всеки продукт и да установи писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да се съпровожда от идентификационен номер на уведомения орган, отговорен за контрола, упоменат в точка 4.

2.

Производителят прилага одобрена система за качество на продукцията, осъществява инспекция и точни изпитвания на продуктите съобразно точка 3 и подлежи на контрола, визиран в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят депозира искане за оценка на своята система за качеството на съответните продукти пред уведомен орган по свой избор.

Това искане съдържа:

 всички подходящи информации за категорията на предвидените продукти,

 документацията, отнасяща се до системата за качеството,

 техническата документация, отнасяща се до одобрения тип, и копие от атестацията за изпитване „ЕО тип“.

3.2.

Системата за качеството трябва да гарантира съответствието на продуктите спрямо типа, описан в атестацията за изпитване „ЕО тип“.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, изработени от производителя, трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява еднообразно тълкуване на програмите, на плановете, на наръчниците и на досиетата за качество.

Тя включва в частност подходящо описание:

 на целите във връзка с качеството, на структурата на предприятието, на отговорностите на кадрите и техните правомощия, отнасящи се до качеството на продуктите,

 на процесите на производство, на техниките на проверка и осигуряване на качеството и на систематичните процеси и действия, които следва да бъдат приложени,

 проверки и изпитвания, които ще бъдат осъществени преди, по време и след производството, с посочване на честотата, на която те ще се осъществят,

 досиетата за качество, както и докладите за инспекция и данните за опити и маркирането, докладите за квалификацията на засегнатия персонал и т.н.,

 средства за надзор, позволяващи да се провери достигането на изискуемото качество на продуктите и ефикасното функциониране на системата за качество.

3.3.

Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той презумира съответствие с тези изисквания за системите за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът от одитори включва най-малко един член с опит в оценката на технологията на съответния продукт. Процедурата по оценка включва посещение за инспекция на обектите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията на проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4.

Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество така, както е одобрена, и да я поддържа по начин, така че тя да остане адекватна и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяка предвидена промяна на системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали системата за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходима преоценка.

Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

4.

Надзор под отговорността на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява коректно задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.

Производителят съгласува с уведомения орган достъпа за инспекция до производствените места, инспекцията, изпитванията и складирането и му предоставя необходимите информации, най-вече:

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 досиетата за качеството, както и докладите за инспекция и данните от изпитванията и маркировката, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган осъществява периодично одити, предназначени да гарантират, че производителят поддържа и прилага системата за качество. Той предоставя доклад за одит на производителя.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществява или може да направи така, че да бъдат осъществени изпитвания за проверка на доброто функциониране на системата за качество, ако е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5.

Производителят държи на разположение на националните власти в продължение на най-малко десет години от последната дата на производството на продукта:

 документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, второ тире,

 адаптациите, посочени в точка 3.4., параграф 2,

 решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., последен параграф, и в точки 4.3. и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, засягащи одобренията на системите за качество, които са издадени и оттеглени.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ (МОДУЛ Д)

1.

Производителят, който изпълнява задълженията, предвидени в точка 2, гарантира и заявява, че разглежданите продукти са съобразени с типа, описан в удостоверението от изпитването „ЕО тип“. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да положи маркировката върху всеки продукт и да подготви писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да бъде придружена от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, визиран в точка 4.

2.

Производителят прилага одобрена система за качество за крайната инспекция на продукта и за опитите, както е уточнено в точка 3, и е обект на контрола, визиран в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят внася заявление за оценка на своята система за качество за засегнатите продукти пред уведомен орган по свой избор.

Това искане включва:

 всички подходящи информации за категорията на предвидените продукти,

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 техническата документация, отнасяща се до одобрения тип, и копие от атестацията за изпитване „ЕО тип“.

3.2.

В рамките на системата за качество всеки продукт се проучва и се осъществяват подходящи изпитвания за проверка на съответствието му с изискванията на международните актове. Всички елементи, изисквания и разпоредби, установени от производителя, трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява уеднаквено тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и досиетата за качество.

Тя включва в частност подходящо описание:

 на целите, свързани с качеството, на структурата, на отговорностите на кадрите и на техните права, що се отнася до качеството на продуктите,

 на проучвания и изпитвания, които ще бъдат осъществени след производството,

 на средствата за проверка на ефикасното функциониране на системата за качество,

 на досиетата за качество, както и доклади за инспекция и данните от изпитвания и маркиране, доклади за квалификацията на заинтересования персонал и др.

3.3.

Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той предполага съответствието с тези изисквания за системите за качество, които въвеждат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът от одитори включва поне по един член с опит в оценяването на технологията на засегнатия продукт. Процедурата по оценката включва едно посещение за инспекция при инсталациите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4.

Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество такава, каквато е одобрена, и да я поддържа така, че да остава адекватна и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяка предвидена адаптация в системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали изменената система за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или ще е необходима преоценка.

Той уведомява производителя за решението си. Уведомлението съдържа заключенията на проверката и мотивираното решение за оценка.

4.

Надзор под отговорността на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е уверението, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.

Производителят съгласува с уведомения орган достъпа, за целите на инспекцията, до местата за инспектиране, изпитванията и складирането и му предоставя всички необходими информации, най-вече:

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 техническата документация,

 досиетата за качество, както и докладите за инспекция и данните за изпитвания и за маркиране, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и др.

4.3.

Уведоменият орган осъществява периодично одити за проверка дали производителят поддържа и прилага системата за качество; той представя доклад за одита на производителя.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществи или да направи така, че да бъдат осъществени изпитвания за проверка на доброто функциониране на системата за качество, ако е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5.

Производителят поддържа на разположение на националните власти в продължение на най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта:

 документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, трето тире,

 адаптациите, посочени в точка 3.4., параграф 2,

 решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., параграф последен, и в точки 4.3 и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до одобренията на системи за качество, които са издадени и оттеглени.

ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТИ (МОДУЛ Е)

1.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, уверява и декларира, че продуктите, подчинени на разпоредбите на точка 3, са съобразени с типа, описан в удостоверението за изпитване „ЕО тип“.

2.

Производителят взима всички необходими мерки, за да може производственият процес да осигури съответствието на продуктите от типа, описан в удостоверението от изпитвания „ЕО тип“. Той полага маркировката на всеки продукт и изготвя декларация за съответствие.

3.

Уведоменият орган трябва да осъществява подходящи проучвания и изпитвания, за да провери съответствието на продукта с изискванията на международните актове или чрез проучване и изпитване на всеки продукт, както е уточнено в точка 4, или чрез проучване и изпитване на продуктите на статистическа база, както е уточнено в точка 5, по избор на производителя.

3а.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява копие от декларацията за съответствие за период от най-малко десет години от последната дата на производство на продукта.

4.

Проверка чрез проучване и изпитване на всеки продукт

4.1.

Всички продукти се проучват самостоятелно и се осъществяват подходящи изпитвания, за да се провери тяхното съответствие с типа, описан в удостоверението за проучване „ЕО тип“.

4.2.

Уведоменият орган полага или прави така, че да бъде положен неговият идентификационен номер върху всеки одобрен продукт, и изработва писмено удостоверение за съответствие, свързан с осъществените изпитвания.

4.3.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да се грижи да бъде в състояние да представя удостоверения за съответствие на уведомения орган по искане на администрацията на държавата на флага.

5.

Статистическа проверка

5.1.

Производителят представя своите продукти във вид на хомогенни партиди и взима всички необходими мерки, производственият процес да гарантира хомогенността на всяка произведена партида.

5.2.

Всички продукти трябва да бъдат на разположение по смисъла на проверка във вид на хомогенни партиди. Подбира се случайна проба от всяка партида. Продуктите, съставляващи една проба, се проучват самостоятелно и се осъществяват пригодни изпитвания, за да се провери тяхното съответствие с прилаганите изисквания на международните актове и за определяне на приемането или отхвърлянето на партидата.

5.3.

За приетите партиди уведоменият орган полага или прави така, че да бъде положен неговият идентификационен номер на всеки продукт и изготвя писмено удостоверение за съответствие, свързано с осъществените изпитвания. Всички продукти от партидата могат да бъдат пуснати на пазара, с изключение на продукти, които той е констатирал, че не са съобразени.

Ако дадена партида бъде отхвърлена, уведоменият орган или компетентните власти трябва да вземат подходящи мерки, за да възпрепятстват пускането на пазара на тази партида. В случай на често отхвърляне на партиди, уведоменият орган може временно да прекрати статистическата проверка.

Производителят може да положи, под отговорността на уведомения орган, идентификационния номер на последния в течение на производствения процес.

5.4.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да се грижи да бъде в състояние да представи удостоверения за съответствие на уведомения орган по искане на администрацията на държавата на флага.

ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЦА (МОДУЛ Ж)

1.

Този модул описва процедурата, чрез която производителят гарантира и декларира, че съответният продукт, който е получил удостоверението, визирано в точка 2, е съобразен с изискванията на международните актове, които се прилагат. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката върху продукта и изготвя декларация за съответствие.

2.

Уведоменият орган трябва да проучи продукта и да осъществи подходящи мерки, за да провери неговото съответствие с прилаганите изисквания на международните актове.

Уведоменият орган трябва да положи или да направи така, че да бъде положен неговият идентификационен номер върху одобрения продукт, и изготвя удостоверение за съответствие, свързано с осъществените изпитвания.

3.

Техническата документация има за цел да позволи оценката на съответствието на международните актове, както и за проекта, за производството и за функционирането на продукта.

ОСИГУРЯВАНЕ ЗА КОМПЛЕКСНО КАЧЕСТВО (МОДУЛ З)

1.

Производителят, който изпълнява предвидените в точка 2 задължения, гарантира и декларира, че разглежданите продукти удовлетворяват изискванията на международните актове, които са валидни за тях. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката на всеки продукт и изготвя писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да се придружава от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, визиран в точка 4.

2.

Производителят прилага одобрена система за качество за проекта, производството, крайната инспекция на продуктите и изпитванията, както е уточнено в точка 3, и е предмет на контрола, визиран в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят внася заявление за оценка на неговата система за качество пред уведомен орган.

Това искане включва:

 всички подходящи информации за предвижданата категория продукти,

 документацията, отнасяща се до системата за качество.

3.2.

Системата за качество трябва да гарантира съответствието на продуктите с изискванията на международните актове, които се прилагат за тях.

Всички приети от производителя елементи, изисквания и разпоредби трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява уеднаквено тълкуване на мерките и на процедурите в областта на качеството, както и програмите, плановете, наръчниците и досиетата по качеството.

Тя включва в частност подходящо описание:

 на целите, свързани с качеството, на структурата, на отговорностите на ръководителите и техните правомощия относно качеството на продуктите,

 техническите спецификации за проектиране, включително стандартите, които се ще прилагат, и уверението, че основните изисквания на международните инструменти, които се прилагат за продуктите, ще бъдат спазвани,

 техниките на проверка на проекта, на процесите и на систематичните действия, които ще се използват по време на създаването на продуктите относно съответната категория продукти,

 съответните техники на производство, на контрола на качеството и на гарантиране на качеството, систематични процеси и действия, които ще бъдат използвани,

 проучвания и изпитвания, които ще бъдат осъществявани преди, по време и след производството, и честотата, с която ще се провеждат,

 досиета за качество, както и доклади за инспекции и данни за проучване и маркиране, доклади за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.,

 средства за надзор, позволяващи да се контролира постигането на изискуемото качество в областта на проектирането и на продукта и ефикасното функциониране на системата за качество.

3.3.

Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той предполага съответствието с тези изисквания за системите за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът одитори включва поне един член с опит в оценката на технологията на съответния продукт. Процедурата по оценката включва посещение за инспекция в инсталациите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4.

Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество така, както е одобрена, и да я поддържа така, че да остане подходяща и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко предвидено адаптиране на системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали изменената система за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходима преоценка.

Той уведомява за своето решение производителя. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

4.

Надзор ЕО под отговорността на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят надлежно изпълнява задълженията, които произтичат от одобрената система за качество.

4.2.

Производителят съгласува с уведомения орган достъпа, за целите на инспекцията, на местата за създаване, за производство, за инспекция, за изпитвания и за складиране и му предоставя всички необходими информации, най-вече:

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 досиетата по качеството, предвидени от страната по системата за качеството, посветена на създаването, както и резултатите от анализите, изчисленията, изпитванията и т.н.,

 досиетата по качеството, предвидени от страната по системата за качество, посветена на производството, както и докладите за инспекция и данните от изпитванията, данните от маркирането, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган осъществява периодично одити за проверка дали производителят поддържа и прилага системата за качество; той предоставя доклад за одита на производителя.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществява или да организира да бъдат осъществени изпитвания, за да провери доброто функциониране на системата за качество, ако това е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5.

Производителят държи на разположение на националните власти в продължителност най-малко на десет години, считани от последната дата на производство на продукта:

 документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, последно тире,

 адаптациите, посочени в точка 3.4, параграф 2,

 решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., параграф последен, и в точки 4.3 и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до одобренията на системите за качество, които са издадени или оттеглени.

7.

Проверка на проекта

7.1.

Производителят привежда искане за проверка на проекта пред уведомен орган.

7.2.

Искането трябва да позволява да се възприеме проектът, производството и функционирането на продукта и да позволява да се оцени съответствието с изискванията на международните актове.

Тя включва:

 технически спецификации за проекта, включително стандартите, които са били приложени,

 необходимото доказателство в подкрепа на тяхната адекватност, в частност когато стандартите, посочени в член 5, не са били изцяло прилагани. Това доказателство трябва да включва резултатите от изпитванията, осъществени от подходящата лаборатория на производителя или за негова сметка.

7.3.

Уведоменият орган проучва искането и, когато проектът е съобразен с прилаганите разпоредби на директивата, издава на заявителя удостоверение за проучване „ЕО за проекта“. Удостоверението съдържа заключенията от проучването, условията на неговата валидност, необходимите данни за идентифицирането на одобрения проект и, когато е необходимо, описание на действието на продукта.

7.4.

Заявителят информира уведомения орган, който е издал удостоверението за проучване на проекта, за всяко изменение, внесено в одобрения проект. Измененията, внесени в одобрения проект, трябва да получат допълнително одобрение от уведомения орган, който е издал удостоверението за проучване „ЕО за проекта“, когато тези изменения могат да променят съответствието с основните изисквания на директивата или на предписаните условия за използването на продукта. Това допълнително одобрение се издава във вид на притурка към първоначалното удостоверение за проучване „ЕО за проект“.

7.5.

Уведомените органи съобщават по искане на администрациите на държавата-членка на флага на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до:

 предоставените удостоверения за проучване „ЕО за проект“ и притурки,

 оттеглените одобрения и допълнителните одобрения „ЕО за проект“.
Добавка към приложение Б

Техническа документация, предоставяна от производителя на уведомения орган

Разпоредбите на настоящата притурка се прилагат за всички модули от приложение Б.

Техническата документация, визирана в приложение Б, трябва да включва всички подходящи информации или средствата, използвани от производителя, за да се убеди в съответствието на оборудването с основните изисквания, които се прилагат.

Техническата документация позволява да се разбере проектът, производството и действието на продукта, както и оценката на съответствието с изискванията на прилаганите международни актове.

Тя съдържа в необходимата за оценката степен:

 общо описание на типа,

 необходимите чертежи на проекта, на конструктивните стандарти и на производството, както и схеми на детайлите, възлите, силовите вериги и т.н.,

 необходимите описания и пояснения за разбирането на гореизброените рисунки и схеми и на действието на продукта,

 резултатите от осъществените изчисления на проекта, на извършената безпристрастна проверка и т.н.,

 безпристрастните доклади за изпитвания,

 наръчници за инсталирането, за използването и за поддръжката.

Когато е подходящо, документацията, отнасяща се до проекта, трябва да съдържа следните елементи:

 удостоверения, отнасящи се до вграденото в апарата оборудване,

 удостоверения и сертификати, отнасящи се до производствените методи и/или инспекцията и/или надзора на апарата,

 всякаква друга документация, позволяваща на уведомения орган да извърши най-добрата оценка.
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Минимални критерии, които трябва да бъдат взети под внимание от държавите-членки при уведомяването на органите

1.

Уведомените органи трябва да бъдат съобразни с подходящите стандарти от серия EN 45000.

2.

Уведоменият орган е независим и не се намира под контрола нито на производителите, нито на доставчиците.

3.

Уведоменият орган трябва да бъде установен на територията на Общността.

4.

Когато уведоменият орган издава одобрения от името на държава-членка, последната трябва да се убеди, че квалификациите, техническият опит и персоналът на уведомения орган са в състояние да позволят на уведомения орган да издава одобрения, съобразени с изискванията на настоящата директива и да гарантират високо равнище на безопасност.

5.

Уведоменият орган трябва да бъде в състояние да предоставя експертиза в областта на мореплаването.

Уведоменият орган е оправомощен да осъществява процедури по оценка на съответствието за всеки икономически оператор, установен в Общността или извън нея.

Уведоменият орган може да осъществява процедури по оценка на съответствието във всяка държава-членка или трета държава или като използва собствени средства, с които разполага в своето седалище, или като уведоми персонала на своя филиал в чужбина.

В случая, когато клон на уведомения орган осъществява процедурите по оценка на съответствието, всички документи, отнасящи се до процедурите по оценка на съответствието, биват издавани от и от името на уведомения орган, а не от името на неговия филиал.

Филиал на уведомен орган, който е установен в друга държава-членка, може да издава документи, отнасящи се до процедурите по оценка на съответствието, ако филиалът е уведомен от разглежданата държава-членка.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Маркировка за съответствие

Маркировката за съответствие трябва да има следната форма:

image

В случай на намаляване или на увеличаване на маркировката пропорциите трябва да бъдат спазвани така, както произлизат от разчертаната графика.

Различните елементи на маркировката трябва да имат по същество същия вертикален размер, който не може да бъде по-малък от 5 милиметра.

Този минимален размер може да не бъде спазван за детайли и възли с малък размер.( 1 ) ОВ С 218, 23.8.1995 г., стр. 9.

( 2 ) ОВ С 101, 3.4.1996 г., стр. 3.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 29 ноември 1995 г. (ОВ С 339, 18.12.1995 г., стр. 21), Обща позиция на Съвета от 18 юни 1996 г. (ОВ С 248, 26.8.1996 г., стр. 10) и Решение на Европейския парламент от 24 октомври 1996 г. (ОВ С 347, 18.11.1996 г.).

( 4 ) ОВ С 271, 7.10.1993 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ С 220, 30.8.1993 г., стр. 23.

( 6 ) ОВ L 139, 23.5.1989 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 31.8.1993 г., стр. 1).

( 7 ) ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18. Директива последно изменена с Директива 93/95/ЕИО (ОВ L 276, 9.11.1993 г., стр. 11).

( 8 ) ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Акта на присъединяване от 1994 г.

( 9 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1

( 10 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 11 ) Един тип може да обхваща няколко варианта на продукта, при условие че разликите между вариантите не засягат равнището на безопасност и другите изисквания относно производителността на продукта.

Top