Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995L0044-19970820

Commission Directive 95/44/EC of 26 July 1995 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 77/93/EEC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/44/1997-08-20

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1995L0044 — BG — 20.08.1997 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 95/44/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 1995 година

за определяне на условията, при които някои вредни организми, растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения I—V към Директива 77/93/ЕИО на Съвета могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони за опити или научни цели, както и за работа по сортови селекции

(ОВ L 184, 3.8.1995, p.34)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 97/46/EО НА КОМИСИЯТА от 25 юли 1997 година

  L 204

43

31.7.1997
▼B

ДИРЕКТИВА 95/44/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 1995 година

за определяне на условията, при които някои вредни организми, растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения I—V към Директива 77/93/ЕИО на Съвета могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони за опити или научни цели, както и за работа по сортови селекцииКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно мерките за защита срещу въвеждането в Общността на организми, вредни за растенията или за растителните продукти и срещу тяхното разпространение в рамките на Общността ( 1 ), последно изменена с Директива 95/4/ЕО на Комисията ( 2 ), и по-специално член 3, параграф 7, буква д); член 4, параграф 5, член 5, параграф 5 и член 12, параграф 3в от нея,

като има предвид, че съгласно разпоредбите на Директива 77/93/ЕИО вредните организми, посочени в приложения I и II към нея – независимо дали поотделно или свързани със съответните растения или растителни продукти, посочени в приложение II към горепосочената директива, не могат да бъдат въвеждани и разпространявани посредством придвижване в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони;

като има предвид, че съгласно горепосочената директива растенията, растителните продукти и други предмети, посочени в приложение III към нея, не могат да бъдат въвеждани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони;

като има предвид, че и растенията, растителните продукти и други предмети, посочени в приложение IV към горепосочената директива, не могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони, ако не са спазени съответните специални изисквания, посочени в горепосоченото приложение;

като има предвид, че растенията, растителните продукти и други предмети, посочени в приложение V, част Б към горепосочената директива, които идват от трети страни, не могат да бъдат въвеждани в Общността, ако не отговарят на стандартите и изискванията, предвидени в горепосочената директива и ако не са придружени от официален фитосанитарен сертификат, който гарантира това съответствие и които освен това са официално инспектирани за съответствие с тези разпоредби;

като има предвид обаче, че в член 3, параграф 7, буква д), член 4, параграф 5, член 5, параграф 5, и член 12, параграф 3в от посочената директива се предвижда, че тези правила не се прилагат при въвеждане и придвижване на такива вредни организми, растения, растителни продукти и други предмети, които ще се използват за опити или за научни цели и за работа по сортови селекции -- при известни условия, които ще се определят на ниво Общност;

като има предвид обаче, че е необходимо да се определят условията, които трябва да бъдат удовлетворени при такова въвеждане или придвижване, така че да се гарантира, че не съществува риск от разпространение на вредните организми;

като има предвид обаче, че условията за въвеждане на посадъчен материал от картофи са вече определени с Решение 80/862/ЕИО на Комисията ( 3 ), последно изменено с Решение 91/22/ЕИО ( 4 ) и поради това не се засягат от настоящата директива; като има предвид освен това, че условията за такъв внос на почва и хранителна среда с произход от трети страни са също вече определени с Решение 93/447/ЕИО на Комисията ( 5 ), изменено с Решение 94/9/ЕО ( 6 ) и поради това не се засягат от настоящата директива;

като има предвид, че условията, определени за материали съгласно Регламент (ЕИО) № 3626/82 на Съвета от 3 декември 1982 г. относно изпълнението в Общността на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора ( 7 ), последно изменен с Регламент (ЕО) № 558/95 на Комисията ( 8 ) и съгласно Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно съзнателно разпространение в околната среда на генетично модифицирани организми ( 9 ), последно изменена с Директива 94/15/ЕИО на Комисията ( 10 ), както и други специфични разпоредби на Общността относно застрашените видове от дивата фауна и флора и генетично модифицираните организми, не се засягат от настоящата директива;

като има предвид, че мерките, предвидени настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

▼M1

1.  Държавите-членки гарантират, че за всички дейности за опитни или научни цели и за селекция, по-нататък наричани „дейностите“, които предполагат употребата на вредители, растения, продукти с растителен произход и други инструменти и техника съобразно член 3, параграф 7, буква д), член 4, параграф 5, член 5, параграф 5 или член 12, параграф 3в от Директива 77/93/ЕИО, наричани по-нататък „материалът“, на отговорните служебни организации се предава заявление преди внасянето на такъв материал в или движението му в границите на която и да е държава-членка или съответните ѝ защитени зони.

▼B

2.  В заявлението, посочено в параграф 1, се посочва най-малко следното:

 името и адреса на лицето, отговарящо за дейностите,

 научното наименование или наименования на материала, включително на съответния вреден организъм, ако е целесъобразно,

 вида на материала,

 количеството на материала,

 мястото на произход на материала, със съответното документално доказателство за материала, който ще се внася от трета страна;

 продължителността, характера и целите на предвидените дейности, включително като минимум резюме на работата и спецификацията на опита за научни цели или работата по сортови селекции,

 адреса и описанието на специфичния предмет или предмети за задържане под карантина и, ако е целесъобразно, за тестване,

 мястото на първоначално съхранение или на първоначално засаждане, в зависимост от случая, след официалното освобождаване на материала, ако е целесъобразно,

 предложения метод за разрушаване или третиране на материала след завършване на одобрените дейности, ако е целесъобразно,

 предложения пункт за влизане в Общността на материала, който ще се внася от трета страна.

Член 2

1.  При получаване на заявлението, посочено в член 1, държавите-членки одобряват съответните дейности, ако се установи, че са спазени общите условия, предвидени в приложение I.

Държавите-членки отнемат горното одобрение по всяко време, ако се установи, че не се удовлетворяват условията, предвидени в приложение I.

2.  След одобрение на дейностите, посочени в параграф 1, държавите-членки одобряват въвеждането или придвижването в рамките на държавата-членка или съответните ѝ защитени зони на материала, посочен в заявлението, ако този материал е придружен във всички случаи от разрешително за въвеждане или придвижване на вредни организми, растения, растителни продукти и други предмети на опити за научни цели и за работа по сортови селекции, наричано по-долу „разрешителното“, което отговаря на модела, изложен в приложение II и издаден от отговорния официален орган на държавата-членка, в която ще се провеждат дейностите, и,

а) ако материалът произхожда от Общността:

i) когато мястото на произход е друга държава-членка, посоченото придружаващо разрешително се одобрява официално от държавата-членка на произход, за придвижване на материала при задържане под карантина; и

ii) за растенията, растителните продукти и други предмети, които са посочени в приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО, материалът се придружава от паспорт на растението, издаден в съответствие с член 10 от Директива 77/93/ЕИО на базата на проверка, направена в изпълнение на член 6 на настоящата директива, за удовлетворяване на предвидените в нея разпоредби и които са различни от разпоредбите за всеки вреден организъм, по отношение на който дейностите съгласно първа алинея от параграф 1 са одобрени. Паспортът на растението съдържа следната декларация: „Настоящият материал се придвижва съгласно Директива 95/44/ЕО на Комисията“.

В случаите, когато адресът на специфичния предмет или предмети за задържане под карантина се намира в друга държава-членка, държавата-членка, която отговаря за издаването на паспорта на растението, издава паспорт на растението само на основание на информацията, която засяга одобрението, посочено в първа алинея от параграф 1, получено официално от държавата-членка, отговаряща за одобрението на дейностите и при уверение, че при придвижването на материала ще се прилагат условията на задържане под карантина; и

б) ако се касае за материал, въведен от трета страна:

i) държавите-членки гарантират, че посоченото разрешително е издадено на основание на съответното документално доказателство за мястото на произход на материала; и

ii) за растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложение V, част Б към Директива 77/93/ЕИО, материалът трябва да се придружава освен това, доколкото е възможно, и от фитосанитарен сертификат, издаден в страната на произход в съответствие с член 7 от Директива 77/93/ЕИО на основание на проверка, направена в изпълнение на член 6 на настоящата директива за удовлетворяване на предвидените в нея разпоредби и които са различни от разпоредбите за всеки вреден организъм, по отношение на който дейностите съгласно алинея първа от параграф 1 са одобрени.

Сертификатът включва под „Допълнителна декларация“ следното указание: „Настоящият материал се внася съгласно Директива 95/44/ЕО на Комисията“. Ако е целесъобразно, се посочват и съответният вреден организъм или вредните организми.

Във всички случаи държавите-членки гарантират, че материалът се държи при условия на задържане под карантина при посоченото въвеждане или придвижване и че той се придвижва директно и непосредствено до предмета или предметите, посочени в заявлението.

3.  Официалният отговорен орган наблюдава одобрените дейности и гарантира следното:

а) условията на задържане под карантина и другите общи условия, определени в съответствие с приложение I, са спазени за цялата продължителност на дейностите, като помещенията и дейностите се проверяват на подходящи периоди;

б) изложените по-долу процедури се изпълняват според вида на одобрените дейности:

i) за растения, растителни продукти или други предмети, които са предвидени за освобождаване от карантина:

 растенията, растителните продукти или други предмети не се освобождават без одобрението на официалния отговорен орган, наричано по-нататък „официално освобождаване“. Преди официалното освобождаване растенията, растителните продукти или други предмети се подлагат на карантинни мерки, включително на тестване и тези мерки трябва да доказват, че те не съдържат никакъв вреден организъм, освен ако той не е определен като организъм, за който се знае, че се среща в Общността, и ако не е посочен в Директива 77/93/ЕИО,

 карантинните мерки, включително тестването, се провеждат от научно подготвен персонал на този орган или от друг официално одобрен орган и се провеждат в съответствие с разпоредбите, предвидени в приложение III към настоящата директива за посочените растения, растителни продукти и други предмети,

 всички растения, растителни продукти или други предмети, за които при тези мерки се констатира, че не са без съдържание на вредни организми, така както е посочено в първо тире, както и всички други растения, растителни продукти или други предмети, с които те са били в контакт или които може да са се замърсили, се унищожават или подлагат на подходящо третиране или карантинна мярка, целяща премахване на съответните вредни организми; прилагат се съответно разпоредбите на ii), второ тире;

ii) за целия друг материал (включително вредни организми) в края на времетраенето на одобрените дейности, както и за целия материал, за който се открие, че е замърсен по време на дейностите:

 материалът (включително вредните организми и всеки замърсен материал), както и всички други растения, растителни продукти или други предмети, с които те са били в контакт или които може да са се замърсили, се унищожават, стерилизират или третират по начин, който се определя от отговорния официален орган, и

 помещенията и съоръженията, в които са предприети въпросните дейности, се стерилизират или по друг начин почистват, ако е необходимо — по начин, който се определя от отговорния официален орган;

в) за всяко замърсяване на материала от вредни организми, посочени в Директива 77/93/ЕИО и за всеки друг вреден организъм, за който отговорният официален орган смята, че представлява риск за Общността и който бъде открит през време на дейността, лицето, отговарящо за дейностите, трябва незабавно да уведоми отговорния официален орган и освен това да уведоми за всяко събитие, довело до изпускането на горепосочените организми в околната среда.

4.  Държавите-членки гарантират, че за дейностите с използване на растенията, растителните продукти и други предмети, посочени в приложение III към Директива 77/93/ЕИО и невключени в част А, раздели I — III на настоящата директива, се провеждат подходящи карантинни мерки, включително тестване. За тези карантинни мерки се уведомява Комисията и останалите държави-членки. Подробностите за тези карантинни мерки ще бъдат завършени и включени в приложение III към настоящата директива, веднага щом бъде налице необходимата техническа информация.

Член 3

1.  Преди 1 септември всяка година държавите-членки изпращат на Комисията и на останалите държави-членки списък с количеството, въвеждането и придвижването на материала, одобрен съгласно настоящата директива по време на предходния период от една година, който изтича на 30 юни, както и за всяко замърсяване от вредни организми в този материал, потвърдено при карантинните мерки, включително при тестването, проведено в съответствие с приложение III по време на същия период.

2.  Държавите-членки си сътрудничат административно посредством органите, създадени или определени съгласно член 1, параграф 6 от Директива 77/93/ЕИО, с оглед предоставяне на подробностите по условията и мерките при задържането под карантина, наложени за дейностите, одобрени съгласно настоящата директива.

Член 4

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 февруари 1996 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. За целите на член 2, параграф 1 от настоящата директива се прилагат следните общи условия:

 характерът и целите на дейностите, за които се въвежда или придвижва материал, се проверяват от отговорния официален орган, който констатира, че те са в съответствие с концепцията за опити или научни цели, както и за работа по сортови селекции, предвидени в Директива 77/93/ЕИО,

 условията на задържане под карантина в помещенията и съоръженията на площадката или площадките, на които ще се извършват дейности, се инспектират за съответствие с разпоредбите, предвидени в пункт 2 и одобрени от отговорния официален орган,

 отговорният официален орган ограничава количеството материал до количество, подходящо за одобрените дейности и във всеки случай това количество не може да превишава количествата, определени с оглед на съществуващите съоръжения за задържане под карантина,

 отговорният официален орган проверява и одобрява научно-техническата квалификация на персонала, който ще изпълнява дейностите.

2. За целите на параграф 1, условията на задържане под карантина в помещенията и съоръженията на площадката или площадките, на които ще се извършват дейности, трябва да са достатъчни да гарантират безопасно третиране на материала, така че всякакви будещи тревога вредни организми да се задържат и да се елиминира рискът от разпространяването на тези вредни организми. За всяка дейност, посочена в заявлението, отговорният официален орган определя риска от разпространяване на вредните организми, при условие на задържане под карантина, като се отчита видът на материала и предвидената дейност, както и биологията на вредните организми, средствата за тяхното разпръскване, взаимодействието с околната среда и други важни фактори, свързани с риска, налаган от въпросния материал. В резултат на оценката на риска отговорният официален орган обсъжда и предвижда, ако е целесъобразно:

а) следните карантинни мерки, засягащи помещенията, съоръженията и процедурите на работа:

 физическа изолация от всеки друг растителен материал или вредни организми, включително да се помисли за контролиране на растителността в околните райони,

 назначаване на лице за контакти, което да отговаря за дейностите,

 ако е целесъобразно, да има ограничен достъп до помещенията и съоръженията, както и до околните райони, само за посочения персонал,

 подходящо идентифициране на помещенията и съоръженията, като се посочва видът дейности и отговорният персонал,

 поддържане на регистър за изпълняваните дейности и ръководство за работните процедури, включително за процедури в случай, че вредни организми се изплъзнат от карантината,

 подходящи системи за охрана и сигнализация,

 подходящи мерки за контрол, които да предотвратят внасянето и разпространението на вредни организми в помещенията,

 контролирани процедури за вземане на проби и за прехвърляне на материала между помещенията и съоръженията,

 контролирано управление на отпадъците, почвите и водите, ако е целесъобразно,

 подходящи процедури за хигиенизиране и дезинфекция, и съоръжения за персонала, структурите и оборудването,

 подходящи мерки и съоръжения за изхвърляне на експерименталния материал,

 подходящи индексиращи (включително опитни) съоръжения и процедури; и

б) допълнителни карантинни мерки според специфичната биология и епидемиология на участващия вид материал и на одобрените дейности,

 поддържане на съоръжения, които отделят достъпа до камерата чрез „двойна врата“ за персонала,

 поддържане при отрицателно въздушно налягане,

 поддържане в контейнери с подходящ размер на отворите, през които вредителят не може да излезе и други бариери, например водна бариера за ларвите, затворени съдове с почва за нематодите, електрически капани за насекомите,

 поддържане в изолация от други вредни организми и материали, например вирусосъдържащ растителен материал, материал-гостоприемник на паразити,

 поддържане на материал за размножаване в кафези с манипулационни средства,

 предотвратяване кръстосването на вредни организми с местни щамове или видове,

 избягване на непрекъснато отглеждане на вредни организми,

 поддържане при условия, стриктно контролиращи размножаването на вредния организъм, например при режим на околната среда, при който няма диапауза,

 поддържане по такъв начин, че да не може да има разпространение на вредни организми на стадий на размножаване, например като се избягват въздушните потоци,

 процедури за проверка на чистотата на културите на вредните организми за липса на паразити и други вредни организми,

 подходящи програми за контрол на материала, така че да се елиминират възможните вектори,

 за дейности in vitro, третиране на материала при стерилни условия: оборудване на лабораторията за изпълнение на асептични процедури,

 поддържане на вредни организми, разпространявани чрез вектори при такива условия, че да няма разпространение през вектора, например контролиран размер на отворите, херметизация на почвата,

 сезонна изолация, която гарантира това, че дейностите се извършват през време на периоди на нисък фитосанитарен риск.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Модел на разрешително за въвеждане и/или придвижване на вредни организми, растения, растителни продукти и други предмети, които ще се използват за опити или за научни цели и за работа по сортови селекции

ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩНОСТИРАЗРЕШИТЕЛНО1.Име и адрес на изпращача (организацията за растителна защита в страната на произходРазрешително за въвеждане и/или придвижване на вредни организми, растения, растителни продукти и други предмети, които ще се използват за опити или за научни цели и за работа по сортови селекции(издадено съгласно Директива 95/44/ЕО)2.Име и адрес на лицето, което отговаря за одобрените дейности3.Наименование на официалния отговорен орган в държавата-членка, издала разрешителното4.Адрес и описание на мястото за задържане под карантина5.Място на произход (за материал с произход от трета се страна се прикрепва документално свидетелство)6.Номер на фитосанитарния паспорт:7.Деклариран пункт на влизане на материала, въведен от трета странаили номер на фитосанитарния сертификат:8.Научно наименованиея на материала, включително на съответните вредни организми9.Количеството на материала10.Вид на материала11.Допълнителна декларацияТози материал се въвежда придвижва в рамките на (1) Общността съгласно Директива 95/44/ЕО)12.Допълнителна информация13.Заверка от официалния отговорен орган в държавата-членка на произхода на материала14.Печат на официалния отговорен орган, издал разрешениетоМясто на заверката:Място на издаване:Дата:Дата:Име и подпис на упълномощения служител:Име и подпис на упълномощения служител:(1)Ненужното се зачерква.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

КАРАНТИННИ МЕРКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕСТВАНЕ НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАРАНТИНА

ЧАСТ А

За някои растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложение III към Директива 77/93/ЕИО

Раздел I:   Растения от Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, без плодове и семена

1.

Растителният материал се подлага при необходимост на подходящи терапевтични процедури, предвидени в техническите упътвания на ФАО/IPGRI.

2.

След терапевтичните процедури, които се извършват по точка 1, растителният материал се подлага изцяло на процедури на тестване. Целият растителен материал, включително растенията за индексиране, се държат в одобрените помещения при условията на задържане под карантина, посочени в приложение I. Растителният материал, който се одобрява за официално пускане, се държи при условия, водещи до нормален цикъл на вегетативния растеж и се подлага на визуална проверка за признаци и симптоми на вредни организми, включително всички вредни организми, посочени в Директива 77/93/ЕИО, при постъпването и след това, на подходящи интервали от време, по време на процедурите на индексиране.

3.

За целите на точка втора растителният материал се индексира за вредни организми (проверени за наличие и идентифицирани) в съответствие със следните процедури:

3.1.

За тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения, включително Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolis Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco и Sesamum L., за да се открият като минимум следните вредни организми:

а) Citrus greening bacterium

б) Citrus variegated chlorosis

в) Citrus mosaic virus

г) Citrus tristeza virus (всички изолирани)

д) Citrus vein enation woody gall

е) Leprosis

ж) Естествено разпространяващ се Psorosis

з)  Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashviliи)

и) Satsuma dwarf virus

й)  Spiroplasma citri Saglio et al

к) Tatter leaf virus

л) Witches' broom (MLO)

м)  Xanthomonas campestris (всички видове са патогенни за Citrus).

3.2.

За такива болести, като например ръжда или подобни на ръжда, за които няма процедури за краткосрочно индексиране, при постъпването си растителният материал се подлага на присаждане на връхчетата на филизи върху пръчки за разсад, отгледани при стерилна култура, така както е изложено в техническите упътвания на ФАО/IPGRI, а получените растения се подлагат на терапевтични процедури, съгласно точка 1.

4.

Растителният материал, подложен на визуални проверки, посочени в точка 2 и върху който се наблюдават признаци и симптоми на вредни организми, се подлага на проверка, включително на тестване, ако е необходимо, за да се определи, доколкото е възможно, идентичността на вредните организми, предизвикали тези признаци и симптоми.

Раздел II:    Растения на Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L. и Pyrus L. и техните хибриди, както и Fragaria L., предназначени за засаждане, без семена

1.

Растителният материал се подлага при необходимост на подходящи терапевтични процедури, предвидени в техническите насоки на ФАО/IPGRI.

2.

След извършените съгласно точка 1 терапевтични процедури, растителният материал се подлага изцяло на процедури за тестване. Целият растителен материал, включително растенията за тестване, се държат в одобрените помещения при условията на задържане под карантина, посочени в приложение I. Растителният материал, който се одобрява за официално пускане, се държи при условия, водещи до нормален цикъл на вегетативния растеж и се подлага на визуална проверка за признаци и симптоми на вредни организми, включително всички вредни организми, посочени в Директива 77/93/ЕИО, при постъпването и след това, на подходящи интервали от време, през периода на процедурите за тестване.

3.

За целите на точка 2 растителният материал се тества за вредни организми (проверени за наличие и идентифицирани) в съответствие със следните процедури:

3.1.

При Fragaria L., независимо от страната на произход на растителния материал, за тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения, включително Fragaria vesca, F. virginiana и Chenopodium spp. за да се открият като минимум следните вредни организми:

а) Arabis mosaic virus

б) Raspberry ringspot virus

в) Strawberry crinkle virus

г) Strawberry latent „C“ virus

д) Strawberry latent ringspot virus

е) Strawberry mild yellow edge virus

ж) Strawberry vein banding virus

з) Strawberry witches' broom mycoplasm

и) Tomato black ring virus

й) Tomato ringspot virus

к)  Colletotrichum acutatum Simmonds

л)  Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

м)  Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

3.2.

Ако се касае за Malus Mill.:

i) ако растителният материал произхожда от страна, за която не е известно дали е свободна от следните вредни организми:

а) Apple proliferation mycoplasm; или

б) Cherry rasp leaf virus (американски),

за тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения за откриване на съответните вредни организми, и

ii) независимо от страната на произход на растителния материал, за тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения, за да се открият като минимум следните вредни организми:

а) Tobacco ringspot virus

б) Tomato ringspot virus

в)  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3.3.

Ако се касае за Prunus L., ако е необходимо, за всеки вид Prunus:

i) ако растителният материал произхожда от страна, за която не е известно дали е свободна от следните вредни организми:

а) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

б) Cherry rasp leaf virus (Аmerican) (американски);

в)  Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

за тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения за откриване на съответните вредни организми, и

ii) независимо от страната на произход на растителния материал, за тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения, за да се открият като минимум следните вредни организми:

а) Little cherry pathogen (неевропейски, изолиран)

б) Peach mosaic virus (американски)

в) Peach phony rickettsia

г) Peach rosette mosaic virus

д) Peach rosette mycoplasm

е) Peach X-disease mycoplasm

ж) Peach yellow mycoplasm

з) Plum line pattern virus (американски)

и) Plum pox virus

й) Tomato ringspot virus

к)  Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye.

3.4.

Ако се касае за Cydonia Mill. и Pyrus L., независимо от страната на произход на растителния материал, за тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения, за да се открият като минимум следните вредни организми:

а)  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

б) Pear decline mycoplasm.

4.

Растителният материал, подложен на визуални проверки, посочени в точка 2 и върху който се наблюдават признаци и симптоми на вредни организми, се подлага на проверка, включително на тестване, ако е необходимо, за да се определи, доколкото е възможно, идентичността на вредните организми, предизвикали тези признаци и симптоми.

Раздел III:    Растения на Vitis L., без плодове

1.

Растителният материал се подлага при необходимост на подходящи терапевтични процедури, предвидени в техническите насоки на ФАО/IPGRI.

2.

След терапевтичните процедури, извършени в съответствие с точка 1, растителният материал се подлага изцяло на процедури за тестване. Целият растителен материал, включително растенията за тестване, се държат в одобрените помещения при условията на задържане под карантина, посочени в приложение I. Растителният материал, който се одобрява за официално пускане, се държи при условия, водещи до нормален цикъл на вегетативния растеж и се подлага на визуална проверка за признаци и симптоми на вредни организми, включително Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), както и на всички вредни организми, посочени в Директива 77/93/ЕИО, при постъпването и след това, на подходящи интервали от време, през време на процедурите за тестване.

3.

За целите на точка 2, растителният материал се тества за вредни организми (проверени за наличие и идентифицирани) в съответствие със следните процедури:

3.1.

Ако растителният материал произхожда от страна, за която не е известно дали е свободна от следните вредни организми:

i) Ajinashika disease

За тестване се използват подходящ лабораторен метод. Ако резултатът е отрицателен, растителният материал се тества с помощта на лозовия сорт Koshu и се наблюдава в продължение на минимум два цикъла на вегетация.

ii) Grapevine stunt virus

За тестване се използват подходящи индикаторни растения, включително лозовия сорт Campbell Early и се наблюдава в продължение на една година.

iii) Summer mottle

За тестване се използват подходящи индикаторни растения, включително лозовите сортове Sideritis, Cabernet-Franc и Mission.

3.2.

Независимо от страната на произход на растителния материал, за тестване се използват подходящи лабораторни методи и, ако е необходимо, индикаторни растения, за да се открият като минимум следните вредни организми:

а) Blueberry leaf mottle virus

б) Grapevine flavescence dorée MLO и други grapevine yellows

в) Peach rosette mosaic virus

г) Tobacco ringspot virus

д) Tomato ringspot virus (от вида „yellow vein“ и други видове)

е)  Xylella fastidiosa (Well & Raju)

ж)  Xylophilus ampelinus (Panagopulos) Willems et al.

4.

Растителният материал, подложен на визуални проверки, посочени в точка 2 и върху който се наблюдават признаци и симптоми на вредни организми, се подлага на проверка, включително на тестване, ако е необходимо, за да се определи, доколкото е възможно, идентичността на вредните организми, предизвикали тези признаци и симптоми.

▼M1

Раздел IV:   Растения от ластуно- или грудко-формиращи видове на Solanum L. и техни хибриди, предназначени за садене.

1.

Растителният материал, когато е уместно, се подлага на лечебни процедури, както е постановено в Техническите насоки на (ФАО)/ Международен институт по растителни генетични ресурси IPGRI.

2.

Всяка единица растителен материал след лечебните процедури, проведени по точка 1, се подлага на процедури за индексиране. Целият растителен материал, включително индексираните растения, се съхранява в одобрените помещения под карантинните условия, определени в приложение I. Растителният материал, предназначен за одобрение за официално пускане в движение, се съхранява в условия, способстващи за нормален цикъл на вегетативен растеж, и се подлага на визуална проверка за откриване на признаци и симптоми на вредители, включително на всички вредители, изброени в Директива 77/93/ЕИО, и на заболяването пожълтяване на жилите на картофите, при пристигането си и впоследствие на редовни интервали до остаряване, по време на периода на процедурите по индексирането.

3.

Процедурите по индексирането, посочени в точка 2, следват техническите правила, постановени в точка 5, с цел да се открият най-малко следните вредители:

 Бактерии

 

a)  Clavibacter michiganensis (Smith) Davis и кол. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;

б)  Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

 Вируси и вирусо-подобни организми

 

a) Андийски картофен латентен вирус,

б) Potato black ringspot virus,

в) Картофен вретеновиден грудков вирусоид,

г) Картофен жълт алфамовирус,

д) Картофен вирус T,

е) Андийски картофен петнист вирус,

ж) Обикновени картофени вируси A, M, S, V, X и Y (включително Yo, Yn и Yc) и картофен leaf roll virus

В случaите на семе от картофи, процедурите по индексирането се провеждат, за да се открият най-малко вирусите и вирусо-подобните организми, упоменати по-горе от а) до д).

4.

Растителният материал, който е преминал визуалните проверки, описани в точка 2, и по който са били открити признаци и симптоми на вредители, се подлага на изследване, включително на изпитвания, когато е необходимо, за да се определят, доколкото е възможно, вредителите, причиняващи тези признаци и симптоми.

5.

Техническите разпоредби, посочени в точка 3, са следните:

 — Бактерии

 

1. За грудкови растения се изпитва долният край на всяка грудка. Стандартният размер на пробата е 200 грудки. Процедурата обаче може да се прилага и върху проби от по-малко от 200 грудки.

2. За млади растения и калеми, включително микрорастения, се изпитват долните части на стъблото и, където е уместно, корените, на всяка единица растителен материал.

3. Препоръчва се изпитването на потомствени грудки или на основи на стъбла за неформиращи грудки видове да се извършва един нормален цикъл на вегетативен растеж след тестването, описано в.точки 1 и 2.

4. За материала, описан в точки. 1, методът за изпитване за Clavibacter michiganensis (Smith) Davis и др., вид sepedonicus (Spieckermann и Kotthoff) Davis и др. представлява методът на Общността, постановен в на Директива 93/85/ЕИО на Съвета ( 11 ). Този метод на изпитване може да се прилага и за материала, описан в точка 2.

5. За материала, описан в точка 1, методът за изпитване за Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith е междинната схема на изпитване, постановена в приложението към решението на Комисията, което предстои да бъде взето, за да замени карантинна процедура № 26 за Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, както е постановено от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита. Този метод може да се прилага и за материала, описан в точка 2.

 Вируси и вирусо-подобни организми, различни от вретеновидните вирусоиди при картофите (potato spindle tuber viroid)

 

1. Минималното изпитване за вегетативния материал (грудки, млади растения и калеми, в т. ч. микро-растения) включва серологичен тест, който се извършва по време на или около периода на цъфтене за всеки вредител от посочения списък с изключение на вретеновидния вирусоид при картофите, и последван от биологично изпитване на материала, показал отрицателни резултати на серологичния тест. За potato leaf roll virus се извършват два серологични теста.

2. Изпитването на семената включва най-малкото серологичен тест, или биологичен такъв, ако не е възможен серологичен тест. Препоръчва се повторно изпитване определена част от отрицателните проби и изпитване при на гранични резултати посредством друг метод.

3. Серологичните и биологичните изпитвания, описани в точки 1 и 2, се извършват върху парникови растения, като пробите се взимат от поне две места на всяко стъбло и включват младо, напълно разтворено листо от върха на всяко стъбло и по-старо листо от средната част на стъблото; проба се взима от всяко стъбло заради вероятността от несистемна инфекция. При серологичното изпитване не се събират листа от отделни растения, освен ако събирането не е показано в прилагания метод; листата от всяко стъбло обаче могат да бъдат събирани, за да се състави пробата за стъблото. При биологичното изпитване разрешено е събиране е смесване най-много на пет растения с инокулация на минимум сходни контролни растения.

4. Подходящите контролни растения за биологичното изпитване, посочено в точки 1 и 2, са определени от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита или други официално одобрени контролни растения, с които могат да се откриват вирусите.

5. Само материалът, който е бил изпитван пряко, се пуска в движение след карантината. При индексирането на ямки може да се освобождава само потомството от изпитаните ямки. Грудката не се освобождава поради възможни проблеми с несистемни инфекции.

 Вретеновиден вирусоид при картофите (potato spindle tuber viroid)

 

1. За всеки материал се изпитват парникови растения непосредствено след като укрепнат, преди цъфтежа и производството на цветен прашец. Изпитването на грудкови кълнове) растения ин-витро (млади стръкчета се разглежда само като предварително изпитване.

2. Пробите се взимат от напълно разтворено листо от върха на всяко стъбло на растението.

3. Всички материали за изпитване се отглежда при температури, не по-ниски от 18 °C (за предпочитане над 20 °C и с най-малко 16-часов фото-период.

4. Изпитването се извършва с радиоактивни или не-радиоактивни cDNA или RNA – проби, чрез метода return-PAGE (със сребро) или RT-PCR.

5. Максималното допустимо групиране на пробите при метода return-PAGE е 5. Прилагането на това и по-големи групирания следва да бъде потвърдено.

▼B

ЧАСТ Б

За растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения II и IV към Директива 77/93/ЕИО

1.

Официалните карантинни мерки включват подходяща проверка или тестване на съответните вредни организми, посочени в приложения II и IV към Директива 77/93/ЕИО и се извършват с оглед специалните изисквания, посочени в приложение IV към Директива 77/93/ЕИО, и при необходимост се извършват с оглед специалните изисквания, посочени в приложение IV към Директива 77/93/ЕИО за конкретни вредни организми. По отношение на тези специални изисквания методите, които се използват за карантинните мерки, са посочени в приложение IV към Директива 77/93/ЕИО, или се използват други еквивалентни официално одобрени мерки.

2.

Съгласно разпоредбите на параграф 1 растенията, растителните продукти и други предмети трябва да не съдържат съответните вредни организми, посочени в приложения I, II и IV към Директива 77/93/ЕИО за тези растения, растителни продукти и други предмети.( 1 ) ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 20.

( 2 ) ОВ L 44, 28.2.1995 г., стр. 56.

( 3 ) ОВ L 248, 19.9.1980 г., стр. 25.

( 4 ) ОВ L 13, 18.1.1991 г., стр. 21.

( 5 ) ОВ L 209, 20.8.1993 г., стр. 32.

( 6 ) ОВ L 7, 11.1.1994 г., стр. 15.

( 7 ) ОВ L 384, 31.12.1982 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 57, 15.3.1995 г., стр. 1.

( 9 ) ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 15.

( 10 ) ОВ L 103, 22.4.1994 г., стр. 20.

( 11 ) ОВ L 259, 18.10.1993 г., стр. 1.

Top