Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993R0207-20001003

Commission Regulation (EEC) No 207/93 of 29 January 1993 defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/207/2000-10-03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1993R0207 — BG — 03.10.2000 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 207/93 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 1993 година

за определяне съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на селскостопански продукти и неговото означаване върху селскостопанските продукти и храни, и за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите на член 5, параграф 4 от него

(ОВ L 025, 2.2.1993, p.5)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 345/97 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 1997 година

  L 58

38

27.2.1997

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2020/2000 НА КОМИСИЯТА от 25 септември 2000 година

  L 241

39

26.9.2000
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 207/93 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 1993 година

за определяне съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на селскостопански продукти и неговото означаване върху селскостопанските продукти и храни, и за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите на член 5, параграф 4 от негоКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на селскостопански продукти и неговото означаване върху селскостопанските продукти и храни ( 1 ), и по-специално член 5, параграфи 7 и 8 от него,

като има предвид, че за целите на член 5, параграф 3, букви б) и в) и параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (наричан по-долу „регламентът“) трябва да се изготвят пълни списъци в разделите А, Б и В от приложение VI към него;

като има предвид, че за целите на трите раздела от приложение VI към регламента трябва да се разработят определени дефиниции с оглед да се осигури съгласуваност с другите свързани с Общността регулаторни разпоредби;

като има предвид, че съставките или технологичните добавки, които трябва да се споменат в приложение VI към регламента, следва да се използват само в съответствие със законните изисквания, засягащи приготвянето на храните, и съгласно добрата практика в производството на храните;

като има предвид, че приложение VI към регламента следва да вземе под внимание очакванията на клиента, че обработените продукти от биологични производства ще съдържат главно съставки, които се срещат в природата;

като има предвид, че все пак съставки или технологични добавки, които могат да бъдат използвани в традиционно обработените храни и които съществуват предимно в природата, могат да бъдат включени в приложение VI към регламента, при условие че е било показано, че без да се прибегне до такива вещества, е невъзможно да се произведат или запазят биологични храни;

като има предвид, че що се отнася до ензими, получени от микроорганизми, трябва да бъде по-нататък изследвано дали такива продукти, получени от микроорганизми, генетично модифицирани по смисъла на Директива 90/220/ЕИО на Съвета ( 2 ), могат да бъдат използвани в храни, чиито етикети сочат методи за биологично производство; като има предвид, че този въпрос ще бъде подробно проучен, когато такива ензими са одобрени за използване в храни съгласно съответното законодателство на Общността;

като има предвид, че споменатото приложение VI ще трябва да бъде преразглеждано редовно в светлината на натрупания опит и развитието в рамките на наличността от дадени биологично произведени съставки от земеделски произход на пазара на Общността;

като има предвид, че подробни правила за прилагане на дерогацията по член 5, параграф 4 от регламента са необходими за осигуряване съгласувано прилагане на тази дерогация в държавите-членки, докато продуктите, обхванати от тази дерогация, не се включат в раздел В от приложение VI към регламента;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Никакви изменения към раздели А и Б от приложение VI не се приемат, докато не се изпълнят най-малко следните условия:

а) за хранителни добавки, обхванати от раздел А, точка 1 от приложение VI: без да се засягат изискванията за приемане на добавки съгласно Директива 89/107/ЕИО на Съвета ( 3 ), се включват само вещества, за които е било показано, че без прибягване до такива вещества е невъзможно да се произведат или запазят такива храни;

б) за технологични добавки, обхванати от част Б от приложение VI: включени са само вещества, които са приети в общата обработка на храни и за които е било показано, че без да се прибягва до такива вещества, е невъзможно да се произведат такива храни.

▼M2

Член 3

1.  Докато не бъде включена в раздел В на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91, всяка съставка от земеделски произход може да бъде използвана в съответствие с дерогацията, предвидена в член 5, параграф 3, буква б) и в член 5, параграф 5a, буква б) от въпросния регламент, при спазване на следните условия:

а) операторът е уведомил компетентния орган на държавата-членка за всички налични доказателства, показващи, че въпросната съставка удовлетворява изискванията на член 5, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2092/91; и

б) компетентният орган на държавата-членка временно е разрешил, в съответствие с изискванията на член 5, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, употребата на съставката за максимален период от три месеца, след като е проверил, че операторът е осъществил необходимите контакти с други доставчици от Общността, за да се увери в неналичността на въпросните съставки според изискванията за качество; без да се засягат разпоредбите на параграф 6, държавата-членка може да продължи това разрешение, най-много три пъти, всеки път за срок от седем месеца; и

в) не е било взето решение, в съответствие с разпоредбите на параграфи 4 или 6, съгласно което даденото по отношение на въпросната съставка разрешение трябва да бъде оттеглено.

2.  Когато е дадено посоченото в параграф 1 разрешение, държавата-членка незабавно съобщава на останалите държави-членки и на Комисията следните данни:

а) датата на разрешението и, в случай на продължаване на разрешението, дата на първото разрешение;

б) името, адреса, телефона и, по целесъобразност, факса и електронния адрес на притежателя на разрешението, името и адреса за контакт с органа, издал разрешението;

в) името и, по целесъобразност, точното описание и изискванията за качество към въпросните съставки от земеделски произход;

г) типа на продуктите, за производството на които въпросната съставка е необходима;

д) необходимите количества и обосновката за тези количества;

е) причините за недостиг и очакваната му продължителност;

ж) датата, на която държавата-членка е изпратила уведомлението до останалите държави-членки и до Комисията.

Комисията и/или държавите-членки могат да направят тази информация обществено достъпна.

3.  Когато държава-членка представя коментари на Комисията и на държавата-членка, издала разрешението, че съставката е в наличност през периода на недостига, държавата-членка може да предвиди оттеглянето на разрешението или съкращаването на неговия период на валидност и уведомява Комисията и останалите държави-членки за мерките, които е предприела или ще предприеме, в петнадесетдневен срок, считано от датата на получаване на информацията.

4.  По искане на държава-членка или по инициатива на Комисията, въпросът се представя за разглеждане от Комитета, посочен в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91. В съответствие с процедурата, посочена в член 14, може да се вземе решение за оттегляне на разрешението или за изменение на периода на валидност или, ако е целесъобразно, въпросната съставка да бъде включена в раздел В на приложение VI.

5.  В случай на продължаване, както е посочено в параграф 1, буква б), се прилагат процедурите, определени в параграфи 2 и 3.

6.  Когато държава-членка има намерение да осигури използването на дадена съставка от традиционен произход и след третото продължение на разрешението, описано в параграф 1, буква б), държавата-членка, заедно с уведомлението за третото продължение на даденото разрешение, предявява и молба за включване на въпросната съставка в приложение VI, раздел В. До момента на влизане в сила на решение, в съответствие с предвидената в член 14 процедура, за включване на дадена съставка в приложение VI, раздел В или за оттегляне на разрешението, държавата-членка може да продължава разрешението за последователни периоди от по седем месеца при стриктно спазване на условията на параграфи 1, 2 и 3.

▼B

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила петнадесет дни след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ВЪВЕДЕНИЕ

За целите на настоящото приложение се използват следните дефиниции:

1.

Съставки: вещества, определени в член 4 от настоящия регламент, според ограниченията по член 6, параграф 4 от Директива 79/112/ЕИО на Съвета от 18 декември 1978 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на етикетирането, представянето и рекламирането на храни, предназначени за крайния потребител ( 4 ).

2.

Съставки от земеделски произход:

а) прости земеделски продукти и техни производни, получени чрез измиване, почистване или чрез термична обработка и/или механична обработка, и/или физическа обработка, с които се цели намаляване на водното съдържание на продуктите;

б) производни на посочените в точка а) продукти с помощта на други методи, които се използват при преработката на хранителните продукти, освен когато тези продукти влизат в категорията на хранителните добавки или ароматизиращите вещества, определени в следващите точки 5 и 7.

3.

Съставки от неземеделски произход, принадлежащи към една от следните категории:

3.1.

хранителни добавки, включително носители на хранителни добавки, определени в точки 5 и 6;

3.2.

ароматизиращи вещества, определени в точка 7;

3.3.

вода и сол;

3.4.

заготовки на базата на микроорганизми;

3.5.

минерални соли, микроелементи и витамини.

4.

Технологични добавки: вещества, които са определени в член 1, параграф 3, буква а) от Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за употреба в храни, предназначени за консумация от човека ( 5 ).

5.

Хранителни добавки: вещества, които са определени в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 89/107/ЕИО и които са обхванати от тази директива или друга обща директива съгласно разпоредбите на член 3, параграф 1 от Директива 89/107/ЕИО.

6.

Носители, включително разтворители за добавките: хранителни добавки, които се използват за разтваряне, разреждане, разпръскване или по друг начин физическо модифициране на хранителната добавка, без да засягат технологичните ѝ свойства, за да улеснят нейната употреба.

7.

Ароматни вещества: вещества и продукти, които са определени в член 1, параграф 2 от Директива 88/388/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки относно ароматните вещества за употреба в храни и изходните материали за тяхното производство ( 6 ) и са обхванати от посочената директива.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Разделите А, Б и В обхващат съставките и технологичните добавки, които са разрешени за употреба при производство на хранителни продукти, съставени от една или няколко съставки от растителен произход, посочени в член 1, параграф 1, точка б) от настоящия регламент, с изключение на вината.

Независимо от позоваването на съставка от разделите А и В или на технологична добавка от раздел Б, всяка съставка или технологична добавка се ползва само според съответното общностно законодателство и/или националното законодателство, съвместимо с Договора, или, в отсъствие на такова, в съответствие с принципите на добрата производствена практика за храни. В частност добавките се използват в съответствие с разпоредбите на Директива 89/107/ЕИО, а в случай на нужда — в съответствие с разпоредбите друга обща директива по смисъла на член 3, параграф 1 на Директива 89/107/ЕИО. Ароматните вещества се използват в съответствие с разпоредбите на Директива 88/388/ЕИО, а разтворителите — съобразно разпоредбите на Директива 88/344/ЕИО на Съвета от 13 юни 1988 г. относно сближаване законодателствата на държавите-членки в областта на разтворителите, предназначени да бъдат използвани за екстрахиране при производството на храни и техните съставки ( 7 ).

РАЗДЕЛ А —   СЪСТАВКИ ОТ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗХОД, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 3, БУКВА Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2092 /91

А.1.

Хранителни добавки, включително носителиНаименование

Специфични условия (1)

Е 170

Калциев карбонат

-

Е 270

Млечна киселина

-

Е 290

Въглероден двуокис

-

Е 296

Ябълчна киселина

-

Е 300

Аскорбинова киселина

-

Е 322

Лецитин

-

Е 330

Лимонена киселина

-

Е 334

Винена киселина (L (+) —)

-

Е 335

Натриев тартарат

-

Е 336

Калиев тартарат

-

Е 400

Алгинова киселина

-

Е 401

Натриев алгинат

-

Е 402

Калиев алгинат

-

Е 406

Агар-агар

-

Е 410

Брашно от семена на каруб

-

Е 412

Брашно от семена на гуар

-

Е 413

Гума адраганта

-

Е 414

Гума арабика

-

Е 415

Гума ксантана

-

Е 416

Гума карайя

-

Е 440 (i)

Пектини

-

Е 500

Натриев карбонат

-

Е 501

Калиев карбонат

-

Е 503

Амониев карбонат

-

Е 504

Магнезиев карбонат

-

Е 516

Калциев сулфат

CR

Е 938

Аргон

-

Е 941

Азот

-

Е 948

Кислород

-

(1)   CR — носител,

А.2.

Ароматни вещества по смисъла на Директива 88/388/ЕИО

Вещества и продукти, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и член 1, параграф 2, буква в) от Директива 88/388/ЕИО, включени в категорията на естествените ароматни вещества или на естествените ароматни заготовки по смисъла на член 9, параграф 1, буква г) и параграф 2 на посочената директива.

А.3.

Вода и сол

Питейна вода

Сол (с натриев или калиев хлорид като основна съставка), която се използва обикновено при преработка на хранителни продукти.

А.4.

Заготовки на базата на микроорганизми

i) Заготовки на базата на микроорганизми, които се използват обикновено при преработка на хранителни продукти, с изключение на модифицирани по генетичен път микроорганизми по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/220/ЕИО.

ii) Генетично модифицирани микроорганизми по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/220/ЕИО, при условие че тези микроорганизми са били определени съгласно процедурата на вземане на решение по член 14.

А.5.

Минерални соли и витамини (включително микроелементи)

Те са разрешени само ако тяхната употреба в хранителните продукти се изисква със закон.

РАЗДЕЛ Б —   ТЕХНОЛОГИЧНИ ДОБАВКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРЕРАБОТКА НА СЪСТАВКИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗХОД, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН И ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В) ОТ РЕГЛАМЕНТ ( ЕИО) № 2092/91Наименование

Специфични условия

вода

 

калциев хлорид

коагулационен агент

калциев карбонат

 

калциева основа

 

калциев сулфат

коагулационен агент

магнезиев хлорид

коагулационен агент

калиев карбонат

сушене на грозде

въглероден двуокис

 

азот

 

етанол

разтворител

танинова киселина

при филтрация

овалбумин

 

казеин

 

желатин

 

ихтиокол

 

растителни масла

смазващ агент, пеногасител

гел или колоиден разтвор на силициев двуокис

 

активен въглен

 

талк

 

бентонит

 

каолин

 

диатомит

 

перлит

 

лешникови черупки

 

пчелен восък

лубрификант

карнаубски восък

лубрификант

Продукти на база микроорганизми и ензими:

i) Всякакъв продукт на база микроорганизми и ензими, който се използва обикновено като технологична добавка при преработката на хранителни продукти, с изключение на генетично модифицирани микроорганизми по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/220/ЕИО.

ii) Генетично модифицирани микроорганизми по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/220/ЕИО:

при условие че тези микроорганизми са били определени съгласно процедурата за решение от член 14.

РАЗДЕЛ В —   СЪСТАВКИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПО МЕТОДИТЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2092/91

В.1.

Растителни непреработени продукти и производните им продукти, получени посредством посочените в точка 2, буква а) методи

В.1.1.

Плодове и семена за консумация

Кокосови орехи

Бразилски орехи

Кашу

Фурми

Ананас

Манго

Папая

Трънки

Какао

Маракуя

Орехи от кола

Фъстъци

Плодове на шипка

Плодове на аргузие

Боровинки

Сироп от клен

Киноа

Амарант

Семена от хрян

Семена от тикви

Борови връхчета

Семена от репички

В.1.2.

Ядливи подправки и билки

Всички продукти с изключение на мащерка

В.1.3.

Зърнени храни

Просо

Див ориз (Zizania plauspra)

В.1.4.

Семена и маслодайни плодове

Семена от сусам

В.1.5.

Разни

Водорасли, включително и морски водорасли

В.2.

Растителни продукти, преработени по методите, които са описани в точка 2, буква б)

В.2.1.

Семена и масла, дори рафинирани, които не са претърпели химическа обработка, получени от растения извън следващия списък:

Маслини

Слънчоглед

В.2.2.

Захари, скорбяла и нишесте; продукти, различни от зърнени храни и грудкови

Захар от тръстика и цвекло

Химически немодифицирани скорбяла и нишесте

Юфка от оризово брашно, скорбяла или нишесте

Глутен

В.2.3.

Разни

Сок от лимон

Оцет от ферменти, различни от вино

В.3.

Животински продукти

Мед

Желатин

Мляко и суроватка на прах

Водни ядливи организми, които не са получени в развъдници( 1 ) ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 15.

( 3 ) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

( 4 ) ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

( 6 ) ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61.

( 7 ) ОВ L 157, 24.6.1988 г., стр. 28.“

Top