Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01968R1017-20040501

Regulation (EEC) No 1017/68 of the Council of 19 July 1968 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/1017/2004-05-01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1968R1017 — BG — 01.05.2004 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ № 1017/68 НА СЪВЕТА

от 19 юли 1968 година

относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

(ОВ L 175, 23.7.1968, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2003 НА СЪВЕТА от 16 декември 2002 година

  L 1

1

4.1.2003


Изменен с

 A1

Акт за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Акт за присъединяване на Гърция

  L 291

17

19.11.1979

 A3

Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

  C 241

21

29.8.1994

 A4

Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз

  L 236

33

23.9.2003NB: Настоящият консолидиран вариант съдържа позовавания към европейската разчетна единица и/или към екюто, които от 1 януари 1999 г. следва да се считат за позовавания към еурото — Регламент (ЕИО) № 3308/80 на Съвета (ОВ L 345, 20.12.1980 г., стр.1) и Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета (ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр.1).
▼B

РЕГЛАМЕНТ № 1017/68 НА СЪВЕТА

от 19 юли 1968 година

относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспортСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 75 и 87 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социалния комитет ( 2 ),

като има предвид, че Регламент № 141 на Съвета ( 3 ) като освобождава транспорта от прилагането на Регламент № 17 на Съвета ( 4 ), постановява, че въпросният Регламент № 17 не се прилага за споразумения, решения и съгласувана практики в транспортния сектор, чиито последици са определяне на транспортни тарифи и условия, ограничаване или контрол на предлагането на транспортни услуги или разпределение на транспортни пазари, както и за господстващо положение на транспортния пазар, по смисъла на член 86 от Договора;

като има предвид, че по отношение на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт, Регламент № 1002/67/ЕИО ( 5 ) предвижда това освобождаване да се прилага най-късно до 30 юни 1968 г.;

като има предвид, че създаването на правила за конкуренцията в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт е част от Общата транспортна политика и общата икономическа политика;

като има предвид, че при разработването на правилата за конкуренцията в тези сектори, следва да се отчитат особеностите на транспорта;

като има предвид, че щом правилата за конкуренцията в транспорта са изключения от общите правила за конкуренцията, предприятията трябва да имат възможност да установят кое е приложимото законодателство във всеки отделен случай;

като има предвид, че въвеждането на регламентация на конкуренцията за транспорта, прави желателно включването в нея, в същата степен на такива правила, които да се прилагат равнопоставено към съвместното финансиране или придобиване на транспортна техника за съвместно извършване на услуги от определени групи или предприятия и също така към някои действия във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт от страна на лицата, които предлагат съпътстващи транспорта услуги;

като има предвид, че, за да се избегне нарушаването на търговията между държавите-членки или накърняването на конкуренцията в рамките на общия пазар е необходимо за горепосочените три вида транспорт да се забранят по принцип всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика между предприятия, както и всички форми на злоупотреба с господстващо положение в рамките на общия пазар, които водят до подобни последици;

като има предвид, че някои видове споразумения, решения и съгласувана практика в транспортния сектор, които имат за цел или резултат само внедряване на технически усъвършенствания или постигане на техническо сътрудничество, могат да се освободят от забраната за ограничителните споразумения, защото те допринасят за повишаването на производителността; като има предвид, че в светлината на натрупания опит от прилагането на настоящия регламент, Съветът ще може по предложение на Комисията да измени списъка на тези видове споразумения;

като има предвид, че за благоприятстване на подобрението в понякога прекалено разпокъсаната структура на секторите на автомобилния и вътрешноводния транспорт, също следва да се освободи от забраната върху ограничителните споразумения за онези споразумения, решения и съгласувана практика, които предвиждат създаване и функциониране на групи предприятия в тези два транспортни подотрасъла и чийто предмет е извършването на транспортна дейност, включително съвместно финансиране или придобиване на материал или транспортно оборудване за съвместно извършване на услуги; като има предвид, че това общо освобождаване от забрана може да се приложи само при условие, че общият транспортен капацитет на групата не надхвърля определен максимум и, че капацитетът на отделните предприятия, които принадлежат към групата, не надхвърля някои установени граници, така че да се избегне някоя от тях нито едно предприятие не може да заеме господстващо положение в рамките на групата; като има предвид, че обаче Комисията трябва да има правото да се намеси, ако в определен случай такива споразумения водят до последици, несъвместими с условията, при които едно ограничително споразумение може да бъде признато за правомерно, и поради това се смятат за злоупотреба с освобождаването; като има предвид, че въпреки всичко обстоятелството, че групата разполага с общ транспортен капацитет над определения максимум или не може да кандидатства за групово освобождаване, поради индивидуалния капацитет на предприятията в групата, не изключва, доколкото може да съставлява споразумение, решение или законна съгласувана практика, ако отговарят на условията, изискваните за тази цел от настоящия регламент;

като има предвид, че когато дадено споразумение, решение или съгласувана практика може да допринесе за подобряване на качеството на транспортните услуги или на пазарите, където търсенето и предлагането се отличават със значителни колебания във времето, да насърчава по-добрата приемственост и стабилност при удовлетворяването на транспортните потребности на пазари, където за повишаване на производителността на предприятията или за насърчаване на техническия или икономическия прогрес, следва да може забраната да се обяви за неприложима, при условие обаче, че споразумението, решението или съгласуваната практика отчита справедливо интересите на потребителите на транспортни услуги, не налага на съответните предприятия ограничения, които са абсолютно необходими за постигането на горепосочените цели и не им позволява, по отношение на значителна част от съответния транспортен пазар, да премахнат конкуренцията, като отчитат и заместителната конкуренция на видовете транспорт;

като има предвид, че е желателно дотогава докато Съветът не е приложил, в рамките на Общата транспортна политика, подходящите мерки за осигуряване стабилността на транспортен пазар и посредством установяване от Съвета на кризисно състояние, да се разрешат на съответния пазар такива споразумения, каквито са необходими за намаляване на сътресенията в резултат на структурата на транспортния пазар;

като има предвид, че в областта на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт е желателно държавите-членки да не въвеждат, нито поддържат мерки в противоречие с настоящия регламент по отношение на публични предприятия или предприятия, на които предоставят особени или изключителни права; като има предвид, че също така е уместно предприятията, които отговарят за управлението на услуги от общ икономически интерес, да подлежат на разпоредбите на настоящия регламент, като има предвид, че тяхното приложение не възпрепятства юридически или фактически изпълнението на възложените им конкретни задачи, без обаче развитието на търговията да бъде затруднявано до степен, до която ще влезе в противоречие с интересите на Общността; като има предвид, че Комисията трябва да има правото да следи прилагането на тези принципи и да приема подходящи директиви или решения в тази връзка, които са насочени към държавите-членки;

като има предвид, че следва да се определят условията и реда за прилагането на основните правила, постановени с настоящия регламент по начин, по който да осигуряват, от една страна, ефикасното наблюдение като се опростява, доколкото е възможно, административния и, от друга страна, отговарят на потребностите на предприятията от правната сигурност;

като има предвид, че самите предприятия преди всичко трябва да преценят дали свързаните с евентуално господстващо положение последици от техните споразумения, решения или съгласувана практика представляват ограничаване на конкуренцията или икономическа полза, която може да се приеме като обосновка за ограничаването и да вземат съответното решение на собствена отговорност във връзка със законосъобразността или незаконосъобразността на споразуменията, решенията или съгласуваната практика;

като има предвид, че следователно е уместно да се позволи на предприятията да сключват и да прилагат споразумения без да ги декларират; като има предвид, че това обстоятелство е свързано с риска споразуменията да бъдат обявени за невалидни със задна дата при разглеждането им вследствие на жалба или по собствена инициатива на Комисията, без да се нарушава възможността за тези споразумения да бъдат обявени за законосъобразни със задна дата при последващо разглеждане;

като има предвид, че въпреки, че предприятията могат в някои случаи да желаят съдействието на компетентните органи, за да се уверят в съответствието на техните споразумения, решения и съгласувана практика с действащите разпоредби; като има предвид, че за тази цел предприятията трябва да имат на свое разположение да прилагат процедура за подаване на заявления в Комисията и за публикуването в Официален вестник на Европейските общности на основното съдържание на това заявление по такъв начин, че заинтересованите трети страни да представят своите бележки по съответното споразумение; като има предвид, че при отсъствието на жалби от държавите-членки или от заинтересовани трети страни и ако Комисията не е уведомила заявителите в предвидения срок, че съществуват сериозни съмнения относно законосъобразността на съответното споразумение, последното следва да се счита за освободено от забраната за предходния период и периода от следващите три години;

като има предвид, че с оглед на извънредния характер на споразуменията, необходими за намаляване на сътресенията в резултат на структурата на транспортния пазар, в случай на установена от Съвета на криза, предприятията, които желаят да получат потвърждение на това споразумение, следва да изпълнят задължението да го съобщават на Комисията; като има предвид, че е уместно, разрешението на Комисията да влезе в сила едва от датата на решението за неговото приемане; като има предвид, че срокът на потвърждението не трябва да надхвърля три години след установяването на кризата от Съвета; като има предвид, че подновяването на решението следва да зависи от подновената констатация на Съвета относно съществуването на кризисна ситуация; като има предвид, че във всеки случай срокът на потвърждението не трябва да бъде по-дълъг от шест месеца след въвеждането от Съвета на подходящи мерки за гарантиране на стабилността на транспортния пазар, за който се отнася споразумението;

като има предвид, че за осигуряване на единното прилагане на правилата за конкуренция по отношение на транспорта в рамките на общия пазар трябва да се разработят правила, според които Комисията като действа в тясна и постоянна връзка с компетентните органи на държавите-членки, може да приеме мерки за прилагането на правилата за конкуренцията;

като има предвид, че за целта Комисията трябва да се сътрудничи с компетентните органи на държавите-членки и да бъде оправомощена в рамките на общия пазар като цяло да иска информация и да извършва проучвания с цел да се разкрият забранени с настоящия регламент споразумения, решения и съгласувана практика или злоупотреба с господстващо положение;

като има предвид, че ако при прилагането на регламента за конкретните случаи, определена държава-членка сметне, че се поставя принципен въпрос на Общата транспортна политика, трябва да съществуват възможности за разглеждането на принципния въпрос от Съвета; като има предвид, че следва да съществуват възможности всички общи въпроси във връзка с изпълнението на конкурентната политика в транспортния сектор да бъдат отнасяни до Съвета; като има предвид, че за тази цел трябва да бъде предвидена процедура, за да се гарантира, че решението за прилагане на регламента за всеки отделен случай се взема от Комисията, само след като Съветът е разгледал принципните въпроси и в светлината на основните насоки, разработени в резултат на това разглеждане;

като има предвид, че за изпълнение на задълженията си по прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, Комисията трябва да бъде оправомощена да отправя препоръки и решения към предприятията или сдруженията на предприятия, за да се прекратят нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, които забраняват някои споразумения, решения или практики;

като има предвид, че спазването на забраните, постановени с настоящия регламент и изпълнението на наложените върху предприятията или сдруженията на предприятията задължения, съгласно настоящия регламент трябва да се гарантират чрез налагането на глоби и периодични имуществени санкции;

като има предвид, че следва да се осигури правото на заинтересованите предприятия да бъдат чути от Комисията, да се даде на третите страни, чиито интереси могат да бъдат засегнати от решението, възможността да представят своите бележки предварително, както и да се осигури широка публичност на взетите решения;

като има предвид, че е желателно Съдът на Европейските общности, в изпълнение на член 172 от Договора, да има неограничена юрисдикция във връзка с решенията, чрез които Комисията налага глоби или периодични имуществени санкции;

като има предвид, че следва да се отложи с шест месеца влизането в сила на предвидената в регламента забрана по отношение на съществуващите споразумения, решения и съгласувана практика към датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейските общности, за да се улесни привеждането в съответствие на предприятията с разпоредбите на последния;

като има предвид, че след обсъжданията, които ще се проведат с третите страни, подписали ревизирания текст на Конвенцията за плаването по Рейн и, в рамките на подходящ срок, считано след приключването на тези разговори, настоящият регламент като цяло трябва да бъде изменен при необходимост в светлината на задълженията, произтичащи от ревизирания текст на Конвенцията за плаването по Рейн;

като има предвид, че следва да се направят изменения на регламента в зависимост от натрупания опит за тригодишен период; като има предвид, че специално е желателно да се обсъди дали в светлината на развитието на Общата транспортна политика по това време, дали да се разшири прилагането на регламента за споразумения, решения и съгласувана практика, както и за проявите на злоупотреба с господстващо положение, които не оказват неблагоприятно въздействие върху търговията между държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Общи разпоредби

По отношение на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт, разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за всички споразумения, решения или съгласувани практики в транспортния сектор, които имат за цел или резултат установяване на транспортни тарифи и условия, ограничаване или контрол на предлагането на транспортни услуги, разпределяне на транспортни пазари, прилагане на технически усъвършенствания или техническо сътрудничество, съвместно финансиране или придобиване на транспортна техника или доставки, когато такива действия са пряко свързани с предоставянето на транспортни услуги и са необходими за съвместно извършване на услуги от група предприятия съгласно член 4 в областта на автомобилния или вътрешноводния транспорт или злоупотреба с господстващо положение на транспортния пазар. Тези разпоредби се прилагат също за дейността на предприятия, които предоставят спомагателни за транспорта услуги със същата цел и резултат като горепосочените.

▼M1 —————

▼B

Член 3

Законно изключение за технически споразумения

1.   ►M1  Забраната в член 81, параграф 1 от Договора ◄ , не се прилага за споразумения, решения или съгласувани практики, предметът или ефектът от които е внедряването на технически усъвършенствания или постигането на техническо сътрудничество чрез:

а) единното прилагане на стандарти и на видове за техниката, доставки за транспорта, за превозните средства или за монтираното оборудване;

б) обмен или съвместна употреба, за експлоатацията на транспортни услуги на персонал, техника, моторни превозни средства или монтирано оборудване;

в) организацията и изпълнението на последователни, допълнителни, както алтернативни или комбинирани транспортни дейности и определяне и прилагане на общи тарифи и условия за такива дейности, включително специални конкурентни тарифи;

г) използване за превози само с един вид транспорт на маршрути, които са най-рационални от оперативна гледна точка;

д) координиране на транспортните графици за свързване на маршрутите;

е) групаж на единични пратки;

ж) установяване на единни правила относно структурата на транспортните тарифи и за техните условия за приложение, при условие че те не определят транспортни тарифи и условия.

2.  Комисията, по целесъобразност, сезира Съвета с оглед на разширяването или стесняването на списъка съгласно параграф 1.

Член 4

Освобождаване за обединения от малки и средни предприятия

1.   ►M1  Споразуменията, решенията и съгласуваните практики по реда на член 81, параграф 1 от Договора ◄ , се освобождават от забраната, постановена от този член, когато те имат за цел:

 създаването и функционирането на обединения от предприятия за автомобилен или вътрешноводен транспорт с оглед на извършването на транспортна дейност,

 съвместното финансиране или придобиване на транспортна техника или доставки, пряко свързани с предоставянето на транспортни услуги, доколкото това е необходимо за съвместната експлоатация на горепосочените обединения,

като във всички случаи общият транспортен капацитет на отделните групи не трябва да надхвърля:

 10 000 тона при автомобилния транспорт,

 500 000 тона при речния транспорт.

Капацитетът на всяка отделно предприятие в обединението не може да надхвърля 1 000 тона при автомобилния транспорт или 50 000 тона при речния транспорт.

▼M1

2.  В случай че изпълнението на което и да е споразумение, решение или съгласувана практика, обхванато от параграф 1, има в определен случай действие, което е несъвместимо с изискванията на член 81, параграф 3 от Договора, от предприятията или от сдруженията на предприятия може да бъде изискано да прекратят това действие.

▼M1 —————

▼B

Член 13

Продължителност и отменяне на решенията за прилагане на член 5

▼M1 —————

▼B

3.  Комисията може да отмени или промени своето решение, или да забрани определени действия на заинтересованите:

а) ако е настъпила промяна във фактическата обстановка на основата, на която е взето решението;

б) ако страните нарушават задължение, наложено с решението;

в) ако решението се основава на неточна информация или измама;

г) ако заинтересованите злоупотребяват с освобождаването от разпоредбите на член 2, което се предвижда в решението.

В случаите, посочени в б), в) или г), решението може да бъде отменено с обратно действие.

▼M1 —————

▼B

Член 30

Влизане в сила, съществуващи споразумения

1.  Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 1968 г.

▼M1 —————

▼B

Член 31

Ревизия на регламента

1.  В срок от шест месеца след приключването на разговорите с третите страни, подписали ревизирания текст на Конвенцията за плаването по Рейн, Съветът по предложение на Комисията, пристъпва към изменения на настоящия регламент като цяло, които ще се окажат необходими в светлината на задълженията, произтичащи от ревизирания текст на Конвенцията за плаването по Рейн.

2.  В срок до 1 януари 1971 г., Комисията предава на Съвета общ доклад за изпълнението на настоящия регламент и, в срок до 1 юли 1971 г., предложение за регламент, с които да направят в настоящия регламент измененията, които ще се окажат необходими.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ 205, 11.12.1964 г., стр. 3505/64.

( 2 ) ОВ 103, 12.6.1965 г., стр. 1792/65.

( 3 ) ОВ 124, 28.11.1962 г., стр.2751/62.

( 4 ) ОВ 13, 21.2.1962 г., стр. 204/62.

( 5 ) ОВ 306, 16.12.1967 г., стр. 1.

Top