EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0838R(01)

2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/838, kuriuo dėl įrodymų, susijusių su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, išsaugojimo, analizės ir laikymo Eurojuste iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1727, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 148, 2022 m. gegužės 31 d.)

ST/9630/2022/INIT

OJ L 166, 22.6.2022, p. 195–197 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/838/corrigendum/2022-06-22/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

2022 6 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 166/195


2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/838, kuriuo dėl įrodymų, susijusių su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, išsaugojimo, analizės ir laikymo Eurojuste iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1727, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 148, 2022 m. gegužės 31 d. )

1.

2 puslapis, 6 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(6)

pagal 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo (toliau – TTT) Romos statutą TTT turi įgaliojimus vykdyti savo jurisdikciją asmenims už jame nustatytus labai sunkius, tarptautinę bendriją verčiančius susirūpinti nusikaltimus. TTT jurisdikcija papildo nacionalines baudžiamąsias jurisdikcijas. TTT prokuratūra paskelbė pradėjusi tyrimą dėl padėties Ukrainoje;“,

turi būti:

„(6)

pagal 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo (toliau – TBT) Romos statutą TBT turi įgaliojimus vykdyti savo jurisdikciją asmenims už jame nustatytus labai sunkius, tarptautinę bendriją verčiančius susirūpinti nusikaltimus. TBT jurisdikcija papildo nacionalines baudžiamąsias jurisdikcijas. TBT prokuratūra paskelbė pradėjusi tyrimą dėl padėties Ukrainoje;“.

2.

2 puslapis, 7 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(7)

dėl universalios jurisdikcijos principo taikymo keliose valstybėse narėse ir dėl to, kad TTT jurisdikcija papildo kitas jurisdikcijas, svarbu koordinuoti veiksmus ir keistis įrodymais tarp skirtingų jurisdikcijų nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų ir su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu ar bet kuriuo kitu tuo tikslu įsteigtu teismu, tribunolu ar mechanizmu, siekiant užtikrinti genocido, nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir susijusių nusikalstamų veikų, įskaitant tų, kurios gali būti daromos Ukrainoje, kur vyksta karo veiksmai, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už juos veiksmingumą;“,

turi būti:

„(7)

dėl universalios jurisdikcijos principo taikymo keliose valstybėse narėse ir dėl to, kad TBT jurisdikcija papildo kitas jurisdikcijas, svarbu koordinuoti veiksmus ir keistis įrodymais tarp skirtingų jurisdikcijų nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų ir su TBT ar bet kuriuo kitu tuo tikslu įsteigtu teismu, tribunolu ar mechanizmu, siekiant užtikrinti genocido, nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir susijusių nusikalstamų veikų, įskaitant tų, kurios gali būti daromos Ukrainoje, kur vyksta karo veiksmai, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už juos veiksmingumą;“.

3.

2 puslapis, 8 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(8)

siekdamas užtikrinti, kad įrodymais ir geriausios patirties pavyzdžiais, susijusiais su baudžiamuoju persekiojimu už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir susijusias nusikalstamas veikas, būtų dalijamasi su kompentingomis nacionalinėmis institucijomis ir tarptautinėmis teisminėmis institucijomis, Eurojustas turėtų stiprinti bendradarbiavimą su baudžiamaisiais teismais, tribunolais ir mechanizmais, sukurtomis siekiant kovoti su tarptautinės teisės pažeidimais. Tuo tikslu Eurojustas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su TTT ir bet kuriuo kitu teismu, tribunolu ar mechanizmu, skirta kovoti su nusikaltimais, darančiais poveikį tarptautinei taikai ir saugumui. Todėl Eurojustas taip pat turėtų palengvinti iš TTT arba specialių baudžiamųjų teismų, tribunolų ar mechanizmų gaunamų prašymų dėl teisminio bendradarbiavimo dėl įrodymų, susijusių su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, vykdymą;“,

turi būti:

„(8)

siekdamas užtikrinti, kad įrodymais ir geriausios patirties pavyzdžiais, susijusiais su baudžiamuoju persekiojimu už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir susijusias nusikalstamas veikas, būtų dalijamasi su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis ir tarptautinėmis teisminėmis institucijomis, Eurojustas turėtų stiprinti bendradarbiavimą su baudžiamaisiais teismais, tribunolais ir mechanizmais, sukurtais siekiant kovoti su tarptautinės teisės pažeidimais. Tuo tikslu Eurojustas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su TBT ir bet kuriuo kitu teismu, tribunolu ar mechanizmu, skirtu kovoti su nusikaltimais, darančiais poveikį tarptautinei taikai ir saugumui. Todėl Eurojustas taip pat turėtų palengvinti iš TBT arba specialių baudžiamųjų teismų, tribunolų ar mechanizmų gaunamų prašymų dėl teisminio bendradarbiavimo dėl įrodymų, susijusių su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, vykdymą;“.

4.

2 puslapis, 12 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(12)

turėtų būti įsteigta nauja laikina saugykla, kurioje įrodymus, susijusius su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, būtų galima išsaugoti, analizuoti ir laikyti. Kadangi tokius įrodymus reikia išsaugoti skubiai, būtina, kad Eurojustas juos saugotų naudodamas automatizuotą duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūrą, kuri nėra bylų valdymo sistemos, nustatytos Reglamento (ES) 2018/1727 23 straipsniu (toliau – automatizuota duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūra), dalis. Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 ir Tarybos sprendimas 2005/671/TVR, dėl keitimosi skaitmenine informacija terorizmo bylose pateikiamos naujos bylų valdymo sistemos sukūrimo nuostatos. Sukūrus tą naują bylų valdymo sistemą, į ją turėtų būti integruoti laikinai automatizuotoje duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūroje tvarkomi operatyviniai asmens duomenys. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (3) IX skyriuje numatytų operatyvinių asmens duomenų tvarkymo bendros taisyklės turėtų būti taikomos nedarant poveikio Reglamente (ES) 2018/1727 numatytoms specialioms duomenų apsaugos taisyklėms;“,

turi būti:

„(12)

turėtų būti įsteigta nauja laikina saugykla, kurioje įrodymus, susijusius su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, būtų galima išsaugoti, analizuoti ir laikyti. Kadangi tokius įrodymus reikia išsaugoti skubiai, būtina, kad Eurojustas juos saugotų naudodamas automatizuotą duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūrą, kuri nėra bylų valdymo sistemos, nustatytos Reglamento (ES) 2018/1727 23 straipsniu (toliau – automatizuota duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūra), dalis. Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 ir Tarybos sprendimas 2005/671/TVR, dėl keitimosi skaitmenine informacija terorizmo bylose pateikiamos naujos bylų valdymo sistemos sukūrimo nuostatos. Sukūrus tą naują bylų valdymo sistemą, į ją turėtų būti integruoti laikinai automatizuotoje duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūroje tvarkomi operatyviniai asmens duomenys. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (3) IX skyriuje numatytos bendros taisyklės turėtų būti taikomos nedarant poveikio Reglamente (ES) 2018/1727 numatytoms specialioms duomenų apsaugos taisyklėms;“.

5.

3 puslapis, 21 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(21)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje siekiant skubiai suteikti galimybę Eurojuste naudotis nauja automatizuota duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūra, kad būtų galima išsaugoti, analizuoti ir saugoti įrodymus, susijusius su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, siekiant užtikrinti atskaitomybę už tokius Ukrainoje padarytus nusikaltimus,“,

turi būti:

„(21)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje siekiant skubiai suteikti galimybę Eurojuste naudotis nauja automatizuota duomenų valdymo ir saugojimo infrastruktūra, kad būtų galima išsaugoti, analizuoti ir laikyti įrodymus, susijusius su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, siekiant užtikrinti atskaitomybę už tokius Ukrainoje padarytus nusikaltimus,“.

6.

4 puslapis, 1 straipsnio 1 punktas:

yra:

„j)

remia valstybių narių veiksmus kovojant su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, be kita ko, išsaugant, analizuojant ir laikant su tais nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis susijusius įrodymus, ir, kai būtina ir tinkama, sudarant sąlygas tokiais įrodymais keistis arba kitaip padarant juos tiesiogiai preinamais kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir tarptautinėms teisminėms institucijoms, visų pirma Tarptautiniam baudžiamajam teismui.“,

turi būti:

„j)

remia valstybių narių veiksmus kovojant su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, be kita ko, išsaugant, analizuojant ir laikant su tais nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis susijusius įrodymus, ir sudarant sąlygas tokiais įrodymais keistis arba kitaip padarant juos tiesiogiai prieinamus kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir tarptautinėms teisminėms institucijoms, visų pirma Tarptautiniam baudžiamajam teismui.“

7.

4 puslapis, 1 straipsnio 2 punktas, įterpiamos 8 dalies paskutinė pastraipa:

yra:

„Šioje dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tol, kol lieka galioti bylų valdymo sistema, sudaryta iš prie laikinųjų darbo bylų ir indekso.“,

turi būti:

„Šioje dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tol, kol lieka galioti bylų valdymo sistema, sudaryta iš laikinųjų darbo bylų ir indekso.“


Top