EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1242R(02)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019)

ST/15132/2023/INIT

OJ L, 2023/90116, 20.11.2023 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/corrigendum/2023-11-20/oj

  The document is unavailable in your User interface language.
European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2019/1242

20.11.2023

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 198 z 25. júla 2019 )

1.

Na strane 225, článok 20 bod 2 (nahradenie článku 10b smernice 96/53/ES):

namiesto:

„Článok 10b

Maximálne povolené hmotnosti vozidiel s pohonom na alternatívne palivá alebo vozidiel s nulovými emisiami sú stanovené v bodoch 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 a 2.4 prílohy I. Vozidlá s pohonom na alternatívne palivá alebo vozidlá s nulovými emisiami musia byť tiež v súlade s obmedzeniami najvyššej povolenej hmotnosti na nápravu stanovenými v bode 3 prílohy I....“

má byť:

„Článok 10b

Najväčšie povolené hmotnosti vozidiel s pohonom na alternatívne palivá alebo vozidiel s nulovými emisiami sú stanovené v bodoch 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 a 2.4 prílohy I. Vozidlá s pohonom na alternatívne palivá alebo vozidlá s nulovými emisiami musia byť tiež v súlade s obmedzeniami najväčšej povolenej hmotnosti na nápravu stanovenými v bode 3 prílohy I....“.

2.

Na strane 226, článok 20 bod 3 písm. a) (doplnenie nového poddodseku do druhého stĺpca bodov 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 prílohy I k smernici 96/53/ES):

namiesto:

„V prípade jazdných súprav vrátane vozidiel s pohonom na alternatívne palivá alebo vozidiel s nulovými emisiami sa maximálna povolená hmotnosť stanovená v tomto oddiele zvyšuje o dodatočnú hmotnosť technológie pohonu na alternatívne palivo, t. j. o 1 tonu, alebo pohonu s nulovými emisiami, t. j. o 2 tony.“

má byť:

„V prípade jazdných súprav vrátane vozidiel s pohonom na alternatívne palivá alebo vozidiel s nulovými emisiami sa najväčšia povolená hmotnosť stanovená v tomto oddiele zvyšuje o dodatočnú hmotnosť technológie pohonu na alternatívne palivo, t. j. o 1 tonu, alebo pohonu s nulovými emisiami, t. j. o 2 tony.“

3.

Na strane 226, článok 20 bod 3 písm. b) (doplnenie nového pododseku do druhého stĺpca bodu 2.3.1 prílohy I k smernici 96/53/ES):

namiesto:

„Vozidlá s nulovými emisiami: maximálna povolená hmotnosť 18 ton sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu pohonu s nulovými emisiami, a to maximálne o 2 tony.“

má byť:

„Vozidlá s nulovými emisiami: najväčšia povolená hmotnosť 18 ton sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu pohonu s nulovými emisiami, a to maximálne o 2 tony.“

4.

Na strane 226, článok 20 bod 3 písm. c) (doplnenie nového pododseku do tretieho stĺpca bodu 2.3.2 prílohy I k smernici 96/53/ES):

namiesto:

„Trojnápravové vozidlá s nulovými emisiami: maximálna povolená hmotnosť 25 ton alebo 26 ton, ak má hnacia náprava zdvojené pneumatiky a pneumatické zavesenie alebo zavesenie uznané za ekvivalentné v rámci Únie tak, ako je definované v prílohe II, alebo ak má každá hnacia náprava zdvojené pneumatiky a maximálne hmotnostné zaťaženie každej nápravy nepresahuje 9,5 tony, sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu pohonu s nulovými emisiami, a to maximálne o 2 tony.“

má byť:

„Trojnápravové vozidlá s nulovými emisiami: najväčšia povolená hmotnosť 25 ton alebo 26 ton, ak má hnacia náprava zdvojené pneumatiky a pneumatické odpruženie alebo odpruženie uznané za ekvivalentné v rámci Únie tak, ako je definované v prílohe II, alebo ak má každá hnacia náprava zdvojené pneumatiky a najväčšie hmotnostné zaťaženie každej nápravy nepresahuje 9,5 tony, sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu pohonu s nulovými emisiami, a to maximálne o 2 tony.“

5.

Na strane 226, článok 20 bod 3 písm. d) (doplnenie nového pododseku do tretieho stĺpca bodu 2.4 prílohy I k smernici 96/53/ES):

namiesto:

„Trojnápravové kĺbové autobusy s nulovými emisiami: maximálna povolená hmotnosť 28 ton sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu pohonu s nulovými emisiami, a to maximálne o 2 tony.“

má byť:

„Trojnápravové kĺbové autobusy s nulovými emisiami: najväčšia povolená hmotnosť 28 ton sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu pohonu s nulovými emisiami, a to maximálne o 2 tony.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/corrigendum/2023-11-20/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top