EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2121R(03)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321 z dnia 12 grudnia 2019 r.)

ST/6217/2021/INIT

OJ L 137, 22.4.2021, p. 20–22 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2121/corrigendum/2021-04-22/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

22.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/20


Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321 z dnia 12 grudnia 2019 r. )

1.

Strona 12, art. 1 pkt 5, art. 86d lit. b) dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„b)

proponowana forma prawna i firma spółki przekształcanej w państwie członkowskim przeznaczenia oraz proponowana lokalizacja jej siedziby w tym państwie członkowskim;”,

powinno być:

„b)

proponowana forma prawna i firma spółki przekształconej w państwie członkowskim przeznaczenia oraz proponowana lokalizacja jej siedziby w tym państwie członkowskim;”.

2.

Strona 13, art. 1 pkt 5, art. 86e ust. 7 dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„7.

Jeżeli organ administrujący lub zarządzający spółki otrzyma w odpowiednim czasie opinię na temat informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, od przedstawicieli pracowników, lub – gdy nie ma takich przedstawicieli – od samych pracowników, zgodnie z prawem krajowym, wspólników informuje się o tym, a opinię tę załącza się do sprawozdania.”,

powinno być:

„7.

Jeżeli organ administrujący lub zarządzający spółki otrzyma w odpowiednim czasie opinię na temat informacji, o których mowa w ust. 1 i 5, od przedstawicieli pracowników, lub – gdy nie ma takich przedstawicieli – od samych pracowników, zgodnie z prawem krajowym, wspólników informuje się o tym, a opinię tę załącza się do sprawozdania.”.

3.

Strona 14, art. 1 pkt 5, art. 86g ust. 3 lit. d) dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„d)

szczegóły dotyczące strony internetowej, z której można bezpłatnie uzyskać w trybie online plan podziału transgranicznego, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie biegłego oraz pełne informacje na temat zasad, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu.”,

powinno być:

„d)

szczegóły dotyczące strony internetowej, z której można bezpłatnie uzyskać w trybie online plan przekształcenia transgranicznego, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie biegłego oraz pełne informacje na temat zasad, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu.”.

4.

Strona 14, art. 1 pkt 5, art. 86g ust. 3 akapit drugi dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„Rejestr państwa członkowskiego przeznaczenia publicznie udostępnia informacje, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)-d).”,

powinno być:

„Rejestr państwa członkowskiego wyjścia publicznie udostępnia informacje, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d).”.

5.

Strona 15, art. 1 pkt 5, art. 86i ust. 4 dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„4.

Państwa członkowskie zapewniają, aby wspólnicy, którzy zadeklarowali swoje decyzje o wykonaniu prawa do zbycia udziałów lub akcji, lecz który uważają, że wynagrodzenie proponowane przez spółkę nie zostało właściwie określone, …”,

powinno być:

„4.

Państwa członkowskie zapewniają, aby wspólnicy, którzy zadeklarowali swoje decyzje o wykonaniu prawa do zbycia udziałów lub akcji, lecz którzy uważają, że wynagrodzenie proponowane przez spółkę nie zostało właściwie określone, …”.

6.

Strona 20, art. 1 pkt 5, art. 86s ust. 2 lit. a) dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„a)

biegły lub osoba prawna, w imieniu której biegły występuje, dział w sposób niezależny oraz by nie dochodziło do konfliktu interesów ze spółką, która ubiega się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia; oraz”,

powinno być:

„a)

biegły lub osoba prawna, w imieniu której biegły występuje, działał w sposób niezależny oraz by nie dochodziło do konfliktu interesów ze spółką, która ubiega się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia; oraz”.

7.

Strona 28, art. 1 pkt 17, wyrażenie wprowadzające:

zamiast:

„17.

w art. 130 otrzymuje brzmienie:”,

powinno być:

„17.

art. 130 otrzymuje brzmienie:”.

8.

Strona 29, art. 1 pkt 17, art. 130 ust. 2 lit. e) dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„e)

w rejestrach państw członkowskich każdej z łączących się spółek i w rejestrze państwa członkowskiego spółki powstającej w wyniku połączenia – numer wpisu do rejestru, firma i forma prawna każdej z łączących się spółek oraz spółki powstającej w wyniku połączenia.”,

powinno być:

„e)

w rejestrach państw członkowskich każdej z łączących się spółek i w rejestrze państwa członkowskiego spółki powstającej w wyniku połączenia, odpowiednio, numer wpisu do rejestru, firma i forma prawna każdej z łączących się spółek oraz spółki powstającej w wyniku połączenia.”.

9.

Strona 32, art. 1 pkt 23, art. 160d lit. p) dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„p)

szczegóły oferty wynagrodzenia w formie pieniężnej dla wspólników zgodnie z art. 160l;”,

powinno być:

„p)

szczegóły oferty wynagrodzenia w formie pieniężnej dla wspólników zgodnie z art. 160i;”.

10.

Strona 41, art. 1 pkt 23, art. 160r ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2017/1132:

zamiast:

„b)

wspólnicy spółki podlegającej podziałowi stają się wspólnikami spółek przejmujących zgodnie z rozdziałem udziałów lub akcji przewidzianym w projekcie podziału transgranicznego, chyba że dokonali zbycia swoich udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 160i ust. 1;”,

powinno być:

„b)

wspólnicy spółki podlegającej podziałowi stają się wspólnikami spółek przejmujących zgodnie z rozdziałem udziałów lub akcji przewidzianym w planie podziału transgranicznego, chyba że dokonali zbycia swoich udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 160i ust. 1;”.

11.

Strona 43, art. 4 ust. 1:

zamiast:

„1.

Komisja nie później niż dnia 1 lutego 2027 r. przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy – w tym ocenę wdrożenia przepisów dotyczących informowania pracowników, konsultacji z pracownikami oraz uczestnictwa pracowników w kontekście operacji transgranicznych, w tym ocenę przepisów dotyczących odsetka przedstawicieli pracowników w organie administrującym spółki w wyniku operacji transgranicznej oraz ocenę zabezpieczeń odnoszących się do negocjacji …”,

powinno być:

„1.

Komisja nie później niż dnia 1 lutego 2027 r. przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy – w tym ocenę wdrożenia przepisów dotyczących informowania pracowników, konsultacji z pracownikami oraz uczestnictwa pracowników w kontekście operacji transgranicznych, w tym ocenę przepisów dotyczących odsetka przedstawicieli pracowników w organie administrującym spółki powstałej w wyniku operacji transgranicznej oraz ocenę zabezpieczeń odnoszących się do negocjacji …”.

Top