EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0861R(02)

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (OV L 199, 31.7.2007.)

OJ L 175, 4.7.2015, p. 126–129 (LV)
OJ L 175, 4.7.2015, p. 126–126 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/861/corrigendum/2015-07-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/126


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 199, 2007. gada 31. jūlijs )

1. lappusē 5. apsvēruma otrajā teikumā:

tekstu:

“.. vienkāršotu un paātrinātu izlīgumu maza apmēra prasību pārrobežu tiesvedībās.”

lasīt šādi:

“.. vienkāršotu un paātrinātu strīdu izšķiršanu pārrobežu tiesvedībā par maza apmēra prasībām.”

2. lappusē 8. apsvēruma otrajā teikumā:

tekstu:

“.. spriedumu, kas attiecas uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, atzīšana un īstenošana citā dalībvalstī.”

lasīt šādi:

“.. sprieduma, kas pieņemts attiecībā uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, atzīšana un izpilde citā dalībvalstī.”

2. lappusē 10. apsvēruma otrajā teikumā:

tekstu:

“.. ne tiesas pilnvaras piešķirt minētos elementus spriedumā, ..”

lasīt šādi:

“.. ne tiesas pilnvaras piespriest minētos elementus spriedumā, ..”

2. lappusē 11. apsvēruma pirmajā teikumā:

tekstu:

“.., prasītājam būtu jāiesniedz prasība, aizpildot ..”

lasīt šādi:

“.., prasītājam būtu jāiesniedz pieteikums, aizpildot ..”

2. lappusē 13. apsvērumā:

tekstu:

“Jēdzieni “viennozīmīgi nepamatots” prasības noraidījuma gadījumā un “nepieņemams” pieteikuma noraidījuma gadījumā būtu ..”

lasīt šādi:

“Jēdzieni “viennozīmīgi nepamatots” gadījumā, ja atsakās pieņemt prasību, un “nepieņemams” gadījumā, ja atsakās pieņemt pieteikumu, būtu ..”

2. lappusē 17. apsvēruma pirmajā teikumā:

tekstu:

“.. izmanto tiesības uz kompensāciju, šāda prasība ..”

lasīt šādi:

“.. izmanto tiesības uz ieskaitu, šāda prasība ..”

2. lappusē 19. apsvērumā:

tekstu:

“.. vienā no oficiālajām valodām, kurā jāveic piegāde vai uz ko dokuments izsūtīts) ..”

lasīt šādi:

“.. vienā no oficiālajām valodām, kurā jāveic izsniegšana vai uz ko dokuments izsūtīts) ..”

3. lappusē 29. apsvēruma trešajā teikumā:

tekstu:

“.., vai izmaksas par dokumentu izdošanu vai tulkošanu, ..”

lasīt šādi:

“.., vai izmaksas par dokumentu izsniegšanu vai tulkošanu, ..”

3. lappusē 31. apsvērumā:

tekstu:

“Būtu jāpastāv obligātiem standartiem, lai ..”

lasīt šādi:

“Būtu jāpastāv minimāliem standartiem, lai ..”

4. lappusē 1. panta otrajā daļā:

tekstu:

“Ar šo regulu arī tiek likvidēti tiesvedības starpposmi, kas bija vajadzīgi, lai Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām pasludinātus kādas dalībvalsts spriedumus ..”

lasīt šādi:

“Ar šo regulu arī tiek likvidēta starpposma tiesvedība, kas bija vajadzīga, lai Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām pieņemtus kādas dalībvalsts spriedumus ..”

4. lappusē 2. panta 2. punkta g) apakšpunktā:

tekstu:

“.. nekustama īpašuma īri, izņemot naudas prasījumiem;”

lasīt šādi:

“.. nekustama īpašuma nomu vai īri, izņemot naudas prasījumiem;”.

5. lappusē 4. panta 4. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“.. vai neizlabo prasības pieteikuma veidlapu, pieteikumu noraida.”

lasīt šādi:

“.. vai neizlabo prasības pieteikuma veidlapu, pieteikumu atsakās pieņemt.”

5. lappusē 5. panta 2. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“.., apliecinājuma dokumentu eksemplārus līdz ar aizpildītu atbildes veidlapu ..”

lasīt šādi:

“.., apliecinājuma dokumentu norakstus līdz ar aizpildītu atbildes veidlapu ..”

5. lappusē 5. panta 4. punktā:

tekstu:

“.. nosūta prasītājam atbildes eksemplāru līdz ar visiem ..”

lasīt šādi:

“.. nosūta prasītājam atbildes norakstu līdz ar visiem ..”

5. lappusē 5. panta 6. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Prasītājs 30 dienu laikā pēc piegādes datuma atbild uz visām pretprasībām.”

lasīt šādi:

“Prasītājs 30 dienu laikā pēc izsniegšanas datuma atbild uz visām pretprasībām.”

6. lappusē 7. panta 1. punktā:

tekstu:

“.., 30 dienu laikā tiesa pasludina spriedumu vai:”

lasīt šādi:

“.., 30 dienu laikā tiesa pieņem spriedumu vai:”.

6. lappusē 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“.., kas notiek 30 dienu laikā pēc uzaicinājuma.”

lasīt šādi:

“.., kas notiek 30 dienu laikā pēc pavēstes izsniegšanas.”

6. lappusē 7. panta 2. punktā:

tekstu:

“Tiesa pasludina spriedumu vai nu 30 dienās ..”

lasīt šādi:

“Tiesa pieņem spriedumu vai nu 30 dienās ..”

6. lappusē 13. panta 1. punktā:

tekstu:

“Dokumentus piegādā pa pastu, saņemšanu apliecinot pavadzīmē, ..”

lasīt šādi:

“Dokumentus izsniedz, izmantojot pasta pakalpojumus, saņemšanu apliecinot pavadzīmē, ..”

6. lappusē 13. panta 2. punktā:

tekstu:

“Ja piegāde saskaņā ar 1. punktu nav iespējama, tos var piegādāt, izmantojot vienu no ..”

lasīt šādi:

“Ja izsniegšana saskaņā ar 1. punktu nav iespējama, tos var izsniegt, izmantojot vienu no ..”

7. lappusē 16. panta otrajā teikumā:

tekstu:

“Tomēr tiesa pusei, kuras labā pieņemts spriedums, neatlīdzina izmaksas, kas ..”

lasīt šādi:

“Tomēr tiesa pusei, kuras labā pieņemts spriedums, nepiespriež izmaksas, kas ..”

7. lappusē 18. panta virsrakstā:

tekstu:

“Obligāti sprieduma pārskatīšanas standarti”

lasīt šādi:

“Minimālie sprieduma pārskatīšanas standarti”.

7. lappusē 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā:

tekstu:

“prasības pieteikuma veidlapa vai uzaicinājums uz mutisku lietas izskatīšanu izsniegts, izmantojot ..”

lasīt šādi:

“prasības pieteikuma veidlapa vai pavēste par mutisku lietas izskatīšanu izsniegtas, izmantojot ..”

7. lappusē 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā:

tekstu:

“pavēste no atbildētāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav piegādāta pietiekami laicīgi, ..”

lasīt šādi:

“pavēste no atbildētāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav izsniegta pietiekami laicīgi, ..”

7. lappusē 19. pantā:

tekstu:

“.. maza apmēra prasībām pamatā ir tās dalībvalsts procesuālās tiesības, kurā notiek procedūra.”

lasīt šādi:

“.. maza apmēra prasībām reglamentē tās dalībvalsts procesuālās tiesības, kurā notiek procedūra.”

7. lappusē 20. panta 2. punktā:

tekstu:

“Pēc kādas puses lūguma tiesa izdod apliecinājumu par Eiropas ..”

lasīt šādi:

“Pēc kādas puses lūguma tiesa izdod apliecību par Eiropas ..”

7. lappusē 21. panta 2. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“sprieduma eksemplāru, kas ..”

lasīt šādi:

“sprieduma norakstu, kas ..”

7. lappusē 21. panta 2. punkta b) apakšpunkta pirmajā teikumā:

tekstu:

“regulas 20. panta 2. punktā minētā apliecinājuma eksemplāru un, ..”

lasīt šādi:

“regulas 20. panta 2. punktā minētās apliecības norakstu un, ..”

8. lappusē 22. panta 2. punktā:

tekstu:

“Dalībvalstī, kurā pieņemts spriedums Eiropas procedūrā maza apmēra prasībā, nekādā gadījumā to nevar pārskatīt pēc būtības.”

lasīt šādi:

“Spriedums, kas pieņemts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, nekādos apstākļos nav pārskatāms pēc būtības izpildes dalībvalstī.”

8. lappusē 23. pantā:

tekstu:

“.., vai puse ir iesniegusi prasību pārskatīt lēmumu ..”

lasīt šādi:

“.., vai puse ir iesniegusi pieteikumu pārskatīt lēmumu ..”

8. lappusē 23. panta a) apakšpunktā:

tekstu:

“attiecināt izpildes procedūru tikai uz aizsardzības pasākumiem;”

lasīt šādi:

“ierobežot izpildes procedūru tikai ar aizsardzības pasākumiem;”.


Top