EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(13)

Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (Официален вестник на Европейския съюз L 396 от 30 декември 2006 г.) (Специално издание на български език, глава 13, том 060, стр. 3)

ST/5779/2021/INIT

OJ L 186, 27.5.2021, p. 34–34 (BG)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

27.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 186/34


Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 396 от 30 декември 2006 г. )

(Специално издание на български език, глава 13, том 060, стр. 3)

На страница 145 в приложение XVII, колона I, вписване 50

вместо:

„50.

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

1.

Бензо[a]пирен (BaP)

CAS № 50-32-8

2.

Бензо[д]пирен (BeP)

CAS № 192-97-2

3.

Бензо[а]антрацен (BaA)

CAS № 56-55-3

4.

Хризен (CHR)

CAS № 218-01-9

5.

Бензо[б]флуорантен (BbFA)

CAS № 205-99-2

6.

Бензо[и]флуорантен (BjFA)

CAS № 205-82-3

7.

Бензо[k]флуорантен (BkFA)

CAS № 207-08-9

8.

Дибензо[a,з]антрацен (DBAhA)

CAS № 53-70-3“

да се чете:

„50.

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

1.

Бензо[a]пирен (BaP)

CAS № 50-32-8

2.

Бензо[e]пирен (BeP)

CAS № 192-97-2

3.

Бензо[а]антрацен (BaA)

CAS № 56-55-3

4.

Хризен (CHR)

CAS № 218-01-9

5.

Бензо[b]флуорантен (BbFA)

CAS № 205-99-2

6.

Бензо[j]флуорантен (BjFA)

CAS № 205-82-3

7.

Бензо[k]флуорантен (BkFA)

CAS № 207-08-9

8.

Дибензо[a,h]антрацен (DBAhA)

CAS № 53-70-3“.


Top