EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0183R(03)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z  12. januára 2005 , ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív ( Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005 )

OJ L 11, 16.1.2009, p. 86–88 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/corrigendum/2009-01-16/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/86


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

( Úradný vestník Európskej únie L 35 z 8. februára 2005 )

Na strane 2 v bode 15:

namiesto:

„… s doplnkovými látkami …“

má byť:

„… s doplnkovými krmivami …“.

Na strane 4 v článku 3 písm. a):

namiesto:

„… a zabezpečenie vhodnosti pre spotrebu krmív zvieratami, s prihliadnutím na ich plánované využitie“

má byť:

„… a na zabezpečenie, aby krmivá, s prihliadnutím na ich plánované využitie, boli vhodné na kŕmenie zvierat“.

Na strane 5 v článku 5 ods. 2:

namiesto:

„… bez použitia doplnkových látok …“

má byť:

„… s použitím doplnkových látok …“.

Na strane 7 v článku 10 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„výroba na uvedenie na trh alebo výroba kŕmnych zmesí pomocou doplnkových látok v krmivách alebo premixov obsahujúcich doplnkové látky v krmivách a uvedených v kapitole 3 prílohy IV tohto nariadenia pre výhradné potreby svojich vlastných podnikov;“

má byť:

„výroba kŕmnych zmesí s cieľom uviesť na trh alebo výhradne pre potreby svojich vlastných podnikov použitím kŕmnych doplnkových látok alebo premixov obsahujúcich kŕmne doplnkové látky uvedené v kapitole 3 prílohy IV k tomuto nariadeniu;“.

Na strane 9 v článku 21 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„… ich obsah je účelný v odvetviach, ktorých sa týkajú;“

má byť:

„… ich obsah je vykonateľný v odvetviach, ktorých sa týkajú;“.

Na strane 13 v prílohe I časti B bode 2 písm. e):

namiesto:

„príprava, skladovanie a vysledovateľnosť kŕmnych materiálov;“

má byť:

„príprava, skladovanie a vysledovateľnosť kŕmnych surovín;“.

Na strane 16 v prílohe II časti „Výroba“ bode 3 prvej vete:

namiesto:

„Musia byť prijaté technické alebo organizačné opatrenia, ktoré, ak je to možné, zabránia krížovým kontamináciám a chybám.“

má byť:

„Musia byť prijaté technické alebo organizačné opatrenia, ktoré zabránia krížovým kontamináciám a chybám, prípadne ich minimalizujú.“

Na strane 16 v prílohe II časti „Výroba“ bode 4:

namiesto:

„… a existuje …“

má byť:

„… a zavedie sa …“.

Na strane 16 v prílohe II časti „Výroba“ bode 5:

namiesto:

„Odpad a materiály nevhodné ako krmivo by mali byť izolované a označené. Akékoľvek také materiály obsahujúce nebezpečné hladiny veterinárnych liečiv, kontaminujúcich látok alebo iné nebezpečenstvá by sa mali vhodne likvidovať a nemali by sa používať ako krmivo.“

má byť:

„Odpad a materiály nevhodné ako krmivo by mali byť izolované a označené. Akékoľvek materiály obsahujúce nebezpečné množstvá veterinárnych liečiv, kontaminujúcich látok alebo iné nebezpečenstvá sa vhodným spôsobom likvidujú a nepoužívajú sa ako krmivo.“

Na strane 16 v prílohe II časti „Kontrola kvality“ bode 4:

namiesto:

„Táto dokumentácia musí byť k dispozícii príslušným orgánom po dobu zodpovedajúcu použitiu, na produkty, ktoré sa uvádzajú na trh. Okrem toho musia byť v dostatočnom množstve odoberané vzorky prísad a každej šarže produktov vyrábaných a uvádzaných na trh alebo každého špecifického rezu výroby (v prípade kontinuálnej výroby) postupom, ktorý dopredu stanoví výrobca. Tieto vzorky sa musia uchovávať, aby bola zabezpečená vysledovateľnosť (v pravidelných intervaloch v prípade výroby výlučne pre vlastné potreby výrobcu). Vzorky musia byť zapečatené a označené na ich jednoduchú identifikáciu; musia sa skladovať za podmienok, ktoré vylučujú akúkoľvek neobvyklú zmenu v zložení vzorky alebo iné znehodnotenie. Musia byť uchovávané k dispozícii príslušným úradom po dobu zodpovedajúcu použitiu na krmivo, ktoré sa uvádza na trh. V prípade krmív pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín, musí výrobca krmív uchovávať iba vzorky konečného produktu.“

má byť:

„Táto dokumentácia musí byť k dispozícii príslušným orgánom po dobu, ktorá je primeraná cieľu používania, s ktorým sa produkty uvádzajú na trh. Okrem toho musia byť v dostatočnom množstve odoberané vzorky zo zložiek krmív a z každej šarže produktov vyrábaných a uvádzaných na trh alebo z každej špecifickej partie výroby (v prípade kontinuálnej výroby) postupom, ktorý dopredu stanoví výrobca (alebo v pravidelných intervaloch, ak ide o výrobu výlučne pre vlastné potreby výrobcu). Musia sa uchovávať k dispozícii príslušným úradom po dobu, ktorá je primeraná cieľu používania krmiva, s ktorým sa krmivo uvádzalo na trh.“

Na strane 17 v prílohe II časti „Skladovanie a preprava“ bode 3:

namiesto:

„Krmivá sa skladajú takým spôsobom …“

má byť:

„Krmivá sa skladajú a prepravujú takým spôsobom …“.

Na strane 17 v prílohe II časti „Vedenie záznamov“ bode 2 písm. b):

namiesto:

„pre doplnkové látky v krmivách“

má byť:

„pre kŕmne doplnkové látky“;

namiesto:

„… špecifického rezu výroby …“

má byť:

„… špecifickej partie výroby …“.

Na strane 17 v prílohe II časti „Vedenie záznamov“ bode 2 písm. b) bode iv):

namiesto:

„kŕmne zmesi/kŕmne materiály:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok, druh a množstvo použitých doplnkových látok a prípadne číslo šarže;

mená a adresy dodávateľov kŕmnych materiálov a doplnkových krmív a dátum dodávky;

druh, množstvo a zloženie kŕmnej zmesi;

druh a množstvo vyrobených kŕmnych materiálov alebo kŕmnych zmesí spolu s dátumom výroby a menom a adresou odberateľa (napr. poľnohospodár, iné krmivárske podnikateľské subjekty).“

má byť:

„kŕmne zmesi/kŕmne suroviny:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok/premixov, druh a množstvo použitých premixov a prípadne číslo šarže,

mená a adresy dodávateľov kŕmnych surovín a doplnkových krmív a dátum dodávky,

druh, množstvo a zloženie kŕmnej zmesi,

druh a množstvo vyrobených kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí spolu s dátumom výroby a menom a adresou odberateľa (napr. poľnohospodár, iné krmivárske podnikateľské subjekty).“

Na strane 19 v prílohe III časti „Spásanie pasienkov“ druhej vete:

namiesto:

„V prípade potreby sa dodržiava primeraná doba odpočinku, kým sa hospodárskym zvieratám umožní spásanie pasienkov a polí a zvyškov po žatve, a odpočinok medzi striedaním pastvy, aby sa minimalizovala biologická krížová kontaminácia hnojom, v prípade, že tento potenciálny problém existuje, a aby sa zabezpečilo, že budú dodržané doby nepoužívania poľnohospodárskych chemických prípravkov.“

má byť:

„V prípade potreby sa dodržiava primeraný odpočinok pôdy pred spásaním pasienkov, polí a zvyškov po zbere úrody hospodárskymi zvieratami, ako aj pri rotácii pasienkov, aby sa minimalizovala biologická krížová kontaminácia hnojom, ak tento potenciálny problém existuje, a zabezpečí sa dodržiavanie ochranných dôb pri používaní poľnohospodárskych chemických prípravkov.“

Na strane 20 v prílohe III časti „Krmivo a voda“ prvej vete:

namiesto:

„… alebo živočíšnych produktov, …“

má byť:

„… alebo živočíšnych produktov prostredníctvom vody, …“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 1 časti „Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003“ prvej zarážke:

namiesto:

„—

Výživové doplnkové látky:“

má byť:

„—

Výživné doplnkové látky:“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 1 časti „Produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS“ prvej zarážke:

namiesto:

„Bielkoviny získané z makroorganizmov …“

má byť:

„Bielkoviny získané z mikroorganizmov …“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 2 druhej zarážke:

namiesto:

„—

Výživové doplnkové látky:“

má byť:

„—

Výživné doplnkové látky:“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 2 časti „Výživové doplnkové látky“ prvej zarážke:

namiesto:

„—

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. b) prílohy I („zmesi stopových prvkov“) …“

má byť:

„—

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. b) prílohy I („zlúčeniny mikroprvkov“) …“.


Top