EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0058R(01)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z  12. júla 2002 , týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) ( Ú. v. ES L 201, 31.7.2002 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 514)

OJ L 94, 8.4.2011, p. 38–39 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/corrigendum/2011-04-08/oj

8.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/38


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 201 z 31. júla 2002 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 514)

Na strane 515 v odôvodnení 19; na strane 517 v odôvodnení 27; na strane 518 v odôvodneniach 34, 36 a 37; na strane 519 v odôvodnení 42; na strane 520 v článku 2 písm. e); na strane 521 v článku 8; na strane 522 v článku 10:

Slovo „hovor“ sa nahrádza slovom „volanie“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 515 v odôvodnení 19; na strane 518 v odôvodneniach 34 a 37:

Slovo „prepájaný“ sa nahrádza slovom „presmerovaný“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 518 v odôvodnení 36; na strane 522 v článku 10 písm. b):

Slovo „núdzové“ sa nahrádza slovom „tiesňové“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 518 v odôvodnení 37:

namiesto:

„…, ktoré môžu byť spôsobené automatickým prepájaním hovorov.“

má byť:

„…, ktoré môžu byť spôsobené automatickým presmerovaním hovorov.“

Na strane 518 v odôvodnení 40:

namiesto:

„… najmä prostriedkami automatických telefónnych systémov, …“

má byť:

„… najmä prostriedkami automatických volacích zariadení, …“

Na strane 519 v odôvodnení 42:

namiesto:

„… podporovať národné systémy, ktoré umožňujú prepájať účastníkom alebo užívateľom len také hovory, ku ktorým dali predtým svoj súhlas.“

má byť:

„… podporovať národné systémy, ktoré povoľujú len také volania k účastníkom alebo užívateľom, ku ktorým dali predtým svoj súhlas.“

Na strane 521 v článku 8 sa na konci odseku 1 dopĺňa táto veta:

Na strane 522 v článku 11:

a)

v nadpise:

namiesto

:

„Automatické prepájanie hovorov“

má byť

:

„Automatické presmerovanie volaní“;

b)

v texte článku:

namiesto

:

„… prerušiť automatické hovory posielané treťou stranou …“

má byť

:

„… prerušiť automatické presmerovanie volaní posielaných treťou stranou …“

Na strane 522 v článku 13 ods. 1:

namiesto:

„1.   Používanie automatických volacích systémov bez ľudského zásahu (telefónne automaty), …“

má byť:

„1.   Používanie automatických volacích systémov bez ľudského zásahu (automatické volacie zariadenia), …“

Na strane 522 v článku 13 ods. 2:

namiesto:

„… a pri každej správe v prípade, že zákazník také použitie predtým odmietol.“

má byť:

„… a pri každej správe v prípade, že zákazník také použitie predtým neodmietol.“

Na strane 523 v článku 14 ods. 3:

namiesto:

„3.   V prípade, že sa to požaduje, môžu sa prijať opatrenia, ktoré sa týkajú kompatibility konštrukcie koncového zariadenia s právom užívateľov …“

má byť:

„3.   V prípade, že sa to požaduje, môžu sa prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa koncové zariadenia vyrábali tak, aby zodpovedali právam užívateľov …“


Top